Sunteți pe pagina 1din 25

Fisa postului, instructiuni proprii privind securitatea si sanatatea in munca si planul de prevenire si protectie

CURS SECURITATE ȘI SĂNĂTATE IN MUNCĂ 80 ORE

LUCRARE ABSOLVIRE:
Fișa postului, instrucțiuni proprii privind securitatea si sănătatea în muncă și planul de
prevenire si protecție

SIBIU
2018

1
Fisa postului, instructiuni proprii privind securitatea si sanatatea in munca si planul de prevenire si protectie

FIȘA POSTULUI INGINER MEDIU

Denumirea postului de muncă: Inginer mediu/ COR:214224

Obiectivele specifice ale activității de muncă:


1. Activitatea desfasurată de responsabilul de mediu cuprinde stabilirea aspectelor, obiectivelor de mediu, propunerea de măsuri pentru rezolvare a problemelor
de mediu pentru protejarea mediului, îmbunătățirea performanțelor de mediu ale societății.

Integrarea în structura organizatorică:


Poziția postului de muncă în cadrul structurii organizației:
2. Postul imediat superior: Director Mecanizare-Transport
3. Postul imediat inferior: nu este cazul

Responsabilități:
In raport cu alte persoane:
4. menținerea de relații corecte cu firmele si persoanele cu care lucrează;
5. promtitudinea în răspunderile oferite colaboratorilor-atat scris cât și oral;
6. onestitate și confidentă vis-a-vis de persoanele cu care intra în contact (atât din interiorul cât și din exteriorul oraganizației);
7. cooperarea cu ceilalți angajați ai firmei și menținerea unor relații colegiale.

In raport cu aparatura pe care o utilizeaza:


8. utilizarea cu responsabilitate a aparaturii din dotare, fara abuzuri
9. mentinerea aparaturii din dotare la standardele unei bune functionari;
10. anuntarea oricarei defectiuni la serviciul administrative.

In raport cu produsele muncii:


11. constiinciozitate vis-à-vis de sarcinile pe care le are de indeplinit;
12. transmiterea integrala si in timp util a informatiilor de Directorul General;
13. pastrarea in ordine a tuturor documentelor si corespondentei specific;
14. calitatea documentelor pe care le redacteaza si/sau transmite;
15. acuratetea datelor pe care le transmite;
16. calitatea traducerilor/corespondentei pe care le intocmeste;
17. transmiterea completa si corecta a documentelor catre destinatarii adecvati;
2
Fisa postului, instructiuni proprii privind securitatea si sanatatea in munca si planul de prevenire si protectie

18. nu efectueaza activitati incompatabile cu functia, atributia sau insarcinarea pe care o are;
19. nu efectueaza activitati contrare intereselor societatii, utilizand informatiile obtinute in virtutea functiei, atributiei sau insarcinarii sale;

In raport cu securitatea muncii:


20. respecta secretul profesional; pastreaza confidentialitatea informatiilor pe care le detine privitor la problematica organizatiei (nu se foloseste in nici un mod,
direct sau indirect, de informatii ce nu sunt destinate publicitatii si nu permite accesul persoanelor neautorizate in aceste informatii);
21. poate dezvalui informatii sau date, ori poate pune la dispozitie documente numai persoanelor implicate in executarea unor obligatii de serviciu care au
legatura cu ele, sau acelor persoane pentru care se da aprobare in scris de catre administratorul societatii;
22. respecta normele interne stipulate in Regulamentul Intern al Organizatiei, Contract Individual de Munca si drepturile si obligatiile ce decurg din contractual
individual de munca;
23. respecta normele de securitate impuse de organizatie, precum si cele de P. S. I. si protectia muncii.

a. Să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu
expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile
sale în timpul procesului de muncă.
b. Să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, echipamentele de transport şi alte mijloace de producţie;
c. Să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să îl înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare;
d. Să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale
maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice şi clădirilor, şi să utilizeze corect aceste dispozitive;
e. Să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol
pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie constatata.
f. Să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană;

3
Fisa postului, instructiuni proprii privind securitatea si sanatatea in munca si planul de prevenire si protectie

g. Să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;
h. Să se prezinte la program, odihnit, îmbrăcat corect, cu echipamentul de protecţie adecvat.
i. Să nu se prezinte la lucru în stare de ebrietate, şi să nu consume băuturi alcoolice în timpul programului de lucru.
j. Să participe la instructajul de protecţie a muncii şi să-şi însuşească regulile de protecţie a muncii potrivit activităţii pe care o desfăşoară.
k. Să nu execute lucrări pentru care nu este calificat şi instruit, precum şi lucrări de o tehnicitate sau de o periculozitate care depăşesc nivelul său de
calificare şi experienţă în muncă.
l. Să nu execute alte lucrări decât cele stabilite de şeful ierarhic superior, să nu intervină la instalaţii sau utilaje în funcţiune şi să nu părăsească locul de
muncă fără ştirea conducătorului locului de muncă.
m. Să verifice înainte de începerea lucrului dacă uneltele de lucru, utilajele, maşinile, instalaţiile, dispozitivele de protecţie şi echipamentul individual de
protecţie sunt în stare bună.
n. Să cunoască caracteristicile tehnice, calitatea de protecţie şi modul corect de utilizare, exploatare şi întreţinere a EIP- echipamentul individual de
munca din dotarea personală sau pe inventar secţie, aşa cum sunt acestea prevăzute în instrucţiunile de utilizare ale producătorului.
o. Să poarte EIP pe toată durata expunerii la risc în timpul activităţii pe care o desfăşoară în cadrul procesului de muncă..
p. Să utilizeze EIP numai în scopul pentru care a fost atribuit, răspunzând de conservarea calităţilor de protecţie ale acestuia.
q. Să prezinte EIP fără alte înştiinţări, pentru verificare periodică, sau de câte ori există îndoieli asupra menţinerii calităţilor de protecţie, cât şi pentru
curăţire, denocivizare, întreţinere sau reparare.
r. Să solicite operativ înlocuirea EIP, atunci când, din diverse motive, acesta nu mai prezintă calităţile de protecţie necesare, sau urmează a fi predat
pentru curăţire, denocivizare, întreţinere sau reparare.
24. Îndeplinirea altor cerinte si indatoriri necesare pentru a contribui la atingerea obiectivelor firmei, în concordanţă cu pregătirea profesională.

