Sunteți pe pagina 1din 4

CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE nr.

_______/___________

Incheiat astazi: ___________

I. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. Petrisor Catalin Mihai , persoana fizica romana, cu sediul in Recea Nr 48, judet Brasov , titular
a contului RO27BTRLRONCRT0284266401 deschis la Banca Transilvania , in calitate de
VANZATOR

si

1.2. SC DUMAGAS AGRI SRL, persoana juridica romana, cu sediul in sat Braniste, Com. Podari,
Str. Calafatului, Nr. 117, judetul Dolj inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul
Dolj sub nr. J16/71/2010, avand CUI RO26425331, reprezentata prin Dl. DUGAESESCU MIHAI
- administrator, in calitate de CUMPARATOR

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Obiectul contractului îl constituie vânzarea către cumpărător a cantităţii de:

- 75 tone porumb

Specificație de calitate:

- Umiditate: max 14 %;

III. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Prezentul contract se incheie pe perioada cuprinsa intre: 23.10.2019 - 15. 12. 2019

3.2. Partile contractante pot conveni prelungirea prezentului contract prin incheierea, in scris, a
unui act aditional semnat de ambele parti.

IV. TERMENE DE LIVRARE

4.1. Vanzatorul se obliga sa livreze marfa in conditii de livrare: FERMA BRANET - judet OLT, in
perioada 23.10.2019 - 15 . 12 . 2019
V. PRETUL CONTRACTUAL. CONDITII DE PLATA:

5.1. Pentru marfa care se incadreaza in conditia de calitate: Pretul contractului este de 650
lei/tona pt porumb livrate la ferma cumparatorului: Branet, judet Olt, TVA taxare inversa,
Pretul nu contine TVA.

VI. MODALITATI DE PLATA SI CONDITII

6.1. Plata se va efectua in contul iban: ___________________________ al vanzatorului, specificat


inprezentul contract. Plata se va efectua in baza facturii emise de vanzator.

6.2. Pretul contractual se va plati :

a) Valoarea marfii se va plati in ziua emiterii facturii fiscale sau in ziua urmatoare, dupa cantarire
la destinatar, in functie de programul bancilor dupa primirea facturii;

b) Contractul prezent de cumparare semnat si stampilat;

6.3. Cu ocazia livrarii, Vanzatorul va prezenta urmatoarele documente: - Declaratia de origine a


marfii; - Alte documente doveditoare, conform dispozitiilor legale, daca este cazul.

VII. AMBALAJUL SI MARCAREA 7.1. Marfa se livreaza vrac.

VIII. CONTROLUL SI RECEPTIA MARFII

8.1. Vanzatorul este obligat sa predea marfa si sa transfere cumparatorului proprietatea asupra
produselor.

8.2. Cumparatorul se obliga sa preia marfa dupa ce a fost efectuata livrarea ei cantitativa si
calitativa.

IX. TRANSFERUL PROPRIETATII SI RISCULUI MARFII :

9.1. Proprietatea marfii se transfera de la Vanzator la Cumparator in momentul livrarii ;

9.2. Riscurile asupra marfii se transfera de la Vanzator la Cumparator in momentul livrarii.

X. MODUL DE EFECTUARE A TRANSPORTULUI

10.1. Transportul se va efectua de catre VANZATOR cu mijloace proprii si este inclus in pretul
de livrare

XI. INVALIDAREA PARTIALA

11.1. Rezilierea totala sau partiala a clauzelor contractului nu are nici un efect asupra obligatiilor
deja scadente intre parti.
11.2. Prevederile alineatului precedent nu sunt de natura sa inlature raspunderea partii care, din
vina sa, a determinat incetarea contractului.

XII. REZILIEREA CONTRACTULUI:

12.1. In situatia in care oricare dintre parti nu isi executa obligatiile prevazute in prezentul
contract, cealalta parte poate, la alegerea sa, sa rezilieze unilateral contractul, in conformitate cu
prevederile art. 1552 Cod Civil. In aceasta situatie, partea indreptatita poate solicita de la partea
care nu si-a executat obligatiile contractuale, neexecutare ce a condus la reziliere, un cuantum de
0,15% din valoarea marfii neachitate si/sau nelivrate, cu titlu de daune interese.

XIII. RASPUNDERE CONTRACTUALA

13.1. Întârzierea de drept în executarea obligatiilor contractuale va opera în temeiul art. 1523 Cod
civil prin simpla împlinire a termenului stabilit pentru executarea acestuia.

13.2.Declaratii si garantii: a) Vanzatorul declara pe proprie raspundere ca marfa care face obiectul
prezentului contract nu este vanduta, grevata de ipoteci sau sarcini de vreun fel in tot sau in parte,
nu face obiectul nici unui litigiu sau pretentii de vreun fel, si nu exista nici un impediment faptic
sau juridic ce ar putea impiedica incheierea prezentului contract de vanzare cumparare sau
vreuna din operatiunile care se incheie sau se vor incheia in legatura cu respectivul contract.

b) Vanzatorul declara pe proprie raspundere, sub sanctiunea prevederilor Codului Penal privind
declaratia in fals, ca nu este inregistrat ca persoana juridica inactiva din punct de vedere fiscal de
catre ANAF. Concomitent Vanzatorul confirma ca isi desfasoara activitatea si operatiunile de
afaceri cu respectarea prevederilor Codului Fiscal si a legislatiei fiscale in vigoare.

c) Vanzatorul declara si garanteaza ca este o societate inregistrata in mod legal si care


functioneaza in conformitate cu dispozitiile legale referitoare la societatile comerciale. Vanzatorul
declara si garanteaza pe cumparator ca detine toate autorizatiile, avizele si licentele prevazute de
legea romana pentru desfasurarea activitatii de producere/ comercializare a marfurilor ce fac
obiectul prezentului contract.

d) Vanzatorul declara ca are cunostinta de dispozitiile OUG 12/2006 si garanteaza ca marfa ce


face obiectul prezentului contract indeplineste cerintele OUG 12/2006. Partile convin ca, in
situatia in care Cumparatorul este sanctionat de autoritati sau este actionat in instanta de o terta
persoana ca urmare a declararii eronate a provenientei sau originii marfii de catre Vanzator si
nerespectarii dispozitiilor legale sus mentionate, acesta din urma va suporta contravaloarea
oricarei amenzi sau penalitati pe care Cumparatorul este obligat sa le plateasca, precum si a altor
cheltuieli conexe (onorarii de avocat, cheltuieli de executare, taxe judiciare etc).

XIV. SOLUTIONAREA LITIGIILOR


14.1. In cazul in care rezolvarea neintelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, ele vor fi supuse
spre solutionare de catre Instantelor de Judecata de drep comun competente, conform legislatiei
in vigoare.

XV. INCETAREA CONTRACTULUI

15.1. Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unui/unei
tribunal arbitral/instante judecatoresti, in cazul in care una dintre parti:este declarata in stare de
incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de lichidare (faliment) inainte de inceperea
executarii prezentului contract

15.2. Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica
celeilalte parti, cu cel putin 5 zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele.

15.3. Prezentul contract este valabil si semnat pe fax.

VANZATOR CUMPARATOR

S-ar putea să vă placă și