Sunteți pe pagina 1din 17

Județul Ilfov

Școala Gimnazială nr1 Bragadiru

Nr. înreg. Vizat, Director:


Profesor: Morari V. Diana
An şcolar: 2019-2020
Programa clasei a V-a Vizat, şef comisie:

EDUCAŢIE PLASTICĂ
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ, CLASA a V-a

Competenţe generale:
1. a recepta cu sensibilitate și spirit critic mesajele artistic - vizuale în scopul formării culturii artistice de bază;
2. a utiliza instrumente și tehnici variate specifice artelor vizuale plastice și decorative;
3. a-și exprima ideile, sentimentele și mesajele, utilizând limbajul artistic - vizual în contexte variate.

Valori şi atitudini:
1. Receptarea cu sensibilitate și spirit critic a mesajelor artistic - vizuale în scopul formării culturii artistice de bază.
1.1. Conștientizarea existenței unui mesaj transmis prin limbaj artistic:
- exerciții de concentrare a atenției asupra unei lucrări de artă pentru a percepe ceea ce aceasta comunică;
- activarea percepției simultane asupra imaginii în ansamblul ei;
- exerciții de parcurgere a drumului compozițional;

1.2 Observarea elementelor de limbaj în lucrări de artă și în compoziții proprii:


- exerciții de observare a prezenței și a rolului elementelor de limbaj plastic în lucrări de artă;
- discutarea expresivității limbajului în lucrările proprii;

1
1.3 Observarea diferențelor între forme de comunicare artistică, plastică și decorativă, care apar de-a lungul timpului, în diferite
culturi:
- vizionarea unor imagini și/sau filme care prezintă creații specifice;
- susținerea unor discuții pe teme date - realizarea de schițe după imagini;

2. Utilizarea de instrumente și tehnici variate specifice artelor vizuale, plastice și decorative:


2.1. Utilizarea adecvată a diferitelor instrumente, materiale și tehnici specifice artelor vizuale, plastice și decorative:
- trasarea de linii în duct continuu, subțire-gros, hașuri, linii punctate, întrerupte etc., utilizând creioane, tuș, pensule și/ sau prin modelare;
- tratarea picturală a unor suprafețe utilizând pensule de diferite mărimi;
- modelarea unor volume cu mâna și/sau utilizând diferite ustensile specifice (eboșoare, inele etc.);

2.2. Explorarea registrului expresiv al limbajului plastic utilizând tehnici specifice:


- exerciții de obținere a diverselor tipuri de puncte, linii, pete, forme cu ajutorul creioanelor și/ sau a cărbunelui de desen, pensulelor, prin colaje și
prin modelare;
- realizarea de amestecuri ale culorilor și nonculorilor pentru obținerea culorilor binare, binare de gradul 2, a nuanțelor tonurilor și a
degradeurilor;
- realizarea unor degradeuri prin valorație pe suprafețe date utilizând creioane, cărbune - realizarea unor degradeuri prin tehnicile culorilor de apă,
utilizând pensule;
- experiențe practice cu diferite materiale și tehnici;

3. Exprimarea ideilor, sentimentelor și a mesajelor, utilizând limbajul artistic-vizual în contexte variate;


3.1. Crearea de produse artistice:
– organizarea unei suprafeței date folosind puncte, linii, pete;
– realizarea de compoziții închise/ deschise pe teme date;
– realizarea de compoziții cu un centru de interes pe teme date;
- realizarea de compoziții unitare pe teme date;

2
- organizarea spațiului plastic pe baza posibilităților variate de trasare a liniei;
– tratarea picturală a unor suprafețe în cadrul unei compoziții în care sunt folosite culorile calde și/ sau culorile reci;
– tratarea picturală a unor suprafețe în cadrul unei compoziții în care este folosit contrastul unei perechi de culori complementare;
– aplicații pentru structurarea imaginii artistice utilizând culori calde și/ sau reci și non-culori;
– aplicații pentru structurarea imaginii artistice pe baza contrastelor perechilor de culori complementare;

3.2. Implicarea în evenimente culturale școlare și extrașcolare care valorifică artele vizuale
- pregătirea unor expoziții în școală (selecție, panotare, vernisare, premiere);
- pregătirea unor expoziții în afara școlii cu diverse ocazii;
- participarea la concursuri locale;
- vizite în atelierele unor artiști;
- comentarea, în scris, a unor lucrări de artă;

