Sunteți pe pagina 1din 6

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

Str. Universității nr.16, 700115, Iași, România


www.umfiasi.ro

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE “GRIGORE T. POPA” IASI
1.2. FACULTATEA MEDICINA/ DEPARTAMENTUL MEDICINA MAMEI SI A COPILULUI
1.3. DISCIPLINA: INGRIJIRI CALIFICATE IN PEDIATRIE/ PEDIATRIE
1.4. DOMENIUL DE STUDII: MEDICINA
1.5. CICLUL DE STUDII: LICENȚĂ
1.6. PROGRAMUL DE STUDII: ASISTENȚĂ MEDICALĂ GENERALĂ

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei: INGRIJIRI CALIFICATE IN PEDIATRIE/ PEDIATRIE


2.2. Titularul activităților de curs:
PROF DR MIRON INGRITH, SEF LUCR ANTON PADURARU DANA TEODORA, SEF LUCR. DR. LUPU VASILE
VALERIU
2.3. Titularul activităților de seminar: CONF DR RUGINA AURICA, SEF LUCR LUCA ALINA, SEF LUCR NISTOR
NECULAI, SEF LUCR MOISA STEFANA MARIA, ASIST. DR. AZOICAI ALICE, ASIST. DR. CRISCOV GEANINA,
ASIST. DR. IVANOV ANCA, ASIST. DR. PADURARU GABRIELA, ASIST. DR. POPOVICI PAULA, ASIST. DR.
MOCANU MARIA ADRIANA, ASIST. DR. RUGINA ANIELA, ASIST. DR.STARCEA IULIANA, ASIST. DR.
FRASINARIU, NICOLETA, ASIST. DR. DROCHIOI ANA SIMONA, ASIST DR TESLRIU OANA, ASIST. DR. IGNAT
ANCUTA, ASIST DR SUBOTNICU MIRABELA SMARANDA, ASIST DR CIOMAGA IRINA MIHAELA, ASIST DR
STREANGA VIOLETA
2.4. Anul de III 2.5. Semestrul I/II 2.6. Tipul de E1/E2 2.7. Regimul Obligat
studiu evaluare disciplinei oriu

3. Timpul total estimat (ore/semestru de activitate didactică)

1.1. Nr ore pe 5 din care : 3.2. 2 3.3. seminar/ 3


săptămână laborator
curs

FACULTATEA DE MEDICINĂ
+40 232 301 615 tel / +40 232 301 633 fax

pagina 1 din 6
3.4. Total ore din 70 Din care : 3.5. 28 3.6. seminar/ 42
planul de
curs laborator
învățământ

Distributia fondului ore


de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 20
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și 10
pe teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofoloo și eseuri 8
Tutoriat -
Examinări 2
Alte activități -
3.7. Total ore de studiu individual 40 ore PEDIATRIE +19 ore URGENTE IN PEDIATRIE 40*
3.9. Total ore pe semestru 110 ore PEDIATRIE + 40 ore URGENTE IN PEDIATRIE 110*
3.10. Numărul de credite *Credite comune cu Urgențe în pediatrie 6*

4. Precondiții (acolo unde este cazul)


4.1. de curriculum Fiziopatologie, nursing general, nursing clinic,
farmacologie
4.2. de competențe Nu e cazul

5. Condiții (acolo unde este cazul)


5.1. de desfășurare a cursului Sunt necesare săli de curs cu capacitate corespunzătoare, prevăzulte
cu dotari tehnice specifice(computer, videoproiector, tabla, etc)
Studenții trebuie să respecte normele de conduita corespunzătoare
învățământului universitar (punctualitate, neutilizarea telefoanelor
mobile)
5.2. de desfășurare a Acces in sevicii clinice cu paturi sau asistenta in ambulator. Studenții
trebuie să respecte normele de conduita corespunzătoare asistentei
seminarului / laboratorului
medicale in spital sau ambulator