Sarcini si activitati specifice postului de munca:


25. gestiunea deseurilor la nivel de firma;

4
Fisa postului, instructiuni proprii privind securitatea si sanatatea in munca si planul de prevenire si protectie

26. gestiunea deseurilor la fabricile de productie si la fiecare punct de lucru in parte. A se avea in vedere ca incepand cu anul 2017 trebuie sa facem dovada
reutilizarii, reciclarii si alte operatiuni de valorificare a materialelor, inclusive operatiuni de umplere, reumplere care utilizeaza deseuri pentru a inlocui alte
materiale ale persoanelor juridice pe numele carora sunt emise autorizatiile de constructie/desfintare. Documentele consider ca ar trebui sa fie prinse in cartea
constructiei;
27. verificarrea si obtinerea autorizatiilor de mediu unde este cazul;
28. incheierea de contracte cu agentii economici de specialitate pentru predarea si valorificarea deseurilor generate de sediu, fabrici de productie si punctele de
lucru;
29. implementarea la nivel de firma a politicii privind colectarea selectiva a deseurilor;
30. codificarea deseurilor;
31. intocmirea raportului lunar catre fondul de mediu;
32. intocmirea si depunerea anuala a documentelor la Agentia pentru protectia mediului si a gestiunii deseurilor pentru fiecare punct de lucru in parte, sediu sau
fabrici de productie;
33. gestiunea uleiurilor achizitionate din afara Romaniei cu plata cotei aferente cantitatii de ulei importate, gestiunea uleiurilor uzate si gestiunea filtrelor uzate;
34. gestiunea ambalajelor introduse in tara in urma importurilor: evidenta, valorificarea si obtinerea trasabilitatii de la valorificatorul final;
35. evidenta costurilor cu deseurile generate de fiecare fabrica de productie, sediu si santier in parte;
36. instruirea de specialitate pentru persoanele de deservire (femei deserviciu) de la punctele de lucru inclusiv proceduri;
37. analiza cerintelor de mediu la sedii, fabrici si punctele de lucru in momentul incheierii contractelor de antepriza;
38. raportarile de specialitate de reprezentantii beneficiarilor de la punctele de lucru;
39. cunoasterea legislatiei actualizate;
40. documentele ISO inclusiv proceduri;
41. intocmirea documentelor pentru inregistrarile contabile a tuturor deseurilor care urmeaza sa se valorifice.

Pregatirea necesara postului de munca:


42. de baza: studii superioare
43. de specialitate: cursuri in domeniu

Competentele postului:
Cunostinte in legatura cu domeniul muncii:
44. cunostinte de gestionare a deseurilor;
45. cunostinte de redactare a actelor oficiale;

Cunostinte legate de folosirea accesoriilor muncii (aparate, utilaje):


46. cunostinte de utilizare a calculatorului personal, a aparatelor, precum: telefon, fax-ul si copiatorul;

5
Fisa postului, instructiuni proprii privind securitatea si sanatatea in munca si planul de prevenire si protectie

47. cunostinte bune de operare a PC (procesare text-word, calcul tabelar- Excel, programe de prezentare-power point)
Experiante:
48. minim 6 luni experienta in domeniu.

Contextul muncii:
Relatiile interpersonal:
49. Comunicarea;
50. Formalitatea: comunicare formala si informala, in interiorul organizatiei si in afara acesteia prin intermediul reprezentarii ei in fata potentialilor client, a
firmelor cu care exista relatii de colaborare sau a oficialitatilor;
51. Metoda/frecventa: fata in fata, prin telefon, e-mail, in scris/frecventa ridicata;
52. Confidentialitatea/secretul: in conformitate cu politica de confidentialitate a organizatiei.
Responsabilitatea prin altii (pentru sanatate, siguranta si rezultatele muncii celorlati):
53. responsabilitatea moderata;
Conditii fizice ale muncii:
54. Postul de munca:munca de birou: conditii de mediu controlate, nivel redus de zgomot sau conditii distractoare;
55. Program de lucru: conform normelor interne impuse de organizatie (cu posibilitate de prelungire in functie de necesitatile departamentale/organizationale),
este trecut in contractual individual de munca;
56. Natura muncii: individuala cat si munca de echipa.

Conditiile material ale muncii:


57. Calculator, telefon si fax, copiator, material documentare.

Caracteristici individuale:
Aptitudini verbale si cognitive:
58. Exprimare verbal si scrisa superioara;
59. Rationament deductiv si rationament inductiv;
60. Capacitate de management al timpului eficient;
61. Capacitate de coordonare a unei activitati complexe;
62. Aptitudine generala de invatare;
63. Aptitudine de comunicare orala si scrisa;
64. Aptitudine de a lucre cu documente;
65. Planificare si organizare a operatiilor si activitatilor;
66. Culegere, clasificare si interpretare a informatiilor.
Calitati personale:
6
Fisa postului, instructiuni proprii privind securitatea si sanatatea in munca si planul de prevenire si protectie

67. Inteligenta sociala;


68. Responsabilitate si autocontrol comportamental;
69. Flexibilitate in adordarea problemelor;
70. Receptivitate la solicitarile profesionale (capacitate de mobilizare personala pentru finalizarea intr-un timp cat mai operativ a sarcinilor ce-i revin);
71. Rezistenta la efort intelectual prelungit;
72. Motivare si interes profesional in ceea ce intreprinde;
73. Creativitate si ingeniozitate in initierea unor actiuni.

Salarizarea:
Salarizarea este in conformitate cu normele interne ale organizatiei si este specificata in contractual individual de munca.

INSTRUCTIUNI PROPRII PRIVIND SECURITATE SI SANATATE PENTRU ACTIVITATEA DE INGINER

Instrucţiunile proprii pentru activitatea personalului de ingineri au fost elaborate ţinând cont de reglementările existente în domeniul securităţii muncii precum
şi pe baza studierii proceselor de muncă şi stabilirii pericolelor specifice, astfel încât, pentru fiecare pericol, normele să cuprindă cel puţin o măsură de prevenire la
nivelul fiecărui element component al procesului de muncă.
Structura acestor prevederi este făcută pe tipuri de lucrări, pentru fiecare tip de lucrare prevederile urmărind o succesiune logică, corespunzătoare modului de
acţiune al executantului în procesul de lucru.

