Sunteți pe pagina 1din 1

FACULTATEA DE GEOGRAFIE ŞI GEOLOGIE Aviz favorabil,

Contra cost

Domnule Decan,

Subsemnatul / subsemnata, ____________________________________________________


_________________________________________, student / studentă în cadrul Facultăţii de
Geografie şi Geologie, la studii universitare de  licenţă /  master,
specializarea _____________________________________________________________________________,
vă rog să îmi aprobaţi cererea prin care solicit eliberarea unui duplicat al
carnetului de student .

Anexez : anunţ pierdere carnet şi chitanţa care atestă plata taxei de eliberare a
duplicatului.

Vă mulţumesc!

Data Semnătura

Domnului Decan al Facultăţii de Geografie şi Geologie