Sunteți pe pagina 1din 16

PARTEA a II-a.

CONTABILITATE FINANCIARĂ

Contabilitate financiara 1
Tematica
1. Contabilitatea capitalurilor
2. Contabilitatea imobilizărilor
3. Contabilitatea stocurilor

Bibliografie recomandată

 M. Bengescu, Ş. Crişcotă, M.-D. Bondoc, L. Şerbănescu, M. Ţaicu,


Aspecte teoretice pentru examenul de licenţă la specializarea C.I.G.,
Editura Sitech, Craiova, 2012

Întrebări cu variante de răspuns

Contabilitate financiara 1
1. Capitalul social subscris de acţionari/asociaţi, în natură şi/sau
numerar, capitalul majorat prin subscrierea sau emisiunea de noi
acţiuni/părţi social, se înregistrează:
a) 456=1011

2. Profitul contabil realizat în exerciţiile financiare precedente,


utilizat ca sursă de majorare a capitalului social, se înregistrează:
b) 1171=1012

3. Rezervele destinate majorării capitalului social, potrivit legii, cu


excepţia rezervelor legale, se înregistrează:
c) 1068=1012

4. Primele de capital, încorporate în capitalul social, se înregistrează:


d) 104=1012

5. Capitalul social retras de acţionari/asociaţi, se înregistrează:


a) 1012=456

6. Acoperirea pierderilor contabile realizate în exerciţiile financiare


precedente, care reduc capitalul social, conform hotărârii adunării
generale a acţionarilor/asociaţilor, se înregistrează:
b) 1012=1171

7. Reducerea capitalului social cu valoarea acţiunilor proprii


răscumpărate şi anulate, potrivit legii, se înregistrează:
d) 1012=109

8. Valoarea provizioanelor constituite pe seama cheltuielilor, se


înregistrează:
c) 6812=1511

9. Costurile estimate iniţial cu demontarea şi mutarea unei clădiri,


precum şi cele cu restaurarea amplasamentului pe care este
poziţionată imobilizarea:
a) 212=1513

10. Sumele reprezentând diminuarea sau anularea provizioanelor,


inclusiv a celor constituite pentru demontarea şi mutarea
imobilizării corporale, precum şi cele cu restaurarea
amplasamentului, se înregistrează:
c) 151=7812

11. Înregistrarea ratelor restante la creditele bancare cu termen de


rambursare mai mare de un an:
b) 1621=1622

12. Înregistrarea depunerii de către asociatul unic a sumelor necesare


finanţării cheltuielilor de constituire:
c) 5311=4551

13. Se înregistrează plata prin casierie a cheltuielilor de constituire


a) 201=5311

14. Se înregistrează amortizarea cheltuielilor de constituire:


c) 6811=2801

15. Se înregistrează program informatic constatat plus de inventar:


d) 208=4754

16. Se înregistrează brevet primit cu titlu gratuit:


a) 205=4753

17. Se înregistrează valoarea rămasă neamortizată a unui brevet cedat


cu titlu gratuit:
a) 6582=205

18. Se înregistrează valoarea rămasă neamortizată a unui program


informatic vândut:
d) 6583=208

19. Se înregistrează costul de producţie al unui program informatic


obţinut în regie proprie:

2
a) 208=721

20. Plata prin virament a unui avans pentru achiziţionarea unei


licenţe:
b) 4094=5121

21. Se înregistrează riscul privind plata unui impozit pe profit


suplimentar:
b) 6812=1516

22. Clădire adusă ca aport în natură la capitalul social:


a) 212=456

23. Utilaj constatat plus de inventar:


c) 2131=4754

24. Animale adulte achiziţionate la un cost unitar mai mare de 2.500


lei:
b) 217=404

25. Valoarea rămasă neamortizată a unui utilaj constatat minus de


inventar:
c) 6583=2131

26. Valoarea rămasă neamortizată a unui utilaj cedat cu titlu gratuit::


a) 6582=2131

27. Mobilier compus din piese ce depăşesc valoarea unitară de


înregistrare de 2.500 lei, constatat plus de inventar:
c) 214=4754

28. Valoarea unei clădiri luate cu chirie se înregistrează:


a) În debitul
contului
8031

29. Datoria contingentă privind chiria totală datorată se înregistrează:


d) În debitul
contului 8036

30. Factura reprezentând avansul pentru achiziţionarea unei


imobilizări corporale:
b) % = 404
4093
4426

31. Valoarea amortizabilă a unei imobilizări corporale este de 90.000


lei. Dnf=5 ani, se aplică metoda de amortizare liniară.
3
Amortizarea aferentă primului an este de:
c) 18.000 lei

