Sunteți pe pagina 1din 2

Nume și prenume : Data :

TEZĂ – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ


SEMESTRUL I – clasa a VII-a
 Toate subiectele sunt obligatorii.
 Timpul efectiv de lucru este de două ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Subiectul I (70 de puncte)


Citeşte cu atenţie textul dat :
Dar pentru tigrii de Bengal nu se afla pe lume această mulţime. Pentru dânşii, acum, o
singură făptură omenească era : femeia din mijlocul arenei, înfăşurată în rochia cu solzii aurii şi cu
pietre scânteietoare. Ochii ei luceau tot aşa de arzători ca ochii tigrilor. Numai că ochii verzi ai
femeii erau poruncitori şi neînduraţi, pe când în ochii fiarelor se citea o mare şi istovită supunere.
Privirile lor se căutau, se aşteptau, se întâlneau. Era destul atât ca să se înţeleagă. Ochii femeii
străpungeau; ochii fiarelor coborau în pământ. […]
Tigrul pipăia cu laba rotundul lemnului. Se înălţa cu o zvâcnire uşoară şi lină. Se aşeza ca o
pisică pe vârful unui stâlp de poartă. Pe urmă aştepta rândul celorlalţi. Căsca. Îşi zbârlea mustăţile
ţepoase; arăta cerul gurii şi colţii.
În inima privitorilor tremura un fior. În mintea lor stăruia un gând. Toţi ştiau că, într-o
singură clipă, dinţii aceştia tăioşi şi puternici, labele cu ghearele de fier ar putea sfâşia, ca pe un pui
de vrabie, pe femeia cu rochia de solzi aurii şi pietre sclipitoare. Dar miss Ellian surâdea. Aşa o
chema. Miss Ellian surâdea nepăsătoare. În mijlocul sălbăticiunilor se afla singură. Fără nicio
armă. Atât doar: un bici cu şfichi de mătase şi privirea ei. Numai cu atât ea prefăcea doisprezece
tigri de Bengal în douăsprezece pisici blânde şi ascultătoare.
- Toată puterea îmblânzitoarei e în ochi ! vorbi un domn bătrân, chiar în faţa gratiilor, către
nepoţica de alături. Dacă privirea slăbeşte o singură dată, dacă tigrii simt că dresorul se gândeşte în
altă parte sau că îl prinde frica, atunci toţi se năpustesc şi…
- Eu mă tem ! Nu vreau să vorbeşti aşa… Mă tem ! şopti copila strângându-se de braţul
bunicului.
( Cezar Petrescu – Fram, ursul polar )
A.
1. Desparte în silabe cuvintele : zvâcnire, (se) aflau, ascultătoare. 3p
2. Precizează mijlocul intern de îmbogăţire a vocabularului prin care s-au format cuvintele : ţepoase,
scânteietoare, privitor. 6p
3. Stabileşte câte un sinonim potrivit pentru cuvintele subliniate în textul dat. 6p
4. Alcătuieşte enunţuri în care să apară un omonim al cuvântului subliniat din enunţul:Se aşeza ca o
pisică pe vârful unui stâlp de poartă. 6p
5. Identifică în text 4 diftongi, 3 triftongi și 2 vocale în hiat. 6p
6. Indică numărul de sunete și litere al următoarelor cuvinte: această, ochii, privitorilor, pisici,
ghearele. 6p
7. Crează câmpul lexical al cuvântului animale. 6p
B.
8. Numeşte un mod de expunere folosit în fragmentul citat. 6p
9. Transcrie un scurt fragment în care este sugerată o trăsătură morală a personajului miss Ellian 6p
10. Menţionează două trăsături care să justifice faptul că textul citat aparţine unui text literar. 3p
11. Scrie o idee principală și două idei secundare din textul dat. 3p
12. Numește perspectiva narativă folosită în textul dat. 3p
C. (10p)
Scrie o compunere de 5-7 rânduri, în care să realizezi rezumatul textului citat. În redactarea
compunerii, vei avea în vedere următoarele repere:
- respectarea fidelităţii faţă de textul dat (concordanţa dintre conţinutul textului şi conţinutul
rezumatului scris de tine);
- desprinderea elemetelor esenţiale/ a ideilor principale ale textului;
- prezentarea esenţializată, pe baza ideilor principale ale textului, a succesiunii întâmplărilor la care
participă personajele;
- respectarea altor convenţii specifice rezumatului (relatarea la pers. a III-a; utilizarea modurilor şi a
timpurilor verbale potrivite; trecerea de la vorbirea directă la vorbirea indirectă, fără dialog inserat;
relatarea obiectivă, fără intervenţii emoţional-subiective şi fără citate).

Subiectul al II-lea ( 30 de puncte )


Scrie o naraţiune, de 20-25 de rânduri, în care să imaginezi o continuare a fragmentului dat ca
suport.
În redactarea compunerii, vei avea în vedere:
- respectarea, în relatarea acţiunii, a succesiunii momentelor subiectului; 6p
- referirea la cel putin două personaje şi alternarea secvenţelor narative cu secvenţe dialogate; 4p
- găsirea unui titlu potrivit, expresiv/ personalizat pentru naraţiunea pe care ai alcătuit-o; 2p
- respectarea normelor de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie. 8p

S-ar putea să vă placă și