CONŢINUTURI:
Domenii de conţinut
1. Limbajul plastic. Prezentarea domeniului artelor plastice: ramuri, genuri, spaţiul plastic;
2. Elemente de limbaj plastic: punct, linie, pată, formă bi și tridimensională, culoare, valoare;
3. Culorile spectrului solar;
4. Clasificarea culorilor, conform teoriei constructive despre culoare (culori primare, binare de gradul 1 şi 2, calde şi reci, complementare) şi non-
culori
5. Amestecuri cromatice şi acromatice; nuanţe şi griuri;
6. Efectele emoționale ale acordurilor de culori;
7. Contrastele valorice între lumină și umbră;
8. Noțiuni de cultură artistică; vedere de ansamblu asupra istoriei artei universale; periodizare (pe continente și milenii);
9. Tehnici specifice artelor plastice;

3
10. Materiale şi tehnici de lucru (în prezent și de-a lungul timpului);
11. Desenul în creion, cărbune.
12. Pictura în culori de apă.
13. Modelajul în lut;
14. Tratarea picturală;
15. Activarea simțurilor prin materialele din care sunt făcute obiectele de artă asupra privitorului.
16. Experiențe cu diferite tehnici;
17. Compoziția plastică;
18. Despre imaginea plastică.
19. Imaginea plastică bidimensională, plană;
20. Noțiuni de compoziție: Compoziția liberă. Unitatea compoziției;
21. Compoziții cu dominantă verticală, orizontală, oblică;
22. Organizarea spațiului plastic închis sau deschis prin linie și pată;
23. Centrul de interes;
24. Proiecte și evenimente;
25. Mapa de lucrări;
26. Vizite în atelierele unor artiști;
27. Comentariu de artă.

*Notă: 1. Conținuturile vor fi abordate din perspectiva competențelor specifice. Activitățile de învățare sugerate oferă o imagine posibilă privind
contextele de dobândire a acestor competențe.

4
EDUCAŢIE PLASTICĂ
Planificare anuală, clasa a V-a

Nr. Unitatea de învăţare Competenţe specifice Nr. de Săptămâna Observați


crt. Conţinuturi ore i
1. Limbajul plastic. 1.1 - să folosească adecvat materialele şi 2 Semestru
Prezentarea domeniului instrumentele de lucru; Ramuri ale artelor plastice S1 lI-
artelor plastice: ramuri, 4.2- diferenţierea ramurilor specifice artelor 1 S2 15
genuri, spaţiul plastic. plastice, opera autentică de kitsch, originalul Fenomenul Kitsch 1 săptămân
de reproducere. i
Probă
practică
de
aptitudini
– 45 min.
1.1 utilizarea adecvată a materialelor şi 6 - Peisaje
Elemente de limbaj instrumentelor de lucru; Punctul: expresivitate și 1 S3 de toamnă
2. plastic: punct, linie, pată, 2.1 punctul ca element plastic și de semnificație. S4 doar din
formă bi și ornamentare decorativă; Linia: expresivitate și 1 S5 linii/doar
tridimensională, culoare, 2.2 linia ca element plastic și de ornamentare semnificație. S6 din
valoarea. decorativă – elemente constructive; Forme naturale - forme 2 S7 puncte;
3.3 obţinerea unor expresivităţi ale punctului plastice, plane și spațiale. S8 - Frunze
ori ale liniei ca ornamente decorative; Pata. Ce este pata? 1 colorate
4.3 organizarea elementelor de limbaj plastic Imaginea bi și 1 doar din
într-un spațiu dat. tridimensională. linii;
- Focul lui
Sumedru
- Dovleci
de
Hallowee
n
5
Metode
diverse de
obținere a
liniei /
punctului

1.2 identificarea grupelor de culori din 2


3. Culorile spectrului solar cercul cromatic; Cercul cromatic (Itten); S9 - Cercul
1.1 utilizarea adecvată a materialelor şi Culorile primare, secundare; 1 S10 lui Itten
instrumentelor de lucru Amestrecuri coromatice 1 - Vază
3.1 obţinerea tratării decorative a suprafeţei fizice. decorativă
în culorile
curcubeul
ui.
1.2 indentificarea grupelor de culori din 5 -
cercul cromatic; Culorile primare, secundare, 2 S11 Elemente
4. Clasificarea culorilor - 1.3 înțelegerea fenomenului percepției terțiare; S12 de
conform teoriei culorilor; Culorile calde şi culorile reci 1 S13 Crăciun
constructive despre 1.1 utilizarea adecvată a materialelor şi Culorile complementare 1 S14 (peisaj,
culoare. instrumentelor de lucru. Nonculorile 1 S15 felicitare
*elemente constructive şi semne plastice etc.)