32. Valoarea amortizabilă a unei imobilizări corporale este de 90.000


lei. Dnf=5 ani, se aplică metoda de amortizare accelerată.
Amortizarea aferentă primului an este de:
b) 45.000 lei

33. Datoria contingentă privind dobânda totală datorată într-un


contract de leasing financiar, se înregistrează:
c) În debitul
contului
8051

34. În decembrie anul N se plăteşte dobânda datorată în noiembrie


anul N pentru credit bancar pe termen lung:
a) 666=5121
Credit
8051

35. În decembrie anul N se înregistrează dobânda datorată pentru un


credit bancar pe termen lung. Plata se va efectua în ianuarie anul
N+1. Înregistrările contabile întocmite în decembrie anul N:
a) 666=1682
Credit
8051

36. În decembrie anul N se înregistrează dobânda datorată pentru un


credit bancar pe termen lung. Plata se va efectua în ianuarie anul
N+1. Înregistrările contabile întocmite în ianuarie anul N+1 :
c) 1682=5121

37. Valoarea de intrare a imobilizărilor corporale procurate cu titlu oneros


este:
a) Costul de
achiziţie

38. Valoarea de intrare a imobilizărilor corporale primite cu titlu


gratuit este :
c) Valoarea d) Valoarea de
justă aport

39. Valoarea de intrare a imobilizărilor corporale primite ca aport în


natură la capitalul social este :
d) Valoarea de
aport

40. Valoarea de intrare a imobilizărilor corporale obţinute în regie


4
proprie este:
b) Costul de
producţie

41. Valoarea de intrare a unei clădiri este de 100.000 lei. Amortizarea


cumulată până la 31/12/N este de 15.000 lei, ajustarea pentru
deprecierea reversibilă este de 5.000 lei. Valoarea netă de
prezentare în bilanţ a clădirii este de :
c) 80.000 lei

42. O construcţie amplasată pe un teren concesionat a fost cumpărată


la preţul de 18.000 lei, plus TVA 20%. Cheltuielile estimate pentru
reamenajarea terenului sunt de 2.000 lei. Taxele notariale pentru
autentificarea contractului sunt de 1.200 lei. Cumpărătorul este
persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA. Valoare de
intrare a clădirii este de:
b) 21.200 lei

43. Amortizarea fiscală a unei construcţii se poate calcula numai după


metoda :
b) Liniară

44. Amortizarea fiscală a computerelor se poate calcula după metoda:


d) Liniară sau
degresivă sau
accelerată

45. Se înregistrează costul de producţie al materiilor prime transferate


din gestiunea de semifabricate:
a) 301=341

46. Se înregistrează valoarea justă a altor materiale constatate plus de


inventar:
d) 3028 = 6028

47. Se înregistrează ieşirea din gestiune a materialelor auxiliare


constatate minus de inventar:
b) 6021=3021

48. Se înregistrează materiale de natura obiectelor de inventar


destinate vânzării:
c) 371=303

49. Se înregistrează ieşirea ambalajelor date în folosinţa:


c) 381= 381

50. Se înregistrează valoarea ambalajelor scoase din uz:


a) 608=381
5
51. Se înregistrează consumul de materiale pentru ambalat :
d) 6023=3023

