Sunteți pe pagina 1din 186

23/10/2018

Noutăți fiscale

Radu Ciobanu
radu.ciobanu@ceccaro.ro

Copyright © 2018. CECCAR. All rights reserved

Agenda
1. Impozitul pe profit
• OUG 79/2017
• Conditii impozit specific

2. Impozit microintreprinderi
• OUG 79/2017, OUG 25/2018
• Alte modificari 2018

3. Impozit pe venit / Contributii sociale


• OUG 79/2017.
• CAS,CASS salariati
• CAS,CASS activitati independente
• CAS,CASS contracte cu timp partial

4. TVA
• Split TVA
• Procedura inregistrare in scopuri de TVA – Risc fiscal
• Spete CJUE
Curs Noutăți Fiscale 2018 2

1
23/10/2018

Baza legislativă fiscala


Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
HG 354/2018 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice
de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
OUG 25/2018 privind modificarea si completarea unor acte normative,
precum si pentru aprobarea unor masuri fiscal - bugetare
Legea 72/2018 privind aprobarea OG nr. 25/2017 pentru modificarea și
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Legea 145/2018 din 20 iunie 2018 pentru aprobarea OUG 18/2018 privind
adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și
completarea unor acte normative
OUG 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru
modificarea și completarea unor acte normative

Curs Noutăți Fiscale 2018 3

Baza legislativă fiscala


OUG 8/2018 privind reglementarea unor măsuri în domeniul sănătății
OUG 3/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare
Ordin preşedintelui ANAF nr.1450 din 7 iunie 2018 pentru aprobarea
Normelor de aplicare a prevederilor art.I şi III din OUG nr.3/2018 privind
unele măsuri fiscal-bugetare

OUG 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015


Legea nr. 275/2017 pentru aprobarea OG nr.23/2017 privind plata
defalcată a TVA
Ordonanța nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA

Curs Noutăți Fiscale 2018 4

2
23/10/2018

Baza legislativă fiscala

• Ordinul preşedintelui ANAF nr. 1825/20 iulie 2018 pentru


aprobarea modelului şi conţinutului formularului 107 "Declaraţie
informativă privind beneficiarii

• ORDIN Nr. 888/2018 pentru aprobarea modelului, conţinutului,


modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului (212) "Declaraţie
unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de
persoanele fizice„

• Ordinul preşedintelui ANAF nr. 1155 /27 aprilie 2018 privind modificarea
Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.
888/2018 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de
depunere şi de gestionare a formularului (212) "Declaraţie unică privind
impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele
fizice" (Monitorul Oficial nr. 405 din 11 mai 2018) - A fost eliminat
indicativul (212) al Declaraţiei unice.

Baza legislativă fiscala

• ORDIN Nr. 1855/2018 din 26 iulie 2018 pentru aprobarea


Procedurii de anulare a impozitului pe venit stabilit pentru anul
2018 prin decizii de plăți anticipate

• Ordinul preşedintelui ANAF nr. 1869/2018 pentru aprobarea


Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe
veniturile persoanelor fizice - in cazul nedepunerii declarației de
impunere

• Ordinul preşedintelui ANAF nr.1701/2018 pentru aprobarea


Procedurii de stabilire şi de regularizare a CASS şi a CAS datorate de
persoanele fizice, precum şi a formularului 631 "Decizie de
impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale
de sănătate şi a contribuţiei de asigurări sociale" - pentru veniturile
realizate în anul 2017

3
23/10/2018

Baza legislativă fiscala

• Legea nr. 191/2018 pentru modificarea Ordonanței de urgență a


Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de
plată

• OMFP nr. 3254/2018 privind Registrul de evidenţă fiscală pentru


persoanele fizice, contribuabili potrivit titlului IV din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal

• Legea prevenirii nr. 270/2017

Curs Noutăți Fiscale 2018 7

Baza legislativă contabila


• Ordinul nr. 2531/2018 pentru aprobarea Sistemului de raportare
contabilă la 30 iunie 2018 a operatorilor economici, precum și pentru
reglementarea unor aspecte contabile

• Ordinul nr. 470/2018 privind principalele aspecte legate de întocmirea și


depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale
ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale MFP, precum și
pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile

• Ordin nr. 1.243/2018 privind completarea unor reglementari contabile

• Ordinul nr. 2827/2017 privind completarea unor reglementari contabile

• Ordinul 3103/2017 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru


persoanele juridice fără scop patrimonial

4
23/10/2018

Impozitarea directa a
companiei in 2018
COD FISCAL

Curs Noutăți Fiscale 2018 9

Categorie Conditi Baza legala


Platitor de impozit pe  la data de 31.12.2017 au realizat Titlul II din
profit venituri > 1.000.000 EUR Codul fiscal
 Nu indeplinesc celelalte conditii de
microintreprindere
Platitor de impozit pe  la data de 31.12.2017 au realizat Titlul III din
venitul venituri <= 1.000.000 EUR, Codul fiscal
microintreprinderilor  capitalul social nu este deținut de
stat sau entități administrativ
teritoriale,
 nu se află în dizolvare, urmată de
lichidare,
Platitor de impozit  la data de 31 decembrie a anului Legea nr.
specific precedent, cumulativ 170/2016
• aveau inscrisa in actele constitutive,
potrivit legii, ca activitate principala sau
secundara, activitatile din codurile CAEN
prevazute;
• nu se afla in lichidare, potrivit legii.

Curs Noutăți Fiscale 2018 10

5
23/10/2018

Impozitul pe profit
OUG 79/2017
OG 25/2017

Curs Noutăți Fiscale 2018 11

Legea 163/2018 - Repartizarea interimara a


dividendelor in cursul anului
• Posibilitatea repartizarii trimestriale a dividendelor (din 15 iulie)

• Repartizarea trimestrială a profitului către acționari sau asociați


se poate efectua opțional, în cursul exercițiului financiar, în
limita:

Profit contabil net realizat trimestrial


+ Profituri reportate
+ Sume retrase din rezerve disponibile în acest scop
- Pierderi reportate
- Sume depuse în rezerve legale sau statutare.

• Obligație: să întocmească situații financiare interimare


Curs Noutăți Fiscale 2018 12

6
23/10/2018

Ordinul 3067/2018

Situațiile financiare interimare sunt formate din:


•situația poziției financiare și
•situația rezultatului global.

cu aceeași structură cu cea aplicabilă situațiilor financiare anuale.

Veniturile și cheltuielile astfel raportate se stabilesc cumulat de la


începutul exercițiului financiar până la finele trimestrului pentru care
entitatea a optat să repartizeze dividende.

Situațiile financiare interimare se întocmesc utilizând politicile


contabile aplicate de entitate la data întocmirii acestora.

Formularele S1120-S1121-S1122

Situațiile financiare interimare cuprind următoarele:

• pentru microentități: bilanț prescurtat și contul prescurtat de


profit și pierdere;
• pentru entități mici: bilanț prescurtat și contul de profit și
pierdere;
• pentru entități mijlocii și mari: bilanț și contul de profit și
pierdere;
• pentru entitățile de interes public: bilanț și contul de profit și
pierdere.

Curs Noutăți Fiscale 2018 14

7
23/10/2018

Formularele S1120-S1121-S1122

Situațiile financiare interimare:

 Au scop special.

 Presupun inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor și


capitalurilor proprii și a evaluării acestor elemente si inregistrarea
rezultatelor in contabilitate.

Curs Noutăți Fiscale 2018 15

Ordinul 3067/2018

Situaţiile financiare interimare sunt semnate de persoanele în drept,


cuprinzând:

numele şi prenumele persoanei care le-a întocmit, înscrise în clar;


calitatea acesteia (director economic, contabil-şef sau altă persoană
desemnată prin decizie scrisă de administrator, persoană autorizată
potrivit legii, membră a CECCAR);
numărul de înregistrare în organismul profesional, dacă este cazul.

Situațiile financiare interimare MFP, în termen de 30 de zile de la


aprobarea acestora de către AGA.

•Obligatia auditarii - daca au obligaţia de auditare statutară a situaţiilor


financiare anuale sau optează pentru auditarea acestora
•Obligatia verificării de către cenzori - daca au obligaţia de verificare a
situaţiilor financiare anuale

8
23/10/2018

Legea 163/2018 - Repartizarea interimara a


dividendelor in cursul anului
• Regularizarea sumelor repartizate în cursul exercițiului financiar
trebuie să aibă loc după aprobarea situațiilor financiare anuale

• Dividendele repartizate și plătite în plus în cursul exercițiului financiar


se restituie în termen de 60 de zile de la data aprobării situațiilor
financiare anuale.

• Obligația de restituire intervine pentru persoanele care au încasat


dividende trimestrial, iar conducerea societății are obligația de a
urmări recuperarea acestor sume și de a dispune măsurile ce se impun
în acest scop.

• În caz contrar, se datoreaza dobândă penalizatoare (BNR + 4 puncte


procentuale) conform OG 13/2011, dacă prin actul constitutiv sau prin
hotărârea AGA nu s-a stabilit o dobândă mai mare.
Curs Noutăți Fiscale 2018 17

Legea 163/2018 - Repartizarea interimara a


dividendelor in cursul anului

• Sumele aferente repartizărilor interimare de dividende se


înregistrează în contabilitate şi se reflectă în situaţiile financiare
interimare drept creanţe faţă de acţionari/asociaţi.

• Contul 463 „Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul


exercițiului financiar”

• Posibile schimbari deja? Pe surse....

Curs Noutăți Fiscale 2018 18

9
23/10/2018

OUG 25/2018

• Contribuabilii care efectuează sponsorizări, acte de mecenat sau


acordă burse private au obligația de a depune declarația
informativă privind beneficiarii sponsorizărilor, mecenatului,
burselor private

• Termen: 25 martie anul urmator

Curs Noutăți Fiscale 2018 19

ORDIN Nr. 1825/2018

• Formularului 107 "Declarație informativă privind beneficiarii


sponsorizărilor/mecenatului/burselor private"

• Declaratia informativa se depune impreuna cu anexa in situatia in


care exista suma reportata din perioade anteriore anului 2018.

• Declaratia se depune si de contribuabilii care intră sub incidența


Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, care
plătesc și impozit pe profit și care efectuează sponsorizări și/sau
acte de mecenat sau acordă burse private;

Curs Noutăți Fiscale 2018 20

10
23/10/2018

OUG 79/2017

• Transpunerea anticipată față de termenul obligatoriu de


transpunere în legislația națională, respectiv 31 decembrie
2018, a prevederilor Directivei 2016/1164/UE a Consiliului din
12 iulie 2016 de stabilire a normelor împotriva practicilor de
evitare a obligațiilor fiscale care au incidență directă asupra
funcționării pieței interne (ATAD)

Curs Noutăți Fiscale 2018 21

OUG 79/2017 – Deductibilitate dobânzi

• In 2017:
– Pentru imprumuturile de la institutii financiare - cheltuielile cu
dobanda integral deductibile;

– Pentru imprumuturile de la alte persoane decat institutiile financiare


cheltuielile cu dobanzile se deduc astfel:
• ceea ce depaseste Rreferinta BNR (lei) SAU 4% (valuta) este
integral si definitiv nedeductibil;
• ceea ce se incadreaza in Rreferinta BNR (lei) SAU 4% (valuta) se
deduce in anul curent numai daca Grad indatorare este intre 0 si 3.
Daca grad de indatorare nu este intre 0 si 3, atunci aceasta parte
se poate reporta pe termen nelimitat pana cand grad de
indatorare este intre 0 si 3;

Curs Noutăți Fiscale 2018 22

11
23/10/2018

OUG 79/2017 – Deductibilitate dobânzi

• 2018:
– Limitarea deductibilității dobânzii - limitarea nivelului dobânzilor
posibil a fi deduse in cazul societăților ce fac parte dintr-un grup.

– Costurile excedentare ale îndatorării - suma cu care costurile


îndatorării unui contribuabil depășesc veniturile din dobânzi și alte
venituri echivalente din punct de vedere economic pe care le primește
contribuabilul;

– Entitate independentă (nu face parte dintr-un grup consolidat în


scopuri de contabilitate financiară, și nu are nicio întreprindere
asociată și niciun sediu permanent) poate deduce integral costurile
excedentare ale îndatorării

Curs Noutăți Fiscale 2018 23

Costurile îndatorării
• Costurile îndatorării - cheltuiala reprezentând dobânda aferentă tuturor formelor
de datorii, alte costuri echivalente din punct de vedere economic cu dobânzile,
inclusiv alte cheltuieli suportate în legătură cu obținerea de finanțare potrivit
reglementărilor legale în vigoare, cum ar fi, dar fără a se limita la acestea: plăți în
cadrul împrumuturilor cu participare la profit, dobânzi imputate la instrumente
cum ar fi obligațiunile convertibile și obligațiunile cu cupon zero, sume în cadrul
unor mecanisme de finanțare alternative cum ar fi «finanțele islamice», costul de
finanțare al plăților de leasing financiar, dobânda capitalizată inclusă în valoarea
contabilă a unui activ aferent sau amortizarea dobânzii capitalizate, sume calculate
pe baza unui randament al finanțării în temeiul normelor privind prețurile de
transfer acolo unde este cazul, dobânzi noționale în cadrul unor instrumente
financiare derivate sau al unor acorduri de acoperire a riscului aferente
împrumuturilor unei entități, anumite câștiguri și pierderi generate de diferențele
de curs valutar la împrumuturi și instrumente legate de obținerea de finanțare,
comisioane de garantare pentru mecanisme de finanțare, comisioane de
intermediere și costuri similare aferente împrumuturilor de fonduri;

Curs Noutăți Fiscale 2018 24

12
23/10/2018

Intreprindere asociata

– a) o entitate în care contribuabilul deține direct sau indirect o


participație, și anume drepturi de vot sau dețineri de capital în
proporție de 25% sau mai mult, sau are dreptul să primească 25%
sau mai mult din profitul entității respective;
– b) o persoană fizică sau o entitate care deține direct sau indirect o
participație, și anume drepturi de vot sau dețineri de capital în
proporție de 25% sau mai mult într-un contribuabil, sau are
dreptul să primească 25% sau mai mult din profitul
contribuabilului;
– c) în cazul în care o persoană fizică sau o entitate deține direct sau
indirect o participație de 25% sau mai mult într-un contribuabil și în
una sau mai multe entități, toate entitățile în cauză, inclusiv
contribuabilul, sunt considerate întreprinderi asociate;

Curs Noutăți Fiscale 2018 25

OUG 79/2017 – Deductibilitate dobânzi

• Contribuabili vizaţi: Societății ce fac parte dintr-un grup

• Cost excedentar deductibil – pana la 200.000 euro anual

• Ce depaseste 200.000 euro - deductibila limitat în perioada fiscală


în care sunt suportate, până la nivelul a 10% din baza de calcul.

• Baza de calcul (EBITDA fiscal) = Venituri - Cheltuieli înregistrate


conform reglementărilor contabile aplicabile, în perioada fiscală de
referință, - Venituri neimpozabile + Cheltuieli cu impozitul pe profit
+ Costurile excedentare ale îndatorării + Sumele deductibile
reprezentând amortizarea fiscală

Curs Noutăți Fiscale 2018 26

13
23/10/2018

Concluzie deductibilitate dobanzi 2018

Cost excedentar Cost excedentar


<200.000 euro >200.000 euro

• Deduc integral • Deduc 200.000 euro si

• 10% * EBITDA fiscal

Curs Noutăți Fiscale 2018 27

HG 354/2018 – Norme CF - Exemplu

Societățile A și B sunt asociate: A deține peste 25% din capitalul lui B.


A acordă un împrumut societății B, în sumă de 10.000.000 lei.
Societatea B calculează, declară şi plătește impozitul pe profit trimestrial.
Cursul de schimb este 4,6 lei/euro.
Veniturile totale: = 20.000.000
- venituri din dobânzi 15.000
Cheltuielile totale: = 18.000.000
- cheltuieli cu dobânzile 2.500.000
Veniturile neimpozabile = 20.000
Cheltuiala cu impozitul pe profit = 320.000
Cost excedentar al îndatorării (2.500.000-15.000) = 2.485.000
Amortizare fiscală = 300.000
Curs Noutăți Fiscale 2018 28

14
23/10/2018

• Costul excedentar al îndatorării de 2.485.000 lei este deductibil până la


plafonul de 200.000 euro (920.000 lei utilizând cursul de schimb de 4,6
lei/euro).
• Suma ce depaseste plafonul = 2.485.000 – 920.000 = 1.565.000 lei

• Baza de calcul = Venituri - Cheltuieli - Venituri neimpozabile +


Cheltuielile cu impozitul pe profit + Costurile excedentare ale
îndatorării + Amortizare fiscală
• Baza de calcul = 20.000.000 - 18.000.000 - 20.000 + 320.000 +
2.485.000 + 300.000 = 5.085.000 lei
• Limita deductibilitate = 10% * 5.085.000 = 508.500 lei
• Cheltuiala nedeductibila = 1.565.000 - 508.500 = 1.056.500 lei

Curs Noutăți Fiscale 2018 29

OUG 79/2017

Regimul fiscal al transferurilor de active

Contribuabilul transferă active sau își mută rezidența fiscală într-o


altă jurisdicţie
=> valoarea economică a oricărui câștig de capital creat se
impozitează, chiar dacă acest câștig nu a fost realizat la momentul
ieșirii.

•Impozitul perceput servește scopului de a preveni erodarea bazei


impozabile în statul de origine în cazul unui transfer de active în afara
jurisdicției de impozitare a acestuia.

Curs Noutăți Fiscale 2018 30

15
23/10/2018

OUG 79/2017

Regula generală antiabuz

•În scopul calculării obligațiilor fiscale, nu se ia în considerare un


demers conținând una sau mai multe etape ori părți, după caz sau o
serie de demersuri care, având în vedere toate faptele și
circumstanțele relevante, nu sunt oneste, fiind întreprinse cu scopul
principal sau cu unul dintre scopurile principale de a obține un avantaj
fiscal și nu din motive comerciale valabile care reflectă realitatea
economică.

•Art. 11. - Autoritățile fiscale pot să nu ia în considerare o tranzacție


care nu are un scop economic, ajustând efectele fiscale ale acesteia,
sau pot reîncadra forma unei tranzacții/activități pentru a reflecta
conținutul economic al tranzacției/activității

Curs Noutăți Fiscale 2018 31

Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr.21 în


dosarul nr. 2297/1/2017

Recurs in interesul legii


În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor vizând încadrarea
juridică:
Raportul dintre infracţiunea de evaziune fiscală art.9 alin.(1) din Legea
nr.241/2005 şi infracţiunile de fals în înscrisuri sub semnătură privată/uz
de fals prevăzute de art.322/art.323 din Codul penal

16
23/10/2018

Fapta de evidenţiere, în actele contabile sau în alte documente


legale, a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori
evidenţierea altor operaţiuni fictive, în ipoteza înregistrării unor
facturi fiscale şi chitanţe de plată întocmite în fals în numele unor
societăţi comerciale care nu recunosc tranzacţiile sau care au avut în
perioada funcţionării comportamentul fiscal asemănător societăţilor
comerciale "fantomă", în scopul sustragerii de la îndeplinirea
obligaţiilor fiscale

constituie infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin.


(1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea
evaziunii fiscale.

Art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005

(1) Constituie infractiuni de evaziune fiscala si se pedepsesc cu


inchisoare de la 2 ani la 8 ani si interzicerea unor drepturi urmatoarele
fapte savarsite in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor
fiscale:
– ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile;
– omisiunea, in tot sau in parte, a evidentierii, in actele contabile
ori in alte documente legale, a operatiunilor comerciale
efectuate sau a veniturilor realizate;
– evidentierea, in actele contabile sau in alte documente legale, a
cheltuielilor care nu au la baza operatiuni reale ori evidentierea
altor operatiuni fictive; etc

Curs Noutăți Fiscale 2018 34

17
23/10/2018

Impozitul pe venitul
microintreprinderilor

OUG 79/2017

Curs Noutăți Fiscale 2018 35

OUG 79/2017

Majorarea limitei

• Plafon pentru 2018 = 4.659.700 lei


• Curs BNR la 31.12.2017: 1 euro = 4,6597 lei

2018
2017 1.000.000 euro
2016 500.000 euro
100.000 euro

Curs Noutăți Fiscale 2018 36

18
23/10/2018

OUG 25/2018

 reintroducerea posibilității de a opta pentru aplicarea


prevederilor Titlului II Impozitul pe profit, pentru
microîntreprinderile care:
 au subscris un capital social de cel puţin 45.000 lei și
Au cel puțin 2 angajați.

• Aplicare începând cu trimestrul în care aceste condiții sunt


îndeplinite cumulativ.

• Primul trimestru de aplicare: trimestrul II 2018


• Optiune definitiva

Curs Noutăți Fiscale 2018 37

OUG 25/2018

• In cazul în care numărul de salariați variază în cursul anului, în


sensul reîndeplinirii condiției de 2 salariați în termen de 60 de
zile, termen care se prelungește și în anul fiscal următor.

• În sensul prezentului titlu, prin salariat se înțelege persoana


angajată cu contract individual de muncă cu normă întreagă.

 timp parțial dacă fracțiunile de normă prevăzute în acestea,


însumate, reprezintă echivalentul unei norme întregi;
 au încheiate contracte de administrare sau mandat, în cazul
în care remunerația acestora este cel puțin la nivelul salariului
de bază minim brut pe țară garantat în plată.

Curs Noutăți Fiscale 2018 38

19
23/10/2018

OUG 25/2018

• Daca condițiile nu sunt respectate, persoana juridică aplică


prevederile prezentului titlu începând cu anul fiscal următor celui
în care capitalul social este redus sub valoarea de 45.000 lei și/sau
numărul salariaților scade sub 2.

• Calculul și plata impozitului pe profit - luând în considerare


veniturile și cheltuielile realizate începând cu trimestrul respectiv

Curs Noutăți Fiscale 2018 39

HG 354/2018 – Norme CF

• Microîntreprinderile care îndeplinesc condițiile impuse de lege pot


opta pentru aplicarea impozitului pe profit în cursul oricărui
trimestru ulterior datei de 1 aprilie 2018.

• Calculul şi plata impozitului pe profit de către microîntreprinderile


care optează să aplice prevederile titlului II: pe baza veniturilor şi
cheltuielilor realizate începând cu trimestrul exercitării opțiunii

! Pentru stabilirea numărului de salariați se iau în considerare și


contractele suspendate.

Curs Noutăți Fiscale 2018 40

20
23/10/2018

OUG 25/2018 - Sponsorizare


• Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări, pentru susținerea
entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii
sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat*, scad sumele
aferente din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor până la nivelul
valorii reprezentând 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor
datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective.

• Sumele care nu sunt scăzute se reportează în trimestrele următoare, pe o


perioadă de 28 de trimestre consecutive

*Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala


http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-domenii/familie/politici-familiale-
incluziune-si-asistenta-sociala/4848
Legea asistenţei sociale nr. 292/ 2011.

Curs Noutăți Fiscale 2018 41

Discutie curs – exemplu:


• O microintreprindere a acordat o sponsorizare in trimestrul II
a carei suma a depasit plafonul de deducere de 20% din
impozitul pe venit.

• Suma care nu este scăzută se reportează în trimestrele


următoare, pe o perioadă de 28 de trimestre consecutive.

• Din trimestrul III devine platitor de impozit pe profit.

• Si in acest caz ea poate sa isi deduca suma ramasa din


trimestrul II pe baza regulilor specifice titlului II (ct. 6582 de
cheltuiala ce se ia in calculul impozitului pe profit).
Curs Noutăți Fiscale 2018 42

21
23/10/2018

OUG 25/2018- Sponsorizare

• Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări au obligația de a


depune declarația informativă privind beneficiarii sponsorizărilor.

• Termene:
– până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor;
– până la data de 25 inclusiv a lunii următoare ultimului trimestru
pentru care datorează impozit pe veniturile
microîntreprinderilor, daca au optat pentru aplicarea impozitului
pe profit.

• Modelul și conținutul declarației informative se emite în termen de


90 de zile

Curs Noutăți Fiscale 2018 43

ORDIN Nr. 1825/2018

• Formularului 107 "Declarație informativă privind beneficiarii


sponsorizărilor/mecenatului/burselor private"

• Declaratia informativa se depune impreuna cu anexa in situatia in


care exista suma reportata din perioade anteriore anului 2018.

Curs Noutăți Fiscale 2018 44

22
23/10/2018

Schimbare de abordare:

• Nu exista conceptul de pierdere fiscala – atentie la temenul de


7 ani report

• Nu exista conceptul de cheltuieli nedeductibile sau cu


deductibilitate limitata;

• Nu exista conceptul de venituri neimpozabile.

Curs Noutăți Fiscale 2018 45

Legea 177/2017

Art. 53 Baza impozabilă – completare

Baza impozabilă a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor o


constituie veniturile din orice sursă, din care se scad:

e) veniturile din provizioane, ajustări pentru depreciere sau pentru


pierdere de valoare, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul
profitului impozabil sau au fost constituite în perioada în care
persoana juridică română era supusă impozitului pe veniturile
microîntreprinderilor

! În vigoare la data de 1 octombrie 2017.

