Sunteți pe pagina 1din 77

str. M. Kogălniceanu nr.

10, Iaşi, 700454


tel/fax: 0232 215746 COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU” IAŞI
e-mail: colegiuleminescu@yahoo.co.uk EEEMINESCUEeEMINESCU” IAŞI

1
str. M. Kogălniceanu nr. 10, Iaşi, 700454
tel/fax: 0232 215746 COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU” IAŞI
e-mail: colegiuleminescu@yahoo.co.uk EEEMINESCUEeEMINESCU” IAŞI

Viziunea Colegiului Naţional „Mihai Eminescu” Iaşi

Ne revendicăm identitatea dintr-o îndelungată tradiție construită pe respectul pentru valorile


autentice, pe credința că educația înseamnă înainte de toate formarea unei personalități complete, pe
cultivarea libertății spirituale, pe deschiderea spre inovație și cultivarea calității în educație.

Misiunea Colegiului Naţional „Mihai Eminescu”

Colegiul Național „Mihai Eminescu” Iași urmărește păstrarea identității sale plecând de la valorile
tradiționale, valorizând și dezvoltând potențialul resurselor umane și materiale, consolidând liceul ca
instituție și dând șanse egale elevilor pentru integrarea cu succes în învățământul superior din țară și
străinătate și ca viitori cetățeni activi, demni, creativi, capabili să se adapteze rapid și eficient într-o
societate în continuă schimbare.

2
str. M. Kogălniceanu nr. 10, Iaşi, 700454
tel/fax: 0232 215746 COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU” IAŞI
e-mail: colegiuleminescu@yahoo.co.uk EEEMINESCUEeEMINESCU” IAŞI

1. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN


Prezentare generală

Municipiul Iaşi, “oraşul celor şapte coline", a fost atestat prima dată într-un document din secolul al XV-lea, emis de către Alexandru cel Bun
(1400-1432), prin care acorda privilegii comerciale negustorilor polonezi din Lvov. Istoria oraşului este, însă, mult mai veche.

Numele oraşului este strâns legat de aşa numita "perioadă de aur" a culturii româneşti. Multe personalităţi au trăit, au studiat, au lucrat sau au
creat în Iaşi, oraş considerat "capitala culturii şi spiritualităţii româneşti".

Istoria sa este marcată de numeroase monumente şi vestigii arheologice. Săpăturile arheologice au scos la iveală una dintre cele mai
strălucitoare culturi neolitice din Europa - faimoasa cultură Cucuteni (5000-4500 î.Hr.).

Aşezarea geografică a judeţului: Nord - Estul României.

Date statistice

 Suprafaţa: 5.476 kmp


 Populaţia: 821.891 locuitori (la data de 01.01.2004), din care:

- 387.153 locuitori în mediul urban – 47,1%

- 434.738 locuitori în mediul rural – 52,9 %

 Localităţi mai importante: - municipiul Iaşi - reşedinţă de judeţ - 319.075 locuitori

- municipiul Paşcani - 43.121 locuitori

3
str. M. Kogălniceanu nr. 10, Iaşi, 700454
tel/fax: 0232 215746 COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU” IAŞI
e-mail: colegiuleminescu@yahoo.co.uk EEEMINESCUEeEMINESCU” IAŞI

- oraşul Tg Frumos - 13.414 locuitori

- oraşul Hîrlău - 11.543 locuitori

- are în componenţă 93 de comune şi 420 sate

 Vecini: judeţele Suceava, Botoşani, râul Prut (Republica Moldova), judeţele Vaslui şi Neamţ
 Relief: predomină regiunile de deal şi câmpie, caracterizate prin altitudini joase
 Climat: temperat - continental, caracterizat prin ierni geroase şi veri secetoase

- precipitaţii medii anuale: 500 - 600 mm / mp

- valori medii ale temperaturii anuale: 8 - 9,5 grade Celsius.

Populaţia pe religii recunoscute

Total Ortodoxă Romano – Reformată Penticostală Greco – Baptistă Adventistă Musulmană Unitariană
catolică catolică de ziua a 7-
a
816910 756028 40396 101 3738 393 995 2410 659 15

Creştină Creştină Evanghelică Evanghelică Evanghelică Mozaică Altă Fără Atei Nedeclarată
după de rit vechi luterană de religie religie
Evanghelie confesiune
augustană
4329 4410 34 326 40 417 2078 102 231 208

4
str. M. Kogălniceanu nr. 10, Iaşi, 700454
tel/fax: 0232 215746 COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU” IAŞI
e-mail: colegiuleminescu@yahoo.co.uk EEEMINESCUEeEMINESCU” IAŞI

Populaţia pe etnii

Total Români Maghiari Rromi Ucraineni Germani Ruşi lipoveni Turci Tătari
816910 800997 310 9624 75 181 3586 53 7

Sârbi Slovaci Bulgari Greci Evrei Cehi Polonezi Armeni Alte


naţionalităţi
11 4 8 444 437 2 26 24 1099

Învăţământ
În județul Iaşi funcţionează o reţea cu 255 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat,cu 134 553 elevi, cărora li se adaugă 24 unităţi
de învăţământ particular (din care 14 grădiniţe, 4 şcoli primare, o şcoală gimnazială, 4 licee, 7 şcoli postliceale) şi 2 unităţi de învăţământ
alternativ.
În unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din judeţul Iaşi îşi desfăşoară activitatea 12267 persoane (din care 9059,5 cadre didactice;
961 personal didactic auxiliar; 2246,5 personal nedidactic), în unităţile de învăţământ particulare funcţionează 363 persoane (277 cadre didactice,
12 cadre didactice auxiliare, 74 personal nedidactic) iar în învăţământul alternativ 28 de persoane.

2. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN


În perspectiva integrării europene, sistemul educaţional este supus unor transformări profunde şi rapide, care constituie o provocare atât
pentru profesori cât şi pentru elevi. Factorii care influenţează sistemul sunt:
 Modificările geopolitice şi globalizarea;
 Informatizarea societăţii;
 Modificări în structura socio-profesională;
 Schimbări demografice importante;

5
str. M. Kogălniceanu nr. 10, Iaşi, 700454
tel/fax: 0232 215746 COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU” IAŞI
e-mail: colegiuleminescu@yahoo.co.uk EEEMINESCUEeEMINESCU” IAŞI

 Democratizarea societăţii;
 Fluctuaţii mari pe piaţa forţei de muncă;
 Evoluţia rapidă în cercetarea ştiinţifică şi tehnică;
Consecinţă a acestor influenţe, educaţia este şi ea în schimbare şi adaptare pentru:
 Dezvoltarea unei personalităţi autonome;
 Dezvoltarea capacităţilor de adaptare;
 Dezvoltarea unor deprinderi asociate învăţării permanente;
Toate acestea conduc la modificări de esenţă în domeniul strategiilor didactice care trebuie să realizeze o trecere de la: instruirea centrată
pe profesori, stimularea unui singur simţ, progres pe un singur parcurs, muncă izolată, livrare de informaţii, învăţare pasivă, reacţie la situaţie,
context izolat, la instruirea centrată pe elev, stimularea multi - senzorială, multimedia, schimb de informaţii, învăţare activă, acţiune planificată,
context autentic real.
Obiectivele majore în domeniul educaţiei în România în perioada 2011 – 2015 sunt:
 Acces liber la educaţia de stat;
 Recrutarea şi păstrarea personalului cu o buna calificare din învăţământ;
 Elaborarea unei programe şcolare care sa includă "cunoştinţele fundamentale";
 Integrarea tehnologiei in învăţământ;
 Acces corect şi deschis la posibilităţi de învăţământ superior;
 Dezvoltarea instituţională a educaţiei permanente;
 Combinarea eficientă a educaţiei de elită cu educaţia generală;
 Reconsiderarea managementului la nivelul şcolii şi al clasei – democratizarea şcolii prin participarea tuturor factorilor implicaţi la
luarea deciziilor;
 Creşterea calităţii procesului de predare – învăţare / evaluare;
 Adaptarea ofertei educaţionale la nevoile de dezvoltare personală a elevilor, din perspectiva evoluţiei socio – economice;
 Cooperare cu instituţiile cheie şi cu ceilalţi exponenţi ai comunităţii interesaţi în educaţie.

6
str. M. Kogălniceanu nr. 10, Iaşi, 700454
tel/fax: 0232 215746 COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU” IAŞI
e-mail: colegiuleminescu@yahoo.co.uk EEEMINESCUEeEMINESCU” IAŞI

II. PREZENTAREA ŞCOLII


1. ISTORICUL LICEULUI
Colegiul Naţional “Mihai Eminescu” din Iaşi a luat fiinţă sub auspiciile “Legii asupra instrucţiunii” din 25 noiembrie 1864, destinată să
rezolve reorganizarea învăţământului impusă de formarea statului naţional român. Articolul 184 al acestei legi prevedea ca în toate oraşele în care
existau deja licee de băieţi să ia fiinţă şi şcoli secundare de fete compuse din cinci clase. Astfel, în 1864, se naşte sub numele de şcoala Secundară
de Fete sau Externatul Secundar de Fete primul liceu de fete din Iaşi, ale cărui cursuri încep în ianuarie 1865, cu o clasă de 12 eleve pe lângă
şcoala Primară din Sărărie. Prima directoare, Smaranda Macry, reuşeşte în următorii ani să organizeze cele cinci clase prevăzute de lege, pentru
ca în anul 1875 să transforme Externatul într-o utilă şcoală profesională. În anul 1882, însă, şcoala redevine Externat Secundar, sub conducerea
Mariei Xenopol Amfilochi, care introduce, de data aceasta, o secţie normală pentru învăţătoare suplinitoare.
În tot acest timp, şcoala nu a beneficiat de un local al său, începându-şi activitatea ca o anexă a şcolii Primare din Sărărie, cu trei bănci şi
o tablă, funcţionând apoi în casa Catincăi Dimitriu, tot pe Sărărie, contra unei chirii de 30 galbeni anual, pentru ca, mai apoi, să fie luată sub
protecţia fie a bisericii Bărboi, fie a bisericii Sf Sava. Abia în 1887 creşterea numărului de eleve ( până la 411 eleve) a impus închirierea unui
local adecvat unei şcoli : mai întâi casa lui Alexandru Şendrea, astăzi Muzeul Teatrului, mai apoi casele Bălaşei Şendrea, mai mari. Localul
propriu, construit Externatului sub conducerea Mariei Xenopol Amfilochi în curtea Mânăstirii Golia şi inaugurat în 1900, va fi distrus, din
păcate, de un puternic incendiu, în 1909. Aceasta impune căutarea unui nou imobil, căutare care ia sfârşit prin alegerea caselor Mavrocordat,
atribuite definitiv, din 27 octombrie 1909, Externatului de Fete care poartă deja numele de “Oltea Doamna”. Cu mici intermitenţe – primul război
mondial şi refugiul determinat de cel de-al doilea – Liceul “Oltea Doamna” a fiinţat continuu în aceste localuri cărora li se adaugă în 1922 un mic
internat pentru 32 de eleve, în 1925 o sală mare pentru gimnastică şi festivităţi şi în 1937 o nouă aripă cu 8 săli de clasă şi un laborator.
Transformat în şcoala Secundară de Fete “Oltea Doamna” (Decretul nr. 2688/5.10.1908), acest aşezământ dobândeşte toate prerogativele
unui adevărat liceu căci, începând cu anul 1925, permite absolventelor chiar susţinerea unui riguros examen de bacalaureat ce-şi propunea să
selecţioneze “dintre absolventele liceului pe cele care se dovedesc că sunt în stare să urmeze cu folos studiile universitare”. În tot acest timp,
figura care a marcat indelebil directoratul şcolii a fost profesoara de istorie Tereza Stratilescu, cea dintâi licenţiată a Universităţii din Iaşi şi
una din cele mai remarcabile personalităţi ale şcolii ieşene de la acea vreme. Exigentă şi eficientă, crezul acestei directoare a fost întotdeauna
că “Profesorii trebuie să îmbine căldura convingerii inspirată de dragostea de om cu datoria faţă de şcoală şi de elevi”. După 27 de ani de direcţie,
Terezei Stratilescu îi ia locul profesoara de matematică Margareta Roiu, pentru ca până la război conducerea să fie preluată de Clemansa

7
str. M. Kogălniceanu nr. 10, Iaşi, 700454
tel/fax: 0232 215746 COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU” IAŞI
e-mail: colegiuleminescu@yahoo.co.uk EEEMINESCUEeEMINESCU” IAŞI

Grecea, iar în timpul celui de-al doilea război mondial şi până în 1948 – de Elena Partenie care a trebuit să rezolve complicata problemă a
evacuării liceului în 1943, eliberării liceului de ruinele bombardamentelor şi, în sfârşit, obţinerii fondurilor necesare reconstrucţiei.
Odată depăşite greutăţile postbelice, clădirea reluându-şi vechea înfăţişare, activitatea liceului a intrat pe un făgaş normal care i-a permis
dezvoltarea în profunzime a unei identităţi inconfundabile, ceea ce a condus la creşterea pe orizontală a numărului său de activităţi, a numărului
de elevi şi, deci, a numărului de clădiri. Astfel, în 1970, spaţiul de şcolarizare se măreşte prin obţinerea unei noi clădiri în strada M.
Kogălniceanu, iar în 1977 spaţiul pentru internat se măreşte prin obţinerea clădirii din strada O. Botez (clădire care astăzi nu ne mai aparţine).
Activităţile liceului s-au diversificat, Liceul Nr. 2 şi, mai apoi, Liceul “Mihai Eminescu” devenind rând pe rând liceu teoretic general, liceu
teoretic cu o secţie de educaţie fizică, apoi liceu de filologie-istorie. Singurul aspect care pare a nu fi fost supus schimbării a fost tradiţia ca în
fruntea acestei instituţii să existe numai directoare, tradiţie ce s-a perpetuat până în 1989, trecând succesiv de la profesoara Georgeta Hagi (1948-
1950) la Deborah Leibovici (1950-1958), Ana Aurora Goia (1958-1963), Margareta Năstase (1963-1978), până la Crenguţa Gâldău (1978-1989).
Ianuarie 1990 a reprezentat un reviriment în viaţa liceului. Acesta a redevenit un liceu teoretic, desprinzându-se atât de profilul său
sportiv, cât şi de stricta sa specializare filologică. Astăzi, liceul numără clase atât de matematică-informatică sau ştiinţe, cât şi clase de filologie,
la care se adaugă profilul foarte european al claselor bilingve – franceză şi engleză. În privinţa clădirilor care compun liceul, perioada de după
1990 reprezintă de asemenea o autentică reînnoire, căci toate clădirile de patrimoniu au cunoscut renovări radicale, care aduc un plus de eleganţă,
de autenticitate şi de eficienţă a împărţirii spaţiului.
Oricare au fost greutăţile şi realizările care definesc evoluţia instituţiei ce poartă numele lui Mihai Eminescu, este sigur că “bucuria
fiecărei înfăptuiri s-a câştigat prin lungi ceasuri de trudă, cu voinţa ca orice obstacol să fie în cele din urmă învins”.Începând cu 1 septembrie
2008 şcoala primeşte numele de Colegiul Naţional ”Mihai Eminescu”.

Profesori şi absolvenţi ai Colegiului Naţional ”Mihai Eminescu”


Silvia Creangă – prima femeie din România care a obţinut titlul de doctor în ştiinţe matematice; prof. de matematică
Elena Meissner – fondatoarea societăţii pentru ocrotirea copilului; prof. de ştiinţe sociale
Maria Buţureanu – autoarea primului manual de psihologia copilului; prof. de pedagogie
Isabela Andrei Sadoveanu – profesor la Externatul de fete, pedagog şi filosof;
Ana Conta Kernbach – sora filozofului Vasile Conta, prof. de filozofie şi logică;
Lucia Mantu (Camelia Nădejede) – scriitor;

8
str. M. Kogălniceanu nr. 10, Iaşi, 700454
tel/fax: 0232 215746 COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU” IAŞI
e-mail: colegiuleminescu@yahoo.co.uk EEEMINESCUEeEMINESCU” IAŞI

Otilia Cazimir – scriitor;


Ella Negruzzi – prima femeie avocat din România;
Elena Desuşianu – prima femeie profesor universitar la U.M.F., fondatoare a clinicii de oftamologie;
Raluca Rîpan – prima femeie academician;
Maria Breese – fondatoarea clinicii de endocrinologie;
Asia Chipail – profesor doctor U.M.F.;
Olga Costinescu – prof. univ. Facultatea de matematică "A.I. Cuza";
Constanţa Nanu – prof. limba latina;
Viorica Cortez – artistă lirică;
Magda Ianculescu – artistă lirică;
Ella Urmă – artistă lirică, profesor de canto la Conservatorul Iaşi
Florica Câmpan – prof. matematică la Univ. "A. I. Cuza";
Rodica Mandache – actriţă
Cristian Mungiu – regizor;
Alina Mungiu Pippidi – sociolog.

