Sunteți pe pagina 1din 7

6.9.1. Proiectele Socrates Comenius 2.1.

- experiente anterioare proiectelor


b1ultilaterale propuse in cadrul Programlilui de invatare pe tot parcurslll
Vietii

Precursor al actualului Program de fnvalare pe tot pOl'cursul vie/ii, programul


Socrates a reprezentat programul comunitar de aqiune in domeniul educatiei,
acoperind doua faze distincte (1995-1999, respectiv 2000-2006), ~i avand
lIrrnatoarele obiective specifice:
• intarirea dil11ensiunii europene in educa~ie la toate nivelurile ~i facilitarea
acceslllui european largit la resurse educative in Europa, simultan cu promovarea
oportllnitatilor egale in toate sectoarele educa~iei;
tJ .• ~~omovarea ameliorarii cantitative ~i calitative a cunoa~terii limbilor tarilor
n1unl\ Europene, in special a limbilor mai pupn vorbite ~i predate, in vederea
Ma"age",elltlll Proiecte/lJr - 0 /'011' u ••,,, 1''''" ••P"~••f ••
v ••", •••••••

. -'.Tru n
",tes. Deci, din punct de vedere normativ, direcliile reformei erau congruente
aSlgurarii unei intelegerl'
,
cu scopul promovarii di
~I' so I'Idantati
....
. s 't"
t pon e mtre popoarele U' .. OC obiectivel actiunii comunitare in domenilll edllcatiei. Totu~i, realitatea a
e
• promovarea coopen:.e~SI~ntl I~terculturale a educatiei' nlUnll Euro ~ IOnnstratcA a existat un decalaj ilOportant intre situatia educaliei in Romania ,i
rant ~I mob rc .." ' , 'a a ,ducaliei in liirile Europ,ne avansate. De exemplu, in invAI·mantu!
_ stimularea mobilitatilor" .1 I ~tll .I.ndomeniul educatiei i .
_ incurajarea invata~ '" Im~remstltutll1e de invatamant· ' , n partIcular " ,universi"", acest decalaj (in defavoarea Romaniei) s-a inregistrat cu
, mantu Ul deschis . I d' ' ,
_ favorizarea unei . b ~I a Istanta; P~eponderenta in lIrmatoarele domenii:
studiu; mal une recunoa~teri a diplomelo l' ~I. a peri d
P • managementul de curriculum;
_ d ezvoltarea schimburilor d em. tiormatll.. Pl" " I~ oa elor • formarea profesionala continua a cadrelor didactice; ie
. • implementarea tehnologiilor informationale in educat .
acest omemu.
." . " m m aturarea tut uror obst I i
d De fapt, liniile de actiune prezentate s-au constituit ~i ca prioritat nationale ale
. mcuraJarea inovAriior in I b aco elor in
~ncluzand, daca este cazul utiI' e a o~area materialelor practice . . actiunilor Socrates, ~i in particular ale componentei Comenius.
mteres comun in politicile ~d I~~rea InOllor tehnologii, ~i explorar ~I didactic Nevoia de reformare a ofertei de form are continua, pre cum ~i a corelarii
T d ucatlOna e ea aspectel
acesteia cu provociirile mediului ~colar concret a putut ft satisfacuta prin programe
. .oto ata, urm'rind obiectivele 10 • •. or de de conperare europeana dezvo!tate de institulii specifice din Romania (universitiili,
pnontate egalitatea intre femei . ~ enpo.nate mal sus, programul a
handicap, contribuind la lu ~I b~rbatl ~~oportunitati egale pentru promovat cu Cas Corpului Didactic, asociatii active in domeniul educatiei preuniversitare) in
xenofobiei. p a Impotnva excluderii so'cIa Ie, raslsmul'
pe:soanele cu. ele
part,neriat cu institulii europene similare sau care ofera servicii similare.
Organizatiile implicate intr-un parteneriat european au avut statut de parteneri cu
Programul Socrates a pro us ins' .. . UI ~l drepturi egale, ~i au colaborat in sensul identiftcarii nevoilor speciftce, schimbului
cooperare cu institutii simil~e . titutllior dm Romania realizarea de . ui
specifice, congruenie I dm Europa in sensul dezvoltarii prm:cte de de informat , de bune practici ~i compatibiliziirii curriculum-ul de formare.
ii
necesitatilor nationale CUdce e <:: ale reformei educatiei nationaleunpor. oblective Prioritat tematice ale formarii aU vizat pregatirea cadrelor didactice in sensuii I
, , e relorma ,t· nn p' ile
complemental' eforturilor de ti ' programul comunitar Socrat nsma unoI' abordari cros-curriculare ~i inter-disciplinare, ale utiliziirii noilor tehnolog
informationale, ale asumarii de catre profesori a rolurilor de mediator intre ~coala
efoluril;;r de,r:formare institu;fo~:~a~ef:~~~ce I~ ~ivel nalional ,I, ';;, s~e~~t
, ,~ omama, reforma de .t pro eSlonale a cadre!or didacf ' ~icomunitate, precum ~i ale flexibilizarii metodelor de predare.
