Sunteți pe pagina 1din 3

PROCES - VERBAL

Încheiat astăzi 8 IANUARIE 2020, cu ocazia şedinţei extraordinare cu convocare de îndată a


Consiliului Local al Comunei Periam, care îşi desfăşoară lucrările în Sala de şedinţe a Primăriei
Comunei Periam

În conformitate cu prevederile art. 123-126, art.129, art.133 alin.2 lit.a, art.134 alin.1-2, art.134
alin.4, art.137-139, art.141 și art.196 alin.1 lit.b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu
modificările și completările ulterioare, participă la lucrările şedinţei extraordinare domnul primar
DUMITRAȘ CORNEL, doamna BRONŢ DACIANA secretar general al U.A.T., precum și următorii
consilieri locali ai Comunei Periam: ARNĂUTU ELENA-MARIANA, AVRAM IOAN-MIRCEA,
CANTAUZ TODORICĂ, CĂPUŞAN IONEL, DUMITRAȘ VIOREL, HĂRDĂLĂU ANIŞOARA,
HOJDA DIANA-MIHAELA, HULBĂR FLORIN, RUS ADRIAN, STRUTINSCHI RODICA,
ȘTREANG NICOLAE-EUGEN-GHEORGHE, TAMAȘ CRISTIAN-MARIAN, USVAT VIORICA și
VLAD MARIA-ADRIANA.
Sunt prezenţi 14 consilieri locali.
Şedinţa a fost convocată de primarul Comunei Periam prin Dispoziţia nr. 3 din data de 7
ianuarie 2020, iar consilierii locali au fost convocaţi telefonic şi prin convocarea nr.82/07.01.2020, când
le-a fost adusă la cunoştinţă şi ordinea de zi.
Primarul Comunei Periam, domnul DUMITRAŞ CORNEL propune următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a


deficitului secțiunii de dezvoltare la data de 31.12.2019;
- iniţiator: primar; raport al compartimentului de specialitate (Financiar-contabil, impozite
și taxe din cadrul Primăriei Comunei Periam); aviz Comisia de specialitate nr.I din cadrul
Consiliului Local Periam
2. Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului de venituri și
cheltuieli al Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare (S.P.A.A.C.) al Comunei Periam, a
deficitului secțiunii de funcționare la data de 31.12.2019;
- iniţiator: primar; raport al compartimentului de specialitate (Financiar-contabil,
impozite și taxe din cadrul Primăriei Comunei Periam); aviz Comisia de specialitate nr.I
din cadrul Consiliului Local Periam
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unui împrumut din excedentul bugetului
local al Comunei Periam pe anul 2019;
- iniţiator: primar; raport al compartimentului de specialitate (Financiar-contabil, impozite
și taxe din cadrul Primăriei Comunei Periam); aviz Comisia de specialitate nr.I din cadrul
Consiliului Local Periam
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unui împrumut din excedentul bugetului
de venituri și cheltuieli al Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare (S.P.A.A.C.) al
Comunei Periam, pe anul 2019;
- iniţiator: primar; raport al compartimentului de specialitate (Financiar-contabil,
impozite și taxe din cadrul Primăriei Comunei Periam); aviz Comisia de specialitate nr.I
din cadrul Consiliului Local Periam
5. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.1 a H.C.L. Periam nr.30/17.04.2019
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în Comuna Periam, pentru anul 2020;
- iniţiator: primar; raport al compartimentului de specialitate (Financiar-contabil, Impozite
și taxe din cadrul Primăriei Comunei Periam); aviz Comisia de specialitate nr.I din cadrul
Consiliului Local Periam

1
Secretarul general al U.A.T. Comuna Periam, doamna Bronţ Daciana, anunţă consiliul local că
doamna consilier local Bucșe Adriana nu poate participa la şedinţa extraordinară cu convocare de
îndată, anunțând în prealabil că este plecată din localitate, fiind învoită şi supune la vot Procesul-verbal
al şedinţei anterioare, respectiv al şedinţei extraordinare cu convocare de îndată a Consiliului Local
Periam, care a avut loc în data de 23.12.2019.
Se votează „pentru” în unanimitate de voturi (14 voturi).
Doamna consilier local Strutinschi Rodica, preşedinte de şedinţă, supune la vot Ordinea de zi.
Se votează „pentru” în unanimitate de voturi (14 voturi).

