Sunteți pe pagina 1din 14

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN BACĂU


ȘCOALA GIMNAZIALĂ STRUGARI
NR.607 DIN 09.05.2017

ȘCOALA ALTFEL
PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE EXTRACURRICULARE ȘI EXTRAȘCOLARE

,, ȘCOALA ALTFEL : SĂ ȘTII MAI MULTE , SĂ FII MAI BUN,,

Motto : ,,Visez o scoala in care sa nu se predea, la drept vorbind, nimic. Sa traiesti linistit si cuviincios, intr-o margine
de cetate, iar oamenii tineri, cativa dintre oamenii tineri ai lumii, sa vina acolo pentru a se elibera de tirania profesoratului. Caci
totul si toti le dau lectii. Totul trebuie invatat din afara si pe dinafara, iar singurul lucru care le e ingaduit din cand in cand e sa puna
intrebari. Dar nu vedeti ca au si ei ceva de spus? De marturisit ceva? Si nu vedeti ca nu avem intotdeauna ce sa le spunem? Suntem

doar mijlocitori intre ei si ei insisi...Dar nici asta nu trebuie sa le fie spus.’’ (Constantin Noica)

SCOPUL PROGRAMULUI:

- implicarea tuturor copiilor, prescolarilor / scolarilor, si a cadrelor didactice in activitati care sa raspunda intereselor si
preocuparilor diverse ale acestora, sa puna in valoare talentele si capacitatile copiilor in diferite domenii si sa stimuleze
participarea lor la actiuni variate, in contexte nonformale.

OBIECTIVE SPECIFICE PROGRAMULUI:


- sa dezvolte elevilor abilitati de a proiecta si desfasura in achipa activitati variate, in cadrul scolii si in comunitate;
- sa creeze la nivelul scolii materiale informative, folosind tehnici moderne de comunicare care pot facilita proiectarea,
implementarea si evaluarea activitatilor de comunicare;
- sa promoveze imaginatia si creativitatea verbala a elevilor;
- sa disemineze modelele de buna practica identificate in cadrul programului;
- sa promoveze valorile culturale si traditionale ale poporului roman;
- sa dezvolte atitudini pozitive, civice si responsabile.

GRUP TINTA:

- prescolarii unitatilor G.P.N. Strugari, Petricica, Răchitiș;


- scolari ai claselor P-VIII de la unitatile scolare Strugari, Petricica, Răchitiș.

BENEFICIARI INDIRECTI:

- parintii prescolarilor si scolarilor;


- cadrele didactice;
- comunitatea locala.

DURATA PROGRAMULUI:

- 22-26 MAI 2017

TIPUL ACTIVITĂȚII: educație nonformală

PROIECTE / ACTIVITATI PROPUSE (scurta prezentare a acestora):

I. INVATAMANT PRESCOLAR
Proiect educational: ,,Voiniceilor, invatati de la toate doar ce-i bun!’’
II. INVATAMANT PRIMAR
Proiect educational: ,,Prin joc aflam, invatam, ne ajutam si castigam!’’
III. INVATAMANT GIMNAZIAL
Proiect educational: ,, Impreuna putem fi mai buni!’’
DERULAREA ACTIVITĂȚILOR:

In fiecare zi a saptamanii 22-26 mai 2017, intitulata ,,Scoala Altfel’’, prescolarii si scolarii Scolii Gimnaziale Strugari vor
desfasura activitati care le vor solicita si valorifica spiritul competitional (concursuri sportive, lingvistice, literare, stiintifice,
tehnice, artistice), activitati culturale (ateliere de teatru, dans, muzica), activitati de educatie juridica, activitati de educatie pentru
cetatenie democratica, pentru promovarea valorilor umane (inclusiv voluntariat, caritate, implicare activa in societate,
responsabilitate sociala), activitati de cercetasie, activitati de educatie pentru sanatate (inclusiv referitoare la dependenta de
calculator, siguranta pe internet etc), activitati de educatie ecologica si de protejare a mediului inconjurator.