mvotamantului obli . SIS e~ are ca obiective IC:. Proiectele Comenius au reprezentat ~i 0 modalitate de promovare a utilizarii
educalional no,:",aI.1~';,'~~;t~r;~~:t~1 integrarea inv'l.mant~~~e:~:Ci~r;~u';f~:: mij loacelor comunicationale ~i informationale noi, atat datorita necesitatilor de
comunicare la distanta intre parteneri, cat ~i prin elaborarea de metode de predare ~i
~c;stor ~~~pun prin acliunile sale' deP;~~a~u! Socrates a contribuit la atingerea
n. or~atll In ce prive~te sistemele' .. r~Jare a cooperarii ~i schimbului de 'invatare active prin intermediul acestor tehnici.
Dintre cele trei actiuni speciftce Comenius, cea de-a doua (actiunea 2) a fost
p;~~ntar pentru proiecte!e ce dezv~ltio:lt~clle. e:uca1ionale europene. Sprijinul
destinata proiectelor pentru formarea personalului didactic. Proiectele educationale
~~~'feal pedagogic. a tehnicilor informat~o~~~1 e preda~e diferenliate, pentro
veni~.e ~ t,:,natlve de educalie permanenti a co~' ;.re~urn
I mtampmarea unei necesitat nati ' Ids
,I pentru dezvoltarea d'
ItUlt 0 poIttlcii comunitara care a
de cooperare transnationale au fost incadrate cu preponderenta in cadrul actiunilor
Comenius 2.1, iar retelele tematice au fost promovate prin actiunea Comenius 3.
n i Proiectele Comenius 2.1 au acoperit toate stadiile formarii, incepand cu
R eforma structurala . . ~. ona e e reforma.
• ti ~l a mentalzta/i!or a fo t ( . formarea init (universitara), perioada de stagiatura ~i paoa la formarea continua
re orma curriculara ~i compatibili s . ~I este) strans legata de: iala
• reforma evaluarii "I' exa . ~.. zarea cu slstemele europene' a personalului didactic preuniversitar. In cadrul acestei actiuni au fost disponibile
d 'f mmartl· ' ~nanli\ri care au putul acoperi cheltuielile unui grup de organiUllii care au lucra'
: es~e~t.ral izarea, management~1 c· . .
flexlblItzarea programul ." ~ ?I.~r ~I autonomla Institutionala' Impreuna intr-un proiect european. ui
• d I Ul, In condltllle p~ t ~ .. " Proiectele de cooperare europeana pentru formarea personalul didactic
ii
ezvo tarea profesionala a '. as .rant egalitatii ~anselor;
responsabilitat ~i a deprinderii abifi~~~~naiulul didactic in sensu 1 asumarii de nO! preuniversitar s-au realizat in cadrul unoI' parteneriate formate din organizat
i eligibile din cel putin trei tari participante la Programul Socrates, dintre care cel
ii
• ~ducatia permanenta; a,l or necesare;
putin una trebuia sa fie stat mernbru al Uniunii Europene. Aceste organizat
• Implementarea
Toate tehnol oglel
aceste com ... mformatlOnale
. in educatie conlucrau in vederea 'imbunatatirii formarii uneia sau mai multor categorii de
pI' ponente ale reform' . .
ezentat un grad mare de similitudine c el struct,urale ~i a mentalitatilor au
u scopunle decla ra t e a 1e programulUl
' .
personal didactic preuniversitar .
calitatii predarii lI.iInvata- '" I ~I pentru dezvoltarea strate "1
F' -:' rll m c asa. gll Or d , t Ie care au abordat utilizarea pedagogidi a TIC ~i organizarea unor cursuri
lecare prOlect de acest ti e
le~ eare pe baza TIC. Princi palele teme avute In vedere au fost utilizarea TIC
(curriculum, cursuri de 1'1 p a condus la produse fi
didactic), care au venit In I~;~ar~, metodologii, strategii de nale identi !Olll1rnetode active de predare ~i Inviitare, metode de predare diferentiate In
de personal educational ampmarea nevoilor de formare ale pred.are, tr~ de nevoi speciftce, munca colaborativii. Rolul potential al TIC in didactica
• ,. unul an . . c~~e lor discipline specifice a fost, de asemenea, abordat de mai multe proiecte.
In ~adrul fiecarui parteneriat un'. Utni ferJ~Ie dezvoltate In cadrul acestei aetiuni au fost, In unele cazuri, organizate
multe dlO urmatoarele activitati" prolect trebUla sa Intreprind>:
• d"
~2 aptarea, dezvoltarea, testarea i I.
cursun (sau parti din cursuri) sau m~te~P e;nentarea ~I diseminarea de
Clunas
au
.
"0 , ~nterrnediulmij loacelor TIC, prin Inviitare la distantii, fie total sau doar partial.