Curs Noutăți Fiscale 2018 46

23
23/10/2018

Baza de impozitare
Venituri din orice sursa (Clasa 7):

Ce se elimina?
 Gr. 71
 Gr. 72
 Gr. 74, ct. 7584
 Gr. 78
 Ct. 7581 (anulare dobanzi, penalitati – ch neded)
 Ct. 7581 (despagubiri soc asig-reasig pt pagube produse
stocurilor/imobilizarilor, despagubiri CEDO, )
 Ct 765, 768 (dif curs valutar in trimestrele I, II, III)
 Ct. 709
 veniturile obținute dintr-un stat străin cu care România are încheiată
convenție de evitare a dublei impuneri, dacă acestea au fost
impozitate în statul străin.
 Valoarea casei de marcat (in trimestrul punerii in functiune)

Baza de impozitare
Ce se adauga?

 Ct. 609

 Diferența favorabilă curs valutar înregistrate cumulat de la începutul


anului (RC 765 + RC 768 – RD 665 – RD 668)

 1061, 105 reduse sau anulate, deduse initial la calculul profitului


impozabil și neimpozitate în perioada în care microîntreprinderile au
fost și plătitoare de impozit pe profit - indiferent de motiv (modificare
destinație rezerva, distribuire către participanți sub orice formă,
lichidare, divizare, fuziune etc)

 rezervele reprezentând facilități fiscale, constituite în perioada în care


microîntreprinderile au fost și plătitoare de impozit pe profit – utilizate
pentru majorare 1012, acoperire pierderi, distribuire participanti etc.

! Nota: Daca rezervele fiscale sunt menținute până la lichidare, acestea


nu sunt luate în calculul bazei impozabile ca urmare a lichidării.

24
23/10/2018

Optimizare: Cand merita sa angajezi un salariat

Se iau in calcul doar taxele angajatului si ale angajatorului.

Salariu angajat (minim) 1900


CAS 25% 475
CASS 10% 190
Angajat
Impozit pe venit 10% 73
Net 1162
Angajator CAM 2,25% 43
TOTAL TAXE SALARIAT 781

Curs Noutăți Fiscale 2018 49

Optimizare:

Microintreprindere cu salariat Microintreprindere fara salariat


Cota impozitare 1% Cota impozitare 3%
Cost impozit + contributii Cost impozit + contributii
9.372 0
salariat 12 luni salariat 12 luni

Prag CA = 468.600 lei 4.686 Prag CA = 468.600 lei 14.058

Total taxe 14.058 Total taxe 14.058

Concluzie:
Sub pragul de 468.600 lei optimizare fara salariat
Peste pragul de 468.600 lei, optimizare cu salariat

Curs Noutăți Fiscale 2018 50

25
23/10/2018

Optimizare
Cand merita sa cresti CS pentru a opta pentru trecerea la
impozitul pe profit

Microintreprindere cu salariat SRL cu impozit pe profit


CA 100.000 CA 100000.
Profit 6.250
Impozit (1%) 1.000 Impozit (16%) 1.000

Marja profit 6.25%

Concluzie microintreprindere cu 1 salariat

Impozitul pe venit
OUG 79/2017
OUG 25/2018

Curs Noutăți Fiscale 2018 52

26
23/10/2018

OUG 89/2018
• OCTOMBRIE 2018

Curs Noutăți Fiscale 2018 53

OUG 89/2018
• Decizii de impunere anuale anterioare perioadei 2018:
– Deciziilor de impunere anuală privind impozitului anual în
anul 2017 și pentru definitivarea CAS, pentru perioada
2016-2017, termenul de plată - 30 iunie 2019.
• bonificaţie de 10% din aceste sume, dacă sunt plătite
integral până la data de 15 decembrie 2018

– Deciziilor de impunere anuală pentru definitivarea CASS,


pentru perioada 2014-2017, termenul de plată - 30 iunie
2019
• o bonificaţie de 10% din aceste sume, dacă sunt plătite
integral până la data de 31 martie 2019

Curs Noutăți Fiscale 2018 54

27
23/10/2018

OUG 89/2018
• Decizii de impunere anuale anterioare perioadei 2018:

– Procedura de aplicare se aprobă prin ordin al preşedintelui


A.N.A.F., în termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul
Oficial

– Declaratii publice: Deciziile de impunere vor fi in SPV pana pe 15


noiembrie

Curs Noutăți Fiscale 2018 55

OUG 89/2018
• Bonificatii 2018:

• 5% pentru depunerea DU prin mijloace electronice până la 15 iulie


2018 inclusiv si plata integrala până la 15 martie 2019 inclusiv,
reprezentând obligaţiile fiscale anuale pentru anul 2018. Valoarea
bonificaţiei diminuează impozitul pe venitul/câștigul net anual
și/sau impozitul pe venitul anual, de plată;

• 5% - pentru plata cu anticipaţie până la 15 decembrie 2018 inclusiv.


Valoarea bonificaţiei diminuează impozitul pe venitul net anual
estimat și/sau impozitul pe venitul anual estimat, de plată.”

Curs Noutăți Fiscale 2018 56

28
23/10/2018

OUG 89/2018
• Proceduri pentru modificarea obligațiilor de plată reprezentând
CASS datorată de persoanele fizice fără venituri, stabilite de ANAF
prin decizii de impunere emise anterior introducerii mecanismului
de autoimpunere (DU), în cazurile în care persoanele fizice încep să
realizeze venituri sau opteză pentru plata contribuției în condițiile
actualelor prevederi, mai avatajoase pentru aceștia.
– Decizia de impunere isi produce efectele până la data depunerii unei
DU sau notificare privind incadrarea in categoria persoanelor
exceptate de la plata CASS
– Daca nu se depune DU – decizia de impunere isi produce efectele pana
la urmatorul termen de depunere a DU (15 martie 2019)

Curs Noutăți Fiscale 2018 57

OUG 79/2017

Reducerea cotei de impozit de la 16% la 10% aplicată asupra


venitului impozabil corespunzător fiecărei surse din fiecare
categorie pentru determinarea impozitului pe veniturile din:
activităţi independente;
salarii şi asimilate salariilor;
cedarea folosinţei bunurilor;
investiţii, cu excepția veniturilor din dividende;
pensii;
activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură;
premii;
alte surse.
Curs Noutăți Fiscale 2018 58

29
23/10/2018

HG 354/2018 – Norme CF
• Scutirea de la plata impozitului pe venit se acordă persoanelor fizice
ca urmare a desfăşurării activităţii pe bază de contract individual de
muncă încheiat pe o perioadă de 12 luni de către angajatorul care
desfăşoară activităţi cu caracter sezonier în cursul unui an,
corespunzătoare următoarelor coduri CAEN:
– 5510 - "Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare",
– 5520 - "Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă
durată",
– 5530 - "Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere",
– 5590 - "Alte servicii de cazare",
– 5610 - "Restaurante",
– 5621 - "Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente",
– 5629 - "Alte servicii de alimentaţie n.c.a.",
– 5630 - "Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor".

Curs Noutăți Fiscale 2018 59

OUG 18/2018
Venituri din activităţi independente
S-au eliminat din categoria cheltuielilor deductibile limitat la calculul
impozitului pe venit in sistem real (art. 68 alin. (5)):

l) cheltuielile reprezentând contribuția de asigurări sociale datorată de


contribuabil potrivit prevederilor titlului V - Contribuții sociale
obligatorii, indiferent dacă activitatea se desfășoară individual și/sau
într-o formă de asociere. Deducerea cheltuielilor respective se
efectuează de organul fiscal competent la recalcularea venitului net
anual/pierderii nete anuale, potrivit prevederilor art. 75;

2018 (art 118): venitul net anual impozabil care se determină prin
însumarea tuturor veniturilor nete anuale din care se deduce
contribuția de asigurări sociale datorată potrivit prevederilor titlului V
- Contribuții sociale obligatorii.
Curs Noutăți Fiscale 2018 60

30
23/10/2018

OUG 18/2018

Art. 691 nou. - Opțiunea de a stabili venitul net anual, în sistem real
pe baza datelor din contabilitate

Contribuabilii care obțin venituri din activități independente, impuși pe


bază de norme de venit, au dreptul să opteze pentru determinarea
venitului net în sistem real, potrivit art. 68

• se exercită prin completarea declarației unice


• Optiune obligatorie pe o perioadă de 2 ani fiscali consecutivi
• se consideră reînnoită pentru o nouă perioadă dacă contribuabilul
nu solicită revenirea la sistemul anterior, prin completarea
corespunzătoare a declarației unice

Curs Noutăți Fiscale 2018 61

OUG 25/2018

Art. 681 nou Stabilirea impozitului pentru veniturile din activitati


independente realizate în baza contractelor de activitate sportiva

•In cazul contractelor de activitate sportivă, încheiate potrivit Legii


educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, contribuabilul datorează impozit
pe venit, impozitul fiind final.

•Plătitorii au obligaţia de a calcula, de a reţine şi de a plăti impozitul


corespunzător sumelor plătite prin reţinere la sursă.
Exceptie: plati catre asocieri sau entitati cu personalitate juridica care
condul contabilitatea proprie (plata de catre fiecare asociat)

•Impozit = 10% * Venit brut


Curs Noutăți Fiscale 2018 62

31
23/10/2018

HG 354/2018 – Norme CF
• Pentru contribuabilii care realizează venituri în baza contractelor de
activitate sportivă, încheiate potrivit Legii educaţiei fizice şi
sportului nr. 69/2000, plătitorii de astfel de venituri au şi obligaţia
de a calcula, de a reţine şi de a plăti impozitul corespunzător
sumelor plătite prin reţinere la sursă, impozitul fiind final.

Discutie curs
La o prima analiza a prevederilor Codului fiscal si a Normelor de
aplicare, rezulta ca in cazul acestor contribuabili, nu mai exista
posibilitatea impunerii in sistem real (prin optiunea persoanei fizice).
Platitorul retine neaparat impozitul.

Curs Noutăți Fiscale 2018 63

OUG 18/2018

Venituri din drepturi de proprietate intelectuală


(Capitol 21 nou)

 Categorie separata de veniturile din activitati independente

Impunere Impunere finala


anticipata (la platitorul venitului)
7% * Venitul brut 10% *
(Venit brut - Cotă forfetară de cheltuieli 40%)

Curs Noutăți Fiscale 2018 64

32
23/10/2018

OUG 25/2018
Redirectionare impozit pe venit

Contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând 2%


sau 3,5% din impozit:

 în cotă de 2% pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se


înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii și a unităţilor de cult,
precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii;

 în cotă de 3,5% pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților


de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin
un serviciu social licențiat, în condițiile legii.

Curs Noutăți Fiscale 2018 65

OUG 18/2018, OUG 25/2018


• Contribuabilii pot opta pentru calcularea, reţinerea şi plata de către
angajator/plătitor a sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul
lunar datorat pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor, până la
termenul de plată al impozitului.

 în cotă de 2% pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se


înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii și a unităţilor de cult,
precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii;
 în cotă de 3,5% pentru susținerea entităților nonprofit și a
unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați
cu cel puțin un serviciu social licențiat, în condițiile legii.

• Termenul de emitere a ordinului privind procedura - 90 zile


Curs Noutăți Fiscale 2018 66

33
23/10/2018

HG 354/2018 – Norme CF
• Opțiunea se exercită, în scris, pentru susținerea unei singure entități
ONG sau acordare de burse private, astfel:

– la organul fiscal competent, prin depunerea DU privind impozitul pe


venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, până la data
de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor.

– la plătitorul de venit, în urma solicitării beneficiarului de venit,


exercitată în scris.

Curs Noutăți Fiscale 2018 67

HG 354/2018 – Norme CF
Exemplu

O persoană fizică, sportiv de performanță, realizează venituri din


drepturi de proprietate intelectuală încheiat cu entitatea A.
Plata drepturilor se efectuează lunar.
Impozitul datorat în lună este de 600 lei.

Sportivul a solicitat plătitorului de venit să îi calculeze, să îi rețină și să


distribuie cota de 3,5% din impozitul pe venit datorat către enitatea
nonprofit furnizoare de servicii sociale acreditată cu cel puţin un
serviciu social licenţiat, în condiţiile legii, entitatea B.

Curs Noutăți Fiscale 2018 68

34
23/10/2018

Entitatea A stabilește cuantumul cotei de 3,5% din impozitul datorat de


600 lei:
600 lei x 3,5% = 21 lei

Rezultă următoarele:
•impozit datorat 600 lei
•cotă 3,5% 21 lei
•impozit de plată 579 lei

Curs Noutăți Fiscale 2018 69

OPANAF nr. 1855


• Procedurii de anulare a impozitului pe venit stabilit pentru anul
2018 prin decizii de plăţi anticipate
• se aplică persoanelor fizice care aveau de realizat plăți anticipate
până la data intrării în vigoare a OUG nr. 25/2018 (30 martie 2018)

• Daca PF a efectuat deja plăţi anticipate, sumele achitate în avans


pot fi solicitate la restituire de către contribuabil.

• Daca PF nu au fost efectuate plăţi anticipate, nu se aduce vreo


obligaţie suplimentară persoanei fizice, ANAF anuleaza decizia de
impunere.

Curs Noutăți Fiscale 2018 70

35
23/10/2018

OMFP 3254/2017
Obligatia completarii Registrului de evidenta fiscala la persoanele fizice
Categorie Mod de completare
Activitati independente Integral
(Profesii liberale, PFA, II, IF) -
Sistem real
Activitati independente (PFA, Partea referitoare la venituri
II, IF)- Norma de venit

Activitati independente - Partea referitoare la venituri sau îşi pot


Drepturi de autor îndeplini obligaţiile declarative direct pe
baza documentelor emise de plătitorul
de venit
Nu au obligatie cei care au optat pentru
stabilirea impozitului ca impozit final
Curs Noutăți Fiscale 2018 71

Modelul și conținutul Registrului de evidență fiscală

Anul . . . . . . . . . .
Rectificare
Sursa de venit/categorie de venit

Nr. Elemente de calcul pentru stabilirea venitului net Valoare


crt. anual/pierderii nete anuale - lei -

Curs Noutăți Fiscale 2018 72

36
23/10/2018

Scop:
 înscrierea informaţiilor care stau la baza determinării venitului net
anual/pierderii nete anuale cuprins/cuprinse în D200

Înregistrarea venitului brut anual în Registru:


Se efectuează în funcţie de natura activităţii, pe fiecare sursă din
cadrul fiecărei categorii de venit

Cheltuielile deductibile anual (art. 68 CF):


se evidenţiază în Registru - în funcţie de natura acestora, pe fiecare
sursă din fiecare categorie de venit - să corespundă cu cele înscrise în
D200

Curs Noutăți Fiscale 2018 73

! Nu se înregistrează în Registrul de evidență fiscală:

• cheltuielile reprezentând contribuții sociale obligatorii, potrivit legii,


datorate de către contribuabil în limitele stabilite cf titlului V ,
indiferent dacă activitatea se desfășoară individual și/sau într-o
formă de asociere.
Deducerea acestor cheltuieli se efectuează la recalcularea venitului
net anual/pierderii nete anuale (art. 75 CF) de organul fiscal
competent.

• TVA dedusă potrivit regulilor prevăzute în titlul VII CF

Curs Noutăți Fiscale 2018 74

37
23/10/2018

• Se poate ţine în formă scrisă sau electronică;

• Se modifică ori de câte ori se constată diferențe cu privire la


veniturile și/sau cheltuielile înregistrate inițial, până la data
depunerii declarației rectificative

• se întocmește într-un singur exemplar de către contribuabili,


fără a se lăsa rânduri libere, completându-se câte o filă, după
caz, pentru fiecare sursă din cadrul fiecărei categorii de venit.

• se păstrează la domiciliul fiscal al contribuabilului/sediul asocierii

Curs Noutăți Fiscale 2018 75

Contribuții obligatorii

OUG 79/2017

Curs Noutăți Fiscale 2018 76

38
23/10/2018

OUG 79/2017 - Contribuții obligatorii 2018

CAS – 25%

CASS – 10%

CAM – 2,25%

Curs Noutăți Fiscale 2018 77

Contribuţia de asigurări sociale - CAS

Cota Conditii de munca Datorata de:

25 % Normale  persoanele fizice care au


calitatea de angajați sau pentru
care există obligația plății CAS
4% Deosebite  persoanele fizice şi juridice care
au calitatea de angajatori sau
sunt asimilate acestora
8% Speciale  persoanele fizice şi juridice care
Alte condiţii de au calitatea de angajatori sau
muncă prevăzute în sunt asimilate acestora
Legea nr. 263/2010

Curs Noutăți Fiscale 2018 78

39
23/10/2018

Contribuţia de asigurări sociale de sănătate - CASS

Cota Datorata de:

10%  persoanele fizice care au calitatea de angajați sau

 persoanele fizice pentru care există obligația plății


contribuţiei de asigurări sociale, potrivit Codului fiscal.

Curs Noutăți Fiscale 2018 79

Legea Evaziunii – Posibile schimbari

• Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la


6 ani nereținerea sau neîncasarea, reţinerea şi neplata ori, după
caz, încasarea şi neplata, în tot sau în parte, cu intenţie, în cel mult
30 zile de la termenul de scadenţă prevăzut de lege, a impozitelor
şi contribuţiilor prevăzute în anexa la prezenta lege.

• Neplata cu intenție, în cel mult 30 de zile de la termenul de


scadență prevăzut de lege, a impozitelor și contribuțiilor
prevăzute în anexă constituie infracțiune și atunci când neplata
este consecința utilizării acestor sume în alte scopuri.

Curs Noutăți Fiscale 2018 80

40
23/10/2018

Calculator
2018
2017
Acelasi BRUT Acelasi NET
SALARIU BRUT
4,000 4,000 4,800
Persoane in intretinere
0 0 0
RON RON RON
Venit net 3,340 2,600 3,120
Deducere personala 0 0 0
Venit impozabil 3,340 2,600 3,120

CONTRIBUTII SALARIAT Procent RON Procent RON Procent RON


Contributie somaj 0.50% 20 0.00% 0 0.00% 0
Contributie pensii 10.50% 420 25.00% 1,000 25.00% 1,200
Contributie sanatate 5.50% 220 10.00% 400 10.00% 480
Impozit 16.00% 534 10.00% 260 10.00% 312
TOTAL CONTRIB. SAL. 1,194 1,660 1,992
TOTAL CONTRIB.SOC. 911 90 108
SALARIU NET 2,806 2,340 2,808
TOTAL CONTRIBUTII 2,105 1,750 2,100
TOTAL COST SOCIETATE 4,911 4,090 4,908
Curs Noutăți Fiscale 2018 81

Masura part-time

• CAS și CASS datorată de către persoanele fizice în baza unui


contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp
parțial, nu poate fi mai mică decât nivelul contribuțiilor
calculate asupra salariului de bază minim brut pe țară în
vigoare în luna pentru care se datorează contribuția de
asigurări sociale, corespunzător numărului zilelor lucrătoare
din lună în care contractul a fost activ.

Curs Noutăți Fiscale 2018 82

41
23/10/2018

Masura part-time - OUG 3/2018

Art. 166 alin (54) nou


În cazul în care CAS calculată la salariul brut realizat este mai mică
decât CAS stabilită potrivit masurii part time, diferența se plătește de
către angajator/plătitorul de venit în numele angajatului/beneficiarului
de venit.

Concluzie:
angajatului i se vor reține contribuțiile sociale (CAS - 25% și CASS -
10%) calculate la venitul brut (salariul realizat);
diferența de asigurări sociale, până la nivelul calculat având ca bază
de calcul salariul minim brut pe țară, va fi suportată de către angajator.

Inainte de OUG Dupa OUG 3/2018


3/2018
Salariul brut 475 lei 475 lei

CAS-25% 1.900 * 25% = 475 lei; 475 * 25% = 119 lei

CASS-10% 1.900 * 10% = 190 lei 475 * 10% = 48 lei;

Impozit pe venit (10%) 0 lei 0 lei

Salariul net (190 lei) 308 lei


Contributii retinute de 665 lei 167 lei
la angajat
Contributii suportate 0 356 lei CAS
de angajator 142 lei CASS

42
23/10/2018

Masura part-time

Excepții:

a) sunt elevi sau studenţi, cu vârsta până la 26 de ani, aflaţi într-o


formă de şcolarizare;

b) sunt ucenici, potrivit legii, în vârstă de până la 18 ani;

c) sunt persoane cu dizabilităţi cărora prin lege li se recunoaşte


posibilitatea de a lucra mai puţin de 8 ore pe zi;

Curs Noutăți Fiscale 2018 85

Masura part-time
d) au calitatea de pensionari pentru limită de vârstă în sistemul public de
pensii

Exceptie:
pensionarii care beneficiază de pensii de serviciu în baza unor
legi/statute speciale,
pensionarii care cumulează pensia pentru limită de vârstă din sistemul
public de pensii cu pensia stabilită în unul dintre sistemele de pensii
neintegrate sistemului public de pensii;

e) realizează în cursul aceleiaşi luni venituri din salarii sau asimilate


salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar
baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puţin egală cu
salariul minim brut pe ţară.

Curs Noutăți Fiscale 2018 86

43
23/10/2018

Masura part-time
Situatie: In cursul lunii, contractul individual de muncă este activ
pentru o fracțiune din lună
Nivelul salariului minim brut pe țară aferent zilelor lucrate din lună =
(Salariul minim brut pe țară/Numărul de zile lucrătoare în lună) x
Numărul de zile lucrate în lună

Contract activ – contract care nu este suspendat conform Codului


muncii

Contractul individual de muncă poate fi suspendat:

•în situația absențelor nemotivate ale salariatului

• prin acordul părților, în cazul concediilor fără plată pentru studii sau
pentru interese personale.

Curs Noutăți Fiscale 2018 87

Masura part-time
Suspendare de drept:
• concediu de maternitate;
• concediu pentru incapacitate temporară de muncă;
• carantină;
• exercitarea unei funcții în cadrul unei autorități executive, legislative ori
judecătorești, pe toată durata mandatului;
• îndeplinirea unei funcții de conducere salarizate în sindicat;
• forță majoră;
• ;
• în cazul în care salariatul este arestat preventiv;
• de la data expirării perioadei pentru care au fost emise avizele, autorizațiile
ori atestările necesare pentru exercitarea profesiei - dacă în termen de 6
luni salariatul nu și le-a reînnoit;
• în alte cazuri expres prevăzute de lege.

Curs Noutăți Fiscale 2018 88

44
23/10/2018

Masura part-time
Contract suspendat din inițiativa salariatului:
• concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul
copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani;

• concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în


cazul copilului cu handicap, pentru afecțiuni intercurente, până la împlinirea
vârstei de 18 ani;

• concediu paternal;

• concediu pentru formare profesională;

• exercitarea unor funcții elective în cadrul organismelor profesionale


constituite la nivel central sau local, pe toată durata mandatului;

• participarea la grevă.

• concediu de acomodare.
Curs Noutăți Fiscale 2018 89

Masura part-time
Contract suspendat din inițiativa angajatorului:
• angajatorul a formulat plângere penală împotriva salariatului sau
acesta a fost trimis în judecată pentru fapte penale incompatibile cu
funcția deținută, până la rămânerea definitivă a HJ;

• în cazul întreruperii sau reducerii temporare a activității, fără încetarea


raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice,
structurale sau similare;

• în cazul în care împotriva salariatului s-a luat măsura controlului


judiciar ori a controlului judiciar pe cauțiune, dacă în sarcina acestuia
au fost stabilite obligații care împiedică executarea contractului de
muncă, precum și în cazul în care salariatul este arestat la domiciliu, iar
conținutul măsurii împiedică executarea contractului de muncă;

• pe durata detașării;

• pe durata suspendării de către autoritățile competente a avizelor,


autorizațiilor sau atestărilor necesare pentru exercitarea profesiilor.
Curs Noutăți Fiscale 2018 90

45
23/10/2018

HG 354/2018 – Norme CF

• În cazul în care, în cursul lunii, contractul individual de muncă este


activ pentru o fracţiune din lună, nivelul salariului minim brut pe
ţară aferent zilelor lucrate din lună se stabileşte după cum urmează:

• Salariul minim brut pe ţară


• -------------------------------------------- x Numărul de zile lucrate
Numărul de zile lucrătoare în lună

Curs Noutăți Fiscale 2018 91

OUG 3/2018
Angajati scutiti de impozitul pe venit (art. 60 CF)

 persoanele fizice ce desfășoara activități de creare de programe


pentru calculator;

 persoanele fizice ce desfășoara activități de cercetare-dezvoltare și


inovare;

 persoanele fizice care desfășoară activități sezoniere pe bază de


contract individual de muncă încheiat pe o perioadă de 12 luni;

 persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat.

