Sunteți pe pagina 1din 2

Pronumele personal

The inflections of most English words are not affected by case. That is, most words are
spelled and pronounced the same way no matter where they appear in a
sentence. Pronouns, however, are modified according to whether they are being used in the
first, second or third person, and whether they are being used as the subject or object of
the verb. Consider, for example, the personal pronoun in the first, second, and third person
singular nominative case:

Abaterile celor mai multe cuvinte în limba engleză nu sunt afectate de caz. Adică,
majoritatea cuvintelor sunt scrise și pronunțate în același mod, indiferent unde apar într-o
frază. Cu toate acestea, pronunele sunt modificate în funcție de utilizarea lor în prima, a
doua sau a treia persoană și de utilizarea lor ca obiect sau obiect al verb. Luați în
considerare, de exemplu, pronumele personale din primul, al doilea și al treilea caz
nominativ:

Or
Inflexiunile din majoritatea cuvintelor în limba engleză nu sunt afectate de caz. Adică, majoritatea
cuvintelor sunt ortografiate și pronunțate la fel, indiferent unde apar într-o propoziție. Pronumele
este însă modificat în funcție de faptul că este folosit la prima, a doua sau a treia persoană și dacă
sunt folosite ca subiect sau obiect al verbului. Luați în considerare, de exemplu, pronumele personal
în prima, a doua și a treia persoană în cazul nominativ singular:

First person I
Second person you
Third person he/she

In the objective case (the object of the verb) the pronouns are quite different:

În cazul obiectiv (obiectul verb) pronumele sunt destul de diferite:

First person me
Second person you
Third person him/her

When forming possessives, the differences are similarly dramatic:

La formarea de posesori, diferențele sunt la fel de dramatice:

First person my
Second person your
Third person his/her

The general rule for forming possessives from nouns is to add “'s” to the end of the
word. Among pronouns, this rule only applies to “it.” However, the contraction of a noun
and “is” is formed by the same rule. To avoid confusion (though the result can be just as
confusing), the apostrophe ( ' ) is removed from the possessive of “it.”

Regula generală pentru formarea de posesivi din substantive este de a adăuga „s” la
sfârșitul cuvântului. Printre pronume, această regulă se aplică numai „ei”. Cu toate acestea,
contracția unui substantiv și „este” este formată de aceeași regulă. Pentru a evita orice
confuzie (deși rezultatul poate fi la fel de confuz), apostrospe ( ' ) este îndepărtat de pe
posesiune a “IT.”
Possessive “it” its
Contraction “it is” it's

The second person possessive pronoun “your” presents a similar problem. The contraction
of “you” + “are” is “you're,” according to the general rule. The possessive form of “you” is
“your,” which is spelled almost the same and is pronounced exactly the same in most
dialects. This causes a good deal of confusion even for native English speakers:

A doua persoană, pronun posesiune “dumneavoastră”, prezintă o problemă


similară. Contracția “dvs.” + “sunteți” este “sunteți”, în conformitate cu regula
generală. Forma posesiva de “voi” este “dumneavoastra”, care este scris aproape acelasi si
este pronuntata exact la fel in majoritatea dialectelor. Acest lucru provoacă multă confuzie
chiar și în cazul vorbitorilor de limbă engleză autohtoni:
Possessive “you” your
Contraction “you are” you're

The pronoun “they” also has several homonyms (words that sound the same but are spelled
differently and have different meanings):

Pronun “ei” are, de asemenea, mai multe omonime (cuvinte care sună la fel, dar sunt scrise diferit și
au sensuri diferite):

Possessive “they” their


Contraction “they are” they're
Adberve of place there