Sunteți pe pagina 1din 21

MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE

ACADEMIA FORȚELOR TERESTRE ”NICOLAE BĂLCESCU” DIN SIBIU


FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRATIVE
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
ANUL III

Practică universitară la disciplina ”Achiziţii


publice”

Tema: Procedura simplificată

Sd. Sg.
Duminică Emilia

Sibiu, 2019
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRATIVE

Disciplina: Practică universitară – Achiziții publice

Student: Duminică Emilia

An III, grupa 35AP

Modalitatea de atribuire specială –


procedura simplificată- în cadrul U.M.
01042, Curtea de Argeș
Cuprins

Capitolul 1. Contractul de achizitie publica................................................................................ 5


1.1 Conceptul de contract ......................................................................................................................... 5
1.2. Clasificarea contractelor .................................................................................................................... 5
1.3. Contractul de achizitie publica ........................................................................................................... 6
1.4. Managementul achizitiilor publice ..................................................................................................... 6
Capitolul 2. Modalitați de atribuire a contractelor de achiziție publică. Procedura simplificată ....... 9
2.1. Procedurile de atribuire ...................................................................................................................... 9
2.2. Procedura simplificată ...................................................................................................................... 10
Capitolul 3. Derularea unei proceduri de atribuire prin procedura simplificată ............................... 14
3.1 Prezentarea entității ........................................................................................................................... 14
3.2. Prezentarea cauzelor care au determinat necesitatea derulării procedurii simplificate .................... 15
3.3. Metodologia cercetării...................................................................................................................... 15
3.4. Obiectivele cercetării........................................................................................................................ 15
3.5. Ipotezele cercetării ........................................................................................................................... 15
Concluzii și propuneri............................................................................................................................... 16
Bibliografie ............................................................................................................................................... 20
Anexe ......................................................................................................................................................... 21
Introducere în achiziţii publice

În general termenul de achiziţii publice este folosit pentru a descrie obţinerea de lucrări,
produse şi servicii de către autorităţi publice naţionale, regionale sau locale. Regulile de achiziţii
publice se referă la proceduri pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică de produse,
servicii şi lucrări în Uniunea Europeană.
O definiţie generică a achiziţiei publice este dobândirea, definitivă sau temporară, de
către o persoană juridică definită ca autoritate contractantă, a unor produse, lucrări sau servicii,
prin atribuirea unui contract de achiziţie publică. Sectorul public, utilităţile şi alte entităţi definite
ca "autorităţi contractante" trebuie să obţină produse, servicii şi lucrări pentru o varietate largă de
activităţi pe care le desfăsoară. Majoritatea contractelor pe care le atribuie trebuie făcute publice
atat pe plan naţional cat şi pe plan european, cu respectarea deplină a tuturor principiilor
achiziţiilor publice. Regulile pe baza cărora se atribuie contractele de achiziţii publice sunt
menite să asigure libertatea de miscare a bunurilor şi serviciilor în Uniunea Europeană şi să
garanteze că procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică respectă reglementările
privind libera concurenţă.
Scopul acestei lucrari este de a analiza succint procesul de achiziție publică și de a
prezenta în aceeași manieră procedura simplificată, reamimtind totodată prevederile stipulate în
legislația în vigoare. Sub atentă cercetare, au fost culese, prelucrate și ordonate informații care
mai apoi au constituit baza întregii cercetări.
Din punct de vedere structural, lucrarea este alcatuita din patru capitole (Contractul de
achiziție publică; Managementul achizițiilot publice; Modalități de atribuire a contractelor de
achiziție public, Derularea unei proceduri de atribuire prin procedura simplificată), divizate în
numeroase subcapitole, ce prezintă una dintre modalitățile special de atribuire, și anume,
procedura simplificată.