;ernele abordate in cadrul aetiunii Comenius 2.1 au fost relevante pentru
vociirile educationale ale societatii mod erne (ftind identificate aHit la nivel
a personalului didactic preunivers't. ale pentru formarea initiala~ cUJ'ric
d 1 ar, , sau Co ti proional, local, national sau european): facil itarea tranzitiei catre 0 societate a
• a aptarea, dezvoltarea, testarea im I . . n re~oa~terii, deschiderea ~colii catre mediul socio-economic din care face parte,
de predare ~i strategii eda 0 . ' P ementarea ~Jdlseminarea d
f~portanta managementului ~colar de calitate in conditiile cre~terii autonomiei
de materiale utilizabilePde c~t~l~~e~~~tru a fi utilizate In clasa, inclusi: ~;~d~logij
• crearea unui cadru pentru 0; ani 0
~colii.
studentii viitori profesori inclusiv; ~rea de activitati de mobilitate
6.9.2. Contextul oferit de noile tehnologii informationale ~i ale comunicarii
recuno:~tere~ aces tor acti~itati de catr~~~~;~:~i~ ~e p,~rioade de stagiu pra:~~
• mcuraJarea tuturor met d I ..' e Imp Icate; I
. tI . 0 e or poslblle . I . Noile tehnologii iriforma{ionale ~i ale comunidirii (NTIC) au Imbunatiitit ~i
m ormatlOnale ~i ale comunicarii ' IOCUSIV folosirea tehnol "
sehimbat Intr-o anumita miisura procesul comuniciirii: au deschis noi canale de
forn;;re pentru cea mai larga aUdie~~~~~s~~~I~ucerea~i diseminarea de mater~7~1~~
informatii cu 0 capacitate mai cuprinzatoare ~i un grad mai mare de complexitate,
• e as~e~~nea, monitorizarea ~i ~valuare a: au scurtat distanta dintre emitentul informatiei ~i receptor, au sporit viteza fluxului
d~ Im?unatatJre a calitatii muncii IntI' . a. au reprezent~t modalitati import
informational in folosul atal al emitentului informatiei cat ~i al receptorului. Insa
dlsemmarea trebuia sa cuprinda Plan~~l~se 111 cladrul ~nu~ proiect. Tnmod di:~
fimale. e eva uare ~J dlseminare a I ' eel mai important riimlne faptlll ca au inlaturat privilegiul informational, adicii
.. rezu tatelor eantitatea de timp In care informatia striibate canallli informational.
Utl!zzarea noilor tehnolo " ',£ .
t a 1'1' gll l'1;orma{lOnal . I . ~ In mod evident, noile tehnologii informationale ~i ale comuniciirii vor deveni
e~ • oarte Importanta a actiunii Comeni e ~l a e comumcarii a reprezentat 0
instrumente de lltilitate universaHi. In acest sens, este necesar sa se dezvolte un nou
utJlJz~n~ TIC ca instrument d~ comunicar ~s .2.1,. un mare numar de proiecte
!!l0dde gandire ~i comportament care va permite sa se faca fata oricarei noi cerinte.
contnbumd astfel la dezvoltarea abilitatile ~Iddlse~~nare a rezultatelor proiectelor,
In edllcatie, este absolut necesar ca fiecare educator sa capete 0 formatie de baza in
personalul implicat In proiect. Mai reI or e .utl~lzare a calculatorului de catre
evante msa pentru aceasta tema au fost domeniul TIC. Acest fapt implica 0 serie de obiective:
I C . • Insu~irea principiilor comune care guverneaza aplicarea informatiei,
urnculum' " cunoa~terea naturii, proprietatile ~i structurile informatiei;
. un program de subiecte . I •
e~aluare, pentru a fi sistematic stud' t ' J~Cuzand materia Ie Suport, metode de • dezvoltarea unei vederi de ansamblu asupra amplorii ~i importantei
pnn Invatamant la distanta de cat la e, fie m cadrul unui curs la fata 10cuJui sau aplicatiilor informaticii ~i efectelor lor sociale ~i economice asupra individului ~i
sau c.onti~ua pentru a de~;ni cadr~e~~~co~ne ce urmeaza studii de fo~mare initiala eolectivitati i;
ial,onJe ~Ia~teptarile induse cursantilo tlce, De asemenea, curriculum include ~i • formarea capacitiitii de a identiftca situatiile in care este indicata utilizarea
Curs: "0 serie coerenta de lectii I r ca.urm~r~ ~ ~recventarii cursurilor. informaticii ~i conceperea unoI' solutii adecvate, cu particlllarizari In elaborarea
for~area unei persoane pentr~ ~ e~tun,. actlvltatl, practica etc, care au ca scop strategiilor cllrriculare;
callficari a profesorului" eveOl profesor sau Imbunatatirea actualei • dezvoltarea priceperii de a aplica noile tehnologii In activitati precum
3 ~.r' ,
lv1ateriale de /10 " . stocarea ~i cautarea informatiei, prelucrarea ei pentru comunicare, sllpravegherea ~i
f:' rmare: matenale care c " ,
s atun practice, exercitii, evaluare ilsau ont~~ mfOrmatle structurata, cuno~tinte, controlul acesteia;
de formare initiala sau per~ect' ~ A conslllere, pentru cei ce urmeaza module • cunoa~terea mijloacelor curente de comunicare cu echipamente informatice;
.' 11 IOnare ceste t' I
casete VIdeo sau audio broll.u.'·t .', ma ena e pot fi sub forma de carti stabilirea unoI' relatii de cooperare cu colective de profil din alte tari; extragerea
, y n, Sl e-un web etc." ,,
informatiei de ultima ora de pe retelele informationale mondiale etc.