2. STAREA ACTUALĂ
Reprezentativitatea în cadrul sistemului educaţional
 Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” reprezintă o instituţie de tradiţie a învăţământului preuniversitar românesc;
 Instituţie cu performanţe naţionale şi internaţionale.
Structură organizaţională
 O structură formală, în conformitate cu reglementările în vigoare;
 Deciziile se iau în cadrul Consiliului de Administraţie şi al Consiliului Profesoral;
 Activitatea şi relaţiile dintre diferitele compartimente sunt reglate prin organigrama instituţiei şi sunt în concordanţă cu Regulamentul
de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi cu Regulamentul de ordine interioară;
 Delegarea responsabilităţilor se face la nivelul Comisiilor metodice şi a celorlalte comisii pe diverse probleme.

9
str. M. Kogălniceanu nr. 10, Iaşi, 700454
tel/fax: 0232 215746 COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU” IAŞI
e-mail: colegiuleminescu@yahoo.co.uk EEEMINESCUEeEMINESCU” IAŞI

ORGANIGRAMA
CONSILIUL DE
CONSILIUL PROFESORAL ADMINISTRAŢIE CEAC

DIRECTOR

DIRECTOR ADJUNCT

PERSONAL PERSONAL PERSONAL ADMINISTRATIV


DIDACTIC AUXILAR ADMINISTRATIV

CONTABIL ŞEF
RESPONSABIL ŞEFI CATEDRE SECRETAR ŞEF
CONSILIUL
COMISIA
DIRIGINŢILOR PENTRU
CURRICULUM
SECRETARI BIBLIOTECAR
COMISIA COMISIA PCI CONTABIL CASIER/
DIRIGINŢILOR CADRE MAGAZIONER
DIDACTICE PEDAGOG
COMISIA PM
SUPRAVEGHETOR ADMINISTRATOR
ASOCIAŢIA I
COMISIA DE
PĂRINŢILOR
CASARE LABORANT

COMISIA INGINER SISTEM ÎNGRIJITORI


DE INVENTAR MUNCITORI
PAZNICI

10
str. M. Kogălniceanu nr. 10, Iaşi, 700454
tel/fax: 0232 215746 COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU” IAŞI
e-mail: colegiuleminescu@yahoo.co.uk EEEMINESCUEeEMINESCU” IAŞI

3. ELEMENTE DE CULTURĂ ORGANIZAŢIONALĂ

Simboluri
 Steagul Colegiului Naţional ”Mihai Eminescu”
 Sigla liceului
 Imnul liceului
Modele
 Mari personalităţi ale vieţii ştiinţifice şi culturale, foşti profesori sau elevi ai Colegiului Naţional ”Mihai Eminescu”.
Elemente de patrimoniu cultural-istoric
 Palatul Mavrocordat
 Internatul școlii
 Școala „Mihail Kogălniceanu”
Ritualuri
 Zilele Şcolii-15 ianuarie;
 Balul Bobocilor – prima săptămână de școală din luna noiembrie;
 Balul claselor bilingve - ultima săptămână de școală din luna decembrie;
 Colinde de Crăciun;
 Zilele „Oltea Doamna” - 4 noiembrie.
Ceremonii
 Festivităţile de deschidere şi închidere a anului şcolar;
 Cursul festiv pentru absolvenţii de liceul;
 Activităţi prilejuite de încheierea cursurilor la clasele a VIII-a și a XII-a;

11
str. M. Kogălniceanu nr. 10, Iaşi, 700454
tel/fax: 0232 215746 COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU” IAŞI
e-mail: colegiuleminescu@yahoo.co.uk EEEMINESCUEeEMINESCU” IAŞI

 Premierea olimpicilor.
Imagini cu muzeul liceului

12
str. M. Kogălniceanu nr. 10, Iaşi, 700454
tel/fax: 0232 215746 COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU” IAŞI
e-mail: colegiuleminescu@yahoo.co.uk EEEMINESCUEeEMINESCU” IAŞI

13
str. M. Kogălniceanu nr. 10, Iaşi, 700454
tel/fax: 0232 215746 COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU” IAŞI
e-mail: colegiuleminescu@yahoo.co.uk EEEMINESCUEeEMINESCU” IAŞI

4. RESURSE UMANE
Cadre didactice

Colectivul de cadre didactice al liceului este format din profesori cu experienţă pedagogică care s-au remarcat prin rezultate recunoscute la
nivelul comunităţii. Corpul profesoral este compus din 85 de cadre didactice, dintre care:
Limba şi literatura română – 10
Limba latină – 1
Limba franceză – 8
Limba engleză – 10
Limba germană – 4
Matematica – 7
Fizică – 4
Chimie – 2
Biologie – 3
Geografie – 3
Istorie şi ştiinţe socio-umane – 9
Informatică – 3
Educaţie fizică – 3
Desen – 1
Muzică – 2
Religie – 3
Educaţie tehnologică -1
Învăţători – 10
Profesor documentarist – 1

14
str. M. Kogălniceanu nr. 10, Iaşi, 700454
tel/fax: 0232 215746 COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU” IAŞI
e-mail: colegiuleminescu@yahoo.co.uk EEEMINESCUEeEMINESCU” IAŞI

Comisii:
Comisiile metodice pe discipline
Comisia paritară
Comisia pentru curriculum
Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii
Comisia metodică a diriginţilor
Comisia pentru frecvenţă şi disciplină
Comisia pentru perfecţionare profesională și formare continuă
Comisia pentru întocmirea orarului
Comisia de organizare a serviciului cadrelor didactice și al elevilor
Comisia de monitorizare a ritmicității notării
Comisia de control a documentelor școlare
Comisia de școlarizare și monitorizarea frecvenței
Comisia OSP
Comisia de recepție, inventariere și casare
Comisia de acordare a drepturilor bănești/materiale elevilor
Comisia pentru PSI, SSM, ISU
Comisia de gestionare a manualelor
Comisia de prevenire și combatere a violenței
Comisia mass-media și creare de imagine, pentru purtător de cuvânt
Comisia SNAC
Comisia de organizare și monitorizare a rezultatelor la olimpiadele și concursurilor școlare și a examenelor de corigență
Comisia de implementare a proiectelor ECDL, DELF școlar, Festivalul de teatru în limbi străine „Teatru sub castani”, Laboratorul culinar,
revista Urme, Clubul Radio, Clubul Eco-Speranța
Comisia pentru activități extrașcolare
Comisia de disciplină
Consiliul elevilor

15
str. M. Kogălniceanu nr. 10, Iaşi, 700454
tel/fax: 0232 215746 COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU” IAŞI
e-mail: colegiuleminescu@yahoo.co.uk EEEMINESCUEeEMINESCU” IAŞI

Structura pe grade didactice

Statut cadre
Doctor Gradul I Gradul II DEFINITIVAT DEBUTANT TOTAL
didactice/Grad didactic
Titulari 17 46 12 7 2 79
Suplinitori 4 1 1 6

Distribuţia pe categorii de vârstă

Total cadre
Sub 25 ani 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 – 49 50 – 54 55 – 59 60 - 64
didactice
81 0 1 11 20 11 9 4 21 4

Elevi

Număr de elevi: 1420


Structura pe trepte şi filiere de învăţământ
- Învăţământ primar 297
- Învăţământ gimnazial 432
- Învăţământ liceal 691
Învăţământ primar – 10 clase, din care:
o Clasa pregătitoare 1 (38)
o Clasa I 2 (28+20)
o Clasa a II-a 1 (31)
o Clasa a III-a 3 (33+34+33)
o Clasa a IV-a 3 (31+25+26)

16
str. M. Kogălniceanu nr. 10, Iaşi, 700454
tel/fax: 0232 215746 COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU” IAŞI
e-mail: colegiuleminescu@yahoo.co.uk EEEMINESCUEeEMINESCU” IAŞI

Învăţământ gimnazial – 16 clase, din care:


o Clasa a V-a 4 o Clasa a VII-a
Intensiv limba engleză 2 (28+28) Intensiv limba franceză 1 (21)
Intensiv limba franceză 1 (26) Intensiv limba engleză 1 (26)
Intensiv limba germană 1 (31) Intensiv limba germană/ engleză ½+½ (28)
o Clasa a VI-a Obişnuit 1 (27)
Intensiv limba engleză 2 (30+21) o Clasa a VIII-a
Intensiv limba franceză 1 (27) Intensiv limba engleză 1 (28)
Intensiv limba germană 1 (31) Intensiv limba franceză 1 (27
Intensiv limba germană/ engleză ½+½ (31)
Obişnuit 1 (22)
Învăţământ liceal – 24 de clase, din care:
o Clasa a IX-a 6
Matematică-informatică bilingv engleză ½ (14)
Matematică-informatică bilingv franceză ½ (14)
Matematică-informatică intensiv germană 1 (30)
Ştiinţe ale naturii 1 (29)
Filologie bilingv franceză 1 (27)
Filologie bilingv engleză 1 (28)
Filologie 1 (29)

o Clasa a X-a a 6
Matematică-informatică bilingv engleză ½ (14)
Matematică-informatică bilingv franceză ½ (14)
Matematică-informatică intensiv germană 1 (30)
Ştiinţe ale naturii 1 (31)
Filologie bilingv franceză 1 (28)
Filologie bilingv engleză 1 (30)
Filologie 1 (30)

17
str. M. Kogălniceanu nr. 10, Iaşi, 700454
tel/fax: 0232 215746 COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU” IAŞI
e-mail: colegiuleminescu@yahoo.co.uk EEEMINESCUEeEMINESCU” IAŞI

o Clasa a XI-a a 6
Matematică - Informatică bilingv engleză ½ (12)
Matematică - Informatică bilingv franceză ½ (11)
Matematică - Informatică intensiv germană/engleză ½+½ (12+12)
Ştiinţe ale naturii 1 (32)
Filologie bilingv franceză 1 (26)
Filologie bilingv engleză 1 (27)
Filologie 1 (28)
o Clasa a XII-a 6
Matematică-informatică bilingv engleză ½ (14)
Matematică-informatică bilingv franceză ½ (14)
Matematică-informatică intensiv engleză 1 (28)
Ştiinţe ale naturii intensiv engleză 1 (34)
Filologie bilingv franceză 1 (32)
Filologie bilingv engleză 1 (32)
Filologie 1

Rezultatele elevilor la sfârşitul anului şcolar 2013-2014


Nivel TOTAL Veniţi Repetenţi
Plecaţi Promovaţi 5–7 7–9 9 – 10
învăţământ ELEVI
PRIMAR 321 2 2 319 15 91 213 2
GIMNAZIAL 442 5 5 442 - 115 333 -
LICEAL 701 1 8 700 - 165 526 1

18
str. M. Kogălniceanu nr. 10, Iaşi, 700454
tel/fax: 0232 215746 COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU” IAŞI
e-mail: colegiuleminescu@yahoo.co.uk EEEMINESCUEeEMINESCU” IAŞI

Teste naţionale:
 Promovabilitate: 100%
 Procent de admitere în clasa a IX-a: 100 %.
Bacalaureat:
Înscrişi – 179 Promovabilitate: 100 %
Admiterea în învăţământul superior:
Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi: Mecanică – 2
FEAA – 29 Telecomunicaţii – 1
Facultatea de litere – 18 Universitatea de medicină şi farmacie „Gr. T. Popa” Iaşi
Informatica – 6 Medicină generală – 18
Drept – 20 Stomatologie – 3
Jurnalism – 3 Farmacie – 2
Biologie – 3 Universitatea Agronomică ”Ion Ionescu de la Brad”Iaşi
Geografie – 7 Agronomie – 1
Psihologie – 8 Medicină veterinară – 1
Sociologie – 3 Universităţi din străinătate
Comunicare – 6 Franţa: Litere (Lyon) - 1, Ştiinţe politice (Dijon) – 1
Relaţii internaţionale – 5 Marea Britanie – 8 (Cambridge, Manchester, Glasgow, Londra,
Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi Aberdeen, Sheffield, St. Andrews – Ştiinţe, Biologie marină,
Construcţii – 10 Industria modei, Istorie şi Artă cinematografică)
AC – 5 Danemarca – 1, Ştiinţe
Chimie - 3 Olanda – 1, Ştiinţe

19
str. M. Kogălniceanu nr. 10, Iaşi, 700454
tel/fax: 0232 215746 COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU” IAŞI
e-mail: colegiuleminescu@yahoo.co.uk EEEMINESCUEeEMINESCU” IAŞI

REZULTATE LA OLIMPIADE ŞI CONCURSURI ŞCOLARE


2013-2014
NR. NUMELE SI PRENUMELE
DISCIPLINA CLASA PREMIUL OBS. PROFESOR
CRT. ELEVULUI
1 LIMBA ROMANA GHEORGHITA STEFANA VB I M. APETROAE
2 CONSTANTIN TEODORINA VB I M. APETROAE
3 SUNGURU DENISA VC I M. IOSUB
4 TODIRICA MARA VC II M. IOSUB
5 CHILUG DIANA VB II M. APETROAE
6 DAMBU IRINA ADORATA VC II M. IOSUB
7 GRECU ALIDA VA III L. COMANESCU
8 PRUTEANU TEODORA VD M L. COMANESCU
9 BENDESCU ELENA VIB II S. MANU
10 TUDOSE DIANA VIC II A. CASUNEANU
11 TANASE LAURA VIA III S. MANU
12 IONESCU DAVID VIB III S. MANU
13 GOREA BIANCA VID M C. CREITA
14 BARBIR IUSTIN VIC M A. CASUNEANU
15 ROSU ELENA VIIC I S. MANU
16 STADOLEANU PETRA CARINA VIIC I S. MANU
17 PRUNA MARIA VIIB I S. ZARA
18 ZAMURCA ROBERT VIIB I S. ZARA
19 ALEMNARITEI CLAUDIA VIIA II A. CASUNEANU
20 ANDRIESCU MARIA VIIC II S. MANU
21 POPA SMARANDA VIIA M A. CASUNEANU
22 ARDELEANU ALICE ŞTEFANIA VIIIA I M. IOSUB
23 ROIU OANA VIIIC I C. CIOBANU
24 POPOVICI DARIA IOANA VIIIA II M. IOSUB
25 TIMOFTE IUSTINA VIIIA II M. IOSUB
26 IANCU TEODOR VIIIC II C. CIOBANU
27 BEJENARU TEONA VIIID II C. CREITA

20
str. M. Kogălniceanu nr. 10, Iaşi, 700454
tel/fax: 0232 215746 COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU” IAŞI
e-mail: colegiuleminescu@yahoo.co.uk EEEMINESCUEeEMINESCU” IAŞI

28 INSURATELU PATRICIA VIIID III C. CREITA


29 ESANU MATEI VIIIC III C. CIOBANU
30 CANTEMIR ALEXANDRA IXE II S. ZARA
31 NICOLAE ALEXANDRA IXE II S. ZARA
32 BRAN MARIA DUMITRIŢA IXF II M. IOSUB
33 POPOVICI ANDREEA IXE II S. ZARA
34 COLAC IASMINA IXF III M. IOSUB
35 ANICAI LAURA GEORGIANA IXF III M. IOSUB
36 ISTRATI CLAUDIA IXD III C. CREITA
37 BIBIRE MIRUNA ELENA XF I M. IOSUB
38 MATCU MARA XD I G. CHIRAN
39 STEFAN MARIA XD II G. CHIRAN
40 CAZACU ANCA XB III G. CHIRAN
41 CIMPEANU ANDRA OTILIA XF III M. IOSUB
42 HRISCU GEORGIANA XE III M. BOSTAN
43 CUCOŞ ROXANA XD III G. CHIRAN
44 CIOATA ANDREI XB III G. CHIRAN
45 BĂDULESCU CATINCA XE M M. BOSTAN
46 VORNICU CATALINA IONELA XF M M. IOSUB
47 UNGUREANU ALEXANDRA XIE II A. CASUNEANU
48 GANGA ILINCA XIE III A. CASUNEANU
49 ELISEI BOGDAN XIE III A. CASUNEANU
50 IFRIM MARINA XIIF M C. CREITA
51 LIMBA LATINA POPOVICI ANDREEA IXE III C. STEFANESCU
52 LIMBA ENGLEZA ZAMURCA ROBERT VIIB II C. ARHIP
53 GAVRILESCU IOANA VIIB III C. ARHIP
54 RALEA OANA VIIC III A. ATHES
55 SITEA SONIA VIIC III A. ATHES
56 ANI MARIA VIIC III A. ATHES
57 ZISU ANDREEA VIIA III L. COMAN
58 SANDULACHE LAURA VIIC III A. ATHES

