Sunteți pe pagina 1din 11

Nr……………../…………….

OȚIONAL ( CDȘ)
CLASA PREGĂTITOARE -AN ȘCOLAR 2019/2020
PROFESOR PENTRU ÎNVĂTĂMÂNT PRIMAR:

AVIZAT, DIRECTOR AVIZAT, RESP. COMISIE METODICĂ


………………………………. …………………………………………
Denumirea opţionalului/CDŞ-ului:”Învat sa-mi valorific munca”
Arii curriculare vizate: Limbă şi comunicare, Om şi societate,Arte şi tehnologii, Consiliere şi
orientare
Durata:1 an
Număr de ore pe săptămână: 1 ora

,,Banii pot oglindi cu acurateţe aspecte relevante pentru istoria, cultura şi civilizaţia
oricărui stat. De asemenea ei pot reprezenta o sursă preţioasă de informaţii despre evnimente şi
personalităţi marcante din viaţa unei naţiuni. Mai mult decât atât, monedele şi bancnotele
reprezintă adevărate produse culturale, omniprezente în viaţa cotidiană a fiecăruia dintre noi,
chiar şi acum, în era banilor electronici." Mugur Isărescu
Educația a fost dintotdeauna un fenomen care a contribuit la dezvoltarea profesională şi
personală a individului, precum şi o modalitate de obţinere a recunoaşterii şi aprecierii celorlalţi.
În esenţă, educaţia se bazează pe implementarea unor concepte care să ajute individul să
adopte cele mai bune decizii în viaţa de zi cu zi, astfel încât caracterul ei practic nu poate fi
neglijat. Poate tocmai datorită acestor aspecte, este necesar ca individul să posede cunoştinţe
minime despre aspectele financiare şi economice ale mediului în care îşi desfăşoară activitatea.
Educaţia financiară a devenit necesară pentru orice familie cu un venit mediu care trebuie
să decidă în legătură cu venitul său, cu acoperirea cheltuielilor legate de locuinţă, de educaţia
copiilor şi, nu în ultimul rând, cu asigurarea unei pensii. Desigur, oamenii au fost dintotdeauna
responsabili de gestionarea banilor personali. Ei au fost puşi mereu în situaţia de a decide cât
de mulţi bani vor cheltui, respectiv vor economisi sau cât de mulţi bani vor aloca pentru
cheltuielile curente, pentru petrecerea vacanţelor, respectiv pentru achiziţionarea unor bunuri de
folosinţă îndelungată precum mobilă sau aparatură electrocasnică. Dar, evoluţiile recente au
făcut ca educaţia financiară să devină deosebit de importantă pentru bunăstarea fiecăruia.
De ani de zile se discută despre necesitatea unei educaţii economice şi financiare care
să-i ajute pe tineri să îşi gestioneze, într-un mod cât mai bun, propriile resurse băneşti. Tinerii
care au deprins un mod economic de gândire au mai multă încredere în sine, sunt mai capabili
să adopte decizii privind finanţele personale sau cariera pe care o vor urma şi să acţioneze ca
autentici cetăţeni informaţi. Educaţia financiară trebuie să se adreseze elevilor din toate ciclurile
de învăţământ - primar, gimnazial şi liceal, în egală măsură - desigur prin forme şi modalităţi
diferite, în funcţie de specificul vârstei, al capacităţilor dezvoltate şi al experienţelor trăite la
fiecare vârstă. Şcoala trebuie să ofere elevilor o educaţie adecvată, să îi ajute să înţeleagă şi să
acţioneze eficient în lumea în care trăim. Fundamentarea educaţiei financiare pe conceptele
economice de bază şi pe modul economic de gîndire este elementul distinctiv al unui program
coerent de ,,alfabetizare" financiară.
Opţionalul vine în sprijinul elevilor, ajutându-i să înţeleagă problemele cu care se
confruntă societatea de astăzi. Ei trebuie să se familiarizeze cu noţiunile economice şi
fundamentale şi cu modul economic de gândire, cu aspecte ale vieţii economice, într o lume în
care există tot mai multe nevoi, iar resursele sunt limitate.
În elaborarea acestui opţional am pus accentul pe ceea ce este mai important pentru
copii, şi anume să i învăţăm valoarea banilor, cum să economisească de mici banii şi cum să i
cheltuiască cu înţelepciune.
Educaţia financiară reprezintă o formă distinctă de activitate educaţională menită să
pregătească elevii pentru a dobândi abilităţi de management al banilor şi de adoptare a deciziilor
care au consecinţe financiare, utilizând forme şi activităţi de învăţare diversificate.
Bunul obicei al economisirii începe de la o vârstă fragedă. De aceea, consider că,
explicăndu le elevilor importanţa şi procedurile economisirii, precum şi operaţiunile băncii, în
general, se va ajunge la sporirea încrederii elevilor în bănci, dar şi la deprinderea economisirii şi
cheltuirii banului cu înţelepciune. Astfel, se ajunge la concluzia că, încă de mici, copiii trebuie să
înţeleagă ce sunt, la ce folosesc, cât sunt de importanţi, cât de greu se obţin şi cu câtă grijă
trebuie să se cheltuiască BANII.