I r'
mp IClt, se urmare~te dezvoltarea unei culturi i fI . ~
~aar~a~~:~a~tere ~i competenta de speciafitate, ci ~i c: ~r::~~c~r::~~leasa. nu n • sa foloseasca un calculator pentru a real iza grafice ~i proiecte pentru
~ . are ~I rapo planificarea activitatilor de grup pentru cercetare, cautare de informatii ~i rezolvare
In prezent, eficienta unui fI ~ ~ I1are
acestuia de a utiliza t~ate forPmreoleesdoer ~etgaset~teIn stransa fegatura cu capac' 3. Accesu I
de probleme. $1
"I oca I'Izarea lnJorma
0 ,£ 1II001 or - dupa- d et'ermmarea pnontatlor
.0 -"I de
'.. In erac JUne posib'f ~ It".~
pnn tehnologllle informatice ~i co I 1" ~ ~ I. e In contextul edu ~ iiutare, informatiile trebuie identificate intr-o varietate de forme de stocare ~i
mijloacelo.r multimedia ~i de com~nica~: ~~~Ii~a~e s~pamrea de catre aee:el C cesate. in acest sens, cadrele didactice, elevii ~i studentii trebuie sa fie capabili:
XXI trebule sa posede 0 serie de com ~.'. e aceea, profesorul seeol ~ ac • sa localizeze ~i sa foloseasca adecvat tehnologiile disponibile local in
~anipu'arii informatii/or, competent~e~:~~e l~ ~~]IJzareacalculatorului In ved~ biblioteci sau centre universitare (catalog on-line, index de periodice, surse de tip
mformatizata . ,sa I recomande pentru 0 so . text, statii de lucru multimedia, CD-uri, terminale on-line, scanere, tehnologii audio
". eletate
I. Defimrea sarcinii - primul pas consta ~
definire~ problemei ~i identificarea tipului ~/:~I~~~~~ia~ter~anevoi! de informare, §ivideo); ,. . ~~ I - . ti tOOl' f d' 'b'l . I
• sa loca Izeze ~l sa .0 oseasca In orma,1I e ~l resurse e ISpOnJ I e prIn rete e
p~rsp~ctlva deschisa de noile tehnologii infi r ',d~ Informatl~ neeesara, in locale care funetioneaza la nivelul institutiei ~colare intre laboratoare, biblioteca,
dld~ctl~e, elevii ~i s~tudentiitrebuie sa fie ca:a~f~: JOnae ~I ale comufllcarii, eadrele centru local de cercetari etc.;
sa foloseasca e-mailul ~i grupurile de disc" . • sa localizeze ~i sa foloseasca informatiile ~i resursele disponibile in afara
I?ternet, pentru a comunica In privinta conti . Utll ~n-IJne (~ewsgrOUps) pe §colii, prin Internet (newsgroups, WWW, gopher, site-uri fip, cataloage cu acces
~I pentru informare; " nutulUl matenalelor, dlverselor sareini public, baze de date comerciale ~i servicii on-line, precum ~i resurse comunitare,
• sa utilizeze e-mailul ~i grupurile de d' f" . academice sau guvernamentale);
discutii pe anumite subieete ~i pentru a 1~~cU'rl?n-IJn~ ~e T?ternet pentru a initia • sa cunoasca rolurile, tipul de asistenta ~i informatiile de care se poate
local sau global; ep m] sarCInI pnn Cooperare la nivel beneficia de la persoanele care lucreaza in centrele media din biblioteci;
• sa foloseasca e-mailul ~i conferintele r 0 • sa foloseasca sursele de referinte ~i trimiteri (enciclopedii electronice,
pentru retele locale In vederea com .'~ .. on- me, precum ~l aplicatiile software dictionare, surse de referinte, atlase etc.) disponibile in retefele locale la nivel de
."