21
str. M. Kogălniceanu nr. 10, Iaşi, 700454
tel/fax: 0232 215746 COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU” IAŞI
e-mail: colegiuleminescu@yahoo.co.uk EEEMINESCUEeEMINESCU” IAŞI

59 DOROHOI IOANA VIIC M A. ATHES


60 POPA CARLA VIIC M A. ATHES
61 ARHIP OANA VIIB M C. ARHIP
62 ANDRIESCU MARIA VIIC M A. ATHES
63 MANEA IRINA VIIC M A. ATHES
64 BOCANCEA ADELINA VIIIC I M. PASCIUC/D. DOROFTEI
65 KOCSIS DANIEL VIIIB I A. ATHES
66 BUZDUG ILINCA VIIIC II M. PASCIUC/D. DOROFTEI
67 ANTOCE MARA VIIIC II M. PASCIUC/D. DOROFTEI
68 BARBARIE MARA VIIIC II M. PASCIUC/D. DOROFTEI
69 TEPORDEI DARIA VIIIC III M. PASCIUC/D. DOROFTEI
70 MIRONEANU-HARA ARIADNA VIIIC III M. PASCIUC/D. DOROFTEI
71 NECULA CLAUDIU VIIIC III M. PASCIUC/D. DOROFTEI
72 COMAN MIRUNA VIIIC III M. PASCIUC/D. DOROFTEI
73 BAHRIM MARIA VIIIC M M. PASCIUC/D. DOROFTEI
74 HUTU ANA IULIA IXA I C. ARHIP
75 ORZU ALEXANDRA IUSTINA IXE I O. ANDONE/C. GAZI
76 BERLAN IOANA IXE I O. ANDONE/C. GAZI
77 POGOR ADINA IXE I O. ANDONE/C. GAZI
78 NICOLAE ALEXANDRA MARIA IXE I O. ANDONE/C. GAZI
79 TUDURACHI ADELINA IXA I C. ARHIP
80 CHIMU MONICA IXA II C. ARHIP
81 MOCANU RADU IXA II C. ARHIP
82 SERBAN SEBASTIAN IXE II O. ANDONE/C. GAZI
83 LUCHIAN RALUCA IXA II C. ARHIP
84 IABLONSCHI EDUARD IXA M C. ARHIP
85 APETREI DAN DANIEL XE II A. ATHES/M. PASCIUC
86 PINZARU DRAGOS XE III A. ATHES/M. PASCIUC
87 VINTU OTILIA XE III A. ATHES/M. PASCIUC
88 MAFTEI CLAUDIU XB III A. ATHES
89 MARCULET ELIZA XB M A. ATHES

22
str. M. Kogălniceanu nr. 10, Iaşi, 700454
tel/fax: 0232 215746 COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU” IAŞI
e-mail: colegiuleminescu@yahoo.co.uk EEEMINESCUEeEMINESCU” IAŞI

90 PRICOP BIANCA XC M L. COMAN


91 MITAN THEODOR ALEXANDRU XIB I ON C. ARHIP
92 BRADEA RARES XIB II C. ARHIP
93 MIHAI ILONA STEFANIA XIB III C. ARHIP
94 ADOBROAIE RADU ANDREI XIB M C. ARHIP
95 ELISEI BOGDAN MIHAI XIE M C. ARHIP/D. DOROFTEI
96 HUTANU ANDRADA XIE M C. ARHIP/D. DOROFTEI
97 BADULESCU CATINCA XE I ON A. ATHES/M. PASCIUC
98 CHICOS THEODORA LUCIA XE I A. ATHES/M. PASCIUC
99 BINCA NICOLETA XE II A. ATHES/M. PASCIUC
100 ZAMFIR ELENA XE M A. ATHES/M. PASCIUC
101 CHITESCU IRINA XIA I M. PASCIUC
102 DRAGHICI CRISTIANA XIE I ON C. ARHIP/D. DOROFTEI
103 SITEA IOANA XIE I C. ARHIP/D. DOROFTEI
104 CIOCIRLIE SABINA XIE II C. ARHIP/D. DOROFTEI
105 LIMBA FRANCEZA LUCA ILINCA VIIA III OANA UNTU
106 ZISU ANDREEA VIIA III OANA UNTU
107 ALEMNARITEI CLAUDIA VIIA M OANA UNTU
108 POPESCU ILINCA VIIA M OANA UNTU
109 BUZNEANU GEORGIANA VIIA M OANA UNTU
110 GRADINARU MARIA VIIA M OANA UNTU
111 LAZARESCU MARA VIIA M OANA UNTU
112 IONITA BIANCA VIIA M OANA UNTU
113 POPA SMARANDA VIIA M OANA UNTU
114 COMAN EDUARD VIIC I CORINA UNGUREAN
115 TEPORDEI SONIA VIIC II CORINA UNGUREAN
116 ANTON ANDREI VIIC III CORINA UNGUREAN
117 TALPIZ SERBAN VIID M CAMELIA MANCEA
118 SANDULACHE IOAN VIIIA I IOAN BITA
119 AFLOAREI ESTERA VIIIA III IOAN BITA
120 MORARIU ANDRA VIIIA M IOAN BITA

23
str. M. Kogălniceanu nr. 10, Iaşi, 700454
tel/fax: 0232 215746 COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU” IAŞI
e-mail: colegiuleminescu@yahoo.co.uk EEEMINESCUEeEMINESCU” IAŞI

121 BOCANCEA ADELINA VIIIC I OANA UNTU


122 PLESU LORENA VIIIC II OANA UNTU
123 TEPORDEI DARIA VIIIC III OANA UNTU
124 IANCU TEODOR VIIIC M OANA UNTU
125 ROIU OANA VIIIC M OANA UNTU
126 PADURARU STEFANA DELIA IXD II ON C. UNGUREAN/O. UNTU
127 ISTRATI CLAUDIA IXD II C. UNGUREAN/O. UNTU
128 VIZITIU ALEXANDRA IXD II C. UNGUREAN/O. UNTU
129 ATITEI CRINA IXA II MIRA CUCINSCHI
130 ZAHARIA MARIUCA IXA II MIRA CUCINSCHI
131 FOCHI CRISTINA IXD III C. UNGUREAN/O. UNTU
132 PECINCU ANDRADA IXD III C. UNGUREAN/O. UNTU
133 GASCU NICULINA IXD III C. UNGUREAN/O. UNTU
134 DUMITRAS OXANA IXA III MIRA CUCINSCHI
135 PARASCHIV IOANA IXA III MIRA CUCINSCHI
136 ROATA ANA-MARIA IXD III C. UNGUREAN/O. UNTU
137 MOLNAR STEFAN IXA M MIRA CUCINSCHI
138 TUDURACHI ADELINA MARIA IXA II MIRA CUCINSCHI
139 MATCU MARA XD II ON M. CUCINSCHI/R. VARLAN
140 PLAMADA ALEXANDRU XD M M. CUCINSCHI/R. VARLAN
141 CUCOS ROXANA XD M M. CUCINSCHI/R. VARLAN
142 LAZAR MALINA XD M M. CUCINSCHI/R. VARLAN
143 HRIAPCA PETRINA XD M M. CUCINSCHI/R. VARLAN
144 NICUTA ELENA GABRIELA XE II L. RUSU
145 RAPANU TUDOR XA III OANA UNTU
146 HRISCU GEORGIANA XE III L. RUSU
147 DAVID ANA-MARIA XC M R. VARLAN
148 SPANU COHAL RALUCA XE M L. RUSU
149 DULHAI OTILIA XIA III S. DANAILA
150 GORDUZA OANA XIA III S. DANAILA
151 SPANU DIANA XIA M S. DANAILA

24
str. M. Kogălniceanu nr. 10, Iaşi, 700454
tel/fax: 0232 215746 COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU” IAŞI
e-mail: colegiuleminescu@yahoo.co.uk EEEMINESCUEeEMINESCU” IAŞI

152 GANGA MARIA ILINCA XIE I ON IOAN BITA


153 CEREMUS ANTONELA XIIA M CORINA UNGUREAN
154 LIMBA GERMANA AGAFITEI ALEXANDRA VII B I TURCAS LUCIAN
155 SANDULACHE SANZIANA VII B II TURCAS LUCIAN
156 HATMANU LAVINIA VII B III TURCAS LUCIAN
157 BUHUSI ALESANDRO GABRIEL VIII B I TURCAS LUCIAN
158 GOLUNGA ALEXANDRU IX B III TURCAS LUCIAN
159 ALUCULESEI IOANA IX B M TURCAS LUCIAN
160 FRUNZA DRAGOS XB I ON TURCAS LUCIAN
161 POPA ANDRADA XE II HASSID ROXANA
162 DRAGHICI CRISTIANA XI E M HASSID ROXANA
163 ISTORIE UNGUREANU TEOFANA XIID II ON DOINA CALISTRU
164 MATIUT LAURA XIIE III GH. BACIU
165 JURAS TEODORA ARIADNA XIIE III GH. BACIU
166 HUSTIUC ALEXANDRA GABRIELA XIIF III A. RUSU
167 RUSU IOANA ALEXANDRA XIID M DOINA CALISTRU
168 IFRIM MARINA MADALINA XIIF M A. RUSU
169 BOTEZ PAUL MATEI XIIE M GH. BACIU
170 URSACHI IONELA ROXANA XIF M S. SITEA
171 MARCIUC DEMETRA ALEXANDRA XIF M S. SITEA
172 LEBADA STEFANA XIF M S. SITEA
173 VORNICU MATEI VIIIA III DOINA CALISTRU
174 GEOGRAFIE BUHUSI ALESANDRO GABRIEL VIIIB III F. GROZAVU
175 FILIOREANU MARIUS VIIIA III F. GROZAVU
176 IPATOV ANTONIE VIIIB III F. GROZAVU
177 DASCALACHE ANA-MARIA VIIID M F. GROZAVU
178 COLAC IASMINA IXF III M. VACARITA
179 CANTEMIR ALEXANDRA IXE M M. VACARITA
180 BRAN MARINA IXF M M. VACARITA
181 DINTER OLIVER VALENTIN XE I ON F. GROZAVU
182 MORARIU ROXANA MIHAELA XE III F. GROZAVU

25
str. M. Kogălniceanu nr. 10, Iaşi, 700454
tel/fax: 0232 215746 COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU” IAŞI
e-mail: colegiuleminescu@yahoo.co.uk EEEMINESCUEeEMINESCU” IAŞI

183 SPIRIDON OANA XD M F. GROZAVU


184 GAITA TUDOR XI E III M. VACARITA
185 LEMNARU MALINA ANDREEA XI E M M. VACARITA
186 RUSU IOANA ALEXANDRA XIID I ON M. VACARITA
187 BILIUTA GENTIANA XIIE II M. VACARITA
188 TIBIRNA-CIOLAN MALINA XIIE II M. VACARITA
189 NICOLAE ALEXANDRA ELSA XIIE III M. VACARITA
190 PROCA COSMINA XIID III M. VACARITA
191 BOTEZ PAUL MATEI XIIE M M. VACARITA
192 MATEMATICA (OJ) BOGHEAN TEODOR VB M C. ANTON
193 OSTAFI ADRIAN VC M C. ANTON
194 ZĂMURCĂ ROBERT VIIB III M. NEDELCU
195 GAVRILESCU IOANA-CRISTINA VIIB III M. NEDELCU
196 HAMZA EDUARD VIIC M M. NEDELCU
197 HAIMOVICI NEAGU SABINA XIC M V. ILIE
198 FORASCU TEODORA XIIC I FN V. ILIE
199 MARCIUC NICOLETA CRISTINA XIIC M V. ILIE
200 FIZICA ZĂMURCĂ ROBERT VIIB M L. GRINDEI
201 FLOREAN LAURITA XA M D. OUATU
202 ASTRONOMIE IONESCU ANDREI TUDOR XIIA I ON D. OUATU
203 CHIMIE COTIUGA COSTIN-ALEXANDRU XB M C. FOIA
204 IFTIME ADINA ELENA XIC M C. FOIA
205 TEODOROVICI ALEXANDRU XIC M C. FOIA
206 SERBAN TEODOR XIIC M MS L. GRADINARIU
207 IFTIME ADINA XI ON I CECILIA FOIA
208 APOSTOL ADRIAN VIII CN M CECILIA FOIA
209 ALEXA DRAGOȘ IX CN M CECILIA FOIA
210 HUTU ANA IULIA IX CN III CECILIA FOIA
211 NICORICI TUDOR IX CN M CECILIA FOIA
212 TUDURACHI ADELINA IX CN III CECILIA FOIA

26
str. M. Kogălniceanu nr. 10, Iaşi, 700454
tel/fax: 0232 215746 COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU” IAŞI
e-mail: colegiuleminescu@yahoo.co.uk EEEMINESCUEeEMINESCU” IAŞI

213 COTIUGĂ COSTIN X CN M CECILIA FOIA


214 MACOVEI RAREȘ X CN M CECILIA FOIA
215 MATEIEȘ ANA-MARIA XII CN M CECILIA FOIA
IFTIME ADINA XI CN II CECILIA FOIA
216 COSTIN COTIUGĂ X ADINA TUDORACHE
MIRONEANU TEODOR XI CN II CECILIA FOIA
MATEIEŞ ANA MARIA, XI
IFTIME ADINA, XII
217 COSTIN COTIUGĂ X
TEODOROVICI ALEXANDRU XI CN P CECILIA FOIA
MATEIEŞ ANA MARIA XII
IFTIME ADINA ELENA XI
218 COTIUGĂ COSTIN X
ALEXA DRAGOȘ IX CN II CECILIA FOIA
CHIRILA MIRUNA ADINA TUDORACHE
PASCU CALIN
BALLA CATALINA
219 NICORICI TUDOR
220 BÎRNOSCHI LETIȚIA IOANA XII ON M LUMINIȚA GRĂDINARIU
221 IFTIME ADINA XI ON III CECILIA FOIA
222 APOSTOL ADRIAN VIII CN M CECILIA FOIA
223 ALEXA DRAGOȘ IX CN M CECILIA FOIA
224 HUTU ANA IULIA IX CN III CECILIA FOIA
225 NICORICI TUDOR IX CN M CECILIA FOIA
226 TUDURACHI ADELINA IX CN III CECILIA FOIA
227 COTIUGĂ COSTIN X CN M CECILIA FOIA
228 MACOVEI RAREȘ X CN M CECILIA FOIA

27
str. M. Kogălniceanu nr. 10, Iaşi, 700454
tel/fax: 0232 215746 COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU” IAŞI
e-mail: colegiuleminescu@yahoo.co.uk EEEMINESCUEeEMINESCU” IAŞI

229 MATEIEȘ ANA-MARIA XII CN M CECILIA FOIA


IFTIME ADINA XI CN II CECILIA FOIA
230 COSTIN COTIUGĂ X ADINA TUDORACHE
MIRONEANU TEODOR XI CN II CECILIA FOIA
MATEIEŞ ANA MARIA, XI
IFTIME ADINA, XII
231 COSTIN COTIUGĂ X
TEODOROVICI ALEXANDRU XI CN I CECILIA FOIA
MATEIEŞ ANA MARIA XII
IFTIME ADINA ELENA XI
232 COTIUGĂ COSTIN X
233 BIOLOGIE STOLERU DENISA - IOANA VIIC III N. NEDEA
234 MACOVEI BIANCA VIIB III I. DIAC
235 IONITA BIANCA GABRIELA VIIA M O. SARDARIU
236 TALPIZ SERBAN VIID M O. SARDARIU
237 FARMATU MIHNEA - MATEI VIIC M N. NEDEA
238 OPRICA ANDREEA VIIA M O. SARDARIU
239 ALEMNARITEI CLAUDIA VIIA M O. SARDARIU
240 ILIE SIMONA VIIB M I. DIAC
241 NICORICI TUDOR IXC I N. NEDEA
242 MORARIU IRINA IXC III O. SARDARIU
243 ROMEDEA TEONA IXC M N. NEDEA
244 CARP LUCIAN XB II N. NEDEA
245 FRUNZĂ DRAGOS XB II N. NEDEA
246 OPRESCU ANDRADA XC III N. NEDEA
247 MAFTEI STEFANA XC III N. NEDEA
248 CIOATA ANDREI XB M N. NEDEA
249 FLOREAN LAURITA XA M I. DIAC
250 URSU MARIANA XC M N. NEDEA

28
str. M. Kogălniceanu nr. 10, Iaşi, 700454
tel/fax: 0232 215746 COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU” IAŞI
e-mail: colegiuleminescu@yahoo.co.uk EEEMINESCUEeEMINESCU” IAŞI

