Sunteți pe pagina 1din 4

ANEXA FISA POSTULUI

ATRIBUTII IN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA

Denumirea postului:

Numele si prenumele angajatului:

Numele sefului ierarhic:

 Aplica si respecta toate instructiuniile proprii, procedurile si regulamentele interne in


materie de securitate si sanatate in munca si prevenirea si stingerea incendiilor cu care este
instruit.
 Participa la instructajele periodice pe probleme de securitate si sanatate in munca semnand
fisa de instruire.
 Respecta cel mai scurt traseu de acasa la si catre locul de munca comunicat in fisa de
securitate si sanatate in munca. Accidentele survenite in afara traseului comunicat si in afara
timpului normal de deplasare de la si catre locul de munca nu vor fi considerate accidente de
munca.
 Face toate examenele medicale programate de conducerea societatii conform prevederilor
legale cu privire la normele de Medicina Muncii.
 Are obligatia sa utilizeze corect utilajele, masinile, aparatura, uneltele, substantele
periculoase, echipamentele de transport si alte mijloace de productie.
 Utilizeaza corect echipamentul individual de protectie acordat si, dupa utilizare, sa il
inapoieze sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare.
 Nu procedeaza la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea
arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor, aparaturii, uneltelor,
instalatiilor tehnice si cladirilor, si utilizeaza corect aceste dispozitive.
 Are obligatia de a comunica imediat angajatorului orice situatie de munca despre care are
motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, precum
si orice deficienta a sistemelor de protectie.
 Are obligatia sa aduca imediat la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau
angajatorului accidentele suferite de propria persoana.
 Coopereaza cu angajatorul , atat timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea
oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru
protectia sanatatii si securitatii lucratorilor.
 Coopereaza, atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru
a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si
fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate.
 Are obligatia sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii
si sanatatii in munca si masurile de aplicare a acestora;

ATRIBUTII PE LINIA APARARII IMPOTRIVA INCENDIILOR SI A


SITUATIILOR DE URGENTA

 Să cunoască şi să respecte măsurile de apărare împotriva incendiilor, stabilite de


conducătorul instituţiei, conform legislaţiei în vigoare;
 Să întreţină şi să folosească, în scopul pentru care au fost realizate, dotările pentru apărarea
împotriva incendiilor, puse la dispoziţie de administrator;
 Să respecte normele de apărare împotriva incendiilor, specifice activităţilor pe care le
organizează sau le desfăşoară;
 Să aducă la cunoştinţa administratorului, conducătorului instituţiei sau proprietarului, după
caz, orice defecţiune tehnică ori altă situaţie care constituie pericol de incendiu.
 Să respecte regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoştinţă, sub
orice formă, de administrator sau de conducătorul instituţiei, după caz;
 Să comunice, imediat după constatare, conducătorului locului de muncă orice încălcare a
normelor de apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situaţii stabilite de acesta ca fiind un
pericol de incendiu, precum şi orice defecţiune sesizată la sistemele şi instalaţiile de apărare
împotriva incendiilor;
 Să coopereze cu salariaţii desemnaţi de administrator, după caz, respectiv cu cadrul tehnic
specializat, care are atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, în vederea realizării
măsurilor de apărare împotriva incendiilor;
 Să acţioneze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă, în cazul apariţiei
oricărui pericol iminent de incendiu;
 Să furnizeze persoanelor abilitate toate datele şi informaţiile de care are cunoştinţă,
referitoare la producerea incendiilor;
 Să respecte reglementările tehnice şi dispoziţiile de apărare împotriva incendiilor şi să nu
primejduiască, prin deciziile şi faptele lor, viaţa, bunurile şi mediul;
 Şefii direcţi ai locurilor de muncă au obligaţia de a instrui privind situaţiile de urgenţă,
protecţie civilă lucrătorii din subordine, la locul de muncă, periodic şi suplimentar şi să
consemneze instruirile în fişele individuale privind situaţiile de urgenţă;
 Să participe necondiţionat la testarile pe linie de situatii de urgenta, organizate de
angajator;
 Să participe necondiţionat la simulările/exerciţiile pe linie de situaţii de urgenţă,
organizate de angajator;
 În caz de incendiu să acorde ajutor, când şi cât este raţional posibil, semenilor aflaţi în
pericol sau în dificultate, din proprie iniţiativă ori la solicitarea victimei, a reprezentanţilor
autorităţilor administraţiei publice, precum şi a personalului serviciilor de urgenţă;
 Să anunţe prin orice mijloc serviciile de urgenţă şi să ia măsuri, după posibilităţile sale,
pentru limitarea şi stingerea incendiului;
 Să nu fumeze în incinta societatii (birouri, coridoare, spaţii închise, etc.) Decât în spaţiile
special amenajate(dacă există), unde există indicatorul ‚’’loc pentru fumat’;
 Să cunoască măsurile de prim ajutor şi evacuare în cazul unor situaţii de urgenţă şi să le
aplice imediat în caz de accident;
 Să informeze autorităţile sau serviciile de urgenţă abilitate, prin orice mijloace, inclusiv
telefonic, prin apelarea numărului 112, despre iminenţa producerii sau producerea oricărei
situaţii de urgenţă despre care iau cunoştinţă.
 Să respecte şi să aplice normele şi regulile de protecţie civilă stabilite de autorităţile
administraţiei publice centrale şi locale, precum şi de conducătorii instituţiilor publice, ai
agenţilor economici ori ai organizaţiilor neguvernamentale, după caz;
 Să ducă la îndeplinire măsurile de protecţie civilă dispuse, în condiţiile legii, de autorităţile
competente sau de personalul învestit cu exerciţiul autorităţii publice din cadrul serviciilor
publice de urgenţă;
 Să informeze autorităţile sau serviciile de urgenţă abilitate, prin orice mijloace, inclusiv
telefonic, prin apelarea numărului 112, despre iminenţa producerii sau producerea oricărei
situaţii de urgenţă despre care iau cunoştinţă;
 Să informeze serviciile de urgenţă profesioniste sau poliţia, după caz, inclusiv telefonic,
prin apelarea numărului 112, despre descoperirea de muniţie sau elemente de muniţie rămase
neexplodate;
 Să participe la pregătirea de protecţie civilă la locul unde îşi desfăşoară activitatea;
 Să participe la întreţinerea adăposturilor din clădirile proprietate personală şi, în caz de
necesitate, la amenajarea spaţiilor de adăpostire din teren;
 Să-şi asigure mijloacele individuale de protecţie, trusa sanitară, rezerva de alimente şi apă,
precum şi alte materiale de primă necesitate pentru protecţia familiilor lor;
 Să permită, în situaţii de protecţie civilă, accesul forţelor şi mijloacelor de intervenţie în
incinte sau pe terenuri proprietate privată;
 Să permită instalarea mijloacelor de alarmare pe clădirile proprietate privată sau aparţinând
asociaţiilor de locatari sau proprietari, după caz, fără plată, precum şi accesul persoanelor
autorizate, în vederea întreţinerii acestora;
 Să accepte şi să efectueze evacuarea din zonele afectate sau periclitate de dezastre, potrivit
măsurilor dispuse şi aduse la cunoştinţă de către autorităţile abilitate;

OCUPANTUL POSTULUI REPREZENTANT LEGAL:ANGAJATOR

S-ar putea să vă placă și