Ia contmutul umcaru pe vertical ~ . ~
materialelor diversel . . . a sau pe onzontafa referitor institutie sau pe Internet;
• ~ " .'. or sareml pentru mformare etc'
sa ut,IJzeze e-maJiul ~] conferintele roo, • sa utilizeze reteaua Internet sau retelele digitale comerciale pentru contactarea
pentru retele locale pentru a initia d' 'f" on- me,. precurn ~I aplicatiile software expertilor in vederea beneticierii de diverse servicii;
ISCU
sarcini prin cooperare la nivellocal. ,1I pe anumlte subiecte ~ipentru a Indeplini • sa initieze ~i sa duca la bun sfar~it 0 activitate de colectare de informatii prin
• sa foloseasca apJicatiile sofi~are in t I e-mail sau newsgroup;
redefinirea probfemei Acest . I . ISa ate pe calculator pentru definirea sau • sa utilizeze instrumentele specifice ~i sistemele de organizare ale surselor de
. mve mc ude dezvofta
cercetare sau stabilirea perspe ( . d' . rea unel mtreban pentru
0 ~ ~ •

informatie electronica ca aplicatii pentru gasirea informatiilor specifice ~i generale


2. Strateg" d ~ ~ Ivel m care se va analIza 0 problema.
II e cautare a tn(ormaliei od C fI I ~ . (index, cuprins, instruqiuni ~i manuale de utilizare, referinte, strategii de tipul
considerare toate sursele pos'b" . d - a a ormu ata sarcina, trebuie luate in logicii formale, legaturi hipertext), inclusiv folosirea instrumentelor de cautare ~i
informatiei. in acest sens cadr~,1 ed"~dl~zvoltat .un F'an de cautare ~i seJectare a comenzilor pentru calculator neconectat, CD-uri, baze de date on-line;
~. ' e I actlce trebUle sa cunoasca'
• sa aprecleze valoarea in context a d'fi' I '. . instrumentelor de cautare ~i comenzilor pentru Internet (prin intermediul
colectare ~i stocare de date in I "~ d b .1 ente or tlpun de resurse digitale pentru motoarelor de cautare).
resursele on-line d I' c uzan azeJe de date, resursele existente pe CD-uri
. . e pe nternet comercial 0 .' 4. Folosirea informafiilor - dupa identificarea resurselor potential necesare,
Instltutelor de cercetare' , e, guvernamentale, comumtare ~I ale
cadrele didactice trebuie sa parcurga materialele pentru a Ie determina importanta
• sa identifice ~i sa aplice cr't" . pentru tema ~i apoi sa extraga informatiile relevante. Aceasta necesita:
electronice digitaJe; IeI'll speclfice pentru evaluarea resurselor
• conectare ~i operare cu tehnologiile informationale ~i ale comunicatii1or
• sa aprecieze necesitatea folosirii '1 I . . . pentru accesarea informatiilor ~i citirea ghidurilor ~i manualelor asociate cu acest
Internet, ca resurse in cautare . fi e~~al~u UI~I grupunlor de discutii on-line pe tip de sarcina;
am ormatlllor m contextul sarcinii de rezolvato,
• vizualizare, download, decompresie ~i deschiderea documentelor de pe site-
urile Internet ~i din arhive;
uaonet Ci h'
org lU, Laura Monica Gorghiu, Mihail-Fl .
ormS/an

intr_~:re~~~~e;eS:tleC;~~:O~~lnf~~~~tii~~t~~:e t~a~~;:~ el~ctroni~a ~i intrO(f , Intelegerea ~i respectarea etichetei In folosirea po~tei electronice, grupurilor
comp~etlar~acltatel.or cu datele de identificare ale sursei~lul de Jnfonnaw) tiri ~i altor servicii Intemet; ,
• 10 oSlrea unUIproc d ' de~, folosirea po~tei electronice ~i a grupunlor de discutii on-line pentru a
esor e texte pentru insemnari i .
• prel~area ~i inregistrarea pe suport a adreselor / ,~ nO.~lte; unica cu profesorii ~i cu alti elevi / studenti in privinta performantelor proprii,
corn inilor in dep I'"mite ~l pentru 1I110rmare;
, ~
a~bl~ostc~tate, apoi introducerea acestora coreet inOcat~lorlS~selor digital
b 1 IOgrafil; su so un de pa . arc, retlectii privind folosirea resurselor electronice ~i instrumentelor digitale de
fl I . gill!
.•. o~OSlrea foilor electronice de calcul, bazelor de . lucrare a informatiilor in procesul des:fa~urat.
statl~tlca p,entru pr?cesarea ~i analizarea datelor statistice' date ~l a programelor preNoile tehnologii informationale ~i ale comunicarii sunt implicate activ in
anaIJzarea ~l filtrarea informatiilor d ' , , tivitatile de predare-invatare, indeplinind unul dintre urmatoarele roluri: resurse
sarcina ~e indeplinit. e pe Suport digital, relevante pentru a~ntru activitatile din clasa (software educational, materiale video interactive,
~ 5, Sl~teza - cadrele didactice, elevii ~i studentii trebuie ~ . ~ ~ursuri pentru educatie la distanta), suport in activitatea didactica, ajutor in
sa comunJce rezultatele activitatii de inflo " sa ~tle sa organizeze . activitatea elevilor ~istudentilor.
• I 'fi' . rmare, f.
, c aSI Icarea ~l gruparea informatiilor folosind Fiecare cadru didactic i~i exprima personalitatea prin modul in care preda ~i
slstem de gestiune a bazelor de date' . un procesor de texte sau un reactioneaza fa implementarea noilor tehnologii in predarea cuno~tintelor.