1. Conţinut, scop
1. Instrucţiunile proprii pentru activitatea personalului de ingineri din birouri , cuprind măsuri de prevenire a accidentelor de muncă.
2. Măsurile de prevenire cuprinse în prezentele instrucţiuni au ca scop eliminarea factorilor periculoşi existenţi în sistemul de muncă, propriu fiecărui element
component al acestuia (executant sarcină de muncă mijloace de producţie mediu de muncă).

2. Domeniul de aplicare
7
Fisa postului, instructiuni proprii privind securitatea si sanatatea in munca si planul de prevenire si protectie

Prezentele instrucţiuni se aplică pentru activităţile de birou. Prevederile prezentelor instrucţiuni se aplică cumulativ cu prevederile celorlalte acte normative din
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi cu prevederile cuprinse în HG 1028/2006.

3. Încadrarea şi repartizarea personalului pe locuri de muncă


1. La locurile de muncă în care se desfăşoară activităţi de birou vor fi repartizaţi numai persoane care cunosc echipamentele tehnice, instalaţiile, au calificarea
necesară şi au fost instruite din punct de vedere al protecţiei muncii.
2. La începerea programului angajaţii se vor prezenta odihniţi şi corect îmbrăcaţi.
3. La efectuarea activităţilor comerciale vor fi repartizaţi numai lucrători care au corespuns controlului medical obligatoriu, conform reglementărilor
Ministerului Sănătăţii, inclusiv examenul oftalmologic.
4. La repartizarea în muncă a tinerilor, a femeilor gravide precum şi a persoanelor cu diverse infirmităţi vor fi respectate prevederile în vigoare, privind
angajarea acestor categorii de personal (Codul muncii, OUG 96/2003, etc.)
5. Instructajul de protecţie a muncii se va face pe faze in conformitate cu prevederile cap V din Normele metodologice de aplicare ale Legii nr 319/2006. Durata
între două instructaje va fi de 6(şase) luni.
Art. 1. Locul de muncă trebuie astfel amenajat încât să ofere lucrătorilor confort şi libertate de mişcare şi să reducă la minimum posibil riscurile de
suprasolicitare vizuală, mentală şi posturală. El trebuie să permită o bună corelare între caracteristicile antropofuncţionale ale lucrătorilor şi munca lor prin
asigurarea posibilităţilor de reglare a diferitelor elemente componente ale acestuia.
Art. 2. Amenajarea locurilor de muncă în vederea desfăşurării de activităţi de birou se va face astfel încât să se asigure:
- accesul uşor şi rapid al utilizatorilor;
- posibilităţi de modificare a poziţiei de lucru în timpul activităţii; dacă lucrătorii se deplasează de la un punct de lucru la altul, este indicat să de prevadă elemente
de prindere sub planul de lucru (de ex. o canelură sub birou cu adâncime suficientă pentru prindere);
- accesul uşor şi rapid al personalului de întreţinere la toate părţile echipamentelor, la poziţiile cablurilor şi la prizele electrice, fară intreruperea activităţii
în desfăşurare sau cu o întrerupere minimă;
- un spaţiu de lucru care să răspundă nevoilor de spaţiu personal, de comunicare între indivizi şi de intimitate.
Art. 3. Mobilierul de lucru trebuie să asigure lucrătorilor libertatea de mişcare, ca şi o poziţie de lucru corectă şi confortabilă.
Art. 4. Mesele de lucru nereglabile vor avea o înălţime de 730 ± 10 mm. Dacă echipamentul de birou este utilizat succesiv de mai multe persoane, mesele vor
fi reglabile în înălţime, cu posibilităţi de reglare între 650 şi 740 mm.
Art. 5. (1) Planul de lucru trebuie să aibă o suprafaţă suficientă pentru o amplasare flexibilă a echipamentului de birou, cu toate componentele sale.
Suprafaţa de lucru trebuie să fie mată. Sunt contraindicate culorile deschise care pot produce un contrast excesiv de luminanţă.
(2) Adâncimea minimă a spaţiului liber disponibil pentru membrele inferioare sub planul de lucru va fi de 700 mm.
(3) Materialul din care este confecţionat planul de lucru nu trebuie să fie rece la atingere sau să antreneze o conductivitate excesivă a căldurii către corpul
utilizatorului.
Art. 6. (1) Scaunul trebuie să fie stabil şi să-i permită utilizatorului libertate de mişcare si o poziţie confortabilă.
(2) Dacă înălţimea scaunului este reglabilă, mecanismul de reglare trebuie să poată fi acţionat cu uşurinţă şi să nu permită o modificare involuntară a înălţimii
scaunului.
8
Fisa postului, instructiuni proprii privind securitatea si sanatatea in munca si planul de prevenire si protectie

