Sunteți pe pagina 1din 10

PROPUNERE DE DEZVOLTARE A CARIEREI UNIVERSITARE

Prof. univ. dr. ing. SĂRACIN ION

STRUCTURA PROPUNERII DE DEZVOLTARE A CARIEREI

I. Bilanţ profesional

II. Perspective de dezvoltare a carierei universitare

III. Mediul de dezvoltare a carierei universitare

I. Bilanţ profesional: studii universitare şi doctorale

LICENȚĂ

INSTITUTUL POLITEHNIC BUCUREŞTI(UNIVERSITATEA POLITEHNICA


BUCUREŞTI)

FACULTATEA DE MECANICĂ AGRICOLĂ -1982

MASTER

Universitatea din Craiova-Facultatea de Ştiinţe Economice, 1994

Management-Marketing în unităţile agricole

DOCTORAT:

1993-1998 Universitatea UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV-

Îndrumător științific - prof. univ. dr. ing SIMION POPESCU

Tema:

”Studii şi cercetări privind influenţa sistemului de rulare al tractoarelor şi maşinilor


agricole asupra solurilor nisipoase şi implicit asupra producţiei”

Tema aleasă a reprezentat o provocare pentru activitatea de cercetător ştiinţific pe care o


desfăşuram în acea perioadă, în cadrul Laboratorului de Mecanizare al Facultăţii de
Agricultură şi în câmpul experimental al SCCPN Dăbuleni şi INMA- Bucureşti.

Diplomă de Doctor în TEHNICĂ specializarea MECANICĂ AGRICOLĂ emisă în anul


1999

I. Bilanţ profesional: Activitatea profesională

 Cadru didactic la Departamentul Măsurători Terestre Management și Mecanizare

Profesor universitar , din anul 2003 – prezent:

Discipline predate:
 Baza energetică pentru agricultură

 Baza energetică pentru silvicultură

 Baza energetică pentru horticultură

 Baza energetic şi maşini pentru spaţii verzi

 Maşini agricole

 Mecanica şi rezistenţa materialelor

 Bilanţ profesional: Activitatea profesională

Membru al organizaţiilor/ societăţilor /profesionele/ştiinţifice internaţionale:

 ISTRO
 EurAgEng
 SAE Internaţional
Membru al organizaţiilor/ societăţilor profesionale/ştiinţifice naţionale
 SIRAR
 ARAD
 SIMAR

Recunoaşterea activităţii

 Evaluator în Comisia de specialitate a revistei INMATEH Bucureşti.


 Evaluator ARACIS Comisia Inginerie Mecanică
 Membru în Comitetul Ştiinţific al Conferinţei Internaţionale ARCAST 2010.
Univeristatea Dunărea de Jos. Galaţi.
 Membru în Comitetul Ştiinţific al ISB-INMATEH. Bucureşti.
 Diplomă Jubiliară: 50 de ani de învăţământ superior de mecanică agricolă. Facultatea
de Ingineria Sistemelor Biotehnice. Bucureşti. 2012.
 Diplomă acordată de Colegiul Naţional Agricol Carol I. Slatina: Simpozionul Judeţean
,,Satul Românesc, Spaţiul Cultural-Artistic. 2013
 Diplomă de Excelenţă: Pentru sprijinul acordat profesiunii medical veterinare. 2013.
 Diplomă Jubiliară: 75 de ani de la înființarea Colegiului Medicilor Veterinari din
România. 2014
Diplomă de Excelență: Casa Corpului Didactic Olt. Simpozion național. Ediția a VI-a
2014. Strategii moderne, calitate, perfecționare, formare continuă. 2014

Bilanţ profesional: Activitatea profesională

 Activitatea didactică desfășurată, urmează unei perioade îndelungate de acumulări


profesionale în activitatea de cercetare ştiinţifică, de documentare, analiză, evaluare şi
transfer a rezultatelor cercetării ştiinţifice proprii şi colective. Aceste acumulări au
permis exprimarea competenţelor, puse în evidenţă prin:

 exercitarea funcțiilor primordiale ale educației: cognitivă, ergonomică și de


valorizare.
 tehnica de predare, bazată pe învăţarea prin problematizare, cercetare şi
descoperire, cooperare.

 manifestarea aptitudinilor personale: comunicare, empatie, persuasiune.

