Sunteți pe pagina 1din 1

ANEXA Nr.

12

DATĂ ÎN FAŢA MEA,


___________________________
la data de ___________________
semnătura ___________________

DECLARAŢIE

Subsemnatul(a) __________________________________________fiul(fiica)
lui ____________________________şi al ___________________________
născut(ă) la data de ___________________________ în localitatea
______________________ judeţul _____________ posesor al actului de
identitate seria ______ numărul __________ proprietar al locuinţei din
_____________________________________________________________
str. ________________________________nr. ______ bl.____ sc._____
etj. _______ apt. _______ sector _________având actul de spaţiu (denumirea)
__________________________________nr. _______din _____________emis
de _______________________________________declar că primesc în spaţiul
meu de locuit pe _________________________________fiul (fiica) lui
____________________şi al_____________________________________
născut(ă) la data de___________în localitatea_____________________
judeţul_________________________________cu ultimul domiciliu în
localitatea _________________________ str.________________________
nr. _____ bl.____ sc._____ et. _____apt._____ sector ________în calitate de
____________________.
Dau prezenta declaraţie pentru a-i servi numitului(ei) ____________________
______________________la schimbarea adresei de domiciliu în spaţiul de
locuit de la adresa mai sus amintită.

Declar că imobilul a fost/nu a fost notificat în Cartea Funciară ca locuinţă a


familiei1.

Data ___________ Semnătura ______________ 

                                                            
1
În situaţia în care imobilul a fost notificat în Cartea funciară ca locuinţă a familiei declaraţia de primire în
spaţiu va fi dată de către ambii soţi