52. Se înregistrează costul standard al produselor finite obţinute:


a) 345=711

53. Se înregistrează costul standard al semifabricatelor obţinute:


c) 341=711

54 Se înregistrează costul standard al produselor reziduale obţinute:


a) 346=711

55. Se înregistrează valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar


obţinute din producţia întreprinderii:
d) 303=345

56. Într-o întreprindere înregistrată în scopuri de TVA, preţul de


cumpărare al mărfurilor este de 1.000 lei (nu include TVA 9%), reducerea
comercială acordată în factura de cumpărare este de 10 lei, marja
comercială este de 15%, cota de TVA 9%. Valoarea mărfurilor
recepţionate la preţ de vânzare cu amănuntul este de:
b) 1.240,97
lei

57. Într-o întreprindere neînregistrată în scopuri de TVA, preţul de


cumpărare al mărfurilor este de 1.200 lei (cu TVA 9% inclus), reducerea
comercială acordată în factura de cumpărare este de 1% lei, marja
comercială este de 15%. Valoarea mărfurilor recepţionate la preţ de
vânzare cu amănuntul este de:
c) 1.366.2 lei

58. Într-o întreprindere înregistrată în scopuri de TVA, preţul mărfurilor


vândute este de 4.360 lei cu TVA 9 % inclus, Marja comercială este de
4%. Mărfurile vândute se descarcă din gestiune astfel:
a) % = 371 4.360,00 lei
607 3.846,15 lei
378 153.85 lei
4428 360.00 lei

59. Într-o gestiune de vânzare cu amănuntul documentul principal de


înregistrare a mărfurilor vândute este:
c) Raportul fiscal
zilnic emis de
casa de marcat

60. Într-o întreprindere înregistrată în scopuri de TVA, preţul mărfurilor


6
vândute este de 8.000 lei, cu TVA 9 % inclus. Factura este documentul de
vânzare. Veniturile din vânzarea mărfurilor se înregistrează astfel:
b) 4111 = % 8.000,00 lei
707 7.339.45 lei
4427 660.55 lei

Contabiliate financiara 2
1. Contabilitatea creanţelor si datoriilor curente
2. Contabilitatea trezoreriei
3. Contabilitatea financiară a cheltuielilor şi veniturilor

Bibliografie recomandată

 M. Bengescu, Ş. Crişcotă, M.-D. Bondoc, L. Şerbănescu, M.


Ţaicu, Aspecte teoretice pentru examenul de licenţă la
specializarea C.I.G., Editura Sitech, Craiova, 2012

61. Factura şi Notă de intrare - recepţie sunt documente de înregistrarea a:


c) Cumpărări de materiale stocabile;

62. Factură şi situaţii de lucrări/devize sunt documente de înregistrarea a:


a) cheltuielilor privind serviciile prestate de terţi;

63. Foaia de vărsământ este document utilizat când:


d) se fac plăţi direct în contul bancar al furnizorului.

64. Foaia de vărsământ utilizată în relaţiile cu trezoreria statului este


document de dispoziţie a plăţilor cu numerar reprezentând:
a) Obligaţii fiscale;

65. Contabilitatea operaţiunilor efectuate în valută se ţine:


c) atât în moneda naţională, cât şi în valută,

66. În cazul datoriilor în valută, generate de achiziţionare bunurilor


însoţite de factură sau de aviz de însoţire a mărfii, urmând ca factura să
sosească ulterior, cursul valutar utilizat la înregistrarea în contabilitate
este:
d) cursul de la data recepţiei bunurilor.

67. Creanţele şi datoriile în valută sunt recunoscute iniţial:


a) la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a
României, de la data efectuării operaţiunii;

68. Evaluarea la inventar a creanţelor şi a datoriilor se face la valoarea lor


probabilă de încasare sau de plată. Diferenţele constatate în minus între
valoarea de inventar stabilită la inventariere şi valoarea contabilă a
7
creanţelor se înregistrează în contabilitate prin:
c) constituirea ajustărilor pentru deprecierea creanţelor;

69. Creanţele şi datoriile în valută trebuie evaluate şi prezentate în


situaţiile financiare anuale utilizând cursul de schimb valutar, comunicat
de Banca Naţională a României şi valabil la:
a) data încheierii exerciţiului financiar;