(3) Atunci când înălţimea scaunului nu poate fi reglată pentru a se adapta unor utilizatori de talie mică, se va prevedea un reazem pentru picioare.
(4) Dacă scaunul este prevăzut cu mecanism de basculare care permite adoptarea de poziţii de lucru înclinate, bascularea scaunului trebuie să funcţioneze
sincronizat cu înclinarea spătarului, determinând o basculare pozitivă atunci când spătarul este înclinat, dar nu o basculare excesivă care să deranjeze la
aşezarea sau ridicarea de pe scaun. Mişcările scaunului prin mecanismul de basculare nu trebuie să modifice înălţimea marginii anterioare a scaunului.
(5) Spătarul trebuie să sprijine zona lombară, umerii şi partea superioară a toracelui şi trebuie să fie convex în regiunea lombară pentru a deveni plat sau
concav mai sus. Se vor evita spătarele cu curbare excesivă.
Art. 7. Suporturile pentru documente trebuie:
 să fie reglabile în înălţime şi ca distanţă faţă de utilizator;
 să aibă mărimea corelată cu cea a documentelor, de preferat cu 10 mm
mai mică decât a acestora, pentru a facilita manipularea lor;
 stabilizat aşa încât să nu fie afectat de mişcarea pe planul de lucru;
 să aibă coeficient de reflexie scăzut.
Art. 8. Echipamentele vor fi fixate pe masa de lucru, aşa încât să nu fie posibile alunecarea şi căderea lor.
Art. 9. Pentru a preveni riscul de cădere de pe scaun, lucrătorii trebuie să respecte următoarele reguli:
- să nu se răsucească sau să se aplece în lateral sau în faţă brusc şi/sau
excesiv;
- să nu îşi sprijine picioarele pe suprafaţa de lucru (pe birou) în timp ce
sunt aşezaţi pe scaun;
- să menţină scaunul în poziţie de stabilitate, sprijinit pe toate picioarele;
- să nu deplaseze cu viteză excesivă scaunele care au sprijin pe role;
- să nu se rotească cu viteză excesivă cu scaunul cu melc;
- să nu se urce pe scaunul cu melc sau pe alt tip de scaun cu stabilitate
redusă.
Art. 10. Pentru a lua un obiect sau pentru orice altă operaţie care impune ca lucrătorul să aibă acces la înălţime se va folosi, după caz, un taburet solid, un
podium sau o scară corespunzătoare.
Art. 11. Atunci când este necesar să apuce un echipament, o componentă sau orice material util în desfăşurarea activităţii, lucrătorul îşi va îndrepta privirea
spre obiectul respectiv şi îl va prinde cu grijă şi ferm, aşa încât să nu se înţepe, să se taie sau să îl scape din mână. În cazul unor obiecte mai grele, prinderea
se va face cu ambele mâini. Punctele de prindere trebuie alese aşa încât să nu existe riscul ca obiectul respectiv să se dezmembreze.
Art. 12. Se interzice aglomerarea planului de lucru şi păstrarea pe birou a obiectelor inutile, ca şi a celor personale.
Art. 13. Se interzice aglomerarea spaţiului de la locul de muncă prin plasarea pe trecerile dintre birouri, pe pervazuri, pe fişete etc. a documentaţiei de lucru,
a unor obiecte personale, de decor etc.
Art. 14. Sertarele birourilor, fişetelor sau ale dulapurilor vor fi ţinute închise.
Art. 15. (1) Înainte de conectarea la curentul electric a unui echipament se va verifica dacă acesta este în poziţia „deconectat”.
(2) Se interzice conectarea echipamentelor la prize defecte sau fără legătura la pământ.
9
Fisa postului, instructiuni proprii privind securitatea si sanatatea in munca si planul de prevenire si protectie

Art. 16. Este interzisă punerea în funcţiune echipamentele de birou al căror mod de funcţionare nu este cunoscut.
Art. 17. Este interzisă pornirea echipamentelor de birou sau continuarea lucrului
dacă se constată vreo defecţiune, lipsesc dispozitivele de protecţie sau sunt
inoperante.
Art. 18. Se interzice îndepărtarea dispozitivelor de protecţie ale echipamentelor sau anularea funcţiei lor.
Art. 19. Lucrătorii care desfăşoară activităţi de birou nu trebuie să intervină la
tablourile electrice, prize, ştechere, cordoane de alimentare, grupuri stabilizatoare, instalaţii de climatizare sau la oricare din instalaţiile auxiliare specifice.
Se interzice lucrul la echipamentele de birou acţionate electric cu mâinile umede sau murdare de grăsimi.
Art. 20. Se interzice fumatul în afara spaţiilor special amenajate în acest scop.
Art. 21. În cazul unui început de incendiu în biroul unde sunt amplasate calculatoare, se va acţiona cu stingătorul cu praf şi dioxid de carbon.
Reluarea lucrului se va face numai după ventilarea spaţiilor respective cu instalaţia de climatizare în funcţiune, în circuit deschis, un timp stabilit în
funcţie de capacitatea ventilatoarelor şi volumul încăperilor, dar nu mai puţin de o oră.
Art. 22. Pentru prevenirea îmbolnăvirilor profesionale, în vecinătatea surselor de zgomot, se vor lua măsuri de antifonare.
Art. 23. În vecinătatea surselor de zgomot precum şi la accesul în incintele cu astfel de echipamente, se vor monta panouri de semnalizare corespunzătoare.
Art. 24. În măsura în care este posibil, locurile de muncă trebuie să aibă iluminat natural suficient şi să fie prevăzut un iluminat artificial adecvat pentru
sănătatea şi securitatea lucrătorilor.
Art. 25. Nivelul şi calitatea iluminatului normal trebuie să fie cât mai apropiat de cel natural şi trebuie corelat cu natura activităţii desfăşurate, permiţând
vizualizarea precisă a echipamentelor de muncă.
Art. 26. Locurile de muncă în care lucrătorii sunt în mod deosebit expuşi riscurilor în caz de întrerupere a iluminatului normal, trebuie să fie prevăzute cu
iluminat de siguranţă, care să intre automat în funcţiune la întreruperea celui normal. În spaţiile exterioare, unde nu există iluminat de siguranţă, la controlul
şi supravegherea pe timp de noapte a instalaţiilor, personalul operaţional va utiliza mijloace de iluminat portabile certificate, din dotare.
Art. 27. Intensitatea iluminatului de siguranţă trebuie să asigure continuitatea activităţii, inclusiv evacuarea lucrătorilor în cazul unor situaţii de urgenţă.
Art. 28. În cazul în care nu se poate asigura lucrătorilor un confort termic corespunzător, se vor lua măsuri de protecţie adecvate pentru temperaturi
extreme conform legislaţiei în vigoare.
Art. 29. În cazul utilizării unui sistem de ventilare mecanică, acesta trebuie să fie menţinu în stare de funcţionare.
Art. 30. Dacă se utilizează instalaţii de ventilare mecanică, acestea trebuie să funcţioneze astfel încât să nu creeze disconfort prin expunerea lucrătorilor la
curenţi de aer. Orice depunere sau impuritate ce poate crea un risc imediat pentru sănătatea lucrătorilor prin poluarea atmosferei, trebuie eliminată fără
întârziere.
Art. 31. Lucrătorii care urmează să desfăşoare activităţi la echipamentele de calcul,
vor fi încadraţi şi repartizaţi la posturile de lucru numai după efectuarea examenelor
medicale obligatorii prevăzute de reglementările în vigoare, inclusiv a examenului medical oftalmologic.
Art. 32. Examenul medical se va realiza astfel:
- înainte de începerea activităţii la ecranul de vizualizare, prin examenul medical la angajare;
- ulterior, la intervale regulate;
10
Fisa postului, instructiuni proprii privind securitatea si sanatatea in munca si planul de prevenire si protectie

