Sunteți pe pagina 1din 29

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN

BUCUREȘTI
Facultatea de Chimie Aplicatǎ şi Ştiinţa Materialelor

RAPORT DE EXPERTIZARE ACETONĂ

Profesor: Radu Racovita

Student: Paraschiv Daniel

2019

1
CUPRINS :
1 PREZENTAREA GENERALĂ A ACETONEI : ------------------------------------------------------------------------------------------------ 10
2 STRUCTURA GRUPĂRII CARBONIL : ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10
3 METODE DE OBȚINERE : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10
3.1 DEHIDROGENAREA ALCOOLULUI IZOPROPILIC : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10
3.2 OXIDAREA ALCOOLULUI IZOPROPILIC : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11
3.3 DEHIDROGENAREA DIRECTĂ :--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11
3.4 VARIABILELE DE PROCES LA DEHIDROGENAREA ALCOOLULUI IZOPROPILIC ---------------------------------------------------------------------------------- 12
3.5 CATALIZATORI FOLOSIȚI ÎN PROCESUL DE DEHIDROGENARE A ALCOOLULUI IZOPROPILIC ------------------------------------------------------------------ 13
3.6 SCHEMA TEHNOLOGICĂ SIMPLIFICATĂ DE OBȚINERE A ACETONEI PRIN DEHIDROGENAREA ALCOOLULUI IZOPROPILIC : --------------------------------- 13
3.7 MEDOTA CUMENICĂ : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14
4 PROPRIETĂȚI FIZICO-CHIMICE :------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 14
4.1 PROPRIETĂȚI CHIMICE : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15
4.1.1 Adiţia apei : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15
4.1.2 Aditia alcoolilor ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17
4.1.3 Adiţia hidrogenului------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17
4.1.4 Adiţia hidracizilor : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17
4.1.5 Adiţia acidului cianhidric ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17
4.1.6 Aditia compusilor organometalici, urmata de hidroliza conduce la alcooli ------------------------------------------------------------ 17
4.1.7 Reactia de condensare a acetonei ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18
4.1.8 Oxidarea acetonei : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19
4.1.9 Reacţia Meerwein-Ponndorf-Verley (1925) ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 19
5 PERICOLELE REACTIVULUI CHIMIC-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20
5.1 PERICOLE PENTRU OM/SĂNĂTATE --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20
5.2 PERICOLE PENTRU MEDIU ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20
5.3 MĂSURI DE PRIM AJUTOR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 21
6 MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR ---------------------------------------------------------------------------------------------- 21
7 MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ----------------------------------------------------------------------------- 21
8 MANIPULARE ȘI DEPOZITARE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22
9 INFORMAȚII REFERITOARE LA TRANSPORT -------------------------------------------------------------------------------------------- 22
10 INFORMATII TOXICOLOGICE SI ECOLOGICE -------------------------------------------------------------------------------------------- 23
10.1 INFORMAȚII TOXICOLOGICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23
10.2 INFORMATII ECOLOGICE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24
11 SCOPUL UTILIZĂRII ACETONEI ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24
RAPORT DE EXPERTIZĂ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25
PRINCIPALELE ASPECTE ALE LITIGIULUI: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25
OBICETIVELE EXPERTIZEI --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26
PROCEDURA DE INVESTIGAȚIE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26
STUDIEREA DOCUMENTELOR OPERATIVE ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 26
CONSTATĂRILE EXPERTIZEI ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26
CONCLUZII --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27
ANEXE --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28

8
FIȘĂ DE SESIZARE-RECLAMAȚIE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 29
NUMIRE EXPERT-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30
ACCEPTARE EXPERTIZĂ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31
CONVOCARE FIRMĂ ACHIZITOARE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32
CONVOCARE FIRMĂ RECLAMATĂ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32
PROCES VERBAL DE CONSEMNARE A INVESTIGAȚIILOR ----------------------------------------------------------------------------------- 33
CERERE ANALIZE DE LABORATOR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 34
RAPORT DE ÎNCERCARE PRODUSE CHIMICE -------------------------------------------------------------------------------------------------- 35
RAPORT DE ÎNCERCARE PRODUSE CHIMICE -------------------------------------------------------------------------------------------------- 35

9
1 Prezentarea generală a acetonei :

Acetona (dimetil cetona sau propanona), este un compus organic cu formula CH3-CO-CH3. Acesta este un lichid
incolor cu miros caracteristic,fiind utilizat ca solvent organic pentru acetatul de celuloza, nitroceluloza și acetilena, dar și
ca reactant într-o serie de procese de termoliza și reacții de sinteză în chimia organică. Face parte din grupa cetonelor.
Caracteristic pentru strucutura acetonei este gruparea carbonilică de care se leagă două grupări metil.
Acetona se găsește în cantități mici în sângele uman și ăn urină. La diabetici continutul de acetone în urină este
mai mare datorită descompunerii acidului acetoacetic.
Prima dată a fost obținută în anul 1755 de Libavius prin distilarea uscată a acetatului de plumb. Natura și structura ei
corecta a fost determinată în 1832 de către Liebig și Dumas.
Cererea tot mai mare de acetonă a condus la dezvoltarea altor procedee bazate pe surse petroliere și ăn
special propilena. Începând din anul 1920, acetona s-a obținut în special prin dehidrogenarea alcoolului izopropilic. Dupa
1953, o dată cu apariția procedeului de obținere a fenolului prin oxidarea cumenului, acetona s- a obținut ca co-produs
alături de fenol. În 1961 s-a dezvoltat un nou procedeu de obținere a acetonei din propilenă.
Lichid incolor cu miros dulceag în concentrații mai ridicate, înțepător, ușor inflamabil, în combinație cu aerul formează
un amestec exploziv. Se dizolva în orice proporții cu apa și majoritatea solvenților.

2 Structura grupării carbonil :


Atomul de carbon al grupării carbonil este hibridizat sp2, la fel ca atomii de carbon ai legăturii olefinice, unghiurile C-C-
C şi C-C-O la acetonă fiind apreciate la valoarea de 120o. Legătura σ C-O se formează prin întrepătrunderea unui orbital
2
hibrid sp al atomului de carbon cu orbitalul 2px al atomului de oxigen. La rândul ei legătura π se formează prin
întrepătrunderea laterală a orbitalului nehibridizat
2pz al oxigenului cu orbitalul 2pz al carbonului.

Legătura dublă C=O este o legătură puternică, cu o energie de 179 kcal, mai mare chiar decât dublul energiei legăturii
simple C-O ( 2x85,5 kcal). În comparaţie cu legătura C=C, care posedă o energie de 145,8 kcal, hidrogenarea dublei
legături C=O are loc mai încet şi este mai puţin exotermă.
Grupa carbonil este un cromofor, adică o grupare de atomi , cu caracter nesaturat, care introdusă în molecula unei
substanţe organice incolore o transformă într-o substanţa colorată.

