Sunteți pe pagina 1din 513

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII Anexa nr.

3/25

CUPRINS

Nr.
formular

Document sinteza privind politicile si programele bugetare pe termen mediu ale


ordonatorilor principali de credite pentru anul 2020 si perspectiva 2021-2023

01 Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli

Sume alocate de la bugetul de stat


02 Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate
04 Sinteza finantarii programelor potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.64/2007
05 Fisa programului finantat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.64/2007

Sume alocate din fonduri externe nerambursabile


11 Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate

Sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii


13 Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate

Sume alocate din bugetele institutiilor publice finantate partial din venituri proprii
15 Sinteza bugetelor centralizate ale institutiilor publice finantate partial din venituri proprii

Proiecte cu finantare nerambursabila


20 Sinteza proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile de preaderare,
postaderare, alti donatori si din alte facilitati postaderare
21 Fisa proiectului cu finantare din fonduri externe nerambursabile de preaderare,
postaderare, alti donatori si din alte facilitati postaderare
22 Sinteza proiectelor finantate/propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii
de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si
instrumente postaderare
23 Fisa proiectului finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de
Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si
instrumente postaderare
24 Cheltuieli din bugetul de stat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN
postaderare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor
Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare
25 Fisa finantarii programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente
Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, altor programe finantate din fonduri externe
nerambursabile postaderare, precum si a altor facilitati si instrumente postaderare

Bugetul pe programe
26 Sinteza finantarii programelor
27 Fisele programelor

Programe de investitii publice


28 Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare
29 Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii

pag.2
DOCUMENT SINTEZA PRIVIND POLITICILE SI PROGRAMELE BUGETARE PE
TERMEN MEDIU ALE ORDONATORILOR PRINCIPALI DE CREDITE
pentru anul 2020 si perspectiva 2021-2023

1. MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII

COD TITULAR: 25

2. MISIUNEA INSTITUTIEI PUBLICE SI CADRUL LEGAL DE FUNCTIONARE

Ministerul Educatiei si Cercetarii (MEC), ca organ de specialitate al administratiei


publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, proiecteaza politici si
aplica strategii, conform Programului de Guvernare, in domeniile educatie, formare
profesionala si cercetare stiintifica.
Ministerul Educatiei si Cercetarii a fost infiintat prin reorganizarea Ministerului
Educatiei Nationale si prin preluarea activitatii si structurilor specializate de la Ministerul
Cercetarii si Inovarii, respectiv preluarea activitatii si structurii Autoritatii Nationale pentru
Formare Profesionala Initiala in Sistem Dual din Romania din subordinea Guvernului, in
conformitate cu prevederile OUG nr. 68/2019 privind stabilirea unor masuri la nivelul
administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative.
Scopul principal al educatiei si formarii profesionale a copiilor, a tinerilor si a adultilor,
prevazut in Legea educatiei nationale, este formarea competentelor, intelese ca ansamblu
multifunctional si transferabil de cunostinte, deprinderi/abilitati si aptitudini, necesare
pentru:
a) implinirea si dezvoltarea personala, prin realizarea propriilor obiective in viata,
conform intereselor si aspiratiilor fiecaruia si dorintei de a invata pe tot parcursul
vietii;
b) integrarea sociala si participarea cetateneasca activa in societate;
c) ocuparea unui loc de munca si participarea la functionarea si dezvoltarea unei
economii durabile;
d) formarea unei conceptii de viata, bazate pe valorile umaniste si stiintifice, pe
cultura nationala si universala si pe stimularea dialogului intercultural;
e) educarea in spiritul demnitatii, tolerantei si respectarii drepturilor si libertatilor
fundamentale ale omului;
f) cultivarea sensibilitatii fata de problematica umana, fata de valorile moral-civice si a
respectului pentru natura si mediul inconjurator natural, social si cultural.

Viziune
Idealul educational al scolii romanesti consta in dezvoltarea libera, integrala si
armonioasa a individualitatii umane, in formarea personalitatii autonome si in asumarea
unui sistem de valori care sunt necesare pentru implinirea si dezvoltarea personala, pentru
dezvoltarea spiritului antreprenorial, pentru participarea cetateneasca activa in societate,

pag.3
pentru incluziune sociala si pentru angajare pe piata muncii, pentru promovarea unui
invatamant orientat pe valori, creativitate, capacitati cognitive, capacitati volitive si
capacitati actionale, cunostinte, competente si abilitati de utilitate directa, in profesie si in
societate.

Misiune
Misiunea asumata de Ministerul Educatiei si Cercetarii vizeaza:
-dezvoltarea personala, sociala si profesionala a cetatenilor, in acord cu cerintele
derivate din statutul Romaniei de tara membra a Uniunii Europene, avand o
importanta deosebita in contextul globalizarii, prin necesitatea existentei unei
resurse umane nationale inalt competitive, capabila sa functioneze eficient in
societatea cunoasterii;
-organizarea si conducerea sistemului national de cercetare stiintifica, dezvoltare
tehnologica si inovare, exercitandu-si atributiile stabilite prin legi si prin alte acte
normative din sfera sa de activitate, si realizand, dupa caz, impreuna cu
ministerele de resort, politica guvernamentala in domeniul CD&I.
Ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, MEC elaboreaza si
implementeaza politica nationala in domeniul educatiei, formarii profesionale, cercetarii
stiintifice, dezvoltarii tehnologice si inovarii, avand drept de initiativa si de executie in
domeniul politicii financiare si al politicii in domeniul resurselor umane din sfera educatiei,
formarii profesionale, cercetarii stiintifice, dezvoltarii tehnologice si inovarii.

Domeniul de autoritate, functiile si atributiile ministerului


Ministerul Educatiei si Cercetarii este autoritate de stat pentru domeniul educatiei,
formarii profesionale, cercetarii stiintifice, dezvoltarii tehnologice si inovarii, cu rol de
sinteza si coordonare in aplicarea Programului de guvernare.
MEC organizeaza si conduce sistemul national de educatie, formare profesionala,
cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica si inovare, exercitandu-si atributiile stabilite prin
legi si prin alte acte normative din sfera sa de activitate, si realizeaza, dupa caz, impreuna
cu ministerele de resort, politica guvernamentala in domeniu.
Pentru realizarea obiectivelor din ariile sale de activitate, Ministerul Educatiei si
Cercetarii indeplineste urmatoarele functii:
a) de strategie, prin care planifica strategic si asigura elaborarea si implementarea
politicilor in domeniul educatiei, formarii profesionale, cercetarii stiintiifice,
dezvoltarii tehnologice si inovarii;
b) de administrare, prin care aloca, monitorizeaza si evalueaza utilizarea resurselor
pentru implementarea politicilor in domeniile sale de activitate;
c) de evaluare, coordonare si control al realizarii politicilor in domeniul educatiei,
formarii profesionale, cercetarii stiintiifice, dezvoltarii tehnologice si inovarii;
d) de reglementare si sinteza prin care se asigura elaborarea cadrului normativ
metodologic, functional, operational, institutional si financiar prin care se
realizeaza politicile din domeniile sale de activitate;
e) de autoritate de stat, prin care asigura urmarirea si controlul respectarii
reglementarilor din domeniile sale de activitate;
f) de reprezentare, prin care asigura, in numele Guvernului, reprezentarea in

pag.4
organismele si in organizatiile nationale, formatiunile specifice Uniunii Europene,
precum si in organismele si organizatiile regionale si internationale, ca autoritate
de stat pentru domeniile sale de activitate;
g) de comunicare cu celelalte structuri ale administratiei publice centrale si locale si
cu societatea civila;
h) de cooperare internationala, prin care asigura aplicarea acordurilor internationale
in domeniile sale de activitate si promovarea de noi acorduri, initierea si
implementarea de oferte unilaterale in domeniul educatiei, participarea in proiecte
si programe bilaterale, regionale si internationale;
i) de implementare de fonduri externe rambursabile si nerambursabile in domeniul
sau de competenta.

Ministerul Educatiei si Cercetarii exercita in domeniul educatiei, formarii profesionale,


cercetarii stiintiifice, dezvoltarii tehnologice si inovarii urmatoarele atributii principale:
a) elaboreaza strategia de punere in aplicare a programului de guvernare in
domeniul sau de competenta;
b) indeplineste obligatiile ce revin Romaniei in calitate de stat membru al Uniunii
Europene si participa la procesul de elaborare a politicilor si actelor normative
europene in domeniile sale de competenta;
c) coordoneaza si controleaza sistemul national al educatiei, formarii profesionale,
cercetare stiintiifica, dezvoltare tehnologica si inovare;
d) asigura, in numele Guvernului, reprezentarea in organismele si in organizatiile
nationale, regionale si internationale, ca autoritate de stat pentru domeniul sau de
activitate, si aplicarea acordurilor internationale in domeniu si promovarea de noi
acorduri, initierea si implementarea de oferte unilaterale in domeniul educatiei,
participarea in proiecte si programe bilaterale, regionale si internationale;
e) colaboreaza cu structurile de elevi si studenti legal constituite si sprijina financiar
actiunile structurilor asociative de elevi si studenti care corespund obiectivelor
cuprinse in programele proprii;
f) poate incheia, in conditiile legii, contracte civile, direct sau prin unitatile
subordonate, cu persoane juridice ori cu persoane fizice, pentru realizarea de
programe si actiuni privind elevii si studentii si implicarea acestora in viata sociala;
g) deruleaza, direct sau prin institutiile din subordinea sa, programe de stimulare si
recompensare a elevilor si studentilor;
h) coordoneaza si monitorizeaza buna desfasurare a activitatilor
extrascolare/extracurriculare ale elevilor si studentilor;
i) finanteaza actiuni proprii, pe baza programelor aprobate de ministrul educatiei si
cercetarii;
j) avizeaza necesarul de formulare solicitat de unitatile si institutiile de invatamant
superior de stat si particulare acreditate si transmite comanda pentru tiparirea
acestora catre Compania Nationala "Imprimeria Nationala" - S.A., care poarta
intreaga raspundere pentru asigurarea securitatii tiparirii;
k) participa la programele, proiectele si reuniunile internationale, ale Uniunii
Europene si bilaterale in domeniu;
l) realizeaza si promoveaza strategii si tehnici moderne de instruire si educatie;

pag.5
m) coordoneaza, controleaza si dezvolta functionarea sistemului informatic national
pentru invatamant, inclusiv prin cofinantare;
n) initiaza functionarea unor retele de comunicatie pe domenii specifice intre unitatile
si institutiile de invatamant superior;
o) editeaza materiale de specialitate necesare pentru cunoasterea si dezvoltarea
activitatii din domeniile sale de activitate;
p) controleaza si coordoneaza activitatea, evalueaza sistemul si procedurile de
organizare si functionare, aproba programul de lucru anual al Agentiei Nationale
pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale;
q) avizeaza proiectele de acte normative elaborate de ministere si de alte organe ale
administratiei publice centrale pentru domeniul sau de activitate;
r) asigura relatia cu Parlamentul, Consiliul Economic si Social si exponenti ai
societatii civile in problemele specifice domeniilor sale de activitate;
s) propune acordarea statutului de utilitate publica asociatiilor si fundatiilor din
domeniul sau de activitate, in conditiile prevazute de lege;
s) primeste si solutioneaza sesizarile persoanelor fizice si juridice, in conformitate cu
prevederile Ordonantei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de
solutionare a petitiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.
233/2002;
t) elibereaza certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, in
conditiile legii, pentru institutiile de invatamant superior de stat;
t) aproba repartizarea pe judete/municipiul Bucuresti a numarului maxim de posturi
pentru unitatile de invatamant preuniversitar de stat, inclusiv invatamant special,
centrele judetene de resurse si asistenta educationala/Centrul Municipiului
Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala;
u) realizeaza studii, analize si monitorizari, evaluari si alte activitati similare in
domeniul cercetarii stiintifice, dezvoltarii tehnologice si inovarii, pentru elaborarea,
monitorizarea si evaluarea implementarii Strategiei, Planului national de cercetare-
dezvoltare si inovare si celorlalte instrumente pentru implementarea acesteia si in
acest scop poate sa contracteze servicii de consultanta, expertiza, asistenta
tehnica si altele asemenea;
v) stabileste si actualizeaza obiectivele strategice implementate prin Planul national
de cercetare-dezvoltare si inovare si prin celelalte instrumente pentru
implementarea Strategiei nationale, in concordanta cu prioritatile politicilor
economice si sociale ale Guvernului;
w) elaboreaza Planul national de cercetare-dezvoltare si inovare pe perioade
multianuale, pe baza evaluarii resurselor necesare, evalueaza programele
cuprinse in acesta, asigura detalierea lor anuala si informeaza asupra realizarii
acestora;
x) monitorizeaza si evalueaza unitatile de cercetare, dezvoltare si inovare, in
conformitate cu legislatia in vigoare;
y) asigura dezvoltarea institutionala a institutelor si unitatilor de cercetare aflate in
subordine, coordonare si sub autoritate;
z) stimuleaza, in randul operatorilor economici si in economie in general, cresterea
investitiei private pentru dezvoltarea activitatilor de cercetare stiintifica, dezvoltare

pag.6
tehnologica si inovare, precum si transferul tehnologic si valorificarea rezultatelor
de cercetare, prin absorbtia si difuzia acestora;
aa) asigura atragerea, utilizarea, monitorizarea si evaluarea asistentei tehnice si a
consultantei interne si internationale pentru domeniul sau specific de competenta;
bb) stimuleaza dezvoltarea regionala si locala, prin programe si proiecte de
dezvoltare a cercetarii stiintifice, dezvoltarii tehnologice si inovarii, prin infiintarea
si initierea infiintarii, in conditiile legii, de entitati de inovare si transfer tehnologic si
de parcuri stiintifice si tehnologice, prin sustinerea transferului tehnologic al
rezultatelor cercetarii catre intreprinderile mici si mijlocii, in colaborare cu
ministerele de resort, in baza unor programe aprobate de Guvern;
cc) defineste procedurile specifice de analiza, de monitorizare si de evaluare a
sistemului cercetarii stiintifice, dezvoltarii tehnologice si inovarii;
dd) atribuie conducerea sau, dupa caz, conduce, finanteaza si monitorizeaza
programe/proiecte de cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica si inovare;
ee) prognozeaza, planifica si programeaza, dupa caz, bugetul aferent
cercetariidezvoltarii si inovarii, cuprins in bugetul de stat, si resursele financiare
necesare realizarii politicilor in domeniul sau de competenta;
ff) asigura alocarea, in conditiile legii, fondurilor destinate finantarii Planului national
de cercetare-dezvoltare si inovare, precum si celorlalte instrumente pentru
implementarea Strategiei pe care le gestioneaza;
gg) aproba si finanteaza programele-nucleu, conform legii, elaboreaza planul
sectorial de cercetare-dezvoltare propriu si avizeaza planurile sectoriale de
cercetare-dezvoltare ale celorlalte autoritati;
hh) finanteaza actiuni proprii, inclusiv organizarea de conferinte stiintifice, conferinte
nationale si altele asemenea, inclusiv cu participare internationala, pe baza
programelor aprobate de ministrul cercetarii si inovarii;
ii) finanteaza proiecte de initiere de tip "de sus in jos" (topdown) si de parcurs de tip
"de jos in sus" (bottom-up), care sa permita atat dezvoltarea de noi tehnologii, cat
si stabilizarea cercetatorilor angajati;
jj) efectueaza acte de control potrivit reglementarilor in vigoare si regulamentelor
nationale si ale Uniunii Europene in domeniile sale de activitate;
kk) coordoneaza si finanteaza organisme si actiuni de sprijin pe langa Uniunea
Europeana sau in tari din afara acesteia, potrivit reglementarilor in vigoare, in
domeniile sale de activitate;
ll) alte atributii prevazute in acte normative aflate in vigoare.

Organizarea ministerului
Conducerea Ministerului Educatiei si Cercetarii se exercita de catre ministrul
educatiei si cercetarii, care are calitatea de ordonator principal de credite si reprezentant
legal al ministerului. Ministrul reprezinta ministerul in raporturile cu celelalte autoritati
publice, cu persoanele juridice si fizice din tara si din strainatate, precum si in justitie. De
asemenea, in cadrul MEC isi desfasoara activitatea patru secretari de stat, numiti si
eliberati din functie prin decizie a prim-ministrului. Activitatea operationala a MEC este
coordonata de un secretar general si doi secretari generali adjuncti, inalti functionari
publici, numiti in conditiile legii.

pag.7
In structura organizatorica a Ministerului Educatiei si Cercetarii functioneaza directii
generale, directii, servicii, birouri si compartimente.
In fiecare judet si in municipiul Bucuresti sunt organizate, ca servicii publice
deconcentrate ale MEC, inspectorate scolare, cu structura aprobata prin ordin al
ministrului educatiei si cercetarii. Inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului
Bucuresti au in subordine unitati conexe: unitati pentru activitatea extrascolara, case ale
corpului didactic si cluburi sportive scolare.
In exercitarea atributiilor sale, MEC este sprijinit de organismele consultative la nivel
national in domeniul educatiei, formarii profesionale si cercetarii stiintifice universitare, 10
consilii consultative si colegii ale ministerului si 4 consilii consultative partenere.
Activitatea acestor consilii, cu exceptia Consiliului National al Rectorilor, este coordonata
de catre ministrul educatiei nationale.
In subordinea directa a MEC functioneaza 20 de institutii/unitati, 1 centru de
cercetari, 2 unitati de cercetare stiintifica, in coordonare 3 unitati, 43 de institute nationale
de cercetare-dezvoltare, iar 2 institutii si unitati de cercetare stiintifica, dezvoltare
tehnologica si inovare se afla sub autoritatea ministerului.

3. PRIORITATI STRATEGICE PE TERMEN MEDIU ALE ORDONATORULUI

Prioritati - Domeniul Educatie, Formare Profesionala si Cercetare Stiintifica Universitara

Obiectivele generale ale Ministerului Educatiei si Cercetarii vizeaza:


-prioritizarea componentei de echitate si abordarile pedagogice centrate pe
elevi/studenti in scopul de a combate cele trei mari crize din educatia romaneasca:
rata ridicata de parasire timpurie a scolii, rezultatele slabe ale elevilor la testarile
nationale si internationale si rata de analfabetism functional masurata la varsta de
15 ani;
-corelarea programelor de studii cu cerintele de pe piata muncii, prin dezvoltarea de
parteneriate cu partenerii socio-economici pentru dezvoltarea programelor din
invatamantul profesional dual si cel universitar, astfel incat sa existe corelarea intr-o
masura mai mare cu economia reala si cu prioritatile pe termen mediu si lung ale
Romaniei.

Programul de Guvernare, documentele europene si nationale programatice in


domeniu (Strategia Europa 2020, Cadrul ET 2020, Programul National de Reforma s.a.)
fundamenteaza principalele tinte strategice ale Ministerului Educatiei si Cercetarii in
perspectiva 2020 - 2021:
- procentul celor care parasesc timpuriu scoala sa fie sub 11,3%;
- cel putin 26,7% dintre persoanele cu varste cuprinse intre 30 si 34 de ani sa aiba
finalizate studiile tertiare;
- cel putin 10% dintre persoanele cu varste cuprinse intre 25 si 64 de ani sa participe
la invatarea pe tot parcursul vietii.

pag.8
A. Invatamant preuniversitar

Prioritatile Ministerului Educatiei si Cercetarii, pe termen scurt, sunt:


-Realizarea unei analize, impreuna cu ministerele de resort, care sa conduca
la adaptarea legislatiei specifice si sprijinirea autoritatilor publice locale in
vederea realizarii conditiilor pentru obtinerea cu celeritate a avizelor si
autorizatiilor sanitare si de securitate la incendiu pentru unitatile de
invatamant;
-Refacerea capacitatii administrative a MEC prin evaluari ale personalului si
ocuparea prin concurs a functiilor. Organizarea concursului de directori
pentru anul 2020 si limitarea practicii de delegare in interesul invatamantului.
-Adoptarea planului-cadru si realizarea programelor pentru invatamantul
liceal prin continuarea efortului de reforma curriculara;
-Realizarea de urgenta a documentelor in vederea demararii licitatiilor pentru
manualele scolare, pentru a nu repeta greselile trecutului, iar generatia de
elevi care acum este in clasa a VII-a sa nu mai fie una de sacrificiu;
-Revenirea la cadrul legislativ care permite corectarea lucrarilor la Evaluarea
Nationala si la Bacalaureat in centre de evaluare din alte judete decat cele in
care se sustin probele;
-Revenirea la legislatia de organizare a Evaluarii Nationale anterior masurilor
de directionare fortata in invatamantul profesional a elevilor care nu obtin
media 5 in procesul de admitere in invatamantul liceal;
-Compatibilizarea evaluarilor nationale cu programele scolare, respectiv cu
evaluarile din timpul anilor de studiu;
-Debirocratizarea activitatii cadrelor didactice prin reducerea numarului de
,,hartii” si promovarea calitatii in educatie prin realizarea unui act educational
bun si centrat pe nevoile elevului;
-Aplicarea efectiva a metodologiei pentru combaterea segregarii scolare;
-Realizarea unui parteneriat real al ministerului cu toti actorii educationali
(elevi, parinti, profesori, sindicate);
-Extinderea etapizata a programului ,,Masa calda” si cresterea calitatii
programelor de ,,After-school” publice si private, inclusiv prin crearea
cadrului legislativ favorabil;
-Profesionalizarea carierei didactice prin demararea programului de masterat
didactic in cele mai adecvate universitati;
-Extinderea programelor de invatamant profesional-dual prin adecvarea
cadrului institutional existent si stimularea parteneriatului cu mediul privat,
pentru nivelele de calificare 3, 4 si 5;
-Initierea unor eforturi guvernamentale pentru deblocarea decontului navetei
elevilor si cadrelor didactice si pentru finantarea transportului scolar
intrajudetean;
-Promovarea masurilor care sprijina digitalizarea sistemului de educatie si
focalizarea pe utilizarea tehnologiilor IT pentru procesul de predare-invatare
si pentru managementul educational.

pag.9
A1. Asigurarea accesului egal si a participarii la educatie pentru fiecare copil din
Romania
-Continuarea programelor nationale adresate participarii scolare a copiilor cu risc
ridicat (implementarea Legii nr. 248/2015 privind stimularea participarii in
invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate, Programul
guvernamental Rechizite scolare, Programul national Bani de Liceu, Bursa
profesionala, Programul Euro 200, Programul – pilot de acordare a unui suport
alimentar pentru prescolari si alte programe sociale finantate din bugetele consiliilor
locale/judetene - Masa Calda, Decontarea navetei; Programul pentru scoli al
Romaniei);
-Implementarea programelor Bani de Liceu, Bursa Profesionala;
-Extinderea programelor de tip „Scoala dupa scoala” si „A doua sansa” la nivel de
invatamant primar, gimnazial si secundar inferior (cu stagii de practica), inclusiv prin
proiecte cu finantare externa;
-Sprijinirea costurilor cu transportul elevilor din zonele rurale si defavorizate;
-Stimularea participarii la ingrijirea si educatia timpurie a copiilor;
-Sustinerea elevilor cu dizabilitati - acces la educatia de baza si la nivelurile
superioare;
-Organizarea procesului de invatare/cazuri particulare (scolarizarea la domiciliu;
scoala la spital; predarea in regim intensiv sau bilingv etc);
-Dezvoltarea activitatilor de consiliere si orientare profesionala;
-Organizarea procesului de invatare/cazuri particulare (scolarizarea la domiciliu;
invatamant confesional; predarea in regim intensiv sau bilingv etc);
-Dezvoltarea serviciilor pentru integrarea copiilor in invatamantul anteprescolar si
prescolar.

A2. Asigurarea calitatii la toate nivelurile de educatie si formare profesionala


-Restructurarea curriculumului scolar si a programelor scolare necesara pentru
promovarea unui invatamant orientat pe valori, creativitate, capacitati cognitive,
capacitati volitive si capacitati actionale, cunostinte fundamentale si cunostinte,
competente si abilitati de utilitate directa, in profesie si in societate;
-Asigurarea de manuale corespunzatoare, inclusiv digitale; realizarea de evaluari
relevante;
-Incheierea evaluarii periodice a tuturor unitatilor de invatamant;
-Sustinerea Inspectiei Scolare; indrumarea si consilierea cadrelor didactice;
-Implementarea de Proiecte si programe destinate reducerii decalajelor rural -
urban, prin cresterea calitatii si incluziunii educatiei, in special pentru elevii romi si
cei proveniti din diferite grupuri dezavantajate;
-Stimularea inovarii si creativitatii, inclusiv a spiritului antreprenorial; sustinerea
elevilor capabili de inovare si creatie;
-Implementarea Planului de actiune pentru desegregare scolara;
-Stabilirea noilor standarde de referinta si indicatori de performanta; incheierea
evaluarii periodice a tuturor unitatilor de invatamant;
-Sustinerea Inspectiei Scolare; indrumarea si consilierea cadrelor didactice;
-Sustinerea programelor nationale, inclusiv extrascolare si extracurriculare, de

pag.10
educatie pentru sanatate, educatie cultural-artistica si stiintifica, educatie
ecologica, educatie prin sport, educatie rutiera, educatie pentru dezvoltarea
durabila, educatie financiara, promovarea voluntariatului, a educatiei civice si a
implicarii sociale;
-Dezvoltarea proiectului Educatia juridica in scoli;
-Sprijinirea tranzitiei elevilor de la un ciclu scolar la altul, programe de tip Scoala
parintilor si de imbunatatire a competentelor cadrelor didactice prin accesarea de
fonduri nerambursabile, din cadrul apelurilor de proiecte ”Scoala pentru toti” si
„Profesori motivati in scoli defavorizate”;
-Stimularea inovarii si creativitatii, inclusiv a spiritului antreprenorial; incurajarea
elevilor capabili de inovare si creatie;
-Dezvoltarea si implementarea programelor de stimulare a performantei, adresate
elevilor cu potential deosebit;
-Organizarea olimpiadelor si a concursurilor scolare la nivel local, regional,
national, international.

A3. Dezvoltarea invatamantului profesional si tehnic


-Promovarea invatamantului profesional si tehnic, a celui dual, corelat cu nevoile
pietei muncii, inclusiv prin cresterea cifrei de scolarizare la aceasta forma de
organizare a invatamantului profesional si tehnic;
-Stimularea parteneriatelor public-privat in domeniul educatiei si formarii
profesionale;
-Actualizarea instrumentelor folosite pentru a descrie ocupatiile si calificarile,
curricula si materialele curriculare conexe;
-Dezvoltarea de programe de calificare/ formare continua, in functie de nevoile
inregistrate pe piata muncii;
-Formarea cadrelor didactice si a tutorilor in domeniul invatarii la locul de munca;
-Dezvoltarea de stagii de practica pentru elevi si studenti in sectorul agroalimentar,
industrie si servicii, pentru cresterea numarului absolventilor integrati pe piata
muncii, prin sustinerea programelor de invatare la locul de munca pentru elevii din
invatamantul gimnazial, liceal si post-liceal, inclusiv scoli de maistri;
-Formarea competentelor antreprenoriale prin firma de exercitiu/intreprinderea
simulata;
-Realizarea de studii cu privire la nevoile agentilor economici, precum si la insertia
absolventilor pe piata muncii si fundamentarea planurilor de scolarizare, in functie
de acestea;
-Reinfiintarea/modernizarea atelierelor-scoala, pentru invatamantul profesional si
cel tehnologic;
-Dezvoltarea invatamantului profesional si tehnic de nivel 5 tertiar non universitar,
prin sustinerea acestuia de catre stat, in domenii cu potential de crestere, relevante
pentru dezvoltarea economica a Romaniei;
-Organizarea de concursuri antreprenoriale;
-Adaptarea planului cadru si a curriculumului la nevoile pietei fortei de munca, in
colaborare cu mediul privat, cu accent pe partea practica.

pag.11
A4. Sustinerea invatamantului in limbile minoritatilor nationale
-Desfasurarea de activitati de incluziune a cetatenilor romani apartinand minoritatii
rromilor, prevazute de Strategia Guvernului Romaniei pentru perioada 2016-2020;
-Elaborarea/realizarea/finalizarea programelor pentru obtinerea gradelor didactice,
pentru cadre didactice apartinand minoritatilor nationale;
-Sustinerea activitatilor de formare continua, pentru profesorii ce predau in
invatamantul cu predare in limba materna, alta decat limba romana;
-Elaborarea/reeditarea/retiparirea manualelor scolare in limbile minoritatilor,
conform noului curriculum, pentru limba materna, istoria si traditiile minoritatilor,
pentru educatie interculturala si diversitate si pentru educatie muzicala.

A5. Asigurarea si modernizarea bazei materiale; Digitalizarea invatamantului


-Obtinerea autorizatiilor sanitare de catre toate unitatile de invatamant;
-Asigurarea accesului la INTERNET pentru toate structurile scolare;
-Dotarea laboratoarelor, cabinetelor si atelierelor scoala cu mobilier,
echipamente si mijloace didactice moderne;
-Sustinerea proiectelor si programelor privind mobilitatile;
-Implementarea unor proiecte, din fonduri nerambursabile, pentru modernizarea
procesului de predare-invatare cu ajutorul TIC:
-Wireless scoli si campusuri pentru elevii si cadrele didactice din 4.500 de
scoli de nivel gimnazial;
-Platfoma e-learning (Platforma Nationala a Educatiei) - pentru elevii si
cadrele didactice din minimum 2.000 scoli (tinta 4.500 scoli);
-Sistem informatic pentru managementul scolaritatii din invatamantul
preuniversitar.
-Dotarea bibliotecilor scolare;
-Finalizarea unor obiective de investitii in infrastructura prin Proiectul Reforma
Educatiei Timpurii (PRET) si Proiectul Reabilitarea Infrastructurii Scolare (PRIS).

A6. Formarea cadrelor didactice si imbunatatirea managementului scolar


-Formarea continua a personalului din invatamant prin programe finantate de la
bugetul de stat si din fonduri europene;
-Formarea cadrelor didactice si a tutorilor in domeniul invatarii la locul de munca;
-Ocuparea prin concurs a posturilor de conducere, indrumare si control;
-Imbunatatirea performantelor managerilor educationali;
-Sustinerea proiectelor si programelor privind mobilitatile;
-Profesionalizarea managerilor educationali si imbunatatirea performantelor
acestora;
-Implementarea proiectului Curriculum relevant, educatie deschisa pentru toti;
-Incurajarea formarii continue a cadrelor didactice prin programe finantate de la
bugetul de stat.

A7. Finantarea corespunzatoare a sistemului de educatie si formare profesionala


-Finantarea de masuri destinate ante-prescolarilor si prescolarilor;
-Asigurarea cofinantarii pentru derularea proiectelor finantate din fonduri europene;

pag.12
-Asigurarea finantarii de baza pentru invatamantul de stat si particular;
-Operationalizarea completa a Sistemului Informatic Integrat al Invatamantului din
Romania;
-Asigurarea activitatilor de monitorizare/evaluare/consiliere si control/audit;
-Asigurarea activitatilor de monitorizare/evaluare/consiliere si control/audit.

A8. Imbunatatirea tranzitiei de la invatamantul secundar superior la cel tertiar


-Cresterea participarii absolventilor din anul curent la examenul de bacalaureat si
marirea ratei de promovare;
-Acordarea de granturi liceelor cu rezultate slabe, pentru reducerea ratei
abandonului, cresterea ratei de absolvire si imbunatatirea performantelor la
bacalaureat, prin Proiectul privind Invatamantul Secundar (ROSE);
-Asigurarea de experti mentori pentru implementarea activitatilor remediale si de
suport;
-Formarea personalului in domeniul evaluarii.

B. Invatamant superior

Prioritatile Ministerului Educatiei si Cercetarii, pentru invatamantul universitar, pe termen


scurt, sunt:
-Initierea unui proiect de lege pentru scoaterea veniturilor proprii ale universitatilor
din calculul deficitului public national, permitand universitatilor realizarea de investitii
necesare pentru mentinerea competitivitatii;
-Asigurarea conditiilor pentru desfasurarea de alegeri corecte si impartiale la nivelul
conducerii universitatilor;
-Crearea de mecanisme functionale, prin armonizarea eforturilor institutionale deja
existente si a bunelor practici la nivel national, pentru monitorizarea parcursului
profesional al absolventilor;
-Recredibilizarea studiilor doctorale si dezvoltarea activitatilor de cercetare prin
implicarea specialistilor din tara si din strainatate pentru eliminarea culturii
plagiatului si cresterea calitatii, conform standardelor internationale; demararea
imediata a evaluarii scolilor doctorale, pe baza metodologiei agreate cu ARACIS si
Consiliul National al Rectorilor;
-Sprijinirea universitatilor pentru a-si dezvolta strategiile de internationalizare, prin
adoptarea unui cadru strategic la nivel national in acest domeniu, care sa includa
masuri de recompensare a acelor institutii care vor fi parte a aplicatiilor selectate in
cadrul apelului pentru Universitati Europene sau care au performante deosebite la
nivel international.

B1. Imbunatatirea accesului si a participarii


-Continuarea implementarii programelor sociale pentru studenti; acordarea de
burse pentru tinerii din grupuri defavorizate;
-Constructia si modernizarea capacitatilor de cazare a studentilor;

pag.13
-Cresterea participarii adultilor, la invatamantul tertiar, pe rute non-traditionale;
-Continuarea alocarii de locuri distincte pentru tinerii romi;
-Imbunatatirea serviciilor oferite de Centrele de consiliere si orientare in cariera
pentru elevi din anii terminali, studenti si absolventi, in vederea eficientizarii
activitatilor acestora;
-Sustinerea granturilor universitare ale proiectului Romanian Secondary Education -
ROSE.

B2. Asigurarea calitatii si cresterea competitivitatii universitatilor romanesti


-Operationalizarea sistemului de evaluare si informare privind tezele de doctorat;
-Realizarea unei finantari bazate pe criterii de performanta;
-Cresterea calitatii reglementarilor prin actualizarea standardelor de calitate;
-Realizarea clasificarii institutiilor de invatamant si ierarhizarea programelor de
studii, printr-un proces transparent, pe baza unor criterii relevante in raport cu rolul
universitatilor in societate, ca un instrument util pentru viitorii studenti in alegerea
unui parcurs academic care sa raspunda asteptarilor lor, dar si pentru eficientizarea
cheltuirii fondurilor publice;
-Dotarea laboratoarelor de licenta/specialitate;
-Intarirea criteriilor si imbunatatirea standardelor de asigurare a calitatii - astfel incat
sa se respecte principiul dezvoltarii bazata pe performanta;
-Incurajarea studentilor cu performante deosebite, in vederea valorificarii
potentialului acestora si atragerii intr-o cariera universitara;
-Implicarea universitatilor in elaborarea politicilor si strategiilor sectoriale.

B3. Asigurarea autonomiei invatamantului superior corelata cu responsabilitatea publica


-Asigurarea libertatii comunitatii academice de a gestiona propriile programe de
studii si continuturi de invatare/cercetare, precum si intarirea capacitatii de
administrare privind structura si functionarea lor interna;
-Dezvoltarea capacitatii institutionale a universitatilor si implicarea tuturor factorilor
interesati in spatiul academic;
-Intarirea capacitatii administrative a institutiilor de invatamant superior privind
structura si functionarea lor interna precum si implicarea mai puternica a factorilor
interesati in guvernanta universitatilor;
-Intarirea mecanismelor legale de functionare a structurilor universitare, astfel incat
sa fie posibila o mai buna gestionare a resurselor;
-Valorificarea adecvata a experientei personalitatilor academice de marca,
concomitent cu introducerea unor masuri de stabilizare si motivare a cadrelor
didactice tinere;
-Implicarea activa a institutiilor de invatamant superior in mediul economic regional
si national.

B4. Corelarea programelor de studii universitare cu nevoile pietei muncii


-Centrarea programelor de studii pe dobandirea unor calificari relevante pe piata
muncii;

pag.14
-Multiplicarea stagiilor de practica de specialitate/internship prin accesarea unor
proiecte cu finantare nerambursabila;
-Dezvoltarea, pilotarea si optimizarea unor oferte de studii pentru invatamantul
superior in sprijinul angajabilitatii, in cadrul unor apeluri de proiecte POCU;
-Implementarea de proiecte comune intre universitati, companii private, agentii de
stat;
-Sprijinirea Centrelor de orientare si consiliere in cariera;
-Dezvoltarea si implementarea de instrumente pentru urmarirea parcursului
educational al tinerilor si a angajabilitatii absolventilor de studii superioare;
-Dezvoltarea Societatilor Antreprenoriale Studentesti (SAS);
-Incurajarea studentilor care vor sa infiinteze start-upuri si organizarea de sesiuni
de proiecte pentru selectarea unor propuneri care sa fie inaintate consiliului
executiv spre evaluare;
-Organizarea de concursuri pentru atragerea de finantatori pentru cele mai bune
proiecte studentesti;
-Abordarea unor subiecte cu aplicabilitate practica la lucrarea de licenta si
stimularea in consecinta a studentilor;
-Realizarea de studii cu privire la nevoile agentilor economici in ceea ce priveste
asigurarea cu personal calificat, precum si la insertia absolventilor pe piata muncii.

B5. Internationalizarea invatamantului superior


-Incurajarea organizarii de programe de studii in limbi straine, in vederea atragerii
de studenti straini, inclusiv din tari terte, precum si pentru furnizarea de forta de
munca calificata pentru companiile care opereaza in Romania;
-Multiplicarea mobilitatilor studentesti si ale cadrelor didactice; participarea la
manifestari, concursuri si targuri internationale;
-Includerea in Metodologia de finantare a unor indicatori privind orientarea
internationala a universitatilor.

B6. Finantarea si dezvoltarea sistemelor informatice


-Asigurarea unei finantari, atat pentru activitatile didactice cat si pentru activitatile
de cercetare stiintifica, cu accent asupra domeniilor cu potential de crestere,
utilizand inclusiv criterii de excelenta;
-Accesarea Fondului de Dezvoltare si Investitii, pentru finantarea proiectelor proprii
de investitii, in domenii prioritare;
-Corelarea intr-un sistem informatic strategic a actualelor instrumente de colectare
si raportare a datelor pentru invatamantul superior (SIIIR, ANS, RMU, Infrastructura
Cercetare) si operationalizarea efectiva a sistemelor existente (RMU, REI, SAPM,
Study in Romania etc.);
-Stabilirea unui set de indicatori pentru evaluarea si monitorizarea politicilor publice
pentru invatamant superior;
-Consolidarea instrumentelor de monitorizare a insertiei absolventilor de invatamant
superior pe piata muncii;
-Continuarea utilizarii, in cadrul metodologiei de repartizare a finantarii
suplimentare, a unor indicatori privind resursa umana, competitivitatea si

pag.15
angajabilitatea;
-Crearea, dezvoltarea si asigurarea functionarii unor centre de invatare/laboratoare
in universitati pentru mentinerea studentilor aflati in situatie de risc;
-Sustinerea persoanelor cu dizabilitati pentru a accesa si finaliza studiile
universitare.

B.7 Dezvoltarea si Integrarea Sistemului Informatic din Educatie


-Corelarea intr-un sistem informatic strategic a actualelor instrumente de colectare
si raportare a datelor pentru invatamantul superior (ANS, RMU, Infrastructura
Cercetare, RMUR) si operationalizarea efectiva a sistemelor existente (RMU, REI,
SAPM, Study in Romania etc.);
-Stabilirea unui set de indicatori pentru evaluarea si monitorizarea politicilor publice
pentru invatamant superior;
-Consolidarea instrumentelor de monitorizare a insertiei absolventilor de invatamant
superior pe piata muncii.

