Sunteți pe pagina 1din 11

Nr.

de înregistrare:

Director,

Consilier educativ,

RAPORT FINAL PROGRAM „ŞCOALA ALTFEL”


”Să știi mai multe, să fii mai bun!”
15 – 19 mai 2017

1. Contextualitatea programului săptămânii, în raport cu analiza de nevoi a instituție de


învățământ (prezentare sintetică)

Deși școala noastră are experiență proiectelor extracurriculare, o saptămână de activități


desfășurate în afara orelor de clasă, cu proiecte și evenimente specifice fiecarui nivel școlar în care
sunt implicați toți elevii școlii este o mare provocare și o noutate în peisajul autohton. Începand de
la modalitatea de propunere a activităților, până la alegerea efectivă a acestora de către elevi, părinți
și cadre didactice cuvintele care caracterizează această săptămână sunt “inovator”,“participativ” și
“nonformal”. Este o săptămână în care am predat altfel, răspunzând nevolilor elevilor, profesorilor,
părinţilor şi comunităţii, în acord cu care şcoala îşi realizează misiunea şi îşi proiectează viziunea.
Misiunea sa este de a promova modele de educaţie prin experienţă de calitate, dezvoltând abilităţi
de viaţă în rândul tinerilor, ca o strategie de dezvoltare durabilă a societăţii. Unitatea noastră
școlară a avut în vedere, în acest moment, derularea programului de activităţi elaborat pentru fiecare
zi a săptămânii, în varianta deciziei locale ce aparţine instituţiei de învăţământ, ţinând cont de
nevoile de dezvoltare individuale şi instituţionale identificate și anume :
 Valorizarea egală a tuturor elevilor şi a personalului;
 Creşterea participării tuturor elevilor la educaţie;

Raport Final Şcoala Altfel Page 1


 Restructurarea culturii, a politicilor şi a practicilor din şcoală, astfel încât ele să
răspundă diversităţii elevilor;
 Reducerea barierelor în învăţare şi participare pentru toţi elevii, și pentru cei cu
dizabilităţi sau cei etichetaţi ca având „nevoi educaţionale speciale”;
 Insuşirea învăţămintelor rezultate din încercările de depăşire a barierelor de accesare a
şcolii şi de participare din partea unor elevi;
 Înţelegerea diferenţelor dintre elevi ca resursă pentru procesul de învăţare, nu ca o
problemă ce trebuie depăşită;
 Recunoaşterea dreptului elevilor la educaţie;
 Evoluţia gradului de incluziune în şcoli, atât în privinţa personalului, cât şi în privinţa
elevilor;
 Creşterea rolului şcolilor în construirea comunităţilor şi a valorilor lor, precum şi în
creşterea performanţelor;
 Cultivarea unor relaţii de susţinere reciprocă între şcoli şi comunităţi;
 Recunoaşterea faptului că incluziunea în educaţie este un aspect al incluziunii în
societate;
Şi în acest an școlar orele normale au fost înlocuite de activități speciale, cu caracter non-
formal, activități adoptate nevoilor de învățare ale elevilor.
Programul nostru a implicat elevii și cadrele didactice în activițăți extrașcolare și
extracurriculare interesante, care să valorizeze preocupări, talente, abilități în domenii cât mai
diverse.
Considerăm că activitățile propuse și desfășurate au adus plus valoare întregii comunități
școlare prin spirit de echipă, deprinderi, competențe, coeziune și nu în ultimul rând prin
zâmbetele elevilor și cadrelor didactice implicate.

2. Obiectivele strategice ale programului : Obiectivul principal al acestui proiect constă


în implicarea elevilor şi a profesorilor în activităţi de educaţie non-formală, care să pună în
valoare talentele, preocupările extraşcolare şi competenţele elevilor, în domenii cât mai diverse şi
interesante. Îmbunătăţirea competenţelor sociale în cooperarea cu partenerii de dialog, a
comunicării verbale şi nonverbale în cadrul grupului, a creativităţii şi spontanietăţii, afirmarea
talentelor şi a responsabilităţilor, pregătirea pentru viaţa socială. Scopul acestui program este
implicarea tuturor elevilor şi a cadrelor didactice în activități care să răspundă intereselor și
preocupărilor diverse ale copiilor ( preșcolari/elevi), să pună în valoare talentele și capacitățile
acestora în diferite domenii, nu neapărat în cele prezente în curriculumul național, și să stimuleze
participarea lor la acțiuni variate, în contexte nonformale. Scopul acestui program este acela de a
Raport Final Şcoala Altfel Page 2
răspunde nevoilor şi talentelor elevilor, pentru ca aceştia să-şi poată descoperi anumite abilităţi,
comunicare-relaţionare.