70. Creanţele şi datoriile în valută trebuie evaluate şi prezentate în


situaţiile financiare anuale utilizând cursul de schimb valutar, comunicat
de Banca Naţională a României şi valabil la data încheierii exerciţiului
financiar. Diferenţele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, între
cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a
României de la data înregistrării creanţelor sau datoriilor în valută, sau
cursul la care acestea sunt înregistrate în contabilitate şi cursul de schimb
de la data încheierii exerciţiului financiar, se înregistrează la:
a) alte venituri financiare sau alte cheltuieli financiare, după caz

71. Creanţele şi datoriile, exprimate în lei, a căror decontare se face în


funcţie de cursul unei valute, eventualele diferenţe favorabile sau
nefavorabile, care rezultă din evaluarea acestora se înregistrează:
d) la alte venituri sau alte cheltuieli financiare, după caz.

72 La finele fiecărei luni, creanţele şi datoriile în valută se evaluează la


cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a
României:
b) din ultima zi bancară a lunii în cauză;

73. SC Mara Trans SRL lansează o comanda pentru achiziţionarea unor


panouri metalice. Furnizorul solicită un avans de 20% din valoarea
comenzii. În data de 28.04 anul N se achită prin virament bancar suma de
14.000 lei (inclusiv TVA 20%) reprezentând plata in avans, pentru care se
primeşte o factura de avans emisă în data de 05.05.anul N. Panourile vor
fi comercializate.
Plata avans prin virament şi primirea facturii privind avansul:

b) Plata
% = 5121 14.000,00 lei
4091 11.666,67 lei
4428 2.333,33 lei
Primire factura privind avans:
% = 401 14.000,00 lei
4091 11.666,67 lei
4426 2.333,33 lei

8
Reglare plată:

% = 5121 0
4091 -11.666,,67 lei
4428 -2.333,33 lei
401 14.000,00 lei

74. SC Mara Trans SRL lansează o comanda pentru achiziţionarea


unor panouri metalice. Furnizorul solicită un avans de 20% din valoarea
comenzii. În data de 28.04 anul N se achită prin virament bancar suma de
14.000 lei (inclusiv TVA 20%) reprezentând plata in avans, pentru care se
primeşte o factura de avans emisă în data de 05.05.anul N. Panourile vor
fi utilizate pentru construirea unei clădiri.
Plata avans prin virament şi primirea facturii privind avansul:
a) Plata
% = 5121 14.000,00 lei
4093 11.666.67 lei
4428 2.333.33lei
Primirea facturii privind avansul:
% = 404 14.000,00 lei
4093 11.666.67 lei
4426 2.333.33lei
Reglare plată:
% = 5121 0
4093 -11.666;67 lei
4428 -2.333.33 lei
404 14.000,00 lei

75. SC Almida SRL vinde mărfuri în valoare totală de 2.800 lei


(TVA 20% inclusă) şi acordă o reducere financiară de 8%, aplicată la
valoarea totală, dacă va încasa prin bancă în cel mult 5 zile de la livrare.
Iniţial vânzătorul a emis factură pentru întreaga valoare a mărfii livrate,
iar pentru reducere a emis o factură separată.
În contabilitatea vânzătorului, factura de livrare, încasarea prin
bancă şi factura privind reducerea financiară se înregistrează:

b) Factura de livrare
4111 = % 2.800,00 lei
707 2.333;33 lei
4427 466.67 lei
Încasarea
9
5121 = 4111 2.576, 00 lei
Factura privind reducerea financiară:
4111 = % -224,00 lei
667 -186.67 lei
4427 -37.33 lei

76. SC Vulturul SRL se aprovizionează cu materii prime în valoare


totală de 1.800 lei (TVA 20% inclusă) şi obţine un rabat de 10%,
aplicat la valoarea totală. Rabatul este consemnat în factura de
livrare. În contabilitatea vânzătorului, factura de livrare a produselor
finite, descărcarea din gestiune şi încasarea prin bancă se
înregistrează astfel:

c) Factura de
livrare:
4111 = % 1.620,00 lei
7015 1.350,.00 lei
4427 270.00 lei
Descărcarea
din gestiune:
711 = 345 1.350;00 lei
Încasarea
prin bancă:
5121 = 4111 1.620,00