COMPETENŢE GENERALE

1. Cunoașterea și utilizarea unor elemente de limbaj specific domeniului financiar-


bancar
2. Recunoașterea unor elemente specifice fenomenului bancar în contexte practice
diferite
3.Utilizarea unor mijloace și tehnici bancare
4.Manifestarea interesului pentru economisirea și gestionarea banilor

COMPETENŢE SPECIFICE ȘI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

1. Cunoașterea și utilizarea unor elemente de limbaj specific domeniului financiar-bancar

COMPETENŢE SPECIFICE EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE


- selectarea unor imagini/cuvinte dintr-un
1.1. Identificarea set dat pentru a indica termeni specifici
unor termeni specifici domeniului financiar;
domeniului financiarbancar - utilizarea de glosare, texte, liste de
în contexte practice cuvinte, imagini
accesibile elevilor etc, pentru înţelegerea sensului unor
termini specifici;
- completarea unor enunţuri / scurte texte
lacunare, vizând identificarea noţiunilor noi
dobândite;
- rezolvarea unor rebusuri/ careuri simple;
- ghicitori;
- realizarea unor dialoguri;
- jocuri de corespondenţă (termen-
semnificaţie/ sinonimie/antonimie/);
- povestiri ilustrate;
- aprecierea cu adevărat sau fals a unor
enunţuri scurte ce vizează înţelegerea
unor termeni specifici;
- ilustrarea prin desen a unui termen
identificat într-un enunţ/povestire;

1.2 Recunoașterea unor


- exerciţii de recunoaștere a monedelor/
instrumente de plată și bancnotelor/cardului bancar;
servicii bancare - exerciţii și jocuri care vizează descrierea
elementelor de identificare ale monedelor
și bancnotelor românești.
2. Recunoașterea unor elemente specifice fenomenului bancar în contexte
practice diferite

COMPETENŢE SPECIFICE EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE


ÎNVĂŢARE
2.1. Informarea - conversaţii pornind de la ideea legăturii
privind sistemul dintre locul de muncă și salariu;
bancar din România -exerciţii practice de identificare a rolului
banilor;
- exerciţii de recunoaștere a monedelor și
bancnotelor;
- evidenţierea rolului Monetăriei Statului, a
Imprimeriei Băncii Naţionale a României,
respectiv a Băncii Naţionale a României;
- jocuri de rol;
- jocuri de corespondenţă/clasificare;
- vizite la instituţii bancare din localitatea
de domiciliu sau din alte localitaţi cu
ocazia unor excursii;
- întâlniri/discuţii cu persoane care
lucrează în instituţii bancare (părinţi).
- exemplificarea actelor de schimb în care
2.2. Identificarea au fost implicaţi;
situaţiilor în care - descrierea unui schimb realizat și
se realizează un motivarea tranzacţiei realizate;
schimb în natură - identificarea situaţiilor în care se poate
(troc) sau o realiza schimbul de bunuri prin mijlocirea
operaţiune bancară banilor;
- identificarea rolului deţinut într-un
schimb: vânzător/ cumpărător;
- vizite la sediile unor sucursale bancare
pentru a cunoaște direct operaţiunile care
se pot realiza acolo;
- jocuri de tip,,Monopoly”;
- jocuri de corespondenţă;
- jocuri de rol.

