Sunteți pe pagina 1din 5

IPSSM - pentru lucrari de izolatii termice

PREVEDERI GENERALE

Domeniul de aplicare al normelor se refera la activitatile desasurate de lucratori in activitatile de izolatii


termice, hidrofuge si protectii anticorozive (art. 1-9)

PREVEDERI COMUNE

Instruirea personalului

Instructajul de protectie a muncii este obligatoriu si se va realiza in conformitate cu normele in vigoare,

intrucat prin natura lor, materialele si substantele utilizate la realizarea izolatiilor de orice fel sunt
combustibile, inflamabile, explozive si toxice, pentru toate categoriile de instructaje este obligatorie
instruirea personalului conform reglementarilor in vigoare pentru prevenirea si stingerea incendiilor.

Instruirea personalului la locul de munca se face de conducatorul locului de munca.

Instructajele periodice vor fi suplimentate ori de cate ori situatiile concrete de munca o impun si in mod
deosebit in urmatoarele cazuri:

- cand salariatul a avut o intrerupere de activitate de peste 30 zile calendaristice;

- cand s-a modificat procesul tehnologic de lucru sau la schimbarea mijloacelor de productie utilizate;

- la reluarea activitatii dupa un accident de munca;

- la executarea unor lucrari speciale pentru care se impun conditii de executie deosebite.

(1) in situatiile in care pentru executarea unor lucrari de izolatii termice, hidrofuge si protectie
anticorosiva, este necesara interventia in acelasi timp a mai multor unitati sau lucrarile se executa in
conditii de exploatare, este obligatoriu un instructaj complex, efectuat de catre coordonatorul in
materie de securitate si de sanatate responsabil pe timpul realizarii lucrarii.

(2) Tematica de instruire va contine informatii referitoare la riscurile de accidentare, boli profesionale
sau potentiale incendii, specifice activitatii participantilor implicati in sistemul de munca.

Dotarea cu echipament individual de protectie si de lucru

Agentii economici care executa lucrari de izolatii termice, hidrofuge si protectii anticorosive, au obligatia
sa acorde salariatilor echipamentul individual de protectie si de lucru in conformitate cu Normativul
Cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie.

. Personalul este obligat sa poarte si sa utilizeze echipamentul acordat pe toata durata de executie a
lucrarilor si numai in scopul pentru care a fost acordat.

Este interzisa admiterea personalului la executia lucrarilor de izolatii, ce fac obiectul normei, fara
dotarea cu echipament de protectie sau de lucru adecvat factorilor de risc raportati si conditiilor
concrete de lucru. Organizarea de santier si/sau a locului de munca si a activitatilor.
Organizarea de santier si/sau a locului de munca, precum si a activitatilor de lucrari in constructii sunt
obligatorii si constituie parte componenta a documentatiilor tehnologice de executie urmarind sa
asigure totalitatea masurilor de organizare si conditiile necesare de securitate si sanatate a salariatilor.

Documentatia de organizare de santier/loc de munca va contine un plan de securitate si sanatate in care


vor fi precizate masuri de prevenire a accidentelor de munca si bolilor profesionale.

Atunci cand lucrarile se efectueaza concomitent de mai multi executanti, intre acestia se vor incheia
conventii, care sa cuprinda clauze privind protectia muncii.

Circulatia pe drumurile din santier

(1) Caile de circulatie pentru mijloacele de transport si pietoni vor fi realizate pe baza de proiecte de
organizare aprobate, adoptandu-se pe cat posibil solutia inelara si sensul unic.

(2) Circulatia va fi reglementata prin marcaje si indicatoare.

Personalul din santier este obligat sa se asigure si sa traverseze caile de acces la santier si cele din
santier numai prin locurile de trecere, dupa asigurarea prealabila.

Pe timpul noptii, caile de circulatie, trecerile pentru pietoni, scarile de acces si depozitele pentru
materiale aferente lucrarilor vor fi luminate.

Este interzisa depozitarea pe caile de circulatie si aleile santierelor, a materialelor, a utilajelor, a


schelelor, materialelor precum si a altor accesorii necesare in executia lucrarilor. Acestea vor fi
permanent mentinute curate si deblocate.

(1) Lucrarile de izolatii care se desfasoara in santiere plasate in imediata apropiere a drumurilor publice,
vor fi imprejmuite si marcate cu indicatoare de avertizare sau de interzicere a accesului in zona de lucru.