- ori de câte ori apar tulburări de vedere care pot fi cauzate de activitatea la ecranul de vizualizare.
Art. 33. În cazul în care, la controlul medical oftalmologic se constată că nu pot fi utilizaţi ochelari de corecţie obişnuiţi, lucrătorii vor fi dotaţi cu mijloace
de corecţie speciale, adecvate sarcinii de muncă.
Art. 34. Achiziţionarea mijloacelor de corecţie speciale nu va implica financiar lucrătorii, cheltuielile urmând a fi suportate de angajator.
Art. 35. Conducerea unităţii va asigura informarea lucrătorilor asupra tuturor aspectelor de securitate şi sănătate în muncă derivate din cerinţele
desfăşurării activităţilor, precum şi asupra măsurilor aplicabile la locul de muncă.
Art. 36. Lucrătorii vor fi instruiţi în utilizarea echipamentelor de muncă înainte de
începerea activităţii şi ori de câte ori se modifică organizarea sau dotarea locurilor de muncă.
Art. 37. Lucrătorii vor fi instruiţi special asupra necesităţii amenajării ergonomice a locului de muncă şi asupra poziţiilor corecte pe care trebuie să le adopte
în timpul lucrului.
Art. 38. Angajatorul va planifica şi organiza activităţile de prelucrare automată a
datelor astfel încât activitatea zilnică în faţa ecranului să alterneze cu alte activităţi.
Art. 39. În cazul în care alternarea activităţilor nu este posibilă, iar sarcina de muncă impune utilizarea ecranelor în cea mai mare parte a timpului de lucru,
se vor acorda pauze suplimentare faţă de cele obişnuite.
Art. 40. Utilizatorii trebuie să aibă posibilităţi de modificare a poziţiei de lucru, în timpul activităţii.
Art. 41. Dacă utilizatorii se deplasează de la un punct de lucru la altul, este indicat să se prevadă elemente de prindere sub planul de lucru, pentru a uşura
mişcarea (de ex. o canelură sub birou cu adâncime suficientă pentru prindere).
Art. 42.Pentru a păstra o poziţie de lucru confortabilă şi pentru a evita reflexiile şi efectul de orbire, utilizatorul trebuie să încline, să basculeze sau să
rotească ecranul, oricare ar fi înălţimea ochilor deasupra planului de lucru. Înălţimea optimă a centrului ecranului trebuie să corespundă unei direcţii de
privire înclinate între 10 şi 20° sub planul orizontal care trece la nivelul ochilor.
Art. 43. Înălţimea tastaturii trebuie să asigure în timpul utilizării un unghi între braţ şi antebraţ de minimum 90°.
Art. 44. În poziţie aşezat, distanţa dintre planul de lucru şi suprafaţa de şedere trebuie să fie cuprinsă între 200 şi 260 mm.
Art. 45. Ecranul, suportul de documente şi tastatura trebuie amplasate la distanţe aproximativ egale faţă de ochii utilizatorului, respectiv 600 ±150 mm.
Art. 46. Monitoarele vor fi astfel amplasate încât direcţia de privire să fie paralelă cu sursele de lumină (naturală şi artificială).
Art. 47. Posturile de muncă la videoterminale vor fi amplasate între şirurile de corpuri de iluminat din încăperea de lucru.
Art. 48. Monitoarele vor fi amplasate la distanţă faţă de ferestre. În cazul în care
monitoarele sunt amplasate în încăperi în care se desfăşoară şi alte activităţi, în
apropierea ferestrelor vor fi amplasate posturile de lucru ce nu necesită activitate la
ecran. Suprafeţele vitrate nu trebuie să fie situate în faţa sau în spatele utilizatorului.
Art. 49. Se va evita, pe cât posibil, amplasarea monitoarelor în încăperi cu suprafeţe vitrate de mari dimensiuni. Dacă acest lucru nu este posibil, în
cazul încăperilor mari, cu suprafeţe vitrate importante, dispuse pe mai mulţi pereţi, se vor lua măsuri adecvate pentru mascarea zonelor cu luminanţă ridicată
(pereţi mobili, storuri cu lamele orizontale la ferestre, etc.).
Art. 50. Pentru asigurarea cerinţelor de securitate şi sănătate, la locul de muncă
trebuie:
11
Fisa postului, instructiuni proprii privind securitatea si sanatatea in munca si planul de prevenire si protectie

a) să se reducă la minimum vibraţiile inerente sau transmise;


b) să se elimine posibilitatea basculării planului de lucru;
c) să fie posibilă reglarea înălţimii mesei fără risc de coborâre bruscă şi deci, de rănire;
d) să nu se utilizeze obiecte improvizate pentru fixarea echipamentului de calcul.
e) să se reducă la niveluri neglijabile emisiile de ozon produse de
imprimante laser, aparate tip xerox etc.
Art. 51. Conductorii electrici şi cablurile trebuie să respecte următoarele condiţii:
a) să nu prezinte risc de electrocutare la trecerea pe planul de lucru sau pe sol;
b) să aibă o lungime suficientă pentru a se adapta la nevoile reale şi previzibile ale utilizatorilor, inclusiv în cazul unei reamenajări a încăperii;
c) să asigure accesul uşor iar întreţinerea să se efectueze fără întreruperea activităţii;
d) cablajul trebuie să corespundă întregului domeniu de reglare a planurilor de lucru.
Conductorii electrici nu vor traversa căile de acces fără a fi protejaţi împotriva deteriorărilor mecanice.
Art. 52. Se interzice lucrătorilor să utilizeze echipamentele de muncă pentru care nu au fost instruiţi.
Art. 53. Punerea sub tensiune a tablourilor de distribuţie va fi efectuată numai de
către personalul autorizat în acest scop. Se interzice personalului de deservire a
echipamentelor de muncă să intervină la tablouri electrice, prize, ştechere, cordoane
de alimentare, grupuri stabilizatoare, instalaţii de climatizare sau la orice alte instalaţii
auxiliare specifice.
Art. 54.La punerea sub tensiune a calculatoarelor electronice se vor respecta, în ordine, următoarele prevederi:
a) verificarea temperaturii şi umidităţii din sală;
b) verificarea tensiunii la tabloul de alimentare;
c) punerea sub tensiune a unităţii centrale, prin acţionarea butonului
corespunzător de pe panoul unităţii centrale;
d) punerea sub tensiune a echipamentelor periferice prin acţionarea
butoanelor corespunzătoare de pe panourile de comandă, în
succesiunea indicată în documentaţia tehnică a calculatorului.
Art. 55. Scoaterea de sub tensiune a calculatoarelor electronice se va realiza în
succesiunea inversă celei prevăzute la punerea sub tensiune.
Art. 56. Punerea în funcţiune a unui echipament după revizii sau reparaţii se va face numai după ce personalul autorizat să efectueze revizia sau reparaţia
confirmă în scris că echipamentul respectiv este în bună stare de funcţionare.
Art. 57. Se interzice efectuarea oricărei intervenţii în timpul funcţionării echipamentului de calcul.
Art. 58. Funcţionarea echipamentelor de calcul va fi permanent supravegheată
pentru a se putea interveni imediat ce se produce o defecţiune. Se interzice
continuarea lucrului la echipamentul de calcul atunci când se constată o defecţiune a
12
Fisa postului, instructiuni proprii privind securitatea si sanatatea in munca si planul de prevenire si protectie

