Sunteți pe pagina 1din 4

P.T.E.

EXECUTIE LUCRARI DE DECOLMATARE

SCOP
Prezenta procedura are drept scop precizarea etapelor si modul de execuţie a lucrărilor de săpătură pentru
pozare conducte
DOMENIU DE APLICARE
Procedura se aplica de către tot personalul care executa si verifica acest gen de lucrări.
DEFINIŢII
Terasamente - totalitatea lucrărilor din pamant constând din sapare, mcarcare in mijlocul de transport, trnsp
ortul, descarcarea, imprastierea, nivelarea, compactarea p amantului, finisarea si depozitarea pamantului.
DOCUMENTE DE REFERINŢA:
Caiete de sarcini
Legea 10 /95 privind calitatea in construcţii.
C 56 - 85 Normativ pentru verificarea calitatii si recepţia lucrărilor de constructii si instalatii aferente
RESPONSABILITĂŢI
Responsabilitatea efectuarii operatiilor revine sefului punctului de lucru si a sefului de santier. Verificarea
lucrarilor se face de catre responsabilul CQ care va informa responsabilul tehnic cu executia de verificarile
facute. Acesta va face inregistrarile in dosarul lucrarilor verificate. Directorul executiv va notifica in scris si
alte responsabilitati, si daca sunt necesare functie de complexitatea si durata executiei.
PROCEDURA
Decolmatarea reprezinta activitatea de curatare si extragere a materialului aluvionar depus pe fundul apelor
curgatoare.
Decolmatarea se executa pentru:
-curatirea si refacerea senalului navigabil
- curatirea canalelor de navigatie si/sau irigatii
-colectarea si imprastierea materialului aluvionar in vederea sistematizarii.
Tehnologii şi utilaje pentru lucru sub nivelul apei (utilajele pot lucra de pe uscat sau pot fi chiar
plutitoare).
Definirea frontului de lucru depinde de tipul de utilaj:
- pentru utilaje care se deplasează frontul de lucru este spaţiul plan în care se deplasează utilajul în timpul
lucrului,
- pentru utilaje care staţionează pe poziţie frontul de lucru se referă la spaţiul necesar lucrului la nivelul de
„staţionare” a utilajului.
Dimensiunile frontului de lucru sunt: lungimea (L), lăţimea (l), înălţimea (H), sau adâncimea (U).
Tehnologiile de lucru şi utilajele se aleg în funcţie de dimensiunile frontului de lucru.
Exemple de fronturi de lucru:
- în spaţii largi: relizarea de platforme, săparea unor canale de navigaţie,etc.,
- în spaţii restrânse: lucrări de excavaţii pentru realizarea fundaţiilor directe,
- în spaţii înguste: şanţuri pentru conducte de diametre mari,
- în spaţii foarte înguste: şanţuri pentru cabluri electrice, conducte de diametre reduse, etc.

Execuţia lucrărilor de decolmatare se va realiza cu utilaj care executa săpătură mecanica sub nivelul apei, de
tipul excavator pe senile de 0.81-1.20 mc cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri cu echipament
de draglina (cu sau fara descarcare in auto).

Lucrul cu excavatoarele cu echipament de draglină


Acest tip de echipament se poate folosi doar la săparea în terenuri de categorii I şi II.
Se poate lucra şi la săpături sub nivelul apei.
Echipamentul de draglină este acţionat cu cabluri.
Ca şi în cazul excavatoarelor cu cupă inversă, draglinele au planul de lucru (PSE) la partea superioară a
abatajului. Ele pot descărca pământul săpat în depozite provizorii sau în autobasculante.
Abatajele pentru excavatoarele cu echipament cu draglină arată, principial asemănător cu cele pentru
excavatoarele cu cupă inversă. Se pot săpa atât abataje înguste cât şi largi. Aceste abataje pot fi de tip lateral
sau frontal, longitudinal sau transversal.
Schema de principiu a unei dragline şi caracteristicile de lucru cele mai importante sunt prezentate în fig.
urmatoare:

De obicei între Rs şi Rd se admite relaţia: Rs≈1,2Rd


Pentru adâncimea de săpare se consideră ca valoarea optimă:
U=(0,5 – 0,2)L
Adâncimea maximă de săpare este circa:
Us=(0,5 – 0,6)L
în care:
L – lungimea braţului draglinei.
Şi în cazul draglinelor se poate recurge la schema de săpare a abatajelor largi cu două utilaje.

Lucrări provizorii:
Pentru executia lucrarilor de decolmatare se va executa un batardou de inchidere a canalului de aductiune
pentru a stopa accesul apei in zona bazinului de aspiraţie (batardoul se realizeaza din materialul care se
decolmateaza din canalul de aductiune);
La finalul execuţiei lucrărilor de decolmatare batardoul se va dezafecta.
- bretele de acces in zona bazinului de aspiraţie (deschiderea bazinului de aspiraţie fiind destul de mare cca. 90
m latime pentru a putea intra cu utilajul se propune realizarea acestor bretele din materialul decolmatat din
canalul de aductiune).
Accesul utilajului se va realiza de pe coronamentul bretelei pe panouri de platelaj ca suport pentru deplasarea
acestuia in teren mocirlos.
Odata cu lucrările de decolmatare / excavaţii, realizate in centrul bazinului de aspiraţie prin retragere se vor
excava si bretelele de acces.
Pentru ca execuţia lucrărilor de decolmatare sa fie realizata integral conform proiectului (conform profilului
longitudinal / profile transversal se vor executa epuismente pentru coborarea nivelului de apa in vederea
asigurarii unor condiţii de execuţie cat mai bune.
Transportul materialului excavat / decolmatat in afara amprizei lucrărilor in zone joase se va face in vederea
sistematizării.
Terenurile joase sau deponiile care se vor umple cu materialul excavat / decolmatat, sunt cele indicate de catre
beneficiarul lucrării impreuna cu primaria din zona localitatii
Sistematizarea zonei depunerilor se va face prin impingerea cu buldozerul a materialului excavat / decolmatat
pe ampriza deponiei.