77. SC Vulturul SRL se aprovizionează cu materii prime în valoare


totală de 1.800 lei (TVA 20% inclusă) şi obţine un rabat de 10%,
aplicat la valoarea totală. Rabatul este consemnat în factura de
livrare. În contabilitatea cumpărătorului, cumpărarea materiilor
prime şi plata prin bancă se înregistrează astfel:
a) Cumpărarea % = 401 1.620,00 lei
:
301 1.350,.00 lei
4426 270.00 lei

Plata: 401 = 5121 1.620,00 lei

78. SC Vulturul SRL se aprovizionează cu materii prime în valoare


totală de 1.800 lei (TVA 9% inclusă) şi obţine un rabat de 10%,
aplicat la valoarea totală. Rabatul este consemnat într-o factura
ulterioară celei de livrare. În contabilitatea cumpărătorului, factura
de cumpărare a materiilor prime, plata prin bancă si factura privind
reducerea comercială se înregistrează astfel:

10
c) Cumpărarea % = 401 1.800,00 lei
:
301 1.651.38 lei
4426 148.62 lei
Plata: 401 = 5121 1.620,00 lei
Reducerea % = 401 -180,00 lei
comercială:
609 -165.14 lei
4426 -14.86 lei

79. Conform prevederilor O.M.F.. 2634/2015, termenul de păstrare a


statelor de salarii este de:
d) 50 de ani, cu începere de la data încheierii exerciţiului financiar
în cursul căruia au fost întocmite.

80. In martie 2018, salariul brut este de 1,900 lei, deducerea personală
de bază este de 510 lei. Reţinerile pe stat şi plata prin casierie a
salariului se vor contabiliza astfel:
Reţinerile
a) 421 = % 738 lei
4315 475 lei
4316 190 lei
444 73 lei
*) În Planul de conturi general cuprins la
punctul 594 se introduc conturile 4315
"Contribuţia de asigurări sociale (P)", 4316
"Contribuţia de asigurări sociale de sănătate
(P)", 436 "Contribuţia asiguratorie pentru
muncă (P)" şi 646 "Cheltuieli privind
contribuţia asiguratorie pentru muncă".
Conturile se utilizează pentru înregistrarea
contribuţiilor datorate, potrivit titlului V
"Contribuţii sociale obligatorii" al Codului
fiscal, pentru veniturile realizate
începând cu data de 1 ianuarie 2018.
(la data 07-feb-2018 punctul 594. din capitolul
14 completat de Art. 1 din Ordinul 1243/2018
Plata
421 = 5311 1162 lei

81. Contribuţia individuala la asigurarile sociale :


a) 421=4315

82. Contribuţia asiguratorie pentru munca de 2,25%:


c) 646=436

11
83. Contribuţia individuala la asigurarile sociale de sanatate:
b) 421=4316

84. În luna februarie anul 2009 un salariat a beneficiat de 15 zile de


concediu de odihnă, iar diferenţa de până la 20 de zile lucrătoare
reprezintă timp efectiv lucrat. Salariul de încadrare din luna februarie este
de 720 lei, la care nu se adaugă sporuri. În lunile anterioare, respectiv în
perioada noiembrie, decembrie 2008 şi ianuarie 2009 salariatul a avut un
venit brut total de 2.016 lei, în această perioada sunt 61 de zile lucrătoare.
Indemnizaţia pentru concediu de odihnă este de:
d) 540 lei

85. TVA care a devenit nedeductibilă ca urmare a aplicării pro-ratei se


înregistrează:
a) 635=4426

86. SC Mara SRL are sediul social în unul din marile oraşe din ţară, dar
deţine magazine în alte localităţi unde nu sunt posibilităţi de depunere a
banilor la bancă.
În primele zile ale lunii mai anul N, un magazin a încasat suma de 6.000
lei, pe care o depune cu mandat poştal. În contabilitate se întocmesc
următoarele înregistrări:
b Mandat
poştal la care
se anexează
raportul
fiscal
5125 % % 6.000, 00 ei
707 5.000,00 lei
4427 1.000, 00lei
Apariţia sumei în extras
5121 = 5125 6000;00 lei