3 Metode de obținere :

3.1 Dehidrogenarea alcoolului izopropilic :

1
0
Acest procedeu reprezintă cea mai importantă sursă de obținere a acetonei și este folosit și în prezent. Există mai multe
variante ale acestui procedeu și anume:

dehidrogenarea directă a alcoolului isopropilic sau

oxidarea acestuia cu aer conform reacțiilor:

CH3-CHOH-CH3 → CH3-CO-CH3 + H2 -16kcal/mol

CH3-CHOH-CH3 + 1/2O2 → CH3-CO-CH3 + H2O +42kcal/mol

Diferența dintre aceste două reacții constă în faptul că, în primul caz se obține ca produs secundar hidrogenul, iar în a
doua reacție apa.

3.2 Oxidarea alcoolului izopropilic :

La acetona este o cale mai putin folosită, întrucat se obțin randamente mai scăzute, iar pe de altă parte hidrogenul obținut
în procesul de dehidrogenare a alcoolului izopropilic este un produs valoros, care contribuie la reducerea costurilor de
fabricație ale acetonei. Reacția de oxidare are loc într-un reactor ca cel de la dehidrogenare și se face la temperaturi mai
ridicate 500-600ºC , consumul de combustibil este asemănător, întrucat reacția este exotermă. Drept catalizator se
utilizează cupru metalic sau argint. Faza lichidă constituită din acetona brută este supusă purificarii prin
distilare.
Oxidarea alcoolului izopropilic la acetona poate decurge și pe altă cale,prin hidroxihidroperoxid de propan.
Reacția are loc la temperatura de 95-140 ºC și presiune de 3 atm, într-un reactor tip coloană, în care alcoolul izopropilic
proaspăt și recirculat se introduc pe sus, iar oxigenul este alimentat pe la partea inferioară. Reacția este exotermă,
preluarea căldurii de reacție făcându-se prin refluxarea acetonei și alcoolului izopropilic.
Din alcoolul izopropilic, acetona se mai poate obține printr-o reacție de
transhidrogenare, care convertește acroleina la alcool alilic:
CH2=CH-CHO + CH3-CHOH-CH3 → CH2=CH-CHOH + CH3-CO-CH3
Reacția are loc în fază de vapori la temperaturi ridicate (circa 400ºC ) și presiuni moderate (2-4 atm ), în prezența de oxid
de magneziu și oxid de zinc pe suport de silice . Pentru a mări conversia în alcoolul alilic se folosește un exces mare de
alcool izopropilic.

3.3 Dehidrogenarea directă :


Are loc în fază de vapori trecând alcoolul izopropilic prin țevi umplute cu catalizator, încălzite într-un cuptor în care
arde combustibil. Temperaturile folosite sunt de 400-450 ºC. La temperaturi mai ridicate, crește depunerea de cocs pe
stratul de catalizator ce duce la dezactivarea centrilor activi din acesta. Catalizatorii folosiți sunt: Fe, Cu, Zn, oxid de zinc
cu 45% carbonat de sodiu sau cupru. Presiunea la care are loc reacția este de 5-7 atm, prezintă timpi de staționare de
circa 2s, conversia este de 70-85%. Se obțin randamente în acetona de peste 95%. Pentru a împiedica depunerile de cocs
se injectează în țevile reactorului, abur, ca diluant al produselor de reacție. Materia prima este preîncălzită înainte de
intrarea în reactor prin schimb de căldură cu produsul de reacție și cu abur.
Produsul de reacție, dupa schimbul de căldură cu materia primă, este răcit în răcitoare cu apa și apoi intra într-un
separator de gaze. Acetona lichidă este trimisă la purificare, iar hidrogenul, dupa spălare cu apă într-un scruber, se scoate

1
1
ca produs secundar. Recircularea unei părți din hidrogen înapoi în reactor mărește durata de funcționare a catalizatorului,
acționând ca diluant, ca și aburul.
În general, rezultă hidrogen de concentrație mai mare de 95% vol, neconținând decât metan și cantități mici de oxid de
carbon.
În reactor se dozează continuu sau periodic cantități mici de compuși cu sulf. Rolul catalitic al compușilor cu sulf
nu este înca indicat în literatură. Purificarea acetonei brute, care conține alcool izopropilic, apa, acetona și urme de
produse secundare
( eter, aldehide, hidrocarburi ușoare, polimeri ) se face prin distilare în două coloane. În prima coloana, se îndepărtează
fracțiunile ușoare ca produs de vîrf. Produsul din baza primei coloane alimentează coloana a doua, ce funcționeaza la
presiune redusa (vid). Acetona se scoate ca produs de vârf, iar în baza coloanei se separa alcool izopropilic, apa și
polimeri.

3.4 Variabilele de proces la dehidrogenarea alcoolului izopropilic


Procesul de dehidrogenare a alcoolului izopropilic la acetona este influențat de următoarele variabile: temperatura,
viteza, presiune și dimensiunile particulelor de catalizatori.
- Temperatura:
influentează puternic procesul. Echilibrul reacției de dehidrogenare este deplasat în favoarea formării acetonei la
creșterea temperaturii. Conversii acceptabile de 96-97% se obțin la temperaturi de peste 360ºC. Pe măsura
scăderii activității catalizatorilui, temperatura de reacție trebuie ridicată pentru a obține aceleași conversii. La
temperaturi mai mari de 500 ºC, reacțiile de descompunere termică cu formare de cocs încep sa devină
predominante
conducând la depozitarea acestora pe suprafața catalizatorului și la dezactivarea acestuia (a centrilor activi).
Reacția de dehidrogenare este una endotermă, temperatura în țevile cu catalizator descrește de la perete către
centrul țevii. Pentru a realiza temperatura de
380-400 ºC în interiorul țevilor, temperatura peretelui țevii trebuie sa fie mult mai ridicată, având în vedere că
transferul de caldură se face prin masa de catalizator este scazut. Scăderea gradientului de temperatură între perete
și centrul țevii se realizează prin intermediul unui diluat, cum ar fi aburul sau chiar hidrogenul rezulat din reacție
se recircula.
În toate țevile reactorului trebuie să avem o temperatură uniformă. Daca în una din țevi temperatura atinge 500 ºC,
reactorul este oprit. Aceasta presupune ca umplerea țevilor cu catalizator să fie uniformă. Dacă temperatura din
una din țevile reactorului este prea mica, scade conversia, ceea ce duce la scăderea conversiei totale pe reactor.