46
23/10/2018

Formula de calcul CASS

Angajatorii/plătitorii, după caz, stabilesc, rețin la sursă și plătesc CASS,


după următoarea formulă de calcul:

CASS reținută = Venit brut 2018 - CAS datorată în 2018 - Salariu net decembrie 2017
CASS reținută = CASS reținută de către angajatori/plătitori din salariul brut
în lună, care nu poate fi mai mare decât contribuția calculată și datorată
in mod clasic

Venit brut 2018 = Venitul bază de calcul CASS, realizat în 2018


CAS datorată în 2018 = CAS calculată și reținută de către
angajatori/plătitori
Salariu net decembrie 2017 = salariul net, determinat prin deducerea din
salariul brut a contribuțiilor sociale individuale obligatorii in decembrie
2017, corespunzător salariului brut prevăzut în contractul individual de
muncă în derulare la data de 31 decembrie 2017

Ordinul preşedintelui ANAF nr.1450 /7 iunie 2018


Norme aplicare OUG 3/2018

• Valoarea reprezentând diferenţa pozitivă dintre CASS datorată şi


calculată potrivit prevederilor Codului fiscal şi CASS reţinută
potrivit formulei anterioare se stabileşte de către angajator şi se
evidenţiază distinct ca sumă dedusă în Declaraţia 112.

47
23/10/2018

Exemplu

2017 2018 (inainte de OUG 2018 (dupa


3/2018) OUG 3/2018)
Salariul brut 10.000 lei 12.000 lei 12.000 lei

CAS 1.050 lei 3.000 lei (25%) 3.000 lei


(10,5%) (25%)
CASS 550 lei (5.5%) 1.200 lei (10%) 650 lei*

CFS 50 lei (0.5%) - -

Impozit pe venit 0 (scutit) 0 (scutit) 0 (scutit)

Salariul net 8.350 lei 7.800 lei 8.350 lei

* 12.000 - 3.000 – 8.350 = 650 lei

OUG 3/2018
Baza de calcul al CAS datorate pentru persoanele fizice care
beneficiază de indemnizații de asigurări sociale de sănătate

Art. 144. -
• baza lunară de calcul al CAS este suma
reprezentând indemnizația de asigurări sociale de sănătate de
care beneficiază conform prevederilor legale
• CAS se suportă la nivelul cotei de 25% și se
reține din indemnizația de asigurări sociale de sănătate

Anterior:
• 35% din câștigul salarial mediu brut, prevăzut la art. 143
alin. (2), corespunzător numărului zilelor
lucrătoare din concediul medical.

48
23/10/2018

OUG 8/2018 (1.03.2018)


Masura derogatorie:
• Plafonare CAS la concediile medicale și indemnizațiile de asigurări
sociale de sănătate la cuantumul CAS calculata la nivelul aferent sumei
reprezentând 10,5% aplicat la 35% din 3.131 lei.

Perioada de derogare:
• 1 ianuarie 2018-30 iunie 2018 pentru persoanele care se află sau intră
în concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă, sau
concediu medical pentru prevenirea îmbolnăvirilor și recuperarea
capacității de muncă.
• 1 ianuarie 2018-30 septembrie 2018 pentru persoanele care se află
sau intră în concediu medical și primesc indemnizații pentru
maternitate, pentru îngrijirea copilului bolnav si de risc maternal.

Curs Noutăți Fiscale 2018 97

OUG 8/2018 (1.03.2018)

• OUG 99/2017 - Stagiul minim de cotizare este de 6 luni realizate în


ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul
medical.

• Modificare: Prin derogare, până la 1 iulie 2018, stagiul minim de


cotizare este de o lună realizată în ultimele 12 luni anterioare lunii
pentru care se acordă concediul medical.

Curs Noutăți Fiscale 2018 98

49
23/10/2018

Contribuţii sociale obligatorii – Activitati


independente

Total contribuţie
Contribuţii obligatorii Baza de calcul
(%)
Venitul net din
Contribuţia de asigurări sociale - CAS 25% activitati
independente
Venitul net din
Contribuţia de asigurări sociale de
10% activitati
sănătate - CASS
independente

Plata se face prin autoimpunere, prin completarea declaraţiei unice privind


impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice până la data
de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului.

Stagiu CECCAR 2018 99

OUG 18/2018 - CAS activitati independente

• Datoreaza CAS persoanele fizice care realizează care realizează


venituri anuale cumulate cel puțin 22.800 (12 salarii minime) din
una sau mai multe surse de venituri din următoarele categorii:
– veniturilor nete și/sau a normelor anuale de venit din activități
independente,
– venitului brut realizat în baza contractelor de activitate sportivă,
– veniturilor nete din drepturi de proprietate intelectuală

• Baza de calcul a CAS - venitul ales de contribuabil, care nu poate fi


mai mic decât nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, in vigoare
la termenul de depunere al declarației unice.

Curs Noutăți Fiscale 2018 100

50
23/10/2018

OUG 79/2017

• Persoane exceptate de la plata CAS (art. 150 CF):

– Persoanele asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale;

– Persoanele fizice care au calitatea de pensionari.

Curs Noutăți Fiscale 2018 101

OUG 18/2018 – CASS activitati independente

• Baza de calcul a CASS datorate de persoanele fizice care realizează


venituri din activităţi independente:

– Baza lunară de calcul o reprezintă echivalentul a 12 salarii


minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a
declarației unice.

Curs Noutăți Fiscale 2018 102

51
23/10/2018

OUG 18/2017 - CASS

• Datorează CASS persoanele fizice care realizează venituri anuale


cumulate cel puțin 22.800 (12 salarii minime) din una sau mai
multe surse de venituri din următoarele categorii:
– venituri din activităţi independente (venit net)
– venitul net din drepturi de proprietate intelectuală
– venituri din asocierea cu o persoană juridică,
– venituri din cedarea folosinţei bunurilor (venit net)
– venituri din investiţii. In cazul dividendelor si dobanzilor se iau
in calcul doar sumele incasate (OUG 18/2018)
– venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură
– venituri din alte surse

Curs Noutăți Fiscale 2018 103

Discutie: Tratamentul 2017 CASS aferent


veniturilor din dividende

Norme 171.
În aplicarea art. 176 alin. (2) din Codul fiscal, veniturile din
dividende, în bani sau în natură, care constituie baza lunară de
calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate sunt
dividendele brute distribuite, indiferent dacă acestea au fost
plătite sau nu de către persoanele juridice în cursul anului fiscal
precedent, potrivit legii.

Art. 176 alin. (2) ABROGAT DE LA 1.01.2018


Pentru persoanele fizice care realizează venituri din dividende,
baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale de
sănătate reprezintă totalul veniturilor brute din dividende, în
bani sau în natură, distribuite de persoanele juridice, realizate în
cursul anului fiscal precedent, raportat la cele 12 luni ale anului.

52
23/10/2018

Discutie: Tratamentul 2018 CASS aferent


veniturilor din dividende

Art. 170 Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de


sănătate datorate de persoanele fizice care realizează veniturile
prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b)-h)

(2) Încadrarea în plafonul anual de cel puțin 12 salarii minime


brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației
prevăzute la art. 120 se efectuează prin cumularea veniturilor
prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b)-h), după cum urmează:
...
e) venitul și/sau câștigul din investiții, stabilit conform art. 94-97.
În cazul veniturilor din dividende și din dobânzi se iau în calcul
sumele încasate;

HG 354/2018 – Norme CF

• Un taximetrist, estimează că în cursul anului 2018 va realiza un venit


net anual, în valoare de 20.000 lei. Totodată, estimează că în cursul
anului va obține un venit net din drepturi de proprietate
intelectuală ca urmare a editării unei cărți, în valoare de 10.000 lei.
Persoana fizică nu are calitatea de pensionar și nu este asigurată în
sistem propriu de asigurări sociale.

• Plafonul minim lunar în funcție de care se stabilește obligația plății


CAS este de 22.800 lei (1.900 lei x 12 luni)
• Venitul net anual estimat pentru anul în curs este de 30.000 lei
(20.000 lei + 10.000 lei)

Curs Noutăți Fiscale 2018 106

53
23/10/2018

HG 354/2018 – Norme CF

• Din aplicarea prevederilor art. 148 din Codul fiscal, rezultă


următoarele:
Încadrarea în plafon:
• venitul net anual, cumulat, estimat, > 12 salarii minime brute pe
țară, (30.000 lei > 22.800 lei)

Rezultă că persoana fizică datorează CAS si CASS.


• stabilirea bazei de calcul al CAS la venitul ales:
– alege ca bază de calcul suma de 22.800 lei.

• CASS: Baza de calcul 22.800 lei.

Curs Noutăți Fiscale 2018 107

OUG 18/2018
Drepturi de propritate intelectuală / Sportivi

• Impozit reținut la sursă


• Introducere: CAS și CASS retinere la sursă

• Același mecanism se are în vedere și pentru CASS aferent veniturilor


din arendă și din asocieri cu persoane juridice, venitului realizat în
baza contractelor de activitate sportivă (OUG 25/2018)

• La drepturi de proprietate intelectuala nu se retin CAS si CASS


in conditiile in care persoana are si calitatea de salariat.

Curs Noutăți Fiscale 2018 108

54
23/10/2018

OUG 18/2018
Drepturi de propritate intelectuală

Art. 721. - Stabilirea venitului net anual din drepturi de


proprietate intelectuală

(1) Venitul net din drepturile de proprietate intelectuală, inclusiv


din crearea unor lucrări de artă monumentală, primit de la alți
plătitori decât cei prevăzuți la art. 72 alin. (2), se stabilește de
contribuabili prin scăderea din venitul brut a cheltuielilor
determinate prin aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut.

Declarație unică –
Drepturi de propritate intelectuală

• Pentru persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de


proprietate intelectuală pentru care impozitul se reține la sursă, iar
nivelul net estimat al acestor venituri este cel puțin egal cu 22.800
lei, de la un singur plătitor de venit, acesta are obligația să
calculeze, să rețină, să plătească CAS si CASS. Valoarea venitului ales
de contribuabili pentru care aceștia datorează în anul în curs
contribuția se menționează în contractul incheiat între părți.

• Daca veniturile nete estimate a se realiza de la cel puțin un plătitor


de venit sunt cel putin 22.800 lei, contribuabilul, desemnează prin
contractul încheiat între părți, plătitorul de venit care calculează,
reține și plătește contribuția.

Curs Noutăți Fiscale 2018 110

55
23/10/2018

Declarație unică –
Drepturi de propritate intelectuală

• In cazul in care venitului net estimat din drepturi de proprietate


intelectuală pe fiecare sursă de venit este sub 22.800 lei, NU se
retine la sursa CAS si CASS. Contribuabilul are obligația depunerii
DU.

Curs Noutăți Fiscale 2018 111

HG 354/2018 – Norme CF
• In cazul in care se obtin venituri cu retinere la sursa sub plafonul de
22.800 lei din:
– drepturi de proprietate intelectuală,
– activităţi independente în baza contractelor de activitate sportivă
– arendă
– asocieri cu persoane juridice contribuabili potrivit titlurilor II şi III sau
Legii nr. 170/2016,
, iar veniturile nete cumulate sunt peste 22.800 lei, CASS se determina
de contribuabil prin Declarația unică.

• Pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuala se


calculeaza si CAS, daca nu este printre exceptii.

Curs Noutăți Fiscale 2018 112

56
23/10/2018

Declarația unică – OUG 18/2018

D200 - veniturile realizate din România

D201 - veniturile realizate din străinătate

D220 - venitul estimat/norma de venit


Declarația D221 - norme de venit- agricultură
UNICĂ D600 - venitul baza pentru CAS

D604 - stabilire CASS persoane fara venit

D605 - stopare CASS persoane fara venit

Curs Noutăți Fiscale 2018 113

Declarația unică – OUG 18/2018

Curs Noutăți Fiscale 2018 114

57
23/10/2018

Declarația unică – OUG 18/2018

• 7 declaratii
2017 • Termen de depunere: 31 ianuarie (D600), 25 mai (D200)

• 1 declarație
2018 • Termen de depunere: 15 iulie

• 1 declarație
2019 • Termen de depunere: 15 martie

Curs Noutăți Fiscale 2018 115

Declarația unică – OUG 18/2018

2018 2019
Definitivare 2017 Definitivare 2018
Estimare 2018 Estimare 2019

Depunere:
Online Depunere:
Format hârtie Exclusiv Online

Curs Noutăți Fiscale 2018 116

58
23/10/2018

Declarația unică – OUG 18/2018

• 4 plăți anticipate (Decizie de


impunere ANAF):25 martie, 25
2017 iunie, 25 septembrie, 21 decembrie
• Anul următor: plată regularizare an
impozit pe venit, CAS și CASS

• 1 termen de plată: 15 martie 2019


• Autoimpunere
2018
Curs Noutăți Fiscale 2018 117

ORDIN Nr. 1855/2018

• aprobarea Procedurii de anulare a impozitului pe venit stabilit


pentru anul 2018 prin decizii de plăți anticipate

• Cererea de restituire se depune la organul fiscal central


competent, în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a
anului următor celui în care a luat naștere dreptul la restituire

Pot fi emise:
• Decizia privind compensarea obligațiilor fiscale;
• Decizia de restituire a sumelor de la buget sau de acordare a
dobânzilor în cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la
buget.

59
23/10/2018

OUG 18/2018
Nu se completează Declarația unica pentru stabilirea impozitului pe venit
daca realizeaza:
venituri nete pe baza de norma de venit
 venituri din drepturi de proprietate intelectuală (impunere finala)
 venituri din cedarea folosinţei bunurilor sub formă de arendă (impunere
finală)
 venituri sub formă de salarii şi venituri asimilate salariilor,
 venituri din investiții (impunere finala)
 venituri din premii şi din jocuri de noroc (impunere finala);
 venituri din pensii;
 venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal;
 venituri din alte surse, cu impunere finala

Curs Noutăți Fiscale 2018 119

OUG 18/2018

Sunt obligați să depună la organul fiscal competent


declarația unică si sa estimeze venitul net anual
contribuabilii care desfășoară activitate, în cursul anului
fiscal, în mod individual sau într-o formă de asociere
fără personalitate juridică.

Fac excepție contribuabilii care realizează venituri


pentru care impozitul se percepe prin reținere la sursă.

60
23/10/2018

Norme CF 19.04.2018 - Exemplu


O PF încheie un contract de închiriere valabil începând cu data de 1
ianuarie 2018 pentru o chirie în valoare de 500 euro/lună (6.000 euro/an).
Depune D212 în data de 15 ianuarie 2018.

Cursul de schimb BNR, valabil în 14 ianuarie 2018 = 4,6377 lei/euro.


Venitul brut estimat pentru anul 2018 = 27.826 lei (6.000 euro x 4,6377 lei
/euro)
Venitul net estimat = 16.696 lei (27.826 lei -27.826 lei x 40% cota forfetară)
Impozitul estimat datorat în 2018 = 1.670 lei. (16.696 lei x 10%)

Termenul de plată impozit estimat: până la data de 15 martie, inclusiv, a


anului următor.
Contribuabilul poate efectua, însă, plăți în cursul anului 2018.
Curs Noutăți Fiscale 2018 121

Impozit

• Plata prin Autoimpunere


Estimare • Platile de impozit se efectueaza oricand până la
Depunere DU scadență (15 martie anul următor)
• Posibilitatea de rectificare a declarației până la
pana pe 15 iulie termenul de plată ( până la 15 martie)

Definitivare • în plus (de plată) - plată diferență până la 15


martie
Depunere DU • în minus (de restituit) - restituire/compensare
pana la 15 plăți în plus conform Codului de procedură
fiscală
martie 2019

Stagiu CECCAR 2018 122

61
23/10/2018

Contribuţia de asigurări sociale – CAS


In cursul anului (depunere declaratie unica):

Venitul net estimat


pentru anul curent • Datorează CAS la un venit ales,
≥ 12 salarii minime dar nu mai mic decât nivelul
brute pe ţară salariului minim brut pe ţară
(22.800 lei)

Venitul net estimat


pentru anul curent • Nu este obligatorie plata CAS,
< 12 salarii minime dar se poate asigura opţional.
brute (22.800 lei)

Stagiu CECCAR 2018 123

Contribuţia de asigurări sociale – CAS


Definitivarea venitului realizat (depunere declaratie unica):

Venitul realizat > Venitul estimat


in anul anterior ≥ 12 salarii
• Nu se stabilesc diferente de
minime brute (22.800 lei) CAS.
Venitul realizat < 12 salarii
minime brute (22.800 lei) şi • CAS plătit se valorifică în
Venitul estimat in anul anterior
≥ 12 salarii minime brute sistemul de pensii.
(22.800 lei)

Venitul realizat ≥ 12 salarii


minime brute (22.800 lei) şi • Datoreaza CAS pentru anul
Venitul estimat < 12 salarii
minime brute (22.800 lei)
precedent la venitul ales

Stagiu CECCAR 2018 124

62
23/10/2018

Contribuţia de asigurări sociale de sănătate - CASS


In cursul anului (depunere declaratie unica):

Venitul net estimat,


cumulat din toate • Datorează CASS la nivelul
categoriile de venituri
pentru anul curent ≥ salariului minim brut pe
12 salarii minime brute
pe ţară (22.800 lei)
ţară

Venitul net estimat,


cumulat din toate • Nu este obligatorie plata
categoriile de venituri
pentru anul curent < 12 CASS, dar se poate
salarii minime brute
(22.800 lei)
asigura opţional.

Stagiu CECCAR 2018 125

Contribuţia de asigurări sociale de sănătate - CASS


Definitivarea venitului realizat (depunere declaratie unica):

Venitul realizat > Venitul estimat


in anul anterior ≥ 12 salarii • Nu se stabilesc diferente de CASS.
minime brute (22.800 lei)

Venitul realizat < 12 salarii


minime brute (22.800 lei) şi • Se datorează CASS în cota 10% aplicată
Venitul estimat in anul anterior asupra bazei de calcul echivalentă cu 6
≥ 12 salarii minime brute salarii minime brute pe ţară.
(22.800 lei)

Venitul realizat ≥ 12 salarii


minime brute (22.800 lei) şi • Datoreaza CASS pentru anul precedent la
Venitul estimat < 12 salarii nivelul salariului minim brut pe ţară.
minime brute (22.800 lei)

Stagiu CECCAR 2018 126

63
23/10/2018

Declarație unică - CASS

Cei fara obligatia platii CASS sau persoanele fara venituri pot opta
pentru plata CASS astfel:

 daca își exercită opțiunea prin DU pana la termenul de depunere,


plateste CASS la 6 salarii minime și este asigurat 12 luni

 daca isi exercită optiunea prin DU după termenul de depunere


plateste CASS la o bază de calcul echivalentă cu valoarea salariului
de bază minim brut pe țară în vigoare la data depunerii declarației,
înmulțită cu numărul de luni rămase până la termenul legal de
depunere a declarației

Curs Noutăți Fiscale 2018 127

HG 354/2018 – Norme CF
• O persoană fizică estimează că realizează venituri sub plafonul a 12
salarii minime brute pe țară și depune DU la data de 1 august .

Stabilirea contribuției de asigurări de sănătate:


• valoarea salariului de bază minim brut pe ţară este de 1.900 lei
• luna în care se depune declarația - august
• numărul de luni rămase până la termenul legal de depunere a DU -
8 luni (pana pe 15 martie al anului urmator)
• stabilirea bazei de calcul a contribuției
1.900 lei x 8 luni = 15.200 lei
• determinarea contribuției de asigurări sociale de sănătate
15.200 lei x 10% = 1.520 lei

Curs Noutăți Fiscale 2018 128

64
23/10/2018

Declarația unică – OUG 18/2018

Sunt obligați să depună Declarația unica în termen de 30 de zile de la


data producerii evenimentului:

 Contribuabilii care în cursul anului fiscal încep să desfășoare


activitate sau încep să realizeze venituri,
 venitul net anual, cumulat, din una sau mai multe surse din activități
independente, estimat a se realiza >= 12 * 1.900 lei, recalculat
corespunzător numărului de luni rămase până la sfârșitul anului
fiscal

Salariul minim brut pe țară garantat în plată este cel în vigoare la data
depunerii declarației.

129
Curs Noutăți Fiscale 2018

Declarația unică – OUG 18/2018

• Contribuabilii care încep o activitate independenta sau incept sa


realizeze venituri din drepturi de proprietate intelectuală în luna
decembrie depun declarația unică privind impozitul pe venit și
contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, până la data de
15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului.

Curs Noutăți Fiscale 2018 130

65
23/10/2018

Declarația unică – OUG 18/2018


Depun în termen de 30 de zile de la data la care a intervenit
evenimentul, declarația unică, în vederea stopării obligațiilor de plată
persoanele fizice care :

 datorează contribuția și care în cursul anului fiscal se încadrează în


categoria persoanelor exceptate de la plata contribuției,
 intră în suspendare temporară a activității,
 îşi încetează activitatea potrivit legislației în materie sau
 nu se mai încadrează pentru perioada rămasă din anul fiscal în
plafonul de 12 salarii minime brute pe țară

Curs Noutăți Fiscale 2018 131

HG 354/2018 – Norme CF
• O persoană fizică începe în data de 1 august 2018 să desfășoare o
activitate independentă și estimează un venit net de 30.000 lei.
• Până la data de 1 septembrie depune la organul fiscal competent
declaraţia unică si își stabilește CAS, CASS pentru anul 2018 după
cum urmează:

a) stabilirea plafonului anual corespunzător numărului de luni de


activitate:
– 22.800 lei : 12 luni x 5 luni de activitate = 9.500 lei

Curs Noutăți Fiscale 2018 132

66
23/10/2018

HG 354/2018 – Norme CF

b) încadrarea venitului net estimat pentru lunile de activitate până la


sfârșitul anului în plafonul stabilit la lit. a):
– Întrucât suma de 30.000 lei este mai mare decât plafonul recalculat de
9.500 lei persoana fizică datorează CAS, CASS.

c) alegerea venitului ca bază de calcul al contribuției care nu poate fi


mai mic decât plafonul recalculat de 9.500 lei. Persoana fizică a ales ca
bază de calcul al contribuției un venit de 10.000 lei.

d) determinarea contribuției datorate


– CAS: 10.000 lei x 25% = 2.500 lei
– CASS: 9.500 lei x 10% = 950 lei

Curs Noutăți Fiscale 2018 133

Dispozitii tranzitorii
Anul Dispozitii

2017  obligația depunerii declarației unice până la data de 15 iulie


2018 inclusiv;
 organul fiscal stabilește impozitul anual datorat prin emiterea
deciziei de impunere pe baza declarației unice, potrivit
reglementărilor în vigoare
2018  termenul de depunere a declarației unice privind impozitul pe
venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice este
de până la data de 15 iulie 2018 inclusiv;

 calculul impozitului pe venitul estimat (art. 1201)se efectuează


de contribuabili în cadrul aceluiași termen.

 Bonificatii
Curs Noutăți Fiscale 2018 134

67
23/10/2018

OPANAF 1701/2018 – Procedură regularizare


CAS şi CASS pentru anul 2017

Definitivarea CASS aferente anului 2017 se realizează de organul fiscal


pentru următoarele categorii de venituri:

•venituri din activităţi independente;


•venituri din activităţi agricole, silvicultură, piscicultură;
•venituri din asocieri cu persoane juridice;
•venituri din cedarea folosinţei bunurilor:
•venituri din investiţii;
•venituri din alte surse.

OPANAF 1701/2018 – Procedură regularizare


CAS şi CASS pentru anul 2017

Definitivarea CAS aferente anului 2017 se realizează de organul fiscal


pentru veniturile din activităţi independente, determinate în sistem
real, şi anume:

•venituri din activităţi de producţie, comerţ, prestări de servicii;


•venituri din profesii liberale;
•venituri din drepturi de proprietate intelectuală

68
23/10/2018

Dispozitii tranzitorii
Drepturi de proprietate intelectuală
Realizate între data  Până la data de 15 martie 2019 inclusiv:
de 1 ianuarie – 31  Calculul venitului net aferent anului 2018 (pe
martie 2018 baza cotei forfetare de cheltuieli sau în sistem
real)
 Determinarea și plata impozitului pentru
veniturile aferente anului 2018,
 plățile anticipate reținute la sursă vor fi luate în
calcul la stabilirea impozitului anual de plată
pentru anul 2018

Realizate dupa 1  obligațiile privind calcularea, reținerea la sursă,


aprile 2018 virarea și declararea impozitului sunt cele
prevăzute la art. 72 și art. 721 Codul fiscal

Curs Noutăți Fiscale 2018 137

Dispozitii tranzitorii
Veniturile realizate ca urmare a participării la jocuri de
noroc la distanță și festivaluri de poker
Realizate între  obligațiile fiscale sunt cele în vigoare la data realizării
data de 1 venitului
ianuarie – 31  declarația privind venitul realizat este înlocuită cu
martie 2018 declarația unică;

 obligația efectuării determinării și plății impozitului


datorat pentru fiecare venit brut primit în perioada
respectivă, de la un organizator/plătitor de venituri
din jocuri de noroc, până la data de 15 martie 2019
inclusiv.