87. În cazul unui salariat care se deplasează în altă localitate, în scopul


participării la o conferinţă, factura de cazare se va înregistra astfel:
a) 625=401

88. În cazul unui salariat care se deplasează în interes de serviciu,


primind o sumă de bani pentru îndeplinirea misiunii, biletul de
călătorie se justifica astfel :
b) 625=542

89. SC Marta SRL beneficiază de servicii transport-aprovizionare materii


prime 5.500 lei plus TVA 20%. În contabilitatea cumpărătorului, factura

12
de transport se va înregistra astfel
c) % = 401 6.600, 00 lei
301 5.500, 00 lei
4426 1.100,00 lei

90. SC Marta SRL beneficiază de servicii transport-aprovizionare utilaje 1.000


lei plus TVA 20%. În contabilitatea cumpărătorului, factura de transport se va
înregistra astfel:
d) % = 404 1.200, 00 lei
231 1.000, 00 lei
4426 200,00 lei

91. SC Marta SRL transportă produsele către clienţi cu un transportator


autorizat. Factura de transport este de 3.000 lei plus TVA 20%. În
contabilitate, factura privind transportul produselor livrate se va înregistra
astfel:

b) % = 401 3.600, 00 lei


624 3.000, 00 lei
4426 600,00 lei

92. SC Marta SRL transportă salariaţii între locurile de muncă dispersate


teritorial cu mijloacele auto ce aparţin unui terţ. În contabilitatea
financiară, Factura privind transportul personalului este de 500 lei plus
TVA 20% şi se înregistrează astfel

b) % = 401 600, 00 lei


624 500, 00 lei
4426 100,00 lei

93. SC Andra Internaţional a contractat un credit bancar pe termen lung


destinat finanţării construirii unei hale de producţie. Suma împrumutată
este de 140.000 lei, dobânda totală este de 88.000 lei, perioada de
rambursare 12 ani. Perioada de producţie a activului însumează 14 luni.
În această perioadă dobânzile sunt de 5.850 lei, comisioanele 4.600 lei.
Plata dobânzilor şi a comisioanelor, în cazul capitalizării costului
îndatorării:
a) 231=5121 10.450 lei

94. SC Andra Internaţional a contractat un credit bancar pe termen lung


destinat finanţării construirii unei hale de producţie. Suma împrumutată
este de 140.000 lei, dobânda totală este de 88.000 lei, perioada de
rambursare 12 ani. Perioada de producţie a activului însumează 14 luni.
În această perioadă dobânzile sunt de 5.850 lei, comisioanele 4.600 lei.
Plata dobânzilor şi a comisioanelor, în cazul în care nu se capitalizează
costul îndatorării:
13
c) 666=5121 5.850 lei; 627=5121 4.600 lei

95. În urma unei inundaţii SC ALFA S.A. a constatat distrugerea


materialelor de plantat, pierderea fiind evaluată la nivelul sumei de
2.800 lei. Se scad din gestiune materialele distruse de inundaţii:
a) 6587=3025 2.800 lei

96. SC ALFA S.A plătise o asigurare pentru materialele de plantat,


astfel pentru cele distruse de inundaţii s-a încasat prin bancă o
despăgubire în valoare de 1.500 lei. Despăgubirea încasată pentru
materialele distruse de inundaţii, se înregistrează astfel:
b) 5121=7417 1.500 lei

97. Salariile acordate personalului angajat cu contract de muncă sunt


de 1.400.000 lei. Închiderea contului de cheltuieli cu salariile
personalului se prezintă astfel:
a) 121=641 1.400.000 lei

