Sunteți pe pagina 1din 7

Colegiul Tehnic "Danubiana" Procedura Operaţională Ediţia : I

BURSA PROFESIONALĂ Nr.de ex. 5


Comisia de monitorizare, coordonare şi Revizia 1
îndrumare metodologică a dezvoltării Nr.de ex. 5
sistemului de control managerial
Cod: PO-44.2 Pag. 1 / 7
Exemplar nr. 1

Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobareaediţiei sau, după caz, a reviziei în


cadrul ediţieiprocedurii:

Nr. Elemente privind


Crt. responsabilii / Numele si prenumele Funcţia Data Semnătura
operaţiunea
1.1. Elaborat
1.2. Verificat Paun Cristina Preşedinte
ComisieSCIM
1.3. Aprobat Leonard Vacaru Director

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii

Nr. Ediţia sau, după caz, Componentă Modalitatea Data la care se aplică
Crt. revizia în cadrul revizuită reviziei prevederile sau reviziei
ediţiei ediţiei
2.1. Ediţia I Elaborarea ediţiei Conform Ordinului nr. 400/2015 pentru
iniţiale aprobarea Codului controlului
intern/managerial al entităţilor publice;

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz, revizia din cadrul ediţiei
procedurii

Nr. Scopul Exemplar Nume şi Data Semnătura


crt. Difuzării nr. Compartiment Funcţia prenume primirii
3.1. Aplicare 1 Secretariat Informatician Pleşcan
Ioana, Creţu
Liliana
3.2. Arhivare 3 Arhivă Arhivar Cioclea
Silvica
3.3. Coordonare, 4 Comisia de Preşedinte Paun
control monitorizare, Comisie Cristina
coordonare şi
îndrumare
metodologică a
dezvoltării
sistemului de
control managerial
3.4. Aprobare 5 Conducere Director Leonard
Vacaru

4. Scopul procedurii

4.1. Stabileşte modul de realizare a activităţii, compartimentele şi persoanele implicate;


4.2. Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii;
4.3. Asigură continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului;
4.4. Sprijină auditul şi/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control, iar pe
inspectorul şcolar general, în luarea deciziei;
Colegiul Tehnic "Danubiana" Procedura Operaţională Ediţia : I
BURSA PROFESIONALĂ Nr.de ex. 5
Comisia de monitorizare, coordonare şi Revizia 1
îndrumare metodologică a dezvoltării Nr.de ex. 5
sistemului de control managerial
Cod: PO-44.2 Pag. 2 / 7
Exemplar nr. 1

4.5. Prezenta procedură descrie condițiile, modul de acordare și plata în cadrul programuluinaţional
de protecţie socială ”Burse profesionale”.

5. Domeniul de aplicare

 Întreg personalul va aplica prezenta procedură în activitatea desfăşurată.

6. Documente de referinţă

6.1.Legislaţie primară:

- Legea nr.1/2011, legea Educaţiei Naţionale, modificările si completările ulterioare;


- HG 1062/2012
6.2. Legislaţie secundară:
- Ordinul. nr. 400 din 12 iunie 2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al
entităţilor publice

6.3. Alte documente, inclusiv documente interne ale entităţi:

- Regulamentul de organizare şi funcţionare al Inspectoratului Şcolar Judeţean.