4
Capitolul 1
Contractul de achizitie publica

1.1. Conceptul de contract


Contractul este acordul intre doua sau mai multe personae cu intentia de a constitui,
modifica, transmite sau stinge un raport juridic.(art. 1166 Cod Civil). Reprezinta actul principal al
nasterii si stingerii raporturilor juridice intre parteneri in procesul complex al productiei si
circulatiei bunurilor, precum si a serviciilor, fiind principalul izvor de obligatii prin intermediul
caruia partile isi manifesta liber vointa, in scopul general al satisfacerii propriei trebuinte.1

1.2. Clasificarea contractelor


In literatura de specialitate, contractile sunt clasificate dupa mai multe criteria astfel:
1. Dupa obiectul contractului:
a. Contract de furnizare produse;
b. Contract de servicii;
c. Contractul de lucrari;
2. Dupa obligatia de a respecta legea achizitiilor publice:
a. Contracte care trebuie atribuite potrivit legii;
b. Contracte considerate exceptii de la aplicarea legii;
c. Contracte sectoriale;
d. Contracte incheiate in urma unor acorduri international.
3. Dupa natura publica a contractului:
a. Au caracter de document public;
b. Au partial character public
c. Au character clasificat.
4. Dupa durata:
a. Contract in interiorul unui an bugetar;
b. Contract pe mai multi ani bugetari.
5. Dupa natura obligatiilor asumate:

1
Popa, Gabriel, (2013), Achizitii publice, curs universitar, Editura Academiei Forţelor Terestre, Sibiu, p. 34.
5
a. Accord-cadru;
b. Contract.2

1.3. Contractul de achizitie publica


Reprezinta instrumental juridic, asimiat actului administrative, prin care autoritatile
contractante intra in relatii comerciale cu operatorii economici pentru a-si satisface necesitatile de
produse, servicii sau lucrari. Are titlu oneros, incheiat in scris sau intre una sau mai multe
auroritati contractante, de o parte si unul sau mai multi operatori economici pe de alta parte. Are
ca obiect: executia de lucrari, furnizarea de produse, prestarea de servicii. 3

1.4. Managementul achizitiilor publice


În particular, procesul de achizitie publica ca process de management ce se desfasoara la o
scara relative redusa din punct de vedere al orizontului de timp (1 an), reprezinta o succesiune de
etape, dupa parcurgerea carora se obtine produsul sau dreptul de utilizare al acestuia, serviciul
sau lucrarea, ca urmare a atribuirii unui contract de achizitie publica.4
Etapele procesului de achizitie publica sunt:
1. Planificarea achizitiei publice
Planificarea este activitatea prin excelenta managerial, prin care auroritatea contractanta devine
capabila sa-si defineasca obiectivele si actiunile, precum si conditiile de realizare a acestora si de
materializeaza in Programul annual la achizitiilor publice (PAAP).
Scopul planificarii este acela de a stabilii obiectivele si modul lor de realizare, actiunile
necesare(umane, tehnice, financiare) si alocarea lor in vederea implementarii acestora.
Rolul planificarii este de a stabilii cursul oprim al actiunilor urmatoare pentru ca autoritatea
contractanta sa obtina rezultatele dorite.
PAAP-ul este considerat “instrument managerial pe baza caruia se planifica procesul de
achizitie”.5
2. Elaborarea documentatiei de atribuire

2
Idem, p. 34-35.
3
Idem, p. 35-36.
4
Burciu, Aurel, Introducere în management, Ed. Economică, București, p. 73.
5
Milandru, Marius, (2018) Monografie privind auditul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică,
Ed. Academia Forțelor Terestre “Nicolae Bălcescu”, Sibiu, p.17
6
Documentatia de atribuire reprezinta documentatia ce cuprinde toate informatiile legate de
obiectul contractului de achiczitie publica si de procedura de atribuire a acestuia inclusive caietul
de sarcini, sau, dupa caz, documentatia descriptive, elaboarea ei intrand in responsabilitatea
compartimentului intern specializat.
3. Chemarea la competitite
Chemarea la competitive a tutturor operratorilor economici interesati se realizeaza prin
transmiterea si publcarea de diferite tipuri de anunturi. In acest fel se asigura si transparent
atribuirii de contracte de achizitie publica si a incheierii acordurilor-cadru.
Publicarea anunturilor sau invitatiilor se face utilizand facilitatile tehnice oferite de SEAP si
obligatoriu in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) atunci cand autoritatea contractanta
atribuie contracte ce depasesc pragurile impuse de art.55, alin.2 din OUG nr.34/2006.
4. Derularea modalitatilor de atribuire a contractelor de achiziție publică:
a. Primirea candidatilor si selectarea/preselectarea candidatilor, daca este cazul
b. Derularea rundelor de discutii, daca este cazul
c. Primirea ofertelor
d. Regulile privind depunerea ofertelor, anularea lor si stabilirea ofertei castigatoare
5. Incheierea dosarului de achizitie publică
Autoritatea contractanta are obligatia de a intocmi dosarul achizitiei publice pentru fiecare
contract atribuit sau accord-cadru incheiat, precum si pentru fiecare lansare a unui system de
achizitie dinamic. Dosarul achizitiei publice, precum si ofertele insotite de documentele de
calificare si selectie se pastreaza de catre autoritatea contractanta atata timp cat contractual de
achizitie publica/acordul-cadru produce egfecte juridice, dar nu mai pun de 5 ani de la data
finalizarii contractului respective. In cazul anularii procedurii de atribuire, dosarul se pastreaza
cel putin 5 ani de la data anularii respective procedure.
6. Atribuirea contractului de achizitie publica sau incheierea acordului-cadru
Autoritatea contractanta are obligatia de a informa operatorii economici implicate in procedura
de atribuire despre deciziile referitoare la rezultatul selectiei, la rezultatul procedurii de atribuire
a contractului de achizitie publica sau de inchireiere a acordului-cadru, la admiterea intr-un
system de achizitie dinamic, la rezultatul concursului de solutii ori, dupa caz, la anularea