OBIECTIVE STRATEGICE :

O.1. Atragerea tuturor elevilor și a cadrelor didactice în activități conforme intereselor și


preocupărilor diverse ale elevilor, în vederea învăţării în contexte nonformale;

O.2. Valorizarea talentelor și a capacităților elevilor în diferite domenii, ca premisă a


dezvoltării personale;
O.3. Exersarea abilităţilor de a proiecta şi desfăşura în echipă activităţi diverse, pentru
dezvoltarea spiritului de cooperare şi socializare;
O.4. Creşterea interesului faţă de valorile culturale locale şi naţionale româneşti, în
scopul recunoaşterii şi asumării identităţii naţionale la elevi;
O.5. Practicarea voluntariatului activ şi eficient, pentru formarea conduitei morale şi
civice a elevilor;
O.6. Educarea elevilor în spiritul unui stil de viaţă sănatos.
O.7. Dezvoltarea competenţelor sociale, nivelul cooperarii, nivelul comunicării verbale
şi nonverbale, nivelul creativităţii prin: Procesul de învăţare prin joc; Participarea copilului la
alegerea activităţilor şi a jocurilor; Organizarea adecvată a ambientului educativ; Flexibilitatea
strategiilor de predare-învăţare; Stimularea şi dezvoltarea stimei de sine, a comunicării
interpersonale şi a relaţionării.

O.8.Valorificarea şi dezvoltarea competenţelor cultural-artistice, literare, sportive, de


cunoaştere şi ecologie prin: participarea la manifestările culturale, ateliere de creaţie artistică,
ştiinţifică, competiţii sportive; implicarea în desfăşurarea atelierelor de creaţie plastică, colaj,
cunoaştere; promovarea valorilor umanitare, de voluntariat, implicare activă în societate;
dezvoltarea responsabilităţii sociale de protecţie şi îngrijire a mediului; îmbunătăţirea relaţiilor de
comunicare cu semenii în cadrul competiţiilor organizate.

O.9. Exerciţiile suport de desfăşurare a activităţilor vor urmări: limbajul, vorbirea


(pronunţia şi tipul de comunicare verbală); atitudinile copilului, spontaneitatea şi iniţiativa
(opoziţie, pasivitate, cooperare, entuziasm); maniera de relaţionare (formulare de întrebări,
cooperare, detaşare, iritare, tensionare, încordare, plăcere, participare totală etc.); adaptarea la
situaţiile propuse, gradul de cooperare şi de atenţie; nivelul de anxietate, reacţia în faţa
dificultăţilor sau eşecului.

Raport Final Şcoala Altfel Page 3


O.10. Valoarea adaugată obţinută de pe urma implementării acestui proiect îşi propune:

Activităţi de educaţie informală şi nonformală care să amelioreze comportamentul de


adaptare a preşcolarilor şi elevilor la viaţa şcolară; Crearea unei motivaţii optime pentru
activităţile şcolare şi extraşcolare; prevenirea comportamentului de eşec şi abandon şcolar;
implicarea familiei în activităţile extraşcolare; facilitarea integrării şcolii în comunitatea locală;
crearea unor stimulente compensatorii pentru participarea activă la activităţile extraşcolare şi la
concursurile întrepreșcolari/ elevi / echipe de elevi; dobândirea deprinderilor de muncă
independentă şi autonomie personală.