Depunerile cu strat de aluviuni in amplasamentul statiei sunt de ordinul a 2.00 m pana la 2.50 m.
In vederea reabilitării bazinului de aspiraţie si a canalului de aductiune se vor executa urmatoarele tipuri de
lucrări:
Decolmatarea secţiunii curente a albiei bazinului de aspiraţie pentru asigurarea adancimii minime
suficiente pentru asigurarea debitului pompat.
Adancimea pana la care se va executa decolmatarea in amplasament ,pentru asigurarea cotelor necesare
funcţionarii pompelor, este la cota -2.10 mdMN;
Astfel, in zona bazinului de aspiraţie va fi o lama de apa hmin= 1,32 (corespunzător Qmin) + 2,10 = 3,42 m
Decolmatarea secţiunii curente a albiei canalului de aductiune pentru asigurarea adancimii minime
suficiente pentru asigurarea tranzitarii debitului din Dunăre către bazinul de aspiraţie.
Adancimea pana la care se va face decolmatarea este la cota -0.80 mdMN; astfel in zona canalului de
aductiune va fi o lama de apa, hmin = 1,32 (corespunzător Qmin) + 0,80 = 2,12 m.

Lucrările de reabilitare in amplasamentul canalului de aductiune si bazinul de aspiraţie constau in lucrări de


dragaje pentru decolmatarea secţiunii albiei astfel incat sa fie asigurat atat debitul pompat de cele doua statii
de pompare plutitoare din Gropeni km 196 cat si adancimea necesara pescajului acestor si pentru transportul
statiilor in şantierul naval pentru reparaţii.
Se va decolmata secţiunea curenta a albiei bazinului de aspiraţie pentru asigurarea adancimii minime
suficiente pentru asigurarea debitului pompat
Se va decolmata secţiunea curenta a albiei canalului de aductiune pentru asigurarea adancimii minime
suficiente pentru asigurarea tranzitarii debitului din Dunăre către bazinul de aspiraţie
Pentru executia lucrarilor de decolmatare se va alege timpul cel mai prielnic de lucru;
- La aplicarea la teren a lucrărilor se va desfăşura o colaborare strânsă cu deţinătorii de terenuri;
- Se vor lua măsuri organizatorice adecvate pentru preântâmpinarea şi evitarea dificultăţilor în execuţia
lucrărilor şi accidentelor de muncă; astfel:
• şefii de punct de lucru vor verifica zilnic starea de stabilitate a malurilor din zonele de lucru şi vor
semnaliza vizibil zonele de pericol astfel încât la începutul zilei de lucru şi în timpul zilei muncitorii să nu fie
surprinşi de prăbuşiri de maluri;
• execuţia mecanizată a lucrărilor în zona malurilor instabile, se va evita sau se va face sub o strictă
supraveghere de către şefii punctelor de lucru, astfel încât utilajele, prin funcţionare, să nu poată produce
prăbuşiri de maluri;
• se vor marca vizibil zonele de protecţie pentru muncitorii care lucrează pe malurile şi talvegul ravenelor, cu
adâncimi mai mari de 4 m precum şi zonele în care este interzis accesul acestora, existând pericol de
accidentare.
Principalele măsuri şi acţiuni pentru asigurarea protecţiei, siguranţei şi igiena muncii sunt:
- luarea măsurilor tehnice şi organizatorice pentru asigurarea condiţiilor de securitate a muncii;
- realizarea instructajelor de protecţie a muncii ale întregului personal de execuţie şi consemnarea acestora în
fişele individuale ;
- controlul aplicării şi respectării normelor specifice de către întreg personalul;
- verificarea periodică a personalului privind cunoaşterea normelor şi măsurilor de protecţie a muncii;
Instructajele de protecţie a muncii la execuţia lucrărilor se refera cu prioritate la :
- semnalizarea şi supravegherea lucrărilor ;
- transportul materialelor ;
- manevrarea materialelor grele, manual sau cu utilaje de ridicat;
- execuţia săpăturilor şi umpluturilor ;
- obligativitatea folosirii echipamentelor de protecţie şi de lucru ;
- folosirea utilajelor de execuţie.
RECEPTIA LUCRARILOR
Recepţia se va face conform Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente
acestora, aprobat prin H.G. 273/94 cu modificările şi completările ulterioare, după expirarea perioadei de
garanţie.
INREGISTRARI
Proces verbal de lucrări ascunse
Procese verbale de recepţie calitativa

S-ar putea să vă placă și