2.3. Utilizarea - transpunerea unor tranzacţii financiare


operaţiilor simple în limbaj matematic;
aritmetice pentru - exerciţii de ordonare;
înţelegerea unor - utilizarea jocurilor tip labirint;
tranzacţii financiare - analiza și rezolvarea unor probleme
simple simple cu conţinut financiar-bancar;
- jocuri de rol: ex.: ,,La magazin”, ,,La
bancă” etc., cu utilizarea unor specimene
de monede/bancnote;
- crearea de probleme simple/ ghicitori
utilizând termini din domeniul financiar;

- exerciţii de identificare a situaţiilor și


locurilor în care pot fi utilizaţi banii;
2.4. Identificarea - identificarea situaţiilor și locurilor în care
circuitului banilor se fac plăţi;
în economie - jocuri de rol: ,,Plec în excursie”,
,,Mergem la cumpărături/
spectacol”, ,,Plătim utilităţile” etc.;
- prezentarea unor povestiri/
scenete/filmuleţe;
- utilizarea ilustraţiilor;
- exerciţii de ordonare logică a
imaginilor/situaţiilor de
utilizare a banilor în viaţa reală.

3. Utilizarea unor mijloace și tehnici bancare


COMPETENŢE SPECIFICE EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE
ÎNVĂŢARE
3.1.Identificarea unor - jocuri de identificare/ clasificare;
mijloace și tehnici bancare - folosirea specimenelor de bancnote în
utilizate în societatea actuală jocurile
didactice;

3.2. Utilizarea, în situaţii - jocuri de rol: ,,La librărie”, ,,La piaţă” etc.;
date, a unor mijloace și - folosirea bancnotelor specimen în jocurile
tehnici bancare didactice.

4. Manifestarea interesului pentru economisirea și gestionarea banilor

COMPETENŢE SPECIFICE EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE


ÎNVĂŢARE
4.1. Analizarea situaţiilor - discuţii despre meserii și salariu;
în care se pot obţine bani - discuţii despre venituri, cheltuieli și
economii;
- analiza și realizarea unor liste de
activităţi realizate pentru obţinerea unor
venituri;
- realizarea unor afișe;
- completarea de rebusuri.

4.2.Identificarea Planuri de economisire: ,,Pușculiţa


modalităţilor de personală”,
gestionare a banilor ,,Primii mei bani”,,,Târgul de mărţișoare”,
,,Economisim
apa, curentul electric, gazul pentru a
economisi bani”;
- discuţii: ,,Cum folosesc părinţii banii?”,
,,Cum pot eu
obţine bani din munca mea?”, ,,Sunt
mândru de ceea
ce mi-am cumpărat cu banii economisiţi!”;
- descrierea mijloacelor de economisire în
familie;
- audierea unor cântece/povestiri
(ex.,,Răţușca
risipitoare”;
- analiza unor situaţii de lipsă a banilor din
diverse motive și despre modul de
comportare în acest caz;
- discuţii pe baza unor cazuri ce necesită
ajutor financiar din partea societăţii;
- situaţii practice de ajutorare a
copiilor/colegilor
prin donarea unor obiecte sau a unor
sume mici de
bani împreună cu familia, în scop caritabil.

