Sunteți pe pagina 1din 4

Unitatea de învăţământ: Liceul” Timotei Cipariu” Avizat,

Profilul: Servicii Director,


Domeniul de pregătire generală: Comerţ/Economic
Modulul: Protecţia consumatorului
Nr de ore/an: 140, din care: T:68, LT: 68, IP: 0
Nr. ore /săptămână: 4, din care: 2 LT
Clasa: a X-a Servicii
Profesor: Vioreanu Marius Avizat,
Plan de învăţământ aprobat prin Ordinul MEN: 3915 din 18.05.2017 Şef de catedră,
Programa aprobata prin Ordinul MEN: 3915 din 18.05.2017

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR: 2019-2020
Nr. ore Săptămâna
Unitatea de
Nr.
crt
rezultate ale Rezultate ale învățării Conţinuturi Obs.
învățării Cunoștințe/abilități/atitudini T LT IP T LT IP

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1. URÎ 6. Evaluare iniţială 2 2 S1 S1
Protecţia Cunoștințe (C): 6.1.1. Precizarea locului și rolului 1. Consumatorul în economia de
consumato consumatorului în economia de piață; piaţă:
rului, 6.1.2. Recunoașterea drepturilor consumatorilor în 1.1. Locul şi rolul consumatorului în 2 2 S2 S2
angajatului conformitate cu legislaţia în vigoare; economia de piaţă;
6.1.3. Prezentarea cadrului legislativ privind
şi a 1.2. Conceptul de consummator; 2 2 S3 S3
protecția consumatorilor;
mediului Abilități (Ab)- 6.2.1. Identificarea formelor 1.3. Drepturile consumatorului 6 6 S4,5,6 S4,5,6
conceptului de consumator în economia de piață; 1.4. Principii ONU cu privire la 4 4 S7, 8 S7, 8
6.2.2. Diferențierea drepturilor consumatorilor protecţia consumatorului;
conform legislației în vigoare; 1.5. Cadrul legislativ privind 4 4 S9,10 S9,10
6.2.3. Identificarea prevederilor legislative în protecţia consumatorului în
domeniul protecției consumatorilor; România.
Atitudini (At)- 6.3.1. Respectarea deontologiei
profesionale privind drepturile consumatorilor.
Cunoștințe (C): 6.1.4. Prezentarea sistemelor de 2. Etichetarea şi ambalarea
marcare ecologică a produselor în raport cu normele ecologică:

PLANIFICĂRI CALENDARISTICE- prof. Vioreanu Marius 1


Nr. ore Săptămâna
Unitatea de
Nr.
crt
rezultate ale Rezultate ale învățării Conţinuturi Obs.
învățării Cunoștințe/abilități/atitudini T LT IP T LT IP

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
de protecție a consumatorilor; 2.1. Sisteme de marcare ecologică a 4 4 S11,12 S11,12
6.1.5. Precizarea normelor de etichetare a mărfurilor produselor;
pe tipuri de produse în raport cu normele de 2.2. Norme de etichetare ecologică pe 4 4 S13,14 S13,14
protecție a consumatorilor; tipuri de produse;
Recapitulare 2 2 S15 S15
Evaluare
SEMESTRUL II
6.1.6. Prezentarea aspectelor ambalării mărfurilor în 2.3. Ambalarea mărfurilor în relaţie 4 4 S16,17 S16,17
raport cu normele de protecție a consumatorilor cu protecţia consumatorilor;
6.1.7. Descrierea impactului ambalajelor asupra 2.4. Impactul ambalajelor asupra 6 6 S1819, S1819,
mediului înconjurător; mediuului înconjurător. S20 S20
Abilități (Ab)- 6.2.4. Identificarea normelor
privind marcarea, etichetarea și ambalarea
produselor alimentare și nealimentare în raport cu
normele de protecție a consumatorilor;
Atitudini (At)- 6.3.2. Asumarea responsabilităţii în
aplicarea normelor privind marcarea, etichetarea și
ambalarea mărfurilor.
Cunoștințe (C): 6.1.8. Prezentarea modalităților de 3. Nemulţumirile consumatorilor de
rezolvare şi soluţionare a reclamaţiilor produse şi servicii:
consumatorilor de produse și servicii; 3.1. Reclamaţiile consumatorilor de 4 4 S21,22 S21,22
6.1.9. Prezentarea sancţiunilor aplicate pe tipuri de produse şi servicii;
abateri pentru nerespectarea drepturilor
3.2. Norme referitoare la informarea 4 4 S23,24 S23,24
consumatorilor;
Abilități (Ab)- 6.2.5. Aplicarea normelor şi educarea în domeniul protecţiei
referitoare la modul de înlocuire, remediere sau consumatorilor;
restituire a contravalorii pentru produsele cu 3.3. Sancţiuni aplicate pe tipuri de 2 2 S25 S25
defecte; abateri în cazul nerespectării
6.2.6. Identificarea normelor referitoare la drepturilor consumatorilor.
informarea şi educarea în domeniul protecţiei
consumatorului
6.2.7. Diferențierea sancţiunilor aplicate pe tipuri de
abateri în cazul nerespectării drepturilor