I. Bilanţ profesional: cursuri şi specializări

 Formare psihopedagogică pentru profesia didactică – Nivelul I și II; 2008 și 2014;


Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti,
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic..

 Curs de specializare ca formator, 2011, SC Expertmob SRL.

 Curs de management universitar, 2003, ISE Universitatea din Craiova.

I. Bilanţ profesional: cursuri şi specializări În țară:


 Cursuri de specializare pentru învățământul ID/FR, 2011, 2012
 Managementul educației la distanță”, Principii de implementare a calității, indicatori
și criterii de calitate și performanță în ID/IFR.
 Utilizarea platformelor ID/IFR și a tehnologiilor TIC în planificarea, organizarea și
desfășurarea procesului educațional
 Editarea de material ID/IFR, 2011

Bilanţ profesional: Activitatea profesională


 Director de proiect/responsabil de proiect: 4 proiecte.
 M e m b r u î n proiect: 9 proiecte de cercetare ştiinţifică.
 Elaborarea a 13 cărţi de specialitate , dintre care: 5 ca autor unic şi 8 coautor.
 Director centrului de formare şi iniţiere a tinerilor cercetători (CIFTC)
 Publicarea a 8 articole în reviste de specialitate reviste indexate ISI Thomson
Reuters proceedings și 62 articole în reviste şi volume ale unor manifestări ştiinţifice
indexate în alte baze de date internaţionale.

Bilanţ profesional: Activitatea profesională


 Modernizarea şi dotarea unor laboratoare şi spaţii didactice şi experimentale

 Modernizarea laboratorului pentru Baza energetică pentru agricultură

• Amenajare şi dotarea spaţiului tehnologic experimental pentru maşini agricole


• Dotarea laboratorului cu tractoare si echipamente
• Înfiinţarea şi dotarea laboratorului de macanică şi rezistenţa materialelor
• Realizarea unor echipamente de mici capacităţi pentru aplicarea secvenţelor
tehnologice pentru culturile agricole şi horticole.
• Înfiinţarea centrului de formare şi iniţiere a tinerilor cercetători în colaborare cu
INMA Bucureşti
.
ÎNDEPLINIREA STANDARDELOR MINIMALE

Anexa nr. 17 - COMISIA INGINERIE MECANICĂ,


MECATRONICĂ ȘI ROBOTICĂ

FIȘĂ INDIVIFUALA DE EVALUARE


Sărăcin_I_FV
STANDARDE MINIMALE NECESARE ŞI OBLIGATORII PENTRU
CONFERIREA TITLURILOR DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR ŞI
A GRADELOR PROFESIONALE DE CERCETARE – DEZVOLTARE

Indicatori CDI Descriere Punctaj Observații


CDI-ART ISI = 8 articole FI1=0,154 Factorul de impact
(min. 60% (anexa 1) FI2=0,154 corectat FI*
din FI3=0,1 ia în considerare articolele în
punctaj FI4=0,1
publicații
standard FI5=0,1
minimal) FI6=0,760 indexate BDI sau indexate ISI
FI7=0,760 (fără factor
FI8=0,760 de impact) prin valoarea de prag
BDI= 62 articole FI1÷60=62*0.1=6,2 0.1
(anexa 2) Se pot lua în
considerare articolele cu
TOTAL CDI-ART 8.328 *
FI 0
CDI-BRV dar cu articol
*
FI 0.

