Sunteți pe pagina 1din 14

Sistem de management

Organizația Internațională pentru Standardizare (ISO) a elaborat standarde pentru SMC


începând din anul 1987, sub forma seriei de standarde ISO 9000:1987.
Acestea au fost revizuite de mai multe ori, iar ultima revizuire majoră a fost în anul 2000,
creându-se seria ISO 9000:2000. ISO a aprobat o revizuire minoră, ISO 9001:2008, în
14 octombrie 2008.
După revizuirile din anii 2000 și 2006, principalele standarde din familia ISO 9000,
adoptate și de România prin Asociația de Standardizare din România (ASRO) sunt :
SR EN ISO 9000:2006- Sisteme de management al calității.Principii fundamentale și
vocabular
SR EN ISO 9001:2008- Sisteme de management al calității. Cerințe
SR EN ISO 9004:2001 - Sisteme de management al calității. Linii directoare pentru
îmbunătățirea performanțelor

Pentru implementarea unui SMC pe baza familiei de standarde ISO 9000 este necesar să
se utilizeze și alte standarde pentru anumite activități complementare, de exemplu:
SR EN ISO 19011:2003 -Linii directoare pentru auditarea sistemelor de management
al calității și/sau mediului;
SR EN ISO/TR 10013:2003 -Linii directoare pentru documentația sistemului de
management al calității;
SR EN ISO 10015:2000- Managementul calității. Linii directoare pentru instruire.
Elementele sistemului de management al
calității
Elementele (procesele) unui sistem de management al calității sunt structurate pe
patru domenii:
- responsabilitatea managementului;
- managementul resurselor;
- realizarea produselor/serviciilor;
- măsurare, analiză și îmbunătățire.
Elementele sistemului de management al
mediului
Documentatia Sistemului de Management al Mediului include :
- Declaratia de politica in domeniul protectiei mediului si obiectivele in domeniul
protectiei mediului
- Manualul de mediu
- Proceduri generale ,
- Proceduri de sistem
- Proceduri administrative
- Planuri de interventie in cazul situatiilor de urgenta
- Instructiuni de lucru
- Documente de provenienta externa
- Inregistrari
- SR EN ISO 14001:2005, Sisteme de management de mediu. Cerinţe cu ghid de utilizare
- SR EN ISO 14001:2005/AC:2009, Sisteme de management de mediu. Cerinţe cu ghid de utilizare
- SR ISO 14015:2005, Management de mediu. Evaluarea de mediu a amplasamentelor si
organizaţiilor (EMAO)
- SR ISO 14050:2009, Management de mediu. Vocabular
- SR ISO 14063:2009, Management de mediu. Comunicare de mediu. Linii directoare şi exemple
- SR ISO 14004:2005, Sisteme de management de mediu. Linii directoare referitoare la principii,
sisteme şi tehnici de aplicare
- SR EN ISO 14001:2005/C91:2005, Sisteme de management de mediu. Cerinţe cu ghid de
utilizare
- SR EN ISO 14031:2001, Management de mediu. Evaluarea performantei de mediu. Ghid
- SR EN ISO 14040:2007, Management de mediu. Evaluarea ciclului de viaţă. Principii şi cadru de
lucru
- SR EN ISO 14044:2007, Management de mediu. Evaluarea ciclului de viaţă. Cerinţe şi linii
directoare
- SR EN ISO 19011:2003, Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calităţii si/sau de
mediu
- SR ISO/TR 14032:2005, Management de mediu. Exemple de evaluări ale performanţei de mediu
– EPM
- SR ISO/TR 14047:2005, Management de mediu. Evaluarea impactului ciclului de viaţă. Exemple
de aplicare a ISO 14042
- SR ISO/TR 14049:2005, Management de mediu. Evaluarea ciclului de viaţă. Exemple de aplicare
a ISO 14041 la definirea scopului şi domeniului de aplicare şi analiza de inventor
- SR ISO/TS 14048:2005, Management de mediu. Evaluarea ciclului de viaţă. Format al
documentaţiei referitoare la date
- SR ISO/TR 14062:2008, Management de mediu. Integrarea aspectelor de mediu în proiectarea şi
dezvoltarea produsului
PDCA

Nivelul 1: Manual
Nivelul 2: Proceduri de sistem
Nivelul 3: Proceduri operaţionale
(inclusiv cele care nu sunt
specificate în standard dar exista
un manual de bune practici în
companii)
Sistemul liniar / ierarhic / Sistemul de
fayolian (Henry Fayol – organizare “ierarhic-
inginer de mine – 1841-1925) functional”

Organizare pe baza functiilor


Sistemul de organizare întreprinderii
“functional
Model de
schema de
proces

CODUL DE CULORI
UTILIZAT LA ELABORAREA
SCHEMELOR DE PROCES
1. Date generale: 5.Gestiunea substantelor si
2. Date specifice activitătii: preparatelor periculoase
6.Gestiunea ambalajelor
a) Activitatea desfăsurată 7.Încadrarea în planurile de urbanism si
b) Dotări amenajare a teritoriului
8.Protectia asezărilor umane
c) Bilantul de materiale 9.Respectarea prevederilor conventiilor
d) Utilităti internationale la care România a aderat.
Amenajările, dotările si măsurile pentru
3. Surse de poluanti si protectia respectarea conventiilor internationale, a
factorilor de mediu: reglementărilor comunitare si ale
Protectia calitătii apelor organismelor O.N.U. la care România a
Protectia atmosferei aderat.
Protectia împotriva zgomotului si 10.Alte date si informatii privind
vibratiilor protectia mediului
Protectia solului si subsolului 11.Reconstructia ecologică
Protectia împotriva radiatiilor Lucrări si măsuri pentru refacerea
Protectia fondului forestier mediului deteriorat, precum si pentru
Protectia ecosistemelor, biodiversitătii si mentinerea unui ecosistem
ocrotirea naturii corespunzător în zonă
Protectia peisajului si a zonelor de interes 12.Monitorizarea mediului
traditional
4.Gestiunea deseurilor
Auditul de mediu – este un instrument
managerial de evaluare sistemica,
documentata, periodica si obiectiva a
performantelor inregistrate de organizatie
vs. mediu.

Obiective: Programul de audit defineste in scris


obiectivele fiecarui audit in parte (din cadrul unui ciclu
de audit), inclusiv frecventa lor; obiectivele se refera la
evaluarea sistemului de management si a conformarii cu
politica si programul organizatiei stabilite pe o perioada
data.
Documentatia, dovezi de audit:
Registrul anual de deşeuri
Documente de calibrare a aparatelor.
Rapoarte despre incidente, accidente şi reclamaţii.
Rezultatele analizelor apei reziduale, a fumului, calităţii apei etc.
Caietul cu evidenţa consumului de energie, apa şi utilizarea
produselor.
Documentele care atestă terminarea unor cursuri de
perfecţionare.
Rezumatul auditului intern şi a observaţiilor din partea
conducerii.
Nucleul documentelor legate de sistemul de management eco-
conştient constituie:
Observaţiile angajaţilor cu privire la problemele legate de sistem.
Reclamaţii primite din exterior.
Măsurile luate în vederea corectării, prevenirii problemelor.
Raportul de audit
Activitate in grup - Dezbatere pe baza
unui program de audit alcatuit de voi