MONITORIZARE:
Raport de monitorizare va cuprinde:
-indicatori privind stadiul programului;
-indicatori privind desfasurarea activitatilor;
-indicatori privind gradul de implicare a participantilor la activitati;
-indicatori privind comunicarea dintre participanti;
-indicatori privind modul de folosire a resurselor;
-indicatori privind consecintele activitatilor;
-indicatori cu probleme care apar in derularea programului;
-indicatori cu solutii care se aplica pentru rezolvarea problemelor aparute.

INSTRUMENTE DE MONITORIZARE:
-condica de prezenta;
-cataloagele;
-chestionare;
-interviuri;
-grafice;
-fise de feed-back.

EVALUAREA se va face pe baza unui portofoliu de evaluare ce va cuprinde:


-discutii de grup;
-chestionare;
-inregistrarea observatiilor;
-portofolii;
-expozitii;
-concursuri;
-fise de analiza;
-,,artefacte’’-rezultatele materiale ale activitatilor;
-analiza activitatilor in Consiliul Profesoral.

PARTENERI:
Poliția Locală Strugari
Medicul Comunei Strugari
Primăria Comunei Strugari
Ocolul Silvic Moinești
DISEMINARE: Informatiile referitoare la desfasurarea activitatilor si rezultatele obtinute prin derularea programului
educational ,,Scoala Altfel’’ vor fi facute publice si prin intermediul internetului : www.scoala-strugari.ro (pagina institutiei

PROIECT EDUCATIONAL

“VOINICEILOR, ÎNVĂŢAŢI DE LA TOATE, DOAR CE-I BUN ! “

NIVEL PRESCOLAR

COORDONATORI:
Prof. CIOLOCA LILIANA – RESPONSABIL COMISIE METODICA EDUCATOARE
Prof. NEDELCU VICTORIA – CONSILIER EDUCATIV

INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PROPUNĂTOARE:


ŞCOALA GIMNZIALĂ STRUGARI ,
Grădinița cu program normal Strugari
Grădinița cu program normal Rachitiș
Grădinița cu program normal Petricica

NUMELE COORDONATORILOR DE PROIECT:


Educ. Pavel Cecilia – GPN Strugari
Educ. Toma Maricica – GPN Rachitiș
Educ. Cioloca Liliana-Gabriela - GPN Petricica

PERIOADA DE DESFĂŞURARE A PROIECTULUI: 22 mai – 26 mai 2017

LOCUL DE DESFĂŞURARE: Grădinițele arondate Școlii Gimnaziale Strugari

GRUPUL ŢINTĂ VIZAT DE PROIECT:


Preşcolarii de la grădinițele arondate Școlii Gimnaziale Strugari împreun ă cu educatoarele;
Părinții copiilor.

ECHIPA DE PROIECT:
Educ. Pavel Cecilia
Educ.Toma Maricica
Educ. Cioloca Liliana

SCOPUL PROIECTULUI

Implicarea preşcolarilor, elevilor şi cadrelor didactice în activit ăţi care s ă r ăspund ă intereselor şi preocup ărilor copiilor, pentru a
pune în valoare talentele şi capacităţile acestora în diferite domenii privind arta, sportul, muzica, literatura şi ştiin ţele.