251 STIRBU DANIEL XIB I N. NEDEA


252 NOEA OTILIA XIC II N. NEDEA
253 RELIGIE ROSU ELENA VIIA I D. LUPIS
254 TIMOFTE IUSTINA VIIIA I ON A. MAGDALINIS
255 IPATOV ANTONIE VIIIB M D. LUPIS
256 LUPU LUCIAN ANDREI IXB III D. LUPIS
257 LUTA IRINA XD III A. MAGDALINIS
258 LIMBA NEOGREACĂ SANDULACHE IOAN VIIIA I ON
259 SANDULACHE SANZIANA VIIB I ON
260 LIMBA RUSA GURIEV NICOLAE XC II
LIMBA RUSA
261 MATERNA PRISACARU DUMITRU VB I

5. RESURSE MATERIALE
1. Clădirea din strada Mihail Kogălniceanu nr. 10 – CORP A, construită în 1960 compusă din:
27 săli de clasă
3 cabinete
1 laborator
1 cabinet medical
1 cabinet stomatologic
2. Clădirea din strada Nicolae Bălcescu nr. 10 – CORP B, compusă din:
A) Clădirea de patrimoniu construită în sec. XVIII:
10 săli de clasă
2 cabinete
3 laboratoare
1 sală de redacţie (Revista Urme)
1 Sală de festivităţi (cca 70 de locuri)

29
str. M. Kogălniceanu nr. 10, Iaşi, 700454
tel/fax: 0232 215746 COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU” IAŞI
e-mail: colegiuleminescu@yahoo.co.uk EEEMINESCUEeEMINESCU” IAŞI

CDI
B) Clădirea cu laboratoare construită în 1937:
6 săli de clasă
3 cabinete
3 laboratoare
C) Sala de sport construită în 1928
3. Clădirea din strada Nicolae Bălcescu nr. 10 – CORP C – internatul construit în jurul anului 1885, compusă din:
21 de dormitoare
2 săli de studiu
1 cameră pedagog
1 spălătorie
1 bloc alimentar (bucătărie, sală de mese, anexe)
4. Clădirea din strada Lascăr Catargi nr. 28 (Şcoala nr. 33) – CORP D
8 săli de clasă
5. Clădiri anexe:
 1 atelier de reparaţii construit în 1960
 2 magazii construite în 1909
 1 garaj auto construit în 1960
 1 punct termic construit în 1960
TOTAL
Săli de clasă - 50
Cabinete -8
Sală de redacție – 1
Cabinete medicale – 2
Laboratoare - 7
Săli de sport - 1

30
str. M. Kogălniceanu nr. 10, Iaşi, 700454
tel/fax: 0232 215746 COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU” IAŞI
e-mail: colegiuleminescu@yahoo.co.uk EEEMINESCUEeEMINESCU” IAŞI

Sală de festivități – 1
CDI – 1

Biblioteca şcolii transformata în CDI


Biblioteca cuprinde peste 30 000 de volume

Laboratorul de chimie

31
str. M. Kogălniceanu nr. 10, Iaşi, 700454
tel/fax: 0232 215746 COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU” IAŞI
e-mail: colegiuleminescu@yahoo.co.uk EEEMINESCUEeEMINESCU” IAŞI

Laboratorul de fizică

Cabinetul de engleză

32
str. M. Kogălniceanu nr. 10, Iaşi, 700454
tel/fax: 0232 215746 COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU” IAŞI
e-mail: colegiuleminescu@yahoo.co.uk EEEMINESCUEeEMINESCU” IAŞI

Cabinetul de franceză

Laborator de informatică

33
str. M. Kogălniceanu nr. 10, Iaşi, 700454
tel/fax: 0232 215746 COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU” IAŞI
e-mail: colegiuleminescu@yahoo.co.uk EEEMINESCUEeEMINESCU” IAŞI

Cabinetul de consiliere psiho-pedagogică

Laborator de biologie Sala de sport

34
str. M. Kogălniceanu nr. 10, Iaşi, 700454
tel/fax: 0232 215746 COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU” IAŞI
e-mail: colegiuleminescu@yahoo.co.uk EEEMINESCUEeEMINESCU” IAŞI

Cantina şi internatul

Internatul Cabinetul medical

35
str. M. Kogălniceanu nr. 10, Iaşi, 700454
tel/fax: 0232 215746 COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU” IAŞI
e-mail: colegiuleminescu@yahoo.co.uk EEEMINESCUEeEMINESCU” IAŞI

Cabinetul de tehnologie

36
str. M. Kogălniceanu nr. 10, Iaşi, 700454
tel/fax: 0232 215746 COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU” IAŞI
e-mail: colegiuleminescu@yahoo.co.uk EEEMINESCUEeEMINESCU” IAŞI

Contabilitate

Secretariat

37
str. M. Kogălniceanu nr. 10, Iaşi, 700454
tel/fax: 0232 215746 COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU” IAŞI
e-mail: colegiuleminescu@yahoo.co.uk EEEMINESCUEeEMINESCU” IAŞI

6. RESURSE FINANCIARE

1. Resurse
Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” are un buget compus din alocări de la bugetul local, buget republican şi venituri proprii.

Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” beneficiază de sprijin financiar şi din partea Asociaţiei „Oltea Doamna” precum şi din partea Asociaţiei
părinţilor elevilor liceului APEL ”M.E.”

2. Managementul financiar
Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” dispune de un plan de investiţii pentru reparaţii la Sala de sport, reabilitare termică la clădirea de
patrimoniu (înlocuirea uşilor), reparaţii capitale la Şcoala „Mihail Kogălniceanu”, igienizarea şi amenajarea unui spaţiu închiriat în care vor
funcţiona clasele din locaţia Mihail Kogălniceanu pe durata lucrărilor, reparaţii la Corpul B1 („Clădirea cu laboratoare”). Prin contribuţiile
părinţilor s-au efectuat lucrări de întreţinere, s-au achiziţionat videoproiectoare şi televizoare şi s-au înlocuit diferite piese de mobilier şcolar. Din
bugetele de stat s-a asigurat dotarea cu material didactic pentru cabinete, bibliotecă, CDI, laboratoare şi sala de sport.

38
str. M. Kogălniceanu nr. 10, Iaşi, 700454
tel/fax: 0232 215746 COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU” IAŞI
e-mail: colegiuleminescu@yahoo.co.uk EEEMINESCUEeEMINESCU” IAŞI

7. RESURSE CURRICULARE
Activităţile realizate în cadrul orelor de CDŞ răspund nevoilor de dezvoltare centrate pe obiective şi asigură un model educaţional
echilibrat spre crearea la elevi a unui înalt nivel de pregătire şi competenţă profesională.
Structura CDŞ pentru anul 2014 – 2015

20 CDŞ
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Chimie

Istorie
Fizică

Informatică

Ed. fizică

Limba franceză
Matematică

Latină

Desen
Geografie
Limba română

Religie

Socio umane
Biologie

Limba engleză
Muzică

39
str. M. Kogălniceanu nr. 10, Iaşi, 700454
tel/fax: 0232 215746 COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU” IAŞI
e-mail: colegiuleminescu@yahoo.co.uk EEEMINESCUEeEMINESCU” IAŞI

8. RELAŢII CU COMUNITATEA LOCALĂ


 Parteneriat cu instituţii de învăţământ superior.
 Parteneriat cu instituţii de cultură.
 Parteneriat cu centre culturale.
 Parteneriat cu Primăria.
 Parteneriat cu Biserica.
 Parteneriat cu ONG-uri.
9. RELAŢII DE COOPERARE INTERNAŢIONALĂ
 Proiecte de perfecţionare continuă cu stagii în străinătate.
 Proiectul Leonardo ”How to get New Jobs”
 Proiecte POSDRU
 Proiectul bilingv „De la învăţământul bilingv către filierele francofone”
 Proiect ECO-ŞCOALA pentru educarea tinerilor în spiritul protejării mediului înconjurător;
 Proiecte culturale: Teatru francofon;
OPORTUNITĂŢI CU CARACTER GENERAL:
 Liceul face parte din proiectul interguvernamental „De la învăţământul bilingv către filierele francofone”
( din 2003) în virtutea căruia absolvenţii de la clasele bilingv - franceză susţin proba de bacalaureat menţiune bilingv franceză (din 2008).
 Centru acreditat de pregătire si examinare DELF școlar pentru zona Moldova ( din 2008).
 Centru acreditat pentru pregătirea şi susţinerea examenului ECDL (European Computer Driving Licence) din 2005.
 Centru de pregătire și susținere a examenelor Cambridge (din 2014).
 Şcoala DSD (diploma limba germană) (din 2013).
 ECO – şcoala (din 2010).
 Şcoală dotată cu internat şi cantină.
 Existenţa Asociaţiei „Oltea Doamna” – asociaţie a elevilor şi profesorilor(foşti şi actuali) liceului (înfiinţata în 2005).
 Existenţa Asociaţiei părinţilor elevilor liceului APEL ”M.E.”(înfiinţata în 2007).

40
str. M. Kogălniceanu nr. 10, Iaşi, 700454
tel/fax: 0232 215746 COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU” IAŞI
e-mail: colegiuleminescu@yahoo.co.uk EEEMINESCUEeEMINESCU” IAŞI

III. ANALIZA SWOT

S W O T
Puncte tari Puncte slabe Oportunităţi Ameninţări
MANAGEMENT
Proiectarea şi planificarea Autonomie managerială limitată. Statutul legal al conducătorului în Dificultăţi de adaptare a culturii
activităţilor, a calităţii lor şi în Insuficienţa implicării personalului domeniul educaţiei este favorabil organizaţionale la ritmul alert de
exercitarea funcţiilor de organizare, în luarea deciziilor. exercitării funcţiilor manageriale. schimbare.
control, conducere operaţională şi de Managementul comunicării atât pe Managerul în domeniul educaţional Dificultăţi cu privire la posibilităţile
evaluare. orizontală, cât şi pe verticală dispune de recunoaştere şi sprijin de accesare a diferitelor programe
Îndeplinirea atribuţiilor prezintă disfuncţii. din partea autorităţilor centrale şi naţionale de finanţare a reformei în
reglementate ale Consiliul de Carenţe în activităţi ce presupun locale, precum şi din partea învăţământ.
Administraţie şi ale comisiile lucru în echipă. Insuficienţa comunităţii. Instabilitatea cadrului legislativ.
existente. fondurilor alocate procesului Legislaţia privind asigurarea
Preocupări pentru buna administrare didactic. calităţii în educaţie. Descentralizarea
a bazei materiale existente şi pentru Rezistenţa la schimbare. învăţământului preuniversitar.
îmbunătăţirea ei. Prestigiul şcolii în comunitate.
Relaţii corecte între toţi factorii
implicaţi în sistemul de învăţământ:
conducere, cadre didactice, elevi,
părinţi, ISJ, instituţii ale comunităţii
locale.
Capacitatea de rezolvare a unor
categorii de conflicte.
Coordonarea eforturilor reformei din
învăţământ (ISJ, CCD, şcoala,
parteneri sociali).
Management şcolar bazat pe
colaborare, parteneriate, comunicare.

41
str. M. Kogălniceanu nr. 10, Iaşi, 700454
tel/fax: 0232 215746 COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU” IAŞI
e-mail: colegiuleminescu@yahoo.co.uk EEEMINESCUEeEMINESCU” IAŞI

RESURSE UMANE
CADRE DIDACTICE
Profesionalismul corpului. Cu grade Grad de implicare redus în Tradiţia culturală deosebită a Scăderea nivelului de trai şi
didactice obţinute la timp. luarea deciziilor. liceului, prima şcoală de stat de fete fluctuaţia mare a forţei de muncă.
Doctori şi doctoranzi. Experienţa limitată a cadrelor din Moldova. Devalorizarea statutul social al
Metodişti ai IŞJ: mentori, formatori didactice debutante. Oferte educaţionale suplimentare, profesorului.
judeţeni, formatori naţionali. În unele situaţii, suficienţă atât din partea colectivului de Creşterea numărului de elevi cu
Autori de manuale şi lucrări de profesională. cadre didactice cât şi din partea părinţi plecaţi la muncă în
specialitate. Iniţiativă redusă. comunităţii. străinătate.
Cu stagii de perfecţionare în Existenţa unui număr mare de Parteneriate cu instituţii similare din Migraţia forţei de muncă din
străinătate. profesori suplinitori. străinătate. învăţământ.
Cu abilităţi de operare pe calculator. Insuficienta comunicare la nivelul Colaborarea cu specialişti ai Migraţia absolvenţilor valoroşi ai
Cunoaşterea unei limbi de circulaţie catedrelor. universităţilor ieşene pentru învăţământului superior în
internaţională. Motivare financiară slabă. realizarea de proiecte de cercetare străinătate.
Dorinţa de formare continuă. Rezistenţă în aplicarea metodelor ştiinţifică. Rezistenţa la schimbare.
Implicarea în programe şi proiecte inovatoare la unele discipline. Diversificarea activităţii de Atractivitatea redusă pentru tinerii
cu parteneri interni şi externi. formare continuă. absolvenţi a profesiei didactice.
Stabilitate şi continuitate la catedră.
ELEVI
Populaţie şcolară selectată în urma Lipsa motivaţiei şi uneori a Implicarea părinţilor în derularea Lipsa motivării învăţării în
concursurilor de admitere cu deprinderilor învăţării. procesului de învăţământ în mod contextul dinamicii sociale
potenţial intelectual normal, Carenţe de comunicare între elevi - eficient şi flexibil. accelerate.
corespunzător profilului şcolii. părinţi, respectiv profesori - elevi. Participarea liceului la programe Incapacitatea şcolii de a prognoza
Implicare în realizarea unei bune Climat familial necorespunzător, europene. dezvoltarea pieţii muncii ceea ce
pregătiri profesionale şi de viaţă. lipsit de afecţiune sau dominat de Obţinerea atestatelor pentru limbi conduce la o inserţie socio-
Activitate susţinută cu foarte bune violenţă verbală şi/sau fizică. Elevi străine în cadrul programelor economică a tinerilor defectuoasă.
rezultate în olimpiadele şcolare. cu părinţi plecaţi la muncă în dezvoltate în şcoală. Inexistenţa unui cadru organizat
Acordarea de burse extrabugetare. străinătate şi lipsiţi de Posibilitatea de a fi îndrumaţi de privind cariera.
Acordarea de burse pentru studii în supraveghere. Influenţele negative profesorii experimentaţi în Lipsa perspectivelor pentru
străinătate. ale mediului extern şi incapacitatea obţinerea înaltelor performanţe absolvenţi, şi de aici opţiunea de a

42
str. M. Kogălniceanu nr. 10, Iaşi, 700454
tel/fax: 0232 215746 COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU” IAŞI
e-mail: colegiuleminescu@yahoo.co.uk EEEMINESCUEeEMINESCU” IAŞI

Interesul pentru propria formare, şcolii de a le contracara. şcolare. părăsi România pentru realizarea
independenţă în gândire şi unei cariere profesionale.
exprimare.
PERSONAL NEDIDACTIC
Personal calificat, competent, Unele deficienţe de comunicare între Preocuparea permanentă pentru Slaba motivare financiară în raport
devotat şcolii, loiali, cu diversele compartimente. perfecţionare profesională prin cu volumul mare de muncă.
disponibilitate de a lucra peste cursuri de specialitate, programe de
program, ori de câte ori situaţia o perfecţionare şi studiu individual.
impune.
CURRICULUM
Ofertă educaţională variată, Pentru unele discipline de Dezvoltarea unei strategii privind Lipsa de coerenţă în formularea ofertei
conformă cu posibilităţile de învăţământ, neconcordanţa dintre introducerea reformei în învăţământul de curriculum naţional şi accentul
personal ale şcolii şi dorinţelor numărul de ore acordat prin trunchiul preuniversitar. exagerat pus pe dobândirea de
elevilor şi părinţilor. Aprofundarea comun şi curriculum-ul respectiv. Programe de formare în domeniul informaţii şi nu pe formarea
studiului limbilor moderne prin Ignorarea de către factorii de decizie a curriculum-ului. independenţei în gândire.
programe specifice (proiectul acestor neconcordanţe. Colaborarea cu specialişti din Schimbările frecvente ale
liceelor bilingve). Curriculum-ul elaborat în şcoală n-a învăţământul superior sau din planurilor cadru.
Studiul intensiv sau bilingv al corespuns întotdeauna aşteptărilor cercetare. Oferta prea numeroasă de manuale de
limbilor engleză, franceză şi elevilor. Parteneriate cu şcoli din alte ţări. proastă calitate.
germană. Lipsa resurselor umane şi materiale Posibilitatea identificării unor surse Preţul exagerat de mare
Introducerea proiectului ECDL pentru necesare financiare extrabugetare. al manualelor auxiliare curriculare de
obţinerea acreditărilor în domeniul elaborării curriculum-ului pentru Parteneriatul educaţional bazat pe calitate.
informaticii. unele opţionalele solicitate de elevi. transparenţă şi dialog.
Ofertă educaţională interesantă şi Lipsa de iniţiativă.
atractivă pentru elevii talentaţi în Gândirea critică necesară pentru a
domeniul artei interpretative, teatru utiliza cunoştinţele şi competenţele
francofon, teatru în limba engleză, dobândite în situaţii noi este modestă.
ansamblu coral, cenaclu literar. Conţinuturile învăţării sunt
Implementarea tehnologiei insuficient adaptate la realitatea
informatice şi audio-vizuale în cotidiană, precum şi la preocupările şi

43
str. M. Kogălniceanu nr. 10, Iaşi, 700454
tel/fax: 0232 215746 COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU” IAŞI
e-mail: colegiuleminescu@yahoo.co.uk EEEMINESCUEeEMINESCU” IAŞI

procesul de învăţământ, utilizare interesele elevilor.