1
2
- Viteza volumară :
influențează, de asemenea reacția. Debitul de alimentare nu poate fi variat față de cel nominal decât în limite
înguste. La viteze volumare mici, repectiv debite mari de alimentare, pentru a menține conversia dorită,
temperatura gazelor trebuie micșorată. La viteze volumetrice mari, temperatura în zona de radiație trebuie mărită,
cu efecte negative asupra gradientului de temperatură în secțiunea țevii și deci, asupra ciclului de funcționare a
catalizatorului între două regenerari.
Distribuția uniformă a gazelor în țevile reactorului are o importanță deosebită.Aceasta se realizează cel mai bine
prin regulatoare de debit, dar soluția este foarte scumpă la un număr mari de țevi în reactor (20-30 țevi). Cea mai
bună soluție este reglarea în cascadă a temperaturii și debitul în fiecare țeava de reacție. În acest fel se lungește
mult ciclul de funcționare a catalizatorului.
- Presiunea :
în reactor se menține în general la 5-7 atm. Presiunile mari influențează negativ echilibrul reacției, iar la cele mici
este dificil de a realiza distribuția debitelor.
La ieșirea din reactor, gazele trebuie să aibă o presiune suficientă pentru ca hidrogenul să poate fi utilizat în reacții
de hidrogenare, dupa o comprimare prealabilă la locul de consum.
- Dimensiunile particulelor:
de catalizator. Catalizatorii se găsesc în general sub forma de bile, iar aceastea trebuie să aibă dimensiuni mici
pentru a obține o suprafațî specifică maximă de distribuție bună a căldurii ( dimensiuni 10-12 mm).

3.5 Catalizatori folosiți în procesul de dehidrogenare a alcoolului izopropilic


Drept catalizatori ai reacției de dehidrogenare a alcoolului izopropilic se folosește metale, oxizi metalici, săruri
metalice pe/sau fără suport. Dintre metale se pot folosi Zn, Cu, Fe, Pb sau aliaje ale acestor metale. Cel mai des utilizat
este aliajul Zn-Cu. Acesta având conductivitatea mare permite îmbunătațirea transferului de căldură de la peretele țevii în
masa de catalizator, contribuind astfel la o distribuție mai uniformă a căldurii în secțiunea țevii de reacție. Se mai
utilizează oxizi de Zn și Cu pe suport de silice sau piatră ponce.
Catalizatorul trebuie regenerat periodic și se face “ în situ ” la temperatura de circa 500 ºC cu un amestec aer-abur
(2% volum oxigen) în vederea arderii cocsului de pe suprafața catalizatorului. Se poate utiliza și un amestec azot-aer.
Înainte de repunerea în funcțiune este necesară o perioada scurtă de reducere a catalizatorului cu hidrogen. În cazul
catalizatorilor metalici, scoaterea lor din țevi și tratarea periodică cu acizi este avantajoasă. Viața unui catalizator este de
10-15 luni.

3.6 Schema tehnologică simplificată de obținere a acetonei prin dehidrogenarea


alcoolului izopropilic :
Producția de acetonă
Prin procedeul de dehidrogenarea a alcoolului izopropilic, se obține 15.000 tone/an de acetone
de puritate 99.9%, dacă se lucrează continuu, aproximativ 8000h/an.
Descrierea procesului
În figura 1 este o schema tehnologică a unui proces simplificat pentru pruducția de
acetonă. Aceasta este simplificată, în realitate, pompa (pentru creșterea presiunii) și alte
echipamente neesențiale care nu sunt incluse fluxul de productie este vaporizat si reactionat
peste un catalizator solid la 2 atmosfere.Reacțiile care au loc în reactor sunt următoarele:

13
(1) Alcool izopropilic (IP) acetona
CH3-CHOH-CH3 → CH3-CO-CH3 + H2

(2) Alcool izopropilic (IP) di-izopropil eter


2CH3-CHOH-CH3 → (CH3)2CH-O-CH(CH3)2 + H2O

(3)2 alcool izopropilic / propilen


CH3-CHOH-CH3 → CH2=CH-CH3 + H2O

Reactia (3) este una de hidratare care se presupune a fi semnificantă la temperaturi înalte. Curentul de ieșire din reactor
este trecut printr-o coloană de spălare bsorbție). Aici fluxul de vapori este contactat cu apa lichidă, toți componenții zultați
în afară de hidrogen și propilenă , fiind absorbiți în faza lichidă.

3.7 Medota cumenică :


Această metodă cuprinde autooxidarea izopropilbenzenului (cumenului) cu gen și descompunerea la încălzire cu acid
mineral a hidroperoxidului de cumen. ncomitent cu fenolul se obține și acetonă – un produs de mare importanță

4 Proprietăți fizico-chimice :

Proprietăți fizice ale acetonei Valoare Unități de măsură


în S.I.
Masa moleculară 58.08 mol/g
Densitate (20ºC ) 0.791 g/cm^3
Temperatura de fierbere la presiune 56.2 ºC
atmosferică
Temperatura de solidificare -94.4 ºC
Temperatura de inflamabilitate -18 ºC
Limite de explozie în aer, % volum 2.6 - 13 %
Căldura latenta de vaporizare la 125 kcal/kg

14
56.2ºC
Căldura specifică a lichidului la 0.514 kcal/kg*ºC
20ºC
Vîscozitate la 20ºC 0.32 cP
Indice de refracție, nD 1.359
Temperatura critică 235 ºC
Presiune critică 47 atm
Căldura de formare la 25ºC - gaz 51.72 kcal/mol
- lichid 59.25 kcal/mol
Căldura de combustie 427 kcal/mol
Entropia lichidului la 20ºC 47.82 kcal/mol*ºC
Presiunea de vapori la 20ºC 179.6 mmHg

4.1 Proprietăți chimice :


Comportarea chimică a acetonei este determinată, în mare măsură, de gruparea carbonil. Reactivitatea dublei legături
C=O este mare datorită diferenţei de electronegativitate între atomul de carbon şi cel de oxigen, diferenţă ce duce la
deplasarea electronilor π către atomul de oxigen, determinând astfel polarizarea legăturii. Existenţa acestei polarităţi
uşurează adiţia unor reactanţi polari ca apa, hidracizii, compuşii organomagnezieni şi alţii, la dubla legătură C=O.
Gruparea carbonil are o structură plană, atomii constituenţi fiind situaţi în acelaşi plan. Din acest motiv atacul
nucleofilului în reacţiile de adiţie se poate produce pe o parte sau alta a planului de simetrie al moleculei.

În condiţii normale de reacţie, probabilitatea de atac pe una sau alta din feţe este identică. Astfel se obţin amestecuri
racemice de doi enantiomeri.

4.1.1 Adiţia apei :


Soluţiile apoase a acetonei conţin produşii de adiţie a apei la gruparea carbonil, numiţi dioli geminali sau hidraţi. Reacţia
este reversibilă, cu echilibrul deplasat spre stânga.
Hidraţii nu pot fi izolaţi deoarece la îndepărtarea apei, din sistemul de reacţie, trec din nou în aldehide. Reacţia
de adiţie a apei poate avea loc atât în cataliză acidă cât şi bazică.

15
16
4.1.2 Aditia alcoolilor
În urma reacţiei de adiţie a alcoolilor la funcţiunea carbonilică se obtine un semicetal. Reacţia decurge atât în cataliză
acidă cât şi bazică, urmând un mecanism
asemănător substituţiei nucleofile.