Realizate dupa 1  obligațiile privind calcularea, reținerea la sursă,


aprile 2018 virarea și declararea impozitului sunt cele
prevăzute la art. 110 Codul fiscal

Curs Noutăți Fiscale 2018 138

69
23/10/2018

Dispozitii tranzitorii
• In 2018, contribuabilii nu au obligația depunerii declarației unice
pentru veniturile realizate în 2017, dacă au depus deja declarația
privind veniturile realizate din România - formular 200 sau declarația
privind veniturile realizate din străinătate - formular 201.

Exceptie
• Daca pentru veniturile realizate în anul 2017, se depune insa și
declarația unică, organul fiscal utilizează pentru definitivarea anului
2017 datele declarate în declarația unică.
(venituri/pierderi obtinute individual sau într-o formă de asociere, i din
activități independente, din drepturi de proprietate intelectuală din cedarea
folosinței bunurilor, din activități agricole, silvicultură și piscicultură,
determinate în sistem real)

Curs Noutăți Fiscale 2018 139

Declarația unică – OUG 18/2018


Bonificatii

• Pentru plata cu anticipație a impozitului pe venitul anual


estimat se acordă o bonificație.

• Nivelul bonificației și termenele de plată cu anticipație se


stabilesc prin legea anuală a bugetului de stat.

• Bonificația se determină de contribuabil, iar impozitul de plată


va fi diminuat cu valoarea bonificației.

• Valoarea bonificației se stabilește de către contribuabil și se


înscrie în mod distinct în declarația unică, sub rezerva
verificării ulterioare.

Curs Noutăți Fiscale 2018 140

70
23/10/2018

Declarația unică – OUG 18/2018

Bonificații 2018:

pentru depunerea declarației unice prin mijloace electronice de


transmitere la distanță până la 15 iulie 2018 - 5% din impozitul pe venit
plătit integral până la 15 martie 2019, reprezentând obligațiile fiscale
anuale pentru anul 2018.
Valoarea bonificației diminuează impozitul pe venitul anual plătit.

pentru plata cu anticipație a impozitului pe venit - 5% din impozitul pe


venit anual estimat, plătit integral până la 15 decembrie 2018.
Valoarea bonificației diminuează impozitul pe venitul anual plătit.

În cazul în care ambele situatii sunt îndeplinite cumulativ se aplică


ambele bonificații.

Curs Noutăți Fiscale 2018 141

Declarația unică – OUG 18/2018


Bonificatie exemplu 1:
Dacă un contribuabil depune declarația unică prin mijloace electronice
de transmitere la distanță până la 15 iulie 2018, iar suma este achitată
integral până la 15 martie 2019, contribuabilul beneficiază de o
bonificație de 5%. Ultima plată efectuată de contribuabil se
diminuează cu valoarea bonificației de 5% (teoretic). -

Obligație fiscală: 10.000 lei


Obligatie fiscala estimata
si achitata pe 18 iulie 2018: 5.000 lei
Plată în data de 10 martie 2019: 4.500 lei
(ultima plată va fi diminuată ca urmare a bonificației)
Bonificație 5%: 500 lei
Curs Noutăți Fiscale 2018 142

71
23/10/2018

Declarația unică – Proiect OUG 9.03.2018


Bonificatie exemplu 2:

Dacă un contribuabil depune declarația unică prin mijloace electronice de


transmitere la distanță până la 15 iulie 2018, efectuează plăți anticipate pe
parcursul anului iar suma este achitată integral până la 15 decembrie
2018, contribuabilul beneficiază de o bonificație totală de 10%. Ultima
plată efectuată de contribuabil se diminuează cu valoarea bonificației de
10%.
•Obligație fiscală estimată: 10.000 lei
•Plată în data de 18 iulie 2018: 7.000 lei
•Plată în data de 10 septembrie 2018: 2.500 lei
(ultima plată va fi diminuată ca urmare a bonificației)
•Bonificație 5%: 500 lei

Curs Noutăți Fiscale 2018 143

Bonificatii
Situatii aparute ulterior depunerii declarației unice

Contribuabilul corectează Beneficiază de bonificație


impozitul pe venitul anual inclusiv pentru sumele
estimat în sensul majorării estimate suplimentar
acestuia

Contribuabilul corectează Sumele achitate în plus se


impozitul pe venitul anual compenseaza.
estimat în sensul diminuării
acestuia

72
23/10/2018

Studiu de caz 1

PFA – Venit net estimat 2018 = 60.000 lei

Se verifica incadrarea in plafon:


– 60.000 lei > 22.800 lei (12 salarii minime)

Are obligatia depunerii DU până la 15 iulie 2018, in baza careia va datora


CAS si CASS

Alege bază de calcul CAS, suma de 1.900 lei (minimul).


– CAS lunară datorată de contribuabil în anul 2018 este de 5700 lei
(22.800 lei * 25%)
– CASS lunara datorată de contribuabil în anul 2018 este de 2280 lei
(22.800 lei * 10%)

Curs Noutăți Fiscale 2018 145

Studiul de caz 2

PFA – venit net/norma estimat 2018 = 15.000 lei

Se verifica incadrarea in plafon:


– 15.000 lei < 22.800 lei (12 salarii minime)

NU are obligatia DU unice până la 15 iulie 2018, pentru CAS si CASS.

Poate opta pentru plata CAS si CASS prin depunerea declarației unice

Curs Noutăți Fiscale 2018 146

73
23/10/2018

Studiul de caz 3

Persoana fizica estimeaza următoarele venituri pentru 2018:

– PFA – venit net estimat 2018 = 40.000 lei


– Chirii – venit anual estimat 2018 – 12.000 lei (1000 lei lunar)
– Dividende – venit anual estimat 90.000 lei

• Avand in vedere ca exista atat venituri pentru care exista obligatia


CAS si CASS, cat si venituri pentru care exista doar obligatia CASS,
vom trata contributiile obiligatorii separat

Curs Noutăți Fiscale 2018 147

CAS (doar pentru veniturile din PFA)


PFA – venit net estimat 2018 = 40.000 lei

Se verifica incadrarea in plafon:


– 40000 > 22.800 lei

Are obligatia depunerii DU până la 15 iulie 2018, in baza careia


va datora CAS

Alege bază de calcul CAS suma de 3.000 lei:


–CAS lunară datorată de contribuabil în anul 2018 este de 9000
lei (3.000 lei * 12 x 25%)

Curs Noutăți Fiscale 2018 148

74
23/10/2018

CASS
Încadrarea în plafonul anual se efectuează prin însumarea veniturilor.

Venit total = 40.000 (PFA) + (12.000 – 40%*12.000) (Chirii) + 90.000


(dividende) Venit total =137.200 lei

Se verifica incadrarea in plafon:


– 137.200 lei > 22.800 lei (12 salarii minime)

Are obligatia depunerii declaratiei unice până la 15 iulie


2018, in baza careia va datora CASS:

• CASS lunara datorată de contribuabil în anul 2018 este de


2280 lei (1900 lei x 12 x 10%)

Curs Noutăți Fiscale 2018 149

Studiul de caz 4

Persoana fizica estimeaza următoarele venituri pentru 2018:

– PFA – venit net estimat 2018 = 15.000 lei


– Chirii – venit anual estimat 2018 – 12.000 lei (1000 lei lunar)
– Dividende – venit anual estimat 90.000 lei

Avand in vedere ca exista atat venituri pentru care exista obligatia CAS
si CASS, cat si venituri pentru care exista doar obligatia CASS, vom trata
contributiile obligatorii separat.

Curs Noutăți Fiscale 2018 150

75
23/10/2018

CAS (doar pentru veniturile din PFA)

PFA – venit net 2018 estimat = 15.000 lei (activitate tot anul)

Se verifica incadrarea in plafon:


–15.000 < 22.800 lei

NU are obligatia depunerii DU până la 15 iulie 2018, pentru CAS.

Curs Noutăți Fiscale 2018 151

CASS
Încadrarea în plafonul anual se efectuează prin însumarea veniturilor.

Venit total = 15.000 (PFA) + (12.000 – 40%*12.000) (Chirii) + 90.000


(dividende)
Venit total =112.200 lei

Se verifica incadrarea in plafon:


– 112.200 lei > 22.800 lei (12 salarii minime)

Are obligatia depunerii declarației unice până la 15 iulie 2018, in


baza careia va datora CASS:
CASS lunara datorată de contribuabil în anul 2018 este de 2280 lei
(1900 lei x 12 x 10%)

Curs Noutăți Fiscale 2018 152

76
23/10/2018

HG 354/2018 – Norme CF
• In cazul in care persoanele fizice (cu activitati independente) intra în
categoria persoanelor exceptate de la plata contribuţiei, își
suspendă temporar activitatea sau încetează activitatea => nu mai
datorează impozit, CAS si CASS începând cu luna în care intervine
modificarea.
• Persoana fizică ce realizează venituri din drepturi de proprietate
intelectuală pentru care plătitorul de venit are obligația reținerii la
sursă a contribuției dobândește, în cursul anului, calitatea de
salariat/pensionar, aceasta nu mai datorează contribuția de
asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din drepturile de
proprietate intelectuală realizate în luna în care a dobândit această
calitate.
• În această situație plătitorul de venit va proceda la recalcularea CAS,
CASS.
Curs Noutăți Fiscale 2018 153

HG 354/2018 – Norme CF - DDA


• O persoană fizică încheie un contract cu o publicație începând cu
data de 15 ianuarie 2018 pentru o perioadă de 1 an.
– Valoarea contractului este de 75.000 lei. Plata se efectuează în două
tranșe, prima tranșă, la încheierea contractului în sumă de 25.000 lei,
cea de a doua tranșă, la finalizarea lucrării (15 decembrie 2018), în
sumă de 50.000 lei. Este singurul venit obținut.
– Persoana fizică alege baza de calcul al CAS în sumă de 22.800 lei,
respectiv 475 lei/lună. CASS este in cuantum de 190 lei/luna.
– Persoana fizică stabilește cu plătitorul de venit ca din prima tranșă să i
se rețină CAS, CASS datorată pentru primele 4 luni (CAS: 1.900 lei,
CASS: 760 lei)

Curs Noutăți Fiscale 2018 154

77
23/10/2018

HG 354/2018 – Norme CF - DDA


Contractul încetează la data de 31 august 2018.
a) recalculează plafonul anual corespunzător numărului de luni de
activitate, astfel :
• 22.800 lei : 12 luni x 8 luni de activitate = 15.200 lei.

b) Se calculeaza venitul net realizat pana in acest moment.

• Venit net = (75.000 – 40%x75.000)x 8/12 = 30.000 lei

• 30.000 lei > 15.200 lei

Curs Noutăți Fiscale 2018 155

HG 354/2018 – Norme CF - DDA

c) Pentru CAS, CASS persoana fizică are posibilitatea să păstreze


valoarea venitului ales sau o poate modifica, dar nu sub nivelul
plafonului stabilit la lit. a) de 15.200 lei
• persoana fizică nu modifică plafonul ramane 22.800 lei.

d) se constată că persoana fizică datorează CAS în valoare de 5.700 lei


(22.800 lei x 25%) si CASS in valoare de 2.280 lei (22.800 lei x 10%)

e) Rest de plata CAS 3.800 lei (5.700 lei – 1.900 lei), CASS 1.520 lei
(2.280 lei – 760 lei).
CAS, CASS va fi reținută de către plătitor odată cu ultima plată efectuată .

Curs Noutăți Fiscale 2018 156

78
23/10/2018

HG 354/2018 – Norme CF - DDA


• După întreruperea contractului, cesionează drepturi de proprietate
intelectuală unei persoane juridice pentru suma de 50.000 lei.
– Daca s-a retinut si diferenta de 3.800 lei CAS si 1.520 lei CASS in ultima
plata – noul platitor nu mai retine nimic
– Daca nu s-a retinut si diferenta de 3.800 lei CAS si 1.520 lei CASS in
ultima plata – persoana fizica are obligatia de a desemna noul platitor
sa retina.

Curs Noutăți Fiscale 2018 157

Cota contribuţiei asiguratorie pentru muncă

• Cota contribuţiei asiguratorie pentru muncă este de 2,25%.

• Baza lunară de calcul al contribuţiei asiguratorie pentru


muncă o reprezintă suma câştigurilor brute realizate din salarii
şi venituri asimilate salariilor

Curs Noutăți Fiscale 2018 158

79
23/10/2018

OpANAF nr. 1281

• Din contribuţia asiguratorie pentru muncă încasată la bugetul de stat, se


alocă lunar, până la sfarșitul lunii în curs, o cotă de:
– 15% se face venit la Fondul de garantare pentru plata creanţelor
salariale constituit în baza Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi
utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu
modificările ulterioare;
– 20% se face venit la Bugetul asigurărilor pentru șomaj;
– 5% se face venit la Sistemul de asigurare pentru accidente de munca
si boli profesionale;
– 40% se face venit la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale
de sănătate pentru plata concediilor medicale;
– 20% se fac venit la bugetul de stat într-un cont distinct.

Curs Noutăți Fiscale 2018 159

OpANAF nr. 3567/2017 privind aprobarea unor formulare


utilizate pentru stabilirea din oficiu a CAS şi a CASS pentru
persoanele fizice

Se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare:

"Decizie privind  Se utilizează la emiterea din oficiu a


stabilirea din oficiu a deciziei pentru contribuabilii persoane
CAS si CASS pentru fizice, în cazul în care organul fiscal
persoane fizice", competent constată neîndeplinirea
Formular 670 obligației depunerii declarației privind
venitul realizat
"Decizie de anulare a  în cazul în care organul fiscal competent
deciziei privind stabilirea constată depunerea de către
din oficiu a CAS si CASS contribuabil a declarației privind venitul
pentru persoane fizice", realizat sau a unor documente care
Formular 660 atestă faptul că nu datora CAS și/sau
CASS.

Curs Noutăți Fiscale 2018 160

80
23/10/2018

OG 25/2017

Venituri din salarii și venituri asimilate salariilor care nu se cuprind în


baza lunară de calcul al contribuțiilor de asigurări sociale

s) următoarele avantaje primite în legătură cu o activitate dependentă:


contribuţiile la un fond de pensii facultative .., şi cele reprezentând
contribuţii la scheme de pensii facultative .., precum şi primele de
asigurare voluntară de sănătate și serviciile medicale furnizate sub
formă de abonament, conform Legii nr. 95/2006, suportate de
angajator pentru angajaţii proprii, in limitele prevăzute, precum şi
primele aferente asigurărilor de risc profesional;

Curs Noutăți Fiscale 2018 161

Impozitul pe nerezidenti pe
reprezentanțele firmelor
străine înființate în România
OG 25/2017

Curs Noutăți Fiscale 2018 162

81
23/10/2018

OG 25/2017

Modificare impozitul pe reprezentanțe

• Reprezentanţa unei/unor persoane juridice străine, autorizată să


funcţioneze în România, potrivit legii, are obligaţia de a plăti un
impozit anual

• Impozitul pe reprezentanţă pentru un an fiscal este de 18.000 lei.


• În cazul reprezentanţei unei/unor persoane juridice străine, care se
înfiinţează sau desfiinţează în cursul unui an fiscal, impozitul datorat
pentru acest an se calculează proporţional cu numărul de luni de
existenţă a reprezentanţei în anul fiscal respectiv.

• Formularul 108 ―Declaraţie privind impozitul pe reprezentanţă‖,


precum şi a instrucţiunilor de completare a acestuia.

Curs Noutăți Fiscale 2018 163

OG 25/2017

Modificare impozitul pe reprezentanțe

• Reprezentanţa unei/unor persoane juridice străine are


obligaţia să declare şi să plătească impozitul pe
reprezentanţă la bugetul de stat până în ultima zi a lunii
februarie inclusiv a anului de impunere.

• Reprezentanţa unei/unor persoane juridice străine înfiinţată în


România în cursul unei luni din anul de impunere are obligaţia
să calculeze, să depună declaraţia fiscală la organul fiscal
competent şi să plătească impozitul pentru anul de impunere,
în termen de 30 de zile de la data la care aceasta a fost
înfiinţată.

Curs Noutăți Fiscale 2018 164

82
23/10/2018

Impozite si taxe locale


LEGEA NR. 196/2017

Curs Noutăți Fiscale 2018 165

Legea nr. 196/2017

• Terenurile amplasate în intravilan, înregistrate în registrul


agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu
construcții, în suprafață de până la 400 m², nu se vor impozita

• In vigoare de la 1 ianuarie 2018!

Curs Noutăți Fiscale 2018 166

83
23/10/2018

TVA
OG nr. 23/2017
Legea nr. 275/2017
OUG nr. 79/2017
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
ORDIN ANAF nr. 3737/2016
Legea nr. 177/2017

Curs Noutăți Fiscale 2018 167

OUG 89/2018
• 4 OCTOMBRIE 2018

Curs Noutăți Fiscale 2018 168

84
23/10/2018

OUG 89/2018
• TVA 5% pentru:
– Cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcţie
similară, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping

– Serviciile de restaurant şi de catering, cu excepţia băuturilor alcoolice,


altele decât berea care se încadrează la codul NC 22 03 00 10

– Dreptul de utilizare a facilităților sportive (Codul CAEN 9311 si 9313 )

– Serviciile constând în permiterea accesului la bâlciuri, parcuri de


distracții și parcuri recreative ale căror activități sunt încadrate la
codurile (CAEN 9321 și 9329)

Curs Noutăți Fiscale 2018 169

OUG 89/2018

• Serviciile de restaurant şi de catering, cu excepţia băuturilor alcoolice,


altele decât berea care se încadrează la codul NC 22 03 00 10

Implicatii:
– Cota 5% la TVA doar pentru serviciile de restaurant si catering, nu si
pentru serviciile de livrarile la domiciliu (Pentru care se va aplica 9%)

– In restaurante pentru livrarile de bere se va putea aplica TVA 5%

– Pentru livrările de bere în magazinele obișnuite, ambalată la cutie sau la


sticlă, cota de TVA pentru bere este de 19%.

Curs Noutăți Fiscale 2018 170

85
23/10/2018

OUG 89/2018

• Dreptul de utilizare a facilităților sportive doar pentru


• Codul CAEN 9311 Activități ale bazelor sportive cuprinde: exploatarea
instalaţiilor destinate evenimentelor sportive desfăşurate în sală sau în aer
liber, stadioane de fotbal, hockey, cricket, rugby, piste pentru cursele de
automobile, câini, cai, bazine de înot şi stadioane, stadioane de atletism,
arene şi stadioane pentru sporturi de iarnă, arene de hochei pe gheaţă,
arene de box, terenuri de golf, piste de popice, organizarea activităţilor
sportive în săli sau în aer liber, pentru profesionişti sau amatori, de către
întreprinzători care dispun de instalaţii proprii.
• Codul CAEN 9313 Activităţi ale centrelor de fitness include cluburi şi
centre de fitness şi culturism.

Implicatii:
– Pentru restul activitatilor sportive se va aplica cota standard

Curs Noutăți Fiscale 2018 171

OUG 89/2018
• Serviciile constând în permiterea accesului la bâlciuri, parcuri de distracții
și parcuri recreative ale căror activități sunt încadrate la:

• Codul CAEN 9321 Bâlciuri şi parcuri de distracţii include activităţi ale


bâlciurilor şi parcurilor de distracţii. Sunt incluse activităţile de exploatare
a unei varietăţi de atracţii, cum ar fi cursele mecanice, plimbările pe apă,
jocuri, expoziţii, expoziţii tematice şi terenuri pentru picnic.
• Codul CAEN 9329 Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a. include
activităţi recreative şi distractive (cu excepţia bâlciurilor şi a parcurilor de
distracţii) neclasificate în altă parte: activităţi ale parcurilor recreative (fără
cazare), exploatarea facilităţilor de transport recreativ, de exemplu porturi
turistice, exploatarea pârtiilor de schI, închirierea echipamentului de
agrement, ca parte integrantă a facilităţilor recreative, târguri şi expoziţii
de natură recreativă, activităţi ale plajelor, inclusiv închirierea de cabine de
baie, vestiare, scaune etc., funcţionarea ringurilor de dans.

Curs Noutăți Fiscale 2018 172

86
23/10/2018

PLAFON TVA
LEGEA 72/2018

Curs Noutăți Fiscale 2018 173

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/1855 A CONSILIULUI din


10 octombrie 2017 de autorizare a României să aplice o măsură
specială de derogare de la articolul 287 din Directiva 2006/112/CE
privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

Prin derogare de la articolul 287 punctul 18 din Directiva 2006/112/CE,


România este autorizată să acorde o scutire de la plata TVA
persoanelor impozabile a căror cifră de afaceri anuală nu depășește
echivalentul în monedă națională a 88 500 EUR (300.000 lei) la cursul
de schimb din ziua aderării sale.

Curs Noutăți Fiscale 2018 174

87
23/10/2018

Legea 72/2018
Consecinta

300.000 lei
220.000 lei Dupa 1 aprilie 2018

Pana la 1 aprilie 2018

Curs Noutăți Fiscale 2018 175

Plafonul de TVA

Pentru persoanele impozabile înființate anterior anului 2018:

Depășesc plafonul de 220.000 solicita inregistrarea


lei între 1 ianuarie 2018 și data
de 1 aprilie 2018
Nu depășesc plafonul de solicită înregistrarea dacă
220.000 lei între 1 ianuarie depășesc plafonul de 300.000 lei
2018 și data de 1 aprilie 2018 până la data de 31 decembrie
2018

•La determinarea plafonului de 300.000 lei se ia în calcul și cifra


de afaceri realizată în perioada de referință.
Curs Noutăți Fiscale 2018 176

88
23/10/2018

Plafonul de TVA

Pentru persoanele impozabile înființate în perioada 1 ianuarie


2018 și data de 1 aprilie 2018

Dacă depășesc plafonul de solicita inregistrarea


220.000 lei între 1 ianuarie
2018 și data de 1 aprilie 2018
Dacă nu depășesc plafonul de solicită înregistrarea dacă
220.000 lei între 1 ianuarie depășesc plafonul de 300.000
2018 și data de 1 aprilie 2018 lei până la data de 31
decembrie 2018

Curs Noutăți Fiscale 2018 177

Plafonul de TVA

Persoanele în cazul cărora obligația de înregistrare ar interveni


începând cu data de 1 aprilie 2018

Obligatie Conditie
Solicita înregistrarea în Doar daca depășesc plafonul de
scopuri de TVA 300.000 lei până la data de 31
decembrie 2018

Curs Noutăți Fiscale 2018 178

89
23/10/2018

Plafonul de TVA

Pentru persoanele impozabile înființate începând cu data de 1


aprilie 2018

Obligatie Conditie
Solicita înregistrarea în  Dacă depășesc plafonul de
scopuri de TVA 300.000 lei, de la înființare până la
31 decembrie 2018

Plafonul de TVA

Pentru persoanele care s-au înregistrat în scopuri de TVA în


perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2018 și data de 1 aprilie 2018

Optiune Condiție

Pot solicita începând cu data de la data solicitării să nu fi


1 aprilie 2018 scoaterea din depășit plafonul de 300.000 lei
evidență persoanelor
înregistrate în scopuri de TVA

Curs Noutăți Fiscale 2018 180

90
23/10/2018

Plafonul de TVA

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA


anterior anului 2018
Optiune Condiție

Pot solicita începând cu data dacă nu au depășit plafonul de


de 1 aprilie 2018 scoaterea scutire de 220.000 lei din anul
din evidență persoanelor precedent, respectiv anul 2017, șI
înregistrate în scopuri de dacă până la data solicitării
TVA scoaterii din evidență nu au
depășit plafonul de 300.000 lei.

Clarificare discutie curs


Legea 72/2018 Art II (2)
 Solicitarea de scoatere din evidența PI înregistrate în scopuri de TVA se
poate depune la organele fiscale competente între data de 1 și 10 a fiecărei
luni următoare perioadei fiscale aplicate de PI ...

 Anularea va fi valabilă de la data comunicării deciziei privind anularea.

 Obligația de a soluționa solicitările de scoatere din evidenta - cel târziu până


la finele lunii în care a fost depusă solicitarea.

 Până la comunicarea deciziei de anulare, PI îi revin toate drepturile și


obligațiile persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.

 PI care a solicitat scoaterea din evidență are obligația să depună ultimul


decont de taxă, indiferent de perioada fiscală aplicată, până la data de 25 a
lunii următoare celei în care a fost comunicată decizia de anulare a
înregistrării în scopuri de TVA.

 În ultimul decont de taxă depus, PI au obligația să evidențieze valoarea


rezultată ca urmare a efectuării tuturor ajustărilor de taxă.