7
procedurii de atribuire si aventuala initiere ulterioara a unei noi procedure, inscris si cat mai
curand posibil, dar nu mai tarziu de 3 zile lucratoare de la emiterea acestor.6
7. Finalizarea contractului
Receptia finala reprezinta operatiunea prin care autoritatea contractanta isi exprima acceptarea cu
privire la produsele/serviciile/lucrarile rezultate in urma unui contract de achizite publica si pe
baza cariua efectueaza plata finala.
8. Analiza procesului
Persoana responsabila pentru realizarea unei achizitii publice analizeaza modul in care a fost
indeplinit contractual respective, masura in care au fosr satisfacute nevoile autoritatii
contractante, punctele tari si punctele slabe ale procedurii de atribuire a contractului de achizitie
publica si propune masuri de imbunatatire a procesului de achizitie publica pentru viitor.7

6
Lazăr, Sebastian, (2009), Achiziții publice, principii, proceduri operațiuni, metodologie, Ed. Wolters Kluwer,
București, p. 108
7
Idem, p. 109.
8
Capitolul 2

Modalitați de atribuire a contractelor de achiziție publică. Procedura


simplificată

2.1. Procedurile de atribuire


Conform articolului 68 din Legea 98/2016, procedurile de atribuire, aplicabile pentru
atribuirea contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru sau organizarea concursurilor de
soluţii cu o valoare estimată egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 7 alin. (5)
(“autoritatea contractantă are dreptul de a achiziţiona direct produse sau servicii în cazul în care
valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică decât 132.519 lei, respectiv lucrări, în
cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică decât 441.730 lei”) sunt
următoarele:
a) licitaţia deschisă;
b) licitaţia restrânsă;
c) negocierea competitivă;
d) dialogul competitiv;
e) parteneriatul pentru inovare;
f) negocierea fără publicare prealabilă;
g) concursul de soluţii;
h) procedura de atribuire aplicabilă în cazul serviciilor sociale şi al altor servicii specifice;
i) procedura simplificată. 8
Autoritatea contractantă, conform articolului 69, atribuie contractele de achiziţie
publică/acordurile-cadru, în cazul în care valoarea estimată este mai mare sau egală cu pragurile
valorice prevăzute la art. 7 alin. 1 (23.227.215 lei, pentru contractele de achiziţie
publică/acordurile-cadru de lucrări; 600.129 lei, pentru contractele de achiziţie
publică/acordurile-cadru de produse şi de servicii; 3.334.050 lei, pentru contractele de achiziţie
publică/acordurile-cadru de servicii care au ca obiect servicii sociale şi alte servicii specific) prin
aplicarea procedurilor de licitaţie deschisă sau licitaţie restrânsă. 9