4.1.3 Adiţia hidrogenului


În urma reacţiei de adiţie a hidrogenului se formează alcooli. Reacţia numită şi reacţie de reducere poate avea loc cu
hidrogen molecular şi catalizatori (Ni, Pt) sau cu hidrogen atomic, obţinut prin reacţia dintre apă şi amalgam de sodiu
sau alcool şi sodiu. Prin această reacţie se obţine alcoolul izopropilic din acetonă.

Reacţia de hidrogenare decurge homolitic şi nu prin atac nucleofil ca în cazurile de adiţie precedente.

4.1.4 Adiţia hidracizilor :


Prin adiţie de hidracizi, în special de acid clorhidric şi bromhidric, la gruparea carbonilică se formează clorhidrine sau
bromhidrine. Aceşti compuşi nu au putut fi izolaţi.

4.1.5 Adiţia acidului cianhidric


Acidul cianhidric se adiţionează la acetone, cu formare de α-ciano-alcool, numita cianhidrina.

4.1.6 Aditia compusilor organometalici, urmata de hidroliza conduce la alcooli

17
4.1.7 Reactia de condensare a acetonei
În cataliză bazică ( Ca(OH)2, Ba(OH)2 ), în urma reacţiei de condensare a acetonei, se formează doar compusul de
condensare aldolică, cu randament mic (5%), echilibrul reacţiei fiind puternic deplasat spre stânga

În cataliză acidă se formează direct produsul de condensare crotonică fără a se putea izola aldolul.

Sub acţiunea etoxidului de sodiu (C2H5O-Na+) are loc o condensare trimoleculară a acetonei urmată de o
condensare crotonică intramoleculară a compusului format, rezultând ca produs final izoforona.

18
4.1.8 Oxidarea acetonei :

4.1.9 Reacţia Meerwein-Ponndorf-Verley (1925)

Reacţia este caracteristică tuturor compuşilor carbonilici şi are loc între aceştia şi alcooli, în prezenţa izopropoxidului de
aluminiu. Alcoolul cu care se lucrează de obicei este cel izopropilic.

Mecanismul reacţiei decurge prin stări de tranziţie ciclice[1]. Acestea iau naştere datorită tendinţei atomului de aluminiu
de a-şi completa octetul cu electroni cedaţi de grupa CO.

Dacă condiţiile de reacţie implică folosirea unui exces de alcool izopropilic şi o distilare înceată a acetonei formare,
echilibru se deplasează spre dreapta, realizându-se, cu randament mare, reducerea cetonei la alcoolul secundar
corespunzător.

19
5 Pericolele reactivului chimic

5.1 Pericole pentru om/sănătate


Clasificare (REGULAMENTUL CE Nr. 1272/2008)

Fraze de pericol:
 H 225, Categoria 2 Lichid şi vapori foarte inflamabili. H 319,Categoria 2 Provocă o iritare gravă a ochilor.
 H 336 Poate provoca somnolenţă sau ameţeală.

Fraze de precauţie:
 P 210 A se păstra departe de surse de căldură,scântei, flăcări deschise, suprafeţe încinse.Fumatul interzis.
 P 233 Păstraţi recipientul închis etanş.
 P 305+ P 351+P 338 În caz de contact cu ochii clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi
lentilele de contact,dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă.Continuaţi să clătiţi.

Căi de pătrundere în organism: inhalare, ingerare, contact cu pielea, contact cu ochii.

Toxicitate acută prin ingerare: LDS 50 şobolan 5800 mg/kg; Toxicitate acută prin inhalare: LC 50 şobolan 76 mg/L, 4h;
Toxicitate acută dermică: LD iepure 20.000 mg/kg; Corodarea/Iritarea pielii: test iepure-fără iritaţii.
Lezarea gravă/iritarea ochilor: test iepure-provoacă iritaţii, risc de opacizare a corneei.

Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii: nu are efect sensibilizant. Mutagenitatea celulor germinative-nu sunt date
disponibile. Cancerogenitatea: nu sunt date disponibile.

Toxicitatea pentru reproducere: nu sunt date disponibile.

Toxicitatea asupra organelor ţintă specifice (STOT)-expunere unică: poate provoca somnolenţă sau ameţeală.

Toxicitatea asupra organelor ţintă specifice (STOT)-expunere repetată: Nu este clasificată drept toxică specifică pentru
organe ţintă, expunere repetată.

Pericol pentru aspirare: nu sunt date disponibile.

5.2 Pericole pentru mediu


Date de toxicitate asupra organismelor acvatice

Toxicitate peşte, LC₅₀ (Oncorhynchus mykiss)=5.540 mg/L/48 h;

Toxicitate Dafnie EC₅₀ (Daphnia magna)=6.100 mg/L/48 h;

Toxicitate alge IC₅ (scenedesmus quadricauda)=7.500 mg/L/8 zile;

Toxicitate pentru bacterii: EC₅₀ (noroi/mâl activat) 59-67.4/L/36 min.

Potenţialul substanţei de a se degrada: degradare biologică: constituenţi solubili în apă, biodegradabili.

Potenţial de bioacumulare: Nu este de aşteptat un potenţial de bioacumulare apreciabil( log Pow<1).


Mobilitatea:apa-produsul este solubil în apă;sol-nu sunt date disponibile. Rezultatele evaluării PBT şi vPvB- Evaluarea nu
este efectuată deoarece raportul securităţii chimice nu este solicitat.
20
5.3 Măsuri de prim ajutor
Descierea măsurilor de prim ajutor

Persoanele care acordă primul ajutor trebuie să se autoprotejeze.

În caz de inhalare- se va scoate victima la aer curat şi dacă este necesar se va face respiraţie artificială.După caz se va
solicita asistenţă medicală.

În cazul contactului cu pielea- se va spăla cu multă apă zona contaminată. Se vor îndepărta hainele contaminate.

În cazul contactului cu ochii-se va spăla cu multă apă inclusiv sub ploape.

În caz de înghiţire-Pericol prin aspirare.Se vor menţine căile respiratorii libere.Se va apela la asistenţă medicală.

Cele mai importante simptome şi efecte,atât acute, cât şi întârziate: Ameţeală,vărsături, efecte iritante, dureri de cap,
comă, risc de opacizare a corneei.

Indicaţii privind orice fel de asistenţă medicală imediată şi tratamentele speciale necesare se solicită în următoarele
situaţii: pentru pielea înroşită sau inflamată, iritaţie permanetă a ochilor, în cazul îngiţirii accidentale.

6 Măsuri de combatere a incendiilor


Mijloace (medii,materiale) de stingere recomandate:

Apă
Bioxid de carbon (CO2)
Spumă chimică
Pulbere uscată

Mijloace( medii, materiale) de stingere nerecomandate:Pentru această substanţă nu sunt date limitări ale agenţilor
existenţi.

Pericole de expunere speciale cauzate de substanţă sau amestecul în cauză.