AEL.
Program special de pregătire pentru
elevii claselor a VIII-a şi a XII-a.
EVALUAREA
Elevilor
Aplicarea noului sistem de evaluare a Elevi dezavantajaţi la admiterea în Introducerea noului sistem de Inerţia la schimbare.
rezultatelor şcolare. învăţământul liceal sau superior pe evaluare la gimnaziu şi Dificultăţile elaborării unor
Diversitatea instrumentelor de baza notelor din anii de şcoală. perfectibilitatea lui. standarde naţionale de evaluare.
evaluare utilizate. Subiectivism intern în evaluarea Programe de formare în domeniul
În general, rezultatele evaluării interne nivelului de pregătire a elevilor. evaluării.
nu se abat în mod semnificativ de cele Sistemul de referinţă în notare este Iniţierea, împreună cu specialişti din
ale evaluărilor externe (prin colectivul de elevi şi nu programa învăţământul superior a unor cercetări
examene). şcolară. aplicative în domeniul respectiv.
Atestat la limbile moderne cu Dezechilibru între evaluarea orală şi
recunoaştere internaţională. cea scrisă.
Atestat la informatică cu recunoaştere Lipsa unui sistem coerent în care să
internaţională. poată fi evaluate activităţile
extracurriculare.
EVALUAREA
Personalului didactic
Accent mare pe autoevaluare. Tolerarea unor abateri de la Decentralizarea învăţământului Stres generat de birocraţie.
Utilizarea instrumentelor de evaluare deontologia profesională, datorită preuniversitar. Limite impuse de trăsăturile de
elaborate de MECS. unei legislaţii prea permisive. Legislaţia privind asigurarea calităţii caracter şi nivelul de educaţie,
Evaluarea realizată de beneficiarii Accent prea mic pe evaluarea în educaţie. întârzierea aplicării noii strategii de
serviciilor educaţionale. activităţii didactice în aprecierea Programe de formare internă şi dezvoltare a sistemului de formare
cadrelor didactice. externă. iniţială şi continuă a personalului
Autonomie managerială limitată. didactic.
MANAGEMENTUL ÎNVĂŢĂRII
Proiectarea corectă şi la timp a Utilizarea, la unele discipline, în mică Stagii de formare în cadrul unor Lipsa unei pregătiri care să asigure o

44
str. M. Kogălniceanu nr. 10, Iaşi, 700454
tel/fax: 0232 215746 COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU” IAŞI
e-mail: colegiuleminescu@yahoo.co.uk EEEMINESCUEeEMINESCU” IAŞI

activităţii specifice fiecărei măsură a softului educaţional. Oferta programe finanţate de U.E. bună folosire a tehnologiei
discipline. redusă de soft educaţional autohton. Extinderea lucrului în echipă informaţiei.
Adoptarea unor strategii didactice în Gamă limitată a producţiei de material profesor-elev. Abilitarea unui număr Lipsa fondurilor pentru finanţarea
acord cu particularităţile de vârstă şi didactic, slaba finanţare din resurse mai mare de cadre didactice în unor programe de pregătire
individuale. bugetare pentru asigurarea unui domeniul dezvoltării creativităţii profesională.
Asigurarea unui echilibru formativ - material didactic de calitate. elevilor.
informativ. Parteneriate cu şcoli din alte ţări.
Acordarea unei ponderi crescute Introducerea sistemului MEI prin
metodelor activ – participative. proiectul liceelor bilingve.
Adoptarea unei relaţii profesor - elev
eficientă din perspectiva reuşitei
şcolare.
Învăţământ performant prin
înglobarea tradiţiei în reperele
educaţionale ale societăţii moderne.
OFERTA EDUCAŢIONALĂ
Programe diversificate, care să Disfuncţii în asigurarea frecvenţei la Disponibilitatea factorilor locali de a Imposibilitatea gestionării surselor de
acopere întreaga paletă de cerinţe. ore a elevilor din clasele terminale. conlucra cu şcoala. informare precum şi a calităţii
O bună colaborare cu instituţiile de Numărul mic de programe cu Cooperarea cu ONG-uri şi alte acestora.
cultură şi artă din laşi. implicare a elevilor în viaţa instituţii pentru susţinerea elevilor din Nivelul slab de educaţie civică
Parteneriat cu elevi din Franţa, comunităţii (poluare, civism, programul PRORURALIS. caracteristic societăţii româneşti.
Germania, Italia, Spania, Norvegia, urbanism, elemente de democraţie Sprijinul Asociaţiei „Oltea Doamna” Lipsa de implicare a cetăţenilor în
Turcia, Olanda şi Slovacia. Implicarea etc.). şi a Consiliul consultativ al părinţilor. general în a construi o atitudine
elevilor în acţiuni dedicate celor cu Lipsa unor programe educative care să corectă faţă de actele reprobabile
nevoi speciale. diminueze numărul elevilor fumători. evidenţiate la nivelul relaţiilor
O bună colaborare cu ONG-uri. comune.
RESURSE MATERIALE
Numărul de săli de clasă în Starea fizică necorespunzătoare Programe naţionale, elaborate de Lipsa fondurilor financiare necesare
concordanţă cu numărul colectivelor a clădirii cu laboratoare. MEN, privind informatizarea lucrărilor de consolidare a clădirilor
de elevi, ceea ce permite organizarea Achiziţii de material didactic reduse procesului didactic. din patrimoniul şcolii.

45
str. M. Kogălniceanu nr. 10, Iaşi, 700454
tel/fax: 0232 215746 COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU” IAŞI
e-mail: colegiuleminescu@yahoo.co.uk EEEMINESCUEeEMINESCU” IAŞI

procesului de învăţământ în intervalul pentru disciplinele fizică, chimie şi Disponibilitatea relativă a Consiliului Creşterea costurilor la utilităţi.
8.00-16.00. biologie. Consultativ al Părinţilor de a contribui Absenţa unui sistem de criterii,
Dotarea corespunzătoare a cabinetului Dotare necorespunzătoare cu materiale financiar la îmbogăţirea bazei stimulativ pentru directori, de
de informatică. Dotarea consumabile pentru copiatoare şi materiale a liceului. repartiţie a bugetului local.
corespunzătoare a laboratoarelor şi imprimante. Cadrul legislativ ce permite realizarea Sistem legislativ extrem de complicat
cabinetelor. Existenţa resurselor Dotare necorespunzătoare cu fondurilor extrabugetare. şi contradictoriu.
extrabugetare. materialele necesare desfăşurării
Înnoirea continuă a mobilierului şcolar. activităţii de întreţinere şi reparare a
Existenţa sălii de sport. bazei materiale.
(Sală de festivităţi). Spaţiu de dezvoltare parţial
Un cabinet de medicină generală şi necorespunzător sub aspectul stării
unul de stomatologie. fizice şi al siguranţei.
Bibliotecă cu peste 30.000 de volume Număr mare de clase în raport cu
Acces gratuit la INTERNET. necesarul de spaţiu pentru activităţi
Amplasarea liceului în zona centrală a specializate.
municipiului laşi. Depăşirea morală şi fizică a unor
Sistem de încălzire propriu. materiale didactice.
Internat cu 90 de locuri. Insuficienta resurselor financiare
Cantină.
RELAŢII COMUNITARE
Demonstrarea capacităţii de adaptare Slaba pregătire a familiilor pentru a Derularea unor Programe Naţionale Slaba mobilizarea a resurselor
la schimbările intervenite în domeniul face faţă provocărilor societăţii de dotare a şcolilor. comunităţii locale pentru dezvoltarea
economic şi social. moderne. Implicarea autorităţilor locale prin şcolii şi creşterea calităţii
Capacitatea de negociere cu Gradul relativ mare de sărăcie. creşterea competenţelor date de învăţământului.
autorităţile locale şi structurile Numărul mic de specialişti noua legislaţie în actul educaţional. Lipsa specialiştilor în educaţie în
comunităţii. în managementul de proiectare, care Creşterea prestigiului şcoli în structurile autorităţilor locale.
Existenţa Asociaţiei „Oltea Doamna” ar aduce finanţări suplimentare din comunitate. Considerarea Numărul mic al specialiştilor în
cu personalitate juridică. surse extrabugetare. învăţământului din România, un educaţie cuprinşi în structurile
Reconsiderarea relaţiei şcoală-familie Existenţa unor deficienţe privind domeniu strategic în contextul autorităţilor locale.
în cadrul procesului educaţional. relaţiile dintre şcoală şi comunitatea viitoarei aderări la UE. Lipsa autonomiei instituţiei şcolare

46
str. M. Kogălniceanu nr. 10, Iaşi, 700454
tel/fax: 0232 215746 COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU” IAŞI
e-mail: colegiuleminescu@yahoo.co.uk EEEMINESCUEeEMINESCU” IAŞI

Strânsă legătură cu ceilalţi parteneri locală. Dezvoltarea programelor de în raport cu instituţiile autorităţii
din comunitate. educaţie privind integrarea în UE. locale.
Capacitatea de promovare a imaginii
liceului.
Parteneriate numeroase cu ONG-uri,
instituţii administrative, sociale şi
culturale.
Experienţă în derularea de programe
de cooperare europeană.

Viziunea Colegiului Naţional „Mihai Eminescu” Iaşi

Ne revendicăm identitatea dintr-o îndelungată tradiție construită pe respectul pentru valorile autentice, pe credința că educația
înseamnă înainte de toate formarea unei personalități complete, pe cultivarea libertății spirituale, pe deschiderea spre inovație și
cultivarea calității în educație.

Misiunea Colegiului Naţional „Mihai Eminescu”


Colegiul Național „Mihai Eminescu” Iași urmărește păstrarea identității sale plecând de la valorile tradiționale, valorizând și
dezvoltând potențialul resurselor umane și materiale, consolidând liceul ca instituție și dând șanse egale elevilor pentru integrarea cu
succes în învățământul superior din țară și străinătate și ca viitori cetățeni activi, demni, creativi, capabili să se adapteze rapid și
eficient într-o societate în continuă schimbare.

47
str. M. Kogălniceanu nr. 10, Iaşi, 700454
tel/fax: 0232 215746 COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU” IAŞI
e-mail: colegiuleminescu@yahoo.co.uk EEEMINESCUEeEMINESCU” IAŞI

Ţinte strategice
 creşterea calităţii învăţământului la standarde europene de performanţă şi centrarea educaţiei pe elev;
 asigurarea unei echipe de cadre didactice competente şi adaptabile în orice moment la schimbările rapide ale societăţii;
 dezvoltarea competenţelor cheie necesare tinerilor şi progresului societăţii, cunoaşterii;
 combinarea eficientă a educaţiei de elită cu educaţia generală;
 crearea unui climat de siguranţă fizică şi libertate spirituală pentru elevi;
 îmbogăţirea culturii organizaţionale a liceului cu noi elemente care în timp să devină tradiţii;
 creşterea gradului de implicare al Consiliului Reprezentativ al Părinţilor în rezolvarea problemelor educaţionale ale copiilor lor;
 atragerea reprezentanţilor comunităţii în procesul de identificare a soluţiilor la problemele cu care se confruntă şcoala.

Obiective generale
 îmbunătăţirea calităţii învăţământului;
 aplicarea sistemului legislativ privind autonomia şcolară, decentralizarea şi depolitizarea sistemului educativ;
 încadrarea cu personal didactic performant în domeniul educaţiei;
 recorelarea formării continue şi formării iniţiale a cadrelor didactice;
 finanţarea corespunzătoare a şcolii pentru desfăşurarea în bune condiţii a procesului de învăţământ;
 compatibilizarea sistemului educativ românesc cu sistemele europene şi stimularea creşterii cooperării internaţionale;
 promovarea şi valorificarea diversităţii culturale în educaţie.

48
str. M. Kogălniceanu nr. 10, Iaşi, 700454
tel/fax: 0232 215746 COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU” IAŞI
e-mail: colegiuleminescu@yahoo.co.uk EEEMINESCUEeEMINESCU” IAŞI

IV. PLAN DE DEZVOLTARE


CURRICULUM
STADIU DE INDICATORI DE
MĂSURI ŞI ACŢIUNI TERMEN RESURSE RESPONSABILITĂŢI
REALIZARE PERFORMANŢĂ
1. Cunoaşterea curriculum-ului Documentele Şefii de catedră Nivelul predării.
naţional şi prezentarea lui în practica Permanent În desfăşurare curriculare şi Responsabil cu formarea Nivelul cunoştinţelor.
didactică. cadrele didactice continuă Rezultate obţinute.
Responsabili de arii
2. Conturarea personalităţii şcolii Personal Calitatea documentelor.
Anual În desfăşurare curriculare
prin curriculum. didactic Nivelul de performanţă.
Directorii
3. Crearea unei baze de date pentru Documente Şefii de comisii metodice Crearea unei baze de
Anual Avansat
curriculum. curriculare Directorii date
4. Iniţierea la nivelul şcolii a unor Responsabilii de arii
Cadre didactice
seminarii de formare pe probleme de Anual În proiect curriculare Realizarea cursurilor
Experţi externi
curriculum. Directori
5. Monitorizarea aplicării corecte a Şefii de catedră
Permanent În desfăşurare Cadre didactice Eficienţa învăţării
CN. Directori
6. Cunoaşterea şi promovarea Fonduri Responsabilii de comisii Nivelul de performanţă
Anual În desfăşurare
talentelor în şcoală şi comunitate. extrabugetare metodice Impactul în comunitate
7. Creşterea rolului ariei curriculare, Cadre didactice Numărul orelor de
Permanent În desfăşurare Consilier educativ
consiliere şi orientare. Elevi consiliere
Calitatea relaţiilor
8. Dezvoltarea abilităţilor de
Consilier educativ interumane
comunicare prin activităţi Anual În desfăşurare Cadre didactice
Consiliul elevilor Schimbări de
extracurriculare.
comportament
9. Dezvoltarea CDŞ în raport cu Elevi, părinţi, Consiliul de administraţie
Anual În desfăşurare Nivel de performanţe
interesele elevilor şi comunităţii. profesori Directori
10. Transmiterea către CNC a Anual În proiect Cadre didactice Şefii de catedră Număr de propuneri

49
str. M. Kogălniceanu nr. 10, Iaşi, 700454
tel/fax: 0232 215746 COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU” IAŞI
e-mail: colegiuleminescu@yahoo.co.uk EEEMINESCUEeEMINESCU” IAŞI

propunerilor cadrelor didactice Expertiză


pentru îmbunătăţirea CN. curriculară
11. Abonarea şcolii la Buletinul
Profesorii de informatică
informativ în format electronic editat Anual În proiect Internet Abonamentul
Inginerul de sistem
de CNC.
12. Standardizarea procedurilor care
Cadre didactice
s-au dovedit eficiente în pregătirea Anual În desfăşurare Şefi de comisie de examen Rezultate la examene
Elevi
examenelor naţionale.
Comisia de asigurare a
13. Asigurarea calităţii în educaţie. Anual În desfăşurare Resurse interne Rezultate obţinute
calităţii prin educaţie

RESURSE UMANE. ELEVI.


STADIU DE INDICATORI DE
MĂSURI ŞI ACŢIUNI TERMEN RESURSE RESPONSABILITĂŢI
REALIZARE PERFORMANŢĂ
1. Desfăşurarea procesului
educaţional pe baza cunoaşterii Permanent În desfăşurare Cadre didactice Consiliul profesoral Efectele formative
elevilor sub toate aspectele.
2. Selectarea elevilor cu aptitudini Elevi, cadre
Performanţe obţinute de
înalte şi cuprinderea lor într-un Anual În proiect didactice, Cadre didactice
elevi
program special de educaţie. experţi
3. Cultivarea spiritului de echipă şi Consiliul profesoral Nivelul de realizare a
Permanent Avansat Cadre didactice
al celui concurenţial. Şefii comisiilor metodice sarcinilor
4. Promovarea unei politici şcolare Cadre didactice,
Permanent Avansat
cu caracter deschis. elevi, părinţi
5. Pregătirea elevilor pentru
evaluarea şi rezolvarea problemelor Cadre didactice,
Anual În desfăşurare Diriginţi, consilier educativ Rezultate obţinute
ce decurg din dinamica socială experţi
accelerată.