TOTAL CDI-BTV Se exclud autocitările


Monografiile naționale
Maşini motoare şi 5,92
transmisii pentru baza trebuie
CDI-MON energetică din agricultură, să fie incluse în depozitul legal
ED UNIVERSITARIA al
Craiova, 2005 ISBN 973- Bibliotecii Naționale
742-208-2 , 292 pag
TOTAL CDI-MON 5,92
TOTAL CDI 14.248 ÎNDEPLINIT
Indicatori DID D Punctaj O
DID-MSC b
Baza energetică pentru s
(min. 60% MSC1=5,2
agricultură, horticultură, e
din MSC2=4,36
silvicultură, ED AIUS, r
punctaj minimal) MSC3=4
2008 ISBN 978-973- v
1780-47-4 270 pag
Mecanica si rezistența
materialelor, ED AIUS,
2007, ISBN 978-973-
1780-14-6 236 pag
Mașini și instalații pentru
îmbunătățiri funciare, Ed.
MSC Scribul, 2002, ISBN 973-
85668-9-3, 204 pag.
TOTAL DID- 14,12

Standuri/laboratoare
1 punct = 1 lucrare de
pentru activități didactice
laborator cu
realizate sau dezvoltate
DID-LAB infrastructură
de candidat, cu lucrări de
realizată/dezvoltată de
laborator elaborate de
candidat
candidat şi incluse în
îndrumător laborator
format tipărit sau format
electronic
TOTAL DID 15,12 ÎNDEPLINIT

Indicatori RIA Desc Punctaj O


Contribuție principală (minim 60%) în calitate de director grant/proiect b
Director sau responsabil 1 punct = s
partener 10000 EUR
RIA-GRA
Director sau responsabil 1 punct =
partener 50000 RON
Punctaj 23.60
Director contract cu 1 punct =
beneficiar din mediul 2000 EUR
RIA-CTR

TOTAL-RIA 23,60 ÎNDEPLINIT

Contribuție complementară în calitate de membru echipă cercetare grant/proiect


Calitatea de membru echipă proiect se certifică de instituția care a derulat proiectul, cu condiția
ca membrul în echipa de
proiect să încaseze manoperă
Punctajul pentru sumele prevăzute la RIA-GRA şi RIA-CTR este de 0.25 puncte pentru membru în
echipă, în
Nume și prenume
Prof. Univ.Dr.Ing. Sărăcin Ion
A.1. Activitatea didactică și profesională

A.1.1. Cărţi şi capitole în cărţi de specialitate 13, din care 4 unic autor

,,Baza energetică pentru agricultură” Ion Sărăcin, Ed. Europa, 1999, ISBN 973 – 9786– 6 – 0.
,,Maşini agricole de recoltat cereale păioase”- T. Alexandru, M. Bădescu, I. Sărăcin, Ed.
Dova, 1999, ISBN 973 – 98223 – 2 – 0.
,,Sistemele de rulare ale agregatelor agricole şi solurile nisipoase”- Ion Sărăcin, Ed. Scribul,
2000, ISBN 973 – 97851 – 5 – 8.
,,Baza energetică pentru agricultură. Motoare” - Ion Sărăcin, Ed. Universitaria, 2001, ISBN
973 – 8043 – 63 – 0.
,,Maşini şi instalaţii pentru îmbunătăţiri funciare” - Ion Sărăcin şi colab, Ed. Scribul, 2002,
ISBN 973 – 85668 – 9 – 3.
,,Maşini agricole”- M. Bădescu, I. Sărăcin, T. Alexandru, M. Glodeanu, S. Boruz, Ed.
Universitaria, 2003, ISBN 973 – 8043 – 264 – 4.
,,Baza energetică pentru agricultură.Transmisii” - Ion Sărăcin, Traian Popescu, Ed.
Universitaria, 2004, ISBN 973 – 8043 – 309 – 9.
,,Maşini, motoare şi transmisii pentru baza energetică din agricultură”- Ion Sărăcin, Ed.
Universitaria, 2005, ISBN 973-742-208-2.
,,Baza energetică pentru agricultură, horticultură, silvicultură” – Ion Sărăcin; M. Gheorghe;
Olimpia Pandia; Fl. Gheorghe; Editura AIUS; ISBN 978-606-8021-16-4; 2007.
,,Aliaje antifrictiune pentru sisteme tehnice” - G. Florea; I. Sărăcin; Olimpia Pandia; A.
Chiriac; Editura AIUS; ISBN 978-606-8021-94-2; 2009.
,,Studii privind posibilităţile de obţinere a unor produse farmaceutice naturiste pe bază de
capsaicină şi vitamina C extrase din unele soiuri autohtone de ardei iute – Capsicum anuum
L”,- Olimpia Pandia; Ion Sărăcin; A. Chiriac; Dinu Maria; Editura AIUS Craiova, ISBN 978-
606-562-144-2, 2011.
,,Mecanica și rezistența materialelor” I. Sărăcin, Editura AIUS; ISBN 978-606-8021-94-2;
,,Maşini agricole şi horticole I Tipuri representative - reglaje,, M.Glodeanu, T.Alexandru,
S.Boruz, I. SărăcinEditura Scribul, ISBN 978-606-11-4563-8 260.PAG.