91
23/10/2018

Alte modificari TVA


CODUL FISCAL

Curs Noutăți Fiscale 2018 183

OUG 79/2017

Dreptul de deducere TVA

Organele fiscale competente au dreptul de a refuza deducerea TVA


dacă, după administrarea mijloacelor de probă prevăzute de lege, pot
demonstra dincolo de orice îndoială, că persoana impozabilă știa sau
ar fi trebuit să știe că operațiunea invocată pentru pentru a justifica
dreptul de deducere era implicată într-o fraudă privind taxa pe
valoarea adăugată care a intervenit în amonte sau în aval în lanțul de
livrări/prestări

Curs Noutăți Fiscale 2018 184

92
23/10/2018

OUG 25/2018

• Operațiunile efectuate în cadrul proiectelor de cercetare


– dezvoltare și inovare nu se cuprind în sfera TVA dacă
rezultatele cercetării nu sunt transferate altei persoane

Curs Noutăți Fiscale 2018 185

HG 354/2018 – Norme CF

• Persoanele impozabile care realizează activități de cercetare –


dezvoltare în vederea desfășurării activității lor economice, își pot
exercita dreptul de deducere a taxei aferente achizițiilor destinate
realizării acestor activități, în limitele şi în condiţiile prevăzute la art.
297 – 300 din Codul fiscal.

Curs Noutăți Fiscale 2018 186

93
23/10/2018

SPLIT TVA

OG nr. 23/2017
Legea nr. 275/2017

Curs Noutăți Fiscale 2018 187

Split TVA

Persoanele impozabile care aplica Split TVA au obligaţia:


 să utilizeze un cont de TVA pentru încasarea şi plata TVA.
 să comunice contul de TVA beneficiarilor.

• In cazul necomunicarii contului de TVA beneficiarilor, beneficiarii au


obligația să plătească suma reprezentând TVA aferentă achizițiilor în
contul de TVA al furnizorului/prestatorului deschis la Trezoreria
Statului.

Curs Noutăți Fiscale 2018 188

94
23/10/2018

Split TVA

Cine aplica?

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA:


• la 31 decembrie 2017 înregistrează obligații fiscale restante
reprezentând TVA, cu excepția celor pentru care s-a obținut
eșalonarea la plată, în cuantum mai mare de:
• 15000 lei în cazul contribuabililor mari,
• 10000 de lei în cazul contribuabililor mijlocii,
• 5000 de lei în cazul contribuabililor mici sau persoane fizice;

• Obligatiile trebuie achitate până la data de 31 ianuarie 2018.

Curs Noutăți Fiscale 2018 189

Split TVA

Cine aplica?

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA:


• începând cu 1 ianuarie 2018 înregistrează obligații fiscale
restante reprezentând TVA mai vechi de 60 de zile (lucratoare)
de la scadență, cu excepția celor pentru care s-a obținut
eșalonarea la plată, în cuantum mai mare de:
• 15000 lei în cazul contribuabililor mari,
• 10000 de lei în cazul contribuabililor mijlocii,
• 5000 de lei în cazul contribuabililor mici sau persoane fizice;

Curs Noutăți Fiscale 2018 190

95
23/10/2018

Split TVA

Cine aplica?

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA:


• se află sub incidența legislației naționale privind procedurile de
prevenire a insolvenței și de insolvență

• Optional pentru toate celelalte persoane impozabile

Curs Noutăți Fiscale 2018 191

Split TVA

Registrul persoanelor ce aplica SPLIT TVA:

• Inscrierea persoanelor impozabile cu datorii la 31 decembrie


2017 se face incepand cu 1 martie 2018

• Inscrierea persoanelor dupa 1 ianuarie 2018 se face incepand


cu 1 ale lunii urmatoare celei in care s-au inregistrat cele 60
de zile de intarziere

• Inscrierea persoanelor in insolventa se face in urma notificarii


contribuabilului incepand cu 1 ale lunii urmatoare intrarii in
procedura insolventei.

Curs Noutăți Fiscale 2018 192

96
23/10/2018

Split TVA

Iesirea din sistemul SPLIT TVA:

• Daca contribuabilul a intrat in urma restantelor – dupa minim


6 luni prin optiune.
• Daca contribuabilul a optat pentru SPLIT TVA, iesirea se face
prin optiune la sfarsitul anului fiscal, dar nu mai devreme de 1
an de la data exprimarii optiunii si inscrierea in Registru
• Daca contribuabilul a intrat in sistemul SPLIT TVA din cauza
intrarii in insolventa, poate iesi prin optiune dupa iesirea din
insolventa.
• Radierea se realizeaza in 5 zile de la exprimarea optiunii.

Curs Noutăți Fiscale 2018 193

Aplica Split TVA

•Persoanele impozabile inregistrate în scopuri de TVA, au obligaţia:


 să plătească contravaloarea TVA aferente achiziţiilor de bunuri
şi servicii într-un cont de TVA al furnizorului/prestatorului care
aplica SPLIT TVA

Exceptie:
Instituțiilor publice și persoanelor neînregistrate în scop de TVA,
nu au obligaţia să plătească contravaloarea TVA aferente
achiziţiilor de bunuri şi servicii efectuate în contul distinct
deschis de furnizor/prestator.

Curs Noutăți Fiscale 2018 194

97
23/10/2018

Split TVA

Facilitati optiune:

• o reducere cu 5% a impozitului pe profit/pe veniturile


microîntreprinderilor.

Curs Noutăți Fiscale 2018 195

Split TVA

Operațiuni pentru care se va aplica această plată defalcată.

• livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile din punctul de vedere


al TVA conform prevederilor Codului fiscal, pentru care locul se
consideră a fi în România.

• Nu se aplică plata defalcată a TVA pentru:


– operaţiunile pentru care beneficiarul este persoana obligată la
plata taxei;
– operaţiunile supuse regimurilor speciale prevăzute la art. 310—
315 şi art. 3151 din Codul fiscal.

Curs Noutăți Fiscale 2018 196

98
23/10/2018

Split TVA

Comentarii:

• Nu se aplică plata defalcată a TVA pentru:


– situatia in care beneficiarul este obligat la plata TVA prin metoda
de simplificare la taxare inversa;

– operațiunile supuse regimurilor speciale (regimul special pentru


unitățile de turism, regimul bunurilor second-hand, regimul
special pentru agricultori, regimul special pentru servicii
electronice, telecomunicatii, televiziune si radiofuziune etc).

Curs Noutăți Fiscale 2018 197

Split TVA

Comentarii:

• Nu se aplică plata defalcată a TVA pentru:


 în situația în care plata nu se efectuează direct de
beneficiar către furnizor/ prestator;
 în situația în care plata se efectuează în natură;
 în situația în care plata se efectuează prin
compensare;
 în situația plăților efectuate cu card bancar sau
sumelor puse la dispoziție prin cont escrow;
 prin finanțarea acordată de instituțiile de prin
operațiuni de factoring.

Curs Noutăți Fiscale 2018 198

99
23/10/2018

Split TVA

Incasarile in numerar prin carduri sau substitute de numerar

• Nu se aplica plata defalcata a TVA pentru plăţile efectuate cu


numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a
substitutelor de numerar.

• PI au obligaţia să vireze în contul de TVA propriu, în termen de


maximum 30 zile lucrătoare de la încasarea contravalorii livrărilor
de bunuri/prestărilor de servicii TVA aferentă încasărilor prin
utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar.

Curs Noutăți Fiscale 2018 199

Split TVA

Concluzie:
PI si institutiile publice inregistrate în sopuri de TVA sunt obligate sa
vireze in contul de TVA in 30 zile lucratoare de la incasare:
– Diferenta dintre incasarile si platile efectuate in numerar intr-o zi
aferente livrarilor/prestarilor;
– TVA aferenta incasarilor prin utilizarea cardurilor sau a
substitutelor de numerar;
– TVA neplatita in contul de TVA de alti beneficiari (decat cei obligati
sa plateasca in contul de TVA); Opţional poate fi virată în contul
de TVA şi TVA care nu a fost plătită în contul de TVA de către
persoanele obligate sa plateasca in contul de TVA.
– TVA aferenta facturilor emise inainte de intrarea in sistemul SPLIT
TVA sau, dupa caz, inainte de data de la care aplica optional plata
defalcata a TVA si achitate dupa aceasta data.

Curs Noutăți Fiscale 2018 200

100
23/10/2018

Split TVA

Cesiunea de creante

• Cesionarul are obligatia platii in contul de TVA al


furnizorul/prestatorul cedent a valorii TVA din factura cesionata.

• Daca suma este mai mica decat valoarea TVA, la momentul


incasarii, furnizorul/prestatorul cedent vireaza diferenta in contul
de TVA propriu la data incasarii acestei sume.

Curs Noutăți Fiscale 2018 201

Split TVA

Exemplu:

Factura de vanzare cesionata: 20.000 lei + 3.800 lei TVA

a) Valoare cesiune 14.280 lei (din care TVA 2.280 lei)


Cesionarul virează in contul de TVA al furnizorului 3.800 lei si diferenta
in contul curent.

b) Valoare totala cesiune 3.470 lei


Cesionarul virează in contul de TVA al cedentului toata suma 3.470 lei,
iar furnizorul vireaza in contul sau propriu diferenta de TVA 330 lei
(3.800 – 3.470).

Curs Noutăți Fiscale 2018 202

101
23/10/2018

Split TVA

Plata defalcata a TVA in cazul platilor partiale

 In cazul in care exista plati partiale sau plati de avans, fiecare suma
achitata se va considera ca avand inclusa si TVA => se va aplica
metoda sutei majorate pentru determinarea TVA de achitat separat.

 Plati partiale cu cota diferita de TVA: Are prioritate regimul normal


de taxare in ordinea descrescatoare a cotelor.

Valoarea TVA din aceste plati partiale se determina dupa formula:


19 x 100/119, 9 x 100/109 sau 5 x 100/105, dupa caz.

Curs Noutăți Fiscale 2018 203

Split TVA

Exemplul 1
Societatea Alfa SRL, inregistrata TVA, emite o factură în valoare de
59.500 lei, din care 50.000 lei valoarea fără TVA și 9.500 lei TVA. Cum
va realiza plata clientul?

Clientul va achita suma de 50.000 lei în contul curent și suma de 9.500


lei în contul de TVA.
– Alfa SRL trebuie sa ii comunice clientului un cont de TVA;
– Daca nu ii comunica contul, clientul va trebui să consulte siteul
ANAF pentru a găsi contul de TVA.

Curs Noutăți Fiscale 2018 204

102
23/10/2018

Split TVA
Factura
50.000 + 9.500 lei TVA
Ordin de plata
Alfa SRL Client
Inregistrat TVA PJ inregistrat TVA
Aplica SPLIT NU aplica SPLIT

Cont Curent 50.000 lei Cont Curent


Alfa SRL Client

Cont TVA 9.500 lei

Alfa SRL

Curs Noutăți Fiscale 2018 205

Split TVA
Factura
50.000 + 9.500 lei TVA
Ordin de plata
Alfa SRL Client
Inregistrat TVA PJ Inregistrat TVA
Aplica SPLIT Aplica SPLIT

Cont Curent 50.000 lei Cont Curent


Alfa SRL Client

Cont TVA 9.500 lei Cont TVA


Alfa SRL Client

Curs Noutăți Fiscale 2018 206

103
23/10/2018

Split TVA
Factura
50.000 + 9.500 lei TVA
Alfa SRL Ordin de plata Client
Inregistrat TVA PJ neinregistrat TVA
Aplica SPLIT PFA Neinregistrat TVA

Cont Curent 59.500 lei Cont Curent


Alfa SRL Alfa SRL Client
depune sau
vireaza din
contul curent
in contul de
TVA 9.500 lei Cont TVA
Alfa SRL

Curs Noutăți Fiscale 2018 207

Split TVA
Factura
50.000 + 9.500 lei TVA
Ordin de plata
Alfa SRL Client
Inregistrat TVA PJ Inregistrat TVA
NU aplica SPLIT Aplica SPLIT

Cont Curent 50.000 lei Cont Curent


Alfa SRL Client

9.500 lei Cont TVA


Client

Curs Noutăți Fiscale 2018 208

104
23/10/2018

Split TVA
Factura
50.000 + 9.500 lei TVA
Numerar / CARD
Alfa SRL
Client
Inregistrat TVA
Oricine
Aplica SPLIT

Cont Curent 59.500 lei Cont Curent


Alfa SRL
depune sau
Alfa SRL Client
vireaza din
contul curent
in contul de
TVA 9.500 lei Cont TVA
Alfa SRL

Curs Noutăți Fiscale 2018 209

Split TVA

Speta 2

Societatea Alfa SRL, inregistrata TVA, vinde către Beta SRL produse in
valoare de 10.000 lei (produse de 3.000 cu TVA 19% si 7.000 cu TVA
9%).
Total factura = 3000+19%*3000 + 7000 + 7000*9% = 11.200 lei.
Beta SRL achita partial 5.000 lei prin numerar. Cum va efectua plata
clientul în această situație?

Curs Noutăți Fiscale 2018 210

105
23/10/2018

Split TVA

Speta 2. Continuare
Conform OG 23/2017 furnizorul, Alfa SRL trebuie sa vireze contul sau
de TVA in 30 zile contravaloarea TVA, calculand TVA folosind procedeul
sutei majorate, dar în ordinea descrescătoare a cotelor de TVA.

Valoare produse cu cota TVA 19% = 3000+3000*19% = 3.570 lei (deci


din 5000 lei platiti partial in numerar, 3570 lei sunt pentru produsele
cu 19% TVA)

Restul de 1430 lei sunt pentru produsele cu 9% TVA. TVA aferent sumei
de 1430 lei = 9/109 * 1430 = 118 lei.

Curs Noutăți Fiscale 2018 211

Split TVA

Speta 2. Continuare

Alfa SRL va depune numerar ori va vira din contul curent în contul de
TVA suma de 570 lei + 118 lei = 688 lei

In cazul in care Beta SRL realizeaza plata prin virament bancar, Beta
SRL calculeaza TVA de virat in contul de TVA a lui Alfa SRL

Curs Noutăți Fiscale 2018 212

106
23/10/2018

Split TVA
Factura:
10.000 + 1.200 lei TVA
Beta SRL plata partiala
5000 lei numerar
Alfa SRL Beta SRL
Inregistrat TVA Inregistrat TVA

Cont Curent
5.000 lei
numerar
Cont Curent
Alfa SRL
depune sau Alfa SRL Client
vireaza din
contul curent in
contul de TVA
688 lei
Cont TVA
Alfa SRL

Curs Noutăți Fiscale 2018 213

Split TVA
Factura:
10.000 + 1.200 lei TVA
Beta SRL plata partiala
5000 lei OP
Beta SRL
Alfa SRL
Inregistrat TVA care nu aplica
Inregistrat TVA
SPLIT TVA

Cont Curent 4.312 lei Cont Curent


Alfa SRL Client

Cont TVA 688 lei

Alfa SRL

Curs Noutăți Fiscale 2018 214

107
23/10/2018

Split TVA
Factura:
10.000 + 1.200 lei TVA
Beta SRL plata partiala 5000
lei OP
Beta SRL
Alfa SRL
Inregistrat TVA
Inregistrat TVA
care aplica SPLIT

Cont Curent 4.312 lei Cont Curent


Alfa SRL Client

Cont TVA 688 lei Cont TVA


Alfa SRL Client

Curs Noutăți Fiscale 2018 215

Split TVA
Factura:
10.000 + 1.200 lei TVA
Beta SRL plata partiala
5000 lei OP
Beta
Alfa SRL
PJ neinregistrat TVA
Inregistrat TVA
PFA Neinregistrat TVA

Cont Curent 5.000 lei Cont Curent


Alfa SRL Alfa SRL Client
depune sau
vireaza din
contul curent
in contul de
TVA 688 lei
Cont TVA
Alfa SRL

Curs Noutăți Fiscale 2018 216

108
23/10/2018

Concluzii
Beneficiarul Furnizorul Modalitate Tratament beneficiar
(Clientul) plată

Plătitor de Aplică Prin bancă Plată defalcată:


TVA mecanismul •din contul curent in contul
Aplică curent al furnizorului baza de
mecanismul impozitare și
•din contul de TVA in contul de
TVA al furnizorului TVA inscrisa
in factura
Numerar Plată unică pentru care se emite
chitanta / bon fiscal –
cumparatorul nu mai are alte
obligatii

Curs Noutăți Fiscale 2018 217

Concluzii
Beneficiar Furnizorul Modalitate Tratament beneficiar
ul plată
(Clientul)
Plătitor de Aplică Prin banca Plată defalcată:
TVA mecanismul •din contul curent in contul
curent al furnizorului baza de
Nu aplică impozitare și
mecanism •din contul curent in contul de
ul TVA al furnizorului TVA inscrisa
in factura
Numerar / Plată unică pentru care se emite
plata cu chitanta / bon fiscal –
cardul cumparatorul nu mai are alte
obligatii

Curs Noutăți Fiscale 2018 218

109
23/10/2018

Concluzii

Beneficiarul Furnizorul Modalitate Tratament beneficiar


(Clientul) plată
Plătitor de Nu aplică Prin bancă Plată defalcată in contul
TVA mecanismul curent al furnizorului: suma
Aplică fara TVA din contul curent si
TVA din contul de TVA.
mecanismul
Numerar / Plată unică pentru care se
plata cu cardul emite chitanta / bon fiscal –
nici cumparatorul, nici
furnizorul nu mai au alte
obligatii

Curs Noutăți Fiscale 2018 219

Concluzii

Beneficiarul Furnizorul Modalitate Tratament beneficiar


(Clientul) plată
Plătitor de Nu aplică Prin bancă Plată unică din contul curent
TVA mecanismul in contul curent al
Nu aplică vanzatorului
mecanismul Numerar / Plată unică pentru care se
plata cu cardul emite chitanta / bon fiscal –
nici cumparatorul, nici
furnizorul nu mai au alte
obligatii

Curs Noutăți Fiscale 2018 220

110
23/10/2018

Concluzii

Beneficiarul Furnizorul Modalitate Tratament beneficiar


(Clientul) plată

Neplătitor Aplică Prin banca/ Plată unică din contul curent în


de TVA (PJ, mecanismul Numerar contul curent al furnizorului
PF Numerar / Plată unică pentru care se emite chitanta
impozabilă) plata cu / bon fiscal – cumparatorul nu mai are
cardul alte obligatii
Neplătitor Nu aplică Prin banca/ Plată unică din contul curent în
de TVA (PJ, mecanismul Numerar contul curent al furnizorului
PF Numerar / Plată unică pentru care se emite chitanta
impozabilă) plata cu / bon fiscal – nici cumparatorul si nici
cardul vanzatorul nu mai au alte obligatii

Curs Noutăți Fiscale 2018 221

Split TVA

Contraventii pe scurt:
Plata eronata a TVA de care PI si institutiile publice in alt cont decat
contul de TVA al furnizorului care aplica Split TVA – daca corectia se
realizeaza:

< 7 zile - nu se aplica sanctiuni.

7 zile – 30 zile - penalitate de 0,06%/zi pana la


corectarea acesteia

> 30 zile - penalitate de 0,06%/zi pana la


corectarea acesteia

Curs Noutăți Fiscale 2018 222

111
23/10/2018

Split TVA

Corectie acceptata:

• In cazul in care furnizorul efectuează transferul TVA aferent


tranzactiei în contul sau de Split TVA.

Curs Noutăți Fiscale 2018 223

Split TVA

Plata eronata a TVA de care PI inregistrate in scopuri de TVA care aplica


Split TVA din alt cont decat cel de TVA– daca corectia se realizeaza:
< 7 zile - nu se aplica sanctiuni.

7 zile – 30 zile - penalitate de 0,06%/zi din suma platita


eronat incepand din ziua efectuarii platii
pana la data cand se corectează plata
eronată prin plata TVA din contul de TVA
> 30 de zile - amenda de 10% din suma nevirata in
contul de TVA

Curs Noutăți Fiscale 2018 224

112
23/10/2018

Split TVA

Nevirarea TVA in propriul cont de TVA in termenul de 30 zile lucratoare–


daca virarea se realizeaza:

< 30 zile dupa aparitia - penalitate de 0,06%/zi din ziua in care


obligatiei trebuia virata suma pana la data virarii in
contul de TVA
> 30 de zile - amenda de 10% din suma nevirata in
contul de TVA
Necomunicarea contului de Amenda de la 2.000 lei la 4.000 lei
TVA catre furnizori si clienti

Curs Noutăți Fiscale 2018 225

Split TVA

Debitarea contului de TVA de catre titular in alte conditii decat cele


stabilite de lege daca nu se reintregeste suma debitata eronat:

< 7 zile - nu se aplica sanctiuni.

7 zile – 30 zile - penalitate de 0,06%/zi din suma


debitata eronat incepand din ziua
debitarii eronate pana la data reintregirii
sumei debitate eronat
> 30 de zile - amenda de 50% din TVA debitata
eronat

Curs Noutăți Fiscale 2018 226

113
23/10/2018

Split TVA

Conturile de TVA pot fi executate silit pentru obligații ce


reprezinta TVA.

• Plata TVA datorate la bugetul de stat;


• In baza unor titluri executorii, potrivit legii, pentru TVA aferenta
unor achizitii de bunuri/servicii.

Curs Noutăți Fiscale 2018 227

Split TVA - „To do” list

• Identificarea tranzacțiilor ce vor intra în sfera de aplicare;

• separarea tranzacțiilor pentru care va trebui să virați banii în contul


de TVA în 30 zile lucrătoare;

• stabilirea de proceduri de lucru pentru încasările în numerar;

• Identificarea clienților / furnizorilor în vederea stabilirii mecanismului


de plată a serviciilor/bunurilor;

• stabilirea numărului de conturi de TVA ce vor fi utilizate la nivelul


companiei: setarea unui singur cont de TVA pentru plățile către stat,
direct debit între conturile proprii de TVA la termenul scadent pentru
plata taxei, etc.
Curs Noutăți Fiscale 2018 228

114
23/10/2018

Split TVA - „To do” list

• Stabilirea unui proceduri de comunicare a conturilor de TVA către


parteneri;

• Identificarea sistemelor IT / contabile ce trebuie modificate (și în ce


fel) ;

• Estimarea costurilor privind implementarea sistemului (angajarea


de personal suplimentar, costuri cu sistemele de gestiune, costuri
de finanțare);

• Implementarea de proceduri interne pentru a evita sancțiunile de


50% amenda.

Curs Noutăți Fiscale 2018 229

Ordinului nr. 2827/2017

• în Planul de conturi general cuprins la punctul 594 din


Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale
individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin
OMFP nr. 1.802/2014, au fost introduse conturile:

– 5126 "Conturi la bănci în lei-TVA defalcat (A)" și


– 5127 "Conturi la bănci în valută-TVA defalcat (A)".

Curs Noutăți Fiscale 2018 230

115
23/10/2018

Inregistrarea in scopuri de TVA


LEGEA 177/2017
ORDINUL 2.856/2017

Curs Noutăți Fiscale 2018 231

Inregistrarea in scopuri de TVA

• eliminarea verificarii intenției și capacitatii de a desfășura


activitate economică si introducerea conceptului de risc fiscal

• ”Organele fiscale competente nu înregistrează în scopuri de


TVA persoana impozabilă … care prezintă risc fiscal ridicat.
Prin ordin al președintelui ANAF se stabilesc criteriile pentru
evaluarea riscului fiscal.”

A intrat in vigoare de la 1 octombrie.

Curs Noutăți Fiscale 2018 232

116
23/10/2018

Inregistrarea in scopuri de TVA

Anularea in scopuri de TVA

• eliminarea verificarii intenției și capacitatii de a


desfășura activitate economică si introducerea
conceptului de risc fiscal

• Anularea codului - dacă PI prezintă risc fiscal ridicat. Prin


ordin al președintelui ANAF se stabilesc criteriile pentru
evaluarea riscului fiscal.

Curs Noutăți Fiscale 2018 233

Inregistrarea in scopuri de TVA

 A fost introdusă obligaţia de a stabiliti criteriile de evaluare a riscului


fiscal prin normele metodologice care sunt aprobate prin HG .
 Astfel, pot fi cunoscute de catre contribuabil.
In prezent: Criteriile de evaluare sunt stabilite printr-un ordin al presedintelui
ANAF care nu are un caracter public ci unul intern. (teoretic).

Expunerea de motive:
Se mentioneaza respectarea jurispudenței CJUE, astfel cum prevede și
Tratatul de aderare si art 11 din Codul fiscal, respectiv decizia în cazul C-
527/11 Ablessio.
Statele membre nu au dreptul să refuze înregistrarea în scopuri de TVA a unei
PI pentru motivul că aceasta nu poate justfica că are suficiente resurse
financiare, tehnice și umane în momentul în care depune o cerere de
înregistrare în scopuri de TVA.