21.12.
2019 –
12.01.
2020

5. Amestecuri cromatice şi 1.1 utilizarea adecvată a materialelor şi 5 Semestru


acromatice; nuanţe şi instrumentelor de lucru; Amestecuri acromatice 1 l al II-lea
griuri. 3.1 reprezentarea trăsăturilor caracteristice Amestecuri cromatice 1 S16 20
ale unor structuri preferate din natură; Nunațe 1 S17 săptămâni
3.2 utilizarea unei forme obţinută prin Griuri 1 S18
transformarea structurilor naturale în Contrastele valorice între 1 S19 Structuri
structuri plastice; lumină și umbră; S20 preferate
1.4 obținerea de contraste cromatice prin Structuri naturale din
amestecul culorilor cu alb și negru; reinterpretate în spațiul plastic. natură.
4.1 obţinerea tratării decorative a suprafeţei

6
2.1 reprezentarea trăsăturilor caracteristice 2
ale unor structuri preferate din natură; Cum putem să transmitem
6. Efectele emoționale ale 1.1 utilizarea adecvată a materialelor şi emoțiile într-o lucrare plastică 2 S21
acordurilor de culori. instrumentelor de lucru; / tablou cu ajutorul culorilor. S22
2.2 utilizarea unei forme obţinută prin
transformarea structurilor naturale în
structuri plastice.
7. Mirajul simțurilor. 1.1 utilizarea adecvată a materialelor şi Materiale și tehnici de lucru 4
instrumentelor de lucru; de-a lungul timpului:
1.5 indentificarea unor materiale și tehnici, a - Grafica 1 S23
funcției lor expresive și a relației dintre - Pictura 1 S24
lumină și umbră; - Sculptura și modelajul 1 S25
1.6. indentificarea unor materiale și tehnici, Desenul în creion, cărbune. 1 S26
a funcției lor expresive și a relației dintre Tratarea picturală (pictura în În S23 se
imaginea lor bi- și tridimensională și de culori de apă) derulează
ambient. Modelajul în lut. Școala
Altfel (27
-.03.2020

3.04.2020
)
8. Arta în compoziție. 4.2- diferenţierea ramurilor specifice artelor - Imaginea plastică 3 06 –
plastice, opera autentică de kitsch, originalul bidimensională, plană. 21.04.202
de reproducere. - Compoziția liberă. 1 S27 0
- Compozițiile cu dominantă S28 Vacanța
pe verticală, orizontală, oblică S29 de
- Organizarea spațiului închis 1 primăvară
sau deschis prin linie și pată.
- Centrul de interes. 1

7
9. *4.1 identificarea trăsăturilor specifice 5
Noțiuni de cultură artelor plastice din antichitate pe diferite Arta Egiptului antic S30
artistică continente; Arta Greciei antice 1 S31
Vedere de ansamblu 4.2 diferenţierea ramurilor şi a genurilor Arta Romei antice 1 S32
asupra istoriei artei artelor plastice, opera de artă autentică de Cele şapte minuni ale lumii 1 S33
universale; periodizare kitsch, originalul de reproducere; antice. 2 S34
(pe continente și milenii) 2.3 Manifestarea iniţiativei în aprecierea
critică a operei de artă, compararea
propriului punct de vedere cu părerile
celorlalţi.
10. Comentariu de artă. 2.3 Manifestarea iniţiativei în aprecierea Vizite în atelierele unor
critică a operei de artă, compararea artiști; 1
propriului punct de vedere cu părerile Comentariu de artă; S35
celorlalţi. Evaluarea portofoliului
4.1 identificarea trăsăturilor specifice (Mapa de lucrări). Vacanța
artelor plastice din antichitate de vară
4.2 diferenţierea ramurilor şi a genurilor 13 iunie -
artelor plastice, opera de artă autentică de 13 sept.
kitsch, originalul de reproducere

8
Nr. înreg. Vizat, Director:

Profesor: Morari V Diana

An şcolar: 2019 – 2020 Vizat, Șef comisie:

EDUCAŢIE PLASTICĂ

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ, CLASA a VII-a

Competenţe generale:

1. a recepta cu sensibilitate și spirit critic a mesajelor artistic - vizuale în scopul formării culturii artistice de bază;

2. a utiliza instrumente și tehnici variate specifice artelor vizuale plastice și decorative;

3. exprimarea ideilor, sentimentelor și a mesajelor, utilizând limbajul artistic - vizual în contexte variate.