A.2. Activitatea de cercetare

În urma activităţii de documentare și cercetare ştiinţifică, am elaborat un număr de 123


articole ştiinţifice

A.2.1.1. Reviste de specialitate de circulaţie internaţională indexate ISI Thomson Reuters

 8 articole

A.2.1.2 Reviste şi volume ale unor manifestări ştiinţifice indexate BDI / B+ /B

 62 articole B+
 58 articole B
A.2. Activitatea de cercetare

Contracte de cercetare din competiţii naţionale


Contracte de cercetare dezvoltare

Director de contract
- ,,Semănătoare universală pentru terenuri nisipoase, nr. 33062/24.06.2004, Tema 49. cod
CNCSIS 284.
- ,,Studii şi cercetări privind influenţa tehnologiei de cultură integral mecanizate asupra
terenurilor din proprietatea individuală mică şi mijlocie implicit asupra producţiei” Contrat nr.
19 C/17/6/1993. Ministerul Cercetării şi Tehnologiei. Bucureşti.
- ,,Studii şi cercetări privind influenţa interacţiunii dintre solurile nisipoase şi sistemul de
rulare al tractoarelor agricole pe roţi, influenţa patinării asupra solului şi implicit asupra
producţiei vegetale”, Contract nr.18C/2030/1990. Ministerul Cercetării şi Tehnologiei.
Bucureşti.
- ,,Cercetări privind stabilirea celor mai corespunzătoare tipuri de tractoare pentru executarea
lucrărilor la plantele cultivate pe nisipuri”, Contrat nr. 4221/1989. Tema 3.6. A.S.A.S.
Bucureşti.
- ,,Cercetări privind mecanizarea lucrărilor la culturile legumicole pe nisipuri”,Contrat nr.
4221/1989. Tema 3.8. A.S.A.S. Bucureşti.
- ,,Studii privind posibilităţile de obţinere în Laboratorul de Cercetare a unor produse
farmaceutice naturiste pe bază de capsaicină şi vitamina C obţinută din unele soiuri autohtone
de ardei iute”, 2010-2011. Director economic.
- Promovarea performanţelor ştiinţifice româneşti în domeniul producerii şi valorificării
plantelor medicinale, aromatice şi tinctoriale”, Grant de cercetare MEC-CEEX, Modul III,
nr.278/2006 – Administrator bază date.
- ,,Cercetări privind dezvoltarea aplicaţiilor tehnice moderne pentru cultivarea unor specii
valoroase de plante medicinale şi aromatice inclusiv în domeniul procesării primare şi al
valorificării”, Grant de cercetare MEC-CEEX, Modul I, nr.245/2006 – Administrator bază
date.

