Sunteți pe pagina 1din 5

Informaţii utile pentru completarea/eliberarea certificatelor

de concediu medical

1. Eliberarea certificatelor de concediu medical


2. Data acordarii si durata de acordare a certificatelor de concediu
medical
3. Urgente medico-chirurgicale
4. Situatiile si durata de acordare a certificatelor de catre medicii de
familie
5. Coduri de indemnizatie si coduri de diagnostic (download)
6. Rectificari la certificatele medicale

Conform art.4 din Ordinului 233/14 martie 2006, medicul este responsabil de
realitatea datelor inscrise in rubricile completate.

Necompletarea rubricilor conform instructiunilor prezentului ordin si/sau completarea


eronata a acestora atrag neplata indemnizatiei de asigurari sociale de sanatate.

Conform art.47 din OUG 158/2005, constituie contraventie eliberarea certificatelor de


concedii medicale cu nerespectarea prevederilor legale in vigoare si se sanctioneaza
cu amenda de la 1000 lei (RON) la 2500 lei (RON).

1. Eliberarea certificatelor de concediu medical se va face pe baza adeverintei


de la platitor (angajator, CAS, AJOFM),cu exceptia urgentelor medico-
chirurgicale sau a bolilor infectocontagioase din grupa A. Platitorul va
mentiona in adeverinta daca persoana care solicita certificatul de concediu
medical este asigurata in sistemul public de asigurari sociale de sanatate si
numarul de zile de incapacitate temporara de munca avute in ultimele 12 luni.

Acordarea certificatelor de concediu medical se face de catre orice medic cu


autorizatie de libera practica valabila care a incheiat o conventie in acest sens
cu una din casele de asigurari de sanatate si care are in ingrijire
bolnavul.Completarea numarului conventiei pe certificatul de concediu medical
este obligatorie.
2. Data acordarii si durata de acordare a certificatelor de concediu
medical. Daca prin adaugarea zilelor de incapacitate temporara de munca
aferente certificatului de concediu medical ce urmeaza a fi eliberat se depasesc
90 de zile, medicul curant va indruma pacientul la medicul expert al
asigurarilor sociale pentru aviz peste 90 de zile, iar pentru pacientii internati
care nu se pot deplasa, se vor trimite foile de observatie, rezultatele
investigatiilor si referatul medical.

Durata de acordare a concediului si a indemnizatiei pentru incapacitate


temporara de munca este este de maximum 183 de zile calendaristice pe an,
mai mare in cazul unor boli speciale (tuberculoza pulmonara, meningeala,
peritoneala, urogenitala, a glandelor suprarenale, tuberculoza pulmonara
operata si osteoarticulara, alte forme de tuberculoza extrapulmonara, unele boli
cardiovasculare, SIDA, neoplazii). La perioada maxima de 183 de zile
calendaristice pe an nu se iau in calcul perioadele de concediu medical cu
codurile de indemnizatie (07), (08), (09), (12), (14), (15).

Certificatele de concediu medical se completeaza si se elibereaza la data la care


se acorda consultatia medicala. Data de la care incepe valabilitatea concediului
medical poate fi ulterioara datei acordarii numai in cazul certificatelor medicale
,,in continuare". In situatia imposibilitatii prezentarii asiguratului la medic, se
pot acorda certificate de concediu medical cu retroactivitate de 24 de ore.

Certificatele de concediu medical se pot elibera si la o data ulterioara, numai


pentru luna anterioara, pentru urmatoarele situatii:

-concediu medical de sarcina si lauzie;

-pentru aparat gipsat, numai de catre medic ortoped/chirurg;

-pentru perioada de internare in spital;

-situatii pentru care e necesar avizul medicului expert al asigurarilor sociale


peste 90 de zile.

- în caz de carantină (valabil cu 01.08.2007)

Medicul curant din spital elibereaza certificate de concediu medical numai la


externarea pacientului. Fac exceptie situatiile in care durata internarii depaseste
luna in curs, caz in care medicul curant va acorda lunar certificatul de concediu
medical. La externarea din spital se poate acorda un concediu medical de la 1 la
7 zile calendaristice, iar in cazuri speciale, cu aprobarea medicului-sef de
sectie, pana la maximum 21 de zile calendaristice. De la aceasta regula fac
exceptie medicii curanti din unitatile sanitare cu paturi, care ingrijesc pacienti
cu TBC, SIDA, neoplazii, care la externarea pacientului pot acorda concediu
medical pana la 30 de zile calendaristice.