6. Competențe specifice acumulate


Competențe profesionale  Examinarea unui sugar/ copil
 Completarea manevrelor specifice asistentilor de pediatrie in
(exprimate prin cunoștințe și
foaia de observatie- termometrizare, date de alimentatie,
abilități) indici antropometrici, monitorizare curba ponderala, curba
termica, tranzit intestinal,mictiuni, varsaturi
 cunoasterea principalelor tehnici de ingrijire a unui copil
bolnav
 cunoasterea tehnicilor de alimentatie a pacientului pediatric
 insusirea tehnicilor de recoltarea a unor produse patologice,
analize, cu particularitati la copil ; pregatirea copilului
pentru investigatii paraclinice
 cunoasterea modalitatilor de administrare a medicatiei la
copil
Competențe transversale (de studentul își însușește cunostintele de comunicare
rol, de dezvoltare se familiarizează cu abordarea corecta a pacientului pediatric
profesională, personale) învață să actioneze in echipa, rapid, standardizat

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1. Obiectivul general Însusirea de cunostinte teoretice si practice in domeniul PEDIATRIEI

pagina 2 din 6
7.2. Obiective specifice 1.Formarea unei baze de cunostiinte teoretice in principalele boli
din patologia copilului in cadrul cursurilor
2.Cunoasterea particularitatilor tehnicilor de recoltare a
investigatiilor de laborator precum si pregatirea copilului pentru
examinari diverse paraclinice
3.Insusirea tehnicilor de alimentatie a copilului si sugarului precum
si a dietelor specifice din unele boli
4. Cunoasterea modalitatilor de administrare a medicatiei la copil
5 Completarea manevrelor specifice asistentilor de pediatrie in foaia
de observatie

8. Conținuturi
8.1. Curs Metode de predare Observații
CURS 1-2. Bolile aparatului respirator 1.curs interactiv: profesor-student,
1. Infectiile cailor respiratorii student-student, student - resurse
superioare: rinofaringita, anginele,
otita, laringite documentare (cărţi, reviste de
2. Pneumonii bacteriene si virale specialitate,sursa Internet); 4 ore
3. Bronsiolita 2.promovarea metodelor activ -
4. Astmul bronsic
participative centrate pe student; accept şi
incurajez întrebările studenţilor şi punctele
de vedere alternative;
CURS 3-4. Bolile aparatului cardio- 1.curs interactiv: profesor-student,
vascular student-student, student - resurse
1. Malformatii congenitale de documentare (cărţi, reviste de
cord
2. Tahicardia paroxistica specialitate,sursa Internet); 4 ore
supraventriculara 2.promovarea metodelor activ -
3. Insuficienta cardiaca participative centrate pe student; accept şi
4. Hipertensiunea arteriala
incurajez întrebările studenţilor şi punctele
de vedere alternative;
CURS 5. Bolile aparatului renal 1.curs interactiv: profesor-student,
student-student, student - resurse
1.Infectia urinara documentare (cărţi, reviste de
2.Glomerulonefrita specialitate,sursa Internet); 2 ore
3. Sindromul nefrotic 2.promovarea metodelor activ -
. participative centrate pe student; accept şi
incurajez întrebările studenţilor şi punctele
de vedere alternative;
CURS 6-7 Bolile aparatului digestiv 1.curs interactiv: profesor-student,
1.Gastroenterita acuta student-student, student - resurse
2.Sindroame de malabsorbtie
documentare (cărţi, reviste de
(celiachia, alergia la proteinele
laptelui de vaca, mucoviscidoza, specialitate,sursa Internet); 4 ore
intoleranta la dizaharide) 2.promovarea metodelor activ -
3.Refluxul gastro-esofagian si
participative centrate pe student; accept şi
gastrita la copil
incurajez întrebările studenţilor şi punctele
.
de vedere alternative;
CURS 8. Bolile sistemului nervos central 1.curs interactiv: profesor-student,
1.Convulsiile si epilepsia la copil student-student, student - resurse
documentare (cărţi, reviste de
specialitate,sursa Internet); 2 ore