Membru în contracte de cercetare

- ,,Studiu biologic complex comparativ al unor genotipuri valoroase de Robinia


Pseudoacacia. Robinia Pseudoacacia. Var Oltenica-clona sau varietate?”, 2007-2009.
Membru.
- ,,Evaluarea efectelor poluării și a schimbărilor climatice asupra biodiversității și stării socio
economice a populației in bazinul mijlociu al Jiului”, 2008-2011. Membru.
- ,,Cercetarea şi elaborarea unor tehnologii inovative pentru recoltarea furajelor ierboase şi
conservarea fânului în vederea dezvoltării durabile a mediului rural”, Grant de cercetare
MEC-CEEX, Modul I, nr.20/2005 – Membru.
- ,,Plug purtat cu lăţime de lucru variabilă sau fixă, pentru tractor de mare putere” Grant de
cercetare, INVENT, nr.145/2004 – membru.
- ,,Perfecţionarea şi diversificarea echipamentelor de lucru ale motocultoarelor şi ale
sistemelor tehnice ale acestora”, Grant de cercetare CNCSIS, nr.33451/2003 – Membru.
- ,,Sistem electrohidraulic pentru corelarea debitului de lichid cu viteza de deplasare a
maşinilor de stropit ”, Grant de cercetare CNCSIS, nr.33451/2002 – Membru.
- ,,Cercetări pentru implementarea industrială a tratamentelor termo-chimice la piesele
sinterizate”, Contract Cercetare Dezvoltare nr. 663-B12/1999. ANSTI. Membru.
- ,,Tehnologia de cultivare a fasoliţei, arahidelor şi sorgului în condiţiile agriculturii private”
, Contract nr.296/1995. SCCCPN. Dăbuleni. – Membru.
Contracte de cercetare – dezvoltare – consultanţă

2011-2014. Membru Proiect: Creşterea veniturilor în exploataţia agricolă CIUREA ANA


MARIA, în valoare de 25 000 E
2009-2012. Membru proiect consultanţă: Adăpost pentru îngrăşarea suinelor în comuna
Curtişoara judeţul Olt, în valoare de 1.818.182 E
2007-2008. Membru proiect consultanţă: Înfiinţarea unei ferme de îngrăşare a suinelor din
Comuna Sârbii Măgura, în valoare de 460800 E
2009-2012. Membru proiect consultanţă: Adăpost pentru îngrăşarea suinelor şi
împrejmuirea acestuia în comuna Radomireşti Judeţul Olt, în valoare de 1.818.182 E
2009-2010. Membru proiect consultanţă: Modernizarea exploataţiilor agricole, în valoare
de 683.333 E
2008-2009. Membru proiect consultanţă: Achiziţie tractoare utilaje şi
maşini agricole în Exploataţia SC. MES SEM SRL, în valoare de 742.899 E
2012-2015. Membru proiect consultanţă: Silozul de cereale pentru SC MES SEMSRL
Comuna Brebeni Judeţul Olt, în valoare de 1. 121.135 E

II. PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE A CARIEREI UNIVERSITARE

2.1. Perspective de dezvoltare a carierei didactice

Fiecare disciplină, tratată individual, implică o gamă largă de subiecte importante, aflate într-o
continuă dinamică.
Abordare: identificarea şi aprofundarea noilor descoperiri ştiinţifice şi tehnice; demonstrarea
în utilizare a tehnicilor noi care îşi dovedesc aplicabilitatea şi utilitatea.
Disciplinele bogate în informaţii noi implică diversificarea metodelor didactice interactive.
Abordare:relaţia de parteneriat educaţional stabilită între cadrul didactic şi student, bazată pe
creativitatea colaborativă
Fiecare generaţie de studenţi care se succede, este ancorată într-un alt context tehnologic,
social, economic.
Abordare: utilizarea cele mai adecvate metode, pentru ca informaţiile teoretice şi practice ale
disciplinelor prezentate la curs şi lucrările practice, să completeze nevoia lor de cunoaştere şi
dezvoltarea competenţelor necesare pentru piaţa forţei de muncă cu înaltă calificare

Obiective generale și acțiuni pentru dezvoltare a carierei universitare:


 Lărgirea ariei de cuprindere a competenţelor şi expertizelor actuale.
 aprofundarea competenţelor şi expertizelor pentru domeniile disciplinelor prezentate;
 acumularea de cunoaştere relevantă şi actuală;
 îmbunătăţirea modalităţilor de transfer a informaţiilor la cursuri şi lucrări practice;
 obţinerea de rezultate originale valoroase în activitatea proprie de cercetare ştiinţifică
şi de transfer tehnologic şi (servicii, produse inovative);
 Dobândirea de competenţe şi expertize noi.
 abordarea unor teme noi de cercetare, care pot furniza soluţii în rezolvarea unor
probleme stringente pe plan naţional şi internaţional;
 dezvoltarea unor noi abordări în activitatea didactică proprie bazate pe strategii
didactice interdisciplinare şi pluridisciplinare.
2.1. Perspective privind dezvoltarea carierei didactice