8
Art. 68 din Legea 98/2016 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice.
9
Art. 69 din Legea 98/2016 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice.
9
Prin excepţie de la prevederile alin. 1, autoritatea contractantă are dreptul de a aplica
procedurile de negociere competitivă şi dialog competitiv numai în cazurile şi condiţiile
prevăzute la art. 70. Prin excepţie de la prevederile alin.1, autoritatea contractantă are dreptul de a
aplica procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare exclusiv în
cazurile şi condiţiile prevăzute la art. 104. Prin excepţie de la prevederile alin.1, autoritatea
contractantă are dreptul de a organiza un concurs de soluţii în condiţiile prevăzute la art. 3 alin.1
lit. j (concursuri de soluţii - procedurile care permit autorităţii contractante să achiziţioneze, în
special în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului, al arhitecturii şi ingineriei sau al
prelucrării datelor, un plan ori un proiect selectat de un juriu pe baze concurenţiale, cu sau fără
acordarea de premii).10

2.2. Procedura simplificată


Conform articolului 113 din LEGEA 98/2016, autoritatea contractantă are dreptul de a
aplica procedura simplificată în condiţiile prevăzute la art. 7 alin.2 (Autoritatea contractantă
atribuie contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru şi organizează concursurile de soluţii
care privesc achiziţii publice a căror valoare estimată este mai mică decât pragurile
corespunzătoare prevăzute la alin. (1) prin aplicarea unei proceduri simplificate, cu respectarea
principiilor prevăzute la art. 2 alin. 2.11
Procedura simplificată se iniţiază prin publicarea în SEAP a unui anunţ de participare
simplificat, însoţit de documentaţia de atribuire aferentă. Autoritatea contractantă are obligaţia de
a stabili perioada de depunere a ofertelor în funcţie de complexitatea contractului de achiziţie
publică/acordului-cadru şi de cerinţele specifice, astfel încât operatorii economici interesaţi să
beneficieze de un interval de timp adecvat şi suficient pentru elaborarea ofertelor şi pentru
pregătirea documentelor de calificare şi selecţie, dacă sunt solicitate prin documentele achiziţiei.
Autoritatea contractantă poate decide desfăşurarea procedurii simplificate:
a) fie într-o etapă;
b) fie în mai multe etape care presupun atât selecţia candidaţilor, cât şi negocierea şi evaluarea
ofertelor.

10
Ibidem.
11
Art. 113 din Legea 98/2016 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice.
10
Conform alin. 4 lit. a) şi fără a aduce atingere dispoziţiilor alin.3, perioada minimă între
data transmiterii anunţului de participare la procedura simplificată şi data-limită de depunere a
ofertelor este de cel puţin:
a) 10 zile, în cazul în care se are în vedere atribuirea unui contract de achiziţie publică de servicii
sau produse;
b) 6 zile, în cazul în care se are în vedere atribuirea unui contract de achiziţie publică de produse
de complexitate redusă;
c) 15 zile, în cazul în care se are în vedere atribuirea unui contract de achiziţie publică de
lucrări.12
În cazul prevăzut la alin.4 lit. b), dacă autoritatea contractantă decide organizarea unei
etape de negociere a ofertelor, acest aspect îl precizează în anunţul de participare simplificat. În
cazul prevăzut la alin.4 lit. b), autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite anunţul de
participare simplificat, spre publicare în SEAP, cu cel puţin 10 zile înainte de data-limită pentru
depunerea solicitărilor de participare. În cazul prevăzut la alin. 4 lit. b), autoritatea contractantă
are obligaţia de a transmite simultan, tuturor candidaţilor selectaţi, o invitaţie de participare la
etapa a doua. În etapa a doua a cazului prevăzut la alin. 4 lit. b), perioada minimă între data
transmiterii invitaţiei de participare şi data-limită de depunere a ofertelor este de cel puţin 10 zile.
În cazul în care se are în vedere atribuirea unui contract de achiziţie publică de produse de
complexitate redusă, perioada minimă este de cel puţin 6 zile. În cazul în care o situaţie de
urgenţă, demonstrată în mod corespunzător de către autoritatea contractantă, face imposibil de
respectat perioadele prevăzute la alin.5 sau alin.9, autoritatea contractantă poate stabili o perioadă
redusă pentru depunerea solicitărilor de participare/ofertelor, care nu poate fi mai mică de 6 zile
de la data transmiterii spre publicare a anunţului de participare13, respectiv transmiterii invitaţiei
de participare, în cazul atribuirii unui contract de achiziţie publică de servicii sau produse,
respectiv de 9 zile, în cazul unui contract de achiziţie publică de lucrări.
Dacă autoritatea contractantă decide să solicite criterii de calificare şi selecţie, aceasta
poate solicita doar cerinţe privind:
a) motive de excludere, în conformitate cu capitolul IV, secţiunea a 6-a, paragraful 2;
b) capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, în conformitate cu art. 173 (Autoritatea
contractantă are dreptul de a solicita oricărui operator economic să prezinte documente relevante