Dupa expirarea concediului medical acordat la iesirea din spital, medicul de


familie, pe baza scrisorii medicale eliberate de medicul curant din spital, poate
prelungi concediul medical cu maximum 7 zile calendaristice pentru aceeasi
afectiune, urmand ca, in cazul mentinerii incapacitatii temporare de munca, sa
trimita pacientul la medicul din ambulatoriul de specialitate.

Medicii sunt obligati sa indrume pacientii catre unitatea sanitara la care trebuie
sa se adreseze acestia in vederea obtinerii in continuare a asistentei medicale si
a certificatelor de concediu medical.

La camera de garda a spitalului se pot elibera certificate de concediu medical in


caz de urgente medico chirurgicale neinternate numai de catre medicii de
specialitate.

3. In caz de urgente medico-chirurgicale, pentru care gradul de severitate al


bolii nu impune internarea in spital, concediul medical se acorda de catre
medicul care a asistat urgenta (medic de familie, medic din ambulatoriul de
specialitate, de la camera de garda, ambulanta, centru de permanenta), pentru o
perioada de maximum 5 zile calendaristice.Daca incapacitatea temporara de
munca se mentine, concediul medical poate fi prelungit de medicul curant,
pentru aceeasi afectiune, dar nu pentru cod de indemnizatie (06), in conditiile si
pe duratele stabilite de lege. In caz de internare, daca gradul de severitate al
bolii il impune, se poate acorda codul de indemnizatie (06) pe toata perioada
internarii. La externarea pacientului din spital medicul curant elibereaza
certificate de concediu medical cu inscrierea codului de indemnizatie
corespunzator, cu exceptia codului de indemnizatie de urgenta medico-
chirurgicala (06) (valabil de la 01.08.2007).
4. Medicii de familie au dreptul de a elibera certificate de concediu medical
pentru incapacitate temporara de munca cu durata de cel mult 14 zile
calendaristice, in una sau mai multe etape. In cazul mentinerii incapacitatii
temporare de munca pentru aceeasi afectiune, concediul medical se poate
prelungi de catre medicul curant din ambulatoriul de specialitate sau spital, in
caz de internare, in etape succesive de maximum 30 de zile calendaristice.
Durata cumulata a concediilor medicale acordate de medicul de familie pentru
incapacitate temporara de munca nu poate depasi 45 de zile calendaristice in
ultimul an, pentru acelasi asigurat. Dupa totalizarea a 45 de zile calendaristice
acordate de catre medicul de familie, eliberarea certificatelor de concediu
medical se va face numai de catre medicul curant din ambulatoriul de
specialitate sau spital.
In caz de urgente medico-chirurgicale, medicii de familie pot acorda certificate
medicale cu cod de indemnizatie (06) pentru maximum 5 zile calendaristice.
Luarea in evidenta a certificatelor de concediu medical de catre medicul de
familie este obligatorie. Acesta va nota in fisa pacientului si in registrul de
consultatii seria si numarul certificatului vizat si codul de diagnostic.
5. Coduri de indemnizatie si coduri de diagnostic. Pentru codurile de
indemnizatie (06)/(05) se completeaza obligatoriu si codul de urgenta medico-
chirurgicala/boala infectocontagioasa de grup A corespondent cu parafa si
semnatura medicului care a acordat certificatul de concediu medical.

In cazul codului de indemnizatie (15) este necesar avizul medicului de


medicina muncii.

In cazul codului de indemnizatie (07) durata de acordare se stabileste prin


certificat eliberat de directia de sanatate publica si se va inscrie in rubrica
,,Observatii” de pe verso-ul formularului de concediu medical numarul
certificatului eliberat de organele de specialitate ale directiilor de sanatate
publica.

Codul de diagnostic va fi luat din lista cu caractere numerice a CIM (nu


alphanumerice!). Pentru codul de indemnizatie (08), codul de diagnostic
corespondent este 995.

Lista cuprinzand clasificarea internationala a maladiilor poate fi descarcata de


aici.

6. Modificari/eliberare duplicate certificate de concediu medical.

Medicul care a eliberat certificatul medical poate efectua modificari pe


certificatul eliberat, confirmate prin parafa si semnatura, sau poate elibera un
duplicat in care mentioneaza, la data acordarii, data cand a efectuat
modificarea, specificand DUPLICAT si atasand certificatul de concediu
medical anulat la exemplarul al III-lea al noului formular.

Acte normative in materie:

 OUG 158/2005
 Ordin comun 60/32/2006 emis de Ministerul Sanatatii/CNAS
 Ordinului 233/14 martie 2006
--oOo-

S-ar putea să vă placă și