50
str. M. Kogălniceanu nr. 10, Iaşi, 700454
tel/fax: 0232 215746 COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU” IAŞI
e-mail: colegiuleminescu@yahoo.co.uk EEEMINESCUEeEMINESCU” IAŞI

6. Rezolvarea în cadrul programului


Creşterea performanţei
şcolar a unei mari părţi a obligaţiilor Permanent În desfăşurare Cadre didactice Consiliul profesoral
şcolare
şcolare.
7. Încurajarea elevilor pentru a
Numărul acţiunilor
desfăşura activităţi educative, Permanent În desfăşurare Resurse interne Diriginţi, consilier educativ
realizate
culturale şi sportive în şcoală.
8. Crearea unui climat de siguranţă
Numărul acţiunilor
fizică şi libertate spirituală pentru Anual În desfăşurare Resurse interne Diriginţi, consilier educativ
realizate
elevii şcolii.
9. Asigurarea accesului tuturor
Înscrierea elevilor
copiilor de vârstă şcolară la educaţia Anual În desfăşurare Cadre didactice Directori, învăţători, diriginţi
Completarea claselor
de bază.
10. Continuarea programului Resurse externe, Consiliul de administraţie Performanţele
Permanent În desfăşurare
PRORURALIS cadre didactice Directori elevilor din program

RESURSE UMANE. CADRE DIDACTICE.


STADIU DE INDICATORI DE
MĂSURI ŞI ACŢIUNI TERMEN RESURSE RESPONSABILITĂŢI
REALIZARE PERFORMANŢĂ
1. Promovarea unei strategii de
Consiliul de administraţie
recrutare a personalului didactic Experţi ISJ, Număr de cadre
Permanent În desfăşurare Directori
competent, eficient, capabil de a CCD didactice angajate
lucra în echipă.
2. Formarea capacităţilor de
Cadre didactice Calitatea predării
asimilare a noului şi stimularea Permanent În desfăşurare Resurse interne
Consilier psihopedagog Rezultate la învăţătură
creativităţii.
3. Includerea cadrelor didactice în Nivelul de pregătire
Permanent În desfăşurare Resurse interne Cadre didactice
programe de formare continuă. profesională
4. Pregătirea cadrelor didactice în Anual În desfăşurare Resurse locale Cadre didactice Calitatea predării

51
str. M. Kogălniceanu nr. 10, Iaşi, 700454
tel/fax: 0232 215746 COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU” IAŞI
e-mail: colegiuleminescu@yahoo.co.uk EEEMINESCUEeEMINESCU” IAŞI

vederea integrării europene. Responsabili comisii Nivelul de performanţă


metodice al elevilor
Resurse interne
5. Susţinerea dezvoltării profesionale Consiliul de administraţie
Anual În desfăşurare Resurse Nivel de performanţă
a fiecărui cadru didactic. Directori
extrabugetare
6. Introducerea unui sistem de
Consiliul de administraţie Realizarea sistemului de
evaluare riguros şi motivant pentru Anual În desfăşurare Resurse interne
Directori evaluare
activitatea cadrelor didactice.
7. Delegarea graduală de autoritate Managerii de
Anual În desfăşurare Directorii Optimizarea conducerii
la nivelul şcolii. grup
8. Organizarea şi asigurarea
Buna informare a
funcţionării sistemului informaţional Anual Avansat Expertiză Directorii
cadrelor didactice
la nivelul şcolii
9. Organizarea şi stimularea
Cadre didactice Fluidizarea circuitului
comunicării interpersonale la nivelul Anual În desfăşurare Directorii
Expertiză informaţional
unităţii.
Profesorii de
10. Abilitarea tuturor cadrelor informatică, Folosirea TIC de către
Anual În desfăşurare Directorii
didactice pentru folosirea TIC inginerul de toţi profesorii
sistem
11. Formarea echipelor pe probleme Anual În desfăşurare Expertiză Directori Nr. echipe eficiente

RESURSE UMANE. PERSONAL NEDIDACTIC.


STADIU DE INDICATORI DE
MĂSURI ŞI ACŢIUNI TERMEN RESURSE RESPONSABILITĂŢI
REALIZARE PERFORMANŢĂ
1. Promovarea unei politici de Consiliul de administraţie
Experţi ISJ, Număr de personal
personal bazate pe selecţia, Permanent În desfăşurare Directori
CCD angajat
angajarea şi implicarea profesională.

52
str. M. Kogălniceanu nr. 10, Iaşi, 700454
tel/fax: 0232 215746 COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU” IAŞI
e-mail: colegiuleminescu@yahoo.co.uk EEEMINESCUEeEMINESCU” IAŞI

RESURSE FINANCIARE ŞI MATERIALE


STADIU DE INDICATORI DE
MĂSURI ŞI ACŢIUNI TERMEN RESURSE RESPONSABILITĂŢI
REALIZARE PERFORMANŢĂ
1. Întocmirea proiectelor de buget şi
a programelor de venituri şi
Aprobarea proiectului
cheltuieli extrabugetare pe baza Directori, contabil şef
Anual Avansat Resurse interne de buget în forma
notelor de fundamentare, a
întocmită
indicatorilor fizici, a proiectului de
dezvoltare a şcolii.
2. Dezvoltarea unui management Directori,
Încadrarea cheltuielilor
financiar eficient, transparent la Anual Avansat membrii Directori
în bugetul aprobat
nivelul şcolii. organizaţiei
3. Multiplicarea surselor de venituri
Consiliul de
extrabugetare ale şcolii prin: venituri
administraţie Realizarea veniturilor
proprii, venituri din programe Anual În desfăşurare Directori
Echipe de extrabugetare
guvernamentale sau UE, donaţii,
proiect
sponsorizări.
4. Realizarea lucrărilor de
Resurse Consiliul de administraţie
consolidare şi reparaţie la corpul Mediu În proiect Realizarea lucrărilor
bugetare Contabil şef, directori
nou, spălătorie, sala de sport.
Directori Directori
5. Utilizarea eficientă a bazei
Anual Avansat Membrii Administrator Rezultate obţinute
materiale existente şi dezvoltarea sa.
organizaţiei Şefii de compartimente
Personalul
administrativ
6. Executarea lucrărilor de reparaţii Respectarea termenelor
Anual În desfăşurare Resurse Director, administrator
curente. Calitatea lucrărilor
bugetare şi
extrabugetare
7. Amenajări şi dotări de spaţii. Anual În desfăşurare Personalul Director, administrator Respectarea termenelor

53
str. M. Kogălniceanu nr. 10, Iaşi, 700454
tel/fax: 0232 215746 COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU” IAŞI
e-mail: colegiuleminescu@yahoo.co.uk EEEMINESCUEeEMINESCU” IAŞI

administrativ Calitatea lucrărilor


Resurse
bugetare şi
extrabugetare
Resurse
Numărul de cărţi
8. Asigurarea fondului de carte. Anual În desfăşurare bugetare şi Directori, bibliotecar
achiziţionate
extrabugetare
Resurse
9. Dotarea şi întreţinerea Directori, responsabilii de Nivel de pregătire
Anual În desfăşurare bugetare şi
laboratoarelor. catedră, laboranţi Nivel de performanţă
extrabugetare
10. Includerea liceului în sistemul Directori, responsabili de Cantitatea şi calitatea
Anual În desfăşurare Resurse interne
informaţional ISJ. comisii metodice informaţiilor transmise
Profesorii de informatică,
11. Construcţia paginii web a
Anual În desfăşurare Resurse interne ing. de sistem, şefii de Realizarea paginii
liceului.
catedra

DEZVOLTAREA INFORMAŢIONALĂ ŞI RELAŢII, RELAŢII SISTEMICE ŞI RELAŢII COMUNITARE


STADIU DE INDICATORI DE
MĂSURI ŞI ACŢIUNI TERMEN RESURSE RESPONSABILITĂŢI
REALIZARE PERFORMANŢĂ
1. Dezvoltarea unor strategii Elaborarea strategiei de
Directori
eficiente pe termen lung în domeniul Anual Avansat Resurse interne dezvoltare a
Consiliu de administraţie
parteneriatului. parteneriatului
Includerea familiei în
2. Constituirea familiei ca principal Directorii
Permanent În desfăşurare Resurse interne rezolvarea problemelor
partener al şcolii. Profesorii diriginţi
şcolii
3. Elaborarea proiectului de
Consiliul de
dezvoltare a şcolii, a planurilor de Anual În desfăşurare Directori Rezultate obţinute
administraţie
măsuri, a ofertelor curriculare şi

54
str. M. Kogălniceanu nr. 10, Iaşi, 700454
tel/fax: 0232 215746 COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU” IAŞI
e-mail: colegiuleminescu@yahoo.co.uk EEEMINESCUEeEMINESCU” IAŞI

educaţionale în acord cu solicitările


elevilor, părinţilor şi partenerilor din
comunitatea locală.
4. Oferirea logisticii şcolii pentru Numărul de solicitări
Anual În desfăşurare Logistica şcolii Directorii
programe şi activităţi comunitare. externe
5. Dezvoltarea spiritului comunitar Membrii CA si Consiliul consultativ al Numărul de acţiuni
Permanent În desfăşurare
şi a voluntariatului. organizaţiei părinţilor realizate
Proiecte
6. Participarea personalului şcolii şi Numărul proiectelor
Anual În desfăşurare Elevi şi cadre Consiliul de administraţie
a elevilor la proiecte locale. desfăşurate
didactice
7. Colaborarea cu foştii profesori şi Foşti elevi şi Directori Contribuţia la rez. unor
Anual În desfăşurare
foştii elevi ai şcolii. cadre didactice Consilier educativ sit. concrete
Reprezentanţii
8. Colaborarea permanentă cu
instituţiilor Diminuarea cazurilor
Poliţia, Biserica, în scopul prevenirii Anual În desfăşurare Consilier educativ
Elevi şi cadre problemă
actelor antisociale.
didactice
9. Implicarea personalului medical Consilier educativ
Personal Creşterea calităţii
din şcoală în educaţia sanitară a Anual În desfăşurare Responsabili de comisii
medical igienei din şcoală
elevilor. metodice
10. Colaborarea la programele,
Conform Cadre didactice Directori Numărul programelor şi
acţiunile organizate de ISJ, CCD, În desfăşurare
planificării şi elevi Responsabili de comisii al activităţilor.
Primărie, etc.
11. Participarea şcolii la concursuri
Echipe de Directori Valoarea premiilor
cu premii, iniţierea de proiecte cu Anual În desfăşurare
proiect Responsabil cu programe Valoarea finanţărilor
finanţare sau finanţate.
12. Promovarea imaginii şcolii, Materialele de
contacte mass-media, pliante, pagina prezentare Rezultatele evaluării din
Anual În desfăşurare Consiliul de administraţie
web a liceului, corespondenţă Resurse partea comunităţii
şcolară externă. extrabugetare

55
str. M. Kogălniceanu nr. 10, Iaşi, 700454
tel/fax: 0232 215746 COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU” IAŞI
e-mail: colegiuleminescu@yahoo.co.uk EEEMINESCUEeEMINESCU” IAŞI

13. Parteneriate cu instituţii de Resurse interne


Directori Creşterea calităţii
învăţământ superior, instituţii de Anual În desfăşurare Resurse
Consiliul de administraţie actului didactic
cultură, centre culturale. extrabugetare
Resurse interne
14. Parteneriate cu CCD, Primăria, Directori Creşterea calităţii
Anual În desfăşurare Resurse
ONG-uri. Consiliul de administraţie actului didactic
extrabugetare
Cadre didactice
15. Elaborarea şi derularea de şi elevi Cadre didactice implicate Rezultate obţinute
Anual În desfăşurare
programe. Resurse Responsabil cu prog Nivel de performanţă
extrabug

56
str. M. Kogălniceanu nr. 10, Iaşi, 700454
tel/fax: 0232 215746 COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU” IAŞI
e-mail: colegiuleminescu@yahoo.co.uk EEEMINESCUEeEMINESCU” IAŞI

V. PLANUL OPERAŢIONAL

Obiective generale:

 Formarea la elevi a capacităţilor intelectuale, a disponibilităţilor afective şi a abilităţilor practice.

 Pregătirea de performanţă la toate disciplinele de învăţământ, cu deplasarea accentului de la asimilarea de informaţii nerelevante spre
demersuri formative.

 Asigurarea unui corp profesoral competent, adaptabil în orice moment la schimbările rapide ale societăţii, capabil să lucreze în echipă.

 Stimularea creativităţii tuturor factorilor implicaţi în procesul instructiv educativ.

 Dezvoltarea CDŞ în corelaţie cu interesele elevilor şi ale comunităţii.

 Crearea unui climat de siguranţă fizică şi libertate spirituală pentru elevii şcolii.

 Găsirea unui echilibru mai bun între investiţiile de resurse şi rezultatele obţinute.

 Creşterea gradului de implicare a Consiliului Reprezentativ al părinţilor în rezolvarea problemelor educaţionale ale elevilor.

 Atragerea reprezentanţilor comunităţii în procesul de identificare a soluţiilor la problemele cu care se confruntă şcoala.

57
str. M. Kogălniceanu nr. 10, Iaşi, 700454
tel/fax: 0232 215746 COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU” IAŞI
e-mail: colegiuleminescu@yahoo.co.uk EEEMINESCUEeEMINESCU” IAŞI

ACTIVITĂŢI CONCRETE
Resursele umane
Obiectiv: Concentrarea de resurse calitative în vederea creşterii performanţei şcolare.
Nr. Termen de
Măsuri, cerinţe, acţiuni Resurse materiale Resurse umane Responsabil
crt. realizare
A. ELEVI
Elaborarea unei strategii pentru atragerea şi Şefii de catedră
1. bugetare Cadre didactice Martie 2015
selectarea elevilor. Directorii
Selectarea elevilor cl. a IX-a prin examenul de
Iunie 2015
4. admitere (valorificând specializarea proiectului bugetare Cadre didactice Comisia de examen
şcolii).
5. Selectarea elevilor pentru centrul de excelenţă extrabugetare Cadre didactice Şefii de catedră Sept. 2014
6. Organizarea colectivelor de elevi. extrabugetare Director Sept. 2014
Asigurarea frecvenţei tuturor elevilor:
Toate cadrele
a. verificarea şi consemnarea frecvenţei în Zilnic
didactice
documentele şcolare; sondaje zilnice; extrabugetare diriginți, cadre
7. Directorii
b. evidenţa, raportarea şi analiza frecvenţei; didactice
Secretariat
c. prevenirea unor cazuri de frecvenţă slabă prin Lunar
Diriginţii
colaborarea diriginte – familie.
B. CADRE DIDACTICE
Directori
1. Finalizarea normelor pentru anul şcolar 2014-2015. Responsabili de 11.09.2014
catedre
Director,
2. Definitivarea încadrării. 11.09.2014
Secretariat
Definitivarea organigramei pentru anul şcolar 2014-
3. Directorii 11.09.2014
2015.
4. Numirea diriginţilor Directorii 06.09.2014
5. Organizarea colectivelor de catedră, comisii, Directorii 06.09.2014

58
str. M. Kogălniceanu nr. 10, Iaşi, 700454
tel/fax: 0232 215746 COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU” IAŞI
e-mail: colegiuleminescu@yahoo.co.uk EEEMINESCUEeEMINESCU” IAŞI

numirea şefilor acestor comisii .


Directorii, toate
6. Realizarea fişei postului. 20.09.2014
cadrele didactice
7. Repartizarea spaţiului de şcolarizare Directorii 10.09.2014
Organizarea colectivelor de elevi. Tabele nominale
8. Directorii 10.09.2014
pe clase.
Directorii,Comisia
Realizarea orarului şcolii şi a orarelor pe cabinete şi 16.09.2014
9. orar
laboratoare.
Secretariat
C. PERSONAL AUXILIAR ŞI NEDIDACTIC
Directorii,
Organizarea sectoarelor şi repartiţia pe fişa de 10.09.2014
1. administraţie,
sarcini.
secretariat
Repartizarea spaţiilor de şcolarizare pe bază de Director,
2. 10.09.2014
proces verbal. administrator
Fişa de sarcini pentru personal auxiliar şi
nedidactic: Director,
3. 12.09.2014
a. personal administrativ; administrator
b. personal auxiliar.
Controlul şi îndrumarea serviciilor:
4. a. secretariat, contabilitate, bibliotecă, laborant: Directorii, Lunar
b. administrativ. administrator Zilnic
Director, Lunar
5. Graficul pentru pază şi orele serviciilor.
Administrator 10.09.2014

59
str. M. Kogălniceanu nr. 10, Iaşi, 700454
tel/fax: 0232 215746 COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU” IAŞI
e-mail: colegiuleminescu@yahoo.co.uk EEEMINESCUEeEMINESCU” IAŞI

Resursele materiale.

