Sunteți pe pagina 1din 18

LOCUL DE MUNCA NR.

20

OPERATOR STATIE
20.1 DESCRIEREA LOCULUI DE MUNCA

PROCESUL DE MUNCA
Operatorul are ca sarcina de munca de a manevra in concordanta cu sarcinile
de productie manevrarea si utilizarea statiei de betoane si prepararea
betonului.

MIJLOACELE DE PRODUCTIE
-cabina de lucru
-echipamentul de protectie
-pupitru de comanda
-statia de betoane

SARCINA DE MUNCA
.Atributii:
execuţie
-.verifică starea de funcţionare a utilajului înainte de preluarea
schimbului ;
-.asigură executarea lucrărilor dc calitate;
-.respectă disciplina tehnologicä;
-.participă la recepţia tehnică şi de funcţionare a maşini1or, utilajelor
după intervenţie;
-.respectă normele de tehnica securităţii muncii, protecţiei sociale şi
PSI
-.urmăreşte, controleaza şi răspunde de respectarea şi îndeplinirea
sarcinilor de către fiecare subordonat al său;
-.se ocupă de igiena muncii la locul de muncă;
-.participă la manipularea in condiţii de securitate a muncii a lucrărilor
de ridicare, elirninând pericolul producerii accidentelor;
-.respectă deciziile si hotărârile care se iau de cätre conducerea
societăţii;
-.anunţă imediat evenimentele deosebite;
-.nu doarme in timpul serviciului;
-.nu fumează in locuri nepermise;
-respectă normele de prevenire şi stingere a incendiilor;
-.va lua măsuri pentru economisirea energiei electrice;
-.informeazä şeful de departament în privinţa neregulilor constatate
in timpul serviciului;
-respectă prevederile documentelor de sistem calitate aplicabile;
-.asigură realizarea lucrării în conformitate cu documentaţia de
execuţie;
alte sarcini
-.respectă prevederile Statut, ROF, RI, CCM, legislatie în domeniu,
proceduri de lucru, precum celelalte reguli şi regulamente existente în
unitate, dispoziţii, decizii, circulare si hotărâri ale Conducerii;
-.respectă atribuţiile stabilite în prezenta fişă a postului, care sunt
obligatorii pentru titularul postului;
-.apără interesele si respectă conducerea;
-.manifestă iniţiativä, spirit inovativ si preocupare pentnu
eficientizarea activităţii;
-.manifestă adaptare la schimbări determinate de reorganizarea
activităţii în cadrul organizaţiei;
-.manifestă competenţă, responsabilitate, obiectivitate privind
posibi1ităţile proprii şi rezultatele muncii prestate;
-.manifestă disciplinä, corectitudine, loialitate şi integritate morală în
relaţiile cu salariaţii, conducerea şi partenerii;
-.exercită activitatea profesionalä cu onestitate si curtoazie;
-.previne, limitează si rezo1vă conflictele disfuncţionale;
-.asimileazä cunoştinţele necesare indeplinirii sarcinilor de serviciu
precum şi a legilor, regulamentelor, instrucţiunilor şi ordinelor
referitoare la sarcinile de serviciu;
-.respectä programul de lucru şi foloseşte eficient timpul de muncă;
respectă regulile de acces în unitate;
-.respectä procedurile şi instrucţiunile de lucru, precum şi prescripţiile
de calitate stabilite;
-. îşi însuşeşte şi respectă normele de P.M. şi PSI precum şi măsurile
de aplicare a acestora:
 să desfăşoare activitatea în aşa fel încât să nu expună la pericol de
accidente sau îmbolnăvire profesională atât proria persoană, cât şi
pe celelalte persoane participante la procesul de muncă;
 să aducă la cunoştiinţa conducătorului locului de muncă orice
defecţiune tehnică sau altă situaţie care constituie un pericol de
muncă sau îmbolnăvire profesională;
 să aducă la cunoştiinţa conducătorului locului de muncă
accidentele de muncă suferite de propria persoană şi de alte
persoane participante la procesul de muncă;
 să oprească lucrul la apariţia unui pericol iminent şi să-l informeze
imediat pe conducătorul locului de muncă;
 să dea relaţiile solicitate de organele de control şi de cercetare în
domeniul protecţiei muncii;
să utilizeze echipamentul individual de protecţie din dotare conform
scopului pentru care a fost acordat
-. atunci când necesitatile impun şi rezolvarea operativă a altor situaţii
sau probleme ivite, va răspunde acestor cerinţe inclusiv în zilele
nelucrătoare, prin prelungirea programului de muncă săptămânal, la
solicitarea conducerii;
-respectă confidenţialitatea informaţiilor obţinute cu ocazia exercitării
atribuţiilor şi sarcinilor de serviciu;
-nu face favoruriri şi nu facilitează obţinerea unor documente sau
servicii în condiţii de favoritism;
-.organizează securitatea documentelor şi a echipamentelor din dotare
şi din sfera de activitate.