ARGUMENT
Programul „ŞCOALA ALTFEL”este necesar pentru preşcolari şielevii, deoarece d ă posibilitatea acestora s ă- şi valorifice
capacităţile şitalentele din diverse domenii, stimulând participarea activ ă la diferite ac ţiuni pe care le îndr ăgesc. Dup ă operioad ă de
aproximativ trei luni de predare-învăţare, dup ă un orar bine stabilit, este necesar un programde înv ăţare prin joc, cântec, dans şi activit ăţi
de cunoaştere la alegerea elevilor, care s ă dezvolte interesulacestora în exprimarea gândurilor şi sentimentelor, a capacit ăţilor artistice/
sportive de care dispun.
Acţiunile prevăzute în Programul „ŞCOALA ALTFEL” au un larg caracter interdisciplinar, ofera cele mai eficiente modalit ăţi de
manifestare a capacităţilor şi competenţelor preşcolarilor / elevilor. Sunt cele mai apreciate şi mai accesibile activit ăţi pentru majoritatea
copiilor, le imprimă un anumit comportament, o anumită ţinută adecvat ă situa ţiei, declan şeaz ă sentimente deosebite. Implicarea în
activităţile cultural-artistice, literare, ştiinţifice şi sportive, contactul cu al ţi elevi, cu publicul le dezvolt ăelevilor sentimentul de încredere
în forţele proprii, curajul, spiritul comunitar, competi ţional, precum şiaptitudinile artistice, tr ăs ăturile specifice de caracter.
Modalitatea de selecţie a activităţilor propuse a fost decis ă în urma consult ării elevilor,parintilor, a cadrelordidactice, în vederea
adoptării unui program agreat de majoritatea copiilor, care corespunde obiectiveloreduca ţionale specifice. Tipurile de activit ăţi ce se vor
derula în perioada 22-26 mai 2017, aprobate de Consiliul de administra ţie, au în vedere posibilitatea implic ării tuturor pre şcolarilor şi a
unor părinţi dornici să cunoască potenţialul artistic, creativ, ştiin ţific şi sportiv al copiilor. Conducerea unit ăţiide înv ăţământ şi cadrele
didactice vor lua toate măsurile pentru asigurarea supravegherii pre şcolarilor, a securit ăţii acestora.

OBIECTIVUL GENERAL

Imbunătăţirea competenţelor sociale în cooperarea cu partenerii de dialog, a comunic ării verbale şi nonverbale în cadrul grupului, a
creativităţii şi spontanietăţii, afirmarea talentelor şi a responsabilit ăţilor,preg ătirea pentru via ţa social ă.

OBIECTIVE SPECIFICE

Dezvoltarea competenţelor sociale, nivelul cooperarii, nivelul comunicării verbale şi


nonverbale, nivelul creativităţii prin:
Procesul de învăţare prin joc;
Participarea copilului la alegerea activităţilor şi a jocurilor;
Organizarea adecvată a ambientului educativ;
Flexibilitatea strategiilor de predare-învăţare;
Stimularea şi dezvoltarea stimei de sine, a comunicării interpersonale şi a rela ţion ării.
Valorificarea şi dezvoltarea competenţelor cultural-artistice, literare, sportive, de cunoaştere şi
ecologie prin:
Participarea la manifestările culturale, ateliere de crea ţie artistic ă, ştiin ţific ă, competi ţii sportive;
Implicarea în desfăşurarea atelierelor de creaţie plastic ă, colaj, art ă fotografic ă, cunoa ştere;
Promovarea valorilor umanitare, de voluntariat, caritate, implicare activ ă în societate;
Dezvoltarea responsabilităţii sociale de protecţie şi îngrijire a mediului;
Îmbunătăţirea relaţiilor de comunicare cu semenii în cadrul competi ţiilor organizate.
Exerciţiile suport de desfăşurare a activităţilor vor urmări:
Limbajul, vorbirea (pronunţia şi tipul de comunicare verbal ă);
Atitudinile copilului, spontaneitatea şi iniţiativa (opoziţie, pasivitate, cooperare, entuziasm);
Maniera de relaţionare (formulare de întrebări, cooperare, deta şare, iritare, tensionare, încordare,
plăcere, participare totală etc.);
Adaptarea la situaţiile propuse, gradul de cooperare şi de aten ţie;
Nivelul de anxietate, reacţia în faţa dificultăţilor sau e şecului.