C. Cercetare – Inovare

Politica CD&I este definita de Strategia Nationala CD&I 2014-2020 (SNCDI) , cu


orientare spre predictibilitate, inovare si antreprenoriat, fara a neglija resursa umana
tanara si cercetarea de excelenta, capabile sa atraga resurse private si fonduri din
strainatate.
Pentru domeniul cercetare-inovare prioritatile strategice sunt:
1. Pe termen scurt:
-Asigurarea unei distributii bugetare echilibrate, pentru sustinerea atat a
cercetarii aplicative si a inovarii, cat si a cercetarii fundamentale si de frontiera;
-Atribuirea finantarii pe proiecte se va face exclusiv pe baza unor evaluari
realizate de echipe care sa includa experti internationali pentru a elimina
potentialele conflicte de interese;
-Initierea unei evaluari a institutelor nationale de cercetare si dezvoltare, in
scopul dezvoltarii unor poli nationali de competitivitate;
-Demararea procesului de cartografiere a infrastructurii de cercetare si de creare
a unei retele de infrastructura de cercetare regionala care sa ofere acces la
echipamente tuturor cercetatorilor din institutiile publice din regiune;
-Asigurarea conditiilor necesare continuarii si finalizarii proiectelor majore de
cercetare, cu finantare si participare nationala si europeana:
-Laserul de la Magurele Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics ELI-
NP - integrarea infrastructurilor de cercetare ELI-NP si CETAL in cadrul unui
ecosistem al inovarii si dezvoltarii bazat pe creativitate, care sa permita
cresterea gradului de atractivitate a platformei Magurele, atat pentru
cercetatorii din intreaga lume, cat si pentru investitorii in activitatile de CDI;
-Centrul International de Studii Avansate a Sistemelor: Rauri – Mari

pag.16
(DANUBIUS-RI) ca infrastructura distribuita de cercetare interdisciplinara
aferenta marilor sisteme.
2. Pe termen mediu:
-Prioritati de specializarea inteligenta;
-Prioritati nationale (sanatate, patrimoniu cultural).
Instrumentele principale de implementare ale SNCDI aflate in sfera de influenta a
MEC sunt:
-Planul National CD&I 2015-2020 (PNCDI III):
-Programul 1: Dezvoltarea sistemului national de
cercetare dezvoltare;
-Programul 2: Cresterea competitivitatii economiei
romanesti prin cercetare, dezvoltare si inovare;
-Programul 3: Cooperare europeana si internationala;
-Programul 4: Cercetare fundamentala si de frontiera;
-Programul 5: Cercetare in domenii de interes strategic.
-Programul Operational Competitivitate - Axa prioritara 1 Cercetare, dezvoltare
tehnologica si inovare pentru sustinerea afacerilor si competitivitate (POC-Axa 1);
-Programele nucleu destinate institutelor nationale de cercetare-dezvoltare;
-Facilitati fiscale pentru CD&I;
-Programele sectoriale.
Directiile de actiune sunt:
-Finantarea Planului National;
-Sprijin pentru institutele nationale in conditii de performanta; se va initia
evaluarea institutelor nationale de cercetare si dezvoltare, in scopul dezvoltarii
unor poli nationali de competitivitate;
-Continuarea investitiilor in infrastructuri localizate in tara;
Obligatii internationale: Romania este membru CERN, ESA, FAIR;
-Controlul efectului facilitatilor fiscale prin informatizarea sistemului CD&I.

Exceptand programul de dezvoltare a capacitatii administrative, unificat la nivelul MEC,


programele bugetare sunt:

C1. Dezvoltarea capacitatii de cercetare-dezvoltare si de diseminare a rezultatelor


cercetarii (institutii, personal, baza materiala).
-Cresterea capacitatii sistemului CD&I national pana la nivelul mediei UE:
-Finantarea Planului National;
-Finantare institutionala de baza pentru institutele CD nationale.
- Diseminare si internationalizare:
-Participare la programe si organisme internationale (CERN, ESA).

C2. Cresterea competitivitatii economice prin cercetare si inovare


-Infrastructuri de cercetare de interes pan-european, generatoare de centre
de competitivitate:
-Laserul de la Magurele „Extreme Light Infrastructure – Nuclear
Physics” (ELI-NP) integrarea infrastructurilor de cercetare ELI-NP si

pag.17
CETAL in cadrul unui ecosistem al inovarii si dezvoltarii bazat pe
creativitate, care sa permita cresterea gradului de atractivitate a
platformei Magurele;
-Centrul International de Studii Avansate a Sistemelor Rauri – Mari
(DANUBIUS-RI) ca infrastructura distribuita de cercetare
interdisciplinara;
-„Advanced Lead Fast Reactor European Demonstrator”
(ALFRED).
-Investitii CD din sectorul privat:
-Aplicarea facilitatilor fiscale pentru CD&I.

D. Dezvoltarea dimensiunii europene si internationale a invatamantului romanesc

D1. Intarirea cooperarii europene si internationale


-Continuarea si dezvoltarea cooperarii europene si internationale in domeniul
educatiei; consolidarea relatiilor bilaterale cu statele membre ale UE, cele din
Spatiul Economic European si cu state terte;
-Asumarea unui rol activ in cadrul initiativelor regionale ale Uniunii Europene:
Strategia pentru Regiunea Dunarii, UE – Asia, UE - America Latina si Caraibe,
Parteneriatul estic, America de Nord si Africa etc.;
-Participarea la Programul de cooperare transnationala pentru Regiunea Dunarii;
-Asigurarea participarii Romaniei la evaluarile si studiile internationale (PISA,
TALIS, Resurse scolare);
-Acordarea unor locuri cu bursa si locuri cu scutire de taxe scolare, aprobate anual,
prin Hotarari de Guvern, privind cifra de scolarizare in invatamantul preuniversitar,
pentru comunitatile romanesti din strainatate (Republica Moldova, Ucraina, Balcani,
Diaspora);
-Participarea la manifestari, concursuri si targuri internationale;
Dezvoltarea programelor de studii in limbi straine, promovarea ofertei educationale
in vederea atragerii de studenti straini, inclusiv din tari terte, furnizarea de forta de
munca calificata pentru companiile care opereaza in Romania;
-Elaborarea si implementarea Strategiei de internationalizare a invatamantului
superior.

D2. Sprijinirea comunitatilor romanesti din afara Romaniei


-Continuarea si dezvoltarea proiectului „Limba, Cultura si Civilizatie Romaneasca”
in scoli din State Membre UE;
-Asigurarea de facilitati tinerilor de origine etnica care doresc sa studieze in institutii
de invatamant superior din Romania;
-Sustinerea lectoratelor de limba romana in universitati din strainatate;
-Acordarea unor locuri cu bursa si locuri cu scutire de taxe scolare, aprobate anual,
prin Hotarari de Guvern, privind cifra de scolarizare in invatamantul preuniversitar,
pentru comunitatile romanesti din strainatate.

pag.18
E. Incurajarea invatarii pe tot parcursul vietii

E1. Incurajarea invatarii pe tot parcursul vietii


-Crearea si dezvoltarea de Centre Comunitare de Invatare Permanenta;
-Evaluarea si certificarea rezultatelor invatarii;
-Dezvoltarea de programe de recalificare/ formare continua, in functie de nevoile
angajatorilor;
-Elaborarea/actualizarea standardelor ocupationale si a calificarilor profesionale in
concordanta cu noul Cadru National al Calificarilor;
-Cresterea ofertei universitatilor privind programe postuniversitare adaptate
cerintelor pietei muncii, relevante pentru nevoile de dezvoltare profesionala a
beneficiarilor;
-Implicarea institutiiilor de invatamant superior in promovarea si sustinerea de
programe specifice de invatare pe tot parcursul vietii;
-Crearea unui cadru de colaborare intre toti actorii implicati – guvern, agentii,
companii, sindicate, organizatii neguvernamentale - in vederea cresterii gradului de
informare in societate cu privire la beneficiile invatarii pe tot parcursul vietii.

F. Cresterea capacitatii administrative a MEC si a unitatilor/ institutiilor


subordonate si coordonate

-Imbunatatirea capacitatii administrative proprii a MEC si a structurilor subordonate,


inclusiv de monitorizare si evaluare;
-Formarea continua si instruirea periodica a personalului MEC si al
unitatilor/institutiilor aflate in subordinea sa, vizand planificarea strategica,
monitorizarea si evaluarea programelor, bugetare pe programe s.a.;
-Monitorizarea implementarii masurilor prevazute in Programul de guvernare si in
strategiile conditionalitati ex-ante aprobate de guvern;
-Elaborarea planurilor de actiune, a rapoartelor de monitorizare si evaluare;
-Cresterea transparentei institutionale prin sporirea gradului de disponibilitate a
datelor publice.

4. COMPONENTA SISTEMULUI DE FINANTARE

Sursele de finantare si ponderea fiecarei surse in totalul finantarii sunt structurate


astfel:

Surse de finantare: Pondere in total


-%-
Buget de stat 92,99

pag.19
Credite externe 00,00
Fonduri externe nerambursabile 0.06
Venituri proprii 6.95
Total surse 100,00

5. MENTIUNI SPECIALE

MEC participa la programele operationale ale Uniunii Europene, ca beneficiar, dupa


cum urmeaza:
-Programul Operational Capital Uman (POCU);
-Programul Operational Competitivitate (POC);
Programul Operational Capacitate Administrativa (POCA).
In calitate de Organism Intermediar la:
-Programul Operational Capital Uman (POCU) – 1
Organism intermediar – OI POCU.
OI POCU este directie in cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii si este delegat de
Ministerul Fondurilor Europene sa gestioneze Axa Prioritara 6 - Educatie si Competente a
Programului Operational Capital Uman 2014-2020 prin Acordul de Delegare Atrobutii nr.
8900/20.04.2017. Conform acestui acord de delegare, Ministerul Educatiei si Cercetarii,
prin OI POCU, poate „accesa asistenta tehnica in vederea indeplinirii sarcinilor ce-i revin”.

6. POLITICA IN DOMENIUL INVESTITIILOR PUBLICE

MEC participa la programele operationale ale Uniunii Europene, dupa cum urmeaza:

1. Programul Operational Capital Uman (POCU) – 1 Organism intermediar – (OI


POCU)

Activitatea de accesare de finantare nerambursabila prin implementarea de proiecte


finantate prin POCU 2014-2020, Axa Prioritara 7 - Asistenta Tehnica a inceput in 2016.
Prin aceasta, OI POCU deconteaza cheltuielile necesare pentru functionare, in proportie
de 84,695%.
Pana la acest moment, fluxul operational de implementare proiecte, in special relatia
cu ministerul, a fost definitivat, OI POCU, prin Serviciul Implementare Asistenta Tehnica
(SIAT) avand contractate 14 proiecte.
OI POCU a solicitat sprijin pentru:
-Decontarea cheltuielilor de personal: 32.637.530,88 lei rambursati la Bugetul
de Stat;
-Inchiriere sediu: prima cerere de finantare a fost depusa in 14.10.2016 (ID
115843), care a fost respinsa de AM POCU pe 30.01.2018. proiectul a fost
redepus pe 13.02.2018 (ID 121068) si a fost contractat pe 18.04.2018. De la
aceasta data si pana la 05.06.2019, la nivelul MEC nu au fost aprobate
Normele Interne pentru achizitia serviciilor de inchiriere. De la data aprobarii
Normelor interne achizitia serviciilor de inchiriere, 05.06.2019, SIAT a pregatit si

pag.20
derulat procedura de achizitie, care a fost anulata pentru neconformitatea
ofertelor depuse.
La acest moment, documentatia de atribuire este relansata, cu termen de
depunere oferte pe 23.12.2019.
-Arhivare: in anul 2017, SIAT a elaborat o cerere de finantare pentru arhivarea
tuturor documentelor aferente POSDRU, aflate la sediile OI POCU si OI
CNDIPT. Cererea s-a depus pe data de 24.10.2017 (ID 115842) si a fost
respinsa de AM POCU pe 29.08.2018. Pe 30.10.2018 SIAT a redepus o cerere
de finantare pentru servicii de arhivare pentru documentele OI POCU (ID
126143), aprobata de AM POCU pe 26.03.2019.
SIAT a pregatit si derulat procedura de achizitie, care a fost contestata. CNSC a
dat castig de cauza autoritatii contractante (OI POCU), insa contestatarul a
depus plangere la Curtea de Apel. Decizia finala a fost de anulare procedura.
La acest moment, documentatia de atribuire este relansata, cu termen de
depunere oferte pe 20.12.2019.
-Personal contractual: cererea de finantare a fost depusa pe 12.06.2019 (ID
129197) si a fost aprobata la 06.08.2019. La nivelul OI POCU s-a organizat
concursul de selectie.
La acest moment, contractele de munca ale expertilor selectati sunt semnate. Se
va demara o alta sesiune de selectie, pentru acoperirea tuturor posturilor
prevazute de cererea de finantare.
-Vizite de verificare si monitorizare proiecte AP6: la data de 11.09.2019 cererea
de finantare ID 123758 se afla in evaluare la AM POCU. Acest proiect este
necesar pentru realizarea vizitelor la fata locului, pentru cele 292 proiecte aflate
in gestiunea OI POCU.
-Echipamente: in data de 23.05.2019 s-a depus cererea de finantare ID 116015
pentru achizitia de echipamente necesare activitatii OI POCU.
La acest moment, documentatia de atribuire este in pregatire pentru lansare.
-Mobilier: S-au achizitionat produsele necesare pentru dotarea birourilor
existente.
Se vor prezenta informatii referitoare la perioada de programare 2014-2020, respectiv
actele normative care reglementeaza cadrul financiar respectiv, principalele proiecte
finantate din fonduri ESI, contributia acestora la dezvoltarea economica a tarii precum si
alte aspecte considerate relevante.

2. Programul Operational Capacitate Administrativa (POCA)

In cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa (POCA), MEC


implementeaza urmatoarele proiecte:
-“Sistem de management al calitatii pentru Ministerul Educatiei Nationale si
structuri subordonate” - SIPOCA 397
Perioada de desfasurare: 26 luni
Buget alocat: 1.086.000 euro
-„Noi perspective in educatie – NPE” - SIPOCA 398

pag.21
Perioada de desfasurare: 24 luni
Buget alocat: 653.000 euro
-„Dezvoltarea de reglementari institutionale privind etica, integritatea si
anticoruptie in sistemul de educatie” - cod SMIS 127148 /SIPOCA 576
Perioada de desfasurare: 18 luni
Buget alocat: 6.000.000 lei
-Simplificare administrativa pentru sistemul national de invatamant din Romania -
cod SMIS 127601
Perioada de desfasurare: 36 luni (se asteapta contractarea)
Buget alocat: 28.000.000 lei.

pag.22
SINTEZA POLITICILOR SI A PROGRAMELOR BUGETARE FINANTATE PRIN BUGET

I. Credite de angajament
II. Credite bugetare -mii lei-

Executie Estimari Estimari Estimari


Capitolul bugetar finantat prin proiectul CA/ Realizari Propuneri
Cod preliminata 2021 2022 2023
de buget/programe bugetare Cod CB 2018 2020
2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I 31.598.801 30.537.250 30.247.671 31.174.053 30.966.875
Capitole bugetare finantate - total
II 21.011.262 29.431.237 30.537.250 31.395.000 31.745.000 31.945.000
Capitol Cercetare fundamentala și I 3.186.745 1.451.776 423.774 1.121.888 1.038.639
cercetare dezvoltare II 32.632 1.527.175 1.451.776 1.494.770 1.567.392 1.503.570
I 28.352.499 29.014.416 29.771.433 29.999.701 29.875.772
Capitol Invatamant
II 20.929.004 27.669.271 29.014.416 29.847.766 30.125.144 30.388.966
I 49.967 52.464 52.464 52.464 52.464
Capitol Cultura, recreere si religie
II 49.626 49.967 52.464 52.464 52.464 52.464
I 9.590 18.594
Capitol Protectia mediului
II 9.590 18.594
Capitol Cercetare fundamentala și
cercetare dezvoltare, din care:
Dezvoltarea capacitatii de cercetare- I 526.950 2.221.349 193.832 159.570 164.502 185.207
dezvoltare si de diseminare a 532
rezultatelor cercetarii II 635.361 640.956 569.906 542.700 585.449 585.449

Cresterea competitivitatii economice I 1.060.599 914.204 1.248.694 254.954 948.136 844.182


578
prin cercetare inovare II 755.200 835.027 872.620 942.820 972.693 908.871
Capitol Invatamant, din care:
I 6.177 5.094 9.655 9.922 9.988 9.988
Acordarea de rechizite scolare 224
II 6.177 5.094 9.655 9.922 9.988 9.988
Educatia universitara si postuniversitara I 4.366.864 5.950.669 6.204.365 6.204.365 6.204.365 6.204.365
246
in Romania II 4.366.864 5.950.669 6.204.365 6.204.365 6.204.365 6.204.365
I 50.567 80.627 69.246 82.884 84.955 86.993
Bani de liceu 491
II 50.567 80.627 69.246 82.884 84.955 86.993
Acordarea de ajutor financiar in I 2.579 5.901 12.738 15.499 15.888 15.888
vederea stimularii achizitionarii de 493
calculatoare II 2.579 5.901 12.738 15.499 15.888 15.888

pag.23
MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII
SINTEZA
fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli
pe anii 2018-2023

Anexa nr. 3 / 25 / 01 Pag. 1 - mii lei -


Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2018 preliminata 2020 descrestere 2021 2022 2023
tol graf Titlu col at 2019 2020/2019

A B 1 2 3 4 5 6 7
5000 TOTAL GENERAL
I.Credite de angajament 34.192.882 32.838.949 -3,96 32.598.298 33.527.180 33.320.002
II.Credite bugetare 23.078.790 32.025.318 32.838.949 2,54 33.745.627 34.098.127 34.298.127
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 33.705.420 32.460.339 -3,69 32.241.938 33.142.915 32.815.241
II.Credite bugetare 22.730.308 31.537.856 32.460.339 2,93 33.389.267 33.713.862 33.793.366
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 20.868.259 22.094.937 5,88 22.861.830 23.061.830 23.061.830
II.Credite bugetare 16.669.454 20.868.259 22.094.937 5,88 22.861.830 23.061.830 23.061.830
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 674.838 677.657 0,42 689.638 689.638 689.638
II.Credite bugetare 568.177 674.838 677.657 0,42 689.638 689.638 689.638
30 TITLUL III DOBANZI
I.Credite de angajament 350 1.450 314,29 450 450 450
II.Credite bugetare 85 350 1.450 314,29 450 450 450
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
I.Credite de angajament 5.704.242 5.600.000 -1,83 5.600.000 5.600.000 5.600.000
II.Credite bugetare 3.753.098 5.704.242 5.600.000 -1,83 5.600.000 5.600.000 5.600.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 3.119.285 1.340.717 -57,02 383.457 1.082.863 1.038.879
II.Credite bugetare 6.504 1.337.927 1.340.717 0,21 1.403.810 1.503.810 1.503.810
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
I.Credite de angajament 89.843 37.594 -58,16 33.074 28.080 13.908
II.Credite bugetare 90.193 89.843 37.594 -58,16 33.074 28.080 13.908
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
I.Credite de angajament 205.420 230.452 12,19 235.860 235.860 235.860
II.Credite bugetare 206.915 205.420 230.452 12,19 235.860 235.860 235.860
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
I.Credite de angajament 1.149.303 962.462 -16,26 977.813 1.007.402 737.884
II.Credite bugetare 257.343 983.097 962.462 -2,10 977.813 1.007.402 1.101.078
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I.Credite de angajament 1.521.600 1.365.070 -10,29 1.436.792 1.436.792 1.436.792
II.Credite bugetare 1.084.665 1.521.600 1.365.070 -10,29 1.436.792 1.436.792 1.436.792
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANTARE
RAMBURSABILA
I.Credite de angajament 372.280 150.000 -59,71 23.024
II.Credite bugetare 93.875 152.280 150.000 -1,50 150.000 150.000 150.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 475.462 370.460 -22,08 348.047 375.952 496.448
II.Credite bugetare 352.855 475.462 370.460 -22,08 348.047 375.952 496.448
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 475.462 370.460 -22,08 348.047 375.952 496.448
II.Credite bugetare 352.660 475.462 370.460 -22,08 348.047 375.952 496.448
72 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE
II.Credite bugetare 195
79 OPERATIUNI FINANCIARE

pag.24
MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII Anexa nr. 3 / 25 / 01 Pag. 2 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2018 preliminata 2020 descrestere 2021 2022 2023
tol graf Titlu col at 2019 2020/2019

A B 1 2 3 4 5 6 7
I.Credite de angajament 12.000 8.150 -32,08 8.313 8.313 8.313
II.Credite bugetare 3.689 12.000 8.150 -32,08 8.313 8.313 8.313
81 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE
I.Credite de angajament 12.000 8.150 -32,08 8.313 8.313 8.313
II.Credite bugetare 3.689 12.000 8.150 -32,08 8.313 8.313 8.313
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
II.Credite bugetare -8.062
85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
II.Credite bugetare -8.062
5300 CERCETARE FUNDAMENTALA SI
CERCETARE DEZVOLTARE
I.Credite de angajament 3.190.529 1.453.957 -54,43 425.774 1.123.888 1.040.639
II.Credite bugetare 34.486 1.530.959 1.453.957 -5,03 1.496.770 1.569.392 1.505.570
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 3.190.154 1.453.897 -54,43 425.774 1.123.888 1.040.639
II.Credite bugetare 34.536 1.530.584 1.453.897 -5,01 1.496.770 1.569.392 1.505.570
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 9.830 300 -96,95 300 300 300
II.Credite bugetare 65 9.830 300 -96,95 300 300 300
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 4.869 1.640 -66,32 1.700 1.700 1.700
II.Credite bugetare 822 4.869 1.640 -66,32 1.700 1.700 1.700
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
I.Credite de angajament 37.142 9.250 -75,10 9.250 9.250 9.250
II.Credite bugetare 32.682 37.142 9.250 -75,10 9.250 9.250 9.250
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 3.104.236 1.312.707 -57,71 373.967 1.073.373 1.029.389
II.Credite bugetare 1.322.878 1.312.707 -0,77 1.394.320 1.494.320 1.494.320
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
I.Credite de angajament 200
II.Credite bugetare 9 200
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
I.Credite de angajament 33.757 130.000 285,11 40.557 39.265
II.Credite bugetare 958 155.545 130.000 -16,42 91.200 63.822
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I.Credite de angajament 120
II.Credite bugetare 120
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 375 60 -84,00
II.Credite bugetare 375 60 -84,00
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 375 60 -84,00
II.Credite bugetare 375 60 -84,00
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
II.Credite bugetare -49
85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
II.Credite bugetare -49
6500 INVATAMANT
pag.25
MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII Anexa nr. 3 / 25 / 01 Pag. 3 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2018 preliminata 2020 descrestere 2021 2022 2023
tol graf Titlu col at 2019 2020/2019

A B 1 2 3 4 5 6 7
I.Credite de angajament 30.942.796 31.313.934 1,20 32.120.060 32.350.828 32.226.899
II.Credite bugetare 22.994.678 30.434.802 31.313.934 2,89 32.196.393 32.476.271 32.740.093
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 30.455.709 30.935.384 1,57 31.763.700 31.966.563 31.722.138
II.Credite bugetare 22.646.146 29.947.715 30.935.384 3,30 31.840.033 32.092.006 32.235.332
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 20.858.429 22.094.637 5,93 22.861.530 23.061.530 23.061.530
II.Credite bugetare 16.669.389 20.858.429 22.094.637 5,93 22.861.530 23.061.530 23.061.530
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 669.937 675.985 0,90 687.906 687.906 687.906
II.Credite bugetare 567.322 669.937 675.985 0,90 687.906 687.906 687.906
30 TITLUL III DOBANZI
I.Credite de angajament 350 1.450 314,29 450 450 450
II.Credite bugetare 85 350 1.450 314,29 450 450 450
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
I.Credite de angajament 5.617.165 5.538.318 -1,40 5.538.318 5.538.318 5.538.318
II.Credite bugetare 3.670.823 5.617.165 5.538.318 -1,40 5.538.318 5.538.318 5.538.318
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 5.459 9.416 72,49 9.490 9.490 9.490
II.Credite bugetare 6.504 5.459 9.416 72,49 9.490 9.490 9.490
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
I.Credite de angajament 89.643 37.594 -58,06 33.074 28.080 13.908
II.Credite bugetare 90.184 89.643 37.594 -58,06 33.074 28.080 13.908
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
I.Credite de angajament 205.420 230.452 12,19 235.860 235.860 235.860
II.Credite bugetare 206.915 205.420 230.452 12,19 235.860 235.860 235.860
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
I.Credite de angajament 1.115.546 832.462 -25,38 937.256 968.137 737.884
II.Credite bugetare 256.385 827.552 832.462 0,59 886.613 943.580 1.101.078
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I.Credite de angajament 1.521.480 1.365.070 -10,28 1.436.792 1.436.792 1.436.792
II.Credite bugetare 1.084.665 1.521.480 1.365.070 -10,28 1.436.792 1.436.792 1.436.792
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANTARE
RAMBURSABILA
I.Credite de angajament 372.280 150.000 -59,71 23.024
II.Credite bugetare 93.875 152.280 150.000 -1,50 150.000 150.000 150.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 475.087 370.400 -22,04 348.047 375.952 496.448
II.Credite bugetare 352.855 475.087 370.400 -22,04 348.047 375.952 496.448
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 475.087 370.400 -22,04 348.047 375.952 496.448
II.Credite bugetare 352.660 475.087 370.400 -22,04 348.047 375.952 496.448
72 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE
II.Credite bugetare 195
79 OPERATIUNI FINANCIARE
I.Credite de angajament 12.000 8.150 -32,08 8.313 8.313 8.313
II.Credite bugetare 3.689 12.000 8.150 -32,08 8.313 8.313 8.313
81 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE
I.Credite de angajament 12.000 8.150 -32,08 8.313 8.313 8.313
II.Credite bugetare 3.689 12.000 8.150 -32,08 8.313 8.313 8.313
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

pag.26
MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII Anexa nr. 3 / 25 / 01 Pag. 4 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2018 preliminata 2020 descrestere 2021 2022 2023
tol graf Titlu col at 2019 2020/2019

A B 1 2 3 4 5 6 7
RECUPERATE IN ANUL CURENT
II.Credite bugetare -8.013
85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
II.Credite bugetare -8.013
6700 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE
I.Credite de angajament 49.967 52.464 5,00 52.464 52.464 52.464
II.Credite bugetare 49.626 49.967 52.464 5,00 52.464 52.464 52.464
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 49.967 52.464 5,00 52.464 52.464 52.464
II.Credite bugetare 49.626 49.967 52.464 5,00 52.464 52.464 52.464
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 32 32 0,00 32 32 32
II.Credite bugetare 33 32 32 0,00 32 32 32
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
I.Credite de angajament 49.935 52.432 5,00 52.432 52.432 52.432
II.Credite bugetare 49.593 49.935 52.432 5,00 52.432 52.432 52.432
7400 PROTECTIA MEDIULUI
I.Credite de angajament 9.590 18.594 93,89
II.Credite bugetare 9.590 18.594 93,89
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 9.590 18.594 93,89
II.Credite bugetare 9.590 18.594 93,89
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 9.590 18.594 93,89
II.Credite bugetare 9.590 18.594 93,89
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT
I.Credite de angajament 31.598.801 30.537.250 -3,36 30.247.671 31.174.053 30.966.875
II.Credite bugetare 21.011.262 29.431.237 30.537.250 3,76 31.395.000 31.745.000 31.945.000
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 31.423.217 30.355.800 -3,40 30.147.671 31.074.053 30.766.875
II.Credite bugetare 20.924.344 29.255.653 30.355.800 3,76 31.295.000 31.645.000 31.745.000
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 19.959.918 21.250.000 6,46 22.000.000 22.200.000 22.200.000
II.Credite bugetare 15.735.208 19.959.918 21.250.000 6,46 22.000.000 22.200.000 22.200.000
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 79.656 80.000 0,43 80.000 80.000 80.000
II.Credite bugetare 69.834 79.656 80.000 0,43 80.000 80.000 80.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
I.Credite de angajament 5.704.242 5.600.000 -1,83 5.600.000 5.600.000 5.600.000
II.Credite bugetare 3.753.098 5.704.242 5.600.000 -1,83 5.600.000 5.600.000 5.600.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 3.115.431 1.336.800 -57,09 379.647 1.079.053 1.035.069
II.Credite bugetare 1.789 1.334.073 1.336.800 0,20 1.400.000 1.500.000 1.500.000
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
I.Credite de angajament 398
II.Credite bugetare 461 398
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
I.Credite de angajament 190.445 210.000 10,27 215.000 215.000 215.000
II.Credite bugetare 196.461 190.445 210.000 10,27 215.000 215.000 215.000
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-

pag.27
MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII Anexa nr. 3 / 25 / 01 Pag. 5 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2018 preliminata 2020 descrestere 2021 2022 2023
tol graf Titlu col at 2019 2020/2019

A B 1 2 3 4 5 6 7
2020
I.Credite de angajament 520.727 400.000 -23,18 450.000 500.000 236.806
II.Credite bugetare 30.135 354.521 400.000 12,83 450.000 500.000 600.000
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I.Credite de angajament 1.480.120 1.329.000 -10,21 1.400.000 1.400.000 1.400.000
II.Credite bugetare 1.043.484 1.480.120 1.329.000 -10,21 1.400.000 1.400.000 1.400.000
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANTARE
RAMBURSABILA
I.Credite de angajament 372.280 150.000 -59,71 23.024
II.Credite bugetare 93.875 152.280 150.000 -1,50 150.000 150.000 150.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 175.584 181.450 3,34 100.000 100.000 200.000
II.Credite bugetare 91.085 175.584 181.450 3,34 100.000 100.000 200.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 175.584 181.450 3,34 100.000 100.000 200.000
II.Credite bugetare 91.085 175.584 181.450 3,34 100.000 100.000 200.000
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
II.Credite bugetare -4.166
85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
II.Credite bugetare -4.166
5100 01 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE
I.Credite de angajament 3.186.745 1.451.776 -54,44 423.774 1.121.888 1.038.639
II.Credite bugetare 32.632 1.527.175 1.451.776 -4,94 1.494.770 1.567.392 1.503.570
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 3.186.395 1.451.776 -54,44 423.774 1.121.888 1.038.639
II.Credite bugetare 32.682 1.526.825 1.451.776 -4,92 1.494.770 1.567.392 1.503.570
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 9.564
II.Credite bugetare 9.564
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 4.016
II.Credite bugetare 4.016
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
I.Credite de angajament 37.142 9.250 -75,10 9.250 9.250 9.250
II.Credite bugetare 32.682 37.142 9.250 -75,10 9.250 9.250 9.250
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 3.103.986 1.312.526 -57,71 373.967 1.073.373 1.029.389
II.Credite bugetare 1.322.628 1.312.526 -0,76 1.394.320 1.494.320 1.494.320
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
I.Credite de angajament 200
II.Credite bugetare 200
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
I.Credite de angajament 31.367 130.000 314,45 40.557 39.265
II.Credite bugetare 153.155 130.000 -15,12 91.200 63.822
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I.Credite de angajament 120
II.Credite bugetare 120
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 350

pag.28
MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII Anexa nr. 3 / 25 / 01 Pag. 6 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2018 preliminata 2020 descrestere 2021 2022 2023
tol graf Titlu col at 2019 2020/2019

A B 1 2 3 4 5 6 7
II.Credite bugetare 350
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 350
II.Credite bugetare 350
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
II.Credite bugetare -49
85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
II.Credite bugetare -49
5301 CERCETARE FUNDAMENTALA SI
CERCETARE DEZVOLTARE
I.Credite de angajament 3.186.745 1.451.776 -54,44 423.774 1.121.888 1.038.639
II.Credite bugetare 32.632 1.527.175 1.451.776 -4,94 1.494.770 1.567.392 1.503.570
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 3.186.395 1.451.776 -54,44 423.774 1.121.888 1.038.639
II.Credite bugetare 32.682 1.526.825 1.451.776 -4,92 1.494.770 1.567.392 1.503.570
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 9.564
II.Credite bugetare 9.564
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 4.016
II.Credite bugetare 4.016
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
I.Credite de angajament 37.142 9.250 -75,10 9.250 9.250 9.250
II.Credite bugetare 32.682 37.142 9.250 -75,10 9.250 9.250 9.250
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 3.103.986 1.312.526 -57,71 373.967 1.073.373 1.029.389
II.Credite bugetare 1.322.628 1.312.526 -0,76 1.394.320 1.494.320 1.494.320
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
I.Credite de angajament 200
II.Credite bugetare 200
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
I.Credite de angajament 31.367 130.000 314,45 40.557 39.265
II.Credite bugetare 153.155 130.000 -15,12 91.200 63.822
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I.Credite de angajament 120
II.Credite bugetare 120
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 350
II.Credite bugetare 350
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 350
II.Credite bugetare 350
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
II.Credite bugetare -49
85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
II.Credite bugetare -49
6500 01 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL
CULTURALE
pag.29
MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII Anexa nr. 3 / 25 / 01 Pag. 7 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2018 preliminata 2020 descrestere 2021 2022 2023
tol graf Titlu col at 2019 2020/2019

A B 1 2 3 4 5 6 7
I.Credite de angajament 28.402.466 29.066.880 2,34 29.823.897 30.052.165 29.928.236
II.Credite bugetare 20.978.630 27.894.472 29.066.880 4,20 29.900.230 30.177.608 30.441.430
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 28.227.232 28.885.430 2,33 29.723.897 29.952.165 29.728.236
II.Credite bugetare 20.891.662 27.719.238 28.885.430 4,21 29.800.230 30.077.608 30.241.430
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 19.950.354 21.250.000 6,51 22.000.000 22.200.000 22.200.000
II.Credite bugetare 15.735.208 19.950.354 21.250.000 6,51 22.000.000 22.200.000 22.200.000
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 75.640 80.000 5,76 80.000 80.000 80.000
II.Credite bugetare 69.834 75.640 80.000 5,76 80.000 80.000 80.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
I.Credite de angajament 5.667.100 5.590.750 -1,35 5.590.750 5.590.750 5.590.750
II.Credite bugetare 3.720.416 5.667.100 5.590.750 -1,35 5.590.750 5.590.750 5.590.750
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 1.855 5.680 206,20 5.680 5.680 5.680
II.Credite bugetare 1.789 1.855 5.680 206,20 5.680 5.680 5.680
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
I.Credite de angajament 198
II.Credite bugetare 461 198
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
I.Credite de angajament 190.445 210.000 10,27 215.000 215.000 215.000
II.Credite bugetare 196.461 190.445 210.000 10,27 215.000 215.000 215.000
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
I.Credite de angajament 489.360 270.000 -44,83 409.443 460.735 236.806
II.Credite bugetare 30.135 201.366 270.000 34,08 358.800 436.178 600.000
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I.Credite de angajament 1.480.000 1.329.000 -10,20 1.400.000 1.400.000 1.400.000
II.Credite bugetare 1.043.484 1.480.000 1.329.000 -10,20 1.400.000 1.400.000 1.400.000
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANTARE
RAMBURSABILA
I.Credite de angajament 372.280 150.000 -59,71 23.024
II.Credite bugetare 93.875 152.280 150.000 -1,50 150.000 150.000 150.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 175.234 181.450 3,55 100.000 100.000 200.000
II.Credite bugetare 91.085 175.234 181.450 3,55 100.000 100.000 200.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 175.234 181.450 3,55 100.000 100.000 200.000
II.Credite bugetare 91.085 175.234 181.450 3,55 100.000 100.000 200.000
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
II.Credite bugetare -4.117
85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
II.Credite bugetare -4.117
6501 INVATAMANT
I.Credite de angajament 28.352.499 29.014.416 2,33 29.771.433 29.999.701 29.875.772
II.Credite bugetare 20.929.004 27.844.505 29.014.416 4,20 29.847.766 30.125.144 30.388.966
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 28.177.265 28.832.966 2,33 29.671.433 29.899.701 29.675.772
II.Credite bugetare 20.842.036 27.669.271 28.832.966 4,21 29.747.766 30.025.144 30.188.966

pag.30
MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII Anexa nr. 3 / 25 / 01 Pag. 8 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2018 preliminata 2020 descrestere 2021 2022 2023
tol graf Titlu col at 2019 2020/2019

A B 1 2 3 4 5 6 7
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 19.950.354 21.250.000 6,51 22.000.000 22.200.000 22.200.000
II.Credite bugetare 15.735.208 19.950.354 21.250.000 6,51 22.000.000 22.200.000 22.200.000
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 75.608 79.968 5,77 79.968 79.968 79.968
II.Credite bugetare 69.801 75.608 79.968 5,77 79.968 79.968 79.968
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
I.Credite de angajament 5.617.165 5.538.318 -1,40 5.538.318 5.538.318 5.538.318
II.Credite bugetare 3.670.823 5.617.165 5.538.318 -1,40 5.538.318 5.538.318 5.538.318
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 1.855 5.680 206,20 5.680 5.680 5.680
II.Credite bugetare 1.789 1.855 5.680 206,20 5.680 5.680 5.680
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
I.Credite de angajament 198
II.Credite bugetare 461 198
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
I.Credite de angajament 190.445 210.000 10,27 215.000 215.000 215.000
II.Credite bugetare 196.461 190.445 210.000 10,27 215.000 215.000 215.000
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
I.Credite de angajament 489.360 270.000 -44,83 409.443 460.735 236.806
II.Credite bugetare 30.135 201.366 270.000 34,08 358.800 436.178 600.000
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I.Credite de angajament 1.480.000 1.329.000 -10,20 1.400.000 1.400.000 1.400.000
II.Credite bugetare 1.043.484 1.480.000 1.329.000 -10,20 1.400.000 1.400.000 1.400.000
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANTARE
RAMBURSABILA
I.Credite de angajament 372.280 150.000 -59,71 23.024
II.Credite bugetare 93.875 152.280 150.000 -1,50 150.000 150.000 150.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 175.234 181.450 3,55 100.000 100.000 200.000
II.Credite bugetare 91.085 175.234 181.450 3,55 100.000 100.000 200.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 175.234 181.450 3,55 100.000 100.000 200.000
II.Credite bugetare 91.085 175.234 181.450 3,55 100.000 100.000 200.000
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
II.Credite bugetare -4.117
85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
II.Credite bugetare -4.117
6701 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE
I.Credite de angajament 49.967 52.464 5,00 52.464 52.464 52.464
II.Credite bugetare 49.626 49.967 52.464 5,00 52.464 52.464 52.464
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 49.967 52.464 5,00 52.464 52.464 52.464
II.Credite bugetare 49.626 49.967 52.464 5,00 52.464 52.464 52.464
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 32 32 0,00 32 32 32
II.Credite bugetare 33 32 32 0,00 32 32 32
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

pag.31
MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII Anexa nr. 3 / 25 / 01 Pag. 9 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2018 preliminata 2020 descrestere 2021 2022 2023
tol graf Titlu col at 2019 2020/2019