Curs Noutăți Fiscale 2018 234

117
23/10/2018

Ordinul ANAF nr. 2.856/2017

• Criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal în cazul înregistrării


și anulării înregistrării în scopuri de TVA

• Este in vigoare din luna octombrie 2017

Curs Noutăți Fiscale 2018 235

Ordinul ANAF nr. 2.856/2017

• Pentru persoanele impozabile care au solicitat înregistrarea în


scopuri de TVA, pentru care procedura de evaluare a intenției și
capacității nu a fost finalizată până la data intrării în vigoare a
prezentului ordin, este aplicabilă procedura în vigoare la data
depunerii solicitării de înregistrare în scopuri de TVA. – ordinul
605/2017

• Pentru firmele înregistrate în scopuri de TVA care fac obiectul


anulării, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA pentru care
procedura de evaluare nu a fost finalizată, este aplicabilă procedura
de evaluare anterioară intrării în vigoare a noului ordin. – ordinul
605/2017

Curs Noutăți Fiscale 2018 236

118
23/10/2018

Ordinul ANAF nr. 2.856/2017

• Verificare:
• dacă administratorii și/sau asociații persoanei impozabile
și nici persoana impozabilă însăși nu au înscrise în
cazierul fiscal infracțiuni și/sau faptele.
• dacă persoana impozabilă nu se regăsește în altă
situație de anulare.
• evaluării riscului fiscal, respectiv analizarii încetării
situației care a condus la anularea codului de TVA
conform prevederilor art. 316 alin. (11) lit. h)

Curs Noutăți Fiscale 2018 237

Ordinul ANAF nr. 2.856/2017

• Fiecărui criteriu îi corespunde un punctaj negativ. Punctajul


final care determină nivelul riscului fiscal se calculează prin
însumarea punctajelor aferente fiecărui criteriu de risc la care
se adaugă 100 de puncte.

• Risc fiscal ridicat dacă punctajul obținut este mai mic de 51 de


puncte.

Curs Noutăți Fiscale 2018 238

119
23/10/2018

Ordinul ANAF nr. 2.856/2017

După efectuarea analizei:


Nu îndeplineşte criteriile –
• propunerea de respingere
fapte in cazier, alta situatie
• decizia prin care se
de anulare a codului de respinge solicitarea
TVA, punctaj <51

Îndeplineşte criteriile
• Se acorda codul de TVA
Punctaj >=51

Compartimentul de specialitate asigură exercitarea dreptului de a fi ascultat.


Curs Noutăți Fiscale 2018 239

Criterii inregistrare

• Sediu
• Insolvență / Faliment – istoric asociați / administratori /
acționari - Reprezintă un risc fiscal situația în care un
asociat/acționar/ administrator al societății a deținut o participație
mai mare de 25% la o societate aflată în insolvență sau faliment ce
înregistrează obligații fiscale principale restante la buget.

• Inactivitate fiscală - Reprezintă risc fiscal situația prin care un


asociat/acționar/ administrator a deținut aceeași calitate la persoane
impozabile declarate inactive fiscal în ultimii 5 ani fără ca aceste
persoane impozabile să fie reactivate.

Curs Noutăți Fiscale 2018 240

120
23/10/2018

Criterii inregistrare

• Inactivitate temporară înregistrată la Registrul Comerțului


- Reprezintă risc fiscal situația prin care un asociat sau un
administrator al societății deține la alte 2 societăți participații mai
mari de 25% din capitalul fiecărei societăți, ce se află în inactivitate
temporară înregistrată șa Registrul Comerțului cu perioadă expirată
la care nu s-a făcut reactivarea.

• Respingerea/anularea înregistrării în scopuri de TVA -


Reprezintă un risc fiscal situația prin care asociații//administratorii
unei societăți solicită înregistrarea în scopuri de TVA, au mai fost în
ultimii 5 ani fiscali încheiați acționari/asociați/administratori la
societăți la care s-a anulat codul de TVA

Curs Noutăți Fiscale 2018 241

Criterii inregistrare

• Obligații fiscale restante - Reprezintă un risc fiscal dacă există


persoane impozabile la care asociații și administratorii societății ce
solicită înregistrarea în scopuri de TVA au avut aceeași calitate de
acționar/asociat/administrator, iar respectivele persoane impozabile
înregistrează obligații principale restante mai mari sau egale cu
50.000 lei. Reprezintă risc fiscal situația în care actuali
asociați/administratori au mai deținut persoane impozabile ce a
înregistrat în ultimii 5 ani fiscali încheiați obligații fiscale restante mai
mari de 50.000 lei.

Contravenții și infracțiuni - Reprezintă un risc fiscal dacă


asociații sau administratori societății înregistrează în cazierul fiscal
contravenții și infracțiuni prevăzute în legislația cazierului fiscal.

Curs Noutăți Fiscale 2018 242

121
23/10/2018

Criterii inregistrare

• Venituri - Reprezintă risc fiscal dacă administratorii persoane


impozabile nu au obținut venituri în ultimele 12 luni anterioare
depunerii cererii. Reprezintă un risc fiscal dacă administratorii au
realizat în ultimele 12 luni venituri din salarii din ocupații
corespunzătoare grupei majore 9 din COR (muncitori necalificați),
iar aceste venituri sunt preponderente.
• Rezidență fiscală - Reprezintă un risc fiscal dacă administratorul
sau unul dintre administratori este cetățean străin iar capitalul social
al societății este mai mic de 45.000 lei.
• Deținerea unui cont bancar - Reprezintă un risc fiscal dacă
societatea nu deține un cont bancar. În cazul în care societatea
deține un cont bancar iar persoanele autorizate asupra acestor
conturi nu sunt administratori, asociați sau salariați.

Curs Noutăți Fiscale 2018 243

Criterii inregistrare

• Activitatea desfășurată și activitatea la terț - Reprezintă un


risc fiscal dacă societatea nu desfășoară activitate.
Reprezintă un risc fiscal situația în care societatea desfășoară
activitate la terți în mod exclusiv fără să desfășoare activitate
la sediu sau la punctele de lucru.

• Servicii contabile - Reprezintă un risc fiscal dacă societatea


nu are încadrat un conducător al departamentului financiar-
contabil (economist sau persoană membră CECCAR).

• Salariați - Reprezintă un risc fiscal dacă societatea nu


înregistrează contracte de muncă, altele decât cele privind
serviciile contabile.

Curs Noutăți Fiscale 2018 244

122
23/10/2018

Anularea codului TVA


Anulare cod TVA pentru persoanele care prezintă risc fiscal ridicat :

•Se selecteaza pe baza unei analize de risc


•Criteriile pentru evaluarea riscului fiscal prevăzute la anexa nr. 6 la
ordin au alocat un punctaj negativ. Punctajul final se calculează prin
însumarea punctajelor aferente fiecărui criteriu de risc la care se adaugă
100 de puncte. Persoana impozabilă prezintă risc fiscal ridicat dacă
punctajul obținut este mai mic de 51 de puncte
•reprezentantul legal este invitat la ANAF
•se vor preciza “documentele pe care contribuabilul este obligat să le
prezinte.”
•inainte de a se lua decizia, contribuabilul este informat si va avea
dreptul de a fi ascultat inainte de decizia finala

Curs Noutăți Fiscale 2018 245

Criterii anulare

• Sediu - Reprezintă un risc fiscal analizat în scopul anulării codului


de TVA deținerea sediului social la cabinetul profesional al
avocatului.
– Reprezintă risc fiscal deținerea sediului social al societății în baza unui
contract de comodat cu o perioadă mai mică de un an, iar societatea nu
deține sedii secundare.

• Salariații - Reprezintă un risc fiscal analizat din punctul de vedere


al anulării înregistrării în scopuri de TVA dacă media numărului de
salariați este mai mică de 1. din acest punct de vedere, prin salariați
înțelegem persoana pentru care au fost declarate minim 20 de ore
efectiv lucrate în lună, indiferent de tipul de contract de muncă.

Curs Noutăți Fiscale 2018 246

123
23/10/2018

Criterii anulare

• Servicii contabile Reprezintă un risc fiscal din perspectiva


anulării codului de TVA dacă societatea nu înregistrează o persoană
care să conducă compartimentul financiar contabil (economist sau o
persoană membră CECCAR.)

• Rezidența fiscală - Reprezintă un risc fiscal din perspectiva anulării


codului de TVA dacă societatea înregistrează unul sau mai mulți
administratori persoane străine ce nu dețin rezidență fiscală în
România, iar capitalul social al societății este mai mic de 45.000 lei.

Curs Noutăți Fiscale 2018 247

Criterii anulare

• Neconcordanțe - Reprezintă un risc fiscal din


perspectiva anulării codului de TVA dacă societatea
înregistrează neconcordanțe semnificative între
declarațiile fiscale depuse de aceasta, inclusiv
declarațiile informative recapitulative și informațiile
regăsite în declarațiile fiscale depuse de terță, furnizori,
clienți, inclusiv cele din declarațiile recapitulative
informative depuse de acestea.

Curs Noutăți Fiscale 2018 248

124
23/10/2018

Codul de TVA anulat


CODUL FISCAL
PAPER CONSULT

Curs Noutăți Fiscale 2018 249

ORDIN Nr. 188/2018 pentru aprobarea modelului si


continutului formularului (311)

• aproba modelul, continutul si instructiunile de completare pentru


formularul 311

• posibilitatea depunerii formularului online

• introducerea unor noi prevederi referitoare la persoanele


impozabile care nu au colectat TVA in perioada in care au avut codul
de inregistrare in scopuri de TVA anulat, respectiv nu au depus
formularul 311

125
23/10/2018

Art. 11 Cod Fiscal

Deductibilitatea TVA în condiţiile tranzacţiilor cu persoanele care


au codul de TVA anulat

Situația contribuabililor cu codul anulat:


 Sunt înregistrați în Registrul persoanelor cu codul de TVA
anulat (prevăzut la art. 316 (15) CF)
 Ajusteaza TVA aferentă bunurilor de capital (art. 305 CF)
 Nu deduc TVA pentru achizițiile de bunuri/servicii realizate în
perioada în care au avut codul de TVA anulat
 Au obligația să plătească TVA la nivelul cotei colecate pentru
vânzări (pe baza Declarației 311)

Curs Noutăți Fiscale 2018 251

Art. 11 Cod Fiscal

Situația beneficiarilor care au cumpărat bunuri/servicii de la


contribuabili care au avut codul de TVA anulat (în perioada
respectivă) :

 Nu auposibilitatea să deducă TVA, dacă era emisă o factură cu


TVA de către contribuabilii care aveau codul TVA anulat, de la
data înregistrării furnizorilor în Registrul persoanelor care au
codul de TVA anulat

Curs Noutăți Fiscale 2018 252

126
23/10/2018

Art. 11 Cod Fiscal

Situația contribuabililor care au avut codul anulat și au fost


reînregistrați:

 vor factura cu TVA către clienți toate vânzările pe care le-au realizat
în perioada în care nu au avut cod de TVA

 pentru cumpărările aferente vânzărilor efectuate în perioada în care


contribuabilii au codul anulat vor putea deduce TVA după
reînregistrare;

 pentru stocuri și bunuri de capital existente la data reînregistrării,


vor efectua o ajustare pozitivă ( art.305 din Codul fiscal).

Curs Noutăți Fiscale 2018 253

Art. 11 Cod Fiscal

Situația beneficiarilor care au cumpărat bunuri/servicii de la


contribuabili care au avut codul de TVA anulat (în perioada
respectivă) si au fost reînregistrați :

– vor putea deduce taxa aferentă cumpărărilor efectuate în perioada în


care furnizorul a avut codul anulat, dacă acesta emite factură cu TVA
după reînregistrare –prevedere nou introdusă.

Curs Noutăți Fiscale 2018 254

127
23/10/2018

Cazuri posibile – Norme Cod Fiscal

• Prevederile OUG 84 se aplică în cazul în care persoana


impozabilă se înregistrează în scopuri de TVA conform art. 316
alin. (12) din Codul fiscal începând cu 1 ianuarie 2017.

• Prevederile nu se aplică în situația în care persoana


impozabilă nu are obligația de a emite facturi conform art.
319 din Codul fiscal

Curs Noutăți Fiscale 2018 255

Cazuri posibile – Norme Cod Fiscal


S-a Au fost Dupa reinregistrare
colectat emise
TVA facturi
DA NU  emite facturi şi TVA aferentă
 nu le înscrie în decont
 beneficiarii pot deduce acest TVA
DA DA  emite facturi de corecţie (art. 330 alin. (1) lit. b) CF):
- stornează facturile emise cu TVA în perioada fara cod
- emite alte facturi cu TVA aferentă livrării/prestării

NU DA  emite facturi de corecţie (art. 330 alin. (1) lit. b) CF):


- stornează facturile emise cu TVA în perioada fara
cod
- emite alte facturi cu TVA aferentă livrării/prestării
NU NU  emite facturi şi TVA aferentă
 nu le înscrie în decont
 beneficiarii pot deduce acest TVA
Curs Noutăți Fiscale 2018 256

128
23/10/2018

Cazuri posibile – Norme Cod Fiscal

• În cazul în care există diferențe între taxa colectată/care ar fi


trebuit colectată în perioada în care persoana impozabilă a
avut codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat și taxa
înscrisă în facturile emise după reînregistrarea în scopuri de
TVA a persoanei impozabile, în decontul de TVA, în secțiunea
"Taxa pe valoarea adăugată colectată", se înscriu numai
aceste diferențe.

Curs Noutăți Fiscale 2018 257

Cazuri posibile – Norme Cod Fiscal

• Pentru operațiunile la care trebuie aplicate masuri de


simplificare conform CF, realizate de persoanele impozabile
cărora li s-a anulat codul de TVA, nu se aplică taxarea inversă,
nefiind îndeplinită condiția obligatorie ca atât furnizorul cât și
beneficiarul să fie înregistrați în scopuri de TVA la data
exigibilității taxei.

Curs Noutăți Fiscale 2018 258

129
23/10/2018

Art. 11 Cod Fiscal

• Cheltuielile înregistrate de contribuabilii inactivi și de beneficiarii acestora,


vor fi luate în calcul la determinarea rezultatului fiscal privind impozitul pe
profit, la reactivarea potrivit CPF:

– în perioada fiscală din anul în curs, începând cu trimestrul reactivării,


sau

– prin rectificarea declarației 101 a anului fiscal precedent.

Observatie: Contribuabilii, declaraţi inactivi conform CPF, care desfăşoară


activităţi economice în perioada de inactivitate, sunt supuşi obligaţiilor
privind plata impozitelor, taxelor şi contribuţiilor sociale obligatorii
prevăzute de prezentul cod, dar, în perioada respectivă, nu beneficiază de
dreptul de deducere a cheltuielilor şi a TVA aferente achiziţiilor efectuate.

Curs Noutăți Fiscale 2018 259

Cauza C-101/16 - SC Paper Consult SRL

drept de deducere al TVA al


persoanei impozabile care a plătit
taxa pe valoarea adăugată pentru
tranzacțiile încheiate cu un operator
economic declarat «inactiv».

Octombrie 2017

Curs Noutăți Fiscale 2018 260

130
23/10/2018

Cauza C-101/16 - SC Paper Consult SRL

Fapt judecat: ANAF refuza să acorde Paper Consult


dreptul de deducere a TVA-ului plătit pentru prestarea de
servicii achiziționate pentru motivul că furnizorul fusese
declarat drept contribuabil inactiv și fusese radiat din
registrul persoanelor impozabile în scopuri de TVA.

Curs Noutăți Fiscale 2018 261

Cauza C-101/16 - SC Paper Consult SRL


Intrebari preliminare:
„1) Se opune Directiva 2006/112 unei reglementări naționale
în conformitate cu care este refuzat dreptul de deducere a
[TVA-ului] unei persoane impozabile pe motiv că persoana din
amonte, care a emis factura în care sunt individualizate
cheltuiala și [TVA-ul], a fost declarată inactivă de către
administrația fiscală?
2) În cazul în care răspunsul la prima întrebare este negativ,
se opune Directiva 2006/112 unei reglementări naționale în
conformitate cu care este suficientă afișarea listei cu
contribuabilii declarați inactivi la sediul [ANAF] și publicarea
acesteia pe pagina de internet a respectivei agenții, la
secțiunea «Informații publice – Informații privind agenții
economici», pentru a putea refuza dreptul de deducere a
[TVA-ului], în condițiile primei întrebări?‖
Curs Noutăți Fiscale 2018 262

131
23/10/2018

Cauza C-101/16 - SC Paper Consult SRL

• Dreptului de deducere, element esențial al mecanismului TVA-ului


vs combaterii fraudei fiscale.

• Dreptul persoanelor impozabile de a deduce din TVA-ul pe care îl


datorează TVA-ul datorat sau achitat pentru bunurile achiziționate și
pentru serviciile primite anterior de acestea constituie un principiu
fundamental al sistemului comun al TVA-ului.

• Dreptul de deducere face parte integrantă din mecanismul TVA-ului


și, în principiu, nu poate fi limitat. Acest drept se exercită imediat
pentru totalitatea taxelor aplicate operațiunilor efectuate în amonte
(Gabalfrisa și alții, C-110/98-C-147/98, Mahagében și Dávid,
C-80/11 și C-142/11)

Curs Noutăți Fiscale 2018 263

Cauza C-101/16 - SC Paper Consult SRL


Regimul de deduceri urmărește să degreveze în întregime
antreprenorul de sarcina TVA-ului datorat sau achitat în
cadrul tuturor activităților sale economice. Sistemul comun al
TVA-ului garantează, perfecta neutralitate

Dreptul de deducere a TVA-ului trebuie să respecte atât cerințe


sau condiții de fond, cât și cerințe sau condiții de formă.

În ceea ce privește cerințele sau condițiile de fond, reiese din


articolul 168 litera (a) din Directiva 2006/112 că, pentru a putea
beneficia de dreptul de deducere, trebuie, pe de o parte, ca
persoana interesată să fie o persoană impozabilă în sensul
respectivei directive și, pe de altă parte, ca bunurile sau
serviciile invocate să fie utilizate în aval de persoana
impozabilă în scopul operațiunilor taxabile ale acesteia.
Curs Noutăți Fiscale 2018 264

132
23/10/2018

Cauza C-101/16 - SC Paper Consult SRL


O persoană impozabilă care încheie tranzacții supuse la plata
TVA-ului cu un operator economic declarat inactiv trebuie, în
toate cazurile, să fie considerată ca știind sau ca trebuind să știe
că încheierea unor astfel de tranzacții prezintă un risc de
evaziune fiscală.

Cunoașterea sau cunoașterea presupusă în mod rezonabil a


unui astfel de risc NU justifică refuzarea acordării dreptului de
deducere a TVA-ului persoanei impozabile în cauză.

Un simplu risc de fraudă privind TVA-ul, al cărui grad este, de


altfel, susceptibil să facă obiectul unor controverse, nu este
suficient pentru a justifica refuzarea acordării dreptului de
deducere.

Curs Noutăți Fiscale 2018 265

Cauza C-101/16 - SC Paper Consult SRL


Refuzul de a acorda dreptul de deducere a TVA-ului constituie o
sancțiune al cărei efect urmărește, în realitate, nu atât să asigure
caracterul efectiv al obligației de a consulta lista operatorilor
economici declarați inactivi întocmită de președintele ANAF, cât să
descurajeze efectuarea de către persoanele impozabile de achiziții
de la operatorii declarați inactivi.

Măsurile adoptate nu trebuie să depășească ceea ce este necesar


pentru a atinge astfel de obiective de compatere a evaziunii. Prin
urmare, acestea nu pot fi utilizate astfel încât să repună în discuție
în mod sistematic dreptul de deducere a TVA-ului și, așadar,
neutralitatea TVA-ului (Gabalfrisa și alții, C-110/98-C-147/98,
Mahagében și Dávid, C-80/11 și C-142/11).

Curs Noutăți Fiscale 2018 266

133
23/10/2018

Cauza C-101/16 - SC Paper Consult SRL


Concluzia finala a CJUE:

Directiva 2006/112/CE trebuie să fie interpretată în sensul că se


opune unei reglementări naționale precum cea în discuție în
cauza principală, în temeiul căreia dreptul de deducere a taxei pe
valoarea adăugată este refuzat unei persoane impozabile
pentru motivul că operatorul care i-a furnizat o prestare de
servicii în schimbul unei facturi pe care figurează separat prețul și
taxa pe valoarea adăugată a fost declarat inactiv de
administrația fiscală a unui stat membru, această declarare a
inactivității fiind publică și accesibilă pe internet oricărei
persoane impozabile în acest stat, atunci când acest refuz al
dreptului de deducere este sistematic și definitiv, nepermițând
să se facă dovada absenței unei fraude sau a unei pierderi de
venituri fiscale.

Curs Noutăți Fiscale 2018 267

Cauza C-101/16 - SC Paper Consult SRL

• Limitare în timp
• Guvernul român a solicitat Curții să limiteze în timp efectele
hotărârii care urmează a fi pronunțată.
• Guvernul român evidențiază consecințele financiare grave
care ar surveni dacă, în urma hotărârii Curții, ar trebui să se
acorde deducerea TVA-ului tuturor operatorilor economici
care au încheiat tranzacții cu operatori declarați inactivi
începând din anul 2007.
• Pentru a putea decide o astfel de limitare, este necesară
întrunirea a două criterii esențiale, și anume buna-credință a
celor interesați și riscul unor perturbări grave (Santander
Asset Management SGIIC și alții, C-338/11-C-347/11,
Microsoft Mobile Sales International și alții, C-110/15).

Curs Noutăți Fiscale 2018 268

134
23/10/2018

Cauza C-101/16 - SC Paper Consult SRL

• Limitare în timp

• Întrucât criteriul referitor la buna-credință a mediilor interesate


nu este îndeplinit în ceea ce privește autoritățile române, nu
este necesar să se verifice dacă este îndeplinit cel referitor la
gravitatea repercusiunilor economice.

• Din considerațiile de mai sus rezultă că nu este necesar să fie


limitate în timp efectele prezentei hotărâri.

Curs Noutăți Fiscale 2018 269

Cauza C-159/17- II Dobre Marius

drept de deducere al TVA al aferent


achizițiilor efectuate în perioada în
care numărul de identificare în
scopuri de TVA este anulat

Martie 2018

Curs Noutăți Fiscale 2018 270

135
23/10/2018

Cauza C-159/17- II Dobre Marius

• Fapt judecat: ANAF refuza să acorde II Dobre Marius


dreptul de deducere a TVA-ului plătit in amonte pentru
bunurile achizitionate și serviciile prestate pentru motivul
că acestuia i-a fost anulata inregistrarea in scopuri de
TVA in urma faptului ca nu a depus 2 deconturi
consecutive.

Curs Noutăți Fiscale 2018 271

Cauza C-159/17- II Dobre Marius

• Chiar dacă neîndeplinirea obligațiilor de formă nu împiedică


probarea cu certitudine a faptului că cerințele de fond care dau
drept de deducere a TVA-ului aferent intrărilor sunt întrunite,
asemenea împrejurări pot dovedi existența celui mai simplu caz de
fraudă fiscală, în care persoana impozabilă omite în mod deliberat
să îndeplinească obligațiile de formă care îi revin în scopul de a se
sustrage de la plata taxei (Hotărârea din 28 iulie 2016, Astone,
C-332/15, EU:C:2016:614, punctul 55).

Curs Noutăți Fiscale 2018 272

136
23/10/2018

Cauza C-159/17- II Dobre Marius

• Nedepunerea unei declarații de TVA, care ar permite aplicarea


TVA-ului și controlul său de către administrația fiscală, este de
natură să împiedice colectarea în mod corect a taxei și, în
consecință, să compromită buna funcționare a sistemului comun al
TVA-ului.

• Directiva TVA nu împiedică statele membre să considere că astfel de


neîndepliniri ale obligațiilor reprezintă o fraudă fiscală și să refuze,
într-un asemenea caz, beneficiul dreptului de deducere.

Curs Noutăți Fiscale 2018 273

Cauza C-159/17- II Dobre Marius

• Directiva TVA trebuie interpretata în sensul că NU se opun unei


reglementări naționale precum cea în discuție în litigiul principal,
care permite administrației fiscale să îi refuze unei persoane
impozabile dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată
atunci când se stabilește că, din cauza neîndeplinirii obligațiilor
care i se reproșează acesteia din urmă, administrația fiscală nu a
putut să dispună de datele necesare pentru a stabili că sunt
îndeplinite cerințele de fond care dau drept de deducere a taxei
pe valoarea adăugată achitate în amonte de persoana impozabilă
menționată sau că aceasta din urmă a acționat în mod fraudulos
pentru a putea beneficia de dreptul respectiv

Curs Noutăți Fiscale 2018 274

137
23/10/2018

Cauza C-69/17- Siemens Gamesa

drept de deducere al TVA al aferent


achizițiilor efectuate în perioada în
care numărul de identificare în
scopuri de TVA este anulat si solitat
dupa reactivare

Septembrie 2018

Curs Noutăți Fiscale 2018 275

Cauza C-69/17- Siemens Gamesa

• Directiva 2006/112 se opune unei reglementări naționale care


permite administrației fiscale să refuze unei persoane impozabile
care a efectuat achiziții în perioada în care numărul de identificare
în scopuri de TVA a fost anulat ca urmare a neprezentării unor
declarații fiscale dreptul de deducere a TVA-ului aferent acestor
achiziții prin declarații privind TVA-ul prezentate – sau prin facturi
emise – ulterior reactivării numărului său de identificare, pentru
simplul motiv că aceste achiziții au avut loc în perioada de
dezactivare, în condițiile în care cerințele de fond sunt îndeplinite,
iar dreptul de deducere nu este invocat în mod fraudulos sau
abuziv.