pagina 3 din 6
2.promovarea metodelor activ -
participative centrate pe student; accept şi
incurajez întrebările studenţilor şi punctele
de vedere alternative;
CURS 9. Boli hematologice 1.curs interactiv: profesor-student,
1. Anemia feripriva student-student, student - resurse
2. Anemii hemolitice
documentare (cărţi, reviste de
3. Purpura trombocitopenica
specialitate,sursa Internet);
2.promovarea metodelor activ - 2 ore
participative centrate pe student; accept şi
incurajez întrebările studenţilor şi punctele
de vedere alternative;
CURS 10. Boli oncologice 1.curs interactiv: profesor-student,
1.Leucemia acuta student-student, student - resurse
2.Limfoame documentare (cărţi, reviste de
specialitate,sursa Internet); 2 ore
2.promovarea metodelor activ -
participative centrate pe student; accept şi
incurajez întrebările studenţilor şi punctele
de vedere alternative;
CURS 11-12. Bolile nou- nascutului 1.curs interactiv: profesor-student,
1. Icterele nou nascutului student-student, student - resurse
2. Enterocolita ulcero-necrotica
documentare (cărţi, reviste de
specialitate,sursa Internet); 4 ore
2.promovarea metodelor activ -
participative centrate pe student; accept şi
incurajez întrebările studenţilor şi punctele
de vedere alternative;
CURS 13-14. Patologia Nutritiei 1.curs interactiv: profesor-student,
1.Malnutritia sugarului si copilului student-student, student - resurse
mic documentare (cărţi, reviste de
2.Rahitismul carential si tetania specialitate,sursa Internet); 4 ore
3.Diabetul zaharat 2.promovarea metodelor activ -
participative centrate pe student; accept şi
incurajez întrebările studenţilor şi punctele
de vedere alternative;
Bibliografie
1. Stela Gotia, Evelina Moraru, Ctn Ailioaie, Aurica Rugina, Alina Murgu- Pediatrie- Boli
respiratorii, boli cu mecanism imun, hepatologie, Editura Vasiliana98, Iasi, 2008
2. D.Moraru, M. Burlea, Evelina Moraru, E. Cirdei, Georgeta Diaconu- Pediatrie- patologie
digestiva, nutritionala si neurologica la copil, Editura Fundatiei Academice AXIS, Iasi, 2008
3. O.Brumariu, Ingrith Miron, Mihaela Munteanu –Elemente practice de diagnostic si tratament
in Hematologia si Nefrologia Pediatrica, Editura Junimea, Iasi, 2008
4. A.G. Dimitriu, C. Iordache, N. Nistor- Pediatrie-Patologie cardiovasculara si urgente la
copil, Casa de Editura Venus, Iasi, 2008
5. C.Iordache (ed). -Tratat de Pediatrie, Editura ”Gr.T.Popa”, Iaşi , 2011
6. Cursul predat
8.2. Seminar / laborator Metode de predare Observații