• folosirea unui editor de texte ~au a unui ro r ' Majoritatea profesorilor utilizeazii modele de instruire care au fost construite
crearea ~i tiparirea materialelor, demonstn'ind Pi g
tehnoredactare;
t~
s:ecI~1 d~ ~ublicare pentnJ
~ ap Ican aptltudJnI elementare de
treptat, pe baza propriei experiente didactice, Schimbarea ~i adoptarea acestor
modele ~i strategii didactice, explorarea ~i experimentarea unor noi strategii bazate
~ • crearea graficelor ~i imaginilor cu ajutorul c I I ' , pe rezolvare de probleme ~i modele de Invatare colaborativa (care sa utilizeze
m prezentari tiparite sau digitale variate' a cu atorulUl ~I folosirea acestora facilitati1epe care noile TIC Ie ofera in acest sens) reprezinta 0 sarcina dificiHi, care
• generarea graficelor tabelelor , 'd' I poate fi realizata numai atunci cand profesorul con~tientizeaza altemativele pe care
calculator; , ~l lagrame or folosind programe pe acestea Ie ofera fata de modelul clasic,
• preluarea datelor din bazele de date 00

• folosirea utilitarelor pentru real' pentru cr:a~ea proprlllor baze de date; 6.9.3. Proiectul educational de cooperare europeana Socrates Comenius 2.1:
Izarea prezentanlor'
, • crearea de prod use multimedia i h " «VccSSe - Virtual Community Collaborating Space for Science Education»
video digitala; ~ ypermedla cu aparatura audio ~i / sau
• crearea paginilor web ~i a site ur'l fl I'd I' '
sau convertind documente prin p - I 0 rdo OS,II1 ImbaJul de marcare hypertext
fI I ' 1
rograme e e edltare de text'
• 0 OSlrea comunicatiilor prin e m 'I ft ' [n contextul aparitiei ~i promovarii pe scara larga a noilor tehnologii
informatii ~i fi~iere;' - ai, p etc, pentru preluare la distantii de
informafionale ~i ale comunicarii, imbunatatirea calitatii actului educational,
• folosirea aplicatiilor pe calculato " ameliorarea procesului instructiv-educativ, familiarizarea elevilor cu principalele
programe pentru compunere de muzi ~ spec,laIJ~~te pentru ~relucrari specifice:
software de modelare mat t' ~ ca, apltcatll pentru aSlstenta in desenare, modalitati de prelucrare a informatiilor ~i crearea unor medii noi de invatare,
, ema Ica etc,; . reprezinta efecte masurabile ale adaptiirii continuturilor educationale ~i ale
• cltarea corespunzatoare a sursel I ' ,
note de final ~i bibliografii. or e ectronJce de mformatii in note de subsol, metodelor de predare la cerintele societatii bazate pe cunoa~tere,
Dintre ariile curriculare studiate In invatamantul preuniversitar, ~tiintele exacte
6, Evaluare - cadrele didactice el
se adapteazii foarte bine la introducerea noilor tehnologii in predare / invatare /
00 , 00

pot fi evaluati, de catre alt II.


oo• eVil ~I studentll pot evalua munca proprie sau
'

evaluare, Acestea se bazeazii in mod esential pe experiment, observafii ~i rezultate


• evaluarea de contin~t' 1 '
• folosirea II.' I~I,ev~ uarea formel prezentarilor eJectronice' experimentale,
spe mg-u UI ~I utilitarul 'd 'fi ' in prezent, experimentul virtual reprezinta 0 resursa altemativa sau
procesor de texte sau alte r UI ,e ~en l~are gramaticala dintr-un
P
• aplicarea princl'PI'l'lo °t~am~, ,pentru a edlta ~I revlzui textele alcatuite; complementara in studiul fenomenelor ~i proceselor existente in natura, Fiind
autor; r e Ice '<q egale in leg~t
aura - cu p I'aglatul ~I, dreptunle
'd e utilizat pe scara din ce in ce mai mare in invatamantul preuniversitar european,
experimentul virtual este recomandat a fi utilizat in urmatoarele situatii:
Gabriel Gor h' L
g Ill, aura Monica Gorghiu, Mihail-Fl .
orin Stan
• realizarea experimentul' .
~real) ~i permite elevilor UIvirtual urmeaza realizarii efectiv
mtluenteaza fenomenul st cd~ntrolul asupra unui numar mai mea experjrneQ
• u lat; are de n
A resursele existente nu . . aC10rj
Intelegerii fenomenelor stud~etrmlt reallzarea efectiva a unor ex . Proiectul a avut drept obiectiv general adaptarea, dezvoltarea, testarea,
• . la e; penme t
_ prm experimentul virtual .. nen . lementarea ~i diseminarea unar module de instruire, a metodologiilor de
catre elevii care au d fi . este facJlltata intelegerea fi 1J11:dare aferente ~i strategiilor pedagogice bazate pe utilizarea instrumentelor
e IClente m t .. . enomen I .
efectiv; , 0 Ofl/ ~I nu pot realiza cu alt .... u UI studiat P~rtuale,aviind drept suport TIC. In acest sens, au fost propuse 0 serie de abordari
I · SpIIJJnexp .