3.Tipologia activităţilor desfășurate: Programul săptămânii, tipologia activităţilor,


formele de organizare sunt rezultatul colectării propunerilor tuturor factorilor implicaţi, dar şi al
dezbaterilor la nivelul colectivelor de elevi, în consiliul elevilor, în consiliul profesoral şi în
comitetul reprezentativ al părinţilor, în scopul adoptării programului agreat de majoritatea
beneficiarilor. Activităţile propuse acoperă domenii variate de interes, de la sfera cultural-artistică şi
sportivă, până la domeniul tehnico-ştiinţific şi de cercetare. Sunt prevăzute acţiuni de voluntariat şi
responsabilitate socială, educaţie rutieră, simţ civic, educaţie pentru sănătate, activităţi de educaţie
ecologică şi de protecţie a mediului, excursii tematice şi nu în ultimul rând activităţi gastronomice.
Activităţi culturale, activităţi tehnico-ştiinţifice, activităţi sportive, activităţi de educaţie pentru
cetăţenie democratică, pentru promovarea valorilor umanitare (inclusiv voluntariat, implicare activă
în societate, responsabilitate socială, relaţii şi comunicare etc.); activităţi de educaţie ecologică şi de
protecţie a mediului (inclusiv colectare selectivă, economisirea energiei, energie alternativă etc.);
activităţi de educaţie rutieră, vizite, excursii etc.
4.Numărul de activități derulate: 80 de activități la nivel de școală încluzând toate nivelurile
de învățământ
5.Elemente de management al resurselor implicate: Umane: elevii, părinţii, cadrele didactice
membrii comunităţii, reprezentanţi ai instituţiilor partenere. Am agreat varianta organizării unor
activităţi în parteneriat, cu alte instituţii de învăţământ, cu instituţii culturale şi ştiinţifice, cu
organizaţii neguvernamentale, dar şi cu instituţii publice locale, din nevoia de a oferi elevilor
oportunitatea schimburilor de experienţă, atât în spaţiul şcolii, cât şi în afara acestuia.
6. Parteneri, colaboratori (instituții, ONG-uri etc.) Profesori, părinţi, reprezentanţi ai
comunităţii locale; Primăria Comunei Gheorghe Lazăr - primar Marian Buzea , Palatul
Parlamentului - dl senator Marian Pavel, Biblioteca comunei Gheorghe Lazăr – bibliotecar Petrache
Maria.

Raport Final Şcoala Altfel Page 4


Cum am colaborat?

1. Instituții partenere : oferind activitati pe care elevii le pot desfasura pe perioada unei zile
timp de 2-3 ore zilnic (am elaborat mai multe variante de programe);
2. Colaboratori –animatori;

3. Instituții partenere: oferindu-le elevilor posibilitatea de a vizita organizatia si de a cunoaste


mai multe despre modul in care raspunde nevoilor existente in comunitate, precum si
eventualele posibilitati de implicare;

4. Ca voluntar in echipa de coordonare a activitatilor pentru elevi.

7. Modalităţi de evaluare și monitorizare:

Modalităţi de evaluare
(1) Evaluarea iniţială se realizează prin chestionare distincte aplicate elevilor, cadrelor
didactice şi părintilor şi oferă informatii asupra „ancorelor” de cunoştinţe si atitudini utile
indeplinirii obiectivelor specifice la aceste categorii de beneficiari. Pe baza acestor informaţii se
structurează activităţile comunitare si se elaboreaza referenţialul programului;
(2) Instrumentarul de evaluare este piesă de portofoliu al membrilor echipei de proiect şi
poate cuprinde:
 modele de autoevaluare destinate beneficiarilor elevi şi cadre didactice;
 declaraţii de aşteptări/intenţii destinate atât beneficiarilor, cât şi colaboratorilor;
 instrumentar de probe şi proceduri (testul de cunoştinţe cu variante de itemi, exerciţiul
scurt, analiza de erori, eseul, proiectul de produs, raportul de activitate practică sau
descrierea tehnologică, macheta de produs etc.);
 modele de interviuri de evaluare;
 nivelul de cunoştinţe, deprinderi dobândite în diferite domenii: artistice,
literare, ştiinţifice, sportive;

 Prestaţia celor care iau parte la derularea proiectului;


 Valorificarea materialelor efectuate în cadrul activităţilor programului „Şcoala
altfel” ( desene, colaje, fotografii, portofolii etc.);
 Discuţii cu membrii comunităţii locale, cu invitaţii despre activităţile cultural-
artistice şi sportive, desfăşurate de preşcolari şi elevi în cadrul Programului „Şcoala
altfel”.