I. Se trece la punctul unu al Ordinii de zi.


Doamna consilier local Strutinschi Rodica, președinte de ședință și secretarul comisiei I, dă
citire materialelor: referatul de aprobare prezentat de primarul Comunei Periam, raportul
compartimentului de specialitate - inspector I principal-contabil, Proiectul de hotărâre nr.
1/07.01.2020 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de
dezvoltare la data de 31.12.2019 și avizul comisiei I.
Comisia de specialitate I avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr. 1/07.01.2020.
Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr. 1/07.01.2020.
Se votează „pentru” în unanimitate de voturi (14 voturi).

II. Se trece la punctul doi al Ordinii de zi.


Doamna consilier local Strutinschi Rodica, președinte de ședință și secretarul comisiei I, dă
citire materialelor: referatul de aprobare prezentat de primarul Comunei Periam, adresa S.P.A.A.C.
Periam, raportul compartimentului de specialitate - inspector I principal-contabil, Proiectul de hotărâre
nr. 2/07.01.2020 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului de venituri și cheltuieli al
Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare (S.P.A.A.C.) al Comunei Periam, a deficitului
secțiunii de funcționare la data de 31.12.2019 și avizul comisiei I.
Comisia de specialitate I avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr. 2/07.01.2020.
Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr. 2/07.01.2020.
Se votează „pentru” în unanimitate de voturi (14 voturi).

III. Se trece la punctul trei al Ordinii de zi.


Doamna consilier local Strutinschi Rodica, președinte de ședință și secretarul comisiei I, dă
citire materialelor: referatul de aprobare prezentat de primarul Comunei Periam, raportul
compartimentului de specialitate - inspector I principal-contabil, Proiectul de hotărâre nr.
3/07.01.2020 privind aprobarea efectuării unui împrumut din excedentul bugetului local al Comunei
Periam pe anul 2019 și avizul comisiei I.
Comisia de specialitate I avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr. 3/07.01.2020.
Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr. 3/07.01.2020.
Se votează „pentru” în unanimitate de voturi (14 voturi).

IV. Se trece la punctul patru al Ordinii de zi.


Doamna consilier local Strutinschi Rodica, președinte de ședință și secretarul comisiei I, dă
citire materialelor: referatul de aprobare prezentat de primarul Comunei Periam, adresa S.P.A.A.C.
Periam, raportul compartimentului de specialitate - inspector I principal-contabil, Proiectul de hotărâre
nr. 4/07.01.2020 privind aprobarea efectuării unui împrumut din excedentul bugetului de venituri și
cheltuieli al Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare (S.P.A.A.C.) al Comunei Periam, pe
anul 2019 și avizul comisiei I.
Comisia de specialitate I avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr. 4/07.01.2020.
Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr. 4/07.01.2020.
Se votează „pentru” în unanimitate de voturi (14 voturi).

V. Se trece la punctul cinci al Ordinii de zi.


Doamna consilier local Strutinschi Rodica, președinte de ședință și secretarul comisiei I, dă
citire materialelor: referatul de aprobare prezentat de primarul Comunei Periam, raportul
compartimentului de specialitate - inspector I principal-impozite și taxe, Proiectul de hotărâre nr.
5/07.01.2020 privind modificarea Anexei nr.1 a H.C.L. Periam nr.30/17.04.2019 privind stabilirea
impozitelor şi taxelor locale în Comuna Periam, pentru anul 2020 și avizul comisiei I.
2
Comisia de specialitate I avizează favorabil Proiectul de hotărâre nr. 5/07.01.2020.
Se supune la vot Proiectul de Hotărâre nr. 5/07.01.2020.
Se votează „pentru” în unanimitate de voturi (14 voturi).

În încheiere, nemaifiind alte probleme de discutat, doamna consilier local Strutinschi Rodica,
preşedinte de şedinţă, mulţumeşte tuturor celor prezenți pentru participare la şedinţă şi declară închise
lucrările şedinţei extraordinare cu convocare de îndată.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ


Consilier local, Secretar General U.A.T.,
STRUTINSCHI RODICA BRONŢ DACIANA