A B 1 2 3 4 5 6 7
I.Credite de angajament 49.935 52.432 5,00 52.432 52.432 52.432
II.Credite bugetare 49.593 49.935 52.432 5,00 52.432 52.432 52.432
7000 01 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE
PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE
I.Credite de angajament 9.590 18.594 93,89
II.Credite bugetare 9.590 18.594 93,89
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 9.590 18.594 93,89
II.Credite bugetare 9.590 18.594 93,89
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 9.590 18.594 93,89
II.Credite bugetare 9.590 18.594 93,89
7401 PROTECTIA MEDIULUI
I.Credite de angajament 9.590 18.594 93,89
II.Credite bugetare 9.590 18.594 93,89
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 9.590 18.594 93,89
II.Credite bugetare 9.590 18.594 93,89
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 9.590 18.594 93,89
II.Credite bugetare 9.590 18.594 93,89
5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
I.Credite de angajament 45.714 19.181 -58,04 22.500 25.000 25.000
II.Credite bugetare 3.640 45.714 19.181 -58,04 22.500 25.000 25.000
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 45.714 19.181 -58,04 22.500 25.000 25.000
II.Credite bugetare 3.640 45.714 19.181 -58,04 22.500 25.000 25.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 250 181 -27,60
II.Credite bugetare 250 181 -27,60
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
I.Credite de angajament 500 2.000 300,00 2.500 3.000 3.000
II.Credite bugetare 395 500 2.000 300,00 2.500 3.000 3.000
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
I.Credite de angajament 44.964 17.000 -62,19 20.000 22.000 22.000
II.Credite bugetare 3.245 44.964 17.000 -62,19 20.000 22.000 22.000
5308 CERCETARE FUNDAMENTALA SI
CERCETARE DEZVOLTARE
I.Credite de angajament 2.640 181 -93,14
II.Credite bugetare 967 2.640 181 -93,14
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 2.640 181 -93,14
II.Credite bugetare 967 2.640 181 -93,14
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 250 181 -27,60
II.Credite bugetare 250 181 -27,60
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
II.Credite bugetare 9
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
pag.32
MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII Anexa nr. 3 / 25 / 01 Pag. 10 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2018 preliminata 2020 descrestere 2021 2022 2023
tol graf Titlu col at 2019 2020/2019

A B 1 2 3 4 5 6 7
I.Credite de angajament 2.390
II.Credite bugetare 958 2.390
6508 INVATAMANT
I.Credite de angajament 43.074 19.000 -55,89 22.500 25.000 25.000
II.Credite bugetare 2.673 43.074 19.000 -55,89 22.500 25.000 25.000
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 43.074 19.000 -55,89 22.500 25.000 25.000
II.Credite bugetare 2.673 43.074 19.000 -55,89 22.500 25.000 25.000
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
I.Credite de angajament 500 2.000 300,00 2.500 3.000 3.000
II.Credite bugetare 386 500 2.000 300,00 2.500 3.000 3.000
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
I.Credite de angajament 42.574 17.000 -60,07 20.000 22.000 22.000
II.Credite bugetare 2.287 42.574 17.000 -60,07 20.000 22.000 22.000
5010 VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI
I.Credite de angajament 2.548.367 2.282.518 -10,43 2.328.127 2.328.127 2.328.127
II.Credite bugetare 2.063.888 2.548.367 2.282.518 -10,43 2.328.127 2.328.127 2.328.127
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 2.236.489 2.085.358 -6,76 2.071.767 2.043.862 2.023.366
II.Credite bugetare 1.802.324 2.236.489 2.085.358 -6,76 2.071.767 2.043.862 2.023.366
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 908.341 844.937 -6,98 861.830 861.830 861.830
II.Credite bugetare 934.246 908.341 844.937 -6,98 861.830 861.830 861.830
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 595.182 597.657 0,42 609.638 609.638 609.638
II.Credite bugetare 498.343 595.182 597.657 0,42 609.638 609.638 609.638
30 TITLUL III DOBANZI
I.Credite de angajament 350 1.450 314,29 450 450 450
II.Credite bugetare 85 350 1.450 314,29 450 450 450
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 3.604 3.736 3,66 3.810 3.810 3.810
II.Credite bugetare 4.715 3.604 3.736 3,66 3.810 3.810 3.810
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
I.Credite de angajament 88.945 35.594 -59,98 30.574 25.080 10.908
II.Credite bugetare 89.337 88.945 35.594 -59,98 30.574 25.080 10.908
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
I.Credite de angajament 14.975 20.452 36,57 20.860 20.860 20.860
II.Credite bugetare 10.454 14.975 20.452 36,57 20.860 20.860 20.860
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
I.Credite de angajament 583.612 545.462 -6,54 507.813 485.402 479.078
II.Credite bugetare 223.963 583.612 545.462 -6,54 507.813 485.402 479.078
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I.Credite de angajament 41.480 36.070 -13,04 36.792 36.792 36.792
II.Credite bugetare 41.181 41.480 36.070 -13,04 36.792 36.792 36.792
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 299.878 189.010 -36,97 248.047 275.952 296.448
II.Credite bugetare 261.770 299.878 189.010 -36,97 248.047 275.952 296.448
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

pag.33
MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII Anexa nr. 3 / 25 / 01 Pag. 11 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2018 preliminata 2020 descrestere 2021 2022 2023
tol graf Titlu col at 2019 2020/2019

A B 1 2 3 4 5 6 7
I.Credite de angajament 299.878 189.010 -36,97 248.047 275.952 296.448
II.Credite bugetare 261.575 299.878 189.010 -36,97 248.047 275.952 296.448
72 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE
II.Credite bugetare 195
79 OPERATIUNI FINANCIARE
I.Credite de angajament 12.000 8.150 -32,08 8.313 8.313 8.313
II.Credite bugetare 3.689 12.000 8.150 -32,08 8.313 8.313 8.313
81 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE
I.Credite de angajament 12.000 8.150 -32,08 8.313 8.313 8.313
II.Credite bugetare 3.689 12.000 8.150 -32,08 8.313 8.313 8.313
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
II.Credite bugetare -3.896
85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
II.Credite bugetare -3.896
5310 CERCETARE FUNDAMENTALA SI
CERCETARE DEZVOLTARE
I.Credite de angajament 1.144 2.000 74,83 2.000 2.000 2.000
II.Credite bugetare 887 1.144 2.000 74,83 2.000 2.000 2.000
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 1.119 1.940 73,37 2.000 2.000 2.000
II.Credite bugetare 887 1.119 1.940 73,37 2.000 2.000 2.000
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 266 300 12,78 300 300 300
II.Credite bugetare 65 266 300 12,78 300 300 300
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 853 1.640 92,26 1.700 1.700 1.700
II.Credite bugetare 822 853 1.640 92,26 1.700 1.700 1.700
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 25 60 140,00
II.Credite bugetare 25 60 140,00
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 25 60 140,00
II.Credite bugetare 25 60 140,00
6510 INVATAMANT
I.Credite de angajament 2.547.223 2.280.518 -10,47 2.326.127 2.326.127 2.326.127
II.Credite bugetare 2.063.001 2.547.223 2.280.518 -10,47 2.326.127 2.326.127 2.326.127
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 2.235.370 2.083.418 -6,80 2.069.767 2.041.862 2.021.366
II.Credite bugetare 1.801.437 2.235.370 2.083.418 -6,80 2.069.767 2.041.862 2.021.366
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 908.075 844.637 -6,99 861.530 861.530 861.530
II.Credite bugetare 934.181 908.075 844.637 -6,99 861.530 861.530 861.530
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 594.329 596.017 0,28 607.938 607.938 607.938
II.Credite bugetare 497.521 594.329 596.017 0,28 607.938 607.938 607.938
30 TITLUL III DOBANZI
I.Credite de angajament 350 1.450 314,29 450 450 450
II.Credite bugetare 85 350 1.450 314,29 450 450 450
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 3.604 3.736 3,66 3.810 3.810 3.810
II.Credite bugetare 4.715 3.604 3.736 3,66 3.810 3.810 3.810
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
I.Credite de angajament 88.945 35.594 -59,98 30.574 25.080 10.908

pag.34
MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII Anexa nr. 3 / 25 / 01 Pag. 12 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2018 preliminata 2020 descrestere 2021 2022 2023
tol graf Titlu col at 2019 2020/2019

A B 1 2 3 4 5 6 7
II.Credite bugetare 89.337 88.945 35.594 -59,98 30.574 25.080 10.908
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
I.Credite de angajament 14.975 20.452 36,57 20.860 20.860 20.860
II.Credite bugetare 10.454 14.975 20.452 36,57 20.860 20.860 20.860
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
I.Credite de angajament 583.612 545.462 -6,54 507.813 485.402 479.078
II.Credite bugetare 223.963 583.612 545.462 -6,54 507.813 485.402 479.078
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I.Credite de angajament 41.480 36.070 -13,04 36.792 36.792 36.792
II.Credite bugetare 41.181 41.480 36.070 -13,04 36.792 36.792 36.792
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 299.853 188.950 -36,99 248.047 275.952 296.448
II.Credite bugetare 261.770 299.853 188.950 -36,99 248.047 275.952 296.448
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 299.853 188.950 -36,99 248.047 275.952 296.448
II.Credite bugetare 261.575 299.853 188.950 -36,99 248.047 275.952 296.448
72 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE
II.Credite bugetare 195
79 OPERATIUNI FINANCIARE
I.Credite de angajament 12.000 8.150 -32,08 8.313 8.313 8.313
II.Credite bugetare 3.689 12.000 8.150 -32,08 8.313 8.313 8.313
81 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE
I.Credite de angajament 12.000 8.150 -32,08 8.313 8.313 8.313
II.Credite bugetare 3.689 12.000 8.150 -32,08 8.313 8.313 8.313
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
II.Credite bugetare -3.896
85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
II.Credite bugetare -3.896

pag.35
MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate
pe anii 2018-2023
(sume alocate din bugetul de stat)

Anexa nr. 3 / 25 / 02 Pag. 1 - mii lei -


Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2018 preliminata 2020 descrestere 2021 2022 2023
tol graf Titlu col at 2019 2020/2019

A B 1 2 3 4 5 6 7
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT
I.Credite de angajament 31.598.801 30.537.250 -3,36 30.247.671 31.174.053 30.966.875
II.Credite bugetare 21.011.262 29.431.237 30.537.250 3,76 31.395.000 31.745.000 31.945.000
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 31.423.217 30.355.800 -3,40 30.147.671 31.074.053 30.766.875
II.Credite bugetare 20.924.344 29.255.653 30.355.800 3,76 31.295.000 31.645.000 31.745.000
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 19.959.918 21.250.000 6,46 22.000.000 22.200.000 22.200.000
II.Credite bugetare 15.735.208 19.959.918 21.250.000 6,46 22.000.000 22.200.000 22.200.000
01 Cheltuieli salariale in bani
I.Credite de angajament 18.889.654
II.Credite bugetare 14.774.743 18.889.654 20.389.717 7,94
01 Salarii de baza
I.Credite de angajament 15.634.947
II.Credite bugetare 13.386.729 15.634.947 17.170.609 9,82
02 Salarii de merit
II.Credite bugetare 7
05 Sporuri pentru conditii de munca
I.Credite de angajament 122.218
II.Credite bugetare 83.692 122.218 105.458 -13,71
06 Alte sporuri
I.Credite de angajament 703.125
II.Credite bugetare 91.278 703.125 690.327 -1,82
10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul
I.Credite de angajament 185.824
II.Credite bugetare 130.880 185.824 185.824 0,00
11 Fond aferent platii cu ora
I.Credite de angajament 1.208.100
II.Credite bugetare 1.009.796 1.208.100 1.156.462 -4,27
12 Indemnizatii platite unor persoane din afara
unitatii
I.Credite de angajament 950
II.Credite bugetare 359 950 950 0,00
13 Drepturi de delegare
I.Credite de angajament 941
II.Credite bugetare 313 941 820 -12,86
14 Indemnizatii de detasare
I.Credite de angajament 100
II.Credite bugetare 56 100 100 0,00
15 Alocatii pentru transportul la si de la locul de
munca
I.Credite de angajament 660
II.Credite bugetare 548 660 660 0,00
16 Alocatii pentru locuinte
I.Credite de angajament 35
II.Credite bugetare 18 35 25 -28,57
17 Indemnizatii de hrana
I.Credite de angajament 880.140
II.Credite bugetare 880.140 926.282 5,24
30 Alte drepturi salariale in bani
I.Credite de angajament 152.614
II.Credite bugetare 71.068 152.614 152.200 -0,27

pag.36
MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII Anexa nr. 3 / 25 / 02 Pag. 2 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2018 preliminata 2020 descrestere 2021 2022 2023
tol graf Titlu col at 2019 2020/2019

A B 1 2 3 4 5 6 7
02 Cheltuieli salariale in natura
I.Credite de angajament 404.861
II.Credite bugetare 399.503 404.861 401.510 -0,83
04 Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia
sa
I.Credite de angajament 265
II.Credite bugetare 173 265 210 -20,75
06 Vouchere de vacanta
I.Credite de angajament 404.596
II.Credite bugetare 399.331 404.596 401.300 -0,81
03 Contributii
I.Credite de angajament 665.403
II.Credite bugetare 560.962 665.403 458.773 -31,05
01 Contributii de asigurari sociale de stat
I.Credite de angajament 151.456
II.Credite bugetare 172.366 151.456
02 Contributii de asigurari de somaj
I.Credite de angajament 3.824
II.Credite bugetare 4.714 3.824
03 Contributii de asigurari sociale de sanatate
I.Credite de angajament 39.365
II.Credite bugetare 54.380 39.365
04 Contributii de asigurari pentru accidente de munca
si boli profesionale
I.Credite de angajament 2.218
II.Credite bugetare 1.772 2.218
06 Contributii pentru concedii si indemnizatii
I.Credite de angajament 7.301
II.Credite bugetare 11.142 7.301
07 Contributia asiguratorie pentru munca
I.Credite de angajament 421.238
II.Credite bugetare 301.951 421.238 458.773 8,91
08 Contributii platite de angajator in numele
angajatului
I.Credite de angajament 40.001
II.Credite bugetare 14.637 40.001
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 79.656 80.000 0,43 80.000 80.000 80.000
II.Credite bugetare 69.834 79.656 80.000 0,43 80.000 80.000 80.000
01 Bunuri si servicii
I.Credite de angajament 62.888
II.Credite bugetare 52.747 62.888 63.232 0,55
01 Furnituri de birou
I.Credite de angajament 1.626
II.Credite bugetare 1.647 1.626 1.626 0,00
02 Materiale pentru curatenie
I.Credite de angajament 870
II.Credite bugetare 792 870 870 0,00
03 Incalzit, iluminat si forta motrica
I.Credite de angajament 18.726
II.Credite bugetare 15.568 18.726 19.070 1,84
04 Apa, canal si salubritate
I.Credite de angajament 2.582
II.Credite bugetare 2.110 2.582 2.582 0,00
05 Carburanti si lubrifianti
I.Credite de angajament 1.368
II.Credite bugetare 1.215 1.368 1.368 0,00

pag.37
MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII Anexa nr. 3 / 25 / 02 Pag. 3 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2018 preliminata 2020 descrestere 2021 2022 2023
tol graf Titlu col at 2019 2020/2019

A B 1 2 3 4 5 6 7
06 Piese de schimb
I.Credite de angajament 506
II.Credite bugetare 436 506 506 0,00
07 Transport
I.Credite de angajament 238
II.Credite bugetare 216 238 238 0,00
08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
I.Credite de angajament 4.086
II.Credite bugetare 3.981 4.086 4.086 0,00
09 Materiale si prestari de servicii cu caracter
functional
I.Credite de angajament 8.423
II.Credite bugetare 8.348 8.423 8.423 0,00
30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
functionare
I.Credite de angajament 24.463
II.Credite bugetare 18.434 24.463 24.463 0,00
02 Reparatii curente
I.Credite de angajament 1.969
II.Credite bugetare 1.894 1.969 1.969 0,00
03 Hrana
I.Credite de angajament 60
II.Credite bugetare 46 60 60 0,00
01 Hrana pentru oameni
I.Credite de angajament 60
II.Credite bugetare 46 60 60 0,00
04 Medicamente si materiale sanitare
I.Credite de angajament 65
II.Credite bugetare 46 65 65 0,00
01 Medicamente
I.Credite de angajament 53
II.Credite bugetare 38 53 53 0,00
02 Materiale sanitare
I.Credite de angajament 12
II.Credite bugetare 8 12 12 0,00
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
I.Credite de angajament 2.078
II.Credite bugetare 2.814 2.078 2.078 0,00
01 Uniforme si echipament
I.Credite de angajament 465
II.Credite bugetare 503 465 465 0,00
03 Lenjerie si accesorii de pat
I.Credite de angajament 10
II.Credite bugetare 10 10 0,00
30 Alte obiecte de inventar
I.Credite de angajament 1.603
II.Credite bugetare 2.311 1.603 1.603 0,00
06 Deplasari, detasari, transferari
I.Credite de angajament 4.461
II.Credite bugetare 6.095 4.461 4.461 0,00
01 Deplasari interne, detasari, transferari
I.Credite de angajament 4.084
II.Credite bugetare 5.799 4.084 4.084 0,00
02 Deplasari in strainatate
I.Credite de angajament 377
II.Credite bugetare 296 377 377 0,00
11 Carti, publicatii si materiale documentare
pag.38
MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII Anexa nr. 3 / 25 / 02 Pag. 4 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2018 preliminata 2020 descrestere 2021 2022 2023
tol graf Titlu col at 2019 2020/2019

A B 1 2 3 4 5 6 7
I.Credite de angajament 786
II.Credite bugetare 862 786 786 0,00
12 Consultanta si expertiza
I.Credite de angajament 72
II.Credite bugetare 72 72 0,00
13 Pregatire profesionala
I.Credite de angajament 1.379
II.Credite bugetare 1.283 1.379 1.379 0,00
14 Protectia muncii
I.Credite de angajament 203
II.Credite bugetare 141 203 203 0,00
25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din
actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit
dispozitiilor legale
I.Credite de angajament 21
II.Credite bugetare 21 21 0,00
30 Alte cheltuieli
I.Credite de angajament 5.674
II.Credite bugetare 3.906 5.674 5.674 0,00
01 Reclama si publicitate
I.Credite de angajament 143
II.Credite bugetare 8 143 143 0,00
02 Protocol si reprezentare
I.Credite de angajament 149
II.Credite bugetare 54 149 149 0,00
03 Prime de asigurare non-viata
I.Credite de angajament 410
II.Credite bugetare 341 410 410 0,00
04 Chirii
I.Credite de angajament 871
II.Credite bugetare 690 871 871 0,00
07 Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului
institutiei publice
I.Credite de angajament 5
II.Credite bugetare 1 5
09 Executarea silita a creantelor bugetare
I.Credite de angajament 1
II.Credite bugetare 1 6 500,00
30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
I.Credite de angajament 4.095
II.Credite bugetare 2.812 4.095 4.095 0,00
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
I.Credite de angajament 5.704.242 5.600.000 -1,83 5.600.000 5.600.000 5.600.000
II.Credite bugetare 3.753.098 5.704.242 5.600.000 -1,83 5.600.000 5.600.000 5.600.000
01 Transferuri curente
I.Credite de angajament 5.638.717
II.Credite bugetare 3.753.098 5.638.717 5.600.000 -0,69
01 Transferuri catre institutii publice
I.Credite de angajament 199.326
II.Credite bugetare 142.591 199.326 211.042 5,88
02 Finantarea de baza a invatamantului superior
I.Credite de angajament 5.260.930
II.Credite bugetare 3.442.545 5.260.930 5.202.058 -1,12
63 Transferuri de la bugetul de stat catre institutii de
invatamant superior de stat pentru subventionarea
unor cheltuieli ale caminelor si cantinelor
studentesti
pag.39
MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII Anexa nr. 3 / 25 / 02 Pag. 5 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2018 preliminata 2020 descrestere 2021 2022 2023
tol graf Titlu col at 2019 2020/2019

A B 1 2 3 4 5 6 7
I.Credite de angajament 178.461
II.Credite bugetare 167.963 178.461 186.900 4,73
02 Transferuri de capital
I.Credite de angajament 65.525
II.Credite bugetare 65.525
15 Finantarea cheltuielilor de capital ale unitatilor de
invatamant preuniversitar
I.Credite de angajament 65.525
II.Credite bugetare 65.525
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 3.115.431 1.336.800 -57,09 379.647 1.079.053 1.035.069
II.Credite bugetare 1.789 1.334.073 1.336.800 0,20 1.400.000 1.500.000 1.500.000
01 A. Transferuri interne
I.Credite de angajament 2.973.110
II.Credite bugetare 1.191.752 1.190.654 -0,09
12 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat
I.Credite de angajament 27.590
II.Credite bugetare 27.590 40.594 47,13
13 Programe de dezvoltare
I.Credite de angajament 2.172.206
II.Credite bugetare 594.813 520.240 -12,54
48 Finantarea proiectelor de cercetare-dezvoltare si
inovare
I.Credite de angajament 773.314
II.Credite bugetare 569.349 629.820 10,62
02 B. Transferuri curente in strainatate (catre
organizatii internationale)
I.Credite de angajament 142.321
II.Credite bugetare 1.789 142.321 146.146 2,69
01 Contributii si cotizatii la organisme internationale
I.Credite de angajament 142.321
II.Credite bugetare 1.789 142.321 146.146 2,69
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
I.Credite de angajament 398
II.Credite bugetare 461 398
23 Alte cheltuieli ocazionate de implementarea
programelor cu finantare din FEN
I.Credite de angajament 200
II.Credite bugetare 200
25 Programul de cooperare elvetiano-roman vizand
reducerea disparitatilor economice si sociale in
cadrul Uniunii Europene extinse
I.Credite de angajament 198
II.Credite bugetare 461 198
01 Finantarea nationala
I.Credite de angajament 198
II.Credite bugetare 461 198
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
I.Credite de angajament 190.445 210.000 10,27 215.000 215.000 215.000
II.Credite bugetare 196.461 190.445 210.000 10,27 215.000 215.000 215.000
02 Ajutoare sociale
I.Credite de angajament 190.445
II.Credite bugetare 196.461 190.445 210.000 10,27
01 Ajutoare sociale in numerar
I.Credite de angajament 2.000
II.Credite bugetare 925 2.000 2.000 0,00

pag.40
MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII Anexa nr. 3 / 25 / 02 Pag. 6 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2018 preliminata 2020 descrestere 2021 2022 2023
tol graf Titlu col at 2019 2020/2019

A B 1 2 3 4 5 6 7
02 Ajutoare sociale in natura
I.Credite de angajament 188.445
II.Credite bugetare 195.536 188.445 208.000 10,38
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
I.Credite de angajament 520.727 400.000 -23,18 450.000 500.000 236.806
II.Credite bugetare 30.135 354.521 400.000 12,83 450.000 500.000 600.000
01 Programe din Fondul European de Dezvoltare
Regionala (FEDR)
I.Credite de angajament 233.657
II.Credite bugetare 1.775 137.648 164.955 19,84
01 Finantarea nationala
I.Credite de angajament 45.980
II.Credite bugetare 266 31.252 39.132 25,21
02 Finantarea externa nerambursabila
I.Credite de angajament 187.308
II.Credite bugetare 1.509 81.127 106.001 30,66
03 Cheltuieli neeligibile
I.Credite de angajament 369
II.Credite bugetare 25.269 19.822 -21,56
02 Programe din Fondul Social European (FSE)
I.Credite de angajament 252.549
II.Credite bugetare 22.780 191.352 210.159 9,83
01 Finantarea nationala
I.Credite de angajament 41.290
II.Credite bugetare 3.741 30.509 31.667 3,80
02 Finantarea externa nerambursabila
I.Credite de angajament 211.259
II.Credite bugetare 19.039 160.843 178.492 10,97
06 Fondul de ajutor european destinat celor mai
defavorizate persoane
I.Credite de angajament 10.380
II.Credite bugetare 5.580 1.380
01 Finantarea nationala
I.Credite de angajament 1.557
II.Credite bugetare 837 207
02 Finantarea externa nerambursabila
I.Credite de angajament 8.823
II.Credite bugetare 4.743 1.173
14 Asistenta tehnica in cadrul Programului
Operational Asistenta Tehnica
I.Credite de angajament 9.032
II.Credite bugetare 9.032 9.934 9,99
01 Finantarea nationala
I.Credite de angajament 1.283
II.Credite bugetare 1.283 1.461 13,87
02 Finantarea externa nerambursabila
I.Credite de angajament 7.399
II.Credite bugetare 7.399 8.148 10,12
03 Cheltuieli neeligibile
I.Credite de angajament 350
II.Credite bugetare 350 325 -7,14
15 Alte programe comunitare finantate in perioada
2014-2020
I.Credite de angajament 1
II.Credite bugetare 1 1 0,00

pag.41
MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII Anexa nr. 3 / 25 / 02 Pag. 7 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2018 preliminata 2020 descrestere 2021 2022 2023
tol graf Titlu col at 2019 2020/2019

A B 1 2 3 4 5 6 7
01 Finantarea nationala
I.Credite de angajament 1
II.Credite bugetare 1 1 0,00
16 Alte facilitati si instrumente postaderare
I.Credite de angajament 195
II.Credite bugetare 195 25 -87,18
01 Finantarea nationala
I.Credite de angajament 195
II.Credite bugetare 195 25 -87,18
17 Asistenta tehnica in cadrul programelor
operationale, altele decat Programul Operational
Asistenta Tehnica
I.Credite de angajament 14.913
II.Credite bugetare 14.913 14.926 0,09
01 Finantarea nationala
I.Credite de angajament 2.244
II.Credite bugetare 2.244 2.260 0,71
02 Finantarea externa nerambursabila
I.Credite de angajament 12.419
II.Credite bugetare 12.419 12.461 0,34
03 Cheltuieli neeligibile
I.Credite de angajament 250
II.Credite bugetare 250 205 -18,00
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I.Credite de angajament 1.480.120 1.329.000 -10,21 1.400.000 1.400.000 1.400.000
II.Credite bugetare 1.043.484 1.480.120 1.329.000 -10,21 1.400.000 1.400.000 1.400.000
01 Burse
I.Credite de angajament 966.252
II.Credite bugetare 913.292 966.252 1.019.240 5,48
17 Despagubiri civile
I.Credite de angajament 370.634
II.Credite bugetare 16.884 370.634 128.476 -65,34
19 Indemnizatia de merit
I.Credite de angajament 15.614
II.Credite bugetare 13.288 15.614 22.464 43,87
22 Actiuni cu caracter stiintific si social cultural
II.Credite bugetare 155
40 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate
I.Credite de angajament 127.620
II.Credite bugetare 99.866 127.620 158.820 24,45
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANTARE
RAMBURSABILA
I.Credite de angajament 372.280 150.000 -59,71 23.024
II.Credite bugetare 93.875 152.280 150.000 -1,50 150.000 150.000 150.000
01 Cheltuieli aferente programelor cu finantare
rambursabila
I.Credite de angajament 372.280
II.Credite bugetare 93.875 152.280 150.000 -1,50
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 175.584 181.450 3,34 100.000 100.000 200.000
II.Credite bugetare 91.085 175.584 181.450 3,34 100.000 100.000 200.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 175.584 181.450 3,34 100.000 100.000 200.000
II.Credite bugetare 91.085 175.584 181.450 3,34 100.000 100.000 200.000
01 Active fixe
I.Credite de angajament 172.169
II.Credite bugetare 88.962 172.169 178.035 3,41
pag.42
MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII Anexa nr. 3 / 25 / 02 Pag. 8 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2018 preliminata 2020 descrestere 2021 2022 2023
tol graf Titlu col at 2019 2020/2019

A B 1 2 3 4 5 6 7
01 Constructii
I.Credite de angajament 135.628
II.Credite bugetare 72.278 135.628 145.728 7,45
02 Masini, echipamente si mijloace de transport
I.Credite de angajament 30.319
II.Credite bugetare 13.255 30.319 26.085 -13,96
03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
I.Credite de angajament 5.021
II.Credite bugetare 1.941 5.021 5.021 0,00
30 Alte active fixe
I.Credite de angajament 1.201
II.Credite bugetare 1.487 1.201 1.201 0,00
03 Reparatii capitale aferente activelor fixe
I.Credite de angajament 3.415
II.Credite bugetare 2.123 3.415 3.415 0,00
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
II.Credite bugetare -4.166
85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
II.Credite bugetare -4.166
01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent
II.Credite bugetare -4.166
03 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent aferente cheltuielilor curente si
operatiunilor financiare ale altor institutii publice
II.Credite bugetare -3.849
04 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent aferente cheltuielilor de capital ale altor
institutii publice
II.Credite bugetare -11
05 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent aferente fondurilor externe
nerambursabile
II.Credite bugetare -306
5100 01 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE
I.Credite de angajament 3.186.745 1.451.776 -54,44 423.774 1.121.888 1.038.639
II.Credite bugetare 32.632 1.527.175 1.451.776 -4,94 1.494.770 1.567.392 1.503.570
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 3.186.395 1.451.776 -54,44 423.774 1.121.888 1.038.639
II.Credite bugetare 32.682 1.526.825 1.451.776 -4,92 1.494.770 1.567.392 1.503.570
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 9.564
II.Credite bugetare 9.564
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 4.016
II.Credite bugetare 4.016
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
I.Credite de angajament 37.142 9.250 -75,10 9.250 9.250 9.250
II.Credite bugetare 32.682 37.142 9.250 -75,10 9.250 9.250 9.250
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 3.103.986 1.312.526 -57,71 373.967 1.073.373 1.029.389
II.Credite bugetare 1.322.628 1.312.526 -0,76 1.394.320 1.494.320 1.494.320
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
I.Credite de angajament 200
pag.43
MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII Anexa nr. 3 / 25 / 02 Pag. 9 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2018 preliminata 2020 descrestere 2021 2022 2023
tol graf Titlu col at 2019 2020/2019

A B 1 2 3 4 5 6 7
II.Credite bugetare 200
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
I.Credite de angajament 31.367 130.000 314,45 40.557 39.265
II.Credite bugetare 153.155 130.000 -15,12 91.200 63.822
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I.Credite de angajament 120
II.Credite bugetare 120
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 350
II.Credite bugetare 350
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 350
II.Credite bugetare 350
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
II.Credite bugetare -49
85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
II.Credite bugetare -49
5301 CERCETARE FUNDAMENTALA SI
CERCETARE DEZVOLTARE
I.Credite de angajament 3.186.745 1.451.776 -54,44 423.774 1.121.888 1.038.639
II.Credite bugetare 32.632 1.527.175 1.451.776 -4,94 1.494.770 1.567.392 1.503.570
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 3.186.395 1.451.776 -54,44 423.774 1.121.888 1.038.639
II.Credite bugetare 32.682 1.526.825 1.451.776 -4,92 1.494.770 1.567.392 1.503.570
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 9.564
II.Credite bugetare 9.564
01 Cheltuieli salariale in bani
I.Credite de angajament 9.108
II.Credite bugetare 9.108
01 Salarii de baza
I.Credite de angajament 7.426
II.Credite bugetare 7.426
05 Sporuri pentru conditii de munca
I.Credite de angajament 760
II.Credite bugetare 760
13 Drepturi de delegare
I.Credite de angajament 121
II.Credite bugetare 121
16 Alocatii pentru locuinte
I.Credite de angajament 10
II.Credite bugetare 10
17 Indemnizatii de hrana
I.Credite de angajament 377
II.Credite bugetare 377
30 Alte drepturi salariale in bani
I.Credite de angajament 414
II.Credite bugetare 414
02 Cheltuieli salariale in natura
I.Credite de angajament 255
II.Credite bugetare 255
04 Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia
pag.44
MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII Anexa nr. 3 / 25 / 02 Pag. 10 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2018 preliminata 2020 descrestere 2021 2022 2023
tol graf Titlu col at 2019 2020/2019

A B 1 2 3 4 5 6 7
sa
I.Credite de angajament 55
II.Credite bugetare 55
06 Vouchere de vacanta
I.Credite de angajament 200
II.Credite bugetare 200
03 Contributii
I.Credite de angajament 201
II.Credite bugetare 201
07 Contributia asiguratorie pentru munca
I.Credite de angajament 200
II.Credite bugetare 200
08 Contributii platite de angajator in numele
angajatului
I.Credite de angajament 1
II.Credite bugetare 1
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 4.016
II.Credite bugetare 4.016
01 Bunuri si servicii
I.Credite de angajament 1.882
II.Credite bugetare 1.882
01 Furnituri de birou
I.Credite de angajament 24
II.Credite bugetare 24
03 Incalzit, iluminat si forta motrica
I.Credite de angajament 690
II.Credite bugetare 690
04 Apa, canal si salubritate
I.Credite de angajament 34
II.Credite bugetare 34
05 Carburanti si lubrifianti
I.Credite de angajament 45
II.Credite bugetare 45
06 Piese de schimb
I.Credite de angajament 58
II.Credite bugetare 58
07 Transport
I.Credite de angajament 1
II.Credite bugetare 1
08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
I.Credite de angajament 65
II.Credite bugetare 65
30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
functionare
I.Credite de angajament 965
II.Credite bugetare 965
02 Reparatii curente
I.Credite de angajament 116
II.Credite bugetare 116
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
I.Credite de angajament 58
II.Credite bugetare 58
30 Alte obiecte de inventar
I.Credite de angajament 58
II.Credite bugetare 58
06 Deplasari, detasari, transferari
pag.45
MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII Anexa nr. 3 / 25 / 02 Pag. 11 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2018 preliminata 2020 descrestere 2021 2022 2023
tol graf Titlu col at 2019 2020/2019

A B 1 2 3 4 5 6 7
I.Credite de angajament 318
II.Credite bugetare 318
01 Deplasari interne, detasari, transferari
I.Credite de angajament 289
II.Credite bugetare 289
02 Deplasari in strainatate
I.Credite de angajament 29
II.Credite bugetare 29
11 Carti, publicatii si materiale documentare
I.Credite de angajament 24
II.Credite bugetare 24
12 Consultanta si expertiza
I.Credite de angajament 72
II.Credite bugetare 72
13 Pregatire profesionala
I.Credite de angajament 72
II.Credite bugetare 72
14 Protectia muncii
I.Credite de angajament 7
II.Credite bugetare 7
30 Alte cheltuieli
I.Credite de angajament 1.467
II.Credite bugetare 1.467
01 Reclama si publicitate
I.Credite de angajament 78
II.Credite bugetare 78
02 Protocol si reprezentare
I.Credite de angajament 51
II.Credite bugetare 51
07 Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului
institutiei publice
I.Credite de angajament 5
II.Credite bugetare 5
30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
I.Credite de angajament 1.333
II.Credite bugetare 1.333
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
I.Credite de angajament 37.142 9.250 -75,10 9.250 9.250 9.250
II.Credite bugetare 32.682 37.142 9.250 -75,10 9.250 9.250 9.250
01 Transferuri curente
I.Credite de angajament 37.142
II.Credite bugetare 32.682 37.142 9.250 -75,10
01 Transferuri catre institutii publice
I.Credite de angajament 37.142
II.Credite bugetare 32.682 37.142 9.250 -75,10
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 3.103.986 1.312.526 -57,71 373.967 1.073.373 1.029.389
II.Credite bugetare 1.322.628 1.312.526 -0,76 1.394.320 1.494.320 1.494.320
01 A. Transferuri interne
I.Credite de angajament 2.963.520
II.Credite bugetare 1.182.162 1.172.060 -0,85
12 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat
I.Credite de angajament 18.000
II.Credite bugetare 18.000 22.000 22,22
13 Programe de dezvoltare
I.Credite de angajament 2.172.206

pag.46
MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII Anexa nr. 3 / 25 / 02 Pag. 12 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2018 preliminata 2020 descrestere 2021 2022 2023
tol graf Titlu col at 2019 2020/2019

A B 1 2 3 4 5 6 7
II.Credite bugetare 594.813 520.240 -12,54
48 Finantarea proiectelor de cercetare-dezvoltare si
inovare
I.Credite de angajament 773.314
II.Credite bugetare 569.349 629.820 10,62
02 B. Transferuri curente in strainatate (catre
organizatii internationale)
I.Credite de angajament 140.466
II.Credite bugetare 140.466 140.466 0,00
01 Contributii si cotizatii la organisme internationale
I.Credite de angajament 140.466
II.Credite bugetare 140.466 140.466 0,00
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
I.Credite de angajament 200
II.Credite bugetare 200
23 Alte cheltuieli ocazionate de implementarea
programelor cu finantare din FEN
I.Credite de angajament 200
II.Credite bugetare 200
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
I.Credite de angajament 31.367 130.000 314,45 40.557 39.265
II.Credite bugetare 153.155 130.000 -15,12 91.200 63.822
01 Programe din Fondul European de Dezvoltare
Regionala (FEDR)
I.Credite de angajament 3.255
II.Credite bugetare 125.043 99.114 -20,74
01 Finantarea nationala
I.Credite de angajament 565
II.Credite bugetare 19.942 15.858 -20,48
02 Finantarea externa nerambursabila
I.Credite de angajament 2.321
II.Credite bugetare 79.832 63.434 -20,54
03 Cheltuieli neeligibile
I.Credite de angajament 369
II.Credite bugetare 25.269 19.822 -21,56
02 Programe din Fondul Social European (FSE)
I.Credite de angajament 4.166
II.Credite bugetare 4.166 6.025 44,62
01 Finantarea nationala
I.Credite de angajament 760
II.Credite bugetare 760 966 27,11
02 Finantarea externa nerambursabila
I.Credite de angajament 3.406
II.Credite bugetare 3.406 5.059 48,53
14 Asistenta tehnica in cadrul Programului
Operational Asistenta Tehnica
I.Credite de angajament 9.032
II.Credite bugetare 9.032 9.934 9,99
01 Finantarea nationala
I.Credite de angajament 1.283
II.Credite bugetare 1.283 1.461 13,87
02 Finantarea externa nerambursabila
I.Credite de angajament 7.399
II.Credite bugetare 7.399 8.148 10,12

pag.47
MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII Anexa nr. 3 / 25 / 02 Pag. 13 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2018 preliminata 2020 descrestere 2021 2022 2023
tol graf Titlu col at 2019 2020/2019

A B 1 2 3 4 5 6 7
03 Cheltuieli neeligibile
I.Credite de angajament 350
II.Credite bugetare 350 325 -7,14
15 Alte programe comunitare finantate in perioada
2014-2020
I.Credite de angajament 1
II.Credite bugetare 1 1 0,00
01 Finantarea nationala
I.Credite de angajament 1
II.Credite bugetare 1 1 0,00
17 Asistenta tehnica in cadrul programelor
operationale, altele decat Programul Operational
Asistenta Tehnica
I.Credite de angajament 14.913
II.Credite bugetare 14.913 14.926 0,09
01 Finantarea nationala
I.Credite de angajament 2.244
II.Credite bugetare 2.244 2.260 0,71
02 Finantarea externa nerambursabila
I.Credite de angajament 12.419
II.Credite bugetare 12.419 12.461 0,34
03 Cheltuieli neeligibile
I.Credite de angajament 250
II.Credite bugetare 250 205 -18,00
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I.Credite de angajament 120
II.Credite bugetare 120
40 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate
I.Credite de angajament 120
II.Credite bugetare 120
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 350
II.Credite bugetare 350
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 350
II.Credite bugetare 350
01 Active fixe
I.Credite de angajament 340
II.Credite bugetare 340
02 Masini, echipamente si mijloace de transport
I.Credite de angajament 195
II.Credite bugetare 195
03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
I.Credite de angajament 70
II.Credite bugetare 70
30 Alte active fixe
I.Credite de angajament 75
II.Credite bugetare 75
03 Reparatii capitale aferente activelor fixe
I.Credite de angajament 10
II.Credite bugetare 10
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
II.Credite bugetare -49
85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
II.Credite bugetare -49

pag.48
MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII Anexa nr. 3 / 25 / 02 Pag. 14 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2018 preliminata 2020 descrestere 2021 2022 2023
tol graf Titlu col at 2019 2020/2019