12
Ibidem.
13
Art. 19 din H.G. nr.395/2016 din 2 iunie 2016.
11
care să dovedească forma de înregistrare şi, după caz, de atestare ori apartenenţă din punct de
vedere profesional, în conformitate cu cerinţele legale din ţara în care este stabilit operatorul
economic. (2) În procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică de servicii, în cazul în
care este necesar ca operatorii economici să deţină o autorizaţie specială sau să fie membri ai unei
anumite organizaţii pentru a putea presta serviciile în cauză în statul de origine, autoritatea
contractantă are dreptul de a solicita acestora să demonstreze că deţin o astfel de autorizaţie sau
că sunt membri ai unei astfel de organizaţii.);
c) experienţa similară, în conformitate cu art. 179 lit. a). şi b). (a. o listă a lucrărilor realizate în
cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 5 ani, însoţită de certificate de bună execuţie
pentru lucrările cele mai importante; atunci când este necesar în scopul asigurării unui nivel
corespunzător de concurenţă, autoritatea contractantă poate stabili că sunt luate în considerare
lucrări relevante realizate cu mai mult de 5 ani în urmă; b) lista principalelor livrări de produse
efectuate sau a principalelor servicii prestate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii
3 ani, cu indicarea valorilor, datelor şi a beneficiarilor publici sau privaţi; atunci când este necesar
în scopul asigurării unui nivel corespunzător de concurenţă, autoritatea contractantă poate stabili
că sunt luate în considerare livrări de produse relevante efectuate sau servicii relevante prestate
cu mai mult de 3 ani în urmă).14
În cazul aplicării procedurii simplificate, operatorul economic poate să invoce susţinerea
unui/unor terţ/terţi pentru maximum 50% din cerinţa ce a fost stabilită în conformitate cu alin.
(11) lit. c). În cazul în care există liste oficiale ale operatorilor economici agreaţi sau modalităţi
de certificare sau includere a acestora în astfel de liste, aprobate prin hotărâre de guvern pentru
anumite domenii, autoritatea contractantă are dreptul de a le utiliza atunci când aplică procedura
simplificată.15

14
Art. 32 din H.G. nr. 394/2016 .
15
Art. 83 din Legea 99/2016 privind achizițiile sectoriale.
12
START

Invitație participare

Depunere oferte

STOP Anulare >=1


procedură Continuare
procedură

Anunț anulare Evaluare oferte


procedură
NU DA Licitație electronică

STOP Anulare Oferte


procedură admisibile Aplicare criteriu
atribuire

Anunț de atribuire STOP Atribuire contract

Fig. 1

13
Capitolul 3
Derularea unei proceduri de atribuire prin procedura simplificată

3.1 Prezentarea entității


Apărută pe radarul militar la 1 iunie 1969, odată cu Brigada 4 Vânători de Munte Posada,
cea căreia i se subordona, unitatea era specializată în lupta în teren muntos împădurit, executând
misiuni și aplicații pentru apărarea teritoriului și economiei naționale. La 20 octombrie 1969, i s-a
înmânat Drapelul de luptă.
Din 2001, Batalionul 33 Vânători de Munte începe procesul de operaționalizare pentru a
deveni Forță destinată NATO. În cinci ani, s-a trecut de la statutul de unitate de instrucție la acela
de unitate operațională, cu noi misiuni și un nou stat de organizare, prin încadrarea cu militari
profesioniști.În octombrie 2006, în urma aplicației ROMEX 06, Batalionul 33 Vânători de Munte
a fost declarat ready to combat, fiind socotit pregătit să execute misiuni în teatrele de
operații.Cinci misiuni internaționale au urmat, una în Irak, cu un detașament de nivel companie,
și alte patru în Afganistan, cu un detașament de tip batalion.Toate misiunile au fost desfășurate în
parteneriat cu aliații americani, militarii români fiind apreciați de fiecare dată. Principalele
activități au constat în acordarea de asistență autorităților guvernamentale în vederea menținerii
unui climat de securitate în zona de responsabilitate, dar și misiuni de cooperare civili-militari,
asigurarea unei libertăți de mișcare și sprijinul populației locale. (Figura 1)