Este un produs combustibil.Vaporii sunt mai grei decât aerul şi se pot răspândi pe podea.Formează amestecuri explozive
cu aerul la temperatură ambientală. Se ţine departe de surse de aprindere.

Recomandări destinate pompierilor.

Nu se stă în zona periculoasă fără aparat autonom de respirat. Pentru a evita contactul cu pielea, păstraţi o distanţă de
siguranţă şi purtaţi îmbracăminte de protecţie adecvată. Se vor suprima gazele/vaporii folosind un jet de apă. Reziduurile
rezultate de la stingerea incendiului nu se vor deversa în canalele de irigaţie sau în canalele de alimenatare cu apă.

7 Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală


Precauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă.

Pentru personalul care nu este implicat în situaţii de urgenţă. Nu se inspiră vaporii. A se evita contactul cu substanţa.
Evacuaţi zona periculoasă.

Se va anunţa imediat personalul de protecţie a muncii.


21
Personalul care asigură cureţenia trebuie să fie protejat împotriva inhalării şi a contactului cu pielea. Se va izola şi se va
ventila zona. Se va contacta furnizorul sau producătorul autorizat pentru recomandări detaliate.

Precauţii pentru mediul înconjurător. Se va delimita zona în care s-a produs scurgerea.

Se previne contaminarea apei şi a solului prin scurgeri în canalele de scurgere, şanţuri sau ape curgătoare prin utilizarea de
materiale absorbante neinflamabile, nisip uscat sau pământ.

Metode şi material pentru izolarea incendiilor şi pentru curăţenie

În cazul unor cantităţi mici: se absoarbe lichidul utilizând materiale absorbante neinflamabile.Dacă nu există acest
absorbant se poate folosi nisip uscat sau pământ. Reziduurile se pun în containere sigilate, etichetate corespunzător.

În cazul unor cantităţi mari: se fac îndiguiri în scopul limitării poluării. Se absoare lichidul utilizând absorbanţi specifici.

Se informeză serviciile de urgenţă dacă lichidul a pătruns în canalizare sau în apă şi sol.

8 Manipulare și depozitare
Nu se va mânca, nu se va bea şi nu se va fuma niciodată în zona de lucru.

Se va asigura o bună igienă personală după utilizare, înainte de masă, înainte de a bea, de a fuma, înainte de utiliyarea
toaletei sau de folosirea cosmeticelor. Temperatura de manipulare-temperatură ambientală.

Măsuri de prevenire-în timpul manipulării nu se vor folosi recipiente improvizate şi neetichetate.

Acetona se depozitează închis etanş, în recipiente etichetate corespunzător, în spaţii bine ventilate. Preveniţi expunerea
directă la lumina soarelui. Se vor lua măsuri de precauţie împotriva descărcărilor electrostatice. Se vor evita şocurile
mecanice. Periodic se verifică etanşeitatea recipienţilor.

9 Informații referitoare la transport


Numărul ONU (UN): 1090

Clasificarea (clasa) produsului periculos: 3

Denumirea produsului: Acetonă

Grupa de ambalare: Grupa II- pentru substanţe periculoase

Acetona se depoziteaza si se transporta in rezervoare si cisterne din otel obisnuit fara a provoca coroziune, ca urmare a
lipsei impuritatilor acide. Avand in vedere insa volatilitatea sa ridicata, la depozitare se mentine sub perna de azot.
Depozitele trebuie să fie protejate contra focului, impermeabilizate, ventilate, iluminate.
Ambalajele închise ermetic, vor fi depozitate în locuri răcoroase, ferite de orice sursă de foc sau scântei, departe de
substante incompatibile.
Temperatura de depozitare: 15 -25 grade Celsius. .

22
10 Informatii toxicologice si ecologice
10.1 Informații toxicologice

Nu se clasifică ca fiind toxic(ă) acut(ă).

Calea de expunere Efect Valoare Specii Sursa :


Corodarea/iritarea pielii

Nu se clasifică ca fiind corosiv(ă)/iritant(ă) pentru piele.

Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor

Provoacă o iritare gravă a ochilor.

Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii

Nu se clasifică ca fiind sensibilizant(ă) pentru căile respiratorii sau pentru piele.

Rezumatul evaluării proprietăţilor CMR

Nu se clasifică ca fiind mutagen(ă) asupra celulelor embrionare, cancerigen(ă) sau toxic(ă) pentru
reproducerea umană

Toxicitate asupra unui organ țintă specific - o singură expunere

Poate provoca somnolenţă sau ameţeală.

Toxicitate asupra unui organ țintă specific - expunere repetată

Nu se clasifică ca fiind toxic(ă) asupra unui organ ţintă specific (expunere repetată

Poate provoca somnolenţă sau ameţeală.

Pericol prin aspirare

Nu se clasifică ca prezentând pericol prin aspirare

Simptomele legate de caracteristicile fizico-chimice și toxicologice

În caz de înghițire:greață, vomă

În caz de contact cu ochii:conjunctivită (ochi înroșiți), cauzează lăcrimarea, Provoacă o iritare gravă a ochilor

În caz de inhalare:tuse, durere, sufocare şi dificultăţi de respiraţie, narcoză

În caz de contact cu pielea:are efect degresant asupra pielii, roşeaţă locală

23
10.2 Informatii ecologice
Toxicitatea conf. 1272/2008/CE: Nu se clasifică ca fiind periculos (periculoasă) pentru mediul acvatic.

EFECT Valoarea Specii Sursa Durata expunere

LC50 8120mg/l PESTE ECHA 96 ORE

Toxicitatea acvatică(cronică)

Efect Valoarea Specii Sursa Durata de expunere

LC50 2100 mg/l Nevertebrate acvatice ECHA 24 h

EC50 61,15 mg/l Microorganisme ECHA 30 min


NOEC 2212mg/l Nevertebrate acvatice ECHA 28 d

LOEC 2212 mg/l Nevertebrate acvatice ECHA 28 d

Proces de degradabilitate Substanța este usor biodegradabilă. Consumul teoretic de oxigen:2200 mg/g.
Cantitatea teoretică de dioxid de carbon : 2,273 mg/mg

Consum biochimic de oxigen: 1850 mg/g la 5 h

Proces Rata de degradare Timp

biotică/abiotică 91% 28 d

Generare de dioxid de carbon 90,9% 28 d


Potențial de bioacumulare : Nu se acumulează în organisme în cantități importante.