7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi

7.1. Definiţii:

Nr. Termenul Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul
Crt.
1. Procedură Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a
metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării
activităţii, cu privire la aspectul procesual.
PO (Procedură operaţională) = procedură care descrie o activitate sau
un proces care se desfăşoară la nivelul unui singur compartiment din
cadrul instituţiei;
2. Postul Grupare de sarcini individuale, îndeplinite de către un singur om în
perioada normată de muncă, în scopul realizării unui anumit obiectiv
individual dedus din obiectivul compartimentului în care funcţionează
postul respectiv.
3. Beneficiarii direcţi ai Sunt antepreşcolarii, preşcolarii, elevii şi studenţii, precum şi
educaţiei şi formării persoanele adulte cuprinse într-o formă de educaţie şi formare
profesionale profesională
4. Comisia Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a
dezvoltării sistemului de control managerial
5. Învăţământul Este un serviciu public organizat în condiţiile unui regim juridic de
drept public în scopul educării şi formării profesionale a tinerei
generaţii.
6. Sistemul naţional de Este constituit din ansamblul unităţilor şi instituţiilor de învăţământ de
învăţământ stat particulare şi confesionale acreditate, de diferite tipuri, niveluri şi
Colegiul Tehnic "Danubiana" Procedura Operaţională Ediţia : I
BURSA PROFESIONALĂ Nr.de ex. 5
Comisia de monitorizare, coordonare şi Revizia 1
îndrumare metodologică a dezvoltării Nr.de ex. 5
sistemului de control managerial
Cod: PO-44.2 Pag. 3 / 7
Exemplar nr. 1

forme de organizare a activităţii de educare şi formare profesională.


7. Cadrul naţional al Denumit în continuare CNCIS, reprezintă instrumentul pentru stabilirea
calificărilor din structurii calificărilor din învăţământul superior. CNCIS are ca scop
învăţământul superior asigurarea coerenţei calificărilor şi a titlurilor obţinute în învăţământul
superior. CNCIS asigură recunoaşterea naţională, precum şi
compatibilitatea şi comparabilitatea internaţională a calificărilor
dobândite prin învăţământul superior.
8. Educaţia Este ansamblul proceselor de punere în aplicare a programelor şi
activităţilor de învăţare şi formare de competenţe academice sau
profesionale. Educaţia include atât activităţile de învăţare în context
formal, cât şi în context nonformal sau informal.
9. Educaţia şi formarea Reprezintă ansamblul coerent şi continuu de activităţi şi experienţe de
profesională învăţare prin care trece subiectul învăţării pe întreaga durată a traseului
său educaţional-formativ.
10. Controlul calităţii educaţiei Semnifică activităţi şi tehnici cu caracter operaţional, aplicate sistematic
în unităţile de învăţământ de o autoritate de inspecţie desemnată pentru a verifica respectarea
preuniversitar standardelor prestabilite.

7.2. Abrevieri:

Nr. Abrevierea Termenul abreviat


crt.
1. PO Procedura Operațională
2. E. Elaborare
3. V. Verificare
4. A. Aprobare
5. Ap. Aplicare
6. Ah. Arhivare

8. Descrierea procedurii
8.1. Generalităţi
Se aprobă criteriile şi cuantumul sprijinului in subvenţionarea de către stat a costurilor pentru elevii care
frecventează învăţământul profesional,ce se realizează prin Programul naţional de protecţie socială "Bursa
profesională"
"Bursa profesională" se acordă tuturor elevilor care frecventează învăţământul profesional şi constă într-
un sprijin financiar lunar de 200 lei, al cărui cuantum poate fi modificat anual prin hotărâre a Guvernului, la
propunerea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

8.2. Resurse necesare


8.2.1. Resurse materiale
 încăpere, cu birou și scaune;
 un calculator cu imprimantă;
 hârtie xerox;
 un telefon pentru legături operative cu alte compartimente;
 caiete, dosare, pixuri, foi veline de scris, agrafe, perforator, capsator.
Colegiul Tehnic "Danubiana" Procedura Operaţională Ediţia : I
BURSA PROFESIONALĂ Nr.de ex. 5
Comisia de monitorizare, coordonare şi Revizia 1
îndrumare metodologică a dezvoltării Nr.de ex. 5
sistemului de control managerial
Cod: PO-44.2 Pag. 4 / 7
Exemplar nr. 1

8.2.2. Resurse umane


 Personal Compartiment Informatizare ;
 Şefi compartimente;
 Comisie;
 Inspector Școlar General.

