Sunteți pe pagina 1din 6

Concursul Nalional de Matematicd LuminaMath Editia a XXll-a

$ubiecte Clasa a lll-a


(30 de intrebdri)
a Putelifolosi spaliile goale ca ciornd.
a Nu este de ajuns sd alegeti rdspunsul corect pe brogura de subiecte, el trebuie completat pe
foaia de rdspuns in dreptul numdrului intrebdrii respective.
Desenele au caracter oriefltativ, nu respectd valorile numerice din enunlul problemelor.

1. Care rezultat este mli mare? 3. Aflali diferenla dintre triplul numdru-
lui 4 9i sfertul numdrului 12.
A) 2+0+1+8
B) 2x0+1+8 A)7
C) 2+0x1 +8 B) I
D) 2+0+1x8 c) e
E) 2x0+1x8 D) 10
E) 12

c
<(E

E
)(E
,(E

o
E
:,
€U'
=
c
(E
.c
E
f
J

2. lon aleargd de doud ori mai repede 4. Mama are 3 copii. Dacd Inmullegti
dec6t Ana. Dacd Anp termind cursa v0rstele copiilor, oblii exact v0rsta
in 6 ore, Tn c0t timp ai termina-o lon? mamei 33 ani. Suma virstelor ce.
($tiind ci
cei doi pflstreazd viteza lor trei copii este:
constanti pe parc{rsul cursei?)
A) 15
A) 6 ore B) 18
B) 12 ore c) 16
C) 3 ore D) 30
D) 8 ore E) 21
E) 2 ore
I Clasa a 3-a
/--i
a XXll-a
,itl-i,,,
irr, Concursul National de Matematicd LuminaMath Edilia
.xa::r.! \---------------

5. Care dintre n
8, 34, 18,21 , 27
trebuie el pentru ci suma
fie 100? A) 36
celor rimase
B\ 12
A) 8, 34 c)8
B) 18,21 D) 20
c) 8, 25 E) 16
D) 27 ,8
E) 34,25

c
'E 9. Scrierea corecti a numdrului 34
6. Rezultatul ca ,(E
)(E
cifre romane este:
:ir',

(9x3'3+40: ):2+18
',.a.:
C

I o)
E A) XXXVI
B) XXIX
A) 15 B)25 )50 D)28 E)3e f
E
a
c c) xxxlv
$
C
D) XXXV
.E
E) XXXIX
J=

T
I
I 7. Ana igi inchir bicicleta astfel:
I Pentru 2 naPol timp de 2 ore 9i
I pentru 10 bo timp de 2 ore.
Cit timp se plimba un coPil
I daci ii dd o I
9i 5 bom-
I boane?
: '-
10. David se gdseqte la ora de educa,tie
A) 2 ore
izicit pe l-ocul 10, fie ca !9 numdrd
B) 4 ore de la inceput sau de la sfdrgit' Cifi
C) o jumdtate elevi sunt in clasi?
D) 1 ord
E) 3 ore A) 23 B)22 C)21 D) 1e E)2(
10
Clasa a 3-a
Concursul Nalional de Matematicd LuminaMath Edilia a XXll-a

11. O ladi plind cu gutui cAntdregte 104 14. lrina, Cdtdlina 9i Raluca au 745 de
kg, umplutd pe jum{tate, ea cdntd- lei. lrina are 178 de lei. Diferen[a
regte 69 kg. Lada gpala cAntdreg' dintre suma Citdlinei 9i Ralucdi este
tei de347 de lei. G6!i lei are Gitilina?

A) 35 Ks A) 457 lei
B) 34 Ks B) 245 lei
C) 70 Ks C) 328 lei
D) 104 Kg D) 397 lei
E) 105 Ks E) 113lei

12. Gdsegte regula de completare gi c <(E

afld ce valoare are numdrul x care )OE


se aflS in ultima cdsuld? )O
c
o
BlOf] E. rs. Md numesc Amalia 9i am 7 priete-
/\ /\ /\ ==U' ne. Ne-am hotdrdt sd ne oferim fi-
4 5 6 7 rD c
(U
ecdreia dintre noi cdte un cadou.
/ \/ \/ \ .Ec De cite cadouri va fi nevoie?
024m J=
A) 64 B) 4e C) 56 D) 48 E) 54
A)10 B)8 c)1P D)4 E)6