11 Scopul utilizării acetonei


Acetona este un bun solvent pentru cele mai multe materiale plastice și fibre sintetice, inclusiv cele utilizate în sticle de
laborator realizate din polistiren, policarbonat și unele tipuri de polipropilenă. Ea este folosită ca substanţă cu ajutorul
căreia se extrage răşina, lipidele, uleiurile, colofoniul, acetatul de celuloză ca şi în cosmetică pentru înlăturarea lacului de
pe unghii, în industria farmaceutică, și ca agent de denaturare în alcoolul denaturat. În acetonă se dizolvă uşor gazul
acetilenă. Ea mai este folosită în chimia organică în reacţiile de sinteză numite reacţii de aldoadiţie sau aldocondensare cu
formare de alcool biacetonic C6H12O2 . Acetona cu apa oxigenată (H2O2) este folosită la obţinerea explozivului triacetat
de peroxid (APEX sau TATP). Acesta este folosit ca o componentă volatilă a unor vopsele și lacuri. Acetona este, de
asemenea, prezentă ca excipient în unele produse farmaceutice. Multe milioane de kilograme de acetonă sunt consumate
în producţia de solvenţi de metil izobutil alcool şi izobutil metil cetona.

24
RAPORT DE EXPERTIZĂ

1.Preambul
Subsemnatul, Paraschiv Daniel, cu domiciliul în Splaiul Independeţei, nr. 290, Sector 6, Bucureşti, având funcţia de
expert în produsele chimice, alimente şi materiale, a fost desemnat ca expert în evaluarea reclamaţiei 52/2019, înregistrată
vineri 15 octombrie 2019.

2.Sursa litigiului
Sursa litigiului este una cu acţiune asupra produsului şi anume : Există suspiciuni cu privire la procentul volumic de apă
din acetonă .

3.Istoricul litigiului
1. Nume şi prenume reclamant : Popa Irina / Adresa: str. Livezilor, nr 2, sector 1, Bucureşti, România

2. Denumirea şi adresa agentului economic care a comercializat produsul sau a prestat serviciul:
SC CHEMICAL S.R.L cu sediul social în Bucureşti, Sector 2, Str Mihai Bravu, nr. 5, România, tel: 0250 466784.
Reprezentant: Popa Irina, în calitate de administrator Domeniu de activitate: Comercializarea produselor chimice

3.Denumirea şi adresa firmei producătoare: SC Prodserv S.A, cu sediu social în Iaşi, str. Daciei, nr 6, judeţul Iaşi, tel 0254
427990, România.

Reprezentant: Drăghia Mihai, în calitate de director general


Domeniu de activitate: Producţia şi distribuţia de compuşi carbonilici

Principalele aspecte ale litigiului:


SC Prodserv S.A au livrat la data de 10.10.2019, 1000 L acetonă către SC CHEMICAL S.R.L.
Produsul a fost însoţit de actele necesare şi anume:
Certificat de conformitate;
Fişă tehnică de securitate;
Buletin de analiză (eliberat de laboratorul propriu al societăţii);
Factură fiscală.
Pe data de 23.10.2019 comerciantul SC CHEMICAL S.R.L, a prelevat probe din acetona primită în vederea efectuării
unui control al fişei tehnice de securitate.
Următorul pas a constat în faptul că SC CHEMICAL S.R.L, a trimis probele prelevate la un laborator acreditat pentru
efectuarea de analize. În urma primirii unor rezultate neconforme cu fişa tehnică, la data de 26.10.2019 administratorul SC
CHEMICAL S.R.L, Popa Irina a depus o reclamaţie la Centru ANPC în legătură cu neconformitatea semnalată.

Astfel s-a ajuns la o situaţie de litigiu între SC CHEMICAL S.R.L şi SC Prodserv S.A. La data de 15.11.2019 a fost numit
ca expert pentru soluţionarea acestui litigiu Paraschiv Daniel.
Înregistrarea cererei de acceptare a expertizei Nr. Reg. 78/28.11.2019. La data de 30.11.2019 a fost trimisă cererea de
convocare către firma achizitoare Nr. Reg 67/30.11.2019 prin care este programată o vizită la sediul firmei SC Prodserv
S.A. pe data de 02.12.2019 ora 1000, în vederea verificării documentelor legale de achiziţionarea, depozitarea şi
comercializarea produsului Acetonă, precum şi a altor documente necesare efectuării expertizei.
La data de 30.11.2019 a fost trimisă cererea de convocare către firma
reclamată Nr. Reg 87/30.11.2019 prin care este programată o vizită la sediul firmei SC CHEMICAL S.R.L. pe data de
07.12.2019 ora 1000, în vederea verificării documentelor legale de achiziţionarea, depozitarea şi comercializarea
produsului Acetonă, precum şi a altor documente necesare efectuării expertizei.
La data de 04.11.2019 a fost efectuată vizita la sediul SC Prodserv S.A, unde au fost verificate procesele verbale de
recepție ale produselor, facturile, avizul de însoțire al mărfii, contractul între părți, certificatul de conformitate al
produsului Acetonă, fișa tehnică de securitate a produsului, de asemnea au fost recoltate probe din lotul rămas nelivrat în
vederea efectuării analizelor necesare.
25
La data de 06.11.2019 a fost efectuată vizita la sediul SC CHEMICAL
S.R.L, unde au fost verificate procesele verbale de autorecepție ale produselor, graficul de livrare, avizele de expediție a
mărfii, contractul între părți, certificatul de conformitate al produsului Acetonă, buletinele de analize pentru materia primă
și pentru produsul final Acetonă, de asemenea au fost recoltate probe din lotul rămas nelivrat în vederea efectuării
analizelor necesare.
Rezultatele deplasării pe teren au fost consemnate în Procesul Verbal nr. 75/04.11.2019, semnat de reprezentanții părtilor
și de expert.
La data de 20.11.2019 a fost înregistrată cererea Nr. Reg 3/20.11.2019 de efectuare a unor analize către Centrul Național
pentru Încercarea și Expertizarea Produselor C.N.I.E.P-LAREX.
Analizele cerute pentru produsul ACETONĂ sunt:
Procentul volumic de apă din acetonă : STAS 6366-76.
La data 23.11.2019 a fost eliberat Raportul de Încercare Produse Chimice nr.14 din 23.11.2019, în care sunt consemnate
rezultatele analizelor. Deasemenea la data 23.11.2019 s-a înregistrat cererea Nr. Reg.14/23.11.2019 de efectuare a
acelorași analize către S.C RONS-LAB S.RL.Laborator Control Produse Chimice.
La data de 24.11.2019 a fost eliberat Raportul de Încercare Produse chimice nr.15 în care sunt consemnate rezultatele
analizelor.

Obicetivele expertizei
Obiectivele expertizei sunt:

1. Evaluarea documentelor care constutuie fondul speței 14/2019


2. Determinarea stării calitative a produselor incriminate.
3. Verificarea condițiilor în care s-a făcut transportul.
4. Verificarea condițiilor de păstrare a mărfii la furnizor și respectiv la beneficiar.
5. Verificarea procesului tehnologic la furnizor.

Procedura de investigație
Pentru efectuarea expertizei am invitat legal reprezentații părtilor aflate în litigiu. Investugațiile s-au desfășurat în zilele de
4, respectiv 6 ale lunii noiembrie 2019. Rezultatele deplasării pe teren au fost consemnate în Procesul Verbal nr.
75/04.11.2019, semnat de reprezentanții părților și de expert. Documentația utilizată în cazul expertizei a constat în actele
și documentele prezentate de părți, precum și a standardelor și normativelor în vigoare.