A B 1 2 3 4 5 6 7
01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent
II.Credite bugetare -49
03 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent aferente cheltuielilor curente si
operatiunilor financiare ale altor institutii publice
II.Credite bugetare -49
02 Cercetare si dezvoltare pentru servicii publice
generale
I.Credite de angajament 3.186.745
II.Credite bugetare 32.632 1.527.175 1.451.776 -4,94
6500 01 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL
CULTURALE
I.Credite de angajament 28.402.466 29.066.880 2,34 29.823.897 30.052.165 29.928.236
II.Credite bugetare 20.978.630 27.894.472 29.066.880 4,20 29.900.230 30.177.608 30.441.430
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 28.227.232 28.885.430 2,33 29.723.897 29.952.165 29.728.236
II.Credite bugetare 20.891.662 27.719.238 28.885.430 4,21 29.800.230 30.077.608 30.241.430
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 19.950.354 21.250.000 6,51 22.000.000 22.200.000 22.200.000
II.Credite bugetare 15.735.208 19.950.354 21.250.000 6,51 22.000.000 22.200.000 22.200.000
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 75.640 80.000 5,76 80.000 80.000 80.000
II.Credite bugetare 69.834 75.640 80.000 5,76 80.000 80.000 80.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
I.Credite de angajament 5.667.100 5.590.750 -1,35 5.590.750 5.590.750 5.590.750
II.Credite bugetare 3.720.416 5.667.100 5.590.750 -1,35 5.590.750 5.590.750 5.590.750
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 1.855 5.680 206,20 5.680 5.680 5.680
II.Credite bugetare 1.789 1.855 5.680 206,20 5.680 5.680 5.680
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
I.Credite de angajament 198
II.Credite bugetare 461 198
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
I.Credite de angajament 190.445 210.000 10,27 215.000 215.000 215.000
II.Credite bugetare 196.461 190.445 210.000 10,27 215.000 215.000 215.000
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
I.Credite de angajament 489.360 270.000 -44,83 409.443 460.735 236.806
II.Credite bugetare 30.135 201.366 270.000 34,08 358.800 436.178 600.000
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I.Credite de angajament 1.480.000 1.329.000 -10,20 1.400.000 1.400.000 1.400.000
II.Credite bugetare 1.043.484 1.480.000 1.329.000 -10,20 1.400.000 1.400.000 1.400.000
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANTARE
RAMBURSABILA
I.Credite de angajament 372.280 150.000 -59,71 23.024
II.Credite bugetare 93.875 152.280 150.000 -1,50 150.000 150.000 150.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 175.234 181.450 3,55 100.000 100.000 200.000
II.Credite bugetare 91.085 175.234 181.450 3,55 100.000 100.000 200.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 175.234 181.450 3,55 100.000 100.000 200.000
II.Credite bugetare 91.085 175.234 181.450 3,55 100.000 100.000 200.000
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
pag.49
MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII Anexa nr. 3 / 25 / 02 Pag. 15 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2018 preliminata 2020 descrestere 2021 2022 2023
tol graf Titlu col at 2019 2020/2019

A B 1 2 3 4 5 6 7
RECUPERATE IN ANUL CURENT
II.Credite bugetare -4.117
85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
II.Credite bugetare -4.117
6501 INVATAMANT
I.Credite de angajament 28.352.499 29.014.416 2,33 29.771.433 29.999.701 29.875.772
II.Credite bugetare 20.929.004 27.844.505 29.014.416 4,20 29.847.766 30.125.144 30.388.966
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 28.177.265 28.832.966 2,33 29.671.433 29.899.701 29.675.772
II.Credite bugetare 20.842.036 27.669.271 28.832.966 4,21 29.747.766 30.025.144 30.188.966
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 19.950.354 21.250.000 6,51 22.000.000 22.200.000 22.200.000
II.Credite bugetare 15.735.208 19.950.354 21.250.000 6,51 22.000.000 22.200.000 22.200.000
01 Cheltuieli salariale in bani
I.Credite de angajament 18.880.546
II.Credite bugetare 14.774.743 18.880.546 20.389.717 7,99
01 Salarii de baza
I.Credite de angajament 15.627.521
II.Credite bugetare 13.386.729 15.627.521 17.170.609 9,87
02 Salarii de merit
II.Credite bugetare 7
05 Sporuri pentru conditii de munca
I.Credite de angajament 121.458
II.Credite bugetare 83.692 121.458 105.458 -13,17
06 Alte sporuri
I.Credite de angajament 703.125
II.Credite bugetare 91.278 703.125 690.327 -1,82
10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul
I.Credite de angajament 185.824
II.Credite bugetare 130.880 185.824 185.824 0,00
11 Fond aferent platii cu ora
I.Credite de angajament 1.208.100
II.Credite bugetare 1.009.796 1.208.100 1.156.462 -4,27
12 Indemnizatii platite unor persoane din afara
unitatii
I.Credite de angajament 950
II.Credite bugetare 359 950 950 0,00
13 Drepturi de delegare
I.Credite de angajament 820
II.Credite bugetare 313 820 820 0,00
14 Indemnizatii de detasare
I.Credite de angajament 100
II.Credite bugetare 56 100 100 0,00
15 Alocatii pentru transportul la si de la locul de
munca
I.Credite de angajament 660
II.Credite bugetare 548 660 660 0,00
16 Alocatii pentru locuinte
I.Credite de angajament 25
II.Credite bugetare 18 25 25 0,00
17 Indemnizatii de hrana
I.Credite de angajament 879.763
II.Credite bugetare 879.763 926.282 5,29
30 Alte drepturi salariale in bani
I.Credite de angajament 152.200

pag.50
MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII Anexa nr. 3 / 25 / 02 Pag. 16 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2018 preliminata 2020 descrestere 2021 2022 2023
tol graf Titlu col at 2019 2020/2019

A B 1 2 3 4 5 6 7
II.Credite bugetare 71.068 152.200 152.200 0,00
02 Cheltuieli salariale in natura
I.Credite de angajament 404.606
II.Credite bugetare 399.503 404.606 401.510 -0,77
04 Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia
sa
I.Credite de angajament 210
II.Credite bugetare 173 210 210 0,00
06 Vouchere de vacanta
I.Credite de angajament 404.396
II.Credite bugetare 399.331 404.396 401.300 -0,77
03 Contributii
I.Credite de angajament 665.202
II.Credite bugetare 560.962 665.202 458.773 -31,03
01 Contributii de asigurari sociale de stat
I.Credite de angajament 151.456
II.Credite bugetare 172.366 151.456
02 Contributii de asigurari de somaj
I.Credite de angajament 3.824
II.Credite bugetare 4.714 3.824
03 Contributii de asigurari sociale de sanatate
I.Credite de angajament 39.365
II.Credite bugetare 54.380 39.365
04 Contributii de asigurari pentru accidente de
munca si boli profesionale
I.Credite de angajament 2.218
II.Credite bugetare 1.772 2.218
06 Contributii pentru concedii si indemnizatii
I.Credite de angajament 7.301
II.Credite bugetare 11.142 7.301
07 Contributia asiguratorie pentru munca
I.Credite de angajament 421.038
II.Credite bugetare 301.951 421.038 458.773 8,96
08 Contributii platite de angajator in numele
angajatului
I.Credite de angajament 40.000
II.Credite bugetare 14.637 40.000
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 75.608 79.968 5,77 79.968 79.968 79.968
II.Credite bugetare 69.801 75.608 79.968 5,77 79.968 79.968 79.968
01 Bunuri si servicii
I.Credite de angajament 61.006
II.Credite bugetare 52.747 61.006 63.232 3,65
01 Furnituri de birou
I.Credite de angajament 1.602
II.Credite bugetare 1.647 1.602 1.626 1,50
02 Materiale pentru curatenie
I.Credite de angajament 870
II.Credite bugetare 792 870 870 0,00
03 Incalzit, iluminat si forta motrica
I.Credite de angajament 18.036
II.Credite bugetare 15.568 18.036 19.070 5,73
04 Apa, canal si salubritate
I.Credite de angajament 2.548
II.Credite bugetare 2.110 2.548 2.582 1,33
05 Carburanti si lubrifianti
I.Credite de angajament 1.323

pag.51
MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII Anexa nr. 3 / 25 / 02 Pag. 17 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2018 preliminata 2020 descrestere 2021 2022 2023
tol graf Titlu col at 2019 2020/2019

A B 1 2 3 4 5 6 7
II.Credite bugetare 1.215 1.323 1.368 3,40
06 Piese de schimb
I.Credite de angajament 448
II.Credite bugetare 436 448 506 12,95
07 Transport
I.Credite de angajament 237
II.Credite bugetare 216 237 238 0,42
08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
I.Credite de angajament 4.021
II.Credite bugetare 3.981 4.021 4.086 1,62
09 Materiale si prestari de servicii cu caracter
functional
I.Credite de angajament 8.423
II.Credite bugetare 8.348 8.423 8.423 0,00
30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
functionare
I.Credite de angajament 23.498
II.Credite bugetare 18.434 23.498 24.463 4,11
02 Reparatii curente
I.Credite de angajament 1.853
II.Credite bugetare 1.894 1.853 1.969 6,26
03 Hrana
I.Credite de angajament 60
II.Credite bugetare 46 60 60 0,00
01 Hrana pentru oameni
I.Credite de angajament 60
II.Credite bugetare 46 60 60 0,00
04 Medicamente si materiale sanitare
I.Credite de angajament 65
II.Credite bugetare 46 65 65 0,00
01 Medicamente
I.Credite de angajament 53
II.Credite bugetare 38 53 53 0,00
02 Materiale sanitare
I.Credite de angajament 12
II.Credite bugetare 8 12 12 0,00
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
I.Credite de angajament 2.020
II.Credite bugetare 2.814 2.020 2.078 2,87
01 Uniforme si echipament
I.Credite de angajament 465
II.Credite bugetare 503 465 465 0,00
03 Lenjerie si accesorii de pat
I.Credite de angajament 10
II.Credite bugetare 10 10 0,00
30 Alte obiecte de inventar
I.Credite de angajament 1.545
II.Credite bugetare 2.311 1.545 1.603 3,75
06 Deplasari, detasari, transferari
I.Credite de angajament 4.143
II.Credite bugetare 6.095 4.143 4.461 7,68
01 Deplasari interne, detasari, transferari
I.Credite de angajament 3.795
II.Credite bugetare 5.799 3.795 4.084 7,62
02 Deplasari in strainatate
I.Credite de angajament 348
II.Credite bugetare 296 348 377 8,33

pag.52
MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII Anexa nr. 3 / 25 / 02 Pag. 18 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2018 preliminata 2020 descrestere 2021 2022 2023
tol graf Titlu col at 2019 2020/2019

A B 1 2 3 4 5 6 7
11 Carti, publicatii si materiale documentare
I.Credite de angajament 762
II.Credite bugetare 862 762 786 3,15
12 Consultanta si expertiza
II.Credite bugetare 72
13 Pregatire profesionala
I.Credite de angajament 1.307
II.Credite bugetare 1.283 1.307 1.379 5,51
14 Protectia muncii
I.Credite de angajament 196
II.Credite bugetare 141 196 203 3,57
25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din
actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit
dispozitiilor legale
I.Credite de angajament 21
II.Credite bugetare 21 21 0,00
30 Alte cheltuieli
I.Credite de angajament 4.175
II.Credite bugetare 3.873 4.175 5.642 35,14
01 Reclama si publicitate
I.Credite de angajament 65
II.Credite bugetare 8 65 143 120,00
02 Protocol si reprezentare
I.Credite de angajament 98
II.Credite bugetare 54 98 149 52,04
03 Prime de asigurare non-viata
I.Credite de angajament 410
II.Credite bugetare 341 410 410 0,00
04 Chirii
I.Credite de angajament 871
II.Credite bugetare 690 871 871 0,00
07 Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului
institutiei publice
II.Credite bugetare 1
09 Executarea silita a creantelor bugetare
I.Credite de angajament 1
II.Credite bugetare 1 6 500,00
30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
I.Credite de angajament 2.730
II.Credite bugetare 2.779 2.730 4.063 48,83
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
I.Credite de angajament 5.617.165 5.538.318 -1,40 5.538.318 5.538.318 5.538.318
II.Credite bugetare 3.670.823 5.617.165 5.538.318 -1,40 5.538.318 5.538.318 5.538.318
01 Transferuri curente
I.Credite de angajament 5.551.640
II.Credite bugetare 3.670.823 5.551.640 5.538.318 -0,24
01 Transferuri catre institutii publice
I.Credite de angajament 112.249
II.Credite bugetare 60.316 112.249 149.360 33,06
02 Finantarea de baza a invatamantului superior
I.Credite de angajament 5.260.930
II.Credite bugetare 3.442.545 5.260.930 5.202.058 -1,12
63 Transferuri de la bugetul de stat catre institutii de
invatamant superior de stat pentru subventionarea
unor cheltuieli ale caminelor si cantinelor
studentesti
I.Credite de angajament 178.461

pag.53
MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII Anexa nr. 3 / 25 / 02 Pag. 19 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2018 preliminata 2020 descrestere 2021 2022 2023
tol graf Titlu col at 2019 2020/2019

A B 1 2 3 4 5 6 7
II.Credite bugetare 167.963 178.461 186.900 4,73
02 Transferuri de capital
I.Credite de angajament 65.525
II.Credite bugetare 65.525
15 Finantarea cheltuielilor de capital ale unitatilor de
invatamant preuniversitar
I.Credite de angajament 65.525
II.Credite bugetare 65.525
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 1.855 5.680 206,20 5.680 5.680 5.680
II.Credite bugetare 1.789 1.855 5.680 206,20 5.680 5.680 5.680
02 B. Transferuri curente in strainatate (catre
organizatii internationale)
I.Credite de angajament 1.855
II.Credite bugetare 1.789 1.855 5.680 206,20
01 Contributii si cotizatii la organisme internationale
I.Credite de angajament 1.855
II.Credite bugetare 1.789 1.855 5.680 206,20
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
I.Credite de angajament 198
II.Credite bugetare 461 198
25 Programul de cooperare elvetiano-roman vizand
reducerea disparitatilor economice si sociale in
cadrul Uniunii Europene extinse
I.Credite de angajament 198
II.Credite bugetare 461 198
01 Finantarea nationala
I.Credite de angajament 198
II.Credite bugetare 461 198
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
I.Credite de angajament 190.445 210.000 10,27 215.000 215.000 215.000
II.Credite bugetare 196.461 190.445 210.000 10,27 215.000 215.000 215.000
02 Ajutoare sociale
I.Credite de angajament 190.445
II.Credite bugetare 196.461 190.445 210.000 10,27
01 Ajutoare sociale in numerar
I.Credite de angajament 2.000
II.Credite bugetare 925 2.000 2.000 0,00
02 Ajutoare sociale in natura
I.Credite de angajament 188.445
II.Credite bugetare 195.536 188.445 208.000 10,38
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
I.Credite de angajament 489.360 270.000 -44,83 409.443 460.735 236.806
II.Credite bugetare 30.135 201.366 270.000 34,08 358.800 436.178 600.000
01 Programe din Fondul European de Dezvoltare
Regionala (FEDR)
I.Credite de angajament 230.402
II.Credite bugetare 1.775 12.605 65.841 422,34
01 Finantarea nationala
I.Credite de angajament 45.415
II.Credite bugetare 266 11.310 23.274 105,78
02 Finantarea externa nerambursabila
I.Credite de angajament 184.987
II.Credite bugetare 1.509 1.295 42.567 3.187,03
pag.54
MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII Anexa nr. 3 / 25 / 02 Pag. 20 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2018 preliminata 2020 descrestere 2021 2022 2023
tol graf Titlu col at 2019 2020/2019

A B 1 2 3 4 5 6 7
02 Programe din Fondul Social European (FSE)
I.Credite de angajament 248.383
II.Credite bugetare 22.780 187.186 204.134 9,05
01 Finantarea nationala
I.Credite de angajament 40.530
II.Credite bugetare 3.741 29.749 30.701 3,20
02 Finantarea externa nerambursabila
I.Credite de angajament 207.853
II.Credite bugetare 19.039 157.437 173.433 10,16
06 Fondul de ajutor european destinat celor mai
defavorizate persoane
I.Credite de angajament 10.380
II.Credite bugetare 5.580 1.380
01 Finantarea nationala
I.Credite de angajament 1.557
II.Credite bugetare 837 207
02 Finantarea externa nerambursabila
I.Credite de angajament 8.823
II.Credite bugetare 4.743 1.173
16 Alte facilitati si instrumente postaderare
I.Credite de angajament 195
II.Credite bugetare 195 25 -87,18
01 Finantarea nationala
I.Credite de angajament 195
II.Credite bugetare 195 25 -87,18
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I.Credite de angajament 1.480.000 1.329.000 -10,20 1.400.000 1.400.000 1.400.000
II.Credite bugetare 1.043.484 1.480.000 1.329.000 -10,20 1.400.000 1.400.000 1.400.000
01 Burse
I.Credite de angajament 966.252
II.Credite bugetare 913.292 966.252 1.019.240 5,48
17 Despagubiri civile
I.Credite de angajament 370.634
II.Credite bugetare 16.884 370.634 128.476 -65,34
19 Indemnizatia de merit
I.Credite de angajament 15.614
II.Credite bugetare 13.288 15.614 22.464 43,87
22 Actiuni cu caracter stiintific si social cultural
II.Credite bugetare 155
40 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate
I.Credite de angajament 127.500
II.Credite bugetare 99.866 127.500 158.820 24,56
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE
PROGRAMELOR CU FINANTARE
RAMBURSABILA
I.Credite de angajament 372.280 150.000 -59,71 23.024
II.Credite bugetare 93.875 152.280 150.000 -1,50 150.000 150.000 150.000
01 Cheltuieli aferente programelor cu finantare
rambursabila
I.Credite de angajament 372.280
II.Credite bugetare 93.875 152.280 150.000 -1,50
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 175.234 181.450 3,55 100.000 100.000 200.000
II.Credite bugetare 91.085 175.234 181.450 3,55 100.000 100.000 200.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 175.234 181.450 3,55 100.000 100.000 200.000
II.Credite bugetare 91.085 175.234 181.450 3,55 100.000 100.000 200.000

pag.55
MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII Anexa nr. 3 / 25 / 02 Pag. 21 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2018 preliminata 2020 descrestere 2021 2022 2023
tol graf Titlu col at 2019 2020/2019

A B 1 2 3 4 5 6 7
01 Active fixe
I.Credite de angajament 171.829
II.Credite bugetare 88.962 171.829 178.035 3,61
01 Constructii
I.Credite de angajament 135.628
II.Credite bugetare 72.278 135.628 145.728 7,45
02 Masini, echipamente si mijloace de transport
I.Credite de angajament 30.124
II.Credite bugetare 13.255 30.124 26.085 -13,41
03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
I.Credite de angajament 4.951
II.Credite bugetare 1.941 4.951 5.021 1,41
30 Alte active fixe
I.Credite de angajament 1.126
II.Credite bugetare 1.487 1.126 1.201 6,66
03 Reparatii capitale aferente activelor fixe
I.Credite de angajament 3.405
II.Credite bugetare 2.123 3.405 3.415 0,29
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
II.Credite bugetare -4.117
85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
II.Credite bugetare -4.117
01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent
II.Credite bugetare -4.117
03 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent aferente cheltuielilor curente si
operatiunilor financiare ale altor institutii publice
II.Credite bugetare -3.800
04 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent aferente cheltuielilor de capital ale altor
institutii publice
II.Credite bugetare -11
05 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent aferente fondurilor externe
nerambursabile
II.Credite bugetare -306
01 Administratie centrala
I.Credite de angajament 744.793
II.Credite bugetare 109.835 236.799 460.879 94,63
02 Servicii publice descentralizate
I.Credite de angajament 20.958.245
II.Credite bugetare 220.144 20.958.245 20.729.437 -1,09
03 Invatamant prescolar si primar
I.Credite de angajament 5.725
II.Credite bugetare 5.266.202 5.725 5.725 0,00
01 Invatamant prescolar
I.Credite de angajament 2.050
II.Credite bugetare 2.224.375 2.050 2.050 0,00
02 Invatamant primar
I.Credite de angajament 3.675
II.Credite bugetare 3.041.827 3.675 3.675 0,00
04 Invatamant secundar
I.Credite de angajament 388.359
II.Credite bugetare 9.358.294 388.359 388.359 0,00
01 Invatamant secundar inferior
pag.56
MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII Anexa nr. 3 / 25 / 02 Pag. 22 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2018 preliminata 2020 descrestere 2021 2022 2023
tol graf Titlu col at 2019 2020/2019

A B 1 2 3 4 5 6 7
I.Credite de angajament 24.859
II.Credite bugetare 4.702.633 24.859 24.859 0,00
02 Invatamant secundar superior
I.Credite de angajament 206.000
II.Credite bugetare 4.292.049 206.000 206.000 0,00
03 Invatamant profesional
I.Credite de angajament 157.500
II.Credite bugetare 363.612 157.500 157.500 0,00
05 Invatamant postliceal
II.Credite bugetare 102.844
07 Invatamant nedefinibil prin nivel
I.Credite de angajament 54.197
II.Credite bugetare 950.864 54.197 54.197 0,00
02 Biblioteci centrale, universitare si pedagogice
I.Credite de angajament 54.197
II.Credite bugetare 46.820 54.197 54.197 0,00
04 Invatamant special
II.Credite bugetare 904.044
11 Servicii auxiliare pentru educatie
I.Credite de angajament 72.282
II.Credite bugetare 320.264 72.282 72.282 0,00
03 Internate si cantine pentru elevi
II.Credite bugetare 10.427
30 Alte servicii auxiliare
I.Credite de angajament 72.282
II.Credite bugetare 309.837 72.282 72.282 0,00
50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului
I.Credite de angajament 6.128.898
II.Credite bugetare 4.600.559 6.128.898 7.303.537 19,17
6701 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE
I.Credite de angajament 49.967 52.464 5,00 52.464 52.464 52.464
II.Credite bugetare 49.626 49.967 52.464 5,00 52.464 52.464 52.464
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 49.967 52.464 5,00 52.464 52.464 52.464
II.Credite bugetare 49.626 49.967 52.464 5,00 52.464 52.464 52.464
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 32 32 0,00 32 32 32
II.Credite bugetare 33 32 32 0,00 32 32 32
30 Alte cheltuieli
I.Credite de angajament 32
II.Credite bugetare 33 32 32 0,00
30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
I.Credite de angajament 32
II.Credite bugetare 33 32 32 0,00
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
I.Credite de angajament 49.935 52.432 5,00 52.432 52.432 52.432
II.Credite bugetare 49.593 49.935 52.432 5,00 52.432 52.432 52.432
01 Transferuri curente
I.Credite de angajament 49.935
II.Credite bugetare 49.593 49.935 52.432 5,00
01 Transferuri catre institutii publice
I.Credite de angajament 49.935
II.Credite bugetare 49.593 49.935 52.432 5,00
50 Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si
religiei
I.Credite de angajament 49.967

pag.57
MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII Anexa nr. 3 / 25 / 02 Pag. 23 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2018 preliminata 2020 descrestere 2021 2022 2023
tol graf Titlu col at 2019 2020/2019

A B 1 2 3 4 5 6 7
II.Credite bugetare 49.626 49.967 52.464 5,00
7000 01 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE
PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE
I.Credite de angajament 9.590 18.594 93,89
II.Credite bugetare 9.590 18.594 93,89
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 9.590 18.594 93,89
II.Credite bugetare 9.590 18.594 93,89
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 9.590 18.594 93,89
II.Credite bugetare 9.590 18.594 93,89
7401 PROTECTIA MEDIULUI
I.Credite de angajament 9.590 18.594 93,89
II.Credite bugetare 9.590 18.594 93,89
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 9.590 18.594 93,89
II.Credite bugetare 9.590 18.594 93,89
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 9.590 18.594 93,89
II.Credite bugetare 9.590 18.594 93,89
01 A. Transferuri interne
I.Credite de angajament 9.590
II.Credite bugetare 9.590 18.594 93,89
12 Investitii ale agentilor economici cu capital de stat
I.Credite de angajament 9.590
II.Credite bugetare 9.590 18.594 93,89
50 Alte servicii in domeniul protectiei mediului
I.Credite de angajament 9.590
II.Credite bugetare 9.590 18.594 93,89

NOTA:
In anul 2020 suma prevazuta la capitolul 65.01 „Invatamant”, titlul 51 „Transferuri intre unitati ale administratiei publice”,
alineatul 51.01.02 „Finantarea de baza a invatamantului superior”, cuprinde si fondurile aferente finantarii suplimentare si a
celor pentru dezvoltarea institutionala.

pag.58
MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII ANEXA nr. 03 / 25 / 04

Pag. 1 din 2
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR POTRIVIT ORDONANTEI DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 64/2007


- mii lei-

Valoarea totala a Cheltuieli efectuate Executie preliminata Propuneri 2020 Estimari 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari anii
programului pana la 31.12.2018 2019 ulteriori

Cod Cod indicator CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR


program CU FINANTARE RAMBURSABILA

0 5000 TOTAL CHELTUIELI

5000 I. Credite de angajament


3.279.669 2.734.365 372.280 150.000 23.024 0 0 0
5000 II. Credite bugetare
3.279.669 1.905.249 152.280 150.000 150.000 150.000 150.000 622.140

43 Proiectul privind reabilitarea infrastructurii scolare

5000 TOTAL GENERAL

5000 I. Credite de angajament


1.400.667 1.399.587 1.080 0 0 0 0 0
5000 II. Credite bugetare
1.400.667 1.399.587 1.080 0 0 0 0 0

51 Proiectul privind incluziunea sociala

5000 TOTAL GENERAL

5000 I. Credite de angajament


43.262 43.262 0 0 0 0 0 0
5000 II. Credite bugetare
43.262 43.262 0 0 0 0 0 0

60 Proiectul privind educatia timpurie

pag.59
MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII ANEXA nr. 03 / 25 / 04

Pag. 2 din 2
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR POTRIVIT ORDONANTEI DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 64/2007


- mii lei-

Valoarea totala a Cheltuieli efectuate Executie preliminata Propuneri 2020 Estimari 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari anii
programului pana la 31.12.2018 2019 ulteriori

Cod Cod indicator CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR


program CU FINANTARE RAMBURSABILA

60 5000 TOTAL GENERAL

5000 I. Credite de angajament


729.900 422.043 209.833 75.000 23.024 0 0 0
5000 II. Credite bugetare
729.900 362.043 67.857 75.000 75.000 75.000 75.000 0

8774 Proiect privind invatamantul secundar

5000 TOTAL GENERAL

5000 I. Credite de angajament


1.105.840 869.473 161.367 75.000 0 0 0 0
5000 II. Credite bugetare
1.105.840 100.357 83.343 75.000 75.000 75.000 75.000 622.140

pag.60
MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII ANEXA nr. 3 / 25 / 05

Pag. 1 din 5
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

FISA PROGRAMULUI
FINANTAT POTRIVIT ORDONANTEI DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 64/2007 - mii lei-

Valoarea totala a Cheltuieli efectuate Executie preliminata Propuneri 2020 Estimari 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari anii
programului pana la 31.12.2018 2019 ulteriori

Cod Cod indicator CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR


program CU FINANTARE RAMBURSABILA

43 Proiectul privind reabilitarea infrastructurii scolare

5000 TOTAL GENERAL

5000 I. Credite de angajament


1.400.667 1.399.587 1.080 0 0 0 0 0
5000 II. Credite bugetare
1.400.667 1.399.587 1.080 0 0 0 0 0
Buget de stat

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

5001 I. Credite de angajament


1.400.667 1.399.587 1.080 0 0 0 0 0
5001 II. Credite bugetare
1.400.667 1.399.587 1.080 0 0 0 0 0
6501 INVATAMANT

6501 I. Credite de angajament


1.400.667 1.399.587 1.080 0 0 0 0 0
6501 II. Credite bugetare
1.400.667 1.399.587 1.080 0 0 0 0 0
650165 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA

pag.61
MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII ANEXA nr. 3 / 25 / 05

Pag. 2 din 5
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

FISA PROGRAMULUI
FINANTAT POTRIVIT ORDONANTEI DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 64/2007 - mii lei-

Valoarea totala a Cheltuieli efectuate Executie preliminata Propuneri 2020 Estimari 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari anii
programului pana la 31.12.2018 2019 ulteriori

Cod Cod indicator CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR


program CU FINANTARE RAMBURSABILA

43 650165 I. Credite de angajament


1.400.667 1.399.587 1.080 0 0 0 0 0
650165 II. Credite bugetare
1.400.667 1.399.587 1.080 0 0 0 0 0

51 Proiectul privind incluziunea sociala

5000 TOTAL GENERAL

5000 I. Credite de angajament


43.262 43.262 0 0 0 0 0 0
5000 II. Credite bugetare
43.262 43.262 0 0 0 0 0 0
Buget de stat

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

5001 I. Credite de angajament


43.262 43.262 0 0 0 0 0 0
5001 II. Credite bugetare
43.262 43.262 0 0 0 0 0 0
6501 INVATAMANT

6501 I. Credite de angajament


43.262 43.262 0 0 0 0 0 0

pag.62
MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII ANEXA nr. 3 / 25 / 05

Pag. 3 din 5
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

FISA PROGRAMULUI
FINANTAT POTRIVIT ORDONANTEI DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 64/2007 - mii lei-

Valoarea totala a Cheltuieli efectuate Executie preliminata Propuneri 2020 Estimari 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari anii
programului pana la 31.12.2018 2019 ulteriori

Cod Cod indicator CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR


program CU FINANTARE RAMBURSABILA

51 6501 II. Credite bugetare


43.262 43.262 0 0 0 0 0 0
650165 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA

650165 I. Credite de angajament


43.262 43.262 0 0 0 0 0 0
650165 II. Credite bugetare
43.262 43.262 0 0 0 0 0 0

60 Proiectul privind educatia timpurie

5000 TOTAL GENERAL

5000 I. Credite de angajament


729.900 422.043 209.833 75.000 23.024 0 0 0
5000 II. Credite bugetare
729.900 362.043 67.857 75.000 75.000 75.000 75.000 0
Buget de stat

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

5001 I. Credite de angajament


729.900 422.043 209.833 75.000 23.024 0 0 0
5001 II. Credite bugetare
729.900 362.043 67.857 75.000 75.000 75.000 75.000 0

pag.63
MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII ANEXA nr. 3 / 25 / 05

Pag. 4 din 5
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

FISA PROGRAMULUI
FINANTAT POTRIVIT ORDONANTEI DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 64/2007 - mii lei-

Valoarea totala a Cheltuieli efectuate Executie preliminata Propuneri 2020 Estimari 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari anii
programului pana la 31.12.2018 2019 ulteriori

Cod Cod indicator CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR


program CU FINANTARE RAMBURSABILA

60 6501 INVATAMANT

6501 I. Credite de angajament


729.900 422.043 209.833 75.000 23.024 0 0 0
6501 II. Credite bugetare
729.900 362.043 67.857 75.000 75.000 75.000 75.000 0
650165 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA

650165 I. Credite de angajament


729.900 422.043 209.833 75.000 23.024 0 0 0
650165 II. Credite bugetare
729.900 362.043 67.857 75.000 75.000 75.000 75.000 0

8774 Proiect privind invatamantul secundar

5000 TOTAL GENERAL

5000 I. Credite de angajament


1.105.840 869.473 161.367 75.000 0 0 0 0
5000 II. Credite bugetare
1.105.840 100.357 83.343 75.000 75.000 75.000 75.000 622.140
Buget de stat

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

pag.64
MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII ANEXA nr. 3 / 25 / 05

Pag. 5 din 5
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare

FISA PROGRAMULUI
FINANTAT POTRIVIT ORDONANTEI DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 64/2007 - mii lei-

Valoarea totala a Cheltuieli efectuate Executie preliminata Propuneri 2020 Estimari 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari anii
programului pana la 31.12.2018 2019 ulteriori

Cod Cod indicator CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR


program CU FINANTARE RAMBURSABILA

8774 5001 I. Credite de angajament


1.105.840 869.473 161.367 75.000 0 0 0 0
5001 II. Credite bugetare
1.105.840 100.357 83.343 75.000 75.000 75.000 75.000 622.140
6501 INVATAMANT

6501 I. Credite de angajament


1.105.840 869.473 161.367 75.000 0 0 0 0
6501 II. Credite bugetare
1.105.840 100.357 83.343 75.000 75.000 75.000 75.000 622.140
650165 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA

650165 I. Credite de angajament


1.105.840 869.473 161.367 75.000 0 0 0 0
650165 II. Credite bugetare
1.105.840 100.357 83.343 75.000 75.000 75.000 75.000 622.140

pag.65
MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate
pe anii 2018-2023
(sume alocate din fonduri externe nerambursabile)

Anexa nr. 3 / 25 / 11 Pag. 1 - mii lei -


Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2018 preliminata 2020 descrestere 2021 2022 2023
tol graf Titlu col at 2019 2020/2019

A B 1 2 3 4 5 6 7
0001 08 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 6.042 28.741
TOTAL VENITURI
4000 08 III.OPERATIUNI FINANCIARE 10.927
4008 INCASARI DIN RAMBURSAREA 10.927
IMPRUMUTURILOR ACORDATE
15 Sume utilizate din excedentul anului precedent 10.927
pentru efectuarea de cheltuieli
4200 08 IV. SUBVENTII 121 2.334
4208 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 121 2.334
60 Cofinantare publica acordata in cadrul -71
mecanismului SEE
75 Cofinantare publica acordata in cadrul 193 2.334
Mecanismelor financiare Spatiul Economic
European si Norvegian 2014-2021
4508 SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI -663 50
IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI
PREFINANTARI
17 Mecanismul financiar SEE -637 50
18 Mecanismul financiar norvegian -26
4808 SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI 6.584 15.430
IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI
PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI
FINANCIAR 2014-2020
16 Alte facilitati si instrumente postaderare 1.221 295
31 Mecanismele financiare Spatiul Economic 4.969 14.425
European si Norvegian 2014-2021
32 Fondul pentru relatii bilaterale aferent 394 710
Mecanismelor financiare Spatiul Economic
European si Norvegian 2014-2021
5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
I.Credite de angajament 45.714 19.181 -58,04 22.500 25.000 25.000
II.Credite bugetare 3.640 45.714 19.181 -58,04 22.500 25.000 25.000
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 45.714 19.181 -58,04 22.500 25.000 25.000
II.Credite bugetare 3.640 45.714 19.181 -58,04 22.500 25.000 25.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 250 181 -27,60
II.Credite bugetare 250 181 -27,60
01 A. Transferuri interne
I.Credite de angajament 250
II.Credite bugetare 250 181 -27,60
08 Programe PHARE si alte programe cu finantare
nerambursabila
I.Credite de angajament 250
II.Credite bugetare 250 181 -27,60
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
I.Credite de angajament 500 2.000 300,00 2.500 3.000 3.000
II.Credite bugetare 395 500 2.000 300,00 2.500 3.000 3.000
16 Alte facilitati si instrumente postaderare
I.Credite de angajament 500
II.Credite bugetare 160 500 1.000 100,00
02 Finantarea externa nerambursabila
I.Credite de angajament 500
II.Credite bugetare 160 500 1.000 100,00

pag.66
MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII Anexa nr. 3 / 25 / 11 Pag. 2 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2018 preliminata 2020 descrestere 2021 2022 2023
tol graf Titlu col at 2019 2020/2019

A B 1 2 3 4 5 6 7
17 Mecanismul financiar SEE
II.Credite bugetare 235 1.000
01 Finantarea nationala
II.Credite bugetare 15
02 Finantarea externa nerambursabila
II.Credite bugetare 220 1.000
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
I.Credite de angajament 44.964 17.000 -62,19 20.000 22.000 22.000
II.Credite bugetare 3.245 44.964 17.000 -62,19 20.000 22.000 22.000
16 Alte facilitati si instrumente postaderare
I.Credite de angajament 26.290
II.Credite bugetare 1.031 26.290 17.000 -35,34
02 Finantare externa nerambursabila
I.Credite de angajament 26.290
II.Credite bugetare 1.031 26.290 17.000 -35,34
31 Mecanismele financiare Spatiul Economic
European si Norvegian
I.Credite de angajament 16.537
II.Credite bugetare 2.113 16.537
01 Finantarea nationala
II.Credite bugetare 307
02 Finantarea externa nerambursabila
I.Credite de angajament 16.537
II.Credite bugetare 1.806 16.537
32 Fondul pentru relatii bilaterale aferent
Mecanismelor financiare Spatiul Economic
European si Norvegian
I.Credite de angajament 2.137
II.Credite bugetare 101 2.137
02 Finantarea externa nerambursabila
I.Credite de angajament 2.137
II.Credite bugetare 101 2.137
5308 CERCETARE FUNDAMENTALA SI
CERCETARE DEZVOLTARE
I.Credite de angajament 2.640 181 -93,14
II.Credite bugetare 967 2.640 181 -93,14
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 2.640 181 -93,14
II.Credite bugetare 967 2.640 181 -93,14
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 250 181 -27,60
II.Credite bugetare 250 181 -27,60
01 A. Transferuri interne
I.Credite de angajament 250
II.Credite bugetare 250 181 -27,60
08 Programe PHARE si alte programe cu finantare
nerambursabila
I.Credite de angajament 250
II.Credite bugetare 250 181 -27,60
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
II.Credite bugetare 9
16 Alte facilitati si instrumente postaderare
II.Credite bugetare 9
02 Finantarea externa nerambursabila
pag.67
MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII Anexa nr. 3 / 25 / 11 Pag. 3 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2018 preliminata 2020 descrestere 2021 2022 2023
tol graf Titlu col at 2019 2020/2019

A B 1 2 3 4 5 6 7
II.Credite bugetare 9
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
I.Credite de angajament 2.390
II.Credite bugetare 958 2.390
16 Alte facilitati si instrumente postaderare
I.Credite de angajament 2.390
II.Credite bugetare 958 2.390
02 Finantare externa nerambursabila
I.Credite de angajament 2.390
II.Credite bugetare 958 2.390
02 Cercetare si dezvoltare pentru servicii publice
generale
I.Credite de angajament 2.640
II.Credite bugetare 967 2.640 181 -93,14
6508 INVATAMANT
I.Credite de angajament 43.074 19.000 -55,89 22.500 25.000 25.000
II.Credite bugetare 2.673 43.074 19.000 -55,89 22.500 25.000 25.000
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 43.074 19.000 -55,89 22.500 25.000 25.000
II.Credite bugetare 2.673 43.074 19.000 -55,89 22.500 25.000 25.000
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
I.Credite de angajament 500 2.000 300,00 2.500 3.000 3.000
II.Credite bugetare 386 500 2.000 300,00 2.500 3.000 3.000
16 Alte facilitati si instrumente postaderare
I.Credite de angajament 500
II.Credite bugetare 151 500 1.000 100,00
02 Finantarea externa nerambursabila
I.Credite de angajament 500
II.Credite bugetare 151 500 1.000 100,00
17 Mecanismul financiar SEE
II.Credite bugetare 235 1.000
01 Finantarea nationala
II.Credite bugetare 15
02 Finantarea externa nerambursabila
II.Credite bugetare 220 1.000
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
I.Credite de angajament 42.574 17.000 -60,07 20.000 22.000 22.000
II.Credite bugetare 2.287 42.574 17.000 -60,07 20.000 22.000 22.000
16 Alte facilitati si instrumente postaderare
I.Credite de angajament 23.900
II.Credite bugetare 73 23.900 17.000 -28,87
02 Finantare externa nerambursabila
I.Credite de angajament 23.900
II.Credite bugetare 73 23.900 17.000 -28,87
31 Mecanismele financiare Spatiul Economic
European si Norvegian
I.Credite de angajament 16.537
II.Credite bugetare 2.113 16.537
01 Finantarea nationala
II.Credite bugetare 307
02 Finantarea externa nerambursabila
pag.68
MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII Anexa nr. 3 / 25 / 11 Pag. 4 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2018 preliminata 2020 descrestere 2021 2022 2023
tol graf Titlu col at 2019 2020/2019