CONŢINUTURI
Domenii Clasa P/I/ a II-a
Banii și viaţa Povestea banilor:
oamenilor -schimbul cu lucruri (trocul);
-banii în schimbul lucrurilor;
Povestea monedei:
- confecţionarea monedelor;
- rolul monedelor;
-păstrarea monedelor;
- utilizarea monedelor;
- economisirea;
- donarea monedelor (în scop caritabil)
Moneda naţională a României
(Ce sunt banii?)
-Leul. Monede și bancnote românești
folosite azi
Valoarea banilor Banii se câștigă prin muncă:
-Locuri de muncă și meserii;
-Salariul;
-Cum pot să câștig bani?
Utilizarea Banii circulă:
banilor -A vinde și a cumpăra;
-Investim sau risipim?
-Acţiuni caritabile
Banii se economisesc:
-De ce economisim banii?
-Modalităţi de economisire

STRATEGII DE ÎNVĂŢARE:
-expozitiv-euristice,
- evaluativ-stimulative,
-activ-participative.
METODE DIDACTICE:
-conversaţia euristică;
-explicaţia;
-observarea curentă;
-jocuri de rol;
-povestirea;
-problematizarea;
-dezbateri pe baza unor situaţii reale.

MODALITĂȚI DE EVALUARE:
-autoevaluarea;
-aprecierea verbală;
-probe practice;
-portofoliul.
STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMANŢĂ:

S I: Cunoaşterea şi utilizarea unor elemente de limbaj specific domeniului financiar-bancar


1. desprinderea semnificaţiei globale a unor informaţii de detaliu din domeniul financiar-
bancar;
2. descrierea elementelor de siguranţă ale unor instrumente de plată: card, C.E.C, cont
bancar.
S II: Recunoaşterea unor elemente specifice fenomenului bancar în contexte practice diferite
1. relatarea în cuvinte proprii a unor informaţii privind sistemul bancar din România;
2. formularea unor enunţuri privind identificarea situaţiilor în care se realizează un schimb în
natură (troc) sau o operaţiune bancară;
3. utilizarea operaţiilor aritmetice pentru înţelegerea unor tranzacţii simple;
4. identificarea costurilor şi beneficiilor schimbului valutar.
S III: Formarea unor deprinderi şi abilităţi de utilizare a unor modalităţi şi tehnici bancare
1. identificarea unor mijloace şi tehnici bancare utilizate în societatea actuală;
2. utilizarea, în situaţii date, a unor mijloace şi tehnici bancare.
S IV: Manifestarea interesului pentru economisirea şi gestionarea banilor
1. descrierea mijloacelor de economisire a banilor;
2. identificarea modalităţilor de gestionare a banilor.

BIBLIOGRAFIE:
1.-Ligia Georgescu-Goloșoiu - Educaţie financiară prin joc (manual) - auxiliar curricular
pentru clasele P/ I/ a II-a, Editura EXPLORATOR;
2.- Ligia Georgescu – Goloşoiu- Educaţie financiară – Banii pe înţelesul copiilor, Manual
publicat la Editura Explorator, 2013, Ploieşti
3.-http://emalascoala.blogspot.ro/
4.-Incursiune în istoria leului, București, 2008
5.Site-uri: www.bnr.ro
6.http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/kids/index_htm
7.http://www.ecb.int/ecb/educational/facts/html/index.ro.html

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

Nr. Domenii Comp. Conținuturi Nr ore Observații


Crt. Specif.
Perioada

1. Banii și 1.1. Povestea banilor: Săpt.


viața -Schimbul cu lucruri (trocul);
oamenilor 1.2. -Banii în schimbul lucrurilor;

2.2. Povestea monedei: Săpt.


-Confecționarea monedelor;
-Rolul monedelor;
2.1. -Păstrarea menedelor;
-Utilizarea monedelor;
3.1. -Economisirea;
-Donarea monedelor (în scop caritabil);

Moneda națională a României: Săpt.


-Ce sunt banii?
-Leul. Monede și bancnote românești
folosite azi

2. Valoarea 1.1. Banii se câștigă prin muncă: Săpt


banilor 2.3. -Locuri de muncă și meserii; I
2.4. -Salariul; .
4.1. -Cum pot să câștig bani?
3. Utilizarea 1.1. Banii circulă: Săpt.
banilor 2.3. -A vinde și a cumpăra;
3.2. -Investim sau risipim?
4.1. -Acțiuni caritabile
4.2. Banii se economisesc:
De ce economisim banii?
Recapi- Modalități de economisire
tulare finală

Săpt.

4.

S-ar putea să vă placă și