acestuia. Remedierea defecţiunilor se va realiza numai de către personalul de


întreţinere autorizat.
Art. 59. Dacă în timpul funcţionării echipamentului de calcul se aud zgomote
deosebite, acesta va fi oprit şi se va anunţa personalul de întreţinere pentru control şi remediere.
Art. 60. Se interzice conectarea echipamentelor de calcul la prize defecte sau fără legătură la pământ.
Art. 61. Înlocuirea siguranţelor la instalaţiile electrice se va face numai de către personalul autorizat în acest scop.
Art. 62. Orice intervenţie în timpul funcţionării imprimantelor, permisă în documentaţia tehnică, se va realiza cu luarea măsurilor de evitare a
antrenării părţilor corpului de către imprimantă.
Art. 63. În timpul funcţionării calculatorului, uşile de acces la sala serverelor nu se vor bloca sau încuia, pentru a permite evacuarea rapidă, în caz de
pericol, a personalului de deservire.
Art. 64. Se interzice consumul alimentelor pe masa suport a calculatorului sau deasupra tastaturii.
Art. 65. În timpul lucrului la videoterminale, se va evita purtarea ochelarilor coloraţi. Pentru evitarea reflexiilor difuze sau spectrale se vor utiliza filtre
antireflexii (sub formă de reţea, aplicate pe suprafaţa ecranului).
Art. 66. Utilizatorii echipamentelor de calcul prevăzute cu ecran de vizualizare trebuie să cunoască necesitatea şi posibilităţile de reglare a echipamentului
şi mobilierului de lucru. Reglările se vor efectua în raport cu cerinţele sarcinii de muncă, condiţiile de mediu şi cu caracteristicile antropofuncţionale şi
psihofiziologice individuale. Se vor regla în principal:
- luminanţa ecranului, contrastul între caractere şi fond, poziţia ecranului
(înălţime, orientare, înclinare);
- înălţimea şi înclinarea suportului pentru documente;
- înălţimea mesei de lucru (dacă este reglabilă);
- înălţimea suprafeţei de şedere a scaunului, înclinarea şi înălţimea spătarului scaunului.
Art. 67. Orice reparaţie a echipamentelor de calcul se va efectua în conformitate cu prevederile din documentaţia tehnică a calculatorului.
Art. 68. Înainte de începerea oricărei lucrări de reparaţie se vor verifica sculele,
dispozitivele de lucru şi echipamentul individual de protecţie adecvat riscurilor
existente.
Art. 69. Personalul de întreţinere şi reparaţii va verifica existenţa dispozitivelor de protecţie şi a carcaselor şi nu va autoriza punerea în funcţiune a
echipamentului respectiv decât după montarea dispozitivelor şi carcaselor de protecţie.
Art. 70. Se interzice curăţarea echipamentelor în timpul funcţionării acestora.
Art. 71. Suprafeţele ecranelor monitoarelor se vor curăţa periodic de depunerile de praf sau amprente digitale, pentru a nu se reduce lizibilitatea. Curăţarea
se va face numai cu produsele prescrise de producătorul echipamentului.
Art. 72. Conducătorul locului de muncă împreună cu personalul care lucrează la echipamentele electrice vor verifica permanent imposibilitatea atingerii
pieselor aflate normal sub tensiune (carcase intacte şi la locul lor, capace închise, izolaţia cablurilor nedeteriorată, etc.).
Art. 73. Personalul de întreţinere a echipamentelor electrice trebuie să asigure
dotarea circuitelor cu siguranţe fuzibile originale şi calibrate corespunzător şi reglarea
13
Fisa postului, instructiuni proprii privind securitatea si sanatatea in munca si planul de prevenire si protectie

aparatelor de protecţie pentru a deconecta la curentul de reglaj stabilit de proiectant.