A B 1 2 3 4 5 6 7
I.Credite de angajament 16.537
II.Credite bugetare 1.806 16.537
32 Fondul pentru relatii bilaterale aferent
Mecanismelor financiare Spatiul Economic
European si Norvegian
I.Credite de angajament 2.137
II.Credite bugetare 101 2.137
02 Finantarea externa nerambursabila
I.Credite de angajament 2.137
II.Credite bugetare 101 2.137
02 Servicii publice descentralizate
II.Credite bugetare 147
06 Invatamant superior
II.Credite bugetare 1.084
01 Invatamant universitar
II.Credite bugetare 1.084
11 Servicii auxiliare pentru educatie
II.Credite bugetare 155
30 Alte servicii auxiliare
II.Credite bugetare 155
50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului
I.Credite de angajament 43.074
II.Credite bugetare 1.287 43.074 19.000 -55,89

pag.69
MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate
pe anii 2018-2023
(sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii)

Anexa nr. 3 / 25 / 13 Pag. 1 - mii lei -


Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2018 preliminata 2020 descrestere 2021 2022 2023
tol graf Titlu col at 2019 2020/2019

A B 1 2 3 4 5 6 7
0001 10 VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI 1.985.419 2.330.042 2.282.518 -2,04 2.328.127 2.328.127 2.328.127
0002 10 I.VENITURI CURENTE 1.611.037 1.665.498 1.622.826 -2,56 1.685.943 1.710.244 1.738.516
2900 10 C.VENITURI NEFISCALE 1.611.037 1.665.498 1.622.826 -2,56 1.685.943 1.710.244 1.738.516
3000 10 C1.VENITURI DIN PROPRIETATE 24.775 22.908 22.050 -3,75 22.550 22.550 22.550
3010 VENITURI DIN PROPRIETATE 22.801 21.334 21.050 -1,33 21.550 21.550 21.550
05 Venituri din concesiuni si inchirieri 22.759 21.010 21.000 -0,05 21.500 21.500 21.500
08 Venituri din dividende 1
50 Alte venituri din proprietate 41 324 50 -84,57 50 50 50
3110 VENITURI DIN DOBANZI 1.974 1.574 1.000 -36,47 1.000 1.000 1.000
03 Alte venituri din dobanzi 1.974 1.574 1.000 -36,47 1.000 1.000 1.000
3300 10 C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 1.586.262 1.642.590 1.600.776 -2,55 1.663.393 1.687.694 1.715.966
3310 VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI 1.565.536 1.617.274 1.579.756 -2,32 1.636.428 1.658.050 1.685.912
ALTE ACTIVITATI
04 Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate 579 550 285 -48,18 138 238 288
de laboratoare
05 Taxe si alte venituri in invatamant 943.437 956.704 959.466 0,29 980.655 982.655 984.655
08 Venituri din prestari servicii 48.677 51.854 50.000 -3,58 54.380 54.380 54.380
14 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, 173.540 184.342 180.000 -2,36 182.152 182.152 182.152
camine si cantine
16 Venituri din valorificarea produselor obtinute din 49.436 39.093 42.000 7,44 47.114 47.114 47.114
activitatea proprie sau anexa
17 Venituri din organizarea de cursuri de calificare si 10.545 8.078 8.000 -0,97 10.114 10.311 10.415
conversie profesionala, specializare si perfectionare
19 Venituri din serbari si spectacole scolare, 31 9 5 -44,44 16 19 22
manifestari culturale, artistice si sportive
20 Venituri din cercetare 273.992 340.336 290.000 -14,79 304.197 319.355 343.620
50 Alte venituri din prestari servicii si alte activitati 65.298 36.308 50.000 37,71 57.662 61.826 63.266
3410 VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, 4
ELIBERARI PERMISE
50 Alte venituri din taxe administrative, eliberari 4
permise
3510 AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI 95 98
50 Alte amenzi, penalitati si confiscari 95 98
3610 DIVERSE VENITURI 11.286 8.672 8.000 -7,75 12.659 12.671 12.678
50 Alte venituri 11.286 8.672 8.000 -7,75 12.659 12.671 12.678
3710 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE 9.341 16.546 13.020 -21,31 14.306 16.973 17.376
DECAT SUBVENTIILE
01 Donatii si sponsorizari 8.884 16.526 13.000 -21,34 14.281 16.943 17.346
50 Alte transferuri voluntare 456 20 20 0,00 25 30 30
3900 10 II.VENITURI DIN CAPITAL 515 101 146 44,55 447 447 438
3910 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR 515 101 146 44,55 447 447 438
BUNURI
01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale 504 90 100 11,11 300 300 300
institutiilor publice
50 Alte venituri din valorificarea unor bunuri 11 11 46 318,18 147 147 138
4000 10 III.OPERATIUNI FINANCIARE 687 5.265 24.070 357,17 9.800 8.650 8.750
4010 INCASARI DIN RAMBURSAREA 687 5.265 10.870 106,46 9.800 8.650 8.750
IMPRUMUTURILOR ACORDATE
16 Sume primite in cadrul mecanismului decontarii 687 5.265 10.870 106,46 9.800 8.650 8.750
cererilor de plata
4110 ALTE OPERATIUNI FINANCIARE 13.200
14 Sume alocate din Fondul de Dezvoltare si 13.200
Investitii
4200 10 IV. SUBVENTII 42.839 73.762 54.420 -26,22 55.400 45.959 36.379
4210 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 42.784 73.762 54.420 -26,22 55.400 45.959 36.379
38 Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si 19.115 20.783 20.000 -3,77 22.000 21.559 16.979

pag.70
MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII Anexa nr. 3 / 25 / 13 Pag. 2 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2018 preliminata 2020 descrestere 2021 2022 2023
tol graf Titlu col at 2019 2020/2019

A B 1 2 3 4 5 6 7
servicii publice sau activitati finantate integral din
venituri proprii
39 Subventii din bugetul de stat catre institutii 553 2.350 420 -82,13 400 400 400
finantate partial sau integral din venituri proprii
pentru proiecte finantate din FEN postaderare
43 Sume primite de institutiile publice si activitatile 3.810 4.040 4.000 -0,99 5.000 4.000 4.000
finantate integral sau partial din venituri proprii in
cadrul programelor FEGA implementate de APIA
70 Subventii de la bugetul de stat catre institutii 19.305 46.589 30.000 -35,61 28.000 20.000 15.000
publice finantate partial sau integral din venituri
proprii necesare sustinerii derularii proiectelor
finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN)
postaderare, aferente perioadei de programare
2014-2020
4310 SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII 55
4510 SUME PRIMITE DE LA UE / ALTI DONATORI 103.810 78.702 35.594 -54,77 30.574 25.080 10.908
IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI
PREFINANTARI
01 Fondul European de Dezvoltare Regionala 128
02 Fondul Social European -390 914 200 -78,12 200
08 Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat 214 10
16 Alte facilitati si instrumente postaderare 103.626 77.218 34.994 -54,68 29.974 24.180 10.008
17 Mecanismul financiar SEE 102 490 400 -18,37 400 900 900
19 Programul de cooperare elvetiano-roman vizand 130 70
reducerea disparitatilor economice si sociale in
cadrul Uniunii Europene extinse
4810 SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI 226.531 506.714 545.462 7,65 545.963 537.747 533.136
IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI
PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI
FINANCIAR 2014-2020
01 Fondul European de Dezvoltare Regionala 106.911 233.721 200.306 -14,30 204.223 206.212 209.890
(FEDR)
02 Fondul Social European (FSE) 43.869 191.030 209.756 9,80 215.196 216.413 218.500
03 Fondul de Coeziune (FC) 326 163
04 Fondul European Agricol de Dezvoltare rurala 478 1.006 1.000 -0,60 900 650 650
(FEADR)
05 Fondul European pentru Pescuit si Afaceri 271 230 400 73,91 500 100 100
Maritime (FEPAM)
11 Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA 8.109 5.094 5.000 -1,85 5.000 4.000 4.000
II)
12 Instrumentul European de Vecinatate (ENI) 926 779 2.000 156,74 8.342 4.289 3.471
15 Alte programe comunitare finantate in perioada 500 1.000 100,00 1.000 1.000 1.000
2014-2020 (APC)
16 Alte facilitati si instrumente postaderare 65.926 73.127 125.500 71,62 109.976 104.420 95.025
32 Fondul pentru relatii bilaterale aferent 40 1.227 500 -59,25 500 500 500
Mecanismelor financiare Spatiul Economic
European si Norvegian 2014-2021
5010 VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI
I.Credite de angajament 2.548.367 2.282.518 -10,43 2.328.127 2.328.127 2.328.127
II.Credite bugetare 2.063.888 2.548.367 2.282.518 -10,43 2.328.127 2.328.127 2.328.127
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 2.236.489 2.085.358 -6,76 2.071.767 2.043.862 2.023.366
II.Credite bugetare 1.802.324 2.236.489 2.085.358 -6,76 2.071.767 2.043.862 2.023.366
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 908.341 844.937 -6,98 861.830 861.830 861.830
II.Credite bugetare 934.246 908.341 844.937 -6,98 861.830 861.830 861.830
01 Cheltuieli salariale in bani
I.Credite de angajament 908.334
II.Credite bugetare 887.292 908.334 844.927 -6,98
01 Salarii de baza
I.Credite de angajament 908.334
II.Credite bugetare 543.075 908.334 844.927 -6,98

pag.71
MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII Anexa nr. 3 / 25 / 13 Pag. 3 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2018 preliminata 2020 descrestere 2021 2022 2023
tol graf Titlu col at 2019 2020/2019

A B 1 2 3 4 5 6 7
02 Salarii de merit
II.Credite bugetare 1.480
03 Indemnizatie de conducere
II.Credite bugetare 5
04 Spor de vechime
II.Credite bugetare 3
05 Sporuri pentru conditii de munca
II.Credite bugetare 2.831
06 Alte sporuri
II.Credite bugetare 50.063
10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul
II.Credite bugetare 33.932
11 Fond aferent platii cu ora
II.Credite bugetare 106.980
12 Indemnizatii platite unor persoane din afara
unitatii
II.Credite bugetare 1.270
13 Drepturi de delegare
II.Credite bugetare 17.186
14 Indemnizatii de detasare
II.Credite bugetare 9
15 Alocatii pentru transportul la si de la locul de
munca
II.Credite bugetare 278
17 Indemnizatii de hrana
II.Credite bugetare 18.516
30 Alte drepturi salariale in bani
II.Credite bugetare 111.665
02 Cheltuieli salariale in natura
II.Credite bugetare 4.668
01 Tichete de masa
II.Credite bugetare 1.475
02 Norme de hrana
II.Credite bugetare 2.150
05 Transportul la si de la locul de munca
II.Credite bugetare 14
06 Vouchere de vacanta
II.Credite bugetare 1.030
03 Contributii
I.Credite de angajament 7
II.Credite bugetare 42.285 7 10 42,86
01 Contributii de asigurari sociale de stat
II.Credite bugetare 18.515
02 Contributii de asigurari de somaj
II.Credite bugetare 484
03 Contributii de asigurari sociale de sanatate
II.Credite bugetare 5.549
04 Contributii de asigurari pentru accidente de munca
si boli profesionale
II.Credite bugetare 446
05 Prime de asigurare viata platite de angajator
pentru angajati
II.Credite bugetare 7
06 Contributii pentru concedii si indemnizatii
II.Credite bugetare 693
07 Contributia asiguratorie pentru munca
I.Credite de angajament 7
II.Credite bugetare 16.136 7 10 42,86
pag.72
MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII Anexa nr. 3 / 25 / 13 Pag. 4 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2018 preliminata 2020 descrestere 2021 2022 2023
tol graf Titlu col at 2019 2020/2019

A B 1 2 3 4 5 6 7
08 Contributii platite de angajator in numele
angajatului
II.Credite bugetare 456
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 595.182 597.657 0,42 609.638 609.638 609.638
II.Credite bugetare 498.343 595.182 597.657 0,42 609.638 609.638 609.638
01 Bunuri si servicii
I.Credite de angajament 595.064
II.Credite bugetare 296.626 595.064 597.427 0,40
01 Furnituri de birou
I.Credite de angajament 594.329
II.Credite bugetare 5.855 594.329 596.017 0,28
02 Materiale pentru curatenie
II.Credite bugetare 7.045
03 Incalzit, iluminat si forta motrica
I.Credite de angajament 92
II.Credite bugetare 68.437 92 370 302,17
04 Apa, canal si salubritate
I.Credite de angajament 3
II.Credite bugetare 21.957 3 50 1.566,67
05 Carburanti si lubrifianti
I.Credite de angajament 10
II.Credite bugetare 7.019 10 50 400,00
06 Piese de schimb
II.Credite bugetare 5.499
07 Transport
II.Credite bugetare 1.387
08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
II.Credite bugetare 7.084
09 Materiale si prestari de servicii cu caracter
functional
II.Credite bugetare 52.663
30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
functionare
I.Credite de angajament 630
II.Credite bugetare 119.681 630 940 49,21
02 Reparatii curente
II.Credite bugetare 24.425
03 Hrana
II.Credite bugetare 29.406
01 Hrana pentru oameni
II.Credite bugetare 28.476
02 Hrana pentru animale
II.Credite bugetare 931
04 Medicamente si materiale sanitare
II.Credite bugetare 3.669
01 Medicamente
II.Credite bugetare 329
02 Materiale sanitare
II.Credite bugetare 419
03 Reactivi
II.Credite bugetare 2.880
04 Dezinfectanti
II.Credite bugetare 41
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
I.Credite de angajament 11
II.Credite bugetare 28.153 11 20 81,82

pag.73
MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII Anexa nr. 3 / 25 / 13 Pag. 5 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2018 preliminata 2020 descrestere 2021 2022 2023
tol graf Titlu col at 2019 2020/2019

A B 1 2 3 4 5 6 7
01 Uniforme si echipament
II.Credite bugetare 614
03 Lenjerie si accesorii de pat
II.Credite bugetare 728
30 Alte obiecte de inventar
I.Credite de angajament 11
II.Credite bugetare 26.811 11 20 81,82
06 Deplasari, detasari, transferari
I.Credite de angajament 2
II.Credite bugetare 28.502 2 5 150,00
01 Deplasari interne, detasari, transferari
II.Credite bugetare 9.910
02 Deplasari in strainatate
I.Credite de angajament 2
II.Credite bugetare 18.592 2 5 150,00
09 Materiale de laborator
II.Credite bugetare 7.935
10 Cercetare-dezvoltare
I.Credite de angajament 5
II.Credite bugetare 621 5 5 0,00
11 Carti, publicatii si materiale documentare
II.Credite bugetare 4.100
12 Consultanta si expertiza
II.Credite bugetare 4.760
13 Pregatire profesionala
II.Credite bugetare 1.160
14 Protectia muncii
II.Credite bugetare 600
16 Studii si cercetari
II.Credite bugetare 59
25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din
actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit
dispozitiilor legale
II.Credite bugetare 259
30 Alte cheltuieli
I.Credite de angajament 100
II.Credite bugetare 68.066 100 200 100,00
01 Reclama si publicitate
II.Credite bugetare 2.803
02 Protocol si reprezentare
II.Credite bugetare 1.606
03 Prime de asigurare non-viata
II.Credite bugetare 1.342
04 Chirii
II.Credite bugetare 4.660
06 Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor
II.Credite bugetare 30
07 Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului
institutiei publice
II.Credite bugetare 27
09 Executarea silita a creantelor bugetare
II.Credite bugetare 43
30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
I.Credite de angajament 100
II.Credite bugetare 57.555 100 200 100,00
30 TITLUL III DOBANZI
I.Credite de angajament 350 1.450 314,29 450 450 450

pag.74
MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII Anexa nr. 3 / 25 / 13 Pag. 6 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2018 preliminata 2020 descrestere 2021 2022 2023
tol graf Titlu col at 2019 2020/2019

A B 1 2 3 4 5 6 7
II.Credite bugetare 85 350 1.450 314,29 450 450 450
01 Dobanzi aferente datoriei publice interne
I.Credite de angajament 350
II.Credite bugetare 85 350 1.450 314,29
01 Dobanzi aferente datoriei publice interne directe
II.Credite bugetare 1
02 Dobanzi aferente creditelor interne garantate
I.Credite de angajament 350
II.Credite bugetare 84 350 1.450 314,29
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 3.604 3.736 3,66 3.810 3.810 3.810
II.Credite bugetare 4.715 3.604 3.736 3,66 3.810 3.810 3.810
01 A. Transferuri interne
I.Credite de angajament 3.604
II.Credite bugetare 4.634 3.604 3.736 3,66
18 Alte transferuri curente interne
II.Credite bugetare 270
48 Finantarea proiectelor de cercetare-dezvoltare si
inovare
I.Credite de angajament 3.604
II.Credite bugetare 3.990 3.604 3.736 3,66
02 B. Transferuri curente in strainatate (catre
organizatii internationale)
II.Credite bugetare 81
01 Contributii si cotizatii la organisme internationale
II.Credite bugetare 81
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
I.Credite de angajament 88.945 35.594 -59,98 30.574 25.080 10.908
II.Credite bugetare 89.337 88.945 35.594 -59,98 30.574 25.080 10.908
08 Programe Instrumentul European de Vecinatate si
Parteneriat(ENPI)
II.Credite bugetare 1
02 Finantarea externa nerambursabila
II.Credite bugetare 1
16 Alte facilitati si instrumente postaderare
I.Credite de angajament 88.945
II.Credite bugetare 89.313 88.945 35.594 -59,98
01 Finantarea nationala
I.Credite de angajament 88.945
II.Credite bugetare 88.945 35.594 -59,98
02 Finantarea externa nerambursabila
II.Credite bugetare 89.067
03 Cheltuieli neeligibile
II.Credite bugetare 247
17 Mecanismul financiar SEE
II.Credite bugetare 23
01 Finantarea nationala
II.Credite bugetare 3
02 Finantarea externa nerambursabila
II.Credite bugetare 20
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
I.Credite de angajament 14.975 20.452 36,57 20.860 20.860 20.860
II.Credite bugetare 10.454 14.975 20.452 36,57 20.860 20.860 20.860
01 Asigurari sociale
II.Credite bugetare 1
02 Ajutoare sociale
pag.75
MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII Anexa nr. 3 / 25 / 13 Pag. 7 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2018 preliminata 2020 descrestere 2021 2022 2023
tol graf Titlu col at 2019 2020/2019

A B 1 2 3 4 5 6 7
I.Credite de angajament 14.975
II.Credite bugetare 10.454 14.975 20.452 36,57
01 Ajutoare sociale in numerar
II.Credite bugetare 1.247
02 Ajutoare sociale in natura
I.Credite de angajament 14.975
II.Credite bugetare 9.207 14.975 20.452 36,57
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
I.Credite de angajament 583.612 545.462 -6,54 507.813 485.402 479.078
II.Credite bugetare 223.963 583.612 545.462 -6,54 507.813 485.402 479.078
01 Programe din Fondul European de Dezvoltare
Regionala (FEDR)
I.Credite de angajament 583.612
II.Credite bugetare 113.831 583.612 545.462 -6,54
01 Finantarea nationala
I.Credite de angajament 583.612
II.Credite bugetare 23.539 583.612 545.462 -6,54
02 Finantarea externa nerambursabila
II.Credite bugetare 87.495
03 Cheltuieli neeligibile
II.Credite bugetare 2.797
02 Programe din Fondul Social European (FSE)
II.Credite bugetare 52.884
01 Finantarea nationala
II.Credite bugetare 4.943
02 Finantarea externa nerambursabila
II.Credite bugetare 47.768
03 Cheltuieli neeligibile
II.Credite bugetare 173
10 Transferuri catre beneficiari de drept public/privat
pentru proiectele finantate din Fondul pentru azil,
migratie si integrare
II.Credite bugetare 90
01 Finantarea nationala
II.Credite bugetare 14
02 Finantarea externa nerambursabila
II.Credite bugetare 75
11 Programe Instrumentul de Asistenta pentru
Preaderare (IPA II)
II.Credite bugetare 4.411
01 Finantarea nationala
II.Credite bugetare 564
02 Finantarea externa nerambursabila
II.Credite bugetare 3.847
12 Programe Instrumentul European de Vecinatate
II.Credite bugetare 112
01 Finantarea nationala
II.Credite bugetare 9
02 Finantarea externa nerambursabila
II.Credite bugetare 103
16 Alte facilitati si instrumente postaderare
II.Credite bugetare 51.158
01 Finantarea nationala
II.Credite bugetare 1.303
02 Finantare externa nerambursabila
pag.76
MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII Anexa nr. 3 / 25 / 13 Pag. 8 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2018 preliminata 2020 descrestere 2021 2022 2023
tol graf Titlu col at 2019 2020/2019

A B 1 2 3 4 5 6 7
II.Credite bugetare 49.827
03 Cheltuieli neeligibile
II.Credite bugetare 28
32 Fondul pentru relatii bilaterale aferent
Mecanismelor financiare Spatiul Economic
European si Norvegian
II.Credite bugetare 40
01 Finantarea nationala
II.Credite bugetare 35
02 Finantarea externa nerambursabila
II.Credite bugetare 6
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I.Credite de angajament 41.480 36.070 -13,04 36.792 36.792 36.792
II.Credite bugetare 41.181 41.480 36.070 -13,04 36.792 36.792 36.792
01 Burse
I.Credite de angajament 41.480
II.Credite bugetare 35.695 41.480 36.070 -13,04
17 Despagubiri civile
II.Credite bugetare 51
22 Actiuni cu caracter stiintific si social cultural
II.Credite bugetare 57
40 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate
II.Credite bugetare 5.379
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 299.878 189.010 -36,97 248.047 275.952 296.448
II.Credite bugetare 261.770 299.878 189.010 -36,97 248.047 275.952 296.448
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 299.878 189.010 -36,97 248.047 275.952 296.448
II.Credite bugetare 261.575 299.878 189.010 -36,97 248.047 275.952 296.448
01 Active fixe
I.Credite de angajament 292.878
II.Credite bugetare 259.972 292.878 184.010 -37,17
01 Constructii
I.Credite de angajament 129.500
II.Credite bugetare 130.971 129.500 86.950 -32,86
02 Masini, echipamente si mijloace de transport
I.Credite de angajament 128.252
II.Credite bugetare 95.632 128.252 75.060 -41,47
03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
I.Credite de angajament 25.000
II.Credite bugetare 18.727 25.000 17.000 -32,00
30 Alte active fixe
I.Credite de angajament 10.126
II.Credite bugetare 14.642 10.126 5.000 -50,62
03 Reparatii capitale aferente activelor fixe
I.Credite de angajament 7.000
II.Credite bugetare 1.604 7.000 5.000 -28,57
72 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE
II.Credite bugetare 195
01 Active financiare
II.Credite bugetare 195
01 Participare la capitalul social al societatilor
comerciale
II.Credite bugetare 195
79 OPERATIUNI FINANCIARE
I.Credite de angajament 12.000 8.150 -32,08 8.313 8.313 8.313
II.Credite bugetare 3.689 12.000 8.150 -32,08 8.313 8.313 8.313

pag.77
MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII Anexa nr. 3 / 25 / 13 Pag. 9 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2018 preliminata 2020 descrestere 2021 2022 2023
tol graf Titlu col at 2019 2020/2019

A B 1 2 3 4 5 6 7
81 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE
I.Credite de angajament 12.000 8.150 -32,08 8.313 8.313 8.313
II.Credite bugetare 3.689 12.000 8.150 -32,08 8.313 8.313 8.313
02 Rambursari de credite interne
I.Credite de angajament 12.000
II.Credite bugetare 3.689 12.000 8.150 -32,08
01 Rambursari de credite interne garantate
I.Credite de angajament 12.000
II.Credite bugetare 3.689 12.000 8.150 -32,08
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
II.Credite bugetare -3.896
85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
II.Credite bugetare -3.896
01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent
II.Credite bugetare -3.896
03 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent aferente cheltuielilor curente si
operatiunilor financiare ale altor institutii publice
II.Credite bugetare -2.956
04 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent aferente cheltuielilor de capital ale altor
institutii publice
II.Credite bugetare -22
05 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent aferente fondurilor externe
nerambursabile
II.Credite bugetare -918
5310 CERCETARE FUNDAMENTALA SI
CERCETARE DEZVOLTARE
I.Credite de angajament 1.144 2.000 74,83 2.000 2.000 2.000
II.Credite bugetare 887 1.144 2.000 74,83 2.000 2.000 2.000
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 1.119 1.940 73,37 2.000 2.000 2.000
II.Credite bugetare 887 1.119 1.940 73,37 2.000 2.000 2.000
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 266 300 12,78 300 300 300
II.Credite bugetare 65 266 300 12,78 300 300 300
01 Cheltuieli salariale in bani
I.Credite de angajament 259
II.Credite bugetare 62 259 290 11,97
01 Salarii de baza
I.Credite de angajament 259
II.Credite bugetare 62 259 290 11,97
03 Contributii
I.Credite de angajament 7
II.Credite bugetare 3 7 10 42,86
07 Contributia asiguratorie pentru munca
I.Credite de angajament 7
II.Credite bugetare 3 7 10 42,86
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 853 1.640 92,26 1.700 1.700 1.700
II.Credite bugetare 822 853 1.640 92,26 1.700 1.700 1.700
01 Bunuri si servicii
I.Credite de angajament 735
II.Credite bugetare 748 735 1.410 91,84

pag.78
MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII Anexa nr. 3 / 25 / 13 Pag. 10 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2018 preliminata 2020 descrestere 2021 2022 2023
tol graf Titlu col at 2019 2020/2019

A B 1 2 3 4 5 6 7
03 Incalzit, iluminat si forta motrica
I.Credite de angajament 92
II.Credite bugetare 92 92 370 302,17
04 Apa, canal si salubritate
I.Credite de angajament 3
II.Credite bugetare 3 3 50 1.566,67
05 Carburanti si lubrifianti
I.Credite de angajament 10
II.Credite bugetare 10 10 50 400,00
30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
functionare
I.Credite de angajament 630
II.Credite bugetare 643 630 940 49,21
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
I.Credite de angajament 11
II.Credite bugetare 11 11 20 81,82
30 Alte obiecte de inventar
I.Credite de angajament 11
II.Credite bugetare 11 11 20 81,82
06 Deplasari, detasari, transferari
I.Credite de angajament 2
II.Credite bugetare 1 2 5 150,00
02 Deplasari in strainatate
I.Credite de angajament 2
II.Credite bugetare 1 2 5 150,00
10 Cercetare-dezvoltare
I.Credite de angajament 5
II.Credite bugetare 2 5 5 0,00
30 Alte cheltuieli
I.Credite de angajament 100
II.Credite bugetare 60 100 200 100,00
30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
I.Credite de angajament 100
II.Credite bugetare 60 100 200 100,00
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 25 60 140,00
II.Credite bugetare 25 60 140,00
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 25 60 140,00
II.Credite bugetare 25 60 140,00
01 Active fixe
I.Credite de angajament 25
II.Credite bugetare 25 60 140,00
02 Masini, echipamente si mijloace de transport
I.Credite de angajament 25
II.Credite bugetare 25 60 140,00
01 Cercetare fundamentala (de baza)
II.Credite bugetare 886
02 Cercetare si dezvoltare pentru servicii publice
generale
I.Credite de angajament 1.144
II.Credite bugetare 1 1.144 2.000 74,83
6510 INVATAMANT
I.Credite de angajament 2.547.223 2.280.518 -10,47 2.326.127 2.326.127 2.326.127
II.Credite bugetare 2.063.001 2.547.223 2.280.518 -10,47 2.326.127 2.326.127 2.326.127
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 2.235.370 2.083.418 -6,80 2.069.767 2.041.862 2.021.366

pag.79
MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII Anexa nr. 3 / 25 / 13 Pag. 11 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2018 preliminata 2020 descrestere 2021 2022 2023
tol graf Titlu col at 2019 2020/2019

A B 1 2 3 4 5 6 7
II.Credite bugetare 1.801.437 2.235.370 2.083.418 -6,80 2.069.767 2.041.862 2.021.366
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 908.075 844.637 -6,99 861.530 861.530 861.530
II.Credite bugetare 934.181 908.075 844.637 -6,99 861.530 861.530 861.530
01 Cheltuieli salariale in bani
I.Credite de angajament 908.075
II.Credite bugetare 887.230 908.075 844.637 -6,99
01 Salarii de baza
I.Credite de angajament 908.075
II.Credite bugetare 543.013 908.075 844.637 -6,99
02 Salarii de merit
II.Credite bugetare 1.480
03 Indemnizatie de conducere
II.Credite bugetare 5
04 Spor de vechime
II.Credite bugetare 3
05 Sporuri pentru conditii de munca
II.Credite bugetare 2.831
06 Alte sporuri
II.Credite bugetare 50.063
10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul
II.Credite bugetare 33.932
11 Fond aferent platii cu ora
II.Credite bugetare 106.980
12 Indemnizatii platite unor persoane din afara
unitatii
II.Credite bugetare 1.270
13 Drepturi de delegare
II.Credite bugetare 17.186
14 Indemnizatii de detasare
II.Credite bugetare 9
15 Alocatii pentru transportul la si de la locul de
munca
II.Credite bugetare 278
17 Indemnizatii de hrana
II.Credite bugetare 18.516
30 Alte drepturi salariale in bani
II.Credite bugetare 111.665
02 Cheltuieli salariale in natura
II.Credite bugetare 4.668
01 Tichete de masa
II.Credite bugetare 1.475
02 Norme de hrana
II.Credite bugetare 2.150
05 Transportul la si de la locul de munca
II.Credite bugetare 14
06 Vouchere de vacanta
II.Credite bugetare 1.030
03 Contributii
II.Credite bugetare 42.282
01 Contributii de asigurari sociale de stat
II.Credite bugetare 18.515
02 Contributii de asigurari de somaj
II.Credite bugetare 484
03 Contributii de asigurari sociale de sanatate
II.Credite bugetare 5.549
04 Contributii de asigurari pentru accidente de
pag.80
MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII Anexa nr. 3 / 25 / 13 Pag. 12 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2018 preliminata 2020 descrestere 2021 2022 2023
tol graf Titlu col at 2019 2020/2019

A B 1 2 3 4 5 6 7
munca si boli profesionale
II.Credite bugetare 446
05 Prime de asigurare viata platite de angajator
pentru angajati
II.Credite bugetare 7
06 Contributii pentru concedii si indemnizatii
II.Credite bugetare 693
07 Contributia asiguratorie pentru munca
II.Credite bugetare 16.133
08 Contributii platite de angajator in numele
angajatului
II.Credite bugetare 456
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 594.329 596.017 0,28 607.938 607.938 607.938
II.Credite bugetare 497.521 594.329 596.017 0,28 607.938 607.938 607.938
01 Bunuri si servicii
I.Credite de angajament 594.329
II.Credite bugetare 295.878 594.329 596.017 0,28
01 Furnituri de birou
I.Credite de angajament 594.329
II.Credite bugetare 5.855 594.329 596.017 0,28
02 Materiale pentru curatenie
II.Credite bugetare 7.045
03 Incalzit, iluminat si forta motrica
II.Credite bugetare 68.345
04 Apa, canal si salubritate
II.Credite bugetare 21.954
05 Carburanti si lubrifianti
II.Credite bugetare 7.009
06 Piese de schimb
II.Credite bugetare 5.499
07 Transport
II.Credite bugetare 1.387
08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
II.Credite bugetare 7.084
09 Materiale si prestari de servicii cu caracter
functional
II.Credite bugetare 52.663
30 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
functionare
II.Credite bugetare 119.038
02 Reparatii curente
II.Credite bugetare 24.425
03 Hrana
II.Credite bugetare 29.406
01 Hrana pentru oameni
II.Credite bugetare 28.476
02 Hrana pentru animale
II.Credite bugetare 931
04 Medicamente si materiale sanitare
II.Credite bugetare 3.669
01 Medicamente
II.Credite bugetare 329
02 Materiale sanitare
II.Credite bugetare 419
03 Reactivi
II.Credite bugetare 2.880
04 Dezinfectanti
pag.81
MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII Anexa nr. 3 / 25 / 13 Pag. 13 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2018 preliminata 2020 descrestere 2021 2022 2023
tol graf Titlu col at 2019 2020/2019

A B 1 2 3 4 5 6 7
II.Credite bugetare 41
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
II.Credite bugetare 28.142
01 Uniforme si echipament
II.Credite bugetare 614
03 Lenjerie si accesorii de pat
II.Credite bugetare 728
30 Alte obiecte de inventar
II.Credite bugetare 26.800
06 Deplasari, detasari, transferari
II.Credite bugetare 28.501
01 Deplasari interne, detasari, transferari
II.Credite bugetare 9.910
02 Deplasari in strainatate
II.Credite bugetare 18.591
09 Materiale de laborator
II.Credite bugetare 7.935
10 Cercetare-dezvoltare
II.Credite bugetare 619
11 Carti, publicatii si materiale documentare
II.Credite bugetare 4.100
12 Consultanta si expertiza
II.Credite bugetare 4.760
13 Pregatire profesionala
II.Credite bugetare 1.160
14 Protectia muncii
II.Credite bugetare 600
16 Studii si cercetari
II.Credite bugetare 59
25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din
actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit
dispozitiilor legale
II.Credite bugetare 259
30 Alte cheltuieli
II.Credite bugetare 68.006
01 Reclama si publicitate
II.Credite bugetare 2.803
02 Protocol si reprezentare
II.Credite bugetare 1.606
03 Prime de asigurare non-viata
II.Credite bugetare 1.342
04 Chirii
II.Credite bugetare 4.660
06 Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor
II.Credite bugetare 30
07 Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului
institutiei publice
II.Credite bugetare 27
09 Executarea silita a creantelor bugetare
II.Credite bugetare 43
30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
II.Credite bugetare 57.495
30 TITLUL III DOBANZI
I.Credite de angajament 350 1.450 314,29 450 450 450
II.Credite bugetare 85 350 1.450 314,29 450 450 450
01 Dobanzi aferente datoriei publice interne
I.Credite de angajament 350

pag.82
MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII Anexa nr. 3 / 25 / 13 Pag. 14 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2018 preliminata 2020 descrestere 2021 2022 2023
tol graf Titlu col at 2019 2020/2019

A B 1 2 3 4 5 6 7
II.Credite bugetare 85 350 1.450 314,29
01 Dobanzi aferente datoriei publice interne directe
II.Credite bugetare 1
02 Dobanzi aferente creditelor interne garantate
I.Credite de angajament 350
II.Credite bugetare 84 350 1.450 314,29
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 3.604 3.736 3,66 3.810 3.810 3.810
II.Credite bugetare 4.715 3.604 3.736 3,66 3.810 3.810 3.810
01 A. Transferuri interne
I.Credite de angajament 3.604
II.Credite bugetare 4.634 3.604 3.736 3,66
18 Alte transferuri curente interne
II.Credite bugetare 270
48 Finantarea proiectelor de cercetare-dezvoltare si
inovare
I.Credite de angajament 3.604
II.Credite bugetare 3.990 3.604 3.736 3,66
02 B. Transferuri curente in strainatate (catre
organizatii internationale)
II.Credite bugetare 81
01 Contributii si cotizatii la organisme internationale
II.Credite bugetare 81
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
(FEN) POSTADERARE
I.Credite de angajament 88.945 35.594 -59,98 30.574 25.080 10.908
II.Credite bugetare 89.337 88.945 35.594 -59,98 30.574 25.080 10.908
08 Programe Instrumentul European de Vecinatate si
Parteneriat(ENPI)
II.Credite bugetare 1
02 Finantarea externa nerambursabila
II.Credite bugetare 1
16 Alte facilitati si instrumente postaderare
I.Credite de angajament 88.945
II.Credite bugetare 89.313 88.945 35.594 -59,98
01 Finantarea nationala
I.Credite de angajament 88.945
II.Credite bugetare 88.945 35.594 -59,98
02 Finantarea externa nerambursabila
II.Credite bugetare 89.067
03 Cheltuieli neeligibile
II.Credite bugetare 247
17 Mecanismul financiar SEE
II.Credite bugetare 23
01 Finantarea nationala
II.Credite bugetare 3
02 Finantarea externa nerambursabila
II.Credite bugetare 20
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
I.Credite de angajament 14.975 20.452 36,57 20.860 20.860 20.860
II.Credite bugetare 10.454 14.975 20.452 36,57 20.860 20.860 20.860
01 Asigurari sociale
II.Credite bugetare 1
02 Ajutoare sociale
I.Credite de angajament 14.975
II.Credite bugetare 10.454 14.975 20.452 36,57
01 Ajutoare sociale in numerar
pag.83
MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII Anexa nr. 3 / 25 / 13 Pag. 15 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2018 preliminata 2020 descrestere 2021 2022 2023
tol graf Titlu col at 2019 2020/2019

A B 1 2 3 4 5 6 7
II.Credite bugetare 1.247
02 Ajutoare sociale in natura
I.Credite de angajament 14.975
II.Credite bugetare 9.207 14.975 20.452 36,57
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
I.Credite de angajament 583.612 545.462 -6,54 507.813 485.402 479.078
II.Credite bugetare 223.963 583.612 545.462 -6,54 507.813 485.402 479.078
01 Programe din Fondul European de Dezvoltare
Regionala (FEDR)
I.Credite de angajament 583.612
II.Credite bugetare 113.831 583.612 545.462 -6,54
01 Finantarea nationala
I.Credite de angajament 583.612
II.Credite bugetare 23.539 583.612 545.462 -6,54
02 Finantarea externa nerambursabila
II.Credite bugetare 87.495
03 Cheltuieli neeligibile
II.Credite bugetare 2.797
02 Programe din Fondul Social European (FSE)
II.Credite bugetare 52.884
01 Finantarea nationala
II.Credite bugetare 4.943
02 Finantarea externa nerambursabila
II.Credite bugetare 47.768
03 Cheltuieli neeligibile
II.Credite bugetare 173
10 Transferuri catre beneficiari de drept public/privat
pentru proiectele finantate din Fondul pentru azil,
migratie si integrare
II.Credite bugetare 90
01 Finantarea nationala
II.Credite bugetare 14
02 Finantarea externa nerambursabila
II.Credite bugetare 75
11 Programe Instrumentul de Asistenta pentru
Preaderare (IPA II)
II.Credite bugetare 4.411
01 Finantarea nationala
II.Credite bugetare 564
02 Finantarea externa nerambursabila
II.Credite bugetare 3.847
12 Programe Instrumentul European de Vecinatate
II.Credite bugetare 112
01 Finantarea nationala
II.Credite bugetare 9
02 Finantarea externa nerambursabila
II.Credite bugetare 103
16 Alte facilitati si instrumente postaderare
II.Credite bugetare 51.158
01 Finantarea nationala
II.Credite bugetare 1.303
02 Finantare externa nerambursabila
II.Credite bugetare 49.827
03 Cheltuieli neeligibile
II.Credite bugetare 28

pag.84
MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII Anexa nr. 3 / 25 / 13 Pag. 16 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2018 preliminata 2020 descrestere 2021 2022 2023
tol graf Titlu col at 2019 2020/2019