Raport Final Şcoala Altfel Page 5


 Jurizarea lucrărilor prin : evaluarea reciprocă, autoevaluarea lucrărilor, expoziție cu
lucrările elevilor, jocuri de orientare;
 Premii ,diplome.
Modalităţi de monitorizare Odată aprobat, programul devine obligatoriu atât pentru elevi
cât şi pentru profesori, care au participat la activităţi conform programului zilnic al săptămânii.
Absenţele elevilor s-au notat în catalog la rubrica “Purtare”, iar monitorizarea s-a realizat de
conducerea unităţii de învăţământ. Activitățile aprobate s-au menționat în condica de prezență a
cadrelor didactice și au fost monitorizate de conducerea unității de învățământ. Directorul unității
de învățământ, consilierul educativ, șeful comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității, au
monitorizat și evaluat activitățile din programul ”Școala altfel”. Directorul unității de învățământ
va prezenta un raport de monitorizare a calităţii activităţilor planificate.
Raportul de monitorizare pe activitaţi si secţiuni precum si pe proiect in ansamblu serveşte
evaluarea periodică şi finală si este focalizat atât pe activitatea elevilor, cat si pe cea a cadrelor
didactice, cuprinzând actiuni de follow-up precum:
 observarea sistematică în cadrul acelor secvenţe de activitate care formează
competenţele denumite prin obiectivele specifice;
 jurnal atitudinal cu aprecieri deschise (text de descriere a atitudinii) sau inchise (tabel
cu teme de observare si aprecieri de tip „da”/”nu”) referitoare la reacţii ale elevilor/cadrelor
didactice în diferite momente ale activităţii, la satisfacţia acestora în legatură cu diverse aspecte ale
activitatii derulate, la gradul de motivare al participantilor, la evoluţia relaţiilor interindividuale, la
sintalitatea grupurilor.
 înregistrarea solicitărilor de sprijin şi expertiză, verbale sau scrise ale
elevilor/cadrelor didactice adresate colaboratorilor.
 analiza, în partea finală a raportului, prin proceduri specifice (dezbateri, studiu de
caz, prezentări de produs) a modului de aplicare a celor invatate in cadrul unei secvenţe/modul cu
durată determinată.
Alte documente de monitorizare sunt:
 ”forumul” de discuţii de pe pagina ofocială a scolii - secțiunea proiectului, care va
cuprinde, sub protecţia anonimatului, consemnări si reacţii libere care pot oferi un anumit gen de
feed-back de înaltă fidelitate;

8.Rezultate înregistrate: Impactul acestora asupra beneficiarilor;


Rezultate înregistrate:

Raport Final Şcoala Altfel Page 6


 inventar de bune practici educaţionale şi comunitare identificate în cursul derulării
proiectului (dosarele cadrelor didactice ce identifică rapoartele pe fiecare activitate
derulată);
 dobândirea de către elevii din grupurile ţintă de competenţe şi abilităţi necesare inserţiei
sociale şi autodezvoltării profesionale prin activităţi extracurriculare;
 identificarea problemelor din comunitate care s-ar putea rezolva prin activităţi ale şcolii;
 facilitarea comunicării între membrii comunităţii şcolare (profesori şi elevi) şi reprezentanţi
ai comunităţii locale;
 formarea abilităţilor de folosire sistematică a resurselor şi facilităţilor comunităţii în
desfăşurarea şi finalizarea acţiunilor din proiect;
 atragerea în activităţi educaţionale a unui număr cât mai mare de membrii ai comunităţii;
 identificarea de persoane, instituţii sau agenţi economici interesaţi în activităţi cu specific
educaţional şi cuprinderea acestor colaboratori efectivi sau potenţiali în materialele
informative ale proiectului;
 punct de documentare al şcolii de orientare şcolară şi profesională şi de bune practici
educaţionale în domeniul extracurricular, cu materiale informative complete şi diverse
despre proiect şi activităţile sale;
 expoziţie cu materialele de dezvoltare extracurriculară (programe, fişe de lucru, lucrări ale
elevilor);
 grup de iniţiativă pentru extinderea în şcoală a acţiunilor extracurriculare care oferă cadru
de transfer procesului instructiv-educativ;
 ieşiri în presă şi alte acţiuni în scopul promoţionării proiectului;
 Alte rezultate înregistrate ; dosar tematic, album foto, produse realizate de elevi,
prezentări PPT, eseuri, expoziție foto / desene, jurnal de excursie, fise cu impresiile elevilor,
expoziție cu lucrările elevilor, fise cu trasee profesionale , expoziție cu postere, albume de
prezentare.
Impactul acestora asupra beneficiarilor
Această iniţiativă poate constitui un punct de plecare în valorificarea educaţiei non-formale,
ale cărei valori sunt încă neexploatate. Astfel, prin această iniţiativă vom putea vorbi în câţiva
ani de concretizarea contribuţiei activităţii non-formale în dezvoltarea tinerilor. Competenţe
precum cele lingvistice, culegerea informaţiilor şi prelucrarea datelor, comunicarea non-verbală,
utilizarea limbajelor de specialitate, comunicarea publică, relaţionarea interpersonală,
competenţele manageriale, organizatorice şi de participare civică sunt câteva exemple de valori
pe care şcoala nu reuşeşte să le promoveze prin sistemul tradiţional de învăţământ. Reformele

