Sunteți pe pagina 1din 4

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de reglementare în construcţii şi
categoriile de cheltuieli aferente

Având în vedere prevederile art.IV lit. d) din Legea nr.177/2015 pentru


modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, şi
prevederile art. 41 alin. (1) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii,
republicată, cu modificările ulterioare,
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. – Se aprobă Regulamentul privind activitatea de reglementare în


construcţii şi categoriile de cheltuieli aferente, prevăzut în Anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr.


203/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind tipurile de reglementări tehnice şi
de cheltuieli aferente activităţii de reglementare în construcţii, urbanism, amenajarea
teritoriului şi habitat, precum şi a Normelor metodologice privind criteriile şi modul de
alocare a sumelor necesare unor lucrări de intervenţie în primă urgenţă la construcţii
vulnerabile şi care prezintă pericol public, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 139 din 4 martie 2003, cu modificările ulterioare, se abrogă.

PRIM-MINISTRU
DACIAN CIOLOŞ

1
Anexă
REGULAMENT
privind activitatea de reglementare în construcţii
şi categoriile de cheltuieli aferente

ART. 1 - Activitatea de reglementare în construcţii constituie o componentă a


sistemului calităţii în construcţii conform prevederilor art. 9 lit. a) din Legea nr. 10/1995
privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările ulterioare, şi cuprinde
elaborarea de reglementări tehnice în domeniu, precum şi efectuarea unor activităţi
specifice, corelative activităţii de reglementare.

ART. 2 - (1) Reglementările tehnice în construcţii, definite la art. 10 alin. (2) din
Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările ulterioare,
pot fi coduri/normative, ghiduri/metodologii, specificaţii/instrucţiuni/norme tehnice,
soluţii cadru, îndrumătoare/manuale, după caz.
(2) Reglementările tehnice au caracter obligatoriu şi se elaborează pentru
asigurarea cerinţelor fundamentale pe întreaga durată de existenţă a construcţiilor în
scopul protejării vieţii oamenilor, a bunurilor acestora, a societăţii şi a mediului
înconjurător.
(3) Reglementările tehnice se aprobă în condiţiile legii, prin ordin al ministrului
dezvoltării regionale şi administraţiei publice.
(4) Valorificarea reglementărilor tehnice se face prin publicarea acestora, în
conformitate cu prevederile ordinului de aprobare, şi prin afişarea acestora pe pagina de
internet a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în vederea
asigurării accesului liber şi neîngrădit la informaţiile de interes public.

ART. 3 – (1) Activităţile specifice, corelative activităţii de reglementare cuprind:


elaborarea/ realizarea de cercetări, testări, documentaţii, studii, audit, baze de date,
prototipuri.
(2) Cercetările cuprind cercetări experimentale, documentări şi sinteze
documentare, achiziţii de publicaţii de specialitate din ţară şi din străinătate, traduceri,
elaborarea, în condiţiile legii standardizării naţionale, a versiunilor române a
standardelor europene/internaţionale în vigoare din domeniul construcţiilor, inclusiv
revizuirea, modificarea ori anularea acestora, valorificarea activităţii de reglementare şi
diseminarea informaţiilor tehnice prin publicare-tipărire de cărţi, imprimate, publicaţii,
difuzare pe suport magnetic, Internet, participare şi/sau organizare de manifestări
tehnico-ştiinţifice şi/sau schimburi de experienţă între specialişti, în ţară şi în străinătate,
inclusiv asigurarea protocolului, dotarea cu mijloace fixe şi obiecte de inventar, birotică,
consumabile, service.