Direcţii:

 Elaborarea și publicarea de cărți cu specific didactic universitar, însoțite de


îndrumătoare de lucrări practice.
 Stimularea implicării active a studenţilor la cursuri şi aplicaţii practice, folosind
metode didactice „centrate pe învăţarea prin descoperire, învăţarea pe echipe şi
învăţarea în grup.
 Implicare în activităţile didactice, acolo unde este necesar, la nivel de departament,
facultate şi universitate.
 Participare periodică la stagii, pentru schimburi de informaţii, metode, direcţii
didactice, demers benefic pentru cariera mea, dar şi pentru departamentul şi facultatea
în care activez.
 Perfecţionarea nivelului de cunoaştere a limbii engleze pentru , în eventualitatea
predării în limba engleză.

2.2. Perspective privind dezvoltarea activității de cercetare științifică


 Atragerea studenţilor din toate cele trei cicluri: licenţă, masterat, doctorat, în
desfăşurarea temelor de cercetare, constituie un deziderat personal permanent.
 Activitatea de cercetare ştiinţifică a fost şi rămâne calea de manifestare a creativităţii,
calea către schimbare şi cunoaştere, calea către desăvârşirea personalităţii mele.

Direcţiile legate de dezvoltarea activităţii de cercetare ştiinţifică:

 Dezvoltarea de cercetări privind posibilitatea îmbunătăţirii proprietăţilor fizice ale apei


pentru obţinerea de producţii agricole superioare cantitativ şi calitativ, în parteneriat
cu Universitatea Politehnică Bucureşti, Universitatea Babeş Bolyai Cluj-Napoca,
celelalte universităţi din ţară si din strainătate şi organizaţii private – care poate fi o
fermă agricolă mixtă.
 Construirea unui model experimental de întreprindere agricolă a viitorului -
Întreprindere Agricolă Inteligentă, prin implementarea unei Platforme Cyber Physical
System - Smart AgriManagement (un model de management al fermei care urmăreşte
culegerea și analiza răspunsurilor conectate variabilelor care influențează exploataţia
agricolă, conform conceptelor agriculturii de precizie)..
 Publicarea în fiecare an de articole în publicaţii ştiinţifice cotate şi indexate Thomson-
Reuters.
 Publicarea în fiecare an de articole în publicaţii ştiinţifice indexate în alte baze de date
internaţionale.
 Publicarea unor cărţi de specialitate, în edituri recunoscute, care vor oferi cititorilor
informaţii relevante.
 Participarea activă la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, ocazie cu care
pot face cunoscute rezultatele cercetărilor proprii şi pot iniţia sau participa la iniţierea
unor noi colaborări pe plan ştiinţific, toate acestea conducând la creşterea prestigiului
facultăţii şi universităţii în care activez.
 Dezvoltarea relaţiilor de colaborare interdisciplinare şi transdisciplinare, cu echipe
de cercetare ale instituţiilor de cercetare şi învăţământ superior din România, dar şi
cu actori importanţi din mediul privat agroalimentar, pentru a contribui, cu
rezultate aplicabile, la întărirea legăturilor de tip public-privat.

IV. MEDIUL DE DEZVOLTARE A CARIEREI UNIVERSITARE

Apreciez că propunerea de dezvoltare a carierei universitare este în concordanţă cu


obiectivele de dezvoltare al Departamentului de Măsurători terestre Management şi
Mecanizare şi ale Facultăţii de Agricultură şi Horticultură, în care îmi desfăşor
activitatea.
Relaţiile colegiale bazate pe transparenţă, comunicare şi munca în echipă, mi-au oferit
suportul şi încrederea, atât de necesare pentru împlinirea idealurilor şi implicit
atingerea obiectivelor personale.
Colectivul academic din care fac parte şi căruia îi datorez cea mai mare parte a
realizărilor mele, m-a motivat şi susţinut constant în toate demersurile profesionale.
Reputaţia mea profesională şi cariera academică viitoare, vor contribui la creşterea
vizibilităţii departamentului, facultăţii şi universităţii în care activez.

S-ar putea să vă placă și