Valori şi atitudini:

1. Receptarea cu sensibilitate și spirit critic a mesajelor artistic - vizuale în scopul formării culturii artistice de bază:

1.1 Interpretarea de mesaje și semnificații transmise prin limbaj artistic în cazul artelor decorative.

- exerciții de analiză a expresivității limbajului vizual în lucrări de artă decorativă ;

- observarea părților componente ale unui ansamblu de vestimentație

- identificarea corespondențelor dintre destinația unui spațiu ambiental și mijloacele de expresie folosite de proiectant (de exemplu, cromatică,

lumină, elemente de decorație).


9
1.2 Analizarea valențelor expresive ale limbajului plastic în compoziții diverse;

- descrierea unor creații artistice în paralel cu conștientizarea diferitelor reacții proprii;

- joc de rol (de exemplu, de ghid/ interpret local de inițiere în comunicarea de tip artistic).

1.3 Recunoașterea unor forme de comunicare artistică, plastică și decorativă, pe teritoriul României

- realizarea unor organizatori grafici ale caracteristicilor fiecărui secol studiat

- comentarea imaginilor

- vizionarea de filme documentare

- exerciții de argumentare a preferințelor în ceea ce privește diferite lucrări de artă

2. Utilizarea de instrumente și tehnici variate specifice artelor vizuale plastice și decorative:

2.1. Utilizarea limbajului plastic, a tehnicilor și instrumentelor variate în cadrul studiului după natură și/ sau compoziției

– realizarea aceleiași compoziții tematice, folosind diferite tehnici și instrumente;

– desenarea, după natură, a unor obiecte, evidențiind fiecare etapă de studiu (paginație, construcție, valorație);

2.2. Valorificarea valențelor expresive ale limbajului plastic în studiul după natură și/sau compoziției;

– realizarea de schițe după natură în diverse tehnici rapide (pensulă, băț, pană etc.);

– realizarea unei compoziții plecând de la realitatea obiectivă, folosind contrastul extrem al scării valorice, în tehnica creion sau tuș;

– obținerea elementelor de limbaj prin tehnici grafice și de pictură.

3. Exprimarea ideilor, sentimentelor și a mesajelor, utilizând limbajul artistic - vizual în contexte variate:

3.1. Explorarea unor modalități noi de exprimare a ideilor, sentimentelor și mesajelor prin compoziții plastice

– realizarea de motive decorative folosind tehnici diverse;

– realizarea de compoziții folosind redarea în perspectivă a formelor;

10
– realizarea de studii după natură;

– realizarea de peisaje cu ajutorul perspectivei libere.

3.2. Conceperea de produse artistice creative, originale și funcționale, în cadrul unor evenimente la nivel local sau la nivel de comunitate

– organizarea unor expoziții în afara școlii în scopul promovării/ evidențierii talentelor;

– participarea la diverse evenimente culturale în școală sau în comunitate.

CONŢINUTURI:

Domenii de conţinut:

1. Redarea în perspectivă a liniei, a suprafeţei şi a volumului: natura statică, peisaj;

2. Studii după natură (natură statică, peisaj);

3. Modularea formelor și texturilor prin valoare ;

4. Efectul spaţial al culorilor;

5. Valoraţie creion – cărbune;

6. Compoziţia plastică cu mai multe centre de interes - compoziţia statică şi compoziţia dinamică;

7. Compoziţia decorativă; principii decorative: stilizarea, simetria, repetiţia, alternanţa şi jocul de fond;

8. Privire de ansamblu asupra istoriei artei de pe teritoriul României - periodizare pe milenii și secole;

9. Portofoliu de documentare.

11
PLANIFICARE ANUALᾸ

Anul școlar 2019-2020

Nr. Unitatea tematică Competențe specifice Conținuturi vizate Săptămâna Nr. Observații
crt. ore

1. Limbajul plastic 1.2 Analizarea valențelor expresive ale Semestrul I -


(recapitulare) limbajului plastic în compoziții diverse;
1. Instrumente și materiale de lucru în artele 15 săptămâni
3.2. Conceperea de produse artistice plastice
creative, originale și funcționale, în S1 2
cadrul unor evenimente la nivel local 2. Tehnici de lucru Stilul personal
S2
sau la nivel de comunitate de lucru
3. Amprenta personală.

