Sunteți pe pagina 1din 3

Şcoala Gimnazială Chiscani

Str. Şcolii, Nr. 125


Tel. / Fax: 0239 664012
E-mail: scoala_chiscani@yahoo.com
___________________________________________

PORTOFOLIUL
COMISIEI METODICE A ÎNVĂŢĂTORILOR
AN ȘCOLAR 2013/2014

I. ORGANIZARE

 Extras din R.O.F.U.I.P. cu privire la atribuțiile catedrele / comisiile metodice;


 Raportul de activitate al comisiei metodice pentru anul şcolar precedent;
 Rapoartele de activitate semestriale pentru anul şcolar în curs;
 Planul managerial al comisiei metodice (avizat de directorul şcolii):

Nr. Activități/Acţiuni Orizont de


Obiective Responsabili Indicatori
crt. planificate timp

 Programul de activităţi metodice (pentru realizarea obiectivelor propuse în planul


managerial al comisiei metodice):

Nr. Tipul
Tema activităţii metodice Data Participanţi Propunător Obs.
crt. activităţii

 Programul activităţilor metodice de la nivelul cercului pedagogic;


 Procesele verbale ale activităţilor Comisiei metodice;
 Grafic de interasistenţe, fişe de observare a lecţiei.

II. ÎNCADRARE

 Componenţa comisiei metodice a învăţătorilor:

Nr. Nume şi prenume


Statut Clasa Nr. elevi
crt. cadru didactic

 Evidenţa învăţători:

Nr. Nume şi prenume Studii si anul Adresa şi nr. de


Vechime
crt. cadru didactic absolvirii telefon

1
 Formarea continuă a cadrelor didactice (ultimii 5 ani):

Nr Numele şi Grade didactice Cursuri acreditate Continuare de


crt prenumele Ultimul (anul Înscriere Denumire Nr. credite Furnizor Perioada studii
obţinerii) (sesiune) (Instituţia,
nivel de studiu)

 Încadrarea profesorilor în învățământul primar:

Nr. Nume şi prenume Nr. ore


Disciplina Clasa
crt. cadru didactic săptămână

  CV – urile cadrelor didactice, în format european, actualizate (arhivate într-un singur


dosar);
 Graficul serviciului pe şcoală;
 Responsabilităţile cadrelor didactice (la nivelul comisiei, la nivelul şcolii);
 Fişa postului;
 Fişa de autoevaluare.

III. CURRICULUM

 Structura anului şcolar;


 Planurile - cadru pentru clasele CP – IV;
 Schemele orare pe clase;
 Orarele claselor;
 Programe şcolare în vigoare – ciclul primar;
 Planificările calendaristice;
 Lista manualelor utilizate pentru fiecare clasă;
 Auxiliare utilizate (proces verbal cu acordul scris al părinţilor, pentru fiecare clasă în parte)
 Discipline opţionale
Nr. Observaţii
Clasa Învăţător / Profesor Titlul opţionalului
crt.

 Oferta de discipline opţionale pentru anul şcolar următor (2014 - 2015).

IV. EVALUARE

 Probe de evaluare (iniţială, finală, sumativă) aplicate;


 Rezultatele testelor – măsurare, interpretare;
 Activităţi de recuperare şi dezvoltare.
 Programe remediale
 Programe de excelență

V. EXTRACURRICULARE

2
 Programul activităţilor extracurriculare – la nivel de comisie metodică:

Nr.
Luna, data Tema activităţii Activităţi Coordonatori Parteneri
crt.

 Proiect pentru fiecare activitate desfăşurată;


 Rezultate obţinute la concursurile şcolare;
 Concursuri școlare organizate în școală;
 Cercuri /ansambluri ale elevilor/ reviste școlare/ alte activități propuse de comisia metodică;
 Parteneriate, proiecte în derulare, în care sunt implicați învățătorii;
 Activități de consiliere a părinţilor la nivelul învăţământului primar:

Tema ședinței Obiective Responsabil Perioada Modalităţi de


evaluare

VI. ANEXE

 Referate şi proiecte (susţinute în cadrul activităţilor Comisiei metodice);


 Procese verbale;
 Diferite documente oficiale ( ordine, note, adrese, comunicari MEN/ISJ/ARACIP).