Competenţa:
-primeşte delegarea de atribuţii de la şefu1 ierarhic;
-ia măsuri operative în vederea realizării atribuţiilor de serviciu.

Responsabilităţi:
- răspunde de respectarea prevederilor Statut, ROE, RI, CCM,
legislaţie în domeniu, proceduri de lucru, precum celelalte reguli şi
regulamente existente, dispoziţii, decizii, circulare şi hotărâri ale
Conducerii;
-răspunde de rezolvarea corectă şi la timp a atribuţiilor şi sarcinilor de
serviciu;
-.răspunde pentru deciziile luate (suportă consecinţele deciziilor luate
în nume propriu);
-.răspunde de păstrarea documentelor întocmite în arhiva proprie sau
în arhiva unităţii (după caz);
-.răspunde de legalitatea, necesitatea, oportunitatea, calitatea şi
corectitudinea l ucrărilor şi a activităţilor efectuate şi operaţiilor
consemnate;
-răspunde de păstrarea secretului de serviciu;
-răspunde de respectarea prograrnului instituţiei şi folosirea integrală a
timpului de lucru;
-răspunde de perfecţionarea pregătirii sale profesionale;
-.răspunde de ducerea la îndeplinire a hotărânilor Preşedintelui,
Directorului general, Directorului de producţie, Directorului economic
şi şefului de departament.

MEDIUL DE MUNCA
In incinta unitatii, in aer liber fiind supus tuturor intemperiilor.
20.2 FACTORI DE RISC IDENTIFICATI

FACTORI DE RISC PROPRII EXECUTANTULUI

ACŢIUNI GREŞITE
F1 Deplasări pe suprafeţe orizontale
F2 Accidente circulaţie
F3 Lovire-strivire
F4 Deplasari, stationari in zone cu pericol ridicat
F5 Deplasări pe suprafeţe umede
F6 Deplasări pe suprafeţe înclinate
F7 Deversare de produse petroliere
F8 Comunicari accodentogene

OMISIUNI
F9 Omiterea aplicarii masurilor igienico-sanitare
F10 Neutilizarea echipamentulu individual de protectie
F11 Comenzi, manevre gresite
F12 Neefectuarea in timp util a unor operatii (legarea la reteaua de impamantare in
timpul operatiunilor de incarcare-descarcare)
F13 Nesemnalizarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala

CONDUITĂ SOCIO-PROFESIONALĂ
F14 Conduita socio-profesionala

FACTORI DE RISC PROPRII SARCINII DE MUNCĂ

OPERAŢII REGULI PROCEDEE GREŞITE


F15 Lucrul pe cai de circulaţie rutiera
F16 Manipulare materiale grele la limita sarcinilor maxime admise
F17 Efort static prin durata, pozitie ortostatica in timpul lucrului

FACTORI DE RISC PROPRII MIJLOCELOR DE PRODUCŢIE

FACTORI DE RISC MECANIC

MIŞCĂRI PRICULOASE
F18 Lovire de catre mijloacele de transport ce intra in statie
FACTORI DE RISC ELECTRIC

CURENTUL ELECTRIC
F19 Curentul electric
-atingere directa
-atingere indirecta
-tensiune de pas
-arc electric

FACTORI DE RISC CHIMIC

SUBSTANŢE TOXICE CAUSTICE


F20 Lucru cu substanţe periculoase

SUBSTANŢE INFLAMABILE
F21 Fumatul in incinta unităţii
F22 Lucru cu substanţe inflamabile

FACTORI DE RISC PROPRII MEDIULUI DE MUNCĂ

TEMPERATURA AERULUI
F23 Temperatura scăzută a aerului-lucru in exterior
F24 Temperatură ridicată a aerului
F25 Curentii de aer

UMIDITATEA
F26 Intemperii
F27 Realizarea de intervenţii in medii umede

SITUATII DE URGENTA
F28 Situatii de urgenta(calamitati, inundatii, explozii, cutremure,etc)
Unitatea: DATA :
SECTIA:tehnic-productiv statie NUMAR DE PERSOANE
betoane FISA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCA EXPUSE:2
FUNCTIA:operator statie DURATA EXPUNERII: 8 ore
betoane FISA NR. 20
LOCUL DE MUNCA:unitate ECHIPA DE EVALUARE:
ACTIVITATEA:

COMPO- FACTORI DE FORMA CONCRETA DE MANIFESTARE A FACTORILOR DE CONSEC CLA-SA CLA-SA NIVEL
NENTA RISC RISC INTA DE DE PAR-
SISTEMU- IDENTIFICATI (descriere, parametri) MAXIMA GRAVI- PRO- TIAL
LUI DE PREVIZI TATE BA- DE
MUNCA BI-LA BILI RISC
TATE
0 1 2 3 4 5 6
FACTORI ACTIUNI
DE RISC GRESITE
PROPRII F1 Deplasări pe -caderea la acelasi nivel prin impidicare si poate duce la leziuni, luxatii I.T.M.
EXECUTAN suprafeţe si fracturi ale membrelor superioare si inferioare 3-45 2 2 2
TULUI orizontale ZILE
F2 Accidente -lovirea de mijloacele de transport, accidente datorate nerespectarii I.T.M.
circulaţie normelor de circulatie,abateri de la traseul de deplasare, pot duce la 45-180 3 3 3
leziuni ale organismului. ZILE
F3 Lovire- -scapare de obiecte purtate manual,caderea de obiecte peste maini si I.T.M.
strivire picioare, lovire de mijloacele de productie si de mijloacele de circulatie. 45-180 3 3 3
ZILE
F4 Deplasari, -locurile marcate ca periculoase pot duce la accidente si pentru cei I.T.M.
stationari in zone neimplicati direct in acctivitatea de productie cu posibilitate de 3-45 ZILE 2 2 2
cu pericol ridicat accidentare mecanica, noxe fizico-chimice
F5 Deplasări pe -cadere prin aluncare, entorse, luxatii, fracturi datorate alunecarii, I.T.M.
suprafeţe umede anefolosirii bocancilor cu aderenta sau a cismelor spacifice locului de 3-45 2 2 2
munca. ZILE
F6 Deplasări pe -cadere prin aluncare, entorse, luxatii, fracture, prin nefolosirea I.T.M.
suprafeţe balustradelor, a elementelor antialunecatoare, prin lipsa concentrarii in 3-45ZILE 2 2 2
înclinate momentul deplasarii si pot duce la caderi la nivelul solului.
F7 Deversare de -prin neefectuarea corespunzatoare a manevrelor si deversare de I.T.M.
produse petroliere produse petroliere duc la intoxicare prin inhalare de vapori de produse 3-45 ZILE 2 3 2
petroliere
F8 Comunicari -stabilirea concreta a modului de comunicare, nu mai duc la strigate si I.T.M.
accodentogene semne ducand la un continut si mod de transmitere normal a informatiei 45-180 3 2 2
si a semnalelor. ZILE
OMISIUNI
F9 Omiterea -nespalarea pe maini la servirea mesei, la terminarea programului sau I.T.M.
aplicarii stergerea la ochi, nas si gura cu mainile muedare duc la boli acute 45-180 3 4 3
masurilor digestive, respiratorii prin contaminare cu noxele de la locul de munca. ZILE
igienico-sanitare
F10 Neutilizarea -folosirea unui echipament neadecvat duce la accidente de munca I.T.M. 2 4 2
echipamentulu 3-45
individual de ZILE
protectie
F11 Comenzi, -manevrele gresite duc la accidente diverse atat a personalului de I.T.M. 2 2 2
manevre gresite manevra cat si a celorlalti colegi. 3-45
ZILE
F12 Neefectuarea -legarea la reteaua de impamantare in timpul operatiunilor de incarcare-
in timp util a unor descarcare a cisternai cu combustibil, neutilizarea balustradelor de
operatii protectie duc la electrocutare si explozii DECES 7 2 4
F13 -se pot produce accidente dintre cele mai variate care duc la accidentarea
Nesemnalizarea tuturor persoanelor implicate sau nu in activitatea de productie. I.T.M.
riscurilor de 45-180 3 2 2
accidentare si ZILE
imbolnavire
profesionala
CONDUITA
SOCIO-
PROFESIONAL
A
F14 Conduita -o conduita necivilizata poate duce la agresiuni verbale, fizice cu urmari I.T.M.
socio- in activitatea de zi cu zi. < 3 ZILE 1 3 1
profesionala