pagina 4 din 6
1. Completarea foii de observatie clinica in Pediatrie:curba -stagii la bolnav
febrila, puls, frecventa cardiaca/respiratorie, diureza,
-vizualizarea unor 4 ore
aspectul si nr. Scaunelor 4ore
manevre specifice
ingrijirii copilului
2. Determinarea si interpretarea datelor antropometrice: -stagii la bolnav
greutate, talie, perimetre 4 ore
-vizualizarea unor 4 ore
manevre specifice
ingrijirii copilului
3. Tehnici de ingrijire ale copilului cu afectiuni pediatrice -stagii la bolnav
ale: 14 ore
-vizualizarea unor 14 ore
-aparatului respirator: drenajul secretiilor bronsice/aspiratia
manevre specifice
secretiilor, aerosolizarea, administrarea O2
ingrijirii copilului
-cardio-vascular:tensiunea arteriala, puls, frecventa cardiaca
-digestiv: recoltarea produselor biologice(materii fecale),
administrarea solutiilor de rehidratare, preparate dietetice
recomandate in boala diareica, reflux gastro-esofagian, colici
abdominale
-boli hematologice si oncologice: pregatirea bolnavului pentru
punctia medulara, transfuzia
-boli ale sistemului nervos: administrarea medicatiei
anticonvulsivante (intrarectal, intramuscular, intravenos)
-afectiuni carentiale:indici nutritionali, profilaxia rahitismului
-regimul igieno-dietetic in diabetul zaharat, tehnici de
administrare a insulinei
4.Tehnici de îngrijire a copilului bolnav: termometrizarea, -stagii la bolnav
mijloace fizice de scădere a febrei, dezobstructia căilor -vizualizarea unor
respiratorii superioare, gavajul, clisma, spălătura gastrică, manevre specifice 8 ore
pregătirea bolnavului, pentru explorări microbiologice, ingrijirii copilului
EKG, probe funcţionale respiratorii, endoscopie. 8
ore
5.Tehnici de alimentatie a sugarului: alimentatia naturala, -stagii la bolnav
alimentatia artificiala, diversificarea alimentatiei -vizualizarea unor
2ore manevre specifice 2 ore
ingrijirii copilului
6. Administrarea medicaţiei în pediatrie: recunoasterea -stagii la bolnav
indicatiilor, mod de prezentare şi doze, căi de administrare, -vizualizarea unor 4 ore
efecte adverse. 4 ore manevre specifice
ingrijirii copilului
7. Puncţii venoase, recoltări de produse patologice, tehnica -stagii la bolnav
injectiilor intramusculare, subcutanate, intradermice, perfuzia -vizualizarea unor 4 ore
4 ore manevre specifice
ingrijirii copilului
8.Pregatirea pentru examenul radiologic cardiotoracic, digestiv, -stagii la bolnav
renal, schelet 2 ore -vizualizarea unor 2 ore
manevre specifice
ingrijirii copilului
Bibliografie
Georgeta Diaconu, E.Cardeiu, Dana Teodora Anton Paduraru, Laura Trandafir, Carmen Oltean, M.
Burlacu, Ioana Grigore- Pediatrie-Suport de lucrari practice , Editura Gr.T.Popa, 2013, Iasi

pagina 5 din 6
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Obtinerea competențelor profesionale (exprimate prin cunoștințe și abilități) precum si a
Competențelor transversale (de rol, de dezvoltare profesională, personale) sunt direct relationate cu
aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori
reprezentativi din domeniul aferent programului.
Ca scop primar, disciplina urmăreşte să ofere studenţilor premise optime pentru următorii ani de studiu
din cadrul programului de licență și, eventual, de Masterat, în perspectiva angajării cu succes (imediat
după absolvire), în România şi din alte ţari din UE.

10. Evaluarea
Tip de activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de 10.3.
evaluare Pondere din
nota finală
10.4. Curs Capacitatea de sinteza si de gandire Teste de control 10%
vs capacitatea de memorare
Calitatea procesului de învăţare, nu Raspuns examen 50%
cantitatea de cunoştinţe reproduse final
de student;

10.5. Seminar / Evaluare curentă variată în cadrul Nota asistentului 10%


laborator orelor de lucrări practice prin teste pentru stagiu
scrise/chestionare, evaluare orală, pediatrie
referate, proiecte realizate
individual sau în grup, studii de caz,
realizarea de rezumate ale unor
articole
Orientare pe performanţa Raspuns examen 30%
studentului şi pe competenţele final-proba practica
formate

Standard minim de performanță


Nota minim 5

Data: Semnătura coordonatorului de activitate didactica


01.10.2018 Prof. Univ. Dr. Ingrith Miron

Semnătura directorului de departament


Prof. Univ. Dr. Ștefan Buțureanu

pagina 6 din 6