Sunteți pe pagina 1din 290

GEORGE I.

GRIDU
"VALERIU PISOSCRI

G lCA
LIMBll F'RANCFZE:
MODE:llNE
CU
EXERCITII

' EDlTURA OIDACTICA ~I PEDAGOGICA, BUCURE1;iTI - 1970


CUVINT I NTRODUCT/V
Re/ere/l/i: VIORICA DEMETRESCU
HORTENSIA POPESCU Gramatica Iimbii franceze moderne cu exercilii a fost inlIY:mitii
MARCEL SARA~ pentru uzul $Coli/or. Ea se adreseaza alit eleviLor din clasele I X -X II
ale liceelor $i $colilor echiua/ente, cit $i celor ce vor sa-$i imboga-
/easca clln~lintele de limM fral!Ceza.
Gramalica limbii franceze cu exercilii cuprinde trei parti: F 0 n e-
tic a , M 0 r f 0 log i a ~i Sin t a x a. Extinderea diferenliatii
a uneia sau a alteia dintre aceste parli a fost dictatii de importanta
problemelor ce se studiazii, de programele $Colare $i mai ales de ni-
uelul textelor incluse in manualele claselor IX-XIl, texte extrc.se
din scriitorii clasiei, moderni $i contemporani, texte a cliror in/ele-
gere necesilii 0 buna cunoa$tere a limbii franceze. Acest din urma
criteriu a impus autorilor 0 oarecare depli$ire a programelor actiiale,
depii$ire care face din lucrarea de fala un instrument util nu nur,'ai
eleviLor, ci $i tuturor celor ce doresc sii studieze limba francezli.
Aceastii carte inmiinuncheazii reguli/e gramaticale absalut nece-
sare, iLustrale prin numeroase exemple luate din scriitorii moderni $i
contemporani sau din limba curentii. Ori de cite ori a fost cazul,
problemele au fost prezentate comparativ cu limba romona. E xpli-
catii/e cu caracter istoric $i problemele care constituie subiecte de
Coli tipar 36 controversa au fost llisate la 0 parte.
Lucrare executata sub cd. nr. 577 la I. P. Tiparul
Ordinea traditionali1 - fonelicii, morfologie, sintaxii - a fost plis-
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 - II, Bucur~ti
tratli, intrucit ea corespunde programei $colare $i practicii pedagogice
din inviiliimintul nostru mediu. PiirliLe de vorbire au fost adesea con-
siderate in raporturiLe lor sintaclice $i infiiti$ate in structuri gra-
maticale.
CUVINT INTROOUCTIV
4

Problemele de gramatica au fost prezentate intr-o succesiune logica.


pornindu-se intotdeauna de la un text care cuprinde fenomenul gra-
matical ce urmeaza a fi explicat.
D upa explicarea lui s-a trecut la generalizare ~i fixare prin noi
exemple.
Pentru toate problemele de gramatica au fost intocmite exerci(ii
aplicative. Ele sint plasate dupa fiecare capitol tratat ~i sint desti-
nate a crea automatisme. Exista exerci/ii de substituire, de completare,
de transformare, de expansiune, de crea(ie ~i aUele.
Exerci/iile acestea dau gramaticii un caracter practic, cu alit mai ORIGINEA. fORMA REA ~I EVOLUTIA L1MBJI fRANCEZE
mult cu cit cei ce vor studia aceasta carte ~i Ie vor rezolva Ie vor putea
/olosi ca punet de plecare pentru intoemirea altor exerci/ii, fiindca
este ~tiut ca rezolvarea unui singur exerci/iu nu asigura crearea auto- I r b'l
romana, italiana spaniola portug~UPU Imd I or romanice ca ~i
Limba franceza face parte din g
matismelor ~i nici insu~irea regulilor. talana. ' , eza, sar a, retoromana ~i ca-
Autorii au urmarit nu numai explicarea unor fenomene gramaticale
care sa ajute pe elevi la intelegerea unui text, ci ~i folosirea nuan(atii
de vechii gali, care. in m~ori~a~~ ar a Fr~jei ; lo~uit .altadat~
Ea s-a format pe teritori I d t_ . I .
in conversafie a limbii vorbite.
Elaborarea unei gramatici nu este 0 sarcina u~oara, deoarece mate- gIne celticii: Ie gaulois. a or, vor eau 0 II mba de on-
rialul care sta la baza unei astfel de lucrari evolueaza ~i se modifica
lIelneetat. De aceea sintem convin~i ca lucrarea de fata este suseep-
la~Ina~ c~re .P!ltrunsese in sud inca din arfi~I')'
Dupa cuceri~ea Galiei de catre romani (68- 51 •
secolul limba
libila de imbunata/iri. es e. raspmdlta de ciitre colonizatori _ Id j' ea i.e.n.,
Autorii doresc ca Gramatica Iimbii franceze cu exercijii so. con- na~1 _ pe lntregul teritoriu 10cul·t d sOl' a I, neguston. mese-
stituie un auxiliar pentru profesori ~i un instrument de lucru util . d • e ga I.
alU pentru elevi, cit ~i pentru cei ce studiaza limba franceza. Imp e cltevalimba
ea Tsubmineaza secole;orbita
datorW . T"
da supenor~ . .
alII clvllizajiei romane,
AUTORII ~f1r~itul secolului al IV-lea al e~ .catre fa~tll!a~" a~a IncH: catre
lar limba latina _ sub forma e' el noas :-e, Im~a galilor dlspare,
limba vorbita pe lntregul terl·tl p.opullara -h.~e Impune ca singura
. onu a vec II Galii.
, grabe~te pro·
Invazla popoarelor germanice in secolele V VII •
c.esul de transformare a limbii'l ,. .' d -
IImbi, de tranzijie limba romaa .I~e ~I gue e formare a unei noi
desavir~e~te in secoiul al VIii-Ie ,!8 r- tar ro~ne - care se
Un dicjionar roman-germanic a; Inl Im~u dllCaStIel carolingiene.
latill;-roman _ Ie glossa ire de R~ic% g ossa Ire de I!,Ssel - . ~i. un altul
lulu I al VIII-lea ~i inceputul I ~du ;-1 atesta, la. sflr~ltul seco·
romane. Recomandarea Concil~ r'· ~-a I X-lea, eXlstenja limbii
pred.ica sa fie rostita in limb aIU UI e. a Tours - in 813 - CR
clala a largii sale rlispindiri in romalna, este 0 recunoa~tere oli-
mase e populare.
6 ORIGIN EA. FORMAREA $1 EVOLUTL\ 1. IM811 FRANCEZE

