Sunteți pe pagina 1din 1

ÎNTREBĂRI PENTRU EXAMEN LA DISCIPLINA

BAZELE STATULUI ŞI DREPTULUI

1. Definiți conceptul statului și enumerați trăsăturile lui.


2. Definiți noțiunea de drept și enumerați ramurile dreptului.
3. Definiți noțiunea de suveranitatea, conţinutul suveranităţii şi limitele ei.
4. Definiți elementele constitutive și funcțiile statului.
5. Enumerați izvoarele formale ale dreptului: cutuma, jurisprudența, actul normativ.
6. Enumerați și caracterizați principiile dreptului.
7. Definiți conceptul și trăsăturile raportului juridic.
8. Enumerați etapele elaborării actelor normative.
9. Enumerați părțile constitutive ale actelor normative.
10. Care este structura logică a normei juridice.
11. Definiția, condițiile și formele răspunderii juridice.
12. Enunțați mecanismele de realizare directă a suveranităţii poporului.
13. Conceptul, reglementarea normativă şi principiile aplicabile cetăţeniei.
14. Caracterizați modalitățile de dobândire a cetăţeniei.
15. Caracterizați modalitățile de pierdere a cetăţeniei.
16. Enumerați drepturile social-economice stipulate în Constituția RM.
17. Descrieți locul Parlamentului în regimul reprezentativ al ţării.
18. Enumerați funcţiile şi atribuţiile Parlamentului RM.
19. Analizați statutul juridic, mandatul şi procedura de alegere a Preşedintelui Republicii
Moldova.
20. Enumerați funcţiile şi atribuţiile Preşedintelui Republicii.
21. Enumerați funcţiile şi atribuţiile Guvernului.
22. Indentificați ierarhizarea instanțelor în sistemul judecătoresc din Republica Moldova.
23. Dreptul civil ca ramură de drept: definirea, obiectul şi metode de reglementarea, scopul
şi sarcinile, corelaţia cu alte ramuri de drept.
24. Descrieți principiile şi izvoarele dreptului civil.
25. Noțiunea și elementele constitutive ale persoanei juridice.
26. Elementele de identificare ale persoanei fizice.
27. Capacitatea juridică civilă a persoanei.
28. Enumerați modalitățile de dobândire a moștenirii.
29. Definiți noțiunea și izvoarele dreptului procesual civil.
30. Enumerați subiecții dreptului procesual civil.
31. Definiți acțiunea civilă.
32. Definiți conceptul infracțiunii și trăsăturile ei.
33. Enumerați categoriile de infracțiuni.
34. Specificați cauzele care înlătură caracterul penal al faptei.
35. Enumerați pedepsele ce pot fi aplicate persoanelor fizice sau juridice.
36. Specificați care sunt semnele componenței de infracțiune.
37. Vinovăția și formele acesteia.
38. Enumerați cauzele care înlătură răspunderea penală sau consecințele condamnării.
39. Definiți pedeapsa penală.
40. Definiți noțiunea și izvoarele dreptului procesual penal.
41. Enumerați principiile dreptului procesual penal.
42. Enumerați raporturile juridice familiale.
43. Definiți instituția căsătoriei.
44. Enumerați actele de stare civilă.