8.2.3. Resurse financiare


 Conform bugetul IȘJ pe anul în curs.
8.3. Modul de lucru:

1)Bursa profesională se acordă în fiecare an şcolar, pe perioada cursurilor şcolare, a pregătirii


practice
şi pe timpul pregătirii şi susţinerii examenului de certificare a calificării profesionale.
2)Elevii declaraţi repetenţi nu beneficiază de "Bursa profesională" pentru anii de studiu pe care îi repetă.
3)Se exceptează de la prevederile pct (2) cazurile de prelungire a studiilor din motive medicale.
4)Bursa profesională se acordă pe bază de cerere, formulată de elevul major ori de părintele sau persoana
care exercită autoritatea părintească pentru elevul minor.
5) Cererea de acordare a "Bursei profesionale" se înregistrează pentru fiecare an şcolar, în perioada 15-25
septembrie, la unitatea de învăţământ la care elevul este înscris.
6) Elevii din învăţământul profesional nu pot beneficia simultan de "Bursa profesională" şi de sprijinul
financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu", prevăzut
în Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce
se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu", cu modificările şi
completările ulterioare.
7) La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ care şcolarizează elevi în învăţământul profesional se constituie o
comisie de acordare a "Bursei profesionale", desemnată de consiliul de administraţie al unităţii de
învăţământ, înainte de începerea anului şcolar.
Comisia are următoarele atribuţii:
a) afişarea la loc vizibil a prevederilor legale referitoare la "Bursa profesională" şi a prezentei
hotărâri;
b) primirea cererilor pentru acordarea "Bursei profesionale", aprobarea listei cu beneficiari şi a
sumelor cuvenite;
c) afişarea la loc vizibil a listei cu beneficiarii "Bursei profesionale";
d) transmiterea către inspectoratul şcolar judeţean a listei cu beneficiarii "Bursei profesionale";
e) monitorizarea absenţelor elevilor care beneficiază de "Bursa profesională" şi retragerea sau
încetarea acordării bursei, conform prevederilor legii.
8)"Bursa profesională" nu se acordă pe o perioadă de o lună dacă elevul înregistrează mai mult de 10
absenţe nemotivate în luna precedentă.
9)"Bursa profesională" nu se acordă pe o perioadă de 3 luni în cazul în care elevul a comis abateri
disciplinare grave, care conduc la scăderea notei la purtare sub 7, potrivit Regulamentului de organizare şi
funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, sau dacă elevul înregistrează cel puţin 20 de absenţe
nemotivate din totalul orelor de studiu ori cel puţin 20% din totalul orelor la o singură disciplină de
studiu/un singur modul, cumulate pe an şcolar.
10) "Bursa profesională" nu se acordă pe o perioadă de 6 luni dacă elevul înregistrează cel puţin 40 de
absenţe nemotivate din totalul orelor de studiu sau cel puţin 30% din totalul orelor la o singură disciplină de
studiu/un singur modul, cumulate pe an şcolar.
Colegiul Tehnic "Danubiana" Procedura Operaţională Ediţia : I
BURSA PROFESIONALĂ Nr.de ex. 5
Comisia de monitorizare, coordonare şi Revizia 1
îndrumare metodologică a dezvoltării Nr.de ex. 5
sistemului de control managerial
Cod: PO-44.2 Pag. 5 / 7
Exemplar nr. 1

11)Prevederile alin. (9)-(10) se aplică, începând cu luna următoare constatării situaţiilor sus-menţionate, pe o
lună, 3 luni sau 6 luni calendaristice consecutive din timpul anului şcolar, respectiv din anul şcolar următor,
după caz.
12)Acordarea "Bursei profesionale" încetează la pierderea calităţii de elev, conform prevederilor
Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.
13)Fondurile pentru finanţarea "Bursei profesionale" se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul
Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
14) Sumele reprezentând "Bursa profesională" se repartizează unităţilor de învăţământ de către Ministerul
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin inspectoratele şcolare judeţene.
15) Diriginţii au obligaţia de a depune lunar, până la data de 3 pentru luna anterioară, situaţia centralizată a
absenţelor, pentru elevii beneficiari ai bursei profesionale, cu specificaţia specială pentru cei care pierd
bursa.