2. Limbajul plastic. 2.1. Utilizarea limbajului plastic, a


tehnicilor și instrumentelor variate în
Perspectiva. cadrul studiului după natură; 1. Redarea în perspectivă a liniei, a suprafeţei şi a S3 Perspectiva
volumului liniară
2.2. Valorificarea valențelor expresi-ve S4
ale limbajului plastic în studiul după 2. Studiu după natură Perspectiva
S5 volumului
natură și/sau compoziției;
3. Modularea formelor și texturilor prin valoare
S6 9 Perspectiva și
3.1 Valorizarea propriilor idei și a
4. Natura statică iluziile optice
sentimentelor exprimate prin limbaj S7
plastic în cadrul unor compoziții 5. Efectul spațial al culorilor.
S8 Peisaj de
proprii;
toamnă
3.2. Conceperea de produse artistice S9
Detaliile dintr-
creative, originale și funcționale, în S10 un peisaj
cadrul unor evenimente la nivel local
sau la nivel de comunitate. S11 Natura statică

12
Halloween

3. Tehnici specifice 2.2. Valorificarea valențelor expresive


artelor plastic. ale limbajului plastic în studiul după
natură și/sau compoziției; 1. Tehnici grafice. Valorația în creion. S12

3.1 Valorizarea propriilor idei și a 2. Valorația în cărbune. S13 4


sentimentelor exprimate prin limbaj
S14
plastic în cadrul unor compoziții
proprii; S15 21.12.2019 –
12.01.2020
3.2. Conceperea de produse artistice
creative, originale și funcționale, în
cadrul unor evenimente la nivel local
sau la nivel de comunitate.

4. Compoziția plastică. 2.2. Valorificarea valențelor expresive 1. Compoziția statică și compoziția dinamică Semestrul al
ale limbajului plastic în studiul după II-lea
2. Centrele compoziționale: centrul de interes S16
natură și/sau compoziției;
20
3.1 Valorizarea propriilor idei și a 3. Compoziția plastică cu mai multe centre de S17 săptămâni
sentimentelor exprimate prin limbaj interes.
S18
plastic în cadrul unor compoziții
proprii; S19 5

S20

13
5. Compoziția plastică 1.1 Interpretarea de mesaje și
în artele decorative. semnificații transmise prin limbaj
artistic în cazul artelor decorative; 1. Compoziția decorativă: stilizarea. S21 În S23 se
derulează
2.1. Utilizarea limbajului plastic, a 2. Principii decorative: repetiția, alternața, simetria S22 Școala Altfel
tehnicilor și instrumentelor variate în (27.03.-03.
3. Jocul de fond. S23 7
cadrul studiului după natură și/ sau 04.2020)
compoziției; S24

2.2. Valorificarea valențelor expresive S25


ale limbajului plastic în studiul după
natură și/sau compoziției. S26

3.1. Explorarea unor modalități noi de S27


exprimare a ideilor, sentimente-lor și
mesajelor prin compoziții plastice.

6. Noțiuni de cultură 1.3 Recunoașterea unor forme de S28 Laptop


artistică comunicare artistică, plastică și
1. Pagini din istoria artei românești: Preistoria și S29 8 Proiector
decorativă, pe teritoriul României;
Antichitatea;
S30 Albume de
1.2 Analizarea valențelor expresive ale
limbajului plastic în compoziții diverse; 2. Pagini din istoria artei românești: Epoca artă.06 –
S31 21.04.2020
Medievală;
3.1. Explorarea unor modalități noi de S32
exprimare a ideilor, sentimente-lor și 3. Arta românească din secolul al XIX-lea; Vacanța de
mesajelor prin compoziții plastice. S33 primăvară
4. Arta românească din secolul al XX-lea.
S34 Vacanța de
vară
S35
13 iunie - 13
sept.

14
Nr. înreg.
Profesor: Morari V Diana Vizat, Director:
An școlar: 2019-2020
Nr. ore/săptămână: 1/2. Total: 34 de săptămâni.
Vizat, șef comisie: Prof.