Valoarea adaugată obţinută de pe urma implementării acestui proiect


ACTIVITĂȚI PROPUSE:
Activităţi de educaţie informală şi nonformală care să amelioreze comportamentul de adaptare a
preşcolarilor şi elevilor la viaţa şcolară;
Crearea unei motivaţii optime pentru activităţile şcolare şi extra şcolare;
Prevenirea comportamentului de eşec şi abandon şcolar;
Implicarea familiei în activităţile extraşcolare;
Facilitarea integrării şcolii în comunitatea locală;
Crearea unor stimulente compensatorii pentru participarea activ ă la activit ăţile extra şcolare şi la
concursurile între elevi / echipe de elevi;
Dobândirea deprinderilor de muncă independentă şi autonomie personal ă.

PERSOANE IMPLICATE ÎN PROIECT:


Cadre didactice: educatoare, învăţători, profesori;
Părinţii elevilor / preşcolarilor;
Reprezentanţi ai comunităţii locale.
PROIECT EDUCATIONAL
„PRIN JOC AFLAM , INVATAM , NE AJUTAM SI CASTIGAM’’
INVATAMANT PRIMAR

Scopul proiectului „ PRIN JOC AFLAM , INVATAM , NE AJUTAM SI CASTIGAM’’” vizează îmbunătăţirea competenţelor
sociale, nivelul cooperarii, nivelul comunicării verbale şi nonverbale, nivelul creativităţii prin:

 Procesul de învăţare prin joc;


 Participarea copilului la alegerea activităţilor şi a jocurilor;
 Organizarea adecvată a ambientului educativ;
 Flexibilitatea strategiilor de predare-învăţare;
 Stimularea şi dezvoltarea stimei de sine, a comunicării interpersonale şi a relaţionării.
ACTIVITĂȚI PROPUSE:

 Activităţi de educaţie informală şi nonformală care să amelioreze comportamentul de adaptare şcolară;


 Crearea unei motivaţii optime pentru activitatea extraşcolară;
 Implicarea familiei în activităţile extraşcolare;
 Facilitarea integrării şcolii în comunitate;
 Crearea unor activităţi compensatorii şi recompensatorii stabilind astfel un nivel motivaţional ridicat pentru participarea la
activităţile extraşcolare;
 Activităţi de dobândire a deprinderilor de viaţă independentă şi autonomie personală.
Exerciţiile suport de desfăşurare a activităţilor vor urmări:

 Atitudinile copilului, spontaneitatea şi iniţiativa (opoziţie, pasivitate, cooperare, entuziasm);


 Maniera de relaţionare (formulare de întrebări, plictiseală, necooperare, detaşare, iritare, tensionare, încordare, plăcere,
participare totală ,etc.);
 Adaptarea la situaţiile propuse, gradul de cooperare şi de atenţie;

Grupul țintă

* elevi implicati: elevii claselor P-IV.


*cadre didactice implicate: toate cadrele didactice care predau la clasele primare.
* părinți ai elevilor implicați.
PROIECT EDUCATIONAL
,,IMPREUNA PUTEM FI MAI BUNI!’’
NIVEL GIMNAZIAL

I. TITLUL PROIECTULUI : ,,Impreuna putem fi mai buni!’’

II. CATEGORII/ DOMENII DE EDUCATIE NON-FORMALA in care se incadreaza proiectul: cultural-artistic, sportiv,
promovarea valorilor umane, cetatenie democratica, ed. pentru sanatate, ed. ecologica.

III. TIP ACTIVITATE: concursuri sportive, lingvistice, literare, stiintifice, tehnice, activitati cultural-artistice, activitati de
educatie juridica, pentru cetatenie democratica, pentru promovarea valorilor umane, activitati de cercetasie, activitati de
educatie pentru sanatate (inclusiv referitoare la dependenta de calculator, siguranta pe internet), activitati de educatie ecologica
si de protejare a mediului inconjurator.