PLANIFICĂRI CALENDARISTICE- prof. Vioreanu Marius 2


Nr. ore Săptămâna
Unitatea de
Nr.
crt
rezultate ale Rezultate ale învățării Conţinuturi Obs.
învățării Cunoștințe/abilități/atitudini T LT IP T LT IP

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
consumatorilor
Atitudini (At)- 6.3.3. Asumarea responsabilităţii în
aplicarea normelor privind comercializarea
mărfurilor alimentare și nealimentare cu respectarea
legislației în vigoare privind drepturile
consumatorilor
Cunoștințe (C): 6.1.10. Precizarea drepturilor 4. Protecţia salariatului:
salariatului în raport cu profesia de comerciant, 4.1. Drepturile salariatului în raport cu 8 8 S26,27 S26,27
legislația muncii în vigoare şi normele PSI; legislaţia muncii şi PSI. S28,29 S28,29
Abilități (Ab)- 6.2.8. Identificarea drepturilor
salariatului în raport legislația muncii şi normele
PSI;
Atitudini (At)- 6.3.4 Respectarea legislației muncii
în raport cu profesia de comerciant şi normele PSI;
6.3.5. Respectarea legislației muncii în raport cu
drepturile fundamentale ale omului.
Cunoștințe (C): 6.1.11. Precizarea obligaţiilor 5. Protecţia mediului:
agenţilor economici privind protecţia mediului; 5.1. Obligaţiile agenţilor economici în 2 2 S30 S30
6.1.12. Descrierea riscurilor neaplicării legislaţiei în raport cu protecţia mediului;
vigoare privind protecţia mediului; 5.2. Norme de prevenire şi conservare 4 4 S31,32 S31,32
6.1.13. Prezentarea sancțiunilor aplicate agenților
a mediului la locul de muncă;
economici pentru nerespectarea legislației privind
protecția mediului; 5.3. Sancţiuni aplicate în caz de 2 2 S33 S33
Abilități (Ab)- 6.2.9 Identificarea obligaţiilor nerespectare a legislaţiei privind
agenţilor economici în raport cu protecţia mediului; protecţia mediului.
6.2.10. Aplicarea normelor de prevenire și
conservare a mediului la locul de muncă;
6.2.11. Identificarea sancțiunilor aplicate în caz de
nerespectare a legislației privind protecția mediului;
Atitudini (At)- 6.3.5. Respectarea legislației muncii
în raport cu drepturile fundamentale ale omului;
6.3.6Asumarea responsabilităţii în aplicarea
normelor de protecție a mediului la locul de muncă.
Sistematizarea și evaluarea cunoştinţelor acumulate Recapitulare și evaluare finală 2 2 S34 S34

PLANIFICĂRI CALENDARISTICE- prof. Vioreanu Marius 3


PLANIFICĂRI CALENDARISTICE- prof. Vioreanu Marius 4

S-ar putea să vă placă și