8.3.1 Etapele activităţii procedurate

Se constituie comisia de la nivelul unităţii de învăţământComisia comunică diriginţilor normele metodologice şi data limită de depunere a dosarelor în
vederea acordării ajutorului financiar.

Dirigintele informează elevii şi pune la dispoziţie normele metodologice pentru pregătirea dosarului

Elevii/părinţii aduc dosarele complete şi le predau spre înregistrare şi verificare conform
metodologiei.


Comisia analizează dosarele,verifică îndeplinirea condiţiilor de acordare şi stabileşte care sunt elevii
care pot beneficia de acest ajutor .Pentru dosarele incomplete se va cere completarea lor.

Comisia înaintează la Inspectoratul Şcolar lista cu beneficiarii şi înştiinţează elevii ale căror dosare au
fost respinse.

Comisiile judeţene centralizează datele, le înregistrează şi transmite Comisiei Centrale din cadrul
MECTS situaţia centralizată

Comisia Centrală validează lista persoanelor beneficiare şi distribuie comisiilor judeţene fondurile
aferente beneficiarilor ajutorului financiar
Colegiul Tehnic "Danubiana" Procedura Operaţională Ediţia : I
BURSA PROFESIONALĂ Nr.de ex. 5
Comisia de monitorizare, coordonare şi Revizia 1
îndrumare metodologică a dezvoltării Nr.de ex. 5
sistemului de control managerial
Cod: PO-44.2 Pag. 6 / 7
Exemplar nr. 1

Inspectoratul şcolar comunică fiecărei unităţi şcolare rezultatele şi data la care acest ajutor va fi
acordat şi distribuie fondurile în şcoli

Unitatea şcolară face plata elevilor.

9.Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii

●Comisia constituită la nivelul Colegiului,prin decizie internă, aprobată de directorul Colegiului,


răspunde de întocmirea documentației pe baza actelor normative, de analizarea dosarelor sprijinului
financiar „Bursa profesionala”, intocmirea procesului-verbal, de intocmirea centralizatorului cu beneficiari.

●Secretarul șefîntocmeste ștatele sprijinului financiar „Bursa profesională” pe baza centralizatorului


cu beneficiarii acestuia si efectueaza plata in numerar, predând apoi ștatele de plată la contabilitate.

●Compartimentul contabilitate emite documentele de plată către trezorerie

●Directorul unitații verificăși aprobăștatele

10.Anexe, înregistrări, arhivări

Nr. Denumirea anexei/ Elaborator Aprobă Nr. de Difuzare Arhivare


anexă/ formularului exemplare
cod formular
loc perioadă
Copertă -------------- --------- 1 Informatizare Arhivă Cf.
nomenclator
arhivistic
Colegiul Tehnic "Danubiana" Procedura Operaţională Ediţia : I
BURSA PROFESIONALĂ Nr.de ex. 5
Comisia de monitorizare, coordonare şi Revizia 1
îndrumare metodologică a dezvoltării Nr.de ex. 5
sistemului de control managerial
Cod: PO-44.2 Pag. 7 / 7
Exemplar nr. 1

11.Cuprins

Numărul
componentei
Denumirea componentei din cadrul procedurii Pagina
în cadrul procedurii

0 Coperta 0
1 Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobareaediţiei 1/7
sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţieiprocedurii
2 Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii 1/7
3 Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după 1/7
caz, revizia din cadrul ediţiei procedurii
4 Scopul procedurii 2/7
5 Domeniul de aplicare 2/7
6 Documente de referinţă 2/7
7 Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi 2/7
8 Descrierea procedurii 4/7
9 Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 6/7
10 Anexe, înregistrări, arhivări 7/7
11 Cuprins 7/7