Comandant

-Fig. 2-
LOCȚIITOR

S1S S2 S3 S4 S6

14
3.2. Prezentarea cauzelor care au determinat necesitatea derulării procedurii simplificate
Pentru dotarea birourilor de mentenanață și planificare logistică și resurse materiale a
fost necesară achiziționarea numeroaselor elemente de birotică: cartușuri de diferite dimensiuni
pentru diferite tipuri de imprimante.

3.3. Metodologia cercetării


Metoda de cercetare aleasă este culegerea, prelucrarea și ordonarea informațiilor, cu
scopul analizării modalității de atribuire -procedura simplificată. De asemenea, a fost luată în
considerare și legislația în vigoare, iar activitatea de cercetare a fost definitivată prin dialogarea
cu personalul compartimentului de achiziții publice. Documentele ce au rezultat în urma acestei
activități sunt: referatul de necesitate (vezi “Anexa nr.1”) și caietul de sarcini (vezi “Anexa nr.
2”). Acestea vor fi anexate la finalul lucrării.

3.4. Obiectivele cercetării


Această cercetare își propune să analizeze modul de desfășurare a procedurii simplificate,
pentru o mai bună înțelegere a acesteia și pentru familiarizarea cu termenii de specialitate.
Realizarea lucrării a avut loc în cadrul unei unitați militate a Ministerului Apărării Naționale, mai
exact, “Batalionul 33 Posada”, cu scopul obișnuirii cu atribuțiile și activitățile viitoarei funcții de
sublocotenent.

3.5. Ipotezele cercetării


În vederea derulării procedurii de achiziție, stabilite pentru asigurarea necesarului de
bunuri și servicii, prezenta lucrare are în vedere respectarea tututror prevederilor, stabilite de
Agenția Națională pentru Achiziții Publice de către autoritatea contractantă.

15
Concluzii și propuneri

Actul normativ ce reglementează procesul de achiziții publice este Legea 98/2016 din 19
mai 2016. Scopul acestei lucrari este de a analiza succint procesul de achiziție publică și de a
prezenta în aceeași manieră procedura simplificată, reamimtind totodată prevederile stipulate în
legislația în vigoare. Sub atentă cercetare, au fost culese, prelucrate și ordonate informații care
mai apoi au constituit baza întregii cercetări.
Astfel, procesul de achiziție public reprezintă o desfășurare succesivă de etape, a căror
parcurgere generează dobândirea de către entitatea public cu calitatea de autoritate contractantă, a
unui produs, serviciu sau lucrare, ca urmare a atribuirii unui contract de achiziție public.
Pentru parcurgerea unui proces de achiziție publică, autoritatea contractantă trebuie să
implementeze procedure care sa conducă la o colaborare, compartimentele de specialitate și
compartimentul intern specializat în atribuirea contractelor de achiziție public, orintată spre
atingerea obiectivelor, în condiții de eficiență, economicitate și eficacitate cu aplicarea cadrului
normative specific fiecărui compartiment implicat.
Aplicarea în entitățile publice cu calitate de autorități contractante a unui proces de
achiziție public în condiții de eficiență, economicitate și eficacitate presupune întreprinderea de
acțiuni care să combine și să calibreze optim costul aferent întregului ciclu de viață a produsului,
serviciului sau lucrării necesare cu prețul plătibil, astfel încăt să conducă la utilizare optimă a
resurselor bugetare prin raportare la necesitatea autorității contractante sau a beneficiarilor
contractului.