A B 1 2 3 4 5 6 7
32 Fondul pentru relatii bilaterale aferent
Mecanismelor financiare Spatiul Economic
European si Norvegian
II.Credite bugetare 40
01 Finantarea nationala
II.Credite bugetare 35
02 Finantarea externa nerambursabila
II.Credite bugetare 6
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I.Credite de angajament 41.480 36.070 -13,04 36.792 36.792 36.792
II.Credite bugetare 41.181 41.480 36.070 -13,04 36.792 36.792 36.792
01 Burse
I.Credite de angajament 41.480
II.Credite bugetare 35.695 41.480 36.070 -13,04
17 Despagubiri civile
II.Credite bugetare 51
22 Actiuni cu caracter stiintific si social cultural
II.Credite bugetare 57
40 Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate
II.Credite bugetare 5.379
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 299.853 188.950 -36,99 248.047 275.952 296.448
II.Credite bugetare 261.770 299.853 188.950 -36,99 248.047 275.952 296.448
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 299.853 188.950 -36,99 248.047 275.952 296.448
II.Credite bugetare 261.575 299.853 188.950 -36,99 248.047 275.952 296.448
01 Active fixe
I.Credite de angajament 292.853
II.Credite bugetare 259.972 292.853 183.950 -37,19
01 Constructii
I.Credite de angajament 129.500
II.Credite bugetare 130.971 129.500 86.950 -32,86
02 Masini, echipamente si mijloace de transport
I.Credite de angajament 128.227
II.Credite bugetare 95.632 128.227 75.000 -41,51
03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
I.Credite de angajament 25.000
II.Credite bugetare 18.727 25.000 17.000 -32,00
30 Alte active fixe
I.Credite de angajament 10.126
II.Credite bugetare 14.642 10.126 5.000 -50,62
03 Reparatii capitale aferente activelor fixe
I.Credite de angajament 7.000
II.Credite bugetare 1.604 7.000 5.000 -28,57
72 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE
II.Credite bugetare 195
01 Active financiare
II.Credite bugetare 195
01 Participare la capitalul social al societatilor
comerciale
II.Credite bugetare 195
79 OPERATIUNI FINANCIARE
I.Credite de angajament 12.000 8.150 -32,08 8.313 8.313 8.313
II.Credite bugetare 3.689 12.000 8.150 -32,08 8.313 8.313 8.313
81 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE
I.Credite de angajament 12.000 8.150 -32,08 8.313 8.313 8.313
II.Credite bugetare 3.689 12.000 8.150 -32,08 8.313 8.313 8.313

pag.85
MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII Anexa nr. 3 / 25 / 13 Pag. 17 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2018 preliminata 2020 descrestere 2021 2022 2023
tol graf Titlu col at 2019 2020/2019

A B 1 2 3 4 5 6 7
02 Rambursari de credite interne
I.Credite de angajament 12.000
II.Credite bugetare 3.689 12.000 8.150 -32,08
01 Rambursari de credite interne garantate
I.Credite de angajament 12.000
II.Credite bugetare 3.689 12.000 8.150 -32,08
84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
II.Credite bugetare -3.896
85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
II.Credite bugetare -3.896
01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent
II.Credite bugetare -3.896
03 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent aferente cheltuielilor curente si
operatiunilor financiare ale altor institutii publice
II.Credite bugetare -2.956
04 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent aferente cheltuielilor de capital ale altor
institutii publice
II.Credite bugetare -22
05 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent aferente fondurilor externe
nerambursabile
II.Credite bugetare -918
01 Administratie centrala
I.Credite de angajament 5.000
II.Credite bugetare 2.515 5.000 5.000 0,00
02 Servicii publice descentralizate
I.Credite de angajament 2.600
II.Credite bugetare 1.581 2.600 2.000 -23,08
04 Invatamant secundar
I.Credite de angajament 510
II.Credite bugetare 491 510 608 19,22
01 Invatamant secundar inferior
I.Credite de angajament 10
II.Credite bugetare 3 10 8 -20,00
02 Invatamant secundar superior
I.Credite de angajament 500
II.Credite bugetare 488 500 600 20,00
05 Invatamant postliceal
I.Credite de angajament 10
II.Credite bugetare 29 10 10 0,00
06 Invatamant superior
I.Credite de angajament 2.372.010
II.Credite bugetare 1.907.663 2.372.010 2.109.300 -11,08
01 Invatamant universitar
I.Credite de angajament 2.347.010
II.Credite bugetare 1.887.232 2.347.010 2.089.300 -10,98
02 Invatamant postuniversitar
I.Credite de angajament 25.000
II.Credite bugetare 20.431 25.000 20.000 -20,00
07 Invatamant nedefinibil prin nivel
I.Credite de angajament 4.000
II.Credite bugetare 2.189 4.000 5.000 25,00
02 Biblioteci centrale, universitare si pedagogice
pag.86
MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII Anexa nr. 3 / 25 / 13 Pag. 18 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2018 preliminata 2020 descrestere 2021 2022 2023
tol graf Titlu col at 2019 2020/2019

A B 1 2 3 4 5 6 7
I.Credite de angajament 4.000
II.Credite bugetare 2.189 4.000 5.000 25,00
11 Servicii auxiliare pentru educatie
I.Credite de angajament 131.093
II.Credite bugetare 121.411 131.093 134.100 2,29
02 Casa Corpului Didactic
I.Credite de angajament 6.000
II.Credite bugetare 4.032 6.000 5.000 -16,67
03 Internate si cantine pentru elevi
I.Credite de angajament 60
II.Credite bugetare 46 60 100 66,67
04 Camine si cantine pentru studenti
I.Credite de angajament 110.033
II.Credite bugetare 106.557 110.033 115.000 4,51
30 Alte servicii auxiliare
I.Credite de angajament 15.000
II.Credite bugetare 10.776 15.000 14.000 -6,67
25 Cercetare si dezvoltare pentru invatamant
I.Credite de angajament 25.000
II.Credite bugetare 19.698 25.000 18.000 -28,00
50 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului
I.Credite de angajament 7.000
II.Credite bugetare 7.425 7.000 6.500 -7,14

Nota:
Detalierea cheltuielilor pe titluri si subcapitole este orientativa.
Include si veniturile si cheltuielile institutiilor publice finantate integral din venituri proprii.

pag.87
MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII
SINTEZA
bugetelor centralizate ale institutiilor publice finantate partial din venituri proprii
pe anii 2018-2023

Anexa nr. 3 / 25 / 15 Pag. 1 - mii lei -


Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2018 preliminata 2020 descrestere 2021 2022 2023
tol graf Titlu col at 2019 2020/2019

A B 1 2 3 4 5 6 7
0001 10 VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI 594.288 648.905 9,19 648.905 648.905 648.905
0002 10 I.VENITURI CURENTE 130.300 122.300 -6,14 122.300 122.300 122.300
2900 10 C.VENITURI NEFISCALE 130.300 122.300 -6,14 122.300 122.300 122.300
3300 10 C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 130.300 122.300 -6,14 122.300 122.300 122.300
3310 VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE 117.500 109.500 -6,81 109.500 109.500 109.500
ACTIVITATI
08 Venituri din prestari servicii 31.500 31.500 0,00 31.500 31.500 31.500
20 Venituri din cercetare 1.000 1.000 0,00 1.000 1.000 1.000
50 Alte venituri din prestari servicii si alte activitati 85.000 77.000 -9,41 77.000 77.000 77.000
3610 DIVERSE VENITURI 7.000 7.000 0,00 7.000 7.000 7.000
50 Alte venituri 7.000 7.000 0,00 7.000 7.000 7.000
3710 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT 5.800 5.800 0,00 5.800 5.800 5.800
SUBVENTIILE
01 Donatii si sponsorizari 3.000 3.000 0,00 3.000 3.000 3.000
50 Alte transferuri voluntare 2.800 2.800 0,00 2.800 2.800 2.800
3900 10 II.VENITURI DIN CAPITAL 10 10 0,00 10 10 10
3910 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI 10 10 0,00 10 10 10
50 Alte venituri din valorificarea unor bunuri 10 10 0,00 10 10 10
4000 10 III.OPERATIUNI FINANCIARE 53.901 53.901 0,00 53.901 53.901 53.901
4010 INCASARI DIN RAMBURSAREA 53.901 53.901 0,00 53.901 53.901 53.901
IMPRUMUTURILOR ACORDATE
16 Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor 53.901 53.901 0,00 53.901 53.901 53.901
de plata
4200 10 IV. SUBVENTII 199.326 211.042 5,88 211.042 211.042 211.042
4310 SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII 199.326 211.042 5,88 211.042 211.042 211.042
09 Subventii pentru institutii publice 199.326 211.042 5,88 211.042 211.042 211.042
4510 SUME PRIMITE DE LA UE / ALTI DONATORI IN 1.500 1.500 0,00 1.500 1.500 1.500
CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI
PREFINANTARI
02 Fondul Social European 1.500 1.500 0,00 1.500 1.500 1.500
4810 SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN 209.251 260.152 24,33 260.152 260.152 260.152
CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI
PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI
FINANCIAR 2014-2020
01 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 5.000 5.000 0,00 5.000 5.000 5.000
02 Fondul Social European (FSE) 128.650 179.551 39,57 179.551 179.551 179.551
16 Alte facilitati si instrumente postaderare 75.601 75.601 0,00 75.601 75.601 75.601
5010 VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI
I.Credite de angajament 594.288 648.905 9,19 648.905 648.905 648.905
II.Credite bugetare 594.288 648.905 9,19 648.905 648.905 648.905
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 585.761 640.378 9,32 640.378 640.378 640.378
II.Credite bugetare 585.761 640.378 9,32 640.378 640.378 640.378
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 98.642 113.012 14,57 113.012 113.012 113.012
II.Credite bugetare 98.642 113.012 14,57 113.012 113.012 113.012
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 67.902 75.722 11,52 75.722 75.722 75.722
II.Credite bugetare 67.902 75.722 11,52 75.722 75.722 75.722
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 2.000 2.200 10,00 2.200 2.200 2.200
II.Credite bugetare 2.000 2.200 10,00 2.200 2.200 2.200
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE
I.Credite de angajament 1.500 1.500 0,00 1.500 1.500 1.500

pag.88
MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII Anexa nr. 3 / 25 / 15 Pag. 2 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2018 preliminata 2020 descrestere 2021 2022 2023
tol graf Titlu col at 2019 2020/2019

A B 1 2 3 4 5 6 7
II.Credite bugetare 1.500 1.500 0,00 1.500 1.500 1.500
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
I.Credite de angajament 132.565 149.193 12,54 149.193 149.193 149.193
II.Credite bugetare 132.565 149.193 12,54 149.193 149.193 149.193
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I.Credite de angajament 263.152 274.751 4,41 274.751 274.751 274.751
II.Credite bugetare 263.152 274.751 4,41 274.751 274.751 274.751
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I.Credite de angajament 20.000 24.000 20,00 24.000 24.000 24.000
II.Credite bugetare 20.000 24.000 20,00 24.000 24.000 24.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 8.527 8.527 0,00 8.527 8.527 8.527
II.Credite bugetare 8.527 8.527 0,00 8.527 8.527 8.527
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 8.527 8.527 0,00 8.527 8.527 8.527
II.Credite bugetare 8.527 8.527 0,00 8.527 8.527 8.527
5310 CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE
DEZVOLTARE
I.Credite de angajament 54.642 14.283 -73,86 14.283 14.283 14.283
II.Credite bugetare 54.642 14.283 -73,86 14.283 14.283 14.283
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 54.142 14.223 -73,73 14.223 14.223 14.223
II.Credite bugetare 54.142 14.223 -73,73 14.223 14.223 14.223
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 24.042 4.903 -79,61 4.903 4.903 4.903
II.Credite bugetare 24.042 4.903 -79,61 4.903 4.903 4.903
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 7.500 2.520 -66,40 2.520 2.520 2.520
II.Credite bugetare 7.500 2.520 -66,40 2.520 2.520 2.520
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 1.200 200 -83,33 200 200 200
II.Credite bugetare 1.200 200 -83,33 200 200 200
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I.Credite de angajament 4.400 1.400 -68,18 1.400 1.400 1.400
II.Credite bugetare 4.400 1.400 -68,18 1.400 1.400 1.400
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I.Credite de angajament 17.000 5.200 -69,41 5.200 5.200 5.200
II.Credite bugetare 17.000 5.200 -69,41 5.200 5.200 5.200
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 500 60 -88,00 60 60 60
II.Credite bugetare 500 60 -88,00 60 60 60
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 500 60 -88,00 60 60 60
II.Credite bugetare 500 60 -88,00 60 60 60
6510 INVATAMANT
I.Credite de angajament 446.711 535.045 19,77 535.045 535.045 535.045
II.Credite bugetare 446.711 535.045 19,77 535.045 535.045 535.045
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 440.911 528.805 19,93 528.805 528.805 528.805
II.Credite bugetare 440.911 528.805 19,93 528.805 528.805 528.805
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 58.050 89.235 53,72 89.235 89.235 89.235
II.Credite bugetare 58.050 89.235 53,72 89.235 89.235 89.235
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

pag.89
MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII Anexa nr. 3 / 25 / 15 Pag. 3 - mii lei -
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire Realizari Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2018 preliminata 2020 descrestere 2021 2022 2023
tol graf Titlu col at 2019 2020/2019

A B 1 2 3 4 5 6 7
I.Credite de angajament 47.400 58.940 24,35 58.940 58.940 58.940
II.Credite bugetare 47.400 58.940 24,35 58.940 58.940 58.940
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I.Credite de angajament 800 2.000 150,00 2.000 2.000 2.000
II.Credite bugetare 800 2.000 150,00 2.000 2.000 2.000
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE
I.Credite de angajament 1.500 1.500 0,00 1.500 1.500 1.500
II.Credite bugetare 1.500 1.500 0,00 1.500 1.500 1.500
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
I.Credite de angajament 71.409 84.979 19,00 84.979 84.979 84.979
II.Credite bugetare 71.409 84.979 19,00 84.979 84.979 84.979
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I.Credite de angajament 258.752 273.351 5,64 273.351 273.351 273.351
II.Credite bugetare 258.752 273.351 5,64 273.351 273.351 273.351
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I.Credite de angajament 3.000 18.800 526,67 18.800 18.800 18.800
II.Credite bugetare 3.000 18.800 526,67 18.800 18.800 18.800
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 5.800 6.240 7,59 6.240 6.240 6.240
II.Credite bugetare 5.800 6.240 7,59 6.240 6.240 6.240
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 5.800 6.240 7,59 6.240 6.240 6.240
II.Credite bugetare 5.800 6.240 7,59 6.240 6.240 6.240
6710 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE
I.Credite de angajament 92.935 99.577 7,15 99.577 99.577 99.577
II.Credite bugetare 92.935 99.577 7,15 99.577 99.577 99.577
01 CHELTUIELI CURENTE
I.Credite de angajament 90.708 97.350 7,32 97.350 97.350 97.350
II.Credite bugetare 90.708 97.350 7,32 97.350 97.350 97.350
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I.Credite de angajament 16.550 18.874 14,04 18.874 18.874 18.874
II.Credite bugetare 16.550 18.874 14,04 18.874 18.874 18.874
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII
I.Credite de angajament 13.002 14.262 9,69 14.262 14.262 14.262
II.Credite bugetare 13.002 14.262 9,69 14.262 14.262 14.262
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
I.Credite de angajament 61.156 64.214 5,00 64.214 64.214 64.214
II.Credite bugetare 61.156 64.214 5,00 64.214 64.214 64.214
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I.Credite de angajament 2.227 2.227 0,00 2.227 2.227 2.227
II.Credite bugetare 2.227 2.227 0,00 2.227 2.227 2.227
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I.Credite de angajament 2.227 2.227 0,00 2.227 2.227 2.227
II.Credite bugetare 2.227 2.227 0,00 2.227 2.227 2.227

pag.90
MINISTERUL(Institutia): Ministerul Educatiei si Cercetarii

ANEXA nr. 3/ 25 / 20
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare Pag. 1 din 20
SINTEZA
PROIECTELOR CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE, POSTADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

- mii lei -
Total Realizat pana la Executie Propuneri 2020 Estimari 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari anii
Denumirea si codul proiectului/
proiect 31.12.2018 preliminata 2019 ulteriori
surse de finantare

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament 179.647 42.250 45.715 19.182 22.500 25.000 25.000 0


II. Credite bugetare 179.647 42.250 45.715 19.182 22.500 25.000 25.000 0
500001 CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament 179.647 42.250 45.715 19.182 22.500 25.000 25.000 0


II. Credite bugetare 179.647 42.250 45.715 19.182 22.500 25.000 25.000 0
500055 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I. Credite de angajament 4.405 3.974 250 181 0 0 0 0


II. Credite bugetare 4.405 3.974 250 181 0 0 0 0
500056 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament 25.440 14.440 500 2.000 2.500 3.000 3.000 0


II. Credite bugetare 25.440 14.440 500 2.000 2.500 3.000 3.000 0
500058 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament 149.802 23.836 44.965 17.001 20.000 22.000 22.000 0


II. Credite bugetare 149.802 23.836 44.965 17.001 20.000 22.000 22.000 0

Sursa: 01 Buget de stat

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament 59 57 1 1 0 0 0 0
II. Credite bugetare 59 57 1 1 0 0 0 0
500101 CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament 59 57 1 1 0 0 0 0

pag.91
MINISTERUL(Institutia): Ministerul Educatiei si Cercetarii

ANEXA nr. 3/ 25 / 20
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare Pag. 2 din 20
SINTEZA
PROIECTELOR CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE, POSTADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

- mii lei -
Total Realizat pana la Executie Propuneri 2020 Estimari 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari anii
Denumirea si codul proiectului/
proiect 31.12.2018 preliminata 2019 ulteriori
surse de finantare

II. Credite bugetare 59 57 1 1 0 0 0 0


500155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I. Credite de angajament 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 0 0 0 0 0 0 0 0
500156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament 49 49 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 49 49 0 0 0 0 0 0
50015615 Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

I. Credite de angajament 49 49 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 49 49 0 0 0 0 0 0
5001561501 Finantarea nationala

I. Credite de angajament 49 49 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 49 49 0 0 0 0 0 0
500158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament 10 8 1 1 0 0 0 0
II. Credite bugetare 10 8 1 1 0 0 0 0
50015815 Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020

I. Credite de angajament 10 8 1 1 0 0 0 0
II. Credite bugetare 10 8 1 1 0 0 0 0
5001581501 Finantarea nationala

I. Credite de angajament 10 8 1 1 0 0 0 0
II. Credite bugetare 10 8 1 1 0 0 0 0

pag.92
MINISTERUL(Institutia): Ministerul Educatiei si Cercetarii

ANEXA nr. 3/ 25 / 20
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare Pag. 3 din 20
SINTEZA
PROIECTELOR CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE, POSTADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

- mii lei -
Total Realizat pana la Executie Propuneri 2020 Estimari 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari anii
Denumirea si codul proiectului/
proiect 31.12.2018 preliminata 2019 ulteriori
surse de finantare

Sursa: 01 Buget de stat

Modalitate de finantare: 1 BUGET DE STAT

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament 59 57 1 1 0 0 0 0
II. Credite bugetare 59 57 1 1 0 0 0 0
500101 CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament 59 57 1 1 0 0 0 0
II. Credite bugetare 59 57 1 1 0 0 0 0
500155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I. Credite de angajament 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 0 0 0 0 0 0 0 0
500156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament 49 49 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 49 49 0 0 0 0 0 0
50015615 Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

I. Credite de angajament 49 49 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 49 49 0 0 0 0 0 0
5001561501 Finantarea nationala

I. Credite de angajament 49 49 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 49 49 0 0 0 0 0 0
500158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

pag.93
MINISTERUL(Institutia): Ministerul Educatiei si Cercetarii

ANEXA nr. 3/ 25 / 20
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare Pag. 4 din 20
SINTEZA
PROIECTELOR CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE, POSTADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

- mii lei -
Total Realizat pana la Executie Propuneri 2020 Estimari 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari anii
Denumirea si codul proiectului/
proiect 31.12.2018 preliminata 2019 ulteriori
surse de finantare

I. Credite de angajament 10 8 1 1 0 0 0 0
II. Credite bugetare 10 8 1 1 0 0 0 0
50015815 Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020

I. Credite de angajament 10 8 1 1 0 0 0 0
II. Credite bugetare 10 8 1 1 0 0 0 0
5001581501 Finantarea nationala

I. Credite de angajament 10 8 1 1 0 0 0 0
II. Credite bugetare 10 8 1 1 0 0 0 0
Sursa: 01 Buget de stat

Modalitate de finantare: 1 BUGET DE STAT

Fond de finantare: 0001 PROGRAME COMUNITARE

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament 6 4 1 1 0 0 0 0
II. Credite bugetare 6 4 1 1 0 0 0 0
500101 CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament 6 4 1 1 0 0 0 0
II. Credite bugetare 6 4 1 1 0 0 0 0
500158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament 6 4 1 1 0 0 0 0
II. Credite bugetare 6 4 1 1 0 0 0 0
50015815 Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020

pag.94
MINISTERUL(Institutia): Ministerul Educatiei si Cercetarii

ANEXA nr. 3/ 25 / 20
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare Pag. 5 din 20
SINTEZA
PROIECTELOR CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE, POSTADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

- mii lei -
Total Realizat pana la Executie Propuneri 2020 Estimari 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari anii
Denumirea si codul proiectului/
proiect 31.12.2018 preliminata 2019 ulteriori
surse de finantare

I. Credite de angajament 6 4 1 1 0 0 0 0
II. Credite bugetare 6 4 1 1 0 0 0 0
5001581501 Finantarea nationala

I. Credite de angajament 6 4 1 1 0 0 0 0
II. Credite bugetare 6 4 1 1 0 0 0 0
Fond de finantare: 000101 PROGRAME COMUNITARE

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament 6 4 1 1 0 0 0 0
II. Credite bugetare 6 4 1 1 0 0 0 0
500101 CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament 6 4 1 1 0 0 0 0
II. Credite bugetare 6 4 1 1 0 0 0 0
500158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament 6 4 1 1 0 0 0 0
II. Credite bugetare 6 4 1 1 0 0 0 0
50015815 Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020

I. Credite de angajament 6 4 1 1 0 0 0 0
II. Credite bugetare 6 4 1 1 0 0 0 0
5001581501 Finantarea nationala

I. Credite de angajament 6 4 1 1 0 0 0 0
II. Credite bugetare 6 4 1 1 0 0 0 0

Sursa: 01 Buget de stat

pag.95
MINISTERUL(Institutia): Ministerul Educatiei si Cercetarii

ANEXA nr. 3/ 25 / 20
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare Pag. 6 din 20
SINTEZA
PROIECTELOR CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE, POSTADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

- mii lei -
Total Realizat pana la Executie Propuneri 2020 Estimari 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari anii
Denumirea si codul proiectului/
proiect 31.12.2018 preliminata 2019 ulteriori
surse de finantare

Sursa: 01 Buget de stat

Modalitate de finantare: 1 BUGET DE STAT

Fond de finantare: 0003 FONDURI NERAMBURSABILE DE POSTADERARE

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament 53 53 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 53 53 0 0 0 0 0 0
500101 CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament 53 53 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 53 53 0 0 0 0 0 0
500155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I. Credite de angajament 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 0 0 0 0 0 0 0 0
500156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament 49 49 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 49 49 0 0 0 0 0 0
50015615 Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

I. Credite de angajament 49 49 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 49 49 0 0 0 0 0 0
5001561501 Finantarea nationala

I. Credite de angajament 49 49 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 49 49 0 0 0 0 0 0

pag.96
MINISTERUL(Institutia): Ministerul Educatiei si Cercetarii

ANEXA nr. 3/ 25 / 20
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare Pag. 7 din 20
SINTEZA
PROIECTELOR CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE, POSTADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

- mii lei -
Total Realizat pana la Executie Propuneri 2020 Estimari 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari anii
Denumirea si codul proiectului/
proiect 31.12.2018 preliminata 2019 ulteriori
surse de finantare

500158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament 4 4 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 4 4 0 0 0 0 0 0
50015815 Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020

I. Credite de angajament 4 4 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 4 4 0 0 0 0 0 0
5001581501 Finantarea nationala

I. Credite de angajament 4 4 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 4 4 0 0 0 0 0 0
Fond de finantare: 000307 ALTE PROGRAME COMUNITARE FINANTATE IN PERIOADA 2007 - 2013

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I. Credite de angajament 53 53 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 53 53 0 0 0 0 0 0
500101 CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament 53 53 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 53 53 0 0 0 0 0 0
500155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I. Credite de angajament 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 0 0 0 0 0 0 0 0
500156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament 49 49 0 0 0 0 0 0

pag.97
MINISTERUL(Institutia): Ministerul Educatiei si Cercetarii

ANEXA nr. 3/ 25 / 20
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare Pag. 8 din 20
SINTEZA
PROIECTELOR CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE, POSTADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

- mii lei -
Total Realizat pana la Executie Propuneri 2020 Estimari 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari anii
Denumirea si codul proiectului/
proiect 31.12.2018 preliminata 2019 ulteriori
surse de finantare

II. Credite bugetare 49 49 0 0 0 0 0 0


50015615 Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

I. Credite de angajament 49 49 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 49 49 0 0 0 0 0 0
5001561501 Finantarea nationala

I. Credite de angajament 49 49 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 49 49 0 0 0 0 0 0
500158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament 4 4 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 4 4 0 0 0 0 0 0
50015815 Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020

I. Credite de angajament 53 53 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 53 53 0 0 0 0 0 0
5001581501 Finantarea nationala

I. Credite de angajament 4 4 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 4 4 0 0 0 0 0 0

Sursa: 08 Fonduri externe nerambursabile

5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

I. Credite de angajament 179.588 42.193 45.714 19.181 22.500 25.000 25.000 0


II. Credite bugetare 179.588 42.193 45.714 19.181 22.500 25.000 25.000 0
500801 CHELTUIELI CURENTE

pag.98
MINISTERUL(Institutia): Ministerul Educatiei si Cercetarii

ANEXA nr. 3/ 25 / 20
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare Pag. 9 din 20
SINTEZA
PROIECTELOR CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE, POSTADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

- mii lei -
Total Realizat pana la Executie Propuneri 2020 Estimari 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari anii
Denumirea si codul proiectului/
proiect 31.12.2018 preliminata 2019 ulteriori
surse de finantare

I. Credite de angajament 179.588 42.193 45.714 19.181 22.500 25.000 25.000 0


II. Credite bugetare 179.588 42.193 45.714 19.181 22.500 25.000 25.000 0
500855 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I. Credite de angajament 4.405 3.974 250 181 0 0 0 0


II. Credite bugetare 4.405 3.974 250 181 0 0 0 0
500856 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament 25.391 14.391 500 2.000 2.500 3.000 3.000 0


II. Credite bugetare 25.391 14.391 500 2.000 2.500 3.000 3.000 0
50085602 Programe din Fondul Social European(FSE)

I. Credite de angajament 1.534 1.534 0 0 0 0 0 0


II. Credite bugetare 1.534 1.534 0 0 0 0 0 0
5008560201 Finantarea nationala

I. Credite de angajament 1.534 1.534 0 0 0 0 0 0


II. Credite bugetare 1.534 1.534 0 0 0 0 0 0
50085616 Alte facilitati si instrumente postaderare

I. Credite de angajament 17.357 12.857 500 1.000 1.000 1.000 1.000 0


II. Credite bugetare 17.357 12.857 500 1.000 1.000 1.000 1.000 0
5008561602 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament 17.357 12.857 500 1.000 1.000 1.000 1.000 0


II. Credite bugetare 17.357 12.857 500 1.000 1.000 1.000 1.000 0
50085617 Mecanismul financiar SEE

I. Credite de angajament 6.500 0 0 1.000 1.500 2.000 2.000 0

pag.99
MINISTERUL(Institutia): Ministerul Educatiei si Cercetarii

ANEXA nr. 3/ 25 / 20
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare Pag. 10 din 20
SINTEZA
PROIECTELOR CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE, POSTADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

- mii lei -
Total Realizat pana la Executie Propuneri 2020 Estimari 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari anii
Denumirea si codul proiectului/
proiect 31.12.2018 preliminata 2019 ulteriori
surse de finantare

II. Credite bugetare 6.500 0 0 1.000 1.500 2.000 2.000 0


5008561702 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament 6.500 0 0 1.000 1.500 2.000 2.000 0


II. Credite bugetare 6.500 0 0 1.000 1.500 2.000 2.000 0
500858 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament 149.792 23.828 44.964 17.000 20.000 22.000 22.000 0


II. Credite bugetare 149.792 23.828 44.964 17.000 20.000 22.000 22.000 0
50085816 Alte facilitati si instrumente postaderare

I. Credite de angajament 131.118 23.828 26.290 17.000 20.000 22.000 22.000 0


II. Credite bugetare 131.118 23.828 26.290 17.000 20.000 22.000 22.000 0
5008581602 Finantare externa nerambursabila

I. Credite de angajament 131.118 23.828 26.290 17.000 20.000 22.000 22.000 0


II. Credite bugetare 131.118 23.828 26.290 17.000 20.000 22.000 22.000 0
50085831 Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian

I. Credite de angajament 16.537 0 16.537 0 0 0 0 0


II. Credite bugetare 16.537 0 16.537 0 0 0 0 0
5008583102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament 16.537 0 16.537 0 0 0 0 0


II. Credite bugetare 16.537 0 16.537 0 0 0 0 0
50085832 Fondul pentru relatii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian

I. Credite de angajament 2.137 0 2.137 0 0 0 0 0


II. Credite bugetare 2.137 0 2.137 0 0 0 0 0

pag.100
MINISTERUL(Institutia): Ministerul Educatiei si Cercetarii

ANEXA nr. 3/ 25 / 20
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare Pag. 11 din 20
SINTEZA
PROIECTELOR CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE, POSTADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

- mii lei -
Total Realizat pana la Executie Propuneri 2020 Estimari 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari anii
Denumirea si codul proiectului/
proiect 31.12.2018 preliminata 2019 ulteriori
surse de finantare

5008583202 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament 2.137 0 2.137 0 0 0 0 0


II. Credite bugetare 2.137 0 2.137 0 0 0 0 0

Sursa: 08 Fonduri externe nerambursabile

Modalitate de finantare: 2 UNIUNEA EUROPEANA

5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

I. Credite de angajament 178.054 40.659 45.714 19.181 22.500 25.000 25.000 0


II. Credite bugetare 178.054 40.659 45.714 19.181 22.500 25.000 25.000 0
500801 CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament 178.054 40.659 45.714 19.181 22.500 25.000 25.000 0


II. Credite bugetare 178.054 40.659 45.714 19.181 22.500 25.000 25.000 0
500855 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I. Credite de angajament 4.405 3.974 250 181 0 0 0 0


II. Credite bugetare 4.405 3.974 250 181 0 0 0 0
500856 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament 23.857 12.857 500 2.000 2.500 3.000 3.000 0


II. Credite bugetare 23.857 12.857 500 2.000 2.500 3.000 3.000 0
50085616 Alte facilitati si instrumente postaderare

I. Credite de angajament 17.357 12.857 500 1.000 1.000 1.000 1.000 0


II. Credite bugetare 17.357 12.857 500 1.000 1.000 1.000 1.000 0
5008561602 Finantarea externa nerambursabila

pag.101
MINISTERUL(Institutia): Ministerul Educatiei si Cercetarii

ANEXA nr. 3/ 25 / 20
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare Pag. 12 din 20
SINTEZA
PROIECTELOR CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE, POSTADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

- mii lei -
Total Realizat pana la Executie Propuneri 2020 Estimari 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari anii
Denumirea si codul proiectului/
proiect 31.12.2018 preliminata 2019 ulteriori
surse de finantare

I. Credite de angajament 17.357 12.857 500 1.000 1.000 1.000 1.000 0


II. Credite bugetare 17.357 12.857 500 1.000 1.000 1.000 1.000 0
50085617 Mecanismul financiar SEE

I. Credite de angajament 6.500 0 0 1.000 1.500 2.000 2.000 0


II. Credite bugetare 6.500 0 0 1.000 1.500 2.000 2.000 0
5008561702 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament 6.500 0 0 1.000 1.500 2.000 2.000 0


II. Credite bugetare 6.500 0 0 1.000 1.500 2.000 2.000 0
500858 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament 149.792 23.828 44.964 17.000 20.000 22.000 22.000 0


II. Credite bugetare 149.792 23.828 44.964 17.000 20.000 22.000 22.000 0
50085816 Alte facilitati si instrumente postaderare

I. Credite de angajament 131.118 23.828 26.290 17.000 20.000 22.000 22.000 0


II. Credite bugetare 131.118 23.828 26.290 17.000 20.000 22.000 22.000 0
5008581602 Finantare externa nerambursabila

I. Credite de angajament 131.118 23.828 26.290 17.000 20.000 22.000 22.000 0


II. Credite bugetare 131.118 23.828 26.290 17.000 20.000 22.000 22.000 0
50085831 Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian

I. Credite de angajament 16.537 0 16.537 0 0 0 0 0


II. Credite bugetare 16.537 0 16.537 0 0 0 0 0
5008583102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament 16.537 0 16.537 0 0 0 0 0

pag.102
MINISTERUL(Institutia): Ministerul Educatiei si Cercetarii

ANEXA nr. 3/ 25 / 20
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare Pag. 13 din 20
SINTEZA
PROIECTELOR CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE, POSTADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

- mii lei -
Total Realizat pana la Executie Propuneri 2020 Estimari 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari anii
Denumirea si codul proiectului/
proiect 31.12.2018 preliminata 2019 ulteriori
surse de finantare

II. Credite bugetare 16.537 0 16.537 0 0 0 0 0


50085832 Fondul pentru relatii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian

I. Credite de angajament 2.137 0 2.137 0 0 0 0 0


II. Credite bugetare 2.137 0 2.137 0 0 0 0 0
5008583202 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament 2.137 0 2.137 0 0 0 0 0


II. Credite bugetare 2.137 0 2.137 0 0 0 0 0

Sursa: 08 Fonduri externe nerambursabile

Modalitate de finantare: 2 UNIUNEA EUROPEANA

Fond de finantare: 0001 PROGRAME COMUNITARE

5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

I. Credite de angajament 173.649 36.685 45.464 19.000 22.500 25.000 25.000 0


II. Credite bugetare 173.649 36.685 45.464 19.000 22.500 25.000 25.000 0
500801 CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament 173.649 36.685 45.464 19.000 22.500 25.000 25.000 0


II. Credite bugetare 173.649 36.685 45.464 19.000 22.500 25.000 25.000 0
500856 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament 23.857 12.857 500 2.000 2.500 3.000 3.000 0


II. Credite bugetare 23.857 12.857 500 2.000 2.500 3.000 3.000 0
50085616 Alte facilitati si instrumente postaderare

I. Credite de angajament 17.357 12.857 500 1.000 1.000 1.000 1.000 0

pag.103
MINISTERUL(Institutia): Ministerul Educatiei si Cercetarii

ANEXA nr. 3/ 25 / 20
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare Pag. 14 din 20
SINTEZA
PROIECTELOR CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE, POSTADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

- mii lei -
Total Realizat pana la Executie Propuneri 2020 Estimari 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari anii
Denumirea si codul proiectului/
proiect 31.12.2018 preliminata 2019 ulteriori
surse de finantare

II. Credite bugetare 17.357 12.857 500 1.000 1.000 1.000 1.000 0
5008561602 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament 17.357 12.857 500 1.000 1.000 1.000 1.000 0


II. Credite bugetare 17.357 12.857 500 1.000 1.000 1.000 1.000 0
50085617 Mecanismul financiar SEE

I. Credite de angajament 6.500 0 0 1.000 1.500 2.000 2.000 0


II. Credite bugetare 6.500 0 0 1.000 1.500 2.000 2.000 0
5008561702 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament 6.500 0 0 1.000 1.500 2.000 2.000 0


II. Credite bugetare 6.500 0 0 1.000 1.500 2.000 2.000 0
500858 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament 149.792 23.828 44.964 17.000 20.000 22.000 22.000 0


II. Credite bugetare 149.792 23.828 44.964 17.000 20.000 22.000 22.000 0
50085816 Alte facilitati si instrumente postaderare

I. Credite de angajament 131.118 23.828 26.290 17.000 20.000 22.000 22.000 0


II. Credite bugetare 131.118 23.828 26.290 17.000 20.000 22.000 22.000 0
5008581602 Finantare externa nerambursabila

I. Credite de angajament 131.118 23.828 26.290 17.000 20.000 22.000 22.000 0


II. Credite bugetare 131.118 23.828 26.290 17.000 20.000 22.000 22.000 0
50085831 Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian

I. Credite de angajament 16.537 0 16.537 0 0 0 0 0


II. Credite bugetare 16.537 0 16.537 0 0 0 0 0

pag.104
MINISTERUL(Institutia): Ministerul Educatiei si Cercetarii

ANEXA nr. 3/ 25 / 20
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare Pag. 15 din 20
SINTEZA
PROIECTELOR CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE, POSTADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

- mii lei -
Total Realizat pana la Executie Propuneri 2020 Estimari 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari anii
Denumirea si codul proiectului/
proiect 31.12.2018 preliminata 2019 ulteriori
surse de finantare

5008583102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament 16.537 0 16.537 0 0 0 0 0


II. Credite bugetare 16.537 0 16.537 0 0 0 0 0
50085832 Fondul pentru relatii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian

I. Credite de angajament 2.137 0 2.137 0 0 0 0 0


II. Credite bugetare 2.137 0 2.137 0 0 0 0 0
5008583202 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament 2.137 0 2.137 0 0 0 0 0


II. Credite bugetare 2.137 0 2.137 0 0 0 0 0
Fond de finantare: 000101 PROGRAME COMUNITARE

5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

I. Credite de angajament 173.649 36.685 45.464 19.000 22.500 25.000 25.000 0


II. Credite bugetare 173.649 36.685 45.464 19.000 22.500 25.000 25.000 0
500801 CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament 173.649 36.685 45.464 19.000 22.500 25.000 25.000 0


II. Credite bugetare 173.649 36.685 45.464 19.000 22.500 25.000 25.000 0
500856 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament 23.857 12.857 500 2.000 2.500 3.000 3.000 0


II. Credite bugetare 23.857 12.857 500 2.000 2.500 3.000 3.000 0
50085616 Alte facilitati si instrumente postaderare

I. Credite de angajament 17.357 12.857 500 1.000 1.000 1.000 1.000 0

pag.105
MINISTERUL(Institutia): Ministerul Educatiei si Cercetarii

ANEXA nr. 3/ 25 / 20
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare Pag. 16 din 20
SINTEZA
PROIECTELOR CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE, POSTADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

- mii lei -
Total Realizat pana la Executie Propuneri 2020 Estimari 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari anii
Denumirea si codul proiectului/
proiect 31.12.2018 preliminata 2019 ulteriori
surse de finantare

II. Credite bugetare 17.357 12.857 500 1.000 1.000 1.000 1.000 0
5008561602 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament 17.357 12.857 500 1.000 1.000 1.000 1.000 0


II. Credite bugetare 17.357 12.857 500 1.000 1.000 1.000 1.000 0
50085617 Mecanismul financiar SEE

I. Credite de angajament 6.500 0 0 1.000 1.500 2.000 2.000 0


II. Credite bugetare 6.500 0 0 1.000 1.500 2.000 2.000 0
5008561702 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament 6.500 0 0 1.000 1.500 2.000 2.000 0