13. Andrei numdrd 9i obpervd cd nume-


rele 985, 986, 987, .... hu au cifre 16. Suma a 6 numere naturale distincte
care se repetS. Nu$irAnd cresci- diferite de 0, este egald cu 28. Gare
tor in continuare, primul numir este cea mai mare valoare posibi-
care nu are cifre fare se repetd li a celui mai mare dintre aceste
este mai mare decdt 987 cu: numere?
A) 247 B) 15 C) 10 D) 123 E) 36 A) 15 B) 16 C) 14 D) 13 E) 12

11
Clasa a 3-a
aa :l\ 'e
Nalional fls r',ra:e-1::a tum naf]aln !:: :.
,.,...

pdtrate mari se 20. Cdte numere de doua cifre


17. in jurulunei suma cifrelor 4 ?
pot ageza ex 12 persoane aqeza.-
oare Parte a mesel'
te cite 3 Pe
mese identice, se
A)0 B)1 c)2 D)3
Opt dintre
asazd Pe un oentru a face o
masa lungd d nohiulard. Care
este numirul axim de Persoane
care Pot si a, agezate in jurul
acestei mese ngi?
A) 48 B) 54 )60 D)80 E)e6

21. in figurd este


un cub care
are latura
eoald cu 18
O furnicd
L
"ir.
giganticd mer-
((E
E ge pe suqr?-
,(E
,(E iata cubului
18. O vulPe face L
ei;.r ni. a P" traseul indicat'
ce
in cit timP '
o
E tungime are acest traseu?
rituri? g-
)
a A) 54 cm
A) 30 C
(E B) 72cm
B) 36 c
E C) 80 cm
c) 42 f
J
D) 84 cm
D) 45
E) 90cm
I E) 48
I
I
I
I
I
I o singurd dati cifrele 0'
I --- Folosind
22.
2, 3, 4,5, formali doud numere
19. Radu are 1 ;adtrei citre fiechre' Gare este c
este de trei mii mica valoare Posibili a sun
Radu. G6[i celor doui numere?
Radu Radu va fi de trei ori
mai in decit acum? A) 24e B) 33e c) 1

52 E) 348
A) 13 B) c) 3e D) E) 65 D) 447
12
Clasa a 3-a
x
Concursul Nalional de Matematicd LuminaMath Editia a XXll-a

23. Andra, Mihai 9i Cdtilin doresc sd 26. lrinei ii place sd inmulleascd cu 3,


cumpere fiecare c0{e un exemplar Anei ii place sd adune 2 gi Sorinei
din acelagi atlas, dQr le lipsesc 15, ii place sd scadi 1. ln ce ordine ar
10 gi respectiv 5 leif Dacd pun toli trebui cele trei fete si efectueze
banii pe care Ti au Tmpreund pot operaliile preferate pentru a ince-
cumpdra exact 2 exemplare. pe cu 3 9i si obfini in final rezul-
Atunci preful unui este: tatul 14 ?
ftlas
A) 10 lei A) rAS
B) 15lei B) ISA
C) 5 lei c) Ars
D) 25 lei D) ASI
E) 30 lei E) SrA

E
(E
,E
,(5

24. Suntem trei numere lraturale conse- E


cutive, mai mici de$at 100. Sume- €
le cifrelor din care Suntem alcdtui- z7.CAnd a mers la magazin Stefan a
constatat cd igi poate cumpdra cu
E toli
te sunt: 15,7 si res[ectiv 8. Suma ='
noastri este egali [u: f banii sii 6 sucuri gi 7 cornuri sau
E S.sucuri 9i 4 cornuri. Daci el a de-
A) 70 : cis si cumpere doar cornuri, cite
B) 240 cornuri a putut si cumpere?
c) 210 A) 12 B) 13 C) 15 D) 16 E) 25
D) 30
E) 45

25. Sa se afle suma cif]relor numdrului


aEE gtiind cd sunt Trfdeplinite simul- 28. Daci doui gogogi gi un suc costd
tan condiliile: 8 lei, iar o gogoagd gi doud sucuri
1) a, b, c distincte costi 7 lei, cit costi 9 gogogi 9i 9
2) b + c = 1 sucuri?
3) a-c=1
A) 30 B) 40 C) 45
A)2 B)3 C)4 D)5 E)1 D) 50 E) 60
13 Clasa a 3-a
29. Calculali s
numerelor din
toate triun
pe care le
vali in figurd.
Gare este va
rea sumei?

A) 102 B) 140 c) 147


D) 151 E) 168 A) 3 B) 11 C) 33 D)22 E) 1:

C
((U
E
>(E
)(E

C
o
E
:l
E
at)
E Examinarea este terminatd
(E
C
.E Vd rugdm sd verificali rdspunsurile
J
J

I
I
t
I
I
I
T
T

14
Clasa a 3-a
il
I

S-ar putea să vă placă și