• rea Izarea efectiva a ex' . eOl1leQh,. Vedagogiceintr-un spatiu virtual capabil sa ofere metode eficiente de utilizare a
LAd A penmentulUJ (real) A ••••
uan In consider f [; " _. pune 10 pericol - - P"perimentelor virtuale, care sa conduca la intelegerea logica a conceptelor
instruire bazate pe . a'l,e . acJlJtatJle pe care Ie pun la d~anat~~ea eleviJor ~Llndamentalespecifice disciplinelor ~tiintelor exacte.
slmu are precum . ~ ISPOZJtle.. .
momentul actual 0 po d A ~I laptul ca experimentul . ' medIIIe Obiectivul general al proiectului a fost atins prin intermediul urmatoarelor
«VccSSe _ Virtu;l Com n e~e ,,~semnata in laboratorul educ v~rtual ocupa, in obiective specifice:
nascu~ din ideea prom;;~;:( t ~ol!~forating Space for SCienc:/1;;al, ~roiectul • oferirea unoI' metodologii didactice care sa permita utilizarea experimentelor
expenmentelor virtuale in d e nJCI.~r de predare care explo t u:atlOn» S-a virtualein cadrul laboratoarelor specifice destinate ~tiintelor exacte;
adresat - pe de-o arte pre ~rea ~t"ntelor exacte. in acest a eaza valenrele • aplicarea metodologiilor de predare ~i a strategiilor pedagogice dezvoltate in
imt~o,.rtant~.utiliza~ii ex~~~~~~~:i~~rv1~:ain'ev~tamdantu~ preuni vers~;~~~:~o~:C:nUrl s,-a procesul de predare ~i distribuirea lor intr-un mediu cooperativ u~or de accesat (e-
- u I IzatOfl/ final' b '.. 10 e ucatle ~i d. e es Space);
1-, eneficlafIJ implemenC " ." y , pe e alta parte elev'l
aI''' expenmentelor virtuale in ciase I or • imbuniWltirea bazei de cuno~tinte ~i transferul acesteia ~i catre alte domenii;
6.9.3.2. Parteneriat . • dezvoltarea deschiderii ~i cooperarii europene;
• diseminarea rezultatelor proiectului la nivel local, national ~i european.
Re~pectand regulile referitoare la Proiectul ~i-a gasit incadrarea in trei activitati tematice reliefate de politicile de
Co~enJUs .1.], proiectul a fost com us pro~lul. pa:.teneriatului in cadrul acriunii dezvoltare europene, specifice programelor educationale:
• 2 Umversitati din Romania; p dm 9 mstltut" educationale, astfel: • formarea profesorilor ~i a formatorilor;
3 Centre de Formare a P fi . . • utilizarea TIC in educatie ~i instruire;
·0 Universitate Tehnica- d~opeso,n'?r dm Spania; • cre~terea participarii in matematica ~i~tiinte.
• C In ooma'
un . entru de Formare a Pr fi .' .
·0 Universitate din F,' I dO esonlor dm Polonia;
• U" n an a;
o n~ve~sltatedin Grecia.
~o.~te mstltutiile partici ante . Conform propunerii, grupul tinta initial a fost format din circa 180 de profesori
forma.fl/ i~itiale, dar ~i a c~ei co~u.dlspus de potentialul necesar pentru asi rarea din mediul preuniversitar, angajati in predarea disciplinelor specifice ~tiintelor
~~~~~ivers,~ar. De ~apt, parteneria~~n~~~i~~:;U. cadrele ~idactice din invaralf::antul exacte, in tarile partenere. Ace~tia au colaborat in vederea realizarii adapHiriior
C u~UJ alt profect Comenius 2 1 d fa Uf (cu doua exceptii) a fost creat in curiculare ~i pedagogice ale modelelor de predare, instrumentelor virtuale ~i
o~mumcate. ICT as a Virtual L~ ~s a~urat anterior (<<Think,Construct and resurselor on-line, pentru a sprijini invatarea colaborativa ~i experimental a in
prOl~c.t, toti partenerii au dovedit unarnmf !invi~onment»). Pe parcursul acestui domeniile vizate. In plus, alte grupuri tinti au fost constituite din: 9 coordonatori
~~rcI~J1e.asumate in proiect, au fost me~~~i eSlOnal.'s~ de~avar~it, au realizat toate locali (de asemenea ~itutori), 9 tutori, 9 cercetatori, 18 persoane cu competente la
ntnbumd la promovarea unoI' metode . dd~ echipa eficlenti ~i pe deplin motivati, nivelul autoritatilor educationale locale ~i aproximativ 3000 de eJevi (beneficiari in
nOI e Implementare a TIC in educatie mod indirect).