Raport Final Şcoala Altfel Page 7


educaţionale însă, ar trebui să ţină cont şi de timpul de adaptare al cadrelor didactice şi al
elevilor la un astfel de proces nou de dezvoltare personală.
Prezentul proiect, prin obiectivele generale şi specifice, prin implicarea permanentă a
echipei de proiect şi datorită aportului susţinut de voluntari, a condus nemijlocit la
conştientizarea comunităţii locale, a preşcolarilor şi elevilor privind importanţa activităţilor
cultural-artistice, literare, de cunoaştere şi sportive în afirmarea personalităţii acestora, a
dezvoltării competenţelor/ talentelor din diverse domenii.

Prin derularea responsabilă a proiectului educaţional, elevii şcolii au avut


posibilitatea să-şi formeze un comportament liber, responsabil, deschis spre comunicare şi
iniţiativă. Au conştientizat valoarea efortului depus prin contribuţia lor activă la prezentarea
unor activităţi recreative, cultural-artistice şi sportive, a obiceiurilor şi tradiţiilor româneşti.

Pe parcursul derulării proiectului educaţional, elevii au putut manifesta următoarele


abilităţi:
 Înţelegerea necesităţii afirmării deprinderilor şi înclinaţiilor în diverse domenii;
 Capacitatea de a se exprima liber în faţa unui public mai numeros;
 Interesul pentru cunoaşterea unor aspecte privind literatura, artele şi ştiinţele;
 Capacitatea de a-şi exprima sentimentele prin formă, culoare, cântec şi poezie;
 Capacitatea de a colabora eficient cu membrii echipei, cu grupul de voluntari
şi cu echipa de proiect.
Elevii ciclurilor primar şi gimnazial și-au identificat profilul aptitudinal, au investigat
paleta de trasee şcolare şi opţiuni profesionale. Chiar dacă orientarea lor şcolară şi profesională va
suferi ajustări ulterioare, vom evita măcar ca în destinul de dezvoltare personală al tinerilor
cuprinşi în proiect să dicteze familia sau să opteze diverşi terţi interesaţi. Vom încerca să punem
în conduita de viaţă a acestor copii bazele volitive, motivaţionale, de autocunoaştere, de tehnică a
muncii intelectuale necesare învăţării permanente.

Profesorii au dobândit experienţă in integrare curriculară, performare didactică prin


activităţi extracurriculare, consiliere privind cariera, tehnologii didactice interactive.

Părintii și-au lărgit orizontul ocupational şi antreprenorial, cu efecte benefice asupra


educaţiei copiilor si a propriei dezvoltari profesionale, au conştientizat faptul că, comunitatea lor
este un centru de resurse si de formare de nivel european.

Colaboratorii au prelua din experienţa dialogului şi din documenele proiectului profitul


metodologic de colaborare interinstituţională, orientându-și activitatea de consiliere spre paliere mai

Raport Final Şcoala Altfel Page 8


mici/mari de vârstă, ceea ce conferă un plus de sustenabilitate a strategiilor de dezvoltare sau
prognozelor ocupaţionale.