FACTORI OPERATII,
DE RISC REGULI,
PROPRII PROCEDEE
SARCINII GRESITE
DE MUNCA
F15 Lucrul pe cai -nesemnalizarea lucrarilor duc la coliziuni cu mijloacale de transport
de circulaţie provocand accidentare de catre autovehiculele din trafic DECES 7 2 4
rutiera
F16 Manipulare -nepurtarea corespunzatoare a materialelor la limita de sarcina duc la I.T.M.
materiale grele la dureri la nivelul coloanei vertebrale (lumbago acut) 45-180
limita sarcinilor ZILE 3 3 3
maxime admise
F17 Efort static -o pozitie de lucru incomoda in timp prelungit duc la aparitia de boli
prin durata, cronice, evolutive in timp (varice, hipotensiune, dureri la nivelul
pozitie ortostatica coloanei ) sau cu efecte imediate( ameteli, lesin) I.T.M. 1 4 1
in timpul lucrului <3ILE
FACTORI FACTORI DE
DE RISC RISC
PROPRII MECANIC
MIJLOACE-
LOR DE MISCARI
PRODUCTI PERICULOASE
E F18 Lovire de -nerespectarea cailor de circulatie si lipsa marcajelor de dirijare a
catre mijloacele circulatiei duc la accidente de circulatie
de transport ce DECES 7 2 4
intra in statie
FACTORI DE
RISC
ELECTRIC
CURENTUL
ELECTRIC

F19 Curentul -electrocutarea prin atingere directa duce la accident motal


electric
-atingere directa DECES 7 4 6
-tensiune de pas
-arc electric
FACTORI DE
RISC CHIMIC
SUBSTANTE
TOXICE,
CAUSTICE
F20 Lucru cu -nerespectarea manipularii si modul de utilizare duce la intoxicare I.T.M.
substanţe 45-180 3 3 3
periculoase ZILE
SUBSTANTE
INFLAMABILE
F21 Fumatul in -nesemnalizarea masurilor de lucru cu foc deschis si nerespectarea I.T.M. 3 3 3
incinta unităţii acestora duc la accidente de munca de diferite grade (arsuri ) 45-180
ZILE
F22 Lucru cu - nesemnalizarea masurilor de lucru cu foc deschis si nerespectarea
substanţe acestora duc la explozii, accidente mortale. DECES 7 2 4
inflamabile
FACTORI
DE RISC
TEMPERATUR
PROPRII
A AERULUI
MEDIULUI
F23 Temperatura -nefolosirea echipamentului de protectie pe timp rece si nesocotirea I.T.M. 2 2 2
DE MUNCA
scăzută a aerului- urmarilor de neprotejare duc la degeraturi 3-45 ZILE
lucru in exterior

F24 Temperatură -necunoasterea efectelor radiatiilor solare prin expunere timp indelungat, I.T.M. 2 2 2
ridicată a aerului duc la lesin, crampe musculare, deshidratare, simptome cardiace 3-45 ZILE

F25 Curentii de -nerealizarea unui mediu de lucru in conformitate cu normele in vigoare I.T.M. 2 3 2
aer duc la raceala. 3-45
ZILE
UMIDITATEA
F26 Intemperii --nefolosirea echipamentului de protectie I.T.M. 2 4 2
3-45 ZILE
F27 Realizarea -realizarea de lucrari in mediu acvatic pe timp imdelungat fara utilizarea I.T.M.
de intervenţii in echipamentilui de protectie adecvat duce la probleme respiratorii 3-45 ZILE 2 3 2
medii umede

SITUATII DE
URGENTA
F28 Situatii de -accidente mortale
urgenta(calamitati
, inundatii, DECES 7 2 4
explozii,
cutremure,etc)

Nivelul de risc global al locului de munca este :

1(6x6)+5(4x4)+6(3x3)+14(2x2)+2(1x1)
Nrg=----------------------------------------------------------------------------------=3,08
1x6+5x4+6x3+14x2+2x1
LEGENDA
FIGURA 1

F1 Deplasări pe suprafeţe orizontale


F2 Accidente circulaţie
F3 Lovire-strivire
F4 Deplasari, stationari in zone cu pericol ridicat
F5 Deplasări pe suprafeţe umede
F6 Deplasări pe suprafeţe înclinate
F7 Deversare de produse petroliere
F8 Comunicari accodentogene
F9 Omiterea aplicarii masurilor igienico-sanitare
F10 Neutilizarea echipamentulu individual de protectie
F11 Comenzi, manevre gresite
F12 Neefectuarea in timp util a unor operatii (legarea la reteaua de impamantare in timpul
operatiunilor de incarcare-descarcare)
F13 Nesemnalizarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala
F14 Conduita socio-profesionala
F15 Lucrul pe cai de circulaţie rutiera
F16 Manipulare materiale grele la limita sarcinilor maxime admise
F17 Efort static prin durata, pozitie ortostatica in timpul lucrului
F18 Lovire de catre mijloacele de transport ce intra in statie
F19 Curentul electric
-atingere directa
-atingere indirecta
-tensiune de pas
-arc electric
F20 Lucru cu substanţe periculoase
F21 Fumatul in incinta unităţii
F22 Lucru cu substanţe inflamabile
F23 Temperatura scăzută a aerului-lucru in exterior
F24 Temperatură ridicată a aerului
F25 Curentii de aer
F26 Intemperii
F27 Realizarea de intervenţii in medii umede
F28 Situatii de urgenta(calamitati, inundatii, explozii, cutremure,etc)
20.4 FISA DE MASURI PROPUSE PENTRU LOCUL DE MUNCA