II. Credite bugetare 6.500 0 0 1.000 1.500 2.000 2.000 0
500858 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

I. Credite de angajament 149.792 23.828 44.964 17.000 20.000 22.000 22.000 0


II. Credite bugetare 149.792 23.828 44.964 17.000 20.000 22.000 22.000 0
50085816 Alte facilitati si instrumente postaderare

I. Credite de angajament 131.118 23.828 26.290 17.000 20.000 22.000 22.000 0


II. Credite bugetare 131.118 23.828 26.290 17.000 20.000 22.000 22.000 0
5008581602 Finantare externa nerambursabila

I. Credite de angajament 131.118 23.828 26.290 17.000 20.000 22.000 22.000 0


II. Credite bugetare 131.118 23.828 26.290 17.000 20.000 22.000 22.000 0
50085831 Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian

I. Credite de angajament 16.537 0 16.537 0 0 0 0 0


II. Credite bugetare 16.537 0 16.537 0 0 0 0 0

pag.106
MINISTERUL(Institutia): Ministerul Educatiei si Cercetarii

ANEXA nr. 3/ 25 / 20
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare Pag. 17 din 20
SINTEZA
PROIECTELOR CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE, POSTADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

- mii lei -
Total Realizat pana la Executie Propuneri 2020 Estimari 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari anii
Denumirea si codul proiectului/
proiect 31.12.2018 preliminata 2019 ulteriori
surse de finantare

5008583102 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament 16.537 0 16.537 0 0 0 0 0


II. Credite bugetare 16.537 0 16.537 0 0 0 0 0
50085832 Fondul pentru relatii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian

I. Credite de angajament 2.137 0 2.137 0 0 0 0 0


II. Credite bugetare 2.137 0 2.137 0 0 0 0 0
5008583202 Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament 2.137 0 2.137 0 0 0 0 0


II. Credite bugetare 2.137 0 2.137 0 0 0 0 0

Sursa: 08 Fonduri externe nerambursabile

Modalitate de finantare: 2 UNIUNEA EUROPEANA

Fond de finantare: 0003 FONDURI NERAMBURSABILE DE POSTADERARE

5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

I. Credite de angajament 4.405 3.974 250 181 0 0 0 0


II. Credite bugetare 4.405 3.974 250 181 0 0 0 0
500801 CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament 4.405 3.974 250 181 0 0 0 0


II. Credite bugetare 4.405 3.974 250 181 0 0 0 0
500855 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I. Credite de angajament 4.405 3.974 250 181 0 0 0 0


II. Credite bugetare 4.405 3.974 250 181 0 0 0 0

pag.107
MINISTERUL(Institutia): Ministerul Educatiei si Cercetarii

ANEXA nr. 3/ 25 / 20
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare Pag. 18 din 20
SINTEZA
PROIECTELOR CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE, POSTADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

- mii lei -
Total Realizat pana la Executie Propuneri 2020 Estimari 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari anii
Denumirea si codul proiectului/
proiect 31.12.2018 preliminata 2019 ulteriori
surse de finantare

Fond de finantare: 000307 ALTE PROGRAME COMUNITARE FINANTATE IN PERIOADA 2007 - 2013

5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

I. Credite de angajament 3.570 3.570 0 0 0 0 0 0


II. Credite bugetare 3.570 3.570 0 0 0 0 0 0
500801 CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament 3.570 3.570 0 0 0 0 0 0


II. Credite bugetare 3.570 3.570 0 0 0 0 0 0
500855 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I. Credite de angajament 3.570 3.570 0 0 0 0 0 0


II. Credite bugetare 3.570 3.570 0 0 0 0 0 0
Fond de finantare: 000320 Alte programe finantate in perioada 2014 - 2020 (APC)

5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

I. Credite de angajament 835 404 250 181 0 0 0 0


II. Credite bugetare 835 404 250 181 0 0 0 0
500801 CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament 835 404 250 181 0 0 0 0


II. Credite bugetare 835 404 250 181 0 0 0 0
500855 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I. Credite de angajament 835 404 250 181 0 0 0 0


II. Credite bugetare 835 404 250 181 0 0 0 0

Sursa: 08 Fonduri externe nerambursabile

pag.108
MINISTERUL(Institutia): Ministerul Educatiei si Cercetarii

ANEXA nr. 3/ 25 / 20
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare Pag. 19 din 20
SINTEZA
PROIECTELOR CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE, POSTADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

- mii lei -
Total Realizat pana la Executie Propuneri 2020 Estimari 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari anii
Denumirea si codul proiectului/
proiect 31.12.2018 preliminata 2019 ulteriori
surse de finantare

Sursa: 08 Fonduri externe nerambursabile

Modalitate de finantare: 3 ALTI DONATORI

5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

I. Credite de angajament 1.534 1.534 0 0 0 0 0 0


II. Credite bugetare 1.534 1.534 0 0 0 0 0 0
500801 CHELTUIELI CURENTE

I. Credite de angajament 1.534 1.534 0 0 0 0 0 0


II. Credite bugetare 1.534 1.534 0 0 0 0 0 0
500856 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

I. Credite de angajament 1.534 1.534 0 0 0 0 0 0


II. Credite bugetare 1.534 1.534 0 0 0 0 0 0
50085602 Programe din Fondul Social European(FSE)

I. Credite de angajament 1.534 1.534 0 0 0 0 0 0


II. Credite bugetare 1.534 1.534 0 0 0 0 0 0
5008560201 Finantarea nationala

I. Credite de angajament 1.534 1.534 0 0 0 0 0 0


II. Credite bugetare 1.534 1.534 0 0 0 0 0 0

Proiect: 3008 ENV-NCP-TOGHETHER Environment NCPs cooperating to improve their effectiveness

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 4.464 4.031 251 182 0 0 0 0
II. Credite bugetare 4.464 4.031 251 182 0 0 0 0

pag.109
MINISTERUL(Institutia): Ministerul Educatiei si Cercetarii

ANEXA nr. 3/ 25 / 20
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare Pag. 20 din 20
SINTEZA
PROIECTELOR CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE, POSTADERARE, ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

- mii lei -
Total Realizat pana la Executie Propuneri 2020 Estimari 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari anii
Denumirea si codul proiectului/
proiect 31.12.2018 preliminata 2019 ulteriori
surse de finantare

Proiect: 4575 Proiecte prin mecanism financiar SEE

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 1.534 1.534 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.534 1.534 0 0 0 0 0 0
Proiect: 12135 Burse si cooperare institutionala

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 23.857 12.857 500 2.000 2.500 3.000 3.000 0
II. Credite bugetare 23.857 12.857 500 2.000 2.500 3.000 3.000 0
Proiect: 12136 Educatie burse ucenicie si antreprenoriatul tinerilor

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 149.792 23.828 44.964 17.000 20.000 22.000 22.000 0
II. Credite bugetare 149.792 23.828 44.964 17.000 20.000 22.000 22.000 0

pag.110
MINISTERUL(Institutia): Ministerul Educatiei si Cercetarii

ANEXA nr. 3 / 25 / 21
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare Pag. 1 din 28
FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE,POSTADERARE,ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

- mii lei -
Realizat pana la Executie Propuneri 2020 Estimari 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari anii
Denumirea si codul proiectului/ Total 31.12.2018 preliminata 2019 ulteriori
surse de finantare proiect

Proiect: 3008 ENV-NCP-TOGHETHER Environment NCPs cooperating to improve their effectiveness

5000 TOTAL GENERAL

mii lei I. Credite de angajament 4.464 4.031 251 182 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 4.464 4.031 251 182 0 0 0 0
MII EURO I. Credite de angajament 1.209 1.116 54 39 0 0 0 0
MII EURO II. Credite bugetare 1.209 1.116 54 39 0 0 0 0
500001 CHELTUIELI CURENTE

mii lei I. Credite de angajament 4.464 4.031 251 182 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 4.464 4.031 251 182 0 0 0 0
500055 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

mii lei I. Credite de angajament 4.405 3.974 250 181 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 4.405 3.974 250 181 0 0 0 0
500056 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

mii lei I. Credite de angajament 49 49 0 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 49 49 0 0 0 0 0 0
500058 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

mii lei I. Credite de angajament 10 8 1 1 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 10 8 1 1 0 0 0 0
Sursa: 01 Buget de stat

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

mii lei I. Credite de angajament 59 57 1 1 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 59 57 1 1 0 0 0 0

pag.111
MINISTERUL(Institutia): Ministerul Educatiei si Cercetarii

ANEXA nr. 3 / 25 / 21
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare Pag. 2 din 28
FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE,POSTADERARE,ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

- mii lei -
Realizat pana la Executie Propuneri 2020 Estimari 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari anii
Denumirea si codul proiectului/ Total 31.12.2018 preliminata 2019 ulteriori
surse de finantare proiect

MII EURO I. Credite de angajament 23 23 0 0 0 0 0 0


MII EURO II. Credite bugetare 23 23 0 0 0 0 0 0
500101 CHELTUIELI CURENTE

mii lei I. Credite de angajament 59 57 1 1 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 59 57 1 1 0 0 0 0
500155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

mii lei I. Credite de angajament 0 0 0 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 0 0 0 0 0 0 0 0
500156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

mii lei I. Credite de angajament 49 49 0 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 49 49 0 0 0 0 0 0
MII EURO I. Credite de angajament 10 10 0 0 0 0 0 0
MII EURO II. Credite bugetare 10 10 0 0 0 0 0 0
50015615 Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

mii lei I. Credite de angajament 49 49 0 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 49 49 0 0 0 0 0 0
5001561501 Finantarea nationala

mii lei I. Credite de angajament 49 49 0 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 49 49 0 0 0 0 0 0
500158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

mii lei I. Credite de angajament 10 8 1 1 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 10 8 1 1 0 0 0 0
50015815 Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020

pag.112
MINISTERUL(Institutia): Ministerul Educatiei si Cercetarii

ANEXA nr. 3 / 25 / 21
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare Pag. 3 din 28
FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE,POSTADERARE,ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

- mii lei -
Realizat pana la Executie Propuneri 2020 Estimari 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari anii
Denumirea si codul proiectului/ Total 31.12.2018 preliminata 2019 ulteriori
surse de finantare proiect

mii lei I. Credite de angajament 10 8 1 1 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 10 8 1 1 0 0 0 0
5001581501 Finantarea nationala

mii lei I. Credite de angajament 10 8 1 1 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 10 8 1 1 0 0 0 0
Modalitate de finantare: 1 BUGET DE STAT

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

mii lei I. Credite de angajament 59 57 1 1 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 59 57 1 1 0 0 0 0
MII EURO I. Credite de angajament 23 23 0 0 0 0 0 0
MII EURO II. Credite bugetare 23 23 0 0 0 0 0 0
500101 CHELTUIELI CURENTE

mii lei I. Credite de angajament 59 57 1 1 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 59 57 1 1 0 0 0 0
500155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

mii lei I. Credite de angajament 0 0 0 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 0 0 0 0 0 0 0 0
500156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

mii lei I. Credite de angajament 49 49 0 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 49 49 0 0 0 0 0 0
50015615 Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

mii lei I. Credite de angajament 49 49 0 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 49 49 0 0 0 0 0 0

pag.113
MINISTERUL(Institutia): Ministerul Educatiei si Cercetarii

ANEXA nr. 3 / 25 / 21
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare Pag. 4 din 28
FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE,POSTADERARE,ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

- mii lei -
Realizat pana la Executie Propuneri 2020 Estimari 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari anii
Denumirea si codul proiectului/ Total 31.12.2018 preliminata 2019 ulteriori
surse de finantare proiect

5001561501 Finantarea nationala

mii lei I. Credite de angajament 49 49 0 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 49 49 0 0 0 0 0 0
500158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

mii lei I. Credite de angajament 10 8 1 1 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 10 8 1 1 0 0 0 0
50015815 Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020

mii lei I. Credite de angajament 10 8 1 1 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 10 8 1 1 0 0 0 0
5001581501 Finantarea nationala

mii lei I. Credite de angajament 10 8 1 1 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 10 8 1 1 0 0 0 0
Modalitate de finantare: 1 BUGET DE STAT

Fond de finantare: 0001 PROGRAME COMUNITARE

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

mii lei I. Credite de angajament 6 4 1 1 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 6 4 1 1 0 0 0 0
500101 CHELTUIELI CURENTE

mii lei I. Credite de angajament 6 4 1 1 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 6 4 1 1 0 0 0 0
500158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

pag.114
MINISTERUL(Institutia): Ministerul Educatiei si Cercetarii

ANEXA nr. 3 / 25 / 21
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare Pag. 5 din 28
FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE,POSTADERARE,ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

- mii lei -
Realizat pana la Executie Propuneri 2020 Estimari 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari anii
Denumirea si codul proiectului/ Total 31.12.2018 preliminata 2019 ulteriori
surse de finantare proiect

mii lei I. Credite de angajament 6 4 1 1 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 6 4 1 1 0 0 0 0
50015815 Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020

mii lei I. Credite de angajament 6 4 1 1 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 6 4 1 1 0 0 0 0
5001581501 Finantarea nationala

mii lei I. Credite de angajament 6 4 1 1 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 6 4 1 1 0 0 0 0
Fond de finantare: 000101 PROGRAME COMUNITARE

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

mii lei I. Credite de angajament 6 4 1 1 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 6 4 1 1 0 0 0 0
500101 CHELTUIELI CURENTE

mii lei I. Credite de angajament 6 4 1 1 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 6 4 1 1 0 0 0 0
500158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

mii lei I. Credite de angajament 6 4 1 1 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 6 4 1 1 0 0 0 0
50015815 Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020

mii lei I. Credite de angajament 6 4 1 1 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 6 4 1 1 0 0 0 0
5001581501 Finantarea nationala

pag.115
MINISTERUL(Institutia): Ministerul Educatiei si Cercetarii

ANEXA nr. 3 / 25 / 21
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare Pag. 6 din 28
FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE,POSTADERARE,ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

- mii lei -
Realizat pana la Executie Propuneri 2020 Estimari 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari anii
Denumirea si codul proiectului/ Total 31.12.2018 preliminata 2019 ulteriori
surse de finantare proiect

mii lei I. Credite de angajament 6 4 1 1 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 6 4 1 1 0 0 0 0
Modalitate de finantare: 1 BUGET DE STAT

Fond de finantare: 0003 FONDURI NERAMBURSABILE DE POSTADERARE

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

mii lei I. Credite de angajament 53 53 0 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 53 53 0 0 0 0 0 0
MII EURO I. Credite de angajament 23 23 0 0 0 0 0 0
MII EURO II. Credite bugetare 23 23 0 0 0 0 0 0
500101 CHELTUIELI CURENTE

mii lei I. Credite de angajament 53 53 0 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 53 53 0 0 0 0 0 0
500155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

mii lei I. Credite de angajament 0 0 0 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 0 0 0 0 0 0 0 0
500156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

mii lei I. Credite de angajament 49 49 0 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 49 49 0 0 0 0 0 0
MII EURO I. Credite de angajament 10 10 0 0 0 0 0 0
MII EURO II. Credite bugetare 10 10 0 0 0 0 0 0
50015615 Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

mii lei I. Credite de angajament 49 49 0 0 0 0 0 0

pag.116
MINISTERUL(Institutia): Ministerul Educatiei si Cercetarii

ANEXA nr. 3 / 25 / 21
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare Pag. 7 din 28
FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE,POSTADERARE,ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

- mii lei -
Realizat pana la Executie Propuneri 2020 Estimari 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari anii
Denumirea si codul proiectului/ Total 31.12.2018 preliminata 2019 ulteriori
surse de finantare proiect

mii lei II. Credite bugetare 49 49 0 0 0 0 0 0


5001561501 Finantarea nationala

mii lei I. Credite de angajament 49 49 0 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 49 49 0 0 0 0 0 0
500158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

mii lei I. Credite de angajament 4 4 0 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 4 4 0 0 0 0 0 0
50015815 Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020

mii lei I. Credite de angajament 4 4 0 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 4 4 0 0 0 0 0 0
5001581501 Finantarea nationala

mii lei I. Credite de angajament 4 4 0 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 4 4 0 0 0 0 0 0
Fond de finantare: 000307 ALTE PROGRAME COMUNITARE FINANTATE IN PERIOADA 2007 - 2013

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

mii lei I. Credite de angajament 53 53 0 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 53 53 0 0 0 0 0 0
MII EURO I. Credite de angajament 23 23 0 0 0 0 0 0
MII EURO II. Credite bugetare 23 23 0 0 0 0 0 0
500101 CHELTUIELI CURENTE

mii lei I. Credite de angajament 53 53 0 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 53 53 0 0 0 0 0 0

pag.117
MINISTERUL(Institutia): Ministerul Educatiei si Cercetarii

ANEXA nr. 3 / 25 / 21
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare Pag. 8 din 28
FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE,POSTADERARE,ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

- mii lei -
Realizat pana la Executie Propuneri 2020 Estimari 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari anii
Denumirea si codul proiectului/ Total 31.12.2018 preliminata 2019 ulteriori
surse de finantare proiect

MII EURO I. Credite de angajament 23 23 0 0 0 0 0 0


MII EURO II. Credite bugetare 23 23 0 0 0 0 0 0
500155 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

mii lei I. Credite de angajament 0 0 0 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 0 0 0 0 0 0 0 0
MII EURO I. Credite de angajament 13 13 0 0 0 0 0 0
MII EURO II. Credite bugetare 13 13 0 0 0 0 0 0
500156 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

mii lei I. Credite de angajament 49 49 0 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 49 49 0 0 0 0 0 0
MII EURO I. Credite de angajament 10 10 0 0 0 0 0 0
MII EURO II. Credite bugetare 10 10 0 0 0 0 0 0
50015615 Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013

mii lei I. Credite de angajament 49 49 0 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 49 49 0 0 0 0 0 0
5001561501 Finantarea nationala

mii lei I. Credite de angajament 49 49 0 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 49 49 0 0 0 0 0 0
500158 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

mii lei I. Credite de angajament 4 4 0 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 4 4 0 0 0 0 0 0
50015815 Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020

mii lei I. Credite de angajament 53 53 0 0 0 0 0 0

pag.118
MINISTERUL(Institutia): Ministerul Educatiei si Cercetarii

ANEXA nr. 3 / 25 / 21
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare Pag. 9 din 28
FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE,POSTADERARE,ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

- mii lei -
Realizat pana la Executie Propuneri 2020 Estimari 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari anii
Denumirea si codul proiectului/ Total 31.12.2018 preliminata 2019 ulteriori
surse de finantare proiect

mii lei II. Credite bugetare 53 53 0 0 0 0 0 0


5001581501 Finantarea nationala

mii lei I. Credite de angajament 4 4 0 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 4 4 0 0 0 0 0 0
Sursa: 08 Fonduri externe nerambursabile

5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

mii lei I. Credite de angajament 4.405 3.974 250 181 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 4.405 3.974 250 181 0 0 0 0
MII EURO I. Credite de angajament 1.186 1.093 54 39 0 0 0 0
MII EURO II. Credite bugetare 1.186 1.093 54 39 0 0 0 0
500801 CHELTUIELI CURENTE

mii lei I. Credite de angajament 4.405 3.974 250 181 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 4.405 3.974 250 181 0 0 0 0
500855 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

mii lei I. Credite de angajament 4.405 3.974 250 181 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 4.405 3.974 250 181 0 0 0 0
Modalitate de finantare: 2 UNIUNEA EUROPEANA

5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

mii lei I. Credite de angajament 4.405 3.974 250 181 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 4.405 3.974 250 181 0 0 0 0
MII EURO I. Credite de angajament 1.186 1.093 54 39 0 0 0 0
MII EURO II. Credite bugetare 1.186 1.093 54 39 0 0 0 0

pag.119
MINISTERUL(Institutia): Ministerul Educatiei si Cercetarii

ANEXA nr. 3 / 25 / 21
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare Pag. 10 din 28
FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE,POSTADERARE,ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

- mii lei -
Realizat pana la Executie Propuneri 2020 Estimari 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari anii
Denumirea si codul proiectului/ Total 31.12.2018 preliminata 2019 ulteriori
surse de finantare proiect

500801 CHELTUIELI CURENTE

mii lei I. Credite de angajament 4.405 3.974 250 181 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 4.405 3.974 250 181 0 0 0 0
500855 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

mii lei I. Credite de angajament 4.405 3.974 250 181 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 4.405 3.974 250 181 0 0 0 0
Modalitate de finantare: 2 UNIUNEA EUROPEANA

Fond de finantare: 0003 FONDURI NERAMBURSABILE DE POSTADERARE

5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

mii lei I. Credite de angajament 4.405 3.974 250 181 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 4.405 3.974 250 181 0 0 0 0
MII EURO I. Credite de angajament 1.186 1.093 54 39 0 0 0 0
MII EURO II. Credite bugetare 1.186 1.093 54 39 0 0 0 0
500801 CHELTUIELI CURENTE

mii lei I. Credite de angajament 4.405 3.974 250 181 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 4.405 3.974 250 181 0 0 0 0
500855 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

mii lei I. Credite de angajament 4.405 3.974 250 181 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 4.405 3.974 250 181 0 0 0 0
Fond de finantare: 000307 ALTE PROGRAME COMUNITARE FINANTATE IN PERIOADA 2007 - 2013

pag.120
MINISTERUL(Institutia): Ministerul Educatiei si Cercetarii

ANEXA nr. 3 / 25 / 21
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare Pag. 11 din 28
FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE,POSTADERARE,ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

- mii lei -
Realizat pana la Executie Propuneri 2020 Estimari 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari anii
Denumirea si codul proiectului/ Total 31.12.2018 preliminata 2019 ulteriori
surse de finantare proiect

5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

mii lei I. Credite de angajament 3.570 3.570 0 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 3.570 3.570 0 0 0 0 0 0
MII EURO I. Credite de angajament 1.005 1.005 0 0 0 0 0 0
MII EURO II. Credite bugetare 1.005 1.005 0 0 0 0 0 0
500801 CHELTUIELI CURENTE

mii lei I. Credite de angajament 3.570 3.570 0 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 3.570 3.570 0 0 0 0 0 0
MII EURO I. Credite de angajament 1.005 1.005 0 0 0 0 0 0
MII EURO II. Credite bugetare 1.005 1.005 0 0 0 0 0 0
500855 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

mii lei I. Credite de angajament 3.570 3.570 0 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 3.570 3.570 0 0 0 0 0 0
MII EURO I. Credite de angajament 825 825 0 0 0 0 0 0
MII EURO II. Credite bugetare 825 825 0 0 0 0 0 0
Fond de finantare: 000320 Alte programe finantate in perioada 2014 - 2020 (APC)

5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

mii lei I. Credite de angajament 835 404 250 181 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 835 404 250 181 0 0 0 0
MII EURO I. Credite de angajament 181 88 54 39 0 0 0 0
MII EURO II. Credite bugetare 181 88 54 39 0 0 0 0
500801 CHELTUIELI CURENTE

pag.121
MINISTERUL(Institutia): Ministerul Educatiei si Cercetarii

ANEXA nr. 3 / 25 / 21
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare Pag. 12 din 28
FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE,POSTADERARE,ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

- mii lei -
Realizat pana la Executie Propuneri 2020 Estimari 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari anii
Denumirea si codul proiectului/ Total 31.12.2018 preliminata 2019 ulteriori
surse de finantare proiect

mii lei I. Credite de angajament 835 404 250 181 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 835 404 250 181 0 0 0 0
MII EURO I. Credite de angajament 181 88 54 39 0 0 0 0
MII EURO II. Credite bugetare 181 88 54 39 0 0 0 0
500855 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

mii lei I. Credite de angajament 835 404 250 181 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 835 404 250 181 0 0 0 0
MII EURO I. Credite de angajament 181 88 54 39 0 0 0 0
MII EURO II. Credite bugetare 181 88 54 39 0 0 0 0
Proiect: 4575 Proiecte prin mecanism financiar SEE

5000 TOTAL GENERAL

mii lei I. Credite de angajament 1.534 1.534 0 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 1.534 1.534 0 0 0 0 0 0
500001 CHELTUIELI CURENTE

mii lei I. Credite de angajament 1.534 1.534 0 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 1.534 1.534 0 0 0 0 0 0
500056 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

mii lei I. Credite de angajament 1.534 1.534 0 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 1.534 1.534 0 0 0 0 0 0
Sursa: 08 Fonduri externe nerambursabile

5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

mii lei I. Credite de angajament 1.534 1.534 0 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 1.534 1.534 0 0 0 0 0 0

pag.122
MINISTERUL(Institutia): Ministerul Educatiei si Cercetarii

ANEXA nr. 3 / 25 / 21
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare Pag. 13 din 28
FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE,POSTADERARE,ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

- mii lei -
Realizat pana la Executie Propuneri 2020 Estimari 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari anii
Denumirea si codul proiectului/ Total 31.12.2018 preliminata 2019 ulteriori
surse de finantare proiect

500801 CHELTUIELI CURENTE

mii lei I. Credite de angajament 1.534 1.534 0 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 1.534 1.534 0 0 0 0 0 0
500856 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

mii lei I. Credite de angajament 1.534 1.534 0 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 1.534 1.534 0 0 0 0 0 0
50085602 Programe din Fondul Social European(FSE)

mii lei I. Credite de angajament 1.534 1.534 0 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 1.534 1.534 0 0 0 0 0 0
5008560201 Finantarea nationala

mii lei I. Credite de angajament 1.534 1.534 0 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 1.534 1.534 0 0 0 0 0 0
Modalitate de finantare: 3 ALTI DONATORI

5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

mii lei I. Credite de angajament 1.534 1.534 0 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 1.534 1.534 0 0 0 0 0 0
500801 CHELTUIELI CURENTE

mii lei I. Credite de angajament 1.534 1.534 0 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 1.534 1.534 0 0 0 0 0 0
500856 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

mii lei I. Credite de angajament 1.534 1.534 0 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 1.534 1.534 0 0 0 0 0 0

pag.123
MINISTERUL(Institutia): Ministerul Educatiei si Cercetarii

ANEXA nr. 3 / 25 / 21
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare Pag. 14 din 28
FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE,POSTADERARE,ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

- mii lei -
Realizat pana la Executie Propuneri 2020 Estimari 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari anii
Denumirea si codul proiectului/ Total 31.12.2018 preliminata 2019 ulteriori
surse de finantare proiect

50085602 Programe din Fondul Social European(FSE)

mii lei I. Credite de angajament 1.534 1.534 0 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 1.534 1.534 0 0 0 0 0 0
5008560201 Finantarea nationala

mii lei I. Credite de angajament 1.534 1.534 0 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 1.534 1.534 0 0 0 0 0 0
Proiect: 12135 Burse si cooperare institutionala

5000 TOTAL GENERAL

mii lei I. Credite de angajament 23.857 12.857 500 2.000 2.500 3.000 3.000 0
mii lei II. Credite bugetare 23.857 12.857 500 2.000 2.500 3.000 3.000 0
MII EURO I. Credite de angajament 5.226 2.880 105 424 533 642 642 0
MII EURO II. Credite bugetare 5.226 2.880 105 424 533 642 642 0
500001 CHELTUIELI CURENTE

mii lei I. Credite de angajament 23.857 12.857 500 2.000 2.500 3.000 3.000 0
mii lei II. Credite bugetare 23.857 12.857 500 2.000 2.500 3.000 3.000 0
500056 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

mii lei I. Credite de angajament 23.857 12.857 500 2.000 2.500 3.000 3.000 0
mii lei II. Credite bugetare 23.857 12.857 500 2.000 2.500 3.000 3.000 0
Sursa: 08 Fonduri externe nerambursabile

5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

mii lei I. Credite de angajament 23.857 12.857 500 2.000 2.500 3.000 3.000 0
mii lei II. Credite bugetare 23.857 12.857 500 2.000 2.500 3.000 3.000 0

pag.124
MINISTERUL(Institutia): Ministerul Educatiei si Cercetarii

ANEXA nr. 3 / 25 / 21
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare Pag. 15 din 28
FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE,POSTADERARE,ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

- mii lei -
Realizat pana la Executie Propuneri 2020 Estimari 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari anii
Denumirea si codul proiectului/ Total 31.12.2018 preliminata 2019 ulteriori
surse de finantare proiect

MII EURO I. Credite de angajament 5.226 2.880 105 424 533 642 642 0
MII EURO II. Credite bugetare 5.226 2.880 105 424 533 642 642 0
500801 CHELTUIELI CURENTE

mii lei I. Credite de angajament 23.857 12.857 500 2.000 2.500 3.000 3.000 0
mii lei II. Credite bugetare 23.857 12.857 500 2.000 2.500 3.000 3.000 0
500856 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

mii lei I. Credite de angajament 23.857 12.857 500 2.000 2.500 3.000 3.000 0
mii lei II. Credite bugetare 23.857 12.857 500 2.000 2.500 3.000 3.000 0
MII EURO I. Credite de angajament 5.226 2.880 105 424 533 642 642 0
MII EURO II. Credite bugetare 5.226 2.880 105 424 533 642 642 0
50085616 Alte facilitati si instrumente postaderare

mii lei I. Credite de angajament 17.357 12.857 500 1.000 1.000 1.000 1.000 0
mii lei II. Credite bugetare 17.357 12.857 500 1.000 1.000 1.000 1.000 0
MII EURO I. Credite de angajament 3.838 2.880 105 212 213 214 214 0
MII EURO II. Credite bugetare 3.838 2.880 105 212 213 214 214 0
5008561602 Finantarea externa nerambursabila

mii lei I. Credite de angajament 17.357 12.857 500 1.000 1.000 1.000 1.000 0
mii lei II. Credite bugetare 17.357 12.857 500 1.000 1.000 1.000 1.000 0
MII EURO I. Credite de angajament 3.838 2.880 105 212 213 214 214 0
MII EURO II. Credite bugetare 3.838 2.880 105 212 213 214 214 0
50085617 Mecanismul financiar SEE

mii lei I. Credite de angajament 6.500 0 0 1.000 1.500 2.000 2.000 0


mii lei II. Credite bugetare 6.500 0 0 1.000 1.500 2.000 2.000 0
MII EURO I. Credite de angajament 1.388 0 0 212 320 428 428 0

pag.125
MINISTERUL(Institutia): Ministerul Educatiei si Cercetarii

ANEXA nr. 3 / 25 / 21
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare Pag. 16 din 28
FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE,POSTADERARE,ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

- mii lei -
Realizat pana la Executie Propuneri 2020 Estimari 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari anii
Denumirea si codul proiectului/ Total 31.12.2018 preliminata 2019 ulteriori
surse de finantare proiect

MII EURO II. Credite bugetare 1.388 0 0 212 320 428 428 0
5008561702 Finantarea externa nerambursabila

mii lei I. Credite de angajament 6.500 0 0 1.000 1.500 2.000 2.000 0


mii lei II. Credite bugetare 6.500 0 0 1.000 1.500 2.000 2.000 0
MII EURO I. Credite de angajament 1.388 0 0 212 320 428 428 0
MII EURO II. Credite bugetare 1.388 0 0 212 320 428 428 0
Modalitate de finantare: 2 UNIUNEA EUROPEANA

5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

mii lei I. Credite de angajament 23.857 12.857 500 2.000 2.500 3.000 3.000 0
mii lei II. Credite bugetare 23.857 12.857 500 2.000 2.500 3.000 3.000 0
MII EURO I. Credite de angajament 5.226 2.880 105 424 533 642 642 0
MII EURO II. Credite bugetare 5.226 2.880 105 424 533 642 642 0
500801 CHELTUIELI CURENTE

mii lei I. Credite de angajament 23.857 12.857 500 2.000 2.500 3.000 3.000 0
mii lei II. Credite bugetare 23.857 12.857 500 2.000 2.500 3.000 3.000 0
500856 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

mii lei I. Credite de angajament 23.857 12.857 500 2.000 2.500 3.000 3.000 0
mii lei II. Credite bugetare 23.857 12.857 500 2.000 2.500 3.000 3.000 0
MII EURO I. Credite de angajament 5.226 2.880 105 424 533 642 642 0
MII EURO II. Credite bugetare 5.226 2.880 105 424 533 642 642 0
50085616 Alte facilitati si instrumente postaderare

mii lei I. Credite de angajament 17.357 12.857 500 1.000 1.000 1.000 1.000 0
mii lei II. Credite bugetare 17.357 12.857 500 1.000 1.000 1.000 1.000 0

pag.126
MINISTERUL(Institutia): Ministerul Educatiei si Cercetarii

ANEXA nr. 3 / 25 / 21
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare Pag. 17 din 28
FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE,POSTADERARE,ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

- mii lei -
Realizat pana la Executie Propuneri 2020 Estimari 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari anii
Denumirea si codul proiectului/ Total 31.12.2018 preliminata 2019 ulteriori
surse de finantare proiect

MII EURO I. Credite de angajament 3.838 2.880 105 212 213 214 214 0
MII EURO II. Credite bugetare 3.838 2.880 105 212 213 214 214 0
5008561602 Finantarea externa nerambursabila

mii lei I. Credite de angajament 17.357 12.857 500 1.000 1.000 1.000 1.000 0
mii lei II. Credite bugetare 17.357 12.857 500 1.000 1.000 1.000 1.000 0
MII EURO I. Credite de angajament 3.838 2.880 105 212 213 214 214 0
MII EURO II. Credite bugetare 3.838 2.880 105 212 213 214 214 0
50085617 Mecanismul financiar SEE

mii lei I. Credite de angajament 6.500 0 0 1.000 1.500 2.000 2.000 0


mii lei II. Credite bugetare 6.500 0 0 1.000 1.500 2.000 2.000 0
MII EURO I. Credite de angajament 1.388 0 0 212 320 428 428 0
MII EURO II. Credite bugetare 1.388 0 0 212 320 428 428 0
5008561702 Finantarea externa nerambursabila

mii lei I. Credite de angajament 6.500 0 0 1.000 1.500 2.000 2.000 0


mii lei II. Credite bugetare 6.500 0 0 1.000 1.500 2.000 2.000 0
MII EURO I. Credite de angajament 1.388 0 0 212 320 428 428 0
MII EURO II. Credite bugetare 1.388 0 0 212 320 428 428 0
Modalitate de finantare: 2 UNIUNEA EUROPEANA

Fond de finantare: 0001 PROGRAME COMUNITARE

5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

mii lei I. Credite de angajament 23.857 12.857 500 2.000 2.500 3.000 3.000 0
mii lei II. Credite bugetare 23.857 12.857 500 2.000 2.500 3.000 3.000 0

pag.127
MINISTERUL(Institutia): Ministerul Educatiei si Cercetarii

ANEXA nr. 3 / 25 / 21
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare Pag. 18 din 28
FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE,POSTADERARE,ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

- mii lei -
Realizat pana la Executie Propuneri 2020 Estimari 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari anii
Denumirea si codul proiectului/ Total 31.12.2018 preliminata 2019 ulteriori
surse de finantare proiect

MII EURO I. Credite de angajament 5.226 2.880 105 424 533 642 642 0
MII EURO II. Credite bugetare 5.226 2.880 105 424 533 642 642 0
500801 CHELTUIELI CURENTE

mii lei I. Credite de angajament 23.857 12.857 500 2.000 2.500 3.000 3.000 0
mii lei II. Credite bugetare 23.857 12.857 500 2.000 2.500 3.000 3.000 0
500856 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

mii lei I. Credite de angajament 23.857 12.857 500 2.000 2.500 3.000 3.000 0
mii lei II. Credite bugetare 23.857 12.857 500 2.000 2.500 3.000 3.000 0
MII EURO I. Credite de angajament 5.226 2.880 105 424 533 642 642 0
MII EURO II. Credite bugetare 5.226 2.880 105 424 533 642 642 0
50085616 Alte facilitati si instrumente postaderare

mii lei I. Credite de angajament 17.357 12.857 500 1.000 1.000 1.000 1.000 0
mii lei II. Credite bugetare 17.357 12.857 500 1.000 1.000 1.000 1.000 0
MII EURO I. Credite de angajament 3.838 2.880 105 212 213 214 214 0
MII EURO II. Credite bugetare 3.838 2.880 105 212 213 214 214 0
5008561602 Finantarea externa nerambursabila

mii lei I. Credite de angajament 17.357 12.857 500 1.000 1.000 1.000 1.000 0
mii lei II. Credite bugetare 17.357 12.857 500 1.000 1.000 1.000 1.000 0
MII EURO I. Credite de angajament 3.838 2.880 105 212 213 214 214 0
MII EURO II. Credite bugetare 3.838 2.880 105 212 213 214 214 0
50085617 Mecanismul financiar SEE

mii lei I. Credite de angajament 6.500 0 0 1.000 1.500 2.000 2.000 0


mii lei II. Credite bugetare 6.500 0 0 1.000 1.500 2.000 2.000 0
MII EURO I. Credite de angajament 1.388 0 0 212 320 428 428 0

pag.128
MINISTERUL(Institutia): Ministerul Educatiei si Cercetarii

ANEXA nr. 3 / 25 / 21
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare Pag. 19 din 28
FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE,POSTADERARE,ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

- mii lei -
Realizat pana la Executie Propuneri 2020 Estimari 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari anii
Denumirea si codul proiectului/ Total 31.12.2018 preliminata 2019 ulteriori
surse de finantare proiect

MII EURO II. Credite bugetare 1.388 0 0 212 320 428 428 0
5008561702 Finantarea externa nerambursabila

mii lei I. Credite de angajament 6.500 0 0 1.000 1.500 2.000 2.000 0


mii lei II. Credite bugetare 6.500 0 0 1.000 1.500 2.000 2.000 0
MII EURO I. Credite de angajament 1.388 0 0 212 320 428 428 0
MII EURO II. Credite bugetare 1.388 0 0 212 320 428 428 0
Fond de finantare: 000101 PROGRAME COMUNITARE

5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

mii lei I. Credite de angajament 23.857 12.857 500 2.000 2.500 3.000 3.000 0
mii lei II. Credite bugetare 23.857 12.857 500 2.000 2.500 3.000 3.000 0
MII EURO I. Credite de angajament 5.226 2.880 105 424 533 642 642 0
MII EURO II. Credite bugetare 5.226 2.880 105 424 533 642 642 0
500801 CHELTUIELI CURENTE

mii lei I. Credite de angajament 23.857 12.857 500 2.000 2.500 3.000 3.000 0
mii lei II. Credite bugetare 23.857 12.857 500 2.000 2.500 3.000 3.000 0
MII EURO I. Credite de angajament 5.226 2.880 105 424 533 642 642 0
MII EURO II. Credite bugetare 5.226 2.880 105 424 533 642 642 0
500856 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

mii lei I. Credite de angajament 23.857 12.857 500 2.000 2.500 3.000 3.000 0
mii lei II. Credite bugetare 23.857 12.857 500 2.000 2.500 3.000 3.000 0
MII EURO I. Credite de angajament 5.226 2.880 105 424 533 642 642 0
MII EURO II. Credite bugetare 5.226 2.880 105 424 533 642 642 0
50085616 Alte facilitati si instrumente postaderare

pag.129
MINISTERUL(Institutia): Ministerul Educatiei si Cercetarii

ANEXA nr. 3 / 25 / 21
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare Pag. 20 din 28
FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE,POSTADERARE,ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