Obiectiv: Asigurarea cadrului funcţional şi estetic al şcolii.


Nr. Termen de
Măsuri, cerinţe, acţiuni Resurse materiale Resurse umane Responsabil
crt. realizare
2. Igienizarea internatului extrabugetare Pers. adm. iulie – august
2014
3. Amenajarea sălilor de clasă extrabugetare Pers. adm 1.09.2014

4. Repararea sălii de sport buget local Pers. adm Directorii Septembrie


/octombrie 2014
5. Identificarea posibilităţilor de reparaţie şi Pers. adm Directorii ianuarie 2015
consolidare a clădirii cu laboratoare Consiliul de
administraţie
6. Dotări cu material didactic Şefi de catedre semestrial
7. Manuale şi fondul de carte: bugetare Elevi
a. manuale pentru cl. V-VIII; extrabugetare Responsabilii cu 1-10.09.2014
b. realizarea comenzilor şi asigurarea manualelor biblioteca manuale pe catedre
alternative pentru cl. IX-X; Edituri Fiecare cadru 17-20.09.2014
c. organizarea expoziţiei de carte şcolară şi dotarea MECS didactic
cabinetelor şi bibliotecii cu manuale alternative; Asociaţia părinţilor 17-18.09.2014
d. comanda de manuale pentru anul şcolar 2014-
2015: Fiecare cadru 3-15.09.2014
- Formularea comenzilor; didactic
- Ridicarea manualelor. Toate cadrele Iunie-august
e. valorificarea şi recuperarea manualelor gratuite; didactice
f. îmbunătăţirea fondului de carte a bibliotecii şi Responsabilii de Permanent
cabinetelor. catedre

60
str. M. Kogălniceanu nr. 10, Iaşi, 700454
tel/fax: 0232 215746 COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU” IAŞI
e-mail: colegiuleminescu@yahoo.co.uk EEEMINESCUEeEMINESCU” IAŞI

Activitatea metodică şi de perfecţionare.


Nr. Termen de
Măsuri, Cerinţe, Acţiuni Resurse materiale Resurse umane Responsabil
crt. realizare
FORMARE CONTINUĂ
1. Informarea în domeniile: Extrabugetare. Şefii de catedră, Directori De câte ori e
- legislaţiei şcolare; cadre didactice Toate cadrele cazul
- specialitate didactice
2. Publicaţii: Extrabugetare. Şefii de catedră, Responsabilii de periodic
- carte şcolară; cadre didactice catedră
- articole din reviste de specialitate sau presa
pedagogică.
3. Pregătirea şi susţinerea gradelor didactice, Autofinanţare. Cadre didactice Directorii Conform
doctorate. programării
4. Participarea la activităţile de perfecţionare. Autofinanţare Cadre didactice Responsabilul cu Conform
perfecţionarea graficului
PRIORITĂŢI SPECIFICE CATEDRELOR, COMISIILOR
1. Participarea la consfătuiri. bugetare Cadre didactice Şefi de catedră Conform
graficului
2. Analiza activităţii metodice pentru anul şcolar Bugetare Cadre didactice Şefi de catedră 20.10.2014
2013-2014 şi proiectarea activităţii pentru anul
şcolar 2014-2015
3. Realizarea programelor şcolare pentru opţionale, a bugetare Toate cadrele Şefi de catedră Mai 2015
curriculum-ului pentru disciplinele din TC. didactice
4. Elaborarea unor programe pentru pregătirea elevilor extrabugetare Cadre didactice Şefii de catedre 01.10.2014
pentru examenele naţionale, bacalaureat şi
pregătirea elevilor de performanţă.
5. Realizarea programelor fiecărei comisii, catedre şi bugetare Cadre didactice Şefii de catedră Conform
graficul activităţii pe semestre. Responsabili planificării
comisii

61
str. M. Kogălniceanu nr. 10, Iaşi, 700454
tel/fax: 0232 215746 COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU” IAŞI
e-mail: colegiuleminescu@yahoo.co.uk EEEMINESCUEeEMINESCU” IAŞI

6. Programul activităţii de consiliere şcolară. bugetare Cadre didactice Comisia diriginţilor 15.09.2014
şi consilierul psiho-
pedagog
7. Implicarea mentorilor, formatorilor în activitatea bugetare Cadre didactice Profesorii mentori, Ori de câte ori e
metodică şi de formare la nivel de şcoală. formatorii cazul
PRIORITĂŢI LA NIVEL DE ŞCOALĂ
1. Integrarea Colegiului Național „M. Eminescu” în Extrabugetare. Cadre didactice Directorii, responsabilul permanent
programe naţionale şi europene. cu programe si proiecte
2. Parteneriate cu alte unităţi şcolare din țară și Extrabugetare. Cadre didactice Responsabilii de permanent
străinătate Asociaţia Părinţilor parteneriate
3. Îmbunătăţirea paginii web a liceului pe Internet. Extrabugetare. Cab. Informatică Ing. de sistem permanent
4. Realizarea unor lucrări despre Colegiul Extrabugetare. Cadre didactice Directorii Ianuarie, mai
National„M. Eminescu” la 150 ani de existenta elevi Colaboratori 2015
Realizarea catalogului cu promoţiile anterioare. Diriginţii fostelor
cl. a XII-a

ACTIVITATEA EDUCATIVĂ
Obiectiv – Formarea personalităţii autonome şi creative.
Nr. Resurse
Componenta Subcomponenta Activităţi Termen Responsabil
crt. umane materiale
1. Managementul - Deschiderea anului şcolar 2014-2015 12.09. Toate cl. Extra- Corp prof.
grupului educat - Constituirea structurilor organizatorice la 1-10.09 - bugetare Directorii,
nivelul claselor bilunar V-XII Consilier
- Întâlniri cu liderii claselor V-XII educativ,
- Activităţi educativ-distractive: permanent IX psihopedagog
- FILIT Toate cl. diriginţi
- Balul Bobocilor Cf. V-VIII diriginţi

62
str. M. Kogălniceanu nr. 10, Iaşi, 700454
tel/fax: 0232 215746 COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU” IAŞI
e-mail: colegiuleminescu@yahoo.co.uk EEEMINESCUEeEMINESCU” IAŞI

- Serbarea de Crăciun planificării - diriginţi


- Balul bilingvilor act. educ. pe
- Punerea în circulaţie a unor materiale clase toate cl.
informative pentru orele de dirigenţie
(broşuri, pliante)
- Programe de activităţi educative
extraşcolare – manifestări artistice, tehnice,
sportive, vizite, excursii, drumeţii, tabere.
2. Dezvoltarea Dezvoltarea - Întâlniri cu personalităţi ale vieţii Cf. Toţi elevii Extra- Diriginţi
personalităţii şi personalităţii culturale ieşene şi naţionale planificării bugetare
dezvoltarea elevului act. educ.
carierei - Participarea elevilor la concursul de martie 2015
proiecte Youth Bank
- Implicarea elevilor în organizarea unor
evenimente (Balul Bobocilor, Balul
Bilingvilor, Ziua Absolventului, Festivalul
de teatru, Zilele şcolii, etc.)
- Acţiuni de caritate şi voluntariat (SNAC) permanent prof. D. Lupiş
- Clubul IMPACT diriginţi
- serbări, excursii, drumeţii consilier psiho-
- Inadaptarea şi relaţiile interpersonale – ped.
consiliere pe grupe de elevi
Dezvoltarea - Întâlniri cu specialişti din diverse Clasele XI Extra-
carierei elevului domenii: UMF, Univ. Tehnică „Gh. - XII bugetare
Asachi”, Univ. „Al. I. Cuza”Iaşi,
Universitatea „Petre Andrei”, Universitatea permanent Toate

63
str. M. Kogălniceanu nr. 10, Iaşi, 700454
tel/fax: 0232 215746 COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU” IAŞI
e-mail: colegiuleminescu@yahoo.co.uk EEEMINESCUEeEMINESCU” IAŞI

din Utrecht clasele a Diriginţii


- Prezentarea ofertelor educaţionale Martie-iunie XI-a si a directorii
universitare 2015 XII-a consilier
- Participarea la RIUF educativ
- Parteneriat cu compania Educativa permanent
(oportunităţi de studiu în străinătate,
consiliere pentru elaborarea documentelor
necesare)
- Participarea la Târgul ofertelor cf. clasele a
educaţionale din învăţământul planificării VIII-a
preuniversitar ISJ
- Proiect Ldv – How to get new jobs 2014-2015 liceu prof. C. Foia
- Participarea la proiecte Junior anual prof. M. Brânză,
Achievement prof. M.
Văcăriţa
3. Educaţie pentru Educaţia pentru - Însuşirea şi respectarea Regulamentului 16.09.2014 Toate Extra- Director,
valori o societate şcolar şi a Regulamentului de ordine permanent clasele buget diriginţi
democratică interioară
- Zilele Iaşului: pelerinaj la Catedrala diriginţii
Mitropolitană, participarea la acţiuni din
calendarul activităţilor organizate la nivel 14.10.2014
municipal
- Ziua Naţională a României – depuneri de 01.12.2014 Catedra de
coroane de flori, dezbateri la nivel de clase, istorie
confecţionarea şi distribuirea de cocarde
- Redactarea revistei şcolii, „Urme” semestrial Prof. L.

64
str. M. Kogălniceanu nr. 10, Iaşi, 700454
tel/fax: 0232 215746 COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU” IAŞI
e-mail: colegiuleminescu@yahoo.co.uk EEEMINESCUEeEMINESCU” IAŞI

Grădinariu,
colectivul de
redacţie
- Consiliul elevilor (organizarea de alegeri, permanent prof. A. Apetrii
întâlniri ale elevilor, discutarea proiectelor
propuse de elevi, soluţionarea problemelor
elevilor, monitorizarea paginii de Facebook
a Consiliului, implicarea elevilor în
proiectele şcolii, etc.)
Educaţia pentru - Selectarea elevilor pentru Centrul de 1-10.10 Toate Extra- Cadre didactice
muncă de Excelenţă 15.10.2014 clasele buget
calitate - Olimpiadele şcolare – pe discipline cf.
- Concursuri la diferite discipline graficului
- Sesiuni de referate şi comunicări cf.
ştiinţifice – pe discipline graficului
- Pregătirea elevilor pentru examenele permanent
naţionale
Educaţia pentru - Organizarea de activităţi în cadrul FILIT oct. 2014, V-XII Extra- Catedra de lb.
receptarea buget română
valorilor - Clubul LOGOS lunar liceu prof. S. Zara
culturale - Vizite la muzee din Iaşi şi din ţară permanent Toate Cadre didactice
- Vizite la Universităţile ieşene sem. II clasele prof. L.
- Publicaţii ale şcolii: Urme, Phenix, semestrial V-XI Grădinariu, prof.
Metron L. Rusu, prof.
D. Ouatu
- Clubul de dezbateri permanent prof. M. Pasciuc

65
str. M. Kogălniceanu nr. 10, Iaşi, 700454
tel/fax: 0232 215746 COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU” IAŞI
e-mail: colegiuleminescu@yahoo.co.uk EEEMINESCUEeEMINESCU” IAŞI

- Trupele de teatru permanent prof. M.


Cucinschi, prof.
L. Ţurcaş, prof.
D. Doroftei
- Expoziţii cu lucrări ale copiilor permanent prof. A. Raţă
- Zilele CN „M. Eminescu” Iaşi – întâlnire 15-16 ian. directori, toate
festivă – 150 de ani – TN „V. Alecsandri” 2015 cadrele didactice
Iaşi; activităţi cf. program
- Valori culturale româneşti oct. 2014, prof. S. Sitea
mai 2015
- Festivalul Teatru sub castani 23-26 apr. prof. M.
2015 Cucinschi, prof.
L. Ţurcaş, prof.
D. Doroftei
- Întâlnirea generaţiilor – invitat special 16.05.2015 directori, toate
Viorica Cortez cadrele didactice
Educaţia pentru - Întâlniri cu medici, psihologi Permanent Toate Extra- consilier
viaţa privată - Realizarea unor sondaje de opinie clasele buget educativ,
- Întruniri ale Consiliului Reprezentativ al consilier psiho-
părinţilor elevilor din liceu semestrial pedagog
- Asociaţia părinţilor – lectorate cu părinţii:
- Relaţia părinţi-copii
- Orientare şcolară
Educaţia pentru - Eco-şcoala semestrial V-XII Extra- Cat. biologie
mediu - Proiecte şi mini-proiecte de mediu buget

66
str. M. Kogălniceanu nr. 10, Iaşi, 700454
tel/fax: 0232 215746 COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU” IAŞI
e-mail: colegiuleminescu@yahoo.co.uk EEEMINESCUEeEMINESCU” IAŞI

Educaţia pentru - Sanitarii pricepuţi – concurs Permanent V-XII Extra- Cat. biologie
sănătate - Micii sanitari – parteneriat cu SSMI martie-mai cl. a II-a buget înv. D. Raicu
2015
- Campanie de luptă antidrog – parteneriat 2015 V-XII prof. G.
cu CPECA Iaşi Losonczy, prof.
A. Căşuneanu
- parteneriat cu Univ. de Medicină – sem. I învăţători,
programe de informare şi prevenţie toate diriginţi
derulate de studenţii universităţii în şcoală permanent clasele
- Programul de educaţie pentru o
alimentaţie sănătoasă şi viaţa de familie –
Laboratorul culinar
4. Educaţia pentru Educaţia rutieră - Program de educaţie rutieră „Educaţia Semestrul II V-VIII Extra- Comisia
securitatea rutieră – educaţia pentru viaţă” – întâlniri buget diriginţilor
personală cu cadre ale MI
- Prelucrarea normelor de circulaţie rutieră 20.09.2014 toate
clasele
Educaţia pentru - Apărarea în caz de cutremure – Sept. 2014 Toate Extra- Prof. I. Rusu
protecţia civilă prelucrarea materialului informativ, clasele buget Diriginţi
exerciţii de alarmare şi evacuare
Educaţia privind - Prelucrarea normelor de PSI cu proces Sept. 2014 Toate Extra-
apărarea verbal Ian. 2015 clasele buget Diriginţi
împotriva - Exerciţii de alarmare, evacuare şi stingere
incendiilor a incendiului
Educaţia juridică - Delicvenţa juvenilă – întâlnire cu Martie 2015 Elevii de Extra- Comisia
reprezentanţi ai Ministerului de Justiţie şi liceu buget diriginţilor

67
str. M. Kogălniceanu nr. 10, Iaşi, 700454
tel/fax: 0232 215746 COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU” IAŞI
e-mail: colegiuleminescu@yahoo.co.uk EEEMINESCUEeEMINESCU” IAŞI

ai Poliţiei
- Clubul Elevilor Jurişti – întâlniri cu lunar prof. D. Calistru
reprezentanţi ai Facultăţii de Drept, ai MI,
ai autorităţilor locale, etc.

P.M., P.S.I., şi P.C.


Obiectiv: Însuşirea şi aplicarea normelor pentru prevenirea accidentelor.
Nr. Resurse/ Indice de
Activităţi Termen
crt. costuri Responsabil performanţă
1. Reorganizarea formaţiunilor de lucru pe puncte PSI 10.09.2014 Asigurarea
funcţionalităţii
2. Instruirea tuturor cadrelor didactice, pers. adm. şi elevilor Extrabugetare. Prof. I. Rusu Asigurarea
privind normele de P.M., P.S.I., P.C. 17- securităţii muncii
Întocmirea de procese verbale de instruire. 25.09.2014
3. Introducerea în tematica orelor de dirigenţie a unor teme de Extrabugetare. Diriginţii Semestrial Asigurarea
educaţie rutieră, protecţia muncii, P.S.I. securităţii muncii
4. Prelucrarea cu elevii cl. V-VI a normelor de circulaţie între Extra- Diriginţii 17- Asigurarea
corpurile A şi C (se vor întocmi tabele nominale semnate de bugetare. Ioan Rusu 18.09.2014 securităţii muncii
elevi şi depuse la conducerea şcolii).
5. Instruirea elevilor antrenaţi în diferite activităţi din afara Extra- Cadre didactice Ori de câte Asigurarea
clasei (vizite, excursii, drumeţii, spectacole etc.) privind bugetare. care organizează ori e cazul securităţii muncii
respectarea unor norme specifice de protecţie civilă. Se vor activitatea
întocmi procese verbale ce vor fi predate conducerii şcolii.
6. Instruirea întregului personal didactic, nedidactic şi a elevilor Extrabugetare. Ioan Rusu Până pe Asigurarea
privind comportamentul în cazul unor calamităţi. 25.09.2014 securităţii muncii
1. Dotarea punctelor de PSI din toate corpurile de clădire ale Fonduri Administrator Permanent
şcolii cu materiale PSI noi. proprii.
2. Inscripţionarea tuturor gurilor de apă şi a tablourilor electrice. Fonduri Administrator 30.09.2014 Asigurarea P.M.