Factorii decizionali ai autoritaţilor locale in materie de invăţământ si politică ocupatională îşi


vor reorienta activitatea de informare în domeniul ocupaţional spre paliere mai mici / mari de
vârstă, ceea ce îi va obliga să dea un plus de acurateţe pro-activă programelor ocupationale,
strategiilor de dezvoltare economică şi de atragere a investitorilor. Pentru estimarea impactului real,
pentru a surprinde atitudini şi reflecţii mai greu de detectat prin dezbateri în plen sau prin campanii
de presă, vom folosi interviul în adâncime, individual, având ca interlocutori pe cei mai avizaţi
colaboratori.

9.ANALIZA SWOT:
a. Puncte tari:
• Socializarea dintre copii si cadre didactice
• Lipsa constrangerilor
• Diversitatea activitatilor organizate

 Experienţa managerială a cadrelor didactice care lucrează cu diferite


categorii de elevi;
 Cadre didactice bine pregătite din punct de vedere ştiinţific, majoritatea cu
experienţă profesională;
 Rigurozitatea programului întocmit;
 Perfecţionarea majorităţii cadrelor didactice prin stagii de formare în
specialitate, management şcolar, activitate de mentorat, iniţiere în utilizarea calculatorului;
 Munca in echipa;
 Atmosfera relaxanta;
 Implicarea in activitati si a altor institutii furnizoare de educatie;
 Lectii vii (implicarea directa in diverse activitati);
 Realizarea unor activități plăcute elevilor, de calitate;
 Rezultate bune și foarte bune ale elevilor ;
 Aplicarea creativă a curriculum-ului;
 Implicarea mai bună a tuturor elevilor în realizarea obiectivelor;
 Obsevarea elevilor în alte contexte educaționale;

Raport Final Şcoala Altfel Page 9


 Crearea unui climat educațional deschis și stimulativ prin relațiile interpersonale:
educator-educator, preșcolar-educator, învățător- învățător,învățător – elev,
diriginte-elev, elev-elev, coleg-coleg;
b. Puncte slabe:
 cadru restrâns de resurse financiare pentru motivarea cadrelor didactice;
 Reticenţa faţă de nou şi schimbare a unor cadre didactice;
 Fonduri insuficiente pentru a răsplăti rezultatele bune și foarte bune ale
elevilor;
 Neimplicarea părinților în activități

c. Oportunităţi:
 Amploarea efectelor activităţilor cultural-artistice şi sportive;
 existenţa unei oferte educationale a C.C.D./ M.E.N.C.S. de
formare/informare a personalului din scoala prin programe acreditate;
 existenţa, la nivelul Consiliului Local și a comunității a unor programe
de colaborare şi parteneriat;
 Participarea la activitati a unor institutii furnizoiare de educatie non-
formala;
 Implicarea parintilor in derularea activitatilor;
 Observarea elevilor în alte contexte educaționale și relații
interpesonale cu colegii din altă clasă;
 Dorința învățătorilor /profesorilor pentru schimburi de
experiență și pentru acțiuni organizate în parteneriat.
d. Ameninţări:
 Condițiile meteorologice care să împiedice desfăşurarea activităţilor în aer
liber;
 insuficientă conştientizare a părinţilor copiilor/elevilor privind rolul lor de
principal partener educaţional al şcolii;
 Instabilitatea economică duce la discriminarea unor elevi care n-au resurse
materiale pentru a participa la vizitarea muzeelor, expozițiilor, excursiilor;
 Criza de timp a părinților, urmată de scăderea interesului față de școală,
conservatorismul;
 Multitudinea ofertelor de activități duce la suprasolicitare;
 Motivarea financiară scăzută a cadrelor didactice.

Raport Final Şcoala Altfel Page 10


10. Recomandări și sugestii de ameliorare a programului
 acordarea de fonduri pentru derularea activitatilor;
 Gratuitate pentru elevi pe mijloacele de transport , vizitarea obiectivelor turistice;

11.Anexe: 1 CD fotografii și produse reprezentative obținute, ca urmare a derulării


programului

Raport Final Şcoala Altfel Page 11

S-ar putea să vă placă și