98. Sinteza înregistrărilor de soldare a conturilor de cheltuieli


financiare se prezintă astfel:
c) 121= %
66x
686

99. Sinteza înregistrărilor de soldare a conturilor de venituri financiare se


prezintă astfel:
b) % = 121
76x
786

100. Sinteza înregistrărilor de soldare a conturilor de venituri din


exploatare se prezintă astfel:
a) % = 121
70x-75x;
781
101. Sumele în numerar, puse la dispoziția personalului sau a terților, în vederea
efectuării unor plăți în favoarea entității, se înregistrează distinct în
contabilitate:
a) in ontul 542 "Avansuri de trezorerie", respectiv contul 461 "Debitori
diverşi", în cazul terților);

102. Sumele reprezentând avansuri de trezorerie, acordate potrivit legii şi


nedecontate până la data bilanțului, se evidențiază:
c) în contul 461 Debitori diverşi sau 4282 Alte creanțe în legătură cu
personalul, în funcție de natura creanței;

14
103. Reținerile din salariile personalului pentru cumpărări cu plata în rate, chirii
sau pentru alte obligații ale salariaților, datorate terților (popriri, pensii
alimentare şi altele), se efectuează:
d) numai în baza unor titluri executorii sau ca urmare a unor relații
contractuale.

104. Debitele salariatilor provenite din avansuri de trezorerie nedecontate, din


distribuiri de uniforme şi echipamente de lucru, precum şi debitele provenite
din pagube materiale, amenzile şi penalitățile stabilite în baza unor hotărâri ale
instanțelor judecătoreşti, şi alte creanțe față de personalul entității se
inregistrează:
a) In contul 4282 Alte creanțe în legătură cu personalul.

105. Sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția


entității, precum şi dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se
înregistrează în contabilitate în conturi distincte de datorii:
d) in contul 4551 "Acționari/asociați ‐ conturi curente", respectiv contul
4558 "Acționari/asociați ‐ dobânzi la conturi curente".

106. Cheltuielile plătite/de plătit şi veniturile încasate/de încasat în exercițiul


financiar curent, dar care privesc exercițiile financiare următoare, se
înregistrează distinct în contabilitate:
a) in contul 471 "Cheltuieli înregistrate în avans") sau 472 "Venituri
înregistrate în avans"), după caz;

107. Operațiunile care nu pot fi înregistrate direct în conturile corespunzătoare,


pentru care sunt necesare clarificări ulterioare, se înregistrează, provizoriu, în
contul 473 "Decontări din operațiuni în curs de clarificare". Sumele înregistrate
în acest cont trebuie clarificate de către entitate într‐un termen de:
c) cel mult trei luni de la dqta constatarii;

108. La data bilantului, titlurile pe termen scurt (acțiuni şi alte investiții


financiare) admise la tranzacționare pe o piață reglementată se evaluează la:
d) valoarea de cotație din ultima zi de tranzacționare.

109. La data bilantului, titlurile pe termen scurt (acțiuni şi alte investiții


financiare) netranzacționare pe o piață reglementată se evaluează la:
b) cost istoric minus ajustari pentru pierderi de valoare;

110. Sumele reprezentând diferențe de natura veniturilor şi cheltuielilor


rezultate din reevaluare trebuie prezentate separat în contul de profit şi
pierdere :
a) in contul 755 "Venituri din reevaluarea imobilizărilor
corporale", respectiv contul 655 "Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor
corporale", după
caz);
15
111. valoarea tichetelor de masă acordate salariaților, se inregistreaza:
b) 6422=5328

112. Valoarea timbrelor postale consumate, se inregistreaza:


c) 626=5321

113. Dobânzile aferente sumelor depuse de acționari/asociați, se


inregistreaza::
d)666=4558

114. Valoarea bunurilor constatate lipsă sau deteriorate, imputate terților:

c) 461 = %
7588
4427
115. Valoarea despăgubirilor şi a penalităților datorate de terți:
a) 461=7581

116. Dobânzile primite, aferente disponibilităților aflate în conturi curente in


lei:
b)5121=766
117. Valoarea despăgubirilor şi a penalităților datorate terților:
c)6581=462

118. Dobânzile platite din conturile curente in valuta:


d)666=5124

119. Sumele datorate colaboratorilor pentru prestațiile efectuate:


d) 621=401

120. Sumele datorate privind comisioanele şi onorariile:


b) 622=401

16