Sunteți pe pagina 1din 3

Contractul de vânzare-cumpărare

Art. 1650 CC – Contractul prin care vânzătorul transmite sau, după caz, se obligă să
transmită cumpărătorului proprietatea unui bun, în schimbul unui preț pe care cumpărătorul
se obligă să-l plătească
Poate fi, de asemenea, transmis prin vânzare un dezmembrământ al dreptului de
proprietate sau orice alt drept.

Rezultă că prin acest contract se pot transmite și alte drepturi reale:


 Dreptul de uzufruct
 Dreptul de superficie
 Dreptul de servitute

Poate fi înstrăinat prin vânzare orice drept de creanță, ori un drept din materia proprietății
intelectuale.
Se mai pot transmite și dreptul de proprietate asupra unei universalități juridice, cum ar fi o
moștenire, ori chiar drepturi litigioase.
În concluzie, contractul de vânzare-cumpărare este contractul prin care una dintre părți,
numită vânzător, transmite dreptul său de proprietate sau un alt drept real, ori de creanță,
celeilalte părți, numită cumpărător, care se obligă a plăti vânzătorului prețul bunului
cumpărat.

Sediul materiei: CC Art. 1650 – 1762, care alcătuiesc Capitolul I Contractul de vânzare, Titlul
IX Diferite Contracte Speciale – dreptul comun
Se adaugă reglementări speciale privind diferite feluri de vânzări: L312/2005 privind
dobândirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor de către cetățenii străini și
apatrizi
L17/2014 privind vânzarea terenurilor agricole din extravilan
Și altele
Caracterele Juridice ale Contractului de V-C
1. Sinalagmatic (bilateral) – art. 1171CC, un contract este sinalagmatic atunci când
obligațiile născute din acesta sunt reciproce și interdependente
- Generează obligații interdependente în sarcina vânzătorului și cumpărătorului,
obligația unei părți avându-și cauza juridică în obligația celeilalte părți
- Dacă una dintre părți nu își execută obligația ce îi incumbă, dar va pretinde ca
cealaltă parte să își execute obligația corelativă, aceasta din urmă poate invoca
excepția de neexecutare a contractului
- Vânzătorul are obligația de a preda lucrul vândut și al garanta pe cumpărător, iar
cumpărătorul are obligația corelativă să plătească prețul, să ridice bunul cumpărat,
iar în lipsă de stipulație contrară, să suporte cheltuielile vânzării
2. Titlul oneros – deoarece ambele părți urmăresc obținerea unui folos patrimonial, primirea
unui echivalent, în schimbul prestației lor
3. Comutativ – Art. 1173 CC, un contract în care, la momentul încheierii sale, existența
drepturilor și obligațiilor părților este certă, iar întinderea acestora este determinată sau
determinabilă
4. Consensuale – Art. 1174 CC, în principiu, pentru încheierea valabilă a contractului de
vânzare cumpărare, este suficient simplul acord de voință a părților asupra naturii și
elementelor esențiale ale contractului, lucrul vândut și prețul vânzării, fără a fi necesară
vreo condiție suplimentară de validitate a contractelor
- Prin excepție de la principiul consensualismului, legiuitorul impune anumitor
vânzări forma autentică ad validitatem, iar vânzarea devine un contract solemn
o Vânzarea prin care se transferă drepturi reale imobiliare trebuie să fie
încheiată în formă autentică, cerută ad validitatem, sub sancțiunea nulității
absolute, potrivit art. 1244 CC
o Vânzarea unei moșteniri se încheie în formă autentică, sub sancțiunea
nulității absolute a contractului
o În cazul contractelor electronice, potrivit art. 1245 CC, contractele care se
încheie prin mijloace electronice sunt supuse condițiilor de formă,
prevăzute de legea specială
o Vânzarea-cumpărarea de autoturisme este un CONTRACT
CONSENSUAL
- Există și situații în care validitatea unor vânzări este condiționată de obținerea în
prealabil a unei autorizări:
o Art. 12, alin. 2 Decretul-Lege 61/1990 prevede că locuința cumpărată prin
credit nu poate fi înstrăinată până la rambursarea integrală a creditului,
decât cu autorizarea prealabilă a Casei de Economii și Consemnațiuni
o Art. 15, alin. 4 din L85/1992 privind vânzarea de locuințe și spații cu altă
destinație, construite din fondurile statului și din fondurile unităților
economice sau bugetare de stat, care prevede că până la achitarea integrală
a prețului, locuința dobândită în condițiile prezentei legi, nu poate fi
înstrăinată sau restructurată fără autorizarea prealabilă a autorității
vânzătoare
o Sancțiunea nulității relative pt. încălcarea acestor acte normative
5. Translativ de proprietate – de îndată ce părțile sunt de acord asupra lucrului și asupra
prețului, proprietatea se transmite din patrimoniul vânzătorului, în cel al cumpărătorului,
chiar dacă lucrul nu s-a predat și prețul nu s-a plătit
- Art. 1674 CC, cu excepția cazurilor prevăzute de Lege, ori dacă din voința părților
nu rezultă contrariul, proprietatea se strămută de drept cumpărătorului din
momentul încheierii contractului, chiar dacă bunul nu a fost predat, ori prețul nu a
fost plătit încă
- Regula transmiterii instantanee a dreptului de proprietate presupune îndeplinirea
cumulativă a următoarelor condiții:
o Obiectul vânzării să fie BUN INDIVIDUAL DETERMINAT sau cert,
dacă vânzarea are ca obiect bunuri de gen, inclusiv dintr-un gen limitat,
proprietatea se transmite cumpărătorului numai la data individualizării
bunurilor prin predare, numărare, cântărire, măsurare ori prin orice alt mod
convenit sau impus de natura bunului; de ex. acordul de voință pentru
încheierea unui contract de v-c de orz are loc la data de 25.iun.2010, dar
individualizarea orzului ce se vinde prin cântărire, se face doar la data de
25.aug.2019, transferul dreptului de proprietate are loc la data de
25.aug.2019
o Vânzarea în BLOC a bunurilor art. 1679 CC, bunurile sunt vândute în
bloc și pentru un preț, unic și global, transmiterea dreptului de proprietate
de la vânzător la cumpărător operează de îndată ce contractul s-a încheiat,
chiar dacă bunurile nu au fost individualizate
o Vânzătorul să fie PROPRIETARUL lucrului vândut sau
TITULARUL dreptului transmis în momentul încheierii contractului, iar
contractul să fie valabil încheiat
o Părțile să nu fi amânat printr-o clauză expresă transferul dreptului de
proprietate pentru o dată ulterioară încheierii contractului