După efectuarea acestor vizite, probele prelevate de la cele două unități au fost trimise spre analiză către Centru Național
pentru Încercare și Expertizarea produselor C.N.I.E.P-LAREX și către S.C RONS-LAB S.R.L Laborator Control Produse
Chimice.

Studierea documentelor operative


 Documente care reglementează relația dintre părți:
-contract
 Documente de livrare-primire:
-factura fiscală;
-proces verbal de autorecepție;
-proces verbal de recepție.
 Documente de transport:-foaia de parcurs
 Documente care atestă calitatea:
-certificatul de conformitate;
-fișă tehnică de securitate;
-buletinul de analiză.

Constatările expertizei
În urma deplasării pe teren la cele două unități, s-a încheiat Procesul Verbal nr. 75/04.11.2019, prin care s-a consemnat
activitatea efectuată în timpul diferitelor investigații, inclusiv recoltarea probelor, cu care părțile au fost de acord.
26
Probele prelevate au fost aduse spre analiză către Centrul Național pentru Încercare și Expertizarea Produselor Chimice,
activitate consemnată prin cererea Nr. Reg. 3/20.11.2019, respectiv cererea Nr. Reg. 14/23.11.2019, prin care s-au cerut
analizele: STAS: 6366-76

Rezultatele acestor analize au fost anexate la dosar sub forma Rapoartelor de Încercare Produse Chimice nr. 14 din
23.11.2019 și nr. 15 din 24.11.2019.

Concluzii
Pe parcursul investigației litigiului, s-a verificat procesul tehnologic de obținere a acetone, precum și analizele efectuate
pe produs, transportul, depozitarea și comercializarea lui.

În urma analizelor efectuate de către Centrul Național pentru Încercare și Expertizarea Produselor C.N.I.E.P-LAREX s-a
constatat că produsul acetonă se încadrează în limita maximă a STAS 6366-76.

Al doilea set de analize efectuate de către S.C RONS-LAB S.R.L Laborator Control Produse Chimice de asemenea au
confirmat ca produsul acetonă se încadrează în limita maximă a STAS 6366-76.

În acest caz se recomandă efectuarea unei noi expertize în vederea verificării activității laboratorului de la care au provenit
rezultatele eronate.

27
ANEXE

32
Către,

Ștefan Mihai

ANPC
Adresa: Str. Privighetorilor 89,sector 1, București, România
E-mail: stefanmihai@anpc.ro
Web: www.anpc.ro
Tel +4-0768- 134563
Fax: +4-0221461890 Nr. Reg 52/15.10.2019

FIȘĂ DE SESIZARE-RECLAMAȚIE
1. Nume şi prenume reclamant : Popa Irina

Adresa: str. Livezilor, nr 2, sector 1, Bucureşti, România

2. Denumirea şi adresa agentului economic care a comercializat produsul sau a prestat serviciul: SC CHEMICAL S.R.L cu
sediul social în Bucureşti, Sector 2, Str Mihai Bravu, nr. 5, România, tel: 0250 466784.

3.Denumirea şi adresa firmei producătoare: SC Prodserv S.A, cu sediu social în Iaşi, str. Daciei, nr 6, judeţul Iaşi, tel 0254
427990, România.

4. Produsul sau serviciul reclamat ( elemente de indetificare și caracterizare) : ACETONĂ

5. Data achiziționării produsului/serviciului: 10.10.2019

6. Detalii cu privire la deficiențele reclamate: Există suspiciuni cu privire la procentul volumic de apă

7. Pretențiile reclamantului : Efectuarea unei expertize.

8. Produse predate pentru efectuarea cercetării și starea calitativă a acestora: Probe de acetonă.

SEMNĂTURA RECLAMANTULUI, SEMNĂTURA REPREZENTATULUI ANPC,


S.C CERTIND S.A

29
STR. GEORGE ENESCU NR. 27-30, ETAJ 3, CAMERA 11, SECTOR 1, BUCUREȘTI, ROMÂNIA
E-mail: office@certind.ro
Web: www.certind.ro
Telefon/fax: +40(0)21 764 2690

Nr. Reg 23/03.11.2019

NUMIRE EXPERT
Către,

Paraschiv Daniel,

Ați fost desemnat în calitate de expert pentru evaluarea reclamației 52/2019, înregistrată marți 15.10.2019 de către dna.
Popa Irina, la sediul ANPC, prin care se atrage atenția asupra conformității produsului Acetonă, pe care SC CHEMICAL
S.R.L, îl comercializează, compusul fiind produs de către SC Prodserv S.A.

Conținutul dosarului cauzei 52/2019, precum și containerele cu dovezi probatorii remise de reclamant vă vor fi puse la
dispoziție de către secretariatul nostru, prin intermediul Danielei Popescu, persoană de contact desemnată de S.C
CERTIND S.A pentru dosarul 52/ 2019.

În calitate de expert numit în investigarea acestei cauze, sunteți împuternicit, prin decizia 23/03.11.2019 a S.C CERTIND
S.A, să contactați părțile și oricare alte organizații implicate în vicierea calității produsului Acetonă care fac obiectul
litigiului, solicitând de la aceștia documentele pe care le considerați relevante, precum și acces în locațiile și la personalul
pe care le identificați drept probatorii pentru speța în cauză.

Obiectele expertizei sunt:

 Evaluarea documnetelor care constituie fondul speței 52/2019.


 Determinarea stării calitative a produselor incriminate
 Verificarea condițiilor în carea s-a făcut transportul.
 Verificarea condițiilor de păstrare a mărfii șa furnizor și respectiv la beneficiar.
 Verificarea procesului tehnologic la furnizor.

Pentru anagajarea de servicii din partea unor organizații de terță parte, vă rugăm să obțineți în prealabil permisiunea scrisă
a reprezentantului desemnat de centrul nostru pentru speța 52/2019.

Vă rugăm să comunicați în scris personei de contact desemnat de centru nostru acceptul dumneavostră pentru desfăsurarea
lucrărilor de expertizare în speță
52/2019.

Data pentru depunerea raportului de expertiză, în format electronic și tipărit pe hârtie este 20.11.2019, orele 1900, la
Daniela Popescu, persoană de contact desemnată de S.C CERTIND S.A, pentru dosaru 52/2019.

