Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

Data:
Şcoala: Şcoala Gimnazială „Alexandru cel Bun” Iaşi
Clasa: I D
Cadru didactic : Prof.înv.primar Paiu Iuliana Andreea
Aria Curriculară: Matematică și explorarea mediului
Disciplina: Matematică Și Explorarea Mediului
Domenii Integrate: Matematică și explorarea mediului, Comunicare în
limba română, Arte vizuale şi abilităţi practice
Subiectul Lecţiei:. Adunarea unui număr natural format din zeci şi unităţi
cu un număr format din unităţi( Zu + U ).
Forma De Realizare: activitate integrată
Tipul Activităţii: dobândire de noi cunoştinţe
Scopul: Consolidarea priceperilor şi deprinderilor de a rezolva exerciţii şi probleme prin
adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la 100, fără trecere peste ordin; dezvoltarea
limbajului şi a gândirii matematice.

COMPETENŢE VIZATE:
Matematică și explorarea mediului
1.1. Scrierea, citirea și formarea numerelor în concentrul 0-100;
1.2. Compararea numerelor în concentrul 0-100;
1.4. Efectuarea de adunări și scăderi, mental și în scris, în concentrul 0-100, recurgând
frecvent la numărare;
1.6. Utilizarea unor denumiri și simboluri matematice (termeni, sumă, total, diferență) în
rezolvarea și/sau compunerea de probleme;
3.2. Manifestarea grijii pentru comportarea corectă în relație cu mediul natural.
5.2. Rezolvarea de probleme simple, în care intervin operații de adunare sau scădere, în
concentrul 0-100, cu sprijin în obiecte, imagini sau reprezentări schematice.
Comunicare în limba română
1.4. Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare
cunoscute.
Arte vizuale şi abilităţi practice
1.1. Sesizarea elementelor de detaliu ale unui mesaj vizual simplu, exprimat printr-o
varietate de forme artistice.
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
O1 – să utilizeze corect terminologia matematică
O2 – să efectueze operații de calcul oral;
O3 – să efectueze corect operații de adunare fără trecere peste ordin;
O4 – să rotunjească în mod corect numerele date;
O5 – să efectueze corect proba adunării
O6 – să rezolve probleme de adunare
1
O7 – să compună oral probleme după datele transmise.

SRATEGII DIDACTICE:
o METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, jocul didactic, exerciţiul,
observația, problematizarea, munca independentă;

o RESURSE MATERIALE: imagini, manual, caiete, fișă de lucru, creioane colorate,


cariocă;

o FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual;

o FORME SI TEHNICI DE EVALUARE: observarea sistematică a comportamentului


elevilor, evaluarea reciprocă, aprecieri verbale/scrise, analiza produselor activităţii;

o RESURSE TEMPORALE: 45 min

o RESURSE SPAȚIALE: sala de clasă;

o RESURSE UMANE: 22 de elevi.

BIBLIOGRAFIE:
 Matematică și explorarea mediului, manual pentru clasa I, Grupul editorial Art;
 MECTS-„Programa pentru disciplinele Comunicare in limba romana, Matematica si
explorarea mediului, Dezvoltare personală, Muzică și mișcare si Arte vizuale si abilități
practice, aprobata prin ordinul ministrului nr.3656/29.03.2012”, Bucuresti, 2012.

2
STRATEGII DIDACTICE
ETAPELE Ob.
CONŢINUTUL INFORMAŢIONAL AL LECŢIEI EVALUARE
LECŢIEI op. Metode și Resurse Forme de
procedee materiale organizare
 Asigurarea condiţiilor necesare bunei desfăşurări a
1. Moment
activităţii. Observarea
organizatoric Conversaţia Frontal
Pregătirea materialelor necesare desfăşurării în bune condiţii sistematică
1 min.
a lecţiei.
2.
Reactualizarea  Se recapitulează, oral, terminologia specifică adunării Aprecierea
O1 Conversaţia Frontal
cunoştinţelor :termen,sumă . verbală
2 min.

2. Captarea  Propun elevilor un joc de atenție și descoperire a ceea ce


Conversaţia
atenţiei O1 urmează să desfășurăm pe parcursul lecției. Vom utiliza Observarea
Problematiza bileţele Individual
6 min. O2 bileţele, pe care le vom avea adunări . Îi întreb din ce sunt sistematică
rea
compuşi cei doi termeni : ZU şi ZU .

3.Anunţarea
 Pornind de la activitatea desfășurată anterior, transmit Explicația
temei şi a
copiilor că astăzi vom efectua adunări ,folosind numere
obiectivelor
formate din zeci si unitati. Conversaţia
1 min.
 Explic procedeul de realizare a operației de adunare a unui Conversaţia
O7 Analiza
număr format din zeci şi unităţi cu un număr format din răspunsurilor
unităţi . Elevii vor afla că adunăm unităţile de la primul
O1
termen cu numărul de unităţi de la al doilea termen ,apoi Explicaţia Individual
zecile de la primul număr cu zecile de la al doilea ,şi astfel Frontal Aprecierea
O2 Manual
4. Dirijarea obţinem un număr ce este format din ZU. Exerciţiul verbală
învǎţǎrii
O6 Caiete
28 min.  Solicit elevilor să deschidă manualele la pagina Munca
O4 matematică Evaluez
45.Observăm imaginea- Două tipuri de flori , apoi discutăm independentă
capacitatea
O3
despre tipurile de flori cunoscute de ei şi despre părţile Individual de a rezolva
componente.. Trecem la exerciţiul din dreapta imaginii , corect
citim şi explicăm exerciţiul.Calculăm oral operaţiile de la exerciţiile
O5
exerciţiul 1,apoi le rezolvăm pe cele de la exerciţiile
3
următoare.
Observarea
sistematică
O1
Evaluez
O7
capacitatea
Elevii vor deschide caietele , vor nota data şi titlul : ZU + ZU de a rezolva
, apoi vor rezolva pe caiete exerciţiile scrise pe tablă. Primii corect
O2
5. Obţinerea 5 elevi care termină de rezolvat exerciţiile aduc la verificat exerciţiile,
performanţei caietele şi vor fi notati. individual
O6
10 min. Elevii fac schimb de caiete cu colegul de bancă şi corectează
O4
exerciţiile colegului folosind pixul cu pasta verde. Verificăm
O3
frontal exerciţiile şi notăm caietele. Autoevaluar
e
Interevalua
O5
rea

Observarea
7. Încheierea Fac aprecieri generale şi individuale asupra participării
sistematică
lecţiei elevilor la lecţie, precum şi asupra comportamentului lor pe
Aprecieri
2 min. parcursul orei. Anunț tema pentru ziua următoare.
verbale

4
5