68
str. M. Kogălniceanu nr. 10, Iaşi, 700454
tel/fax: 0232 215746 COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU” IAŞI
e-mail: colegiuleminescu@yahoo.co.uk EEEMINESCUEeEMINESCU” IAŞI

proprii.
3. Instalarea planurilor de evacuare a şcolii în cazul unor Fonduri Administrator 30.09.2014 Asigurarea P.M.
evenimente deosebite. proprii.

Realizarea funcţiei manageriale.


Nr. Resurse/ Indice de
Activităţi Responsabil Termen
crt. costuri performanţă
1. Informarea tuturor resurselor umane cu actualele normative, a Extrabugetare Directorii Sept., ori de Funcţionalitatea
măsurilor stabilite de Consiliul de Administraţie, Consiliul Şefii de catedre câte ori este şcolii
Profesoral şi conducerea şcolii. cazul
2. Instruirea şefilor de catedre, comisii. Extrabugetare Director 01.09.2014 Cunoaşterea
documentelor
specifice
3. Instruirea pe catedre – comisii. Extrabugetare Şefii de catedre 11,12,13.09. Cunoaşterea
2014 documentelor
specifice
4. Constituirea, reorganizarea structurilor organizatorice. Extrabugetare Director 14.09.2014 Organizarea
CA comisiilor
Realizarea
organigramei
5. Proiectarea activităţilor la nivel de: Extrabugetare Şefii de catedre şi Program de
- catedre/comisii comisii 30.09.2014 activitate
- şcoală; Directorii 13.09.
Director
- proiectarea bugetară pe 2014. Contabil şef ian.,feb. Asigurarea
2014 fondurilor
6. Organizarea şi asigurarea: Extrabugetare Director 14.09.2014 Funcţionalitatea
- programului de funcţionare a şcolii; Consiliul pentru şcolii
- orarului general al şcolii; curriculum

69
str. M. Kogălniceanu nr. 10, Iaşi, 700454
tel/fax: 0232 215746 COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU” IAŞI
e-mail: colegiuleminescu@yahoo.co.uk EEEMINESCUEeEMINESCU” IAŞI

- programul serviciilor; Şefii de catedră


- orarului cabinetelor, laboratoarelor, sălii de sport.
7. Organizarea Zilelor Şcolii şi Porţilor deschise – program. Extrabugetare CA
8. Organizarea unor schimburi de experienţă cu: Extrabugetare Directorii Creşterea
- cadre didactice; Şefii de catedre prestigiului şcolii
- instituţii de învăţământ superior;
- alte şcoli.
9. Întâlniri operative de lucru: Extrabugetare Directorii Lunar Operativitate în
a. responsabili catedre/comisii; Consiliul elevilor Sau de câte realizarea
b. şefii de servicii, consilier, bibliotecar; CA ori este sarcinilor.
c. reprezentanţii elevilor; nevoie
d. CA
10. Proiectarea, organizarea şi îndrumarea activităţilor de: Extrabugetare Responsabil cu Funcţionalitatea
a. perfecţionare cadre didactice; perfecţionarea, Septembrie şcolii
b. activitatea educativă; coordonatorul activităţii 2014
c. activitatea reprezentanţilor elevilor; educative, preşedintele
d. activitatea cu părinţii. Consiliului părinţilor
1. Validarea documentelor de proiectare anuală-semestrială. Extrabugetare Şefii de catedră 30.09.- Asigurarea
Directori sem.I nivelului de
20.01.- implicare
sem.II
2. Verificarea documentelor de proiectare la nivelul structurilor Extrabugetare Directori 30.09./sem. I Asigurarea
organizatorice (servicii, catedre, comisii, cabinete) 30.01./sem. II nivelului de
implicare
3. Controlul şi avizarea documentelor de proiectare şi evaluare Extrabugetare Director Zilnic Asigurarea nivelului de
curentă şi semestrială. implicare
4. Verificarea, consemnarea în documente şi luarea unor măsuri Extrabugetare permanent Documente de
pe următoarele componente: Toate c. d., diriginţi consemnare a
- frecvenţa elevilor; Şefii de catedră activităţilor

70
str. M. Kogălniceanu nr. 10, Iaşi, 700454
tel/fax: 0232 215746 COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU” IAŞI
e-mail: colegiuleminescu@yahoo.co.uk EEEMINESCUEeEMINESCU” IAŞI

- punctualitatea cadrelor didactice, personalului auxiliar şi Directorii


nedidactic;
- prezenţa la activităţile CA, Consiliu Profesoral, catedre,
comisii;
- parcurgerea materiei;
5. Îndrumarea activităţii didactice. Extrabugetare Directorii Conform Asigurarea
Şefii de catedră graficului nivelului de
implicare
6. Coordonarea activităţii : Extrabugetare Directori Lunar Asigurarea
- CA, Consiliului Profesoral; Consilier educativ Semestrial nivelului de
- Reprezentanţilor elevilor; Preşedintele Bilunar implicare
- Responsabililor părinţilor; asociaţiei părinţilor Lunar
- catedrelor – comisiilor. Şefii de catedre
7. Evaluarea activităţilor: Extrabugetare Directorii, Şefii de Semestrial Creşterea
- individuale; catedre, CA Conform răspunderii
- pentru gradaţii sau salarii de merit; Consiliul Profesoral graficului personale.
- serviciilor.
8. Delegarea prin decizii a unor responsabilităţi Extrabugetare Director Când e Creşterea răspunderii
cazul personale.

PROBLEME DE SPECIALITATE. PROCESUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT.


Obiectiv: Asigurarea eficienţei demersului didactic.
Nr. Resurse/ Indice de
Activităţi Responsabil Termen
crt. costuri performanţă
PROIECTAREA ACTIVITĂŢII DIDACTICE
1. Realizarea curriculum-ului şcolar anual/semestrial. Resursele Şefii de catedre 10.09.2014 Încadrarea conform
catedrelor 20.01.2015 normativelor
2. Realizarea curriculum-ului pentru perioadă de recapitulare şi Resursele Şefii de catedre 10.09.2014 Parcurgerea
consolidare. catedrelor 20.01.2015 materiei conform

71
str. M. Kogălniceanu nr. 10, Iaşi, 700454
tel/fax: 0232 215746 COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU” IAŞI
e-mail: colegiuleminescu@yahoo.co.uk EEEMINESCUEeEMINESCU” IAŞI

planificării
3. Realizarea: Resursele Cadre didactice Zilnic Existenţa
- proiectării curente; catedrelor debutante documentelor de
- proiectării pentru recapitulare. Toate cad.did. proiectare didactică
DEMERSUL DIDACTIC
1. Extinderea utilizării tehnicii de calcul şi audio-vizuale în actul Fonduri I.S.J. Directorii Permanent Eficientizarea
de predare-învăţare prin creşterea dotărilor cabinetelor, sălilor şi proprii Catedra de actului didactic
de clasă şi instruirea cadrelor didactice. informatică
2. Îmbunătăţirea actului didactic prin: Toate cadrele permanent Eficientizarea
- orientarea învăţării spre formarea de capacităţi şi aptitudini; didactice actului didactic
- adaptarea conţinuturilor la interesele elevilor;
- organizarea conţinuturilor conform relevanţei şi unităţii de
învăţare;
- monitorizarea pregătirii elevilor.
EVALUARE
1. Teste iniţiale la toate clasele şi disciplinele. Şefii de catedră Până pe Calitatea
30.09.2014 procesului
instructiv-educativ.
2. Teste – sondaje curente / sumative. Extrabugetare. Directorii Când e Analiza
cazul comparativă a
rezultatelor
3. Teze unice la disciplinele prevăzute la examenul de Evaluare Extrabugetare. Şefii de catedră Semestrial Analiza
naţională. comparativă cu
rezultatele la clasă
4. Planificarea tezelor semestriale. Extrabugetare. Şefii de catedră Semestrial Existenţa graficului
Director
5. Evaluări de etapă a pregătirii elevilor pentru performanţă. Extrabugetare. 2 evaluări Rezultate la
pe semestru olimpiade şi
concursuri

72
str. M. Kogălniceanu nr. 10, Iaşi, 700454
tel/fax: 0232 215746 COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU” IAŞI
e-mail: colegiuleminescu@yahoo.co.uk EEEMINESCUEeEMINESCU” IAŞI

6. Simulare de examen. Extrabugetare. Şefii de catedră Sem. I, sem. Eficienţa pregătirii


II
7. Susţinerea atestatelor. Extrabugetare. Lectorii, şefii de Conf. Eficienţa pregătirii
catedră calendarului

PROBLEME SPECIALE
Activitatea cu familia.
Obiectiv: Creşterea rolului familiei în decizia şcolii.
Nr. Activităţi Resurse/ Termen Indice de
crt. costuri Responsabil performanţă
MOTIVAREA FAMILIEI ÎN SUSŢINEREA DEMERSULUI DIDACTIC
1. Alegerea comitetelor de părinţi la nivel de clasă. Diriginţii 25.09., Integrarea familiei
05.10. 2014 în problemele şcolii
2. Analiza relaţiei şcoală – familie. Director 22.10. 2014 Reciprocitatea
Preşedintele răspunderii
Asociaţiei Părinţilor
3. Informarea familiei privind: Fondurile Sept. 2014 Cunoaşterea
- Regulamentul şcolar general şi ROI; Asociaţiei Diriginţii Conform prevederilor
- metodologia examenului de bacalaureat, capacitate; graficului regulamentelor
- alte documente legislative şcolare.
4. Oferirea unor facilităţi familiei: Fondurile Acces egal la
- manuale gratuite pentru elevii de liceu cu posibilităţi Asociaţiei Directorii Sept. educaţie
financiare reduse; Diriginţii Când e
- acces la dotările şcolii în scopul pregătirii suplimentare a cazul.
elevilor.
FAMILIA SUPORT ÎN SUSŢINEREA PROCESULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT
1. Implicarea familiei în: Fondurile Directorii Semestrial Procese verbale şi
- elaborarea şi decizia CDŞ; Asociaţiei Preşedinte As. tabele cu
- pregătirea şi realizarea activităţii educative: Părinţi semnăturile

73
str. M. Kogălniceanu nr. 10, Iaşi, 700454
tel/fax: 0232 215746 COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU” IAŞI
e-mail: colegiuleminescu@yahoo.co.uk EEEMINESCUEeEMINESCU” IAŞI

- conștientizarea elevilor privind menținerea dotării claselor, Diriginţii Permanent părinţilor


laboratoarelor, cabinetelor şi a curățeniei şcolii, bibliotecii Diriginţi cadre
didactice
2. Participarea părinţilor la activităţile didactice sau educative. Fondurile Şefii de catedră, Când e Integrarea familiei
Asociaţiei Diriginţii cazul. în problematica
şcolii.
3. Reprezentarea părinților în Consiliul de Administrație al școlii Director Când e Integrarea familiei
cazul. în problematica
şcolii.

Parteneriat şcoală – comunitate.


Obiectiv: Optimizarea şi eficientizarea parteneriatului.
Nr. Resurse/ Indice de
Activităţi Responsabil Termen
crt. costuri performanţă
INFORMAREA PARTENERILOR
1. Realizarea unui pliant al liceului şi difuzarea acestuia către Fonduri proprii Directori Oct. 2014 Creșterea
parteneri. Coordonator activitate interesului pentru
educativă CN „Mihai
Eminescu”
2. Actualizarea paginii pe Internet despre CN „Mihai Eminescu” Fonduri proprii Inginer de sistem permanent Numărul de
accesări
3. Difuzarea ofertei şcolare în unităţile de învăţământ Fonduri proprii Toate cadrele Aprilie – Numărul elevilor
gimnaziale. didactice iunie 2015 . din alte școli care
optează pentru
școală
4. Participarea la târgul de oferte educaţionale (program de Fonduri proprii Directori Mai,iunie Numărul elevilor
pregătire a participării). Coordonator 2014 din alte școli care
activitate educativă optează pentru
şi OSP, Diriginţi școală

74
str. M. Kogălniceanu nr. 10, Iaşi, 700454
tel/fax: 0232 215746 COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU” IAŞI
e-mail: colegiuleminescu@yahoo.co.uk EEEMINESCUEeEMINESCU” IAŞI

5. Invitarea unor reprezentanţi ai instituţiilor de cultură, Fonduri proprii Directorii Zilele Participarea
Primăriei Iaşi, oameni politici parlamentari la activităţile porţilor invitaţilor la acţiuni
şcolii deschise
Zilele şcolii.
PARTENERIATE CU INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR ŞI CULTURALE
1. Încheierea de contracte cu instituţii de învăţământ superior Extrabugetare. Profesorii mentori Sept.-oct. Contracte de
privind practica studenţilor. 2014 parteneriat
2. Utilizarea de soft-uri educative. Extrabugetare. Şefii de catedră. Sem. Eficientizarea
actului didactic
3. Participarea la manifestări ştiinţifice. Extrabugetare. Şefii de catedră Când e Diplome,
cazul. adeverinţe, atestate
4. Protocol de colaborare cu instituţii culturale Extrabugetare. Director Permanent Existenţa
protocoalelor
5. Parteneriat pentru pregătirea elevilor performanţi şi a Extrabugetare. Responsabili Oct. 2014 Atestate
activităţilor culturale artistice. comisiilor metodice
PARTENERIAT CU CCD
1. Cuprinderea unui număr cât mai mare de cadre didactice în Extrabugetare. Responsabil cu 17.09.2014 Creşterea eficienţei
activitatea de perfecţionare. perfecţionarea didactice
2. Integrarea CN „Mihai Eminescu” în diverse programe ale Extrabugetare. Responsabil cu Oct.2014 Creşterea eficienţei
CCD. perfecţionarea didactice
3. Oferirea CN„Mihai Eminescu” ca gazdă pentru desfăşurarea Extrabugetare. Director Când e Consolidarea
unor activităţi ale CCD. cazul relaţiilor

PARTENERIAT CU PRIMĂRIA
1. Participarea reprezentanţilor Primăriei la activităţile Extrabugetare. Director Informare
Consiliului de Administraţie al CN „Mihai Eminescu”.
2. Realizarea bugetării directe a CN „Mihai Eminescu” de către Extrabugetare. Director Feb. 2015 Siguranţa
Primărie. financiară

75
str. M. Kogălniceanu nr. 10, Iaşi, 700454
tel/fax: 0232 215746 COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU” IAŞI
e-mail: colegiuleminescu@yahoo.co.uk EEEMINESCUEeEMINESCU” IAŞI

PARTENERIAT CU BISERICA
1. Invitarea şi participarea la momentele festive ale şcolii. Director Sept., ian., Număr de
Extrabugetare iunie participanţi
2. Acţiuni de binefacere în parteneriat cu biserica Diriginţii Semestrial Număr de elevi
Catedra de religie implicaţi

Relaţiile interumane şi climatul de muncă.


Nr. Resurse/ Indice de
Activităţi Termen
crt. costuri Responsabil performanţă
1. Asigurarea unor raporturi de respect reciproc şi colaborare Şefii de catedră Permanent Atmosferă de lucru
profesională între toate resursele umane la toate nivelele. Directori, diriginţi,
Şefii de servicii
2. Deschidere pentru dialog între: Consiliul elevilor Permanent Respectarea
- elevi – elevi; Diriginţi semenului
- profesori – elevi; Reprezentanţii părinţilor
- părinţi – cadre didactice; Directori
- conducere – elevi – familie; Şefii de catedră
- conducere – cadre didactice.
3. Sprijin material şi financiar acordat colegilor în situaţii Fonduri Director Când e Umanitate
deosebite. proprii. cazul
4. Organizarea unor întâlniri colegiale. Director Dec., ian., Coeziunea grupului
mai.

76
str. M. Kogălniceanu nr. 10, Iaşi, 700454
tel/fax: 0232 215746 COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU” IAŞI
e-mail: colegiuleminescu@yahoo.co.uk EEEMINESCUEeEMINESCU” IAŞI

77

S-ar putea să vă placă și