Art. 74. Mijloacele şi instalaţiile de protecţie împotriva pericolului de electrocutare vor fi verificate pe baza unui plan de verificări aprobat de conducerea
unităţii.
Art. 75. Se interzice intervenţia la instalaţiile electrice a persoanelor necalificate în meseria de electrician şi neautorizate.
Art. 76. Se evita coborârea sau urcarea scărilor în fugă sau deplasările în alergare pe suprafeţe umede sau alunecoase.
Art. 77. Deplasările pe scările de acces se fac cu privirea aţintită în direcţia de mers.
1. Orice deplasare dintr-o încăpere in alta se va face lent, cu fata înainte. Deschiderea uşii se va face lent pentru a nu accidenta persoana aflata in încăperea alăturata,
in imediata apropiere a uşii. 2. Când trebuie luat un obiect aflat la inaltime, obligatoriu se va folosi o scara sigura.
3. ESTE INTERZIS sa se improvizeze podeţe formate din scaune, cutii, sertare, aşezate unele peste altele, deoarece nefiind stabile, ele se pot răsturna.
4. Pardoselile din încăperi trebuie sa fie întreţinute iar urmele de ulei si apa trebuie înlăturate pentru a se evita alunecările.
5. Pentru protecţia personalului care face curăţenie, cioburile de sticla trebuie învelite si depuse astfel încât sa poată fi uşor identificate de acest personal, de preferat
fiind sa se aşeze pe birou, la vedere.
6. Pentru ridicarea obiectelor, efortul trebuie făcut cu muşchii picioarelor si nu cu cei ai spatelui. Trebuie evitate întinderile rapide ale braţelor si întoarcerile bruşte.
7. Înainte de folosirea unui scaun, trebuie controlata starea lui, după care se potriveşte in poziţie stabila, evitându-se aşezarea pe marginea lui.
8. Înainte de îndepărtarea unui scaun, trebuie sa se asigure ca nu exista pericol de a se răsturna sau a se lovi de alta persoana.
9. ESTE INTERZISA mişcarea de legănare pe doua picioare ale scaunului sau de răsturnare pe spate.
10. ESTE INTERZISA urcarea pe scaunul melc pentru a lua un obiect aflat la inaltime. Pentru aceasta operaţiune se recomanda un taburet solid, un podium sau o
scara corespunzătoare.
11. Pentru evitarea împiedicărilor, sertarele birourilor, fişetelor sau a dulapurilor trebuie închise.
12. Pentru a se evita prinderea degetelor, trebuie apucate bine mânerele atunci când se închid sertarele birourilor sau casele de bani.
13. ESTE INTERZIS sa se deschidă in acelaşi timp mai multe sertare din partea de sus a unui dulap, deoarece ele pot aluneca si produce accidente.
14. Atunci când se foloseşte un cuţit de mana sau o lama pentru tăierea hârtiei, trebuie ţinute degetele cat mai departe posibil de tăişul acestora.
15. La folosirea caterelor pentru lucrări de birou, acestea trebuie introduse in dispozitive de protecţie.
16. In sertarele birourilor trebuie aşezate obiectele tăioase sau ascuţite in compartimente separate.
La producerea unei tăieturi sau răniri, se va folosi trusa de prim ajutor sau se va cere ajutor de specialitate
17. SE INTERZICE cu desăvârşire folosirea in birouri a aparaturii electrice cu efectuarea de cablaje de alimentare improvizate, ştechere defecte etc.
18. SE INTERZICE cu desăvârşire folosirea in birou a mijloacelor de încălzit improvizate care pot provoca scurt-circuite sau suprasolicitari a instalaţiei electrice.
19. SE INTERZICE cu desăvârşire intervenţia neautorizată la prize sau la aparatura electrica cuplata la alimentarea cu energie electrica.

14
Fisa postului, instructiuni proprii privind securitatea si sanatatea in munca si planul de prevenire si protectie

PLAN DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE

Persoana
Loc de Măsuri Acţiuni în
Nr. Măsuri Măsuri de Termen care
muncă/ organizator scopul Obser
Cr Riscuri evaluate Măsuri tehnice igienico- altă de răspunde
post de i realizării -vaţii
t. sanitare natură realizare realizarea
lucru ce măsurii
măsurii
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

15
Fisa postului, instructiuni proprii privind securitatea si sanatatea in munca si planul de prevenire si protectie

1.Lovire de către alte Respectarea regulilor prelucrarea


mijloace de transport la de circulatie . istructiunilo
deplasarea pedestrǎ, r de lucru
accidente rutiere; -IPSSM- Asigurarea
referitor la implementa
Administrator
aceste rii Verificari
Trusa Conducatorul
operatii cu masurilor din partea periodic
medicala locului de
ocazia de conduceri
munca
1. instructajulu prevenire si
i periodic si protectie
ori de cate
ori este
necesar
2.Suprafeţe sau Acordare EIP prelucrarea Trusa Asigurarea Verificari periodic Administrator
contururi periculoase, istructiunilo medicala implementa din partea Conducatorul
înţepătoare sau tăioase; r de lucru rii conduceri locului de
-IPSSM- masurilor munca
referitor la de
aceste prevenire si
operatii cu protectie
ocazia
instructajulu
i periodic si
ori de cate
ori este
necesar

16
Fisa postului, instructiuni proprii privind securitatea si sanatatea in munca si planul de prevenire si protectie

3.Folosirea uneltelor, prelucrarea


sculelor deformate sau istructiunilo
improvizate; r de lucru
-IPSSM- Asigurarea
referitor la implementa
Administrator
aceste rii Verificari
Conducatorul
operatii cu masurilor din partea periodic
locului de
ocazia de conduceri
munca
instructajulu prevenire si
i periodic si protectie
ori de cate
ori este
necesar
4.Electrocutare prin prelucrarea Post prim Asigurarea Verificari periodic Administrator
atingere directǎ şi istructiunilo ajutor implementa din partea Conducatorul
indirectǎ ( prize r de lucru rii conduceri locului de
defecte, cabluri -IPSSM- masurilor munca
dezizolate, aparatură referitor la de
necarcasată etc); aceste prevenire si
operatii cu protectie
ocazia
instructajulu
i periodic si
ori de cate
ori este
necesar

17
Fisa postului, instructiuni proprii privind securitatea si sanatatea in munca si planul de prevenire si protectie

5.Lucrul cu substanţe Acordare EIP prelucrarea


toxice - mortar etc.; istructiunilo
r de lucru
-IPSSM- Asigurarea
referitor la implementa
Administrator
aceste rii Verificari
Post prim Conducatorul
operatii cu masurilor din partea periodic
ajutor locului de
ocazia de conduceri
munca
instructajulu prevenire si
i periodic si protectie
ori de cate
ori este
necesar
6.Calamitǎţi prelucrarea Asigurarea Verificari periodic Administrator
naturale( seisme, etc) istructiunilo implementa din partea Conducatorul
r de lucru rii conduceri locului de
-IPSSM- masurilor munca
referitor la de
aceste prevenire si
operatii cu protectie
ocazia
instructajulu
i periodic si
ori de cate
ori este
necesar