IV. GRUPUL TINTA:


* elevi implicati: elevii claselor V-VIII.
* cadre didactice implicate: toate cadrele didactice care predau la clasele gimnaziale.
* părinți ai elevilor implicați.

V. PREZENTAREA PROIECTULUI
ARGUMENT:

Scoala de astazi nu mai corespunde in totalitate nevoilor personale ale elevilor. Ei isi doresc depasirea tuturor barierelor
legate de memorare, de frica de note, de teme complexe si cantitative. Pentru a veni in intampinarea lor, noi, cadrele didactice ale
Scolii Gimnaziale Strugari , am incercat sa aducem in aceste activitati propuse o deschidere catre nevoile lor de invatare. Acestia,
pe parcursul derularii Programului Educational ,,Scoala Altfel’’, vor lucra in ateliere de lucru, de creatie, in cadrul unor mese
rotunde, in cadrul unor actiuni de identificare a problemelor omenirii. Astfel, elevii vor invata altfel, evidentiindu-se in cadrul unor
forme noi de invatare, avand profesorul profund ancorat in problemele lor, aproape fiindu-le permanent, transformand expunerile
uneori plictisitoare in activitati practice, demonstrative, distractive, acoperind diferite arii de interes.
Proiectul propus ofera colectivelor de elevi si indrumatorilor lor ocazii de implicare activa, utila, constienta, in care sa se
impleteasca efortul si placerea de a invata. Experientele pozitive pot constitui parghii de lansare pentru implicarile viitoare.
Activitatile propuse promoveaza capacitatea elevilor de a munci individual si in echipa, in functie de interesul manifestat, dar in
scopul comun. Investitia emotionala si angajarea profunda se manifesta ca un liant real care motiveaza coeziunea, interactiunea
entuziasta pozitiva si constructiva.

VI. SCOPUL:
Implicarea tuturor elevilor si a cadrelor didactice in activitati care sa raspunda intereselor si preocuparilor diverse ale
elevilor, sa puna in valoare talentele si capacitatile acestora, in diferite domenii de educatie, nu doar in cele prezentate in
Curriculum National si sa stimuleze participarea lor activa la actiuni variate, in contexte nonformale.

VII. OBIECTIVELE GENERALE:


1. Dezvoltarea abilitatilor sociale pozitive, civice si responsabile ale copiilor;
2. Stimularea activitatii in echipa;
3. Valorificarea abilitatilor artistico-plastice ale acestora;
4. Promovarea imaginatiei si creativitatii elevilor;
5. Cultivarea si valorificarea sensibilitatii elevilor;
6. Educarea unor virtuti crestine si formarea comportamenrului moral-religios;
7. Cunoasterea unor valori ale artei traditionale populare, obiceiurilor de Pasti;
8. Dezvoltarea armonioasa a organismului prin adoptarea unui stil de viata sanatos;
9. Promovarea unei atitudini pozitive fata de mediul inconjurator;
10. Cunoasterea avantajelor/dezavantajelor Internetului in educatia si formarea elevilor;
11. Atragerea diferirilor parteneri in procesul integrat al educatiei.

VIII. OBIECTIVE SPECIFICE:


- Sa-si valorifice talentele artistice, prin creatii literare proprii, desene, felicitari de Paste, colaje, competitii sportive, de dans,
interpretare;
- Sa-si aprofundeze cunostintele despre traditiile poporului roman;
- Sa-si largeasca orizontul cultural, prin insusirea de noi notiuni specifice disciplinelor studiate;
- Sa-si dezvolte capacitatea de a lucra in echipa, in situatii diverse;
- Sa-si manifeste interesul pentru adoptarea unui stil de viata sanatos;
- Sa-si formeze atitudini ecologice responsabile, prin exersarea unor deprinderi de ingrijire si ocrotire a mediului inconjurator.

