Sunteți pe pagina 1din 1

COLEGIUL NAŢIONAL UNIREA – FOCŞANI

Str. Cezar Bolliac, Nr. 15, Focşani, Vrancea


Tel / Fax: 0237.215.659, e-mail: cnu@lufo.ro

RAPORT macheta Ana Rusu sem II


2018-2019

I. Activităţi didactice întreprinse la clasă

• Am folosit activități de grup și a metode activ-participative în realizarea activităților


de predare –învățare-evaluare
• Prognozele didactice şi schiţele de lecţie ţin cont de instruirea diferenţiată/centrată pe
elev/elevii cu C.E.S/particularităţile de vârstă ale elevilor
• Utilizarea în cadrul fiecărei ore de curs a manualului şcolar si materialelor auxiliare
existente în dotarea scolii.
• Realizarea şi utilizarea unor mijloace didactice, originale, specifice disciplinei.
• Am accentuat legături dintre teorie şi contexte de viaţă reală în predarea/învăţarea
cunoştinţelor;
• Am analizat rezultatele evaluării şi am informat elevii cu privire la notele obţinute;
• Am formulat itemii în concordanţă cu obiectivele evaluării, conţinuturile evaluării şi
standardele de performanţă (am utilizat itemii obiectivi, semiobiectivi şi subiectivi);
• Am consemnat progresul/regresul şcolar;
• Am utilizat unele instrumente diverse de evaluare (portofolii/proiecte);
• Am creat un ambient favorabil procesului de învățământ prin amenajarea
corespunzătoare a clasei;
• Prezentarea normelor care trebuie respectate în timpul orelor de curs.
• Consilierea permanentă a elevilor
• Tratarea diferenţiată a elevilor
• Implicarea elevilor în activităţi de bunăpractică.
• Responsabilizarea elevilor.

II. Activităţi extracurriculare (activităţi desfăşurate la nivelul şcolii)


 Concert Cantus Mundi Fest \Bucuresti / Parcum Herastrau 9/07/ 2019

V. Participarea la cursuri de formare (finalizate sau în curs) / proiecte nationale si


internationale / comisii de specialitate la nivel judetean, national si international

Formator in cadrul cursului MEMIS - 18 cursuri realizate la nivel national


Formator in cadrul programului Cantus Mundi Romania - 28 cursuri realizate la nivel
national
Participare la cursul – Lectii din Finlanda – Scoala romaneasca – noiembrie 2018