16
Anexa nr.1
REFERAT DE NECESITATE
ROMÂNIA
UNITATEA MILITARĂ 01042, Curtea de Argeș
Nr. 1231 din 12.11.2019
APROB
Comandantul
unității
Antonio ALEXE

REFERAT DE NECESITATE
pentru achiziționarea următoarelor produse prezentate mai jos
la data de 14.11.2019
Preț unitar
lei din
Nr. Denumire Cod CPV U/M Cantitate plan Valoare
crt. produs/serviciu/lucrare (valoare estimată
fără TVA) (fără TVA)
LEI

1 2 3 4 5 6 7

1 Cartuș toner 60F0HA0 30125100-2 buc. 1.500 20,99 31,485

2 Cartuș toner 50F2X00 30125100-2 buc. 1000 64,99 64,990

3 Cartuș toner MLT- 30125100-2 buc. 500 62,00 31,000


D111L/S

TOTAL VALOARE ESTIMATĂ 31.096.475

Achiziționarea elementelor de birotică ( cartuș imprimantă) este necesară pentru


buna funcționare a imprimantelor din birourile unității.

ȘEF S4
Maior
Daniel RĂDUȚĂ

17
Anexa nr. 2

CAIET DE SARCINI

CANTITĂȚILE DE BUNURI MATERIALE


care fac obiectul procedurii și caracteristicile tehnice

1. LOT. NR. 1 - Cartuș toner 60F0HA0


Nr. Denumire Caracteristici tehnice Cod CPV U/M Cantitate
crt. produs
1 2 3 4 5 6

1. Cartuș toner Culoare: negru; Brand compatibil: 30125100-2 buc. 1500


60F0HA0 HP sau Canon; Model compatibil:
LaserJet M1120 MFP, LaserJet
M1120N MFP, LaserJet M1132,
LaserJet M1522NF, LaserJet
P1005, LaserJet P1505N, LaserJet
Pro M1212NF, LaserJet Pro
M1217NFW, LaserJet Pro P1102,
LaserJet Pro P1102W; Randament
pagini: minim 1000.

2. LOT. NR.2 - Cartuș toner 50F2X00


Nr. Denumire Caracteristici tehnice Cod CPV U/M Cantitate
crt. produs
1 2 3 4 5 6

1. Cartuș toner Culoare: negru; Brand compatibil: 30125100-2 buc. 1000


50F2X00 HP sau Canon; Model compatibil:
HP Laserjet Pro P1102, P1102W,
HP Laserjet M1130MFP, M1132M,
M1212NF, M1212NF MFP,
M1217NFW MFP, Canon LBP
6000, LBP 6020, LBP 6030, Canon
MF 3010;Randament pagini: minim
2000.
3. LOT. NR.3 - Cartuș toner MLT-D111L/S
18
Nr. Denumire produs Caracteristici tehnice Cod CPV U/M Cantitate
crt.
1 2 3 4 5 6

1. Cartuș toner Culoare: negru; Brand compatibil: 30125100-2 buc. 500


MLT-D111L/S Samsung sau Canon;Model
compatibil: Samsung MLT-D111L,
Samsung MLT-D111, Samsung SL-
M2020, Samsung SL-M2021W,
Samsung SL-M2022, Samsung SL-
M2070FW, Laserjet P1006, Laserjet
M1522 NF; Randament pagini:
3000.

COMPARTIMENT DE SPECIALITATE

19
BIBLIOGRAFIE

A. Cărţi, tratate, cursuri, monografii


1. Milandru, Marius – Monografie privind auditul procedurilor de atribuire a contractelor
de achiziție publică, Ed. Academia Forțelor Terestre “Nicolae Bălcescu” Sibiu, 2018;
2. Burciu, Aurel – Introducere în management, Ed. Economică, București,
3. Popa, Gabriel – Achiziții publice – curs universitar, Ed. Academia Forțelor Terestre
„Nicolae Bălcescu” Sibiu, 2013;
4. Lazăr, Sebastian – Achiziții publice, principii,proceduri, operațiuni, metodologie, Ed.
Wolters Kluwer, București, 2009.

B. Legislație
1. LEGEA Nr. 98/2016 din 19 mai 2016 – privind achizițiile publice;
2. LEGEA Nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale;
3. HOTĂRÂREA Nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea
nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale;
4. HOTĂRÂREA Nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 – pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție
publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.

20
ANEXE

1. Anexa 1 – Referat de necesitate


2. Anexa 2 – Caiet de sarcini

21

S-ar putea să vă placă și