Nr. Nivel de Nominalizarea Competenta/


Crt. Factori de risc risc (x) masurilor propuse de prevenire Raspunderi Termen
identificati

1 F19 Curentul electric 6 -eliminarea improvizatiilor electrice operator permanent


-atingere directa -folosirea aparatelor electrice certificate
-atingere indirecta -legarea la pamant a instalatiei electrice
-tensiune de pas -verificarea periodica a impamantarii
-arc electric -folosirea utilajelor cu protectie la scurtcircuitare
-accesul la instalatia electrica numai personalului
calificat
-utilizarea tablourilor de comanda cu grad mare de IP
2 F12 Neefectuarea in 4 -instruirea adecvata a personalului muncitor pe linie Administratorul lunar
timp util a unor de protectia muncii
operatii (legarea la -verificarea cunostiintelor profesionale
reteaua de -informare asupra consecintelor ce decurg din
impamantare in necunoasterea acestui factor de risc
timpul operatiunilor
de incarcare-
descarcare)
3 F15 Lucrul pe cai de 4 -semnalizarea si ingradirea locului de desfasurare a operator La executarea
circulatie rutiera activitatii lucrarilor pe
-supravegherea in permanenta a lucrarilor cai de
-folosirea echipamentului reflectorizant circula-tie
4 F18 Lovire de catre 4 -dotarea personalului muncitor cu echipament de Administrator imediat
mijloacele de lucru propriu-personalizat
transport ce intra in -marcarea cailor de acces in unitate pentru
statie autovehicole
-folosirea indicatoarelor de circulatie rutiera
5 F22 Lucru cu 4 -folosirea sculelor antiscantei se va face numai de operator permanent
substante catre instalatori autorizati
inflamabile -se interzice cu desavarsire fumatul
-se vor afisa indicatoare de interdictie si obligativitate
- utilizarea echipamentului de protectie adecvat
6 F28 Situatii de 4 -respectarea planului de interventie elaborat de Administrator -in functie de
urgenta(cala-mitati, comisia de protectie civila. situatie.-prin
inundatii, explozii, -instruire cu caracter permanent si sustinut caracter
cutremure,etc Ordinul 712/2005 permanent si
sustinut
20.5 INTERPRETAREA REZULTATELOR
EVALUARII

În urma analizei factorilor de risc şi evaluării efectuate,nivelul de risc


global (Ng) calculat conform metodei, are valoarea 3,08 ,încadrându-se în
categoria riscurilor medii (situate sub limita de acceptabilitate 3,5)
S-au identificat un număr de 28 factori de risc, dintre care: 22 factori de
risc au niveluri parţiale de risc sub limita admisă, iar 6 factori depăşesc această
limită, (fig.1.), situându-se în categoria riscurilor inacceptabile pentru care trebuie
luate măsuri de eliminare sau diminuarea a efectelor lor.Aceştia din urmă sunt:

F12 Neefectuarea in timp util a unor operatii (legarea la reteaua de impamantare in timpul
operatiunilor de incarcare-descarcare)
F15 Lucrul pe cai de circulaţie rutiera
F18 Lovire de catre mijloacele de transport ce intra in statie
F19 Curentul electric
-atingere directa
-atingere indirecta
-tensiune de pas
-arc electric
F22 Lucru cu substanţe inflamabile
F28 Situatii de urgenta(calamitati, inundatii, explozii, cutremure,etc)

Pentru diminuarea sau eliminarea efectelor acestor factori de risc sunt


necesare măsurile prezentate în „Fişa de măsuri produse”.
Din punct de vedere al repartiţiei pe sursele generatoare, se remarcă
- factorii proprii mijloacelor de producţie cu 27,03 %
- factorii proprii executantului cu 43,24 %,
- factorii proprii mediul de muncă cu 18,92 %
- sarcina de munca cu pondere de 10,81 % (fig.2.).