Curs Noutăți Fiscale 2018 276

138
23/10/2018

Ajustatea TVA pentru


bunuri de capital
COD FISCAL

Curs Noutăți Fiscale 2018 277

Bunuri de capital:

• Perioada de ajustare 5 ani bunuri de capital, altele decat


bunuri imobile;
• Perioada de ajustare 20 de ani pentru bunuri imobile și
modernizările/transformările mai mari de 20% a imobilelor;
• Se aplica numai pentru bunurile de capital obtinute dupa
data aderarii.

139
23/10/2018

Ce inseamna ajustare?

• Daca achizitionez un bun de capital si deduc TVA, pe perioada de


ajustare trebuie sa am grija ca daca afectez acel bun unei operatiuni
ce nu da drept de deducere, am obligatia de a ajusta TVA, in sensul
de a diminua deducerea initiala!

• Daca achizitionez un bun de capital si NU deduc TVA, pe perioada de


ajustare trebuie sa am grija ca daca afectez acel bun unei operatiuni
ce imi da drept de deducere - am dreptul de a ajusta TVA, in sensul
de a creste deducerea initiala

• Daca suma ajustarii este mai mica de 1.000 lei nu se face ajustare.

Tratament din 2017

• Până la data de 31 decembrie 2016, ajustarea TVA, indiferent de situațiile care


generează ajustarea se realizează pentru toată taxa aferentă perioadei rămase din
perioada de ajustare

• După data de 1 ianuarie 2017, ajustarea se va realiza numai pentru un singur an, în
fiecare an în care persistă situația care a generat ajustarea ( ex. închirierea în regim
de scutire a unui imobil, sau anularea codului de TVA a unei persoane impozabile).
avantaj de cash-flow pe termen lung pentru contribuabil

Aceste prevederi se aplică și bunurilor de capital aflate în perioada de ajustare la 1


ianuarie 2017.

140
23/10/2018

Prevederi Art 305 alin.(4) și (5)

Situatia 1.
Ajustare in situaţia în care bunul de capital este folosit de persoana
impozabilă.

Ajustarea se efectuează în cadrul perioadei de ajustare (5 sau 20 ani),


pentru 1/5 sau, după caz, 1/20 din taxa dedusă iniţial, pentru fiecare
an în care apare o modificare a destinaţiei de utilizare.

Ajustarea se efectuează în perioada fiscală în care intervine


evenimentul care generează obligația de ajustare sau, după caz, în
ultima perioadă fiscală a fiecărui an, în condițiile prevăzute prin
normele metodologice.

Norme Cod Fiscal

• Daca au intervenit situații care au generat ajustarea conform


până la data de 31 decembrie 2016, dar în anii următori
rămași din perioada de ajustare nu mai intervine niciun astfel
de eveniment, modificarea destinației de utilizare se
consideră că are loc numai anul în care intervin aceste situații.

• Numărul ajustărilor poate fi nelimitat, acesta depinzând de


evenimentele care modifică destinaţia bunului respectiv în
perioada de ajustare

141
23/10/2018

Exemplu:

O PI înregistrată în scopuri de taxă conform art. 316 CF


achiziţionează un imobil (1.000.000 lei) în anul 2014 în vederea
desfăşurării de operaţiuni cu drept de deducere şi deduce
integral taxa (240.000 lei) la data achiziţionării în sumă.

Exemplu

• În anul 2016 închiriază 40% din suprafaţa imobilului în regim


de scutire de TVA.

• Perioada de ajustare este de 20 de ani: 1 ianuarie 2014 – 31


decembrie 2033 inclusiv.
• Ajustarea trebuie să se efectueze pentru toată taxa aferentă
perioadei rămase din perioada de ajustare, respectiv 18 ani, şi
persoana respectivă trebuie să restituie 18/20 din TVA dedusă
iniţial, proporţional cu suprafaţa închiriată în regim de scutire.

240.000 x 40% / 20 x 18 = 86.400

142
23/10/2018

Exemplu

• Dacă în anul 2018, PI renunţă la închirierea acestei părţi de


40% din imobil în regim de scutire, vor fi efectuate ajustări
pozitive în fiecare an al perioadei de ajustare, atâta timp cât
această parte a imobilului nu este utilizată pentru operațiuni
fără drept de deducere, respectiv în fiecare din următorii 16
ani, astfel:

240.000 x 40% / 20 = 4.800 lei ajustare pozitivă/an

Exemplu

• Ajustarea TVA pentru bunuri de capital – reguli dupa 1 ianuarie


2017
Achizitie imobil
Inchiriere imobil in regim de scutire
Imobil 1.000.000
Se ajusteaza
TVA 240.000
18/20 * 40%*240.000 = 86.400 lei
Perioada ajustare = 20 ani
2014 - 2033
2014 2015 2016 2018
Inchiriere imobil in regim
de taxare TVA
Inchiriere imobil in regim Se ajusteaza 1/20 *
de taxare TVA 40%*240.000 = 4.800 lei
Nu se ajusteaza.

143
23/10/2018

Exceptie - Exemplu

În cazul livrării în regim de scutire, ajustarea se realizează


integral pentru toată taxa aferentă perioadei rămase din
perioada de ajustare.

Exemplu:
O PI a cumpărat o clădire pentru activitatea sa economică in
august 2010 şi a dedus TVA în sumă de 1.000.000 lei la achiziţie.

Exceptie - Exemplu

În 2018, această persoană decide să livreze în regim de scutire


clădirea.
Perioada de ajustare este de 20 de ani, cu începere de la 1
ianuarie 2010 şi până în anul 2029 inclusiv.
Ajustarea trebuie să se efectueze pentru toată taxa aferentă
perioadei rămase din perioada de ajustare, respectiv 12 ani, şi
persoana respectivă trebuie să restituie 12/20 din TVA dedusă
iniţial:

1.000.000 x 12 / 20 = 600.000 lei - ajustare negativă.

144
23/10/2018

BUNURI FURATE, PIERDUTE,


DISTRUSE

1. DEMONSTRATE ÎN MOD CORESPUNZĂTOR


2. ACTE DOVEDITOARE EMISE DE ORGANELE JUDICIARE (pentru bunuri
furate)

NU SE AJUSTEAZĂ TVA

Legea 227/2015

Ajustari ale TVA pentru persoanele impozabile


care au codul TVA anulat

Anularea codului de TVA a unei persoane conduce la ajustarea


TVA aferente bunurilor de capital astfel:

– până la 31 decembrie 2016, ajustarea se realiza pentru


toată taxa aferentă perioadei rămase.

– după 1 ianuarie 2017 ajustarea negativă se va efectua


pentru 1/5, sau 1/20 în fiecare an în care codul este anulat.

145
23/10/2018

Norme Cod Fiscal

• Persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de


TVA până la data de 31 decembrie 2016, inclusiv, și care sunt
reînregistrate în scopuri de TVA după data de 1 ianuarie 2017, au
dreptul să efectueze o ajustare pozitivă pentru 1/5 sau 1/20 din taxa
dedusă inițial.

• In anii următori, vor efectua ajustări pozitive în decontul de TVA din


ultima perioadă fiscală a fiecărui an.

Norme Cod Fiscal

• Anulare cod TVA dupa 1 ianuarie 2017, PJ trebuie să efectueze o ajustare


negativă pentru bunurile de capital existente la data anulării codului de
TVA care se reflectă, pentru anul în care codul de TVA a fost anulat, în
ultimul decont de taxă depus pentru perioada fiscală în care a fost anulată
înregistrarea în scopuri de TVA, pentru 1/5 sau 1/20 din taxa dedusă
inițial.

• In anii urmatori in Declaraţia privind sumele rezultate din


ajustarea/corecţia ajustărilor/ regularizarea taxei pe valoarea adăugată”
(formularul 307).

• Daca PJ este reînregistrată în scopuri de TVA în același an în care codul său


a fost anulat => ajustare pozitivă pentru 1/5 sau 1/20 din taxa dedusă
inițial în primul decont depus după data reînregistrării.

146
23/10/2018

Exemplu

O societate care deţine un imobil construit în anul 2009 si a TVA


dedus pentru achiziţia acestui imobil in suma de 6.000.000 lei.

În data de 20 septembrie 2016, societatii respective i se


anuleaza codul de TVA.

In perioada 2009 - 2015 bunul imobil a fost utilizat exclusiv


pentru operaţiuni taxabile.

Perioada de ajustare este de 20 de ani, cu începere de la 1


ianuarie 2009 şi până la sfarsitul anului 2028.

Exemplu

In luna septembrie 2016 s-a efectuat ajustarea pentru toată taxa


aferentă perioadei rămase din perioada de ajustare, ca urmare a
anularii codului, astfel:
Perioada rămasă: 2016 - 2028 = 13 ani

6.000.000/20 x 13 = 3.900.000 (ajustare negativă)

Se înscrie în decontul de TVA din luna septembrie 2016.

147
23/10/2018

Exemplu

Daca societatea va fi reinregistrata in scopuri de TVA in luna mai


2018, va efectua o ajustare pozitiva de 1/20 in decontul acestei
luni, astfel:
6.000.000/20=300.000 lei

In anii urmatori din perioada de ajustare, daca bunul va fi utilizat


pentru operatiuni cu drept de deducere, in decontul de TVA al
lunii decembrie se vor efectua ajustari pozitive de 1/20.

TVA agricultori
CODUL FISCAL

Curs Noutăți Fiscale 2018 296

148
23/10/2018

TVA agricultori

Regimul special pentru agricultori TVA


• Începând cu 1 ianuarie 2017
• Conform Directivei europene

Agricultorul - persoana fizică, PFA, II sau IF:


cu sediul activităţii economice în România,
care realizează activităţile de productie agricola si servicii
agricole şi
care nu realizează alte activităţi economice sau
realizează şi alte activităţi economice a căror cifră de
afaceri anuală este inferioară plafonului de 65.000 eur

Curs Noutăți Fiscale 2018 297

TVA agricultori

• Regimul special este opțional (notificare)


• Se poate opta pentru a aplica regimul normal de TVA.

• Agricultorii care aplică regimul special vor fi înscriși într-un


registru special

• Înscrierea în Registrul agricultorilor care aplică regimul special


se face de către organul fiscal competent, pe baza
notificărilor, până la data de 1 a lunii următoare celei în care a
fost depusă notificarea.

• Beneficiarii acestora vor avea obligația de a menționa


achizițiile efectuate de la agricultori într-o evidență distinctă.

Curs Noutăți Fiscale 2018 298

149
23/10/2018

TVA agricultori

• activităţile de producţie agricolă sunt activităţile de producţie


a produselor agricole, inclusiv activităţile de transformare a
produselor agricole prin alte metode decât cele industriale,
prevăzute în norme;

• serviciile agricole reprezintă serviciile prevăzute în norme,


prestate de un agricultor care utilizează munca manuală
proprie şi/sau echipamentele specifice;

• produse agricole reprezintă bunurile rezultate din activităţile


prevăzute

Curs Noutăți Fiscale 2018 299

TVA agricultori

• Activitățile de producție agricolă includ:


• a) Cultura: agricultură generală, inclusiv viticultură; cultura pomilor
fructiferi (inclusiv măsline) și a legumelor, florilor și plantelor ornamentale,
atât în aer liber, cât și în sere; producția de ciuperci, condimente, semințe
și material săditor; exploatarea pepinierelor;
• b) creșterea animalelor de fermă alături de cultivarea solului: creșterea
animalelor; creșterea păsărilor;creșterea iepurilor; apicultura;
sericicultura; helicicultura;
• c) silvicultura;
• d) pescuitul: pescuitul în apă dulce; piscicultura; creșterea midiilor,
stridiilor și a altor moluște și crustacee; creșterea broaștelor.

Curs Noutăți Fiscale 2018 300

150
23/10/2018

TVA agricultori

• Serviciile agricole sunt cele prevăzute în anexa la Ordinul


comun al ministrului finanțelor publice și ministrului
agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1155/868/2016 privind
aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru livrarea de
îngrăsăminte si de pesticide utilizate în agricultură, seminţe si
alte produse agricole destinate însămânţării sau plantării,
precum si pentru prestările de servicii de tipul celor specifice
utilizate în sectorul agricol.

Curs Noutăți Fiscale 2018 301

TVA agricultori

• Cei care aplică regimul special primesc o compensație în cotă


forfetară pentru acoperirea taxei aferente achizițiilor, astfel
încât prețul produselor agricole/ tariful serviciilor agricole să
fie degrevate de taxă.

• Procent de compensare:
– 1% în anul 2017,
– 4% în 2018 și
– 8% în 2019.

Curs Noutăți Fiscale 2018 302

151
23/10/2018

TVA agricultori

• “compensația în cotă forfetară” = suma rezultată prin


aplicarea procentului de compensare în cotă forfetară asupra
prețului/tarifului, exclusiv taxa, aferent livrărilor de produse
agricole și prestărilor de servicii agricole, efectuate de un
agricultor

Curs Noutăți Fiscale 2018 303

TVA agricultori

Procentul de compensare în cotă forfetară se aplică pentru:

produsele agricole și serviciile agricole livrate/prestate de


agricultor către alte PI decât cele care beneficiază, în
interiorul țării de regimul special prevăzut de prezentul
articol

produsele agricole livrate către PJ neimpozabile care


datorează TVA în SM de sosire pentru AIC efectuate.

Curs Noutăți Fiscale 2018 304

152
23/10/2018

TVA agricultori

Agricultorii ce aplică regimul simplificat:

• nu deduc TVA pentru achiziţiile sale în cadrul activităţii


efectuate în regimul special

• nu colectează TVA pentru vânzări, indiferent de plafonul


realizat

Curs Noutăți Fiscale 2018 305

TVA agricultori

• H.G. nr. 284/2017

• Agricultorii care îndeplinesc condițiile pentru aplicarea regimului


special, aplică regimul special indiferent dacă au depus sau nu
notificarea privind aplicarea acestui regim, cu excepția celor care
optează pentru aplicarea regimului normal de taxă.

• Agricultorii pot înscrie în facturile emise compensația în cota


forfetară numai după depunerea notificării

Curs Noutăți Fiscale 2018 306

153
23/10/2018

TVA agricultori

• În situația în care o PI realizează atât activități agricole pentru


care aplică regimul special, cât și alte activități economice
pentru care nu se poate aplica acest regim, poate aplica
regimul special de scutire pentru întreprinderile mici
(neplatitori), pentru activitățile pentru care nu se aplică
regimul special pentru agricultori.

Curs Noutăți Fiscale 2018 307

TVA agricultori

• Vor trebui să se înregistreze în scopuri de TVA agricultorii care


desfășoară și alte activități economice decât cele agricole,
care intra sub incidența regimului special, dacă din acele
activități depășesc plafonul de 220.000 de lei (de exemplu un
agricultor realizează și servicii de restaurant din care
depășește plafonul de 220.000 lei)

Curs Noutăți Fiscale 2018 308

154
23/10/2018

TVA agricultori

• În cazul înregistrării în scopuri de TVA conform art. 316 din


Codul fiscal, agricultorii au dreptul la ajustarea taxei
deductibile aferente achizițiilor destinate exlusiv activităților
pentru care nu a fost aplicat regimul special pentru agricultori

Curs Noutăți Fiscale 2018 309

TVA agricultori

• Nu sunt considerate operațiuni impozabile în România


achizițiile intracomunitare de bunuri efectuate de agricultorii
care aplică regimul special, dacă valoarea totală a acestor
achiziții intracomunitare nu depășește pe parcursul anului
calendaristic curent sau nu a depășit pe parcursul anului
calendaristic anterior plafonul de 10.000 euro, al cărui
echivalent în lei este stabilit prin normele metodologice.

Curs Noutăți Fiscale 2018 310

155
23/10/2018

TVA agricultori

• H.G. nr. 284/2017

• În cazul în care plafonul pentru achiziții intracomunitare


de bunuri este depășit, agricultorul trebuie să solicite
înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 317 CF.

Curs Noutăți Fiscale 2018 311

TVA agricultori

• PI înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316, cărora


agricultorul care aplică regimul special le livrează produsele
agricole sau le prestează serviciile agricole au dreptul la
deducerea compensației în cotă forfetară achitată, în
aceleași limite și condiții aplicabile pentru deducerea TVA,
conform art. 297 - 301.

Curs Noutăți Fiscale 2018 312

156
23/10/2018

TVA agricultori

• Persoanele impozabile își pot exercita dreptul de


deducere/restituire a compensației în cotă forfetară achitată
agricultorului, numai în măsura în care agricultorul este înscris
la data livrării/prestării în Registrul agricultorilor care aplică
regimul special

Curs Noutăți Fiscale 2018 313

TVA agricultori

Agricultorul care aplică regimul special, este scutit de


următoarele obligații:

– ținerea evidențelor în scopuri de TVA

– depunerea decontului de taxă

– orice alte obligații care revin persoanelor impozabile


înregistrate sau care ar trebui să se înregistreze în scopuri
de TVA conform art. 316

Curs Noutăți Fiscale 2018 314

157
23/10/2018

TVA agricultori

Agricultorul are obligaţia să emită factură care să conţină


informaţiile prevăzute la art. 319 alin. (20):

o menţiune cu privire la aplicarea regimului special pentru


agricultori,
 procentul de compensare în cotă forfetară
valoarea compensaţiei în cotă forfetară care i se cuvine

Curs Noutăți Fiscale 2018 315

Alte modificari cu
impact fiscal
OUG 53/2017
OG 20/2017

Curs Noutăți Fiscale 2018 316

158
23/10/2018

Legea nr. 29/2018

• Anularea unor obligații fiscale pentru perioade anterioare 1 iunie


2017

• Transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul afacerii

• Se anulează diferențele de obligații fiscale principale, respectiv


impozitul pe venit și contribuțiile sociale, precum și obligațiile
fiscale accesorii aferente acestora,

• Reîncadrării acestor venituri ca venituri dintr-o activitate


independentă

Curs Noutăți Fiscale 2018 317

Legea nr. 81/2018 - TELEMUNCA

• Telemunca – forma de organizare a muncii prin care salariatul, in


mod regulat si voluntar, isi indeplineste atributiile specifice functiei,
ocupatiei sau meseriei pe care o detine, in alt loc decat locul de
munca organizat de angajator, cel putin o zi pe luna, folosind
tehnologia informatiei si comunicatiilor.
– aspectele cu privire la telemunca trebuie mentionate in contractul
individual de munca a noului angajat sau sa se intocmeasca un act
aditional la contract pentru angajatii care sunt deja in firma;
– refuzul salariatului de a presta activitatii in regim de telemunca nu
poate constitui motiv de modificare unilaterala a CIM-ului si nu poate
constitui motiv de sanctionare disciplinara a acestuia;
– angajatorul are dreptul sa verifice activitatea telesalariatului, in
conditiile stabilite prin CIM, regulamentul intern si/sau contractul
colectiv de munca aplicabil;

Curs Noutăți Fiscale 2018 318

159
23/10/2018

Legea nr. 86/2018

• A fost extinsă perioada maximă pentru care un zilier poate presta


activităţi pentru acelaşi beneficiar şi pentru activităţile din domeniul
viticol (maxim 180 de zile într-un an) – fata de 90 de zile.

• Au fost extinse domeniile în care se poate presta activitate de către


zilieri, fiind adăugate şi următoarele:
– Restaurante – clasa 5610;
– Alte activităţi de alimentaţie – CAEN 5629;
– Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor – clasa 5630.

Curs Noutăți Fiscale 2018 319

OUG 53/2017 - Codul Muncii

• Munca nedeclarată reprezintă:


– a) primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului
individual de muncă în formă scrisă, în ziua anterioară începerii
activității;
– b) primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea raportului de
muncă în REVISAL cel târziu în ziua anterioară începerii activității;
– c) primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are
contractul de muncă suspendat;
– d) primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru
stabilit în cadrul contractelor de muncă cu timp parțial.

Curs Noutăți Fiscale 2018 320

160
23/10/2018

OUG 53/2017 - Codul Muncii

• Contractul de muncă se încheie în formă scrisă, anterior începerii


activității de către salariat

• Angajatorul este obligat să păstreze la locul de muncă o copie a


contractului de muncă pentru salariații care prestează activitate în
acel loc (sediu social, punct de lucru etc). Incalcarea acestei
prevederi se sanctioneaza cu amendă de 10.000 lei.

• orice modificare a CM impune încheierea unui act adițional la


contract, anterior producerii modificării.

Curs Noutăți Fiscale 2018 321

OUG 53/2017 - Codul Muncii

• Angajatorul are obligația de a ține la locul de muncă evidența


orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidențierea
orei de începere și a celei de sfârșit al programului de lucru, și de a
supune controlului inspectorilor de muncă această evidență, ori de
câte ori se solicită acest lucru. In caz contrar, angajatorul poate
primi o amenda cuprinsa intre 1.500 si 3.000 lei.

Curs Noutăți Fiscale 2018 322

161
23/10/2018

OUG 53/2017 - Codul Muncii

• Contravenţii si amenzi:
– primirea la muncă a unei persoane fără încheierea unui contract de
muncă, se sanctioneaza cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare
persoană identificată;
– primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea raportului de
muncă în REVISAL cel târziu în ziua anterioară începerii activității,
cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată;
– primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are
contractul de muncă suspendat, cu amendă de 20.000 lei pentru
fiecare persoană identificată;
– primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru
stabilit în cadrul contractelor de muncă cu timp parțial, cu amendă
de 10.000 lei pentru fiecare persoană identificată;

Curs Noutăți Fiscale 2018 323

OG 20/2017

• Utilizarea caselor de marcat cu jurnal electronic


– 1 iunie 2018 - contribuabilii mari și mijlocii
– 1 august 2018 - contribuabilii mici

• Anterior acestei modificari, contribuabilii mari ar fi trebuit sa


utilizeze astfel de case de marcat de la 1 ianuarie 2018, iar cei
mijlocii de la 1 aprilie 2018.

• 1 august 2018 se interzice comercializarea aparatelor de marcat


electronice fiscale cu rolă jurnal

Curs Noutăți Fiscale 2018 324

162
23/10/2018

Amanare termen
• amâna termenul de la care vor fi aplicate sanctiuni societatilor
pentru lipsa caselor de marcat cu jurnal electronic

• Pentru contribuabilii mari si mijlocii - amenda va fi aplicată


începând cu 1 septembrie 2018

• Pentru contribuabilii mici – amenda va fi valabilă de la 1 noiembrie


2018

• ! Nerespectarea termenului de dotare cu noile case de marcat să


intre sub incidența Legii prevenirii – propunere MFP aprobata de
Guvern.

Curs Noutăți Fiscale 2018 325

Ordinul 627/2018
• Utilizatorii caselor de marcat vor avea obligaţia să transmită către
ANAF datele referitoare la operaţiunile efectuate.

• Perioadă de raportare: luna calendaristică


• Termen: 20 ale lunii urmatoare

• „Declaraţiei privind aparatele de marcat electronice fiscale


neutilizate”

• Omisiuni/erori în datele declarate => o nouă declaraţie

Curs Noutăți Fiscale 2018 326

163
23/10/2018

Ordinul 627/2018
Informatii transmise:
1. datele din bonul fiscal:
- valoarea totala a bonului, inclusiv taxa pe valoarea adaugata;
- numarul de ordine al bonului fiscal, la nivelul zilei de lucru;
- data, ora si minutul emiterii bonului fiscal;
- seria fiscala a aparatului de marcat electronic fiscal;
- valoarea totala a taxei pe valoarea adaugata pe cote ale acesteia, cu
indicarea nivelului de cota;
2. datele din raportul fiscal de inchidere zilnica;
3. informatii referitoare la pornirea/oprirea aparatului de marcat
electronic fiscal,
incetarea functionarii acestuia in urma unor evenimente de tipul - lipsa
curentului electric sau intreruperea conexiunii la internet - precum si
repunerea in functiune/reconectarea aparatului.

Curs Noutăți Fiscale 2018 327

HG 804/2017
• Modificari si completari aduse Normei metodologice pentru
aplicarea OUG nr. 28/1999

Completare
• Substitute de numerar = bonurile de valoare acordate potrivit
legii, de tipul tichetelor de masă, voucherelor de vacanţă,
tichetelor cadou şi tichetelor de creşă, tichetelor sociale,
tichetului Rabla şi altele asemenea.

• Reglementari privind casele de marcat cu jurnal electronic

Curs Noutăți Fiscale 2018 328

164
23/10/2018

HG 804/2017
Completare

•Livrările de bunuri cu amănuntul și prestări de servicii direct către


populație - acele activități desfășurate cu caracter permanent sau
sezonier.