Data 03.11.2019 Semnătură:


CERTIND S.A Director General S.C

30
ACCEPTARE EXPERTIZĂ
Către,

Daniela Popescu, S.C CERTIND S.A


STR. GEORGE ENESCU NR. 27-30, ETAJ 3, CAMERA 11, SECTOR 1, BUCUREȘTI, ROMÂNIA

E-mail: office@certind.ro
Web: www.certind.ro
Telefon/fax: +40(0)21 764 2690

Nr. Reg. 78/28.11.2019

Subsemnatul, Paraschiv Daniel, inginer chimist, având calitatea de Expert în expertizarea produselor chimice, alimentelor
și materialelor, cu domiciliul Splaiul Independeţei, nr. 290, Sector 6, Bucureşti, accept numirea ca expert în evaluarea
dosarului 52/15.10.2019, împuternicit prin decizia cu nr. 23/03.11.2019 a S.C CERTIND S.A.

Data 28.11.2019 Expert,Paraschiv Daniel

31
Expert, Paraschiv Daniel

CONVOCARE FIRMĂ ACHIZITOARE


Nr. Reg 67/30.11.2019

Către,
Directorul General al S.C Prodserv S.A

Iaşi, str. Daciei, nr 6, judeţul Iaşi, tel 0254 427990, România.

Subsemnatul Paraschiv Daniel, în calitate de Expert în expertizarea produselor chimice, alimentelor și a materialelor,
numit expert în evaluarea dosarului 52/2019, împuternicit prin decizia cu nr. 23/03.11.2019 a CERTIND S.A, vă aduc la
00
cunoștiință că în data de 04.11.2019 orele 09 , ma voi deplasa la sediul societății dumneavostră unde timp de 8 ore vom
desfășura activități necesare soluționării speței 52/2019.

Solicit ca pe parcursul investigațiilor un împuternicit al firmei dumneavostră să mă însoțească în permanență si de


asemenea solicit ca toate documnetele legate de achiziționarea, depozitarea și comercializarea produsului Acetonă să îmi
fie puse la dispoziție.

Data 30.11.2019 Semnătura expert, Paraschiv Danie

CONVOCARE FIRMĂ RECLAMATĂ


Nr. Reg 87/30.11.2019

Către,
Directorul General al S.C CHEMICAL S.R.L,
Str Mihai Bravu, nr. 5, Sector 2, București, România.

Subsemnatul Paraschiv Daniel, în calitate de Expert în expertizarea produselor chimice, alimentelor și a materialelor,
numit expert în evaluarea dosarului 52/2019, imputernicit prin decizia cu nr. 23/03.11.2019 a CERTIND S.A, vă aduc la
00
cunoștiință că în data de 06.11.2019 orele 09 , ma voi deplasa la sediul societății dumneavostră unde timp de 8 ore vom
desfășura activități necesare soluționării speței 52/2019.

Solicit ca pe parcursul investigațiilor un împuternicit al firmei dumneavostră să mă însoțească în permanență si de


asemenea solicit ca toate documnetele legate de producția, depozitarea și comercializarea produsului Acetonă să îmi fie
puse la dispoziție.

Data 30.11.2019 Semnătura expert, Paraschiv Daniel

32
PROCES VERBAL DE CONSEMNARE A INVESTIGAȚIILOR
Nr. Reg. 75/04.11.2019

Subsemnatul, Paraschiv Daniel și , în calitate de Expert în expertizarea produselor chimice, alimentelor și a materialelor,
numiți expert în evaluarea dosarului 52/2019, imputernicit prin decizia cu nr. 23/03.11.2019 a S.C CERTIND S.A,
consemnez în acest proces verbal informțiile obținute în urma deplasărilor efectuate la firmele în litigiu la dosarul
52/2019.

În urma deplasării pe teren la cele două unități se consemnează activitatea efecutată în timpul diferitelor investigații,
inclusiv recoltarea probelor, cu care părțile au fost de acord:

o Investigația s-a realizat în perioada 04-06.11.2019;


o Investigația s-a desfășurat conform contractului;
o Investigațiile la firma achizitoare S.C Prodserv S.A, a avut loc pe data de 04.11.2019, unde au fost verificate:
Procesele verbale de recepție ale produselor;
Facturile;
Avizul de însoțire al mărfii;
Contractul între părți
Fișă tehnică de securitate;

Au fost recoltate probe din lotul respectiv rămase necomercializate în vederea efectuării analizelor necesare.

o Investigația la firma producătoare S.C CHEMICAL S.R.L., a avut loc la data de 06.11.2019, unde au fost investigate:
Procesele verbale de autorecepție ale produselor,
Dispoziția de livrare;
Avizele de expediție a mărfii;
Cerificatul de conformitate al produsului;
Contractul între părți;
Buletinele de analize pentru materia primă și pentru produsul final;
Au fost recoltate probe din lotul respectiv rămase nelivrate în vederea efectuării analizelor necesare .

La investigații au participat: expertul Paraschiv Daniel, respectiv reprezentanții ai celor doua societăți:
Popa Irina, în calitate de director general al S.C CHEMICAL S.R.L Drăghia Mihai, în calitate de director general al S.C
Prodserv S.A

Data 04.11.2019 Semnătura expert, Paraschiv Daniel

33
Semnătura reprezentant: S.C CHEMICAL S.R.L
Semnătura reprezentant: S.C Prodserv. S.A

CERERE ANALIZE DE LABORATOR

Nr. Reg 3/20.11.2019


Către,

Ing. Marius Pătrașcu

Centrului Național pentru Încercarea și Expertizarea Produselor C.N.I.E.P- LAREX


Sos. Vitan, nr.10
056788,București.
Tel/Fax 0234 678450, 0764 899770
E-mail: cniep@larex.ro
Web: www.larex.ro

Subsemnatul, Paraschiv Daniel, în calitate de expert în expertizarea produselor chimice, alimentelor și materialelor, vă rog
să-mi determinați/efectuați următoarele analize de laborator pentru produsul Acetonă:

Procentul volumic de apă din acetonă: STAS 6366-76

Data Semnătura expert,

04.11.2019 Paraschiv Daniel și

34
Nr.15

RAPORT DE ÎNCERCARE PRODUSE CHIMICE


2019, LUNA: NOIEMBRIE, ZIUA 24

Date produs:
Denumire produs: Acetona
Producator: : SC Prodserv S.A

Caracteristica solicitată Valoare determinată UM Valoarea admisă Metoda de încercare Executant Semnatura
Conținut volumic de apă 0,12 % max 0,3 STAS 6366-76 Eugen N

Șef de laborator Responsabil de încercare

Nota 1: Prezentul Raport de încercare se referă strict la proba analizată.


Nota 2 : Responsabilitatea prelevării revine strict solicitantului.
Nota 3: Prezentul Raport de încercare a fost elaborat în două exemplare, unul transmis solicitantului și unul păstrat
de laborator.

Nr. Reg. 15/24.11.2019

RAPORT DE ÎNCERCARE PRODUSE CHIMICE


2019, LUNA: NOIEMBRIE, ZIUA 24

Date produs:
Denumire produs: Acetona
Producator: : SC Prodserv S.A

Caracteristica solicitată Valoare determinată UM Valoarea admisă Metoda de încercare Executant


Conținut volumic de apă 0,12 % max0,3 STAS 6366-76 David E.