2
(3) Testările cuprind încercări şi/sau experimentări in situ ori în laboratoare sau
poligoane privind tehnologiile şi/sau comportarea în exploatare a construcţiilor,
subansamblurilor, elementelor, materialelor şi instalaţiilor aferente construcţiilor,
monitorizare, inspecţii şi/sau deplasări în teritoriu, inclusiv cu mijloace auto, la obiective
în construcţie sau existente, privind aplicabilitatea reglementărilor tehnice în construcţii.
(4) Documentaţiile cuprind planuri de amenajare a teritoriului şi planuri de
urbanism, inclusiv regulamentele aferente acestora şi ilustrările urbanistice,
documentaţii tehnico-economice, de cadastru şi geodezie, hărţi de riscuri naturale,
expertize tehnice şi/sau energetice la construcţii existente, evaluări de bunuri imobile,
suporturi de curs şi organizare de activităţi de instruire şi/sau perfecţionare profesională
a specialiştilor din domeniile menţionate, concursuri de soluţii cu premii organizate de
instituţii publice şi/sau asociaţii profesionale.
(5) Studiile cuprind studii de impact, de prognoză, de piaţă, sociologice, studii de
caz, pilot, topografice, geotehnice, hidrologice, hidrogeotehnice, studii de stabilitate a
terenului, de trafic/circulaţie, raport de diagnostic arheologic, precum şi alte studii de
specialitate, după caz.
(6) Auditul cuprinde consultanţă tehnică, juridică, audit energetic, audit al
conducerii şi asigurării sistemului calităţii în construcţii.
(7) Bazele de date cuprind date, informaţii, ilustrări grafice, planuri, hărţi,
înregistrări ale mişcărilor seismice, inclusiv accesul la Internet, la soft-uri de consultare a
actelor normative publicate în Monitorul Oficial, accesul la programe consultare a
standardelor, şi altele asemenea.
(8) Prototipurile cuprind realizarea de construcţii şi/sau subansambluri ori
elemente de construcţii in situ sau în laborator, standuri ori poligoane, realizarea de
programe-pilot de proiectare, execuţie şi de urmărire a comportării în exploatare pentru
introducerea de soluţii constructive, materiale şi/sau tehnologii noi, realizarea de
programe privind consolidarea şi/sau reabilitarea termica ori creşterea eficienţei
energetice a construcţiilor şi sistemelor tehnice ale clădirii, prevenirea şi atenuarea
efectelor riscurilor naturale.

ART. 4 - (1) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice gestionează


activitatea de reglementare în construcţii, scop în care efectuează cheltuieli curente -
cheltuieli de personal, cheltuieli cu bunuri şi servicii, precum şi cheltuieli de capital
pentru :
a) activitatea de reglementare în construcţii, cuprinzând contractarea elaborării de
reglementări tehnice şi de activităţi specifice, corelative activităţii de reglementare,
prin procedură de achiziţie publică, în limita sumelor aprobate anual cu această
destinaţie în bugetul de venituri proprii ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice;

3
b) activitatea de gestionare a bazelor de date specifice privind construcţiile şi
reglementările tehnice în construcţii, cuprinzând contractarea elaborării lor prin
procedură de achiziţie publică;
c) participarea specialiştilor în calitate de membri în comitetele tehnice de specialitate
pentru avizarea, din punct de vedere tehnic, a proiectelor de reglementări tehnice în
construcţii.
(2) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) se efectuează din sumele virate de Inspectoratul
de Stat în Construcţii – I.S.C., încasate potrivit prevederilor art. 43 alin. (4) din Legea nr.
10/1995, republicată, cu modificările ulterioare şi care se constituie în venituri proprii
ale Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.
(3) Disponibilităţile la finele anului din veniturile proprii aferente activităţii de
reglementare în construcţii, prevăzute la alin. (2), se reportează în anul următor şi au
aceeaşi destinaţie, potrivit prevederilor art. 43 alin. (7) din Legea nr. 10/1995,
republicată, cu modificările ulterioare.

ART. 5 - (1) Sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei


Publice se organizează şi funcţionează comitete tehnice de specialitate, organisme
consultative şi de avizare în activitatea de reglementare în construcţii, organizate pe
domenii/subdomenii din construcţii şi specialităţi de instalaţii pentru construcţii.
(2) Procedura privind iniţierea, programarea, achiziţia, elaborarea, avizarea,
aprobarea şi valorificarea reglementărilor tehnice şi a rezultatelor activităţilor specifice,
corelative activităţii de reglementare în construcţii, precum şi structura şi componenţa
comitetelor tehnice de specialitate şi regulamentul de organizare şi funcţionare al
acestora, se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei
publice.
(3) Cuantumul indemnizaţiei de participare a specialiştilor, ca membri în
comitetele tehnice de specialitate, se stabileşte în conformitate cu actele normative
privind salarizarea personalului din instituţiile de învăţământ superior, şi se aprobă prin
ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, cu respectarea
prevederilor art. 43 alin. (8) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii,
republicată, cu modificările ulterioare.â

ART. 6 – Reglementările tehnice în construcţii elaborate până la data intrării în


vigoare a prezentului regulament îşi păstrează valabilitatea în forma aprobată.