- mii lei -
Realizat pana la Executie Propuneri 2020 Estimari 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari anii
Denumirea si codul proiectului/ Total 31.12.2018 preliminata 2019 ulteriori
surse de finantare proiect

mii lei I. Credite de angajament 17.357 12.857 500 1.000 1.000 1.000 1.000 0
mii lei II. Credite bugetare 17.357 12.857 500 1.000 1.000 1.000 1.000 0
MII EURO I. Credite de angajament 3.838 2.880 105 212 213 214 214 0
MII EURO II. Credite bugetare 3.838 2.880 105 212 213 214 214 0
5008561602 Finantarea externa nerambursabila

mii lei I. Credite de angajament 17.357 12.857 500 1.000 1.000 1.000 1.000 0
mii lei II. Credite bugetare 17.357 12.857 500 1.000 1.000 1.000 1.000 0
MII EURO I. Credite de angajament 3.838 2.880 105 212 213 214 214 0
MII EURO II. Credite bugetare 3.838 2.880 105 212 213 214 214 0
50085617 Mecanismul financiar SEE

mii lei I. Credite de angajament 6.500 0 0 1.000 1.500 2.000 2.000 0


mii lei II. Credite bugetare 6.500 0 0 1.000 1.500 2.000 2.000 0
MII EURO I. Credite de angajament 1.388 0 0 212 320 428 428 0
MII EURO II. Credite bugetare 1.388 0 0 212 320 428 428 0
5008561702 Finantarea externa nerambursabila

mii lei I. Credite de angajament 6.500 0 0 1.000 1.500 2.000 2.000 0


mii lei II. Credite bugetare 6.500 0 0 1.000 1.500 2.000 2.000 0
MII EURO I. Credite de angajament 1.388 0 0 212 320 428 428 0
MII EURO II. Credite bugetare 1.388 0 0 212 320 428 428 0
Proiect: 12136 Educatie burse ucenicie si antreprenoriatul tinerilor

5000 TOTAL GENERAL

mii lei I. Credite de angajament 149.792 23.828 44.964 17.000 20.000 22.000 22.000 0
mii lei II. Credite bugetare 149.792 23.828 44.964 17.000 20.000 22.000 22.000 0
MII EURO I. Credite de angajament 31.960 5.180 9.485 3.609 4.264 4.711 4.711 0

pag.130
MINISTERUL(Institutia): Ministerul Educatiei si Cercetarii

ANEXA nr. 3 / 25 / 21
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare Pag. 21 din 28
FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE,POSTADERARE,ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

- mii lei -
Realizat pana la Executie Propuneri 2020 Estimari 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari anii
Denumirea si codul proiectului/ Total 31.12.2018 preliminata 2019 ulteriori
surse de finantare proiect

MII EURO II. Credite bugetare 31.960 5.180 9.485 3.609 4.264 4.711 4.711 0
500001 CHELTUIELI CURENTE

mii lei I. Credite de angajament 149.792 23.828 44.964 17.000 20.000 22.000 22.000 0
mii lei II. Credite bugetare 149.792 23.828 44.964 17.000 20.000 22.000 22.000 0
500058 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

mii lei I. Credite de angajament 149.792 23.828 44.964 17.000 20.000 22.000 22.000 0
mii lei II. Credite bugetare 149.792 23.828 44.964 17.000 20.000 22.000 22.000 0
Sursa: 08 Fonduri externe nerambursabile

5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

mii lei I. Credite de angajament 149.792 23.828 44.964 17.000 20.000 22.000 22.000 0
mii lei II. Credite bugetare 149.792 23.828 44.964 17.000 20.000 22.000 22.000 0
MII EURO I. Credite de angajament 31.960 5.180 9.485 3.609 4.264 4.711 4.711 0
MII EURO II. Credite bugetare 31.960 5.180 9.485 3.609 4.264 4.711 4.711 0
500801 CHELTUIELI CURENTE

mii lei I. Credite de angajament 149.792 23.828 44.964 17.000 20.000 22.000 22.000 0
mii lei II. Credite bugetare 149.792 23.828 44.964 17.000 20.000 22.000 22.000 0
500858 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

mii lei I. Credite de angajament 149.792 23.828 44.964 17.000 20.000 22.000 22.000 0
mii lei II. Credite bugetare 149.792 23.828 44.964 17.000 20.000 22.000 22.000 0
50085816 Alte facilitati si instrumente postaderare

mii lei I. Credite de angajament 131.118 23.828 26.290 17.000 20.000 22.000 22.000 0
mii lei II. Credite bugetare 131.118 23.828 26.290 17.000 20.000 22.000 22.000 0
MII EURO I. Credite de angajament 28.021 5.180 5.546 3.609 4.264 4.711 4.711 0

pag.131
MINISTERUL(Institutia): Ministerul Educatiei si Cercetarii

ANEXA nr. 3 / 25 / 21
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare Pag. 22 din 28
FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE,POSTADERARE,ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

- mii lei -
Realizat pana la Executie Propuneri 2020 Estimari 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari anii
Denumirea si codul proiectului/ Total 31.12.2018 preliminata 2019 ulteriori
surse de finantare proiect

MII EURO II. Credite bugetare 28.021 5.180 5.546 3.609 4.264 4.711 4.711 0
5008581602 Finantare externa nerambursabila

mii lei I. Credite de angajament 131.118 23.828 26.290 17.000 20.000 22.000 22.000 0
mii lei II. Credite bugetare 131.118 23.828 26.290 17.000 20.000 22.000 22.000 0
MII EURO I. Credite de angajament 28.021 5.180 5.546 3.609 4.264 4.711 4.711 0
MII EURO II. Credite bugetare 28.021 5.180 5.546 3.609 4.264 4.711 4.711 0
50085831 Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian

mii lei I. Credite de angajament 16.537 0 16.537 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 16.537 0 16.537 0 0 0 0 0
MII EURO I. Credite de angajament 3.488 0 3.488 0 0 0 0 0
MII EURO II. Credite bugetare 3.488 0 3.488 0 0 0 0 0
5008583102 Finantarea externa nerambursabila

mii lei I. Credite de angajament 16.537 0 16.537 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 16.537 0 16.537 0 0 0 0 0
MII EURO I. Credite de angajament 3.488 0 3.488 0 0 0 0 0
MII EURO II. Credite bugetare 3.488 0 3.488 0 0 0 0 0
50085832 Fondul pentru relatii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian

mii lei I. Credite de angajament 2.137 0 2.137 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 2.137 0 2.137 0 0 0 0 0
MII EURO I. Credite de angajament 451 0 451 0 0 0 0 0
MII EURO II. Credite bugetare 451 0 451 0 0 0 0 0
5008583202 Finantarea externa nerambursabila

mii lei I. Credite de angajament 2.137 0 2.137 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 2.137 0 2.137 0 0 0 0 0

pag.132
MINISTERUL(Institutia): Ministerul Educatiei si Cercetarii

ANEXA nr. 3 / 25 / 21
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare Pag. 23 din 28
FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE,POSTADERARE,ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

- mii lei -
Realizat pana la Executie Propuneri 2020 Estimari 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari anii
Denumirea si codul proiectului/ Total 31.12.2018 preliminata 2019 ulteriori
surse de finantare proiect

MII EURO I. Credite de angajament 451 0 451 0 0 0 0 0


MII EURO II. Credite bugetare 451 0 451 0 0 0 0 0
Modalitate de finantare: 2 UNIUNEA EUROPEANA

5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

mii lei I. Credite de angajament 149.792 23.828 44.964 17.000 20.000 22.000 22.000 0
mii lei II. Credite bugetare 149.792 23.828 44.964 17.000 20.000 22.000 22.000 0
MII EURO I. Credite de angajament 31.960 5.180 9.485 3.609 4.264 4.711 4.711 0
MII EURO II. Credite bugetare 31.960 5.180 9.485 3.609 4.264 4.711 4.711 0
500801 CHELTUIELI CURENTE

mii lei I. Credite de angajament 149.792 23.828 44.964 17.000 20.000 22.000 22.000 0
mii lei II. Credite bugetare 149.792 23.828 44.964 17.000 20.000 22.000 22.000 0
500858 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

mii lei I. Credite de angajament 149.792 23.828 44.964 17.000 20.000 22.000 22.000 0
mii lei II. Credite bugetare 149.792 23.828 44.964 17.000 20.000 22.000 22.000 0
50085816 Alte facilitati si instrumente postaderare

mii lei I. Credite de angajament 131.118 23.828 26.290 17.000 20.000 22.000 22.000 0
mii lei II. Credite bugetare 131.118 23.828 26.290 17.000 20.000 22.000 22.000 0
MII EURO I. Credite de angajament 28.021 5.180 5.546 3.609 4.264 4.711 4.711 0
MII EURO II. Credite bugetare 28.021 5.180 5.546 3.609 4.264 4.711 4.711 0
5008581602 Finantare externa nerambursabila

mii lei I. Credite de angajament 131.118 23.828 26.290 17.000 20.000 22.000 22.000 0
mii lei II. Credite bugetare 131.118 23.828 26.290 17.000 20.000 22.000 22.000 0
MII EURO I. Credite de angajament 28.021 5.180 5.546 3.609 4.264 4.711 4.711 0

pag.133
MINISTERUL(Institutia): Ministerul Educatiei si Cercetarii

ANEXA nr. 3 / 25 / 21
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare Pag. 24 din 28
FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE,POSTADERARE,ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

- mii lei -
Realizat pana la Executie Propuneri 2020 Estimari 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari anii
Denumirea si codul proiectului/ Total 31.12.2018 preliminata 2019 ulteriori
surse de finantare proiect

MII EURO II. Credite bugetare 28.021 5.180 5.546 3.609 4.264 4.711 4.711 0
50085831 Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian

mii lei I. Credite de angajament 16.537 0 16.537 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 16.537 0 16.537 0 0 0 0 0
MII EURO I. Credite de angajament 3.488 0 3.488 0 0 0 0 0
MII EURO II. Credite bugetare 3.488 0 3.488 0 0 0 0 0
5008583102 Finantarea externa nerambursabila

mii lei I. Credite de angajament 16.537 0 16.537 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 16.537 0 16.537 0 0 0 0 0
MII EURO I. Credite de angajament 3.488 0 3.488 0 0 0 0 0
MII EURO II. Credite bugetare 3.488 0 3.488 0 0 0 0 0
50085832 Fondul pentru relatii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian

mii lei I. Credite de angajament 2.137 0 2.137 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 2.137 0 2.137 0 0 0 0 0
MII EURO I. Credite de angajament 451 0 451 0 0 0 0 0
MII EURO II. Credite bugetare 451 0 451 0 0 0 0 0
5008583202 Finantarea externa nerambursabila

mii lei I. Credite de angajament 2.137 0 2.137 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 2.137 0 2.137 0 0 0 0 0
MII EURO I. Credite de angajament 451 0 451 0 0 0 0 0
MII EURO II. Credite bugetare 451 0 451 0 0 0 0 0
Modalitate de finantare: 2 UNIUNEA EUROPEANA

Fond de finantare: 0001 PROGRAME COMUNITARE

pag.134
MINISTERUL(Institutia): Ministerul Educatiei si Cercetarii

ANEXA nr. 3 / 25 / 21
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare Pag. 25 din 28
FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE,POSTADERARE,ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

- mii lei -
Realizat pana la Executie Propuneri 2020 Estimari 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari anii
Denumirea si codul proiectului/ Total 31.12.2018 preliminata 2019 ulteriori
surse de finantare proiect

5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

mii lei I. Credite de angajament 149.792 23.828 44.964 17.000 20.000 22.000 22.000 0
mii lei II. Credite bugetare 149.792 23.828 44.964 17.000 20.000 22.000 22.000 0
MII EURO I. Credite de angajament 31.960 5.180 9.485 3.609 4.264 4.711 4.711 0
MII EURO II. Credite bugetare 31.960 5.180 9.485 3.609 4.264 4.711 4.711 0
500801 CHELTUIELI CURENTE

mii lei I. Credite de angajament 149.792 23.828 44.964 17.000 20.000 22.000 22.000 0
mii lei II. Credite bugetare 149.792 23.828 44.964 17.000 20.000 22.000 22.000 0
500858 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

mii lei I. Credite de angajament 149.792 23.828 44.964 17.000 20.000 22.000 22.000 0
mii lei II. Credite bugetare 149.792 23.828 44.964 17.000 20.000 22.000 22.000 0
50085816 Alte facilitati si instrumente postaderare

mii lei I. Credite de angajament 131.118 23.828 26.290 17.000 20.000 22.000 22.000 0
mii lei II. Credite bugetare 131.118 23.828 26.290 17.000 20.000 22.000 22.000 0
MII EURO I. Credite de angajament 28.021 5.180 5.546 3.609 4.264 4.711 4.711 0
MII EURO II. Credite bugetare 28.021 5.180 5.546 3.609 4.264 4.711 4.711 0
5008581602 Finantare externa nerambursabila

mii lei I. Credite de angajament 131.118 23.828 26.290 17.000 20.000 22.000 22.000 0
mii lei II. Credite bugetare 131.118 23.828 26.290 17.000 20.000 22.000 22.000 0
MII EURO I. Credite de angajament 28.021 5.180 5.546 3.609 4.264 4.711 4.711 0
MII EURO II. Credite bugetare 28.021 5.180 5.546 3.609 4.264 4.711 4.711 0
50085831 Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian

mii lei I. Credite de angajament 16.537 0 16.537 0 0 0 0 0

pag.135
MINISTERUL(Institutia): Ministerul Educatiei si Cercetarii

ANEXA nr. 3 / 25 / 21
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare Pag. 26 din 28
FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE,POSTADERARE,ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

- mii lei -
Realizat pana la Executie Propuneri 2020 Estimari 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari anii
Denumirea si codul proiectului/ Total 31.12.2018 preliminata 2019 ulteriori
surse de finantare proiect

mii lei II. Credite bugetare 16.537 0 16.537 0 0 0 0 0


MII EURO I. Credite de angajament 3.488 0 3.488 0 0 0 0 0
MII EURO II. Credite bugetare 3.488 0 3.488 0 0 0 0 0
5008583102 Finantarea externa nerambursabila

mii lei I. Credite de angajament 16.537 0 16.537 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 16.537 0 16.537 0 0 0 0 0
MII EURO I. Credite de angajament 3.488 0 3.488 0 0 0 0 0
MII EURO II. Credite bugetare 3.488 0 3.488 0 0 0 0 0
50085832 Fondul pentru relatii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian

mii lei I. Credite de angajament 2.137 0 2.137 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 2.137 0 2.137 0 0 0 0 0
MII EURO I. Credite de angajament 451 0 451 0 0 0 0 0
MII EURO II. Credite bugetare 451 0 451 0 0 0 0 0
5008583202 Finantarea externa nerambursabila

mii lei I. Credite de angajament 2.137 0 2.137 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 2.137 0 2.137 0 0 0 0 0
MII EURO I. Credite de angajament 451 0 451 0 0 0 0 0
MII EURO II. Credite bugetare 451 0 451 0 0 0 0 0
Fond de finantare: 000101 PROGRAME COMUNITARE

5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

mii lei I. Credite de angajament 149.792 23.828 44.964 17.000 20.000 22.000 22.000 0
mii lei II. Credite bugetare 149.792 23.828 44.964 17.000 20.000 22.000 22.000 0
MII EURO I. Credite de angajament 31.960 5.180 9.485 3.609 4.264 4.711 4.711 0

pag.136
MINISTERUL(Institutia): Ministerul Educatiei si Cercetarii

ANEXA nr. 3 / 25 / 21
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare Pag. 27 din 28
FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE,POSTADERARE,ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

- mii lei -
Realizat pana la Executie Propuneri 2020 Estimari 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari anii
Denumirea si codul proiectului/ Total 31.12.2018 preliminata 2019 ulteriori
surse de finantare proiect

MII EURO II. Credite bugetare 31.960 5.180 9.485 3.609 4.264 4.711 4.711 0
500801 CHELTUIELI CURENTE

mii lei I. Credite de angajament 149.792 23.828 44.964 17.000 20.000 22.000 22.000 0
mii lei II. Credite bugetare 149.792 23.828 44.964 17.000 20.000 22.000 22.000 0
MII EURO I. Credite de angajament 31.960 5.180 9.485 3.609 4.264 4.711 4.711 0
MII EURO II. Credite bugetare 31.960 5.180 9.485 3.609 4.264 4.711 4.711 0
500858 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

mii lei I. Credite de angajament 149.792 23.828 44.964 17.000 20.000 22.000 22.000 0
mii lei II. Credite bugetare 149.792 23.828 44.964 17.000 20.000 22.000 22.000 0
MII EURO I. Credite de angajament 31.960 5.180 9.485 3.609 4.264 4.711 4.711 0
MII EURO II. Credite bugetare 31.960 5.180 9.485 3.609 4.264 4.711 4.711 0
50085816 Alte facilitati si instrumente postaderare

mii lei I. Credite de angajament 131.118 23.828 26.290 17.000 20.000 22.000 22.000 0
mii lei II. Credite bugetare 131.118 23.828 26.290 17.000 20.000 22.000 22.000 0
MII EURO I. Credite de angajament 28.021 5.180 5.546 3.609 4.264 4.711 4.711 0
MII EURO II. Credite bugetare 28.021 5.180 5.546 3.609 4.264 4.711 4.711 0
5008581602 Finantare externa nerambursabila

mii lei I. Credite de angajament 131.118 23.828 26.290 17.000 20.000 22.000 22.000 0
mii lei II. Credite bugetare 131.118 23.828 26.290 17.000 20.000 22.000 22.000 0
MII EURO I. Credite de angajament 28.021 5.180 5.546 3.609 4.264 4.711 4.711 0
MII EURO II. Credite bugetare 28.021 5.180 5.546 3.609 4.264 4.711 4.711 0
50085831 Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian

mii lei I. Credite de angajament 16.537 0 16.537 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 16.537 0 16.537 0 0 0 0 0

pag.137
MINISTERUL(Institutia): Ministerul Educatiei si Cercetarii

ANEXA nr. 3 / 25 / 21
I. Credite de angajament
II. Credite bugetare Pag. 28 din 28
FISA
PROIECTULUI CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE PREADERARE,POSTADERARE,ALTI DONATORI
SI DIN ALTE FACILITATI POSTADERARE

- mii lei -
Realizat pana la Executie Propuneri 2020 Estimari 2021 Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari anii
Denumirea si codul proiectului/ Total 31.12.2018 preliminata 2019 ulteriori
surse de finantare proiect

MII EURO I. Credite de angajament 3.488 0 3.488 0 0 0 0 0


MII EURO II. Credite bugetare 3.488 0 3.488 0 0 0 0 0
5008583102 Finantarea externa nerambursabila

mii lei I. Credite de angajament 16.537 0 16.537 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 16.537 0 16.537 0 0 0 0 0
MII EURO I. Credite de angajament 3.488 0 3.488 0 0 0 0 0
MII EURO II. Credite bugetare 3.488 0 3.488 0 0 0 0 0
50085832 Fondul pentru relatii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian

mii lei I. Credite de angajament 2.137 0 2.137 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 2.137 0 2.137 0 0 0 0 0
MII EURO I. Credite de angajament 451 0 451 0 0 0 0 0
MII EURO II. Credite bugetare 451 0 451 0 0 0 0 0
5008583202 Finantarea externa nerambursabila

mii lei I. Credite de angajament 2.137 0 2.137 0 0 0 0 0


mii lei II. Credite bugetare 2.137 0 2.137 0 0 0 0 0
MII EURO I. Credite de angajament 451 0 451 0 0 0 0 0
MII EURO II. Credite bugetare 451 0 451 0 0 0 0 0

pag.138
Ministerul Educatiei si Cercetarii

I. Credite de angajament Anexa nr. 03 / 25 / 22


II. Credit bugetar Pag. 1 din 30
SINTEZA
proiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor
Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

- mii lei -
Cod Denumirea program / Valoarea Realizari pana Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
instrument / facilitate totala in anul 2017 2018 preliminata 2020 2021 2022 2023
2019

5000 TOTAL GENERAL


I. Credite de angajament 4.197.543 1.514.540 302.879 528.178 412.842 450.000 500.000 236.806 252.298
II. Credite bugetare 4.197.543 1.516.245 105.891 361.972 412.842 450.000 500.000 600.000 250.593

53015601 Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)


I. Credite de angajament 746.780 746.780 0 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 746.780 746.780 0 0 0 0 0 0 0

53015601 Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)

3961 Extremlight infrastructure nuclear physics - ANCS

I. Credite de angajament 746.780 746.780 0 0 0 0 0 0 0


II. Credite bugetare 746.780 746.780 0 0 0 0 0 0 0

53015601
5301560101 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 100.410 100.410 0 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 100.410 100.410 0 0 0 0 0 0 0

53015601
5301560102 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 490.237 490.237 0 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 490.237 490.237 0 0 0 0 0 0 0

53015601
5301560103 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 156.133 156.133 0 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 156.133 156.133 0 0 0 0 0 0 0

53015619 Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica


I. Credite de angajament 8.858 8.858 0 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 8.858 8.858 0 0 0 0 0 0 0

53015619 Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica

2486 Sprijin pentru finantarea partiala a cheltuielilor de personal efectuate de A.N.C.S. pentru personalul implicat in gestionarea
fondurilor structurale - A.N.C.S.

pag.139
Ministerul Educatiei si Cercetarii

I. Credite de angajament Anexa nr. 03 / 25 / 22


II. Credit bugetar Pag. 2 din 30
SINTEZA
proiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor
Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

- mii lei -
Cod Denumirea program / Valoarea Realizari pana Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
instrument / facilitate totala in anul 2017 2018 preliminata 2020 2021 2022 2023
2019

I. Credite de angajament 8.858 8.858 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 8.858 8.858 0 0 0 0 0 0 0

53015619
5301561901 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 1.256 1.256 0 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.256 1.256 0 0 0 0 0 0 0

53015619
5301561902 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 7.559 7.559 0 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 7.559 7.559 0 0 0 0 0 0 0

53015619
5301561903 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 43 43 0 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 43 43 0 0 0 0 0 0 0

53015623 Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finantare din FEN


I. Credite de angajament 200 0 0 200 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 200 0 0 200 0 0 0 0 0

53015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)


I. Credite de angajament 993.308 577.066 257.095 3.255 99.114 25.443 31.335 0 0
II. Credite bugetare 993.308 577.066 60.107 125.043 99.114 76.086 55.892 0 0

53015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

3961 Extremlight infrastructure nuclear physics - ANCS

I. Credite de angajament 992.954 577.062 256.988 3.012 99.114 25.443 31.335 0 0


II. Credite bugetare 992.954 577.062 60.000 124.800 99.114 76.086 55.892 0 0

53015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

10856 Made in Danube

I. Credite de angajament 354 4 107 243 0 0 0 0 0


II. Credite bugetare 354 4 107 243 0 0 0 0 0

pag.140
Ministerul Educatiei si Cercetarii

I. Credite de angajament Anexa nr. 03 / 25 / 22


II. Credit bugetar Pag. 3 din 30
SINTEZA
proiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor
Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

- mii lei -
Cod Denumirea program / Valoarea Realizari pana Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
instrument / facilitate totala in anul 2017 2018 preliminata 2020 2021 2022 2023
2019

53015801

5301580101 Finantarea nationala


I. Credite de angajament 159.665 92.206 43.174 565 15.858 4.273 3.589 0 0
II. Credite bugetare 159.665 92.206 10.090 19.942 15.858 12.175 9.394 0 0

53015801

5301580102 Finantarea externa nerambursabila


I. Credite de angajament 676.612 406.697 172.719 2.321 63.434 12.619 18.822 0 0
II. Credite bugetare 676.612 406.697 40.381 79.832 63.434 48.694 37.574 0 0

53015801

5301580103 Cheltuieli neeligibile


I. Credite de angajament 157.031 78.163 41.202 369 19.822 8.551 8.924 0 0
II. Credite bugetare 157.031 78.163 9.636 25.269 19.822 15.217 8.924 0 0

53015802 Programe din Fondul Social European (FSE)


I. Credite de angajament 15.430 1.429 374 4.166 6.025 2.596 840 0 0
II. Credite bugetare 15.430 1.429 374 4.166 6.025 2.596 840 0 0

53015802 Programe din Fondul Social European (FSE)

8852 Dezvoltarea capacitatii administrative a ANCSI de implementare a unor actiuni stabilite in strategia nationala de cercetare
dezvoltare si inovare
I. Credite de angajament 2.219 1.429 374 416 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 2.219 1.429 374 416 0 0 0 0 0

53015802 Programe din Fondul Social European (FSE)

12079 Consolidarea capacitatii institutionale a MCI prin optimizarea proceselor decizionale in domeniul de cercetare dezvoltare si
inovare
I. Credite de angajament 7.400 0 0 2.425 3.500 1.475 0 0 0
II. Credite bugetare 7.400 0 0 2.425 3.500 1.475 0 0 0

53015802 Programe din Fondul Social European (FSE)

15864 Cresterea capacitatii sistemului CDI de a raspunde provocarilor globale. Consolidarea capacitatii anticipatorii de elaborare a
politicilor publice bazate pe dovezi
I. Credite de angajament 5.811 0 0 1.325 2.525 1.121 840 0 0
II. Credite bugetare 5.811 0 0 1.325 2.525 1.121 840 0 0

pag.141
Ministerul Educatiei si Cercetarii

I. Credite de angajament Anexa nr. 03 / 25 / 22


II. Credit bugetar Pag. 4 din 30
SINTEZA
proiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor
Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

- mii lei -
Cod Denumirea program / Valoarea Realizari pana Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
instrument / facilitate totala in anul 2017 2018 preliminata 2020 2021 2022 2023
2019

53015802
5301580201 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 2.782 344 160 760 966 417 135 0 0
II. Credite bugetare 2.782 344 160 760 966 417 135 0 0

53015802
5301580202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 12.648 1.085 214 3.406 5.059 2.179 705 0 0
II. Credite bugetare 12.648 1.085 214 3.406 5.059 2.179 705 0 0

53015814 Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica


I. Credite de angajament 34.587 9.501 6.120 9.032 9.934 0 0 0 0
II. Credite bugetare 34.587 9.501 6.120 9.032 9.934 0 0 0 0

53015814 Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica

2486 Sprijin pentru finantarea partiala a cheltuielilor de personal efectuate de A.N.C.S. pentru personalul implicat in gestionarea
fondurilor structurale - A.N.C.S.
I. Credite de angajament 34.587 9.501 6.120 9.032 9.934 0 0 0 0
II. Credite bugetare 34.587 9.501 6.120 9.032 9.934 0 0 0 0

53015814
5301581401 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 5.109 1.443 922 1.283 1.461 0 0 0 0
II. Credite bugetare 5.109 1.443 922 1.283 1.461 0 0 0 0

53015814
5301581402 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 28.661 7.989 5.125 7.399 8.148 0 0 0 0
II. Credite bugetare 28.661 7.989 5.125 7.399 8.148 0 0 0 0

53015814
5301581403 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 817 69 73 350 325 0 0 0 0
II. Credite bugetare 817 69 73 350 325 0 0 0 0

53015817 Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica

pag.142
Ministerul Educatiei si Cercetarii

I. Credite de angajament Anexa nr. 03 / 25 / 22


II. Credit bugetar Pag. 5 din 30
SINTEZA
proiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor
Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

- mii lei -
Cod Denumirea program / Valoarea Realizari pana Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
instrument / facilitate totala in anul 2017 2018 preliminata 2020 2021 2022 2023
2019

I. Credite de angajament 62.618 11.241 1.930 14.913 14.926 12.518 7.090 0 0

II. Credite bugetare 62.618 11.241 1.930 14.913 14.926 12.518 7.090 0 0

53015817 Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica

8853 Asigurarea functionarii si sprijin logistic pentru OI Cercetare

I. Credite de angajament 62.618 11.241 1.930 14.913 14.926 12.518 7.090 0 0


II. Credite bugetare 62.618 11.241 1.930 14.913 14.926 12.518 7.090 0 0

53015817
5301581701 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 10.677 2.477 588 2.244 2.260 2.021 1.087 0 0
II. Credite bugetare 10.677 2.477 588 2.244 2.260 2.021 1.087 0 0

53015817
5301581702 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 50.942 8.688 1.249 12.419 12.461 10.292 5.833 0 0
II. Credite bugetare 50.942 8.688 1.249 12.419 12.461 10.292 5.833 0 0

53015817
5301581703 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 999 76 93 250 205 205 170 0 0
II. Credite bugetare 999 76 93 250 205 205 170 0 0

65015602 Programe din Fondul Social European(FSE)


I. Credite de angajament 133.010 133.010 0 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 133.010 133.010 0 0 0 0 0 0 0

65015602 Programe din Fondul Social European(FSE)

609 Formarea de consilieri si asistenti suport pentru implementarea Strategiei de descentralizare a invatamantului preuniversitar ID
4554 POSDRU1/1.1/S/8 MECI
I. Credite de angajament 4.674 4.674 0 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 4.674 4.674 0 0 0 0 0 0 0

65015602 Programe din Fondul Social European(FSE)

7461 Dezvoltarea profesionala a personalului didactic, asigurarea calitatii procesului de evaluare si alte proiecte din domeniul
invatamantului

pag.143
Ministerul Educatiei si Cercetarii

I. Credite de angajament Anexa nr. 03 / 25 / 22


II. Credit bugetar Pag. 6 din 30
SINTEZA
proiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor
Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

- mii lei -
Cod Denumirea program / Valoarea Realizari pana Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
instrument / facilitate totala in anul 2017 2018 preliminata 2020 2021 2022 2023
2019

I. Credite de angajament 128.336 128.336 0 0 0 0 0 0 0

II. Credite bugetare 128.336 128.336 0 0 0 0 0 0 0

65015602
6501560201 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 29.525 29.525 0 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 29.525 29.525 0 0 0 0 0 0 0

65015602
6501560202 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 102.819 102.819 0 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 102.819 102.819 0 0 0 0 0 0 0

65015602
6501560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 666 666 0 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 666 666 0 0 0 0 0 0 0

65015625 Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene
extinse
I. Credite de angajament 2.921 2.262 461 198 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 2.921 2.262 461 198 0 0 0 0 0

65015625 Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene
extinse
5695 Job orientation - training in businesses and schools - (JOBS) - MEN

I. Credite de angajament 2.921 2.262 461 198 0 0 0 0 0


II. Credite bugetare 2.921 2.262 461 198 0 0 0 0 0

65015625
6501562501 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 2.921 2.262 461 198 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 2.921 2.262 461 198 0 0 0 0 0

65015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)


I. Credite de angajament 535.589 182 1.775 230.402 65.841 46.142 183.368 7.879 0
250.593

pag.144
Ministerul Educatiei si Cercetarii

I. Credite de angajament Anexa nr. 03 / 25 / 22


II. Credit bugetar Pag. 7 din 30
SINTEZA
proiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor
Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

- mii lei -
Cod Denumirea program / Valoarea Realizari pana Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
instrument / facilitate totala in anul 2017 2018 preliminata 2020 2021 2022 2023
2019

II. Credite bugetare 535.589 182 1.775 12.605 65.841 13.346 183.368 7.879

65015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

11455 Coordination of joint policies and equipment investments in the field of education in the cross border area - Project Code
16.5.2.054 - ISJ Calarasi
I. Credite de angajament 2.841 182 1.775 884 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 2.841 182 1.775 884 0 0 0 0 0

65015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

14076 Romania moderna, Romania digitala

I. Credite de angajament 250.593 0 0 217.797 0 32.796 0 0 0


II. Credite bugetare 250.593 0 0 0 0 0 0 0 250.593

65015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

15216 Supporting preventive-developemental needs of the young Creative Without Frontiers

I. Credite de angajament 273 0 0 194 79 0 0 0 0


II. Credite bugetare 273 0 0 194 79 0 0 0 0

65015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

15999 Constructii SCOLI BUCURESTI ILFOV ID 125145

I. Credite de angajament 77 0 0 38 39 0 0 0 0
II. Credite bugetare 77 0 0 38 39 0 0 0 0

65015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

16002 Constructii gradinite Bucuresti Ilfov ID 125074

I. Credite de angajament 1.931 0 0 584 511 383 178 275 0


II. Credite bugetare 1.931 0 0 584 511 383 178 275 0

65015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

16003 Constructii gradinite Regiunea Centru ID 125151

I. Credite de angajament 4.210 0 0 1.085 1.564 106 130 1.325 0


II. Credite bugetare 4.210 0 0 1.085 1.564 106 130 1.325 0

65015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

16004 Constructii gradinite Regiunea Nord Vest ID 125153

pag.145
Ministerul Educatiei si Cercetarii

I. Credite de angajament Anexa nr. 03 / 25 / 22


II. Credit bugetar Pag. 8 din 30
SINTEZA
proiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor
Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

- mii lei -
Cod Denumirea program / Valoarea Realizari pana Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
instrument / facilitate totala in anul 2017 2018 preliminata 2020 2021 2022 2023
2019

I. Credite de angajament 7.156 0 0 2.368 2.298 1.820 546 124 0

II. Credite bugetare 7.156 0 0 2.368 2.298 1.820 546 124 0

65015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

16005 Constructii gradinite Regiunea Sud Muntenia ID 125155

I. Credite de angajament 10.209 0 0 3.489 3.013 2.228 952 527 0


II. Credite bugetare 10.209 0 0 3.489 3.013 2.228 952 527 0

65015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

16006 Constructii gradinite Regiunea Vest ID 125157

I. Credite de angajament 5.102 0 0 1.716 1.727 1.163 341 155 0


II. Credite bugetare 5.102 0 0 1.716 1.727 1.163 341 155 0

65015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

16007 Constructii Scoli ID 125158

I. Credite de angajament 239 0 0 185 54 0 0 0 0


II. Credite bugetare 239 0 0 185 54 0 0 0 0

65015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

16008 Constructii Gradinite Regiunea Nord Est ID 125152

I. Credite de angajament 12.360 0 0 671 3.000 3.134 3.450 2.105 0


II. Credite bugetare 12.360 0 0 671 3.000 3.134 3.450 2.105 0

65015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

16009 Constructii Gradinite Regiunea Sud Est ID 125154

I. Credite de angajament 7.885 0 0 462 1.856 1.908 2.100 1.559 0


II. Credite bugetare 7.885 0 0 462 1.856 1.908 2.100 1.559 0

65015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

16010 Constructii Gradinite Regiunea Sud Vest ID 125156

I. Credite de angajament 7.280 0 0 481 1.700 1.690 1.600 1.809 0


II. Credite bugetare 7.280 0 0 481 1.700 1.690 1.600 1.809 0

65015801 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

Sistem informatic de management al scolaritatii - SIMS -POC -ID 130632

pag.146
Ministerul Educatiei si Cercetarii

I. Credite de angajament Anexa nr. 03 / 25 / 22


II. Credit bugetar Pag. 9 din 30
SINTEZA
proiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor
Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

- mii lei -
Cod Denumirea program / Valoarea Realizari pana Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
instrument / facilitate totala in anul 2017 2018 preliminata 2020 2021 2022 2023
2019

16040

I. Credite de angajament 225.433 0 0 448 50.000 914 174.071 0 0


II. Credite bugetare 225.433 0 0 448 50.000 914 174.071 0 0

65015801
6501580101 Finantarea nationala
I. Credite de angajament 159.116 27 266 45.415 23.274 45.371 36.884 7.879 0
II. Credite bugetare 159.116 27 266 11.310 23.274 12.575 36.884 7.879 66.901

65015801
6501580102 Finantarea externa nerambursabila
I. Credite de angajament 376.473 155 1.509 184.987 42.567 771 146.484 0 0
II. Credite bugetare 376.473 155 1.509 1.295 42.567 771 146.484 0 183.692

65015802 Programe din Fondul Social European (FSE)


I. Credite de angajament 1.601.478 23.630 22.780 248.383 204.134 351.520 270.082 228.651 252.298
II. Credite bugetare 1.601.478 25.335 22.780 187.186 204.134 324.673 245.525 591.845 0

65015802 Programe din Fondul Social European (FSE)

7461 Dezvoltarea profesionala a personalului didactic, asigurarea calitatii procesului de evaluare si alte proiecte din domeniul
invatamantului
I. Credite de angajament 1.061.421 16.849 0 47.332 16.297 232.477 268.800 227.368 252.298
II. Credite bugetare 1.061.421 18.554 0 5.374 16.297 186.391 244.243 590.562 0

65015802 Programe din Fondul Social European (FSE)

10295 Monitorizarea si evaluarea strategiilor conditionalitati ex-ante in educatie si imbunatatirea procesului decizional prin
monitorizarea performantei institutionale la nivel central si local - SIPOCA 17 - MENCS
I. Credite de angajament 13.942 5.805 3.165 4.972 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 13.942 5.805 3.165 4.972 0 0 0 0 0

65015802 Programe din Fondul Social European (FSE)

10296 Dezvoltarea capacitatii Ministerului Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice de monitorizare si prognoza a evolutiei
invatamantului superior in raport cu piata muncii - SIPOCA 3 - MENCS
I. Credite de angajament 4.112 936 876 2.300 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 4.112 936 876 2.300 0 0 0 0 0

65015802 Programe din Fondul Social European (FSE)

Sprijin pentru achizitionarea de servicii complete de semnatura electronica, cu o valabilitate de 3 ani, pentru personalul OI

pag.147
Ministerul Educatiei si Cercetarii

I. Credite de angajament Anexa nr. 03 / 25 / 22


II. Credit bugetar Pag. 10 din 30
SINTEZA
proiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor
Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

- mii lei -
Cod Denumirea program / Valoarea Realizari pana Realizari Executie Propuneri Estimari Estimari Estimari Anii urmatori
instrument / facilitate totala in anul 2017 2018 preliminata 2020 2021 2022 2023
2019

11456 POCU MEN implicat in gestionarea POCU 2014-2020  - OI POCU MEN

I. Credite de angajament 75 0 0 24 25 26 0 0 0
II. Credite bugetare 75 0 0 24 25 26 0 0 0

65015802 Programe din Fondul Social European (FSE)

11655 Imbunatatirea politicilor publice in invatamantul superior si cresterea calitatii reglementarilor prin actualizarea standardelor de
calitate QAFIN - MEN
I. Credite de angajament 8.174 37 835 1.635 3.100 2.567 0 0 0
II. Credite bugetare 8.174 37 835 2.396 3.100 1.806 0 0 0

65015802 Programe din Fondul Social European (FSE)

12155 Curriculum relevant, educatie deschisa pentru toti - CRED

I. Credite de angajament 96.600 3 1.460 36.000 29.137 30.000 0 0 0


II. Credite bugetare 96.600 3 1.460 16.000 29.137 50.000 0 0 0

65015802 Programe din Fondul Social European (FSE)

12175 Curriculum relevant, educatie deschisa pentru toti - CRED - ID 118327 - ISJ BOTOSANI

I. Credite de angajament 10.531 0 13 2.732 2.732 5.054 0 0 0


II. Credite bugetare 10.531 0 13 2.732 2.732 5.054 0 0 0

65015802 Programe din Fondul Social European (FSE)

12176 Curriculum relevant, educatie deschisa pentru toti - CRED - ID 118327 - ISJ TELEORMAN

I. Credite de angajament 10.931 0 13 2.837 2.837 5.244 0 0 0


II. Credite bugetare 10.931 0 13 2.837 2.837 5.244 0 0 0

65015802 Programe din Fondul Social European (FSE)

12177 Curriculum relevant, educatie deschisa pentru toti - CRED - ID 118327 - ISJ OLT

I. Credite de angajament 8.173 0 13 2.115 2.640 3.405 0 0 0


II. Credite bugetare 8.173 0 13 2.115 2.640 3.405 0 0 0

65015802 Programe din Fondul Social European (FSE)

12178 Curriculum relevant, educatie deschisa pentru toti - CRED - ID 118327 - ISJ CLUJ

I. Credite de angajament 9.450 0 12 2.450 2.450 4.538 0 0 0


II. Credite bugetare 9.450 0