(2) De-a lungul drumului, obligatoriu se vor construi copertine de protectie.

(3) Schelele montate de-a lungul drumurilor publice vor fi protejate pe toata lungimea cu plase de
protectie.

Atunci cand lucrarile de izolatie se executa sub cota terenului natural sau in subsoluri, beneficiarul
lucrarii este obligat sa prezinte executantului un plan cu toate lucrarile deja executate, fara a omite nici
un detaliu.

Protectia impotriva electrocutarii

Pentru evitarea electrocutarii prin atingere directa si indirecta se vor respecta prevederile din NGPM si
Normele specifice de protectie a muncii pentru utilizarea energiei electrice in medii normale.

Se interzice executarea oricaror lucrari de reparatii sau interventii la sculele si utilajele actionate electric,
inainte de a fi oprite si deconectate de la reteaua electrica de alimentare.

Pe timpul intreruperilor de lucru sau la terminarea programului, orice scula sau utilaj actionat electric
vor fi deconectate de la reteaua electrica de alimentare.

Protectia pentru lucrul la inaltime


(1) Elementele pentru protectia lucrului la inaltime, componente ale schelelor, esafodajelor si scarilor
netipizate, utilizate la executarea sarcinilor de munca vor fi stabilite de proiectant prin fise tehnologice
aprobate de conducerea agentului economic.

(2) Pentru elementele de sustinere tipizate vor fi respectate de instructiunile de montaj exploatari
prezentate in cartea tehnica aferenta elementului utilizat.

(1) Accesul la locul de munca se face numai pe scari montate definitiv sau pe scari mobile rezemate si
asigurate contra alunecarilor sau prabusirilor.

(2) Este interzis accesul pe trasee alese arbitrar, necorespunzatoare sau neamenajate.

. Pentru lucrul la inaltime in siguranta, este obligatorie respectarea prevederilor din Normele generale
de protectie a muncii pentru lucrul la inaltime.

. Deseurile de materiale rezultate prin demolarea sau dezafectarea unor izolatii vechi se pacheti-zeaza si
se depoziteaza separat in vederea evacuarii. Este interzisa aruncarea acestora de la inaltimea de lucru.

Protectia pe timp friguros

. (1) Se considera timp friguros in sensul prezentelor norme perioada in care temperatura de munca este
sub +5oC.

(2) Perioada conventionala (15 noiembrie - 15 martie) de timp friguros va putea fi prelungita pe baza de
date statistice specifice locului unde este amplasat santierul, de comun acord cu beneficiarul.

. Este obligatorie organizarea de controale asupra focurilor sau a sistemelor de incalzire existente in
depozite, vestiare, puncte pentru servitul mesei, ateliere. La terminarea programului de lucru, orice
sursa locala de incalzire va fi inchisa (oprita) sau scoasa de sub tensiune.

. Este interzisa initierea de focuri deschise atat in interiorul cat si in exteriorul constructiilor, fara
aprobarea si controlul permanent al organizatorului si conducatorului punctului de lucru.

. In locurile inchise cu emanatii de gaze sau vapori inflamabili este interzisa utilizarea flacarii deschise.
Aceste spatii vor fi marcate cu indicatoare de avertizare sau de interdictie. Pentru fumat se vor amenaja
locuri speciale marcate cu indicator "Loc pentru fumat".

. Mijloacele de stingere a incendiilor (vase cu apa, stingatoare cu spuma chimica sau praf si C02) vor fi
ferite de inghet spre a putea fi utilizate in cazuri de necesitate.

Protectia impotriva incendiilor si exploziilor

. Pentru executia lucrarilor de izolatii prin folosirea materialelor si substantelor care sunt de natura com-
bustila, inflamabila, exploziva sau toxica, in toate fazele de lucru elaborate prin fisele tehnologice de
executie, vor fi prevazute obligatoriu masurile de prevenire si stingere a incendiilor conform
reglementarilor in vigoare.

. Ori de cate ori se constata ca masurile pentru prevenirea si stingerea incendiilor sunt
necorespunzatoare sau insuficiente, se vor lua obligatoriu masuri suplimentare sau se intrerupe
executarea lucrarii.
. Conducatorul locului de munca, precum si inlocuitorul acestuia, raspund de luarea si de respectarea
masurilor PSI pe durata executarii lucrarilor.