18
Fisa postului, instructiuni proprii privind securitatea si sanatatea in munca si planul de prevenire si protectie

7.Temperatura aerului Acordare EIP prelucrarea


ridicată pe perioada Acordare alimentatie istructiunilo
caniculara; de protectie r de lucru
-IPSSM- Asigurarea
referitor la implementa
Administrator
aceste rii Verificari
Trusa Conducatorul
operatii cu masurilor din partea periodic
medicala locului de
ocazia de conduceri
munca
instructajulu prevenire si
i periodic si protectie
ori de cate
ori este
necesar
8.Curenţi de aer; Acordare EIP prelucrarea Trusa Asigurarea Verificari periodic Administrator
istructiunilo medicala implementa din partea Conducatorul
r de lucru rii conduceri locului de
-IPSSM- masurilor munca
referitor la de
aceste prevenire si
operatii cu protectie
ocazia
instructajulu
i periodic si
ori de cate
ori este
necesar

19
Fisa postului, instructiuni proprii privind securitatea si sanatatea in munca si planul de prevenire si protectie

9.Pulberi ,praf, etc; .acordare EIP prelucrarea


istructiunilo
r de lucru
-IPSSM- Asigurarea
referitor la implementa
Administrator
aceste rii Verificari
Trusa Conducatorul
operatii cu masurilor din partea periodic
medicala locului de
ocazia de conduceri
munca
instructajulu prevenire si
i periodic si protectie
ori de cate
ori este
necesar
10.Operaţii, reguli, prelucrarea Trusa Asigurarea Verificari periodic Administrator
procedee greşite pentru istructiunilo medicala implementa din partea Conducatorul
îndeplinirea sarcinii de r de lucru rii conduceri locului de
muncă; -IPSSM- masurilor munca
referitor la de
aceste prevenire si
operatii cu protectie
ocazia
instructajulu
i periodic si
ori de cate
ori este
necesar

20
Fisa postului, instructiuni proprii privind securitatea si sanatatea in munca si planul de prevenire si protectie

11.Efort dinamic prelucrarea


istructiunilo
r de lucru
-IPSSM- Asigurarea
referitor la implementa
Administrator
aceste rii Verificari
Trusa Conducatorul
operatii cu masurilor din partea periodic
medicala locului de
ocazia de conduceri
munca
instructajulu prevenire si
i periodic si protectie
ori de cate
ori este
necesar
12.Poziţii de lucru prelucrarea Post prim Asigurarea Verificari periodic Administrator
forţate sau vicioase istructiunilo ajutor implementa din partea Conducatorul
producătoare de r de lucru rii conduceri locului de
afecţiuni ale sistemului -IPSSM- masurilor munca
osteo-muscular; referitor la de
aceste prevenire si
operatii cu protectie
ocazia
instructajulu
i periodic si
ori de cate
ori este
necesar

21
Fisa postului, instructiuni proprii privind securitatea si sanatatea in munca si planul de prevenire si protectie

13.Operaţii repetitive prelucrarea


de ciclu scurt sau istructiunilo
extrem de complex, r de lucru
monotonia muncii şi -IPSSM- Asigurarea
ritm mare de muncă în referitor la implementa
Administrator
timpul îndeplinirii aceste rii Verificari
Trusa Conducatorul
sarcinii de muncă; operatii cu masurilor din partea periodic
medicala locului de
ocazia de conduceri
munca
instructajulu prevenire si
i periodic si protectie
ori de cate
ori este
necesar
14.Cădere de la acelaşi prelucrarea Post prim Asigurarea Verificari periodic Administrator
nivel prin alunecare, istructiunilo ajutor implementa din partea Conducatorul
împiedicare, r de lucru rii conduceri locului de
dezechilibrare, cadere -IPSSM- masurilor munca
de la ianltime; referitor la de
aceste prevenire si
operatii cu protectie
ocazia
instructajulu
i periodic si
ori de cate
ori este
necesar

22
Fisa postului, instructiuni proprii privind securitatea si sanatatea in munca si planul de prevenire si protectie

15.Neutilizarea Utilizarea prelucrarea


echipamentului echipamentului istructiunilo
individual de protecţie; individual de r de lucru
protecţie -IPSSM-
Asigurarea
corespunzător.Instruir referitor la
implementa
ea personalului aceste Administrator
rii Verificari
privind folosirea EIP operatii cu Achizitionar Conducatorul
masurilor din partea periodic
ocazia ea de EIP locului de
de conduceri
instructajulu munca
prevenire si
i periodic si
protectie
ori de cate
ori este
necesar

16.Relaţii primare prelucrarea Trusa Asigurarea Verificari periodic Administrator


necorespunzătoare istructiunilo medicala implementa din partea Conducatorul
(relaţii neprincipiale r de lucru rii conduceri locului de
între colegi sau cu şefii, -IPSSM- masurilor munca
stări tensionate, referitor la de
agresiuni verbale sau aceste prevenire si
fizice, deficienţe în operatii cu protectie
sistemul de ocazia
comunicare); instructajulu
i periodic si
ori de cate
ori este
necesar

23
Fisa postului, instructiuni proprii privind securitatea si sanatatea in munca si planul de prevenire si protectie

17.Lipsa de satisfacţie prelucrarea Control Asigurarea Verificari periodic Administrator


în muncă; istructiunilo medical implementa din partea Conducatorul
r de lucru periodic rii conduceri locului de
-IPSSM- masurilor munca
referitor la de
aceste prevenire si
operatii cu protectie
ocazia
instructajulu
i periodic si
ori de cate
ori este
necesar

24
Fisa postului, instructiuni proprii privind securitatea si sanatatea in munca si planul de prevenire si protectie

18.Nerespectarea Se interzice prelucrarea


disciplinei la locul de admiterea la lucru a istructiunilo
muncă prin prezentarea persoanelor cu stare r de lucru
la serviciu obosit sau în fizică sau psihică -IPSSM-
stare de ebrietate, necorespunzătoare. referitor la
consumul de alcool în Se interzice aceste
timpul programului; admiterea la lucru a operatii cu
persoanelor în stare ocazia
de ebrietate precum şi instructajulu Asigurarea
introducerea sau i periodic si implementa
Administrator
consumarea ori de cate Control rii Verificari
Conducatorul
băuturilor alcoolice în ori este medical masurilor din partea periodic
locului de
unitate. necesar periodic de conduceri
munca
Personalul este prevenire si
obligat să respecte protectie
disciplina la locul de
muncă
Efectuarea de
controale periodice
cu alcoolscopul la
începerea şi în timpul
programului de
lucrului

25