Sunteți pe pagina 1din 4

Aprobat, Aprobat,

Director (unitate de învățământ special), Director (unitate de învățământ de masă),

Prof. _____________________________________ Prof.


_______________________________________________
Avizat,
Responsabil Comisie Metodică a profesorilor
itineranţi și de sprijin,

Prof.
____________________________________________

ADAPTARE CURRICULARĂ

Numele şi prenumele profesorului itinerant și de sprijin:


Numele şi prenumele cadrului didactic: Olteanu Ioana-Camelia
Şcoala: Liceul Vocațional de Arte Plastice “Hans Mattis-Teutsch” Brașov
Numele şi prenumele elevului: Istrate Daria
Clasa: a VIII-a
DISCIPLINA: BIOLOGIE
PERIOADA DE IMPLEMENTARE: an școlar 2019-2020

COMPETENȚE GENERALE:
1. Receptarea informațiilor despre lumea vie.

Metode şi Metode şi
Competențe
Activităţi de învăţare mijloace de instrumente Observaţii
specifice
realizare de evaluare
1.1.Identificare  exerciții de observare Observarea, Observarea şi
a elementelor si recunoastere pe învățarea prin aprecierea
componente ale planse / imagini/ descoperire, verbală
unui ecosistem mediu exterior a conversația, Chestionarea
elementelor unui planșe, ppt orală
fișă de lucru
ecosistem;
1.2 Descrierea  exerciții de Conversația, Observarea şi
organizării identificare a rolului problematizar aprecierea
funcţionale a fiecărei componente ea, învățarea verbală
unui ecosistem din ecosistem. prin Chestionarea
 realizarea unor modele descoperire, orală
fișă de lucru
de ecosisteme; fișă de lucru
1.3 Compararea  exerciții de realizare a Conversația, Observarea şi
unor tipuri de unor clasificari in problematizar aprecierea
ecosisteme functie de diverse ea, învățarea verbală
naturale şi criterii: substrat, prin Chestionarea
modul de apariție descoperire, orală
antropizate
fișă de lucru
fișă de lucru
COMPETENȚE GENERALE:
2. Explorarea sistemelor biologice.

Metode şi Metode şi
Competențe
Activităţi de învăţare mijloace de instrumente Observaţii
specifice
realizare de evaluare
2.1 Utilizarea de  exerciții de utilizare Studiu de caz Chestionarea
mijloace şi a ustensilelor și a orală
metode adecvate aparaturii necesare Investigaţia /
explorării / investigației unui experimental,
investigării mediu de viață fișă de lucru
ecosistemelor

2.3 Interpretarea  exerciții de Studiu de caz, Chestionarea


rezultatelor determinare a fișă de lucru, orală
investigaţiilor şi factorilor abiotici și termometru Investigaţia /
ale biotici dintr-un experimental,
experimentelor ecosistem din fișă de lucru
apropiere
 exprimarea
propriilor pareri

COMPETENȚE GENERALE:
3. Utilizarea si construirea de modele si algoritmi in scopul demonstrarii principiilor
lumii vii.
Metode şi Metode şi
Competențe
Activităţi de învăţare mijloace de instrumente Observaţii
specifice
realizare de evaluare
3.1  exerciții de Modelarea, Observarea şi
Reprezentarea reprezentare prin desen plastilină aprecierea
structurii şi a unui ecosistem, lanț și verbală
funcţiilor rețele tofice; Chestionarea
sistemelor  reprezentarea grafica a orală
fișă de lucru
biologice pe unei piramide trofice
baza modelelor

3.2 Elaborarea  realizarea unor modele Modelarea, Observarea şi


şi aplicarea de rețele tofice; imagini aprecierea
unor algoritmi decupate verbală
de identificare, Chestionarea
investigare, orală
fișă de lucru
experimentare
şi rezolvare a
unor situaţii
problemă
COMPETENȚE GENERALE:
4. Comunicarea orală și scrisă utilizând corect terminologia specifică biologiei.

Metode şi Metode şi
Competențe
Activităţi de învăţare mijloace de instrumente Observaţii
specifice
realizare de evaluare
4.1 Formarea  exerciții de utilizare a Învățarea prin Observarea şi
deprinderilor unor albume, atlase, descoperire, aprecierea
de enciclopedii; atlas verbală
documentare şi Chestionarea
orală
de comunicare
fișă de lucru
4.2 Prelucrarea  exerciții de elaborare a Studiu de caz, Observarea şi
datelor unor referate/ lucrari redactarea aprecierea
înregistrate şi scurte. referat, verbală,
elaborarea referat
concluziilor

COMPETENȚE GENERALE:
5. Transferarea si integrarea cunostintelor si a modelelor de lucru specifice biologiei
in contexte noi.

Metode şi Metode şi
Competențe
Activităţi de învăţare mijloace de instrumente Observaţii
specifice
realizare de evaluare
5.1Demonstrarea  Intocmirea unui – Conversația, Observarea şi
unui mod de program - privind problematizar aprecierea
gândire ecologic reducerea poluării ea, verbală
în luarea unor prin gestionarea Chestionarea
decizii gunoiului menajer orală
fișă de lucru
5.2Demonstrarea  Modalității de Studiu de caz, Observarea şi
înţelegerii reducere a poluării și exemplificare aprecierea
consecinţelor beneficiile asupra cauză - efect verbală
propriului stării de sănătate. Chestionarea
orală
comportament în
fișă de lucru
raport cu mediul

Întocmit, Întocmit,
Profesor itinerant și de sprijin, Profesor biologie
____________________________ ___________________________
____________________________ ___________________________

Semnătură: ___________________ Semnătură:__________________