. La toate locurile de munca unde exista pericol de incendiu sau explozie este obligatorie marcarea zonei
de lucru cu indicatoare de avertizare sau de interzicere a accesului in zona.

. Pentru interventia operativa sau evacuarea in caz de incendiu, in punctele de lucru sau de depozitare a
materialelor se vor asigura spatii libere pentru interventia formatiilor PSI.

. Pe toate depozitele de materiale si atelierele productive este obligatorie afisarea in locuri vizibile a
planurilor de evacuare. Sistemele de alarmare a incendiilor de la locurile de munca vor fi mentinute in
permanenta in stare de functionare.

. La locurile de munca unde se utilizeaza materiale combustibile sau inflamabile se vor depozita cantitati
ce vor fi consumate in executie imediata si nu mai mult decat necesarul pentru un schimb de lucru, cu
respectarea sarcinii admisibile de incarcare a schelei sau platformei de lucru.

. Materialele usor inflamabile (solventi organici, chituri, rasini, produse petroliere) nu se depoziteaza in
vase deschise sau in apropierea locurilor de munca. Dupa golire vasele se umplu cu apa.

. (1) Toate spatiile de depozitare a materialelor combustibile, inflamabile, explozive sau toxice vor fi
marcate cu indicatoare de avertizare si de interdictie.

(2) Toate depozitele de asemenea materiale, vor fi dotate obligatoriu cu mijloace tehnice de interventie
corespunzatoare caracteristicilor materialelor depozitate si a reglementarilor de prevenire si stingere a
incendiilor.

PREVEDERI SPECIFICE

Izolatii termice la conducte si aparate

. (1) in timpul confectionarii si montarii saltelelor, rogojinilor din vata minerala sau de sticla si altor
materiale asemanatoare, este obligatorie purtarea echipamentului de protectie, cu care salariatul a fost
dotat, corespunzator factorilor de risc.

(2) Salopetele trebuie sa fie incheiate si stranse la guler si la maneci.

. in timpul asezarii si fixarii elementelor de izolatie termica pe elementele aflate in apropierea


conductorilor electrici, se intrerupe alimentarea cu energie electrica inzona de lucru.

. in locurile unde se confectioneaza saltele sau se lucreaza cu materiale izolatoare ce produc praf, este
interzisa depozitarea de alimente sau servirea meselor. Depozitarea de alimente si servirea mesei se vor
realiza in incaperi izolate si inchise, ferite de suspensiile de pulberi de praf din zona de lucru.

. Este interzisa circulatia pe conductele ce se izoleaza termic. Se vor utiliza schele si platforme de lucru
stabilite prin fisele tehnologice de executie.

. Pe durata efectuarii probelor tehnologice este interzisa stationarea personalului in apropierea


conductelor supuse probelor la o distanta mai mica decat distanta de securitate stabilita prin
instructiuni.
Lucrari de tinichigerie pentru protectia izolatiilor termice la conducte si aparate

. Dupa finalizarea lucrarilor de izolatii termice la conducte si aparate, lucrarile de tinichigerie aferente
pot incepe numai in conditiile in care caile de acces, scarile, platformele de lucru si schelele sunt
degajate de orice alte materiale care pot impiedica accesul si lucrul in conditii de securitate al
tinichigiilor.

. Atunci cand lucrarile de tinichigerie se executa la inaltime se vor respecta prevederile Normelor
specifice de protectie a muncii pentru lucrul la inaltime.

. Personalul care utilizeaza pistolul pentru implantat bolturi, trebuie sa fie instruit in privinta manipularii,
utilizarii, intretinerii si folosirii pistolului.

. Personalul care utilizeaza pistolul pentru implantat bolturi, trebuie sa fie apt din punct de vedere
medical pentru aceasta operatie.

. Utilizarea pistolului pentru implantat bolturi este permisa numai persoanelor care au obtinut
autorizatia, potrivit reglementarilor in vigoare privind utilizarea pistolului si a regimului de lucru cu
materiale explozive.

. Depozitarea, transportul, manipularea, utilizarea si detinerea de materiale explozive trebuie sa se faca


conform prevederilor Legii 126/1995 privind regimul materialelor explozive si a Normelor tehnice de
aplicare a acestei legi.

S-ar putea să vă placă și