EDUCATIE PLASTICĂ
Planificare anuală, clasa a VIII-a

COMPETENȚE GENERALE:
1. Dezvoltarea capacităţii de exprimare plastică utilizând materiale, instrumente şi tehnici variate;
2. Dezvoltarea sensibilităţii, a imaginaţiei şi a creativităţii artistice;
3. Cunoaşterea şi utilizarea elementelor de limbaj plastic;
4. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului vizual-artistic.
VALORI ȘI ATITUDINI:
o Manifestarea interesului pentru cunoaşterea şi interpretarea operelor de artă plastică şi decorativă.
o Manifestarea iniţiativei în aprecierea critică a operei de artă, compararea propriului punct de vedere cu păreri celorlalţi. Evaluare şi autoevaluare.
o Motivaţia pentru ocrotirea şi punerea în valoare a patrimoniului artistic naţional şi universal.
o Înţelegerea şi aprecierea diverselor forme de expresii din patrimoniul artelor plastice universale.

CONȚINUTURI:
1. Studiul după natură, creion şi culoare: natură statică, portret, proporţiile corpului omenesc.
2. Elemente de desen proiectiv: reprezentarea punctului, a dreptei, a formelor şi a corpurilor geometrice (cub, prismă, piramidă), în proiecţie
ortogonală, pe cele trei plane de proiecţie şi în epură.
3. Compoziţia decorativă pe baza modificării succesive a spaţiului in cadrul unei liniaturi iniţiale.
4. Noţiuni generale de istoria artelor - sec. XX. Arta românească în sec. XIX – XX.

15
EDUCAȚIE PLASTICĂ
PLANIFICARE ANUALĂ, CLASA a VIII-a

Unitatea de învăţare Competenţe specifice Continuturi Nr. Săptămâna Observaţii


ore
Introducere. Ce este natura statică; ce este natura moartă. 1 -S 1/-S 2 Semestrul I
Diferența dintre pictură și grafică.
- Reprezentarea după natură a aspectului
Studiul după natură. exterior şi structura interioară a formelor;  Natura statică; -S 3/-S 4
- Exerciţii de observare a formei obiectelor, a  Paginația; 6 -S 5/-S 6
raporturilor dintre planuri, a paginaţiei;  Valorația; -S 7/-S 8
- Exerciţii de compunere a spaţiului plastic, prin  Proporţiile corpului -S 9/-S10
diferite scheme compoziţionale; uman; -S11/-S12
- Integrarea reprezentării corpului omenesc in -S13/-S14
mişcare, in compoziţii plastice de toate tipurile;
- Realizarea unui studiu după natură, valorifi-
când o problemă de culoare.

- Organizarea unui spaţiu decorativ, cu efect  Organizare 21 dec.2019 -


Compoziţia decorativă. cinetic, pe baza unei reţele; compoziţională -S15/-S16 12 ian. 2020
- Realizarea unor construcţii grafice pe baza decorativă obţinută pe 2
Vacanța de
racordărilor de drepte şi cercuri, precum şi baza modificării -S17/-S18
iarnă.
prin împărţirea cercului în părţi egale. succesive a spaţiului.
- Compoziţii decorative realizate în contrast
închis-deschis, organizat pe baza unei Semestrul al
reţele. II-lea

- Reprezentarea punctului, a dreptei si suprafeţei  Reprezentarea În S23 se


în spaţiu şi în epură, pe cele trei plane de punctului, a dreptei , a -S19/-S20 derulează
proiecţie; formelor şi a corpuri-lor 4 -S21/-S22
Elemente de desen - Realizarea unor construcţii grafice pe baza geometrice în proiecţie -S23/-S24 Școala
proiectiv racordărilor de drepte şi cercuri, precum şi prin ortogonală, pe cele trei -S25/-S26 Altfel (27 .03
împărţirea cercului în părţi egale plane de proiecţie şi în -03.04.2020)
epură.
- Utilizarea criteriilor valorice proprii in analiza 6 aprilie – 21

16
Istoria artei. operelor de arta;  Arta secolului XX -S27/-S28 aprilie 2020
- Discuţii pe imagini, în vederea recunoaşterii  Arta românească din 4 -S29/-S30 Vacanța de
caracteristicilor curentelor în artă; secolele XIX și XX -S31/-S32 primăvară
- Discuţie euristică pornind de la o imagine, -S33/-S34
utilizând vocabularul specific artelor;
- Exersarea activităţii de comentare pe baza unei
reproduceri din epoca studiată.

17