•Nu intră în această categorie livrările de bunuri și prestările de


servicii efectuate ocazional, direct către populație, de către
operatorii economici, alții decât comercianții cu amănuntul.

•Prin comerț ocazional se înțelege actele de comerț cu caracter


întâmplător, efectuate pe durată limitată de timp cu ocazia unor
târguri, saloane, sărbători cu caracter laic, expoziții cu vânzare,
precum și livrările de bunuri către proprii angajați pentru uzul
propriu.
Curs Noutăți Fiscale 2018 329

Obligativitate POS

• Legea nr. 191/2018

• Persoanele juridice (nu PFA, II) care desfășoară activitate de


comerț cu amănuntul și cu ridicata precum și cele care
desfășoară activități de prestări de servicii și au cifra de
afaceri de peste 50.000 euro, sunt obligate să dețină POS
pentru încasarea vânzărilor.

• activitatea de prestări de servicii, conform art. 271 alin. (1) din


CF

Curs Noutăți Fiscale 2018 330

165
23/10/2018

Avans in numerar - Legea nr. 191/2018

• Persoanele juridice pot oferi serviciul de avans în numerar la


terminalele de plată în baza contractelor încheiate cu
instituțiile acceptante și pot acorda avansuri în numerar,
potrivit prezentei ordonanțe de urgență.

• Acestea afișează la loc vizibil semnul privind acordarea acestui


serviciu, precum și informații privind costurile serviciului.

Curs Noutăți Fiscale 2018 331

Avans in numerar - Legea nr. 191/2018


• Avansul se evidențiază distinct pe chitanța emisă de
terminalul de plată și nu poate depăși suma de 200 lei.

• Tranzacțiile privind avansul în numerar se asimilează


retragerilor de numerar de la bancomate, iar comisioanele
aferente tranzacțiilor se stabilesc conform contractelor în
vigoare între părți.

• Comercianții pot percepe de la titularul cardului un comision


care nu poate depăși 1% din valoarea avansului acordat.

Curs Noutăți Fiscale 2018 332

166
23/10/2018

HG 949/2017

• Normelor metodologice pentru aplicarea OUG nr.193/2002 privind


introducerea sistemelor moderne de plată
– Avansul în numerar se acordă utilizatorilor de card, în limita de 200 lei
și a sumei existente în casă, disponibilă pentru furnizarea avansului în
numerar.

• POS la toate punctele de încasare ale beneficiarilor platilor

Curs Noutăți Fiscale 2018 333

Formularul 112 – 10 mai 2018

• introducerea reţinerii la sursă a impozitului pe venit şi a


contribuţiilor sociale obligatorii, după caz, pentru plătitorii de
venituri din drepturi de proprietate intelectuală;
• introducerea reţinerii la sursă a impozitului pe venit şi a
contribuţiilor sociale obligatorii, după caz, pentru plătitorii de
venituri realizate în baza contractelor de activitate sportivă, potrivit
legii;
• introducerea reţinerii la sursă a impozitului pe venit şi a
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, după caz, pentru
plătitorii de venituri realizate în baza contractelor de arendă;
• introducerea reţinerii la sursă a impozitului pe venit şi a contribuţiei
de asigurări sociale de sănătate, după caz, pentru plătitorii de
venituri din asocieri cu persoane juridice contribuabili potrivit
titlurilor II şi III sau Legii nr. 170/2016;
Curs Noutăți Fiscale 2018 334

167
23/10/2018

Formularul 112 – 10 mai 2018

• introducerea unor prevederi speciale referitoare la modul de calcul,


declarare şi plată a contribuţiilor sociale de sănătate pentru
persoanele fizice care realizează venituri scutite de la plata
impozitului pe venit, astfel cum sunt prevăzute la art. 60 din Codul
fiscal.
• introducerea unei prevederi speciale privind optiunea distribuirii şi
plăţii lunare a sumelor privind acordarea de burse private, precum
şi pentru susţinerea unei entităţi nonprofit/unităţi de cult
reprezentând 2% sau 3,5% din impozit , de către plătitorul de venit;
• actualizarea corespunzătoare a anexelor la ordin potrivit
modificărilor aduse legislaţiei specifice.

Curs Noutăți Fiscale 2018 335

OUG 113/2017

• Plata în contul unic a creanţelor fiscale administrate de


organul fiscal central, se prorogă până la 1 iulie 2018.

Curs Noutăți Fiscale 2018 336

168
23/10/2018

Legea nr. 176 privind internshipul

• Durata unui program de internship: maxim 720 de ore pe parcursul


a 6 luni consecutive, fără posibilitatea prelungirii.

• Încheierea unui contract de internship în scopul de a evita


încheierea unui contract individual de muncă pentru efectuarea
activităţii respective este interzisă, sub sancţiunea nulităţii absolute.

• Perioada în care internul a desfăşurat activitatea în baza


contractului de internship se consideră vechime în muncă

• Cuantumul indemnizaţiei pentru internship este egal cu cel puţin


50% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată şi se
acordă proporţional cu numărul de ore de activitate desfăşurată.

Curs Noutăți Fiscale 2018 337

Legea nr. 176 privind internshipul

• ANOFM - Registrul electronic de evidență a contractelor de


internship

• Neînregistrarea contractelor se sancţionează cu amendă între 2.000


şi 4.000 de lei

• Indemnizația pentru internship - suma de bani lunară la care are


dreptul internul, ca urmare a participării acestuia la programul de
internship, supusă prevederilor art. 61 lit. b) și art. 76 alin. (2) lit. s)
din Codul fiscal – venituri salariale

Curs Noutăți Fiscale 2018 338

169
23/10/2018

Legea nr. 176 privind internshipul

• Avantaj:
– Pentru stimularea ocupării forţei de muncă, firmele ar
urma să primească şi o primă "de promovare a angajării"
echivalentă cu 4.586 de lei pentru fiecare angajat care a
urmat un program de internship şi ulterior are raporturilor
de muncă neîntrerupte pe o durata de 24 de luni în cadrul
companiei.
– Angajare în termen de 60 de zile de la internship
– Subventia se va realiza din Fondul pentru Acordarea Primei
de Angajare ce se va constitui din bugetul Bugetul de
Somaj.

Curs Noutăți Fiscale 2018 339

OUG nr. 50 Programului "INVESTEŞTE ÎN TINE

• Tinerii cu vârsta cuprinsă între 16 - 26 de ani care efectuează cursuri


de specializare, autorizate de către Ministerul Educaţiei Naţionale,
şi după caz, de către Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale.
• Facilitarea accesului la finanţare constă în garantarea unui credit în
valoare de maximum 40.000 lei, în proporţie de 80% de către stat.
• Plăţile de dobândă pentru creditul acordat, precum şi cheltuielile
privind comisioanele de analiză şi de gestiune a garanţiilor vor fi
suportate din bugetul de stat.
• Împrumutul se va acorda sub forma unui credit. Creditul se acordă
pentru o perioadă maximă de 10 ani, inclusiv perioada de graţie.

Curs Noutăți Fiscale 2018 340

170
23/10/2018

Alte acte normative

LEGE Nr. 165 privind acordarea biletelor de valoare

• reglementeaza modul de acordare in beneficiul angajatilor a


biletelor de valoare, incepand cu data de 1 ianuarie 2019.

• biletele de valoare care care pot fi acordate sunt: tichetele de masa,


tichetele cadou, tichetele de cresa, tichetele culturale si voucherele
de vacanta.

• Biletele de valoare se emit numai de catre unitatile autorizate de


MFP, denumite unitati emitente.

Cauza C-101/16 - Cartrans Spedition Srl vs. DRFP Ploiesti


- AJFP Prahova si DRFP Bucuresti – Contribuabili mijlocii

 scutirea de TVA pentru prestarea de servicii (care includ


transportul) în cazul în care acestea sunt legate direct de
exportul de bunuri în afara teritoriului Uniunii Europene

171
23/10/2018

Dreptul național

• serviciile de transport legate direct de exportul de bunuri sunt


scutite de TVA numai dacă PI putea să demonstreze că bunurile
transportate fuseseră efectiv exportate prezentând următoarele
documente:
– o factură emisă de transportator,
– contractul de transport încheiat cu beneficiarul prestației,
– documentele specifice de transport și
– documentele din care rezultă că bunurile transportate au fost
exportate.

Curs Noutăți Fiscale 2018 343

Situația de fapt

Cartrans Spedition SRL, un operator de intermediere de servicii de


transport rutier a prestat servicii de transport de bunuri:
- trei servicii efectuate în Turcia, în perioada martie-mai 2012,
- două servicii efectuate în Georgia, în luna august 2012,
- un serviciu efectuat în Irak, în luna februarie 2013,
- un serviciu efectuat în Ucraina, în luna aprilie 2014.

Autoritățile române competente au emis un raport de inspecție fiscală


și o decizie de impunere, prin care Cartrans a fost obligată la plata
sumei de 16 203 lei (RON) (aproximativ 3 650 de euro).

Curs Noutăți Fiscale 2018 344

172
23/10/2018

Motiv

Cartrans nu a demonstrat că bunurile transportate fuseseră efectiv


exportate, neprezentand niciunul dintre următoarele documente:
•contractul de transport încheiat cu beneficiarul prestației,
•documentele specifice de transport și
• documentele din care să rezulte că bunurile transportate au fost
exportate, în conformitate cu normele naționale.
Cartrans a demonstrat doar efectuarea unor prestații de transport pe
parcurs extern în beneficiul exportatorilor pe carnete TIR și unele
scrisori de trăsură CMR vizate de funcționarii vamali ai țărilor în care
Cartrans transportase bunurile respective la export pentru fiecare
dintre cele șapte facturi vizate de colectarea TVA-ului.

Curs Noutăți Fiscale 2018 345

Întrebări preliminare

1) În scopul scutirii de TVA pentru operațiuni și servicii de transport


aferente exportului de bunuri, conform Directivei 2006/112/CE,
carnetul TIR vizat de oficiul vamal al țării de destinație reprezintă
document justificativ al exportului bunurilor transportate, având în
vedere regimul acestui document de tranzit vamal stabilit prin
Manualul de tranzit pentru regimul TIR nr. TAXUD/1873/2007 de către
Comitetul Codului vamal – secțiunea Tranzit din cadrul Direcției
Generale pentru Impozitare și Uniune Vamală a Comisiei Europene?

Curs Noutăți Fiscale 2018 346

173
23/10/2018

2) Art.153 din Directiva 2006/112/CE se opune unei practici fiscale care


impune contribuabilului să dovedească exportul mărfurilor
transportate numai prin declarație vamală de export, refuzând
acordarea dreptului de deducere a TVA pentru serviciile de transport al
mărfurilor exportate în cazul absenței acestei declarații, deși exista
carnet TIR vizat de vama țării de destinație?

Curs Noutăți Fiscale 2018 347

Concluzii avocat general

„Art. 146 alin. (1) lit. (e) și art. 131 din Directiva 2006/112/CE trebuie
interpretate în sensul că se opun unei reglementări naționale care
impune prezentarea unor documente specifice pentru a se dovedi că
bunurile transportate de o PI care prestează servicii de transport rutier
către o destinație în afara teritoriului UE au fost efectiv exportate.

Curs Noutăți Fiscale 2018 348

174
23/10/2018

Concluzii avocat general

• Considerăm că o practică națională care impune PI să probeze că


bunurile transportate au fost efectiv exportate nu este compatibilă
cu dreptul Uniunii. Art. 146 alin. (1) lit. (e) din Directiva TVA nu
conține o asemenea cerință. Mai degrabă, această dispoziție
prevede condiția ca prestarea serviciilor care includ transportul să
fie legată direct de exportul de bunuri.

• Suntem de acord cu poziția Comisiei potrivit căreia în Directiva TVA


nu există nicio dispoziție care să impună condiția ca PI să furnizeze
dovezi specifice pentru a beneficia de scutirea prevăzută la art.146
alin. (1) lit.(e).

Curs Noutăți Fiscale 2018


349

Concluzii avocat general


• Revine autorităților competente, sub controlul instanțelor naționale,
sarcina să examineze și să aprecieze probele în fiecare caz în parte.

• Aceste probe pot să includă referiri la carnetele TIR, astfel cum sunt
descrise în Convenția vamală privind transportul internațional de
mărfuri sub acoperirea carnetelor TIR, anexată la Decizia 2009/477/CE
(Convenția TIR) de la Geneva, pentru a se stabili dacă bunurile în cauză
au părăsit în mod fizic teritoriul UE și, prin urmare, dacă serviciile de
transport prestate au fost legate direct de exportul de bunuri.

Curs Noutăți Fiscale 2018 350

175
23/10/2018

Legea prevenirii
LEGEA NR. 270/2017

Curs Noutăți Fiscale 2018 351

Legea prevenirii

• Autoritățile/Instituțiile publice cu atribuții de control au obligația să


îndrume persoanele interesate în vederea unei aplicări corecte și
unitare a prevederilor legale:
– să elaboreze proceduri de îndrumare și control care să fie utilizate de
către toate persoanele competente să efectueze activitatea de control;
– să afișeze pe site-urile proprii spețele cu frecvență ridicată și soluțiile
de îndrumare emise în aceste cazuri
– ca în fiecare activitate de control să exercite activ rolul de îndrumare al
persoanelor controlate, oferind, conform procedurilor, indicațiile și
orientările necesare pentru evitarea pe viitor a încălcării prevederilor
legale

Curs Noutăți Fiscale 2018 352

176
23/10/2018

Legea prevenirii

• Presupune:
– Prevenirea de la aplicarea automate a sanctiunilor pentru
faptele care constituie contraventii
– Intocmirea unui plan de remediere/conformare
– Contribuabilul va beneficia de un termen in care va avea
posibilitatea sa corecteze neregulile constatate si sa se
conformeze dispozitiilor legale

Curs Noutăți Fiscale 2018 353

Legea prevenirii

• Aplicabilitate:
– termenul de remediere poate fi de maxim 90 de zile calendaristice,
stabilit de comun acord de către agentul constatator împreună cu
contravenientul. In acest termen contravenientul are posibilitatea
remedierii neregulilor constatate și îndeplinirii obligațiilor legale.
– la prima abatere, agentul constatator da numai un avertisment si face
un plan de remediere.
– Dupa depasitea termenului de remediere, va repeta controlul si, daca
va constata din nou abaterea, abia atunci va aplica sanctiunea.
– Entitatile vor putea beneficia de acest tratament numai o data in 3
ani
– Contraventiile se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

• A intrat vigoare la 17 ianuarie 2018

Curs Noutăți Fiscale 2018 354

177
23/10/2018

HG nr. 33/2018

• Contraventii la care se aplica Legea Prevenirii:


– Declarațiile de înregistrare fiscală – nedepunere
– Dosarul prețurilor de transfer – neintocmire
– Păstrării și prezentării datelor arhivate în format electronic –
nepastrare/neprezentare
– Declarațiile recapitulative de TVA – nedepunere la timp
– Bonul fiscal sau factura – neemitere/neeliberare
– Declarațiile de impunere – nedepunere la timp

• NOU! nerespectarea termenului de dotare cu noile case de marcat

Curs Noutăți Fiscale 2018 355

Pe viitor

Curs Noutăți Fiscale 2018 356

178
23/10/2018

Va urma???
• Implementarea dosarului standard de audit fiscal (Standard Audit
File for Tax – SAF-T), ce presupune un standard de transmitere
electronică a datelor financiar-contabile catre ANAF. În prezent,
acest sistem este utilizat în mai multe state UE.

• Implementarea sistemului de facturare electronica, ce presupune


transmiterea facturii in timp real catre ANAF, printr-o conexiune
electronică securizată. Astfel, informatiile sunt inregistrate in
serverele ANAF si se poate identifica in timp real orice modalitate
de eludare a TVA;

• Urgentarea conectarii caselor de marcat la serverele ANAF;

• Plati exclusiv cu cardul in domeniile cu evaziune ridicata.


Curs Noutăți Fiscale 2018 357

Hotarari CJUE
DIRECTIVA 2006/112 TVA

Curs Noutăți Fiscale 2018 358

179
23/10/2018

Hotarari CJUE

• Hotararile Curtii Europene de Justitie sunt obligatorii


pentru toate statele membre ale Uniunii Europene.

• Codul Fiscal art 1 alin (3) ca : "(4) Daca orice prevedere a


prezentului cod contravine unei prevederi a unui tratat la
care Romania este parte, se aplica prevederea acelui
tratat."

• Jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene


obligatorie

Curs Noutăți Fiscale 2018 359

Hotarari CJUE

Kittel și Recolta Recycling, C-439/04 și


C-440/04, Rec., p. I-6161
drept de deducere al TVA în cazul achizițiilor
efectuate de la contribuabili care au a săvârșit
nereguli, fără să se dovedească în mod obiectiv
faptul că persoana impozabilă știa că furnizorul /
o altă persoană care a intervenit anterior în lanțul
de operațiuni era implicată într-o fraudă;

Curs Noutăți Fiscale 2018 360

180
23/10/2018

Kittel/Recolta (C-439/04 & C-440/04)

• Dreptul de deducere poate fi refuzat în situaţia excepţională în care se


probează dincolo de orice dubiu rezonabil că, în mod obiectiv, persoana
care solicită dreptul de deducere ştia sau ar fi trebuit să ştie că participă
la un mecansim fraudulos. – KITTEL TEST!

1 2 3

Halifax și alții, C-255/02,


Kittel/iRecolta Recycling, C-439/04 & C-440/04
Dankowski, C-438/09,
Mahagében și Dávid, C-80/11
Dixons C-494/12

Curs Noutăți Fiscale 2018 361

Hotarari CJUE

C-80/11 și C-142/11 Mahagében și Dávid

drept de deducere al TVA în cazul achizițiilor


efectuate de la contribuabili care au a
săvârșit nereguli, fără să se dovedească în
mod obiectiv faptul că persoana impozabilă
știa că furnizorul / o altă persoană care a
intervenit anterior în lanțul de operațiuni era
implicată într-o fraudă;

Curs Noutăți Fiscale 2018 362

181
23/10/2018

Cauzele Mahagében și Dávid

Interpretare art. 167, art. 168 lit. (a), art. 178 lit. (a), art. 220 pct. 1 și
art. 226 din Directiva 2006/112/CE în sensul că:

se opun unei practici naționale în temeiul căreia autoritatea fiscală


refuză unei PI dreptul de a deduce din valoarea TVA pe care o
datorează valoarea taxei datorate sau achitate pentru serviciile care i-au
fost furnizate pentru motivul că emitentul facturii aferente acestor
servicii sau unul dintre prestatorii săi a săvârșit nereguli, fără ca
această autoritate să dovedească, având în vedere elemente
obiective, că PI respectivă știa sau ar fi trebuit să știe că operațiunea
invocată era implicată într-o fraudă săvârșită de emitentul menționat sau
de un alt operator care intervine în amonte în lanțul de prestații.

Curs Noutăți Fiscale 2018 363

Cauzele Mahagében și Dávid


Interpretare art. 167, art. 168 lit. (a), art. 178 litera (a) și art. 273 din Directiva
2006/112 în sensul că:

se opun unei practici naționale în temeiul căreia autoritatea fiscală refuză dreptul
de deducere pentru motivul că:
1) PI nu s-a asigurat că emitentul facturii aferente bunurilor pentru care se solicită
exercitarea dreptului de deducere:
avea calitatea de PI,
dispunea de bunurile în cauză și era în măsură să le livreze
a îndeplinit obligațiile privind declararea și plata taxei

sau
2) PI respectivă nu dispune, în plus față de factura menționată, de alte
documente de natură să demonstreze că împrejurările menționate sunt
întrunite, deși condițiile de fond și de formă prevăzute de Directiva 2006/112
pentru exercitarea dreptului de deducere sunt îndeplinite, iar persoana
impozabilă nu dispunea de indicii care să justifice presupunerea existenței unor
nereguli sau a unei fraude în sfera emitentului menționat.
Curs Noutăți Fiscale 2018 364

182
23/10/2018

Hotarari CJUE

C-385/09 Nidera
Handelscompagnie

drept de deducere a TVA


aferentă achizițiilor efectuate
înainte de înregistrarea în scopuri
de TVA

Curs Noutăți Fiscale 2018 365

C-385/09 Nidera Handelscompagnie


Interpretare Directiva 2006/112 în sensul că:

 se opune ca o persoană plătitoare de TVA care îndeplinește condițiile de


fond pentru deducerea acestei taxe, conform dispozițiilor directivei
menționate, și care se identifică în scopuri de taxă într-un termen
rezonabil de la efectuarea operațiunilor care dau naștere dreptului de
deducere să poată fi privată de posibilitatea de exercitare a acestui drept
printr-o legislație națională care interzice deducerea TVA achitate cu ocazia
cumpărării unor bunuri, în cazul în care această PI nu s-ar fi identificat în
scopuri de taxă înainte de utilizarea respectivelor bunuri pentru activitatea sa
supusă la plata acestei taxe.

Curs Noutăți Fiscale 2018 366

183
23/10/2018

Gabalfrisa C-110/98

• O persoană care are intenţia, confirmată de dovezi obiective,


să înceapă în mod independent o activitate economică şi care
începe să angajeze costuri şi/sau să facă investiţii pregătitoare
necesare iniţierii acestei activităţi economice, trebuie să fie
considerată ca o PI care acţionează în această calitate, care
are dreptul imediat de a deduce taxa datorată sau achitată
pentru cheltuielile şi/sau investiţiile efectuate în scopul
operaţiunilor pe care intenţionează să le efectueze şi care dau
naştere unui drept de deducere, fără a trebui să aştepte
începerea exploatării efective a activităţii sale.

Curs Noutăți Fiscale 2018 367

Dreptul de deducere

• Dreptul de deducere nu poate fi limitat si se exercita imediat pentru


totalitatea operatiunilor in amonte, chiar daca exploatarea efectiva a
activitatii de catre PI incepe ulterior;

• Pentru a beneficia de dreptul de deducere trebuie indeplinite in


primul rând condițiile de fond (se are în vedere prevalența condițiilor
de fond asupra celor de formă);

• organele fiscale pot refuza dreptul de deducere dacă se stabilește cu


dovezi obiective că acest drept este invocat în mod fraudulos sau
abuziv;

• anularea dreptului de deducere reprezintă o excepție de la aplicarea


principiului fundamental al sistemului de TVA.

Curs Noutăți Fiscale 2018 368

184
23/10/2018

TVA. Măsuri anti-abuz

• Faptul ca o tranzacţie este încadrată la fraudă nu


înlătură caracterul ei economic și un agent
economic nevinovat implicat într-o structură
C-354/03 frauduloasă ar trebui să aibă dreptul de a deduce
TVA.

Optigen Ltd • Dreptul de deducere nu poate fi afectat de faptul


că în lanțul tranzacţii există o tranzacție
anterioară sau ulterioară care este afectată de o
fraudă fiscală TVA, fără ca persoana impozabilă
să fi ştiut sau ar fi trebuit să fi ştiut de aceasta.

C-142/11 • Este responsabilitatea autorităților fiscale, pe


baza unor probe obiective, să demonstreze că că
persoana impozabilă în cauză știa sau ar fi trebuit
Péter Dávi să aibă cunoștință de frauda TVA.

Curs Noutăți Fiscale 2018 369

Hotarari CJUE

• Cauzele Halifax (cauza C-255/02), Axel Kittel (cauza C-439/04) şi Recolta


Recycling (C-440/04). Astfel, Curtea spune în mod expres că particularul
trebuie să beneficieze de prezumţia de bună-credinţă, revenind
organelor fiscale sarcina probei faptului că aceştia, cu intenţie directă, au
luat parte la un mecanism fraudulos, pe baza administrării unor probe
obiective.

• Cauza Bonik, afacerea C-285/11, Curtea a precizat că acordarea dreptului


de deducere este un principiu fundamental al sistemului european de
TVA, care în principiu, nu poate fi limitat. Însă, Curtea a arătat în mod
expres că sprijină lupta împotriva evaziunii fiscale, obiectiv de altfel fixat şi
de către directivă, motiv pentru care dreptul de deducere nu poate fi
refuzat decat în situaţii excepţionale.

Curs Noutăți Fiscale 2018 370

185
23/10/2018

Decizia Curtii Europene de Justitie („CEJ”) privind Cazul Hamamatsu


(C-529/16) din data de 20 decembrie 2017

CEJ a decis ca legislatia vamala europeana nu permite ca valoarea de


tranzactie compusa dintr-o valoare facturata si declarata initial si o
ajustare retroactiva realizata dupa incheierea perioadei contabile sa fie
considerata ca baza pentru valoarea in vama, atunci cand la momentul
importului nu se stie daca aceasta ajustare o sa fie pozitiva sau
negativa la finalul perioadei contabile.

Curs Noutăți Fiscale 2018 371

VA MULTUMESC!

Curs Noutăți Fiscale 2018 372