IX. REZULTATE ASTEPTATE (cantitative si calitative):


- portofolii individuale in care sa se afle picturile, desenele, colajele, felicitarile, creatiile literare realizate de elevi;
- albumul excursiei;
-o expozitie cu cele mai reusite desene, lucrari ale elevilor, oua incondeiate;
-imbogatirea cunostintelor despre arta si cultura populara;
- acordarea de diplome elevilor care s-au remarcat in diferite activitati, ateliere de lucru.
ANALIZA SWOT

Componenţa/ Explicaţii
1. Atuuri
Experienţa managerială a cadrelor didactice care lucrează cu diferite categorii de prescolari;
Rigurozitatea programului întocmit;

2. Deficienţe
Lipsa de experienţă în soluţionarea unor fenomene de criz ă financiar ă ( procurarea de panouri pentru amenajarea expozi ţiilor cu
lucrările prescolarilor, costul diplomelor pentru câ ştig ătorii concursurilor etc.)

3. Oportunităţi
Amploarea efectelor activităţilor cultural-artistice şi sportive;

4. Pericole
Vremea rea care să împiedice desfăşurarea activităţilor în aer liber.
COLABORATORI
- Comitetele de părinţi din grădiniţă şi şcoală;
- Personalul didactic şi nedidactic al şcolii;
- Medicul de familie din sat/asistenta medicala
- Bibliotecara
- Preotul bisericii
- Poliția Locală

BUGETUL PENTRU DESFĂŞURAREA PROGRAMULUI „ŞCOALA ALTFEL”


Autofinanţare;
Surse financiare prin proiect UNICEF.

EVALUARE ȘI IMPACT
Prezentul proiect, prin obiectivele generale şi specifice, prin implicarea permanent ă a echipei de proiect şi datorit ă aportului
susţinut de voluntari, va conduce nemijlocit la conştientizarea comunit ăţii locale, a pre şcolarilor privind importan ţa activit ăţilor cultural-
artistice, literare, de cunoaştere şisportive în afirmarea personalit ăţii acestora, a dezvolt ării competen ţelor/ talentelor din diverse domenii.
Prin derularea responsabilă a proiectului educaţional, pre şcolarii şi elevii şcolii vor avea posibilitatea să-şi formeze un
comportament liber, responsabil, deschis spre comunicare şi ini ţiativ ă. Vorcon ştientiza valoarea efortului depus prin contribu ţia lor activ ă
la prezentarea unor activităţi recreative,cultural-artistice şi sportive, a obiceiurilor şi tradi ţiilor române şti.
Pe parcursul derulării proiectului educaţional, preşcolarii î şi vor putea manifesta urm ătoarele abilit ăţi:
Înţelegerea necesităţii afirmării deprinderilor şi înclinaţiilor în diverse domenii;
Capacitatea de a se exprima liber în faţa unui public mai numeros;
Interesul pentru cunoaşterea unor aspecte privind literatura, artele şi ştiin ţele;
Capacitatea de a-şi exprima sentimentele prin formă, culoare, cântec şi poezie;
Capacitatea de a colabora eficient cu membrii echipei, cu grupul de voluntari şi cu echipa de proiect.

CRITERII ŞI METODE DE EVALUARE A PROIECTULUI


Nivelul de cunoştinţe, deprinderi dobândite în diferite domenii: artistice, literare, ştiin ţifice,
sportive;
Prestaţia celor care iau parte la derularea proiectului;
Chestionar de pre-evaluare a deprinderilor şi înclina ţiilor prescolarilor, a op ţiunilor acestora;
Chestionar de evaluare a capacităţilor dobândite de participan ţi pe parcursul implement ării
programului;
Valorificarea materialelor efectuate în cadrul activităţilor programului „ Şcoala altfel” ( desene,
colaje, fotografii, portofolii etc.);
Discuţii cu membrii comunităţii locale, cu invitaţii despre activit ăţile cultural-artistice şi sportive,
desfăşurate de preşcolari şi elevi în cadrul Programului „ Şcoala altfel”.