6.9.3.3. DuraNi ' .

Perioada de desfa .
septembrie 2009). ~urare a prO/ectului a cuprins 36 luni (octombrie 2006 _ • spatiul electronic pentru experimente virtuale (e-Space) - cuprinde un mediu
virtual de instruire bazat pe web, dotat cu experimente virtuale, utile in predarea
~tiintelor exacte;
Mm,agementul Proiectelor - 0 abordare orielltatii pe aplica(ii

• crearea bazei de date pentru experimentele virtuale create de catre profesori;


• module de instrui d fa
• materiale de in;:r~ir es _a~uratesub forma s~minariilor ~i laborato
videoproduqiilor educatio e . sub forma matenalelor hard-copy 0 arl~lor; • Anul
c) III
proiectarea instrumentelor de evaluare necesare evaluarii rezultatelor
b ' na le, , n- tne •
• aza de date pentru ex eri
modu!ele de instruire (Produ~ts
• mstrumente de eval uare"
r;:~::~.
I'
vlrtuale create de profesorii partici
II
.
Paoli Ia
,111•
tregului proiect;Ghidului
crearea de bune practici - un manual pentru utilizarea
. strumentatiei virtuale In educatie;
111• selectarea celor mai bune experimente virtuale realizate de catre profesori in
• ex~ozilie de experiment~ virtuale;
ederea realizarii Expozi/iei de instrumente virtuale;
• ghld de bune practici pentru tT . v • proiectarea instrumentelor de evaluare In vederea evaluarii meetingului on-
: edilia I?~I? ~ pr~iectului; u I Izarea mstrumentaliei virtuale in educatie;
comu~lcan ~I artlcole ~tiin!ifice (publicatii)' lil1ecu profesori din Europa;
• realizarea intalnirii on-line (videoconferinta) cu profesori europeni;
: mat~nale de dise~inare (poster, leaflet, bo~kmark ).
pagma web a prOlectului. s , • realizarea versiunii DVD a proiectului;
• definitivarea spatiului electronic pentru experimente virtuale, astfel ineat
acesta sa poaHi fi utilizat de orice utilizator european;
• publicarea unoI' lucrari ~tiintifice (care sa disemineze rezultatele proiectului);
• diseminarea rezultatelor proiectului la nivellocal, national ~i european.
Activitatile propuse in cadrul prolectulUl
urmeaza: . . au fost grupate in trei ani, dupa cum
6.9.3.8. Planul de lucru al proiectului
a) Anul I
ilor
. • realizarea
vlrtuala existente; unoI' studii comparative asupra platformelor de instrumentatie Planul de lucru al proiectului a urmarit In primul rand definirea activitat
care trebuie indeplinite pentru atingerea indicatorilor de performanta ai proiectului.
.• analiza ~i seleqia mediilor de instrume
de mstrumente pedagogice'
. . -
ntatle vlrtuala care sa asigure necesarul In planul de lucru s-a definit succesiunea activitati10r (priniloridentificarea
dependentelor dintre activitii!ile propuse), estimarea duratei activitat ~i resursele
• identificarea ~i sele~tarea celor mai .. . ilor
poata fi folosite pentru instruirea 'I d' . I' Plotn.vlte expenmente virtuale care sa umane necesare pentru realizarea activitat .
. n ISCIp me e tmta (m t . - fi . - . Toate activitati1e proiectului au fost divizate in patru stagii ~i au fost detaliate in
• reahzarea spatiului electronic pentru ex: a.ematlca, IZlca, chlmie);
• realizarea primei versiuni a ... bPenmente vlrtuale (e-Space); planul de lucru al proiectului (tabelul 6.2).
mll
• crearea modul I d' Fag we a proiectului;
e or e mstrulre'
• cre~rea materialelor pentru in;truire'
.• prOlectarea instrumentelor de eval~are - .- Diagrama Gantt pentru activitati1e proiectului este prezentata In figura 6.1.
de mstruire al profesorilor care sa permlta evaluarea procesului
• organizarea modulel~r de instruire pentru profesont.., partlClpant
partenere; . i, in institutiile

• crearea obiectelor de invatare (c I' . .


catre profesorii care au partici 't lade c ontm ~el pu~m un experiment virtual) de
b) Antll II i
pa a mo u ele de mStrUlre;

. • proiectarea
Implementarii instrumentelor . de
experimentelor t ev
1 ~Iualre care sa-' permlta aprecierea impactului
• .. VII'ua e 111 case;
defil1ltlvarea obiectelor de ' - -
metodologiilor de predare ~. t .~nvatare de catre profesori ~i adaptarea
l a
• colaborarea intre tuto . ~ ratefiglllo:pedagogice (crearea planurilor de lectie);
. n ~I pro eson pentru d It .' '
vlrtuale in vederea implem t-'" I ezvo area unoI' nOI expenmente
. en ant 111 case'
·Imple mentarea expenmentelor
. ' in c1ase',
virtuale