Pri ma marturie scrisa de li mba romana cunoscuta 0 constituie


Les Serments de Strasbourg (842), jura mint In limba romana ~i
germanica rostit de Ludovic Germanicul, aliat cu Carol Ple~uvul,
lmpotriva iratelui lor Lotar. .
F5rlmitarea ieudala favorizeaza apari\ia - pe teritoriul Galiei
a numeroase dialecte care iormeaza doua mari grupuri de limbi,
denumite, dupa modul de a exprima adverbul de aiirma\ie "oui":
langue d'oc, In sud, ~i langue d'oil, tn nord.
Grupullangue d'oc evolueaza spre Ii mba provensal a. Din grupul
langue d'ort, dialectul vorbit tn \inutul I1e-de-France (al carui FONETICA ~I ORTOGRAFIE
centru era Parisul) - Ie fran~ien - se i mpune asupra celorlalte,
se rasptnde~te pe tntregul teritoriu al Fran\ei ~i devine limba (PHONETIQUE ET ORTHOGRAPHE)
oiiciala.
In evolutia sa, Ii mba iranceza cunoa*te trei etape: li mba franceza
veche _ /'ancien franrais - (sec. al IX-lea - si1r~itul sec. al
XIII-lea), franceza medie-Ie moyen frallrais ._ (sec. XIV- XVI)
~i franceza moderna - Ie francais modeme - sec. (XVII - XX).

I

ALF ABETUL FONETIC INTERNATIONAL


(L'ALPHABET PHONETIQUE INTERNATIONAL)
§ 1. V 0 c a I e (voyelles)
A. Vocale orale (voyelles orales)
a) simple ~i nerolunjile (si mples et non-arrondies)
Ii) joli
Ie) e inchis (ferme): He
(0) e deschis (ouvert): mere
la) a anterior (anterieur): papa
b) simple ~i rolunjile (si mples et arrondies)
la) a posterior (posterieur): pas
I:» 0 deschis (ouvert): or
(0) 0 inch is (fer me) : zero
lu) u iour
c) compuse ~i rolunjile (composees et arrondies)
Iy) I rotunjit (I arrondi): sur
I¢]e inch is rotunjit (e ferme arrondi): deux
Ire] e deschis rotunjit (e ouvert arrondi): neuf
la) e mut sau surd (muet ou sourd): petit
B. Vocale nazale • (voyel/es nasales)
a) simple ~i nerolunjile (simples et non-arrondies)
I~) e deschis nazal: matin

• Semnul I ..... I deasupra unei vocale marcheaza un sunet nazal .


ALFABETUL FONETlC INTERNATIONAL
to

b) simple $i rotunjite (simples et arrondies)


[a] a posterior nazal: vent
i;] 0 deschis nazal: bon
c) compuse $i rotunjite (composees et arrondies)
[re] e deschis rotunjit nazal: brun
SUNETELE ~I L1TERELE L1MBII FRANCEZE
~ 2. S e m i v 0 c a I e (semi-voyelles ou semi-consonnes) (LES SONS ET LES LETTRES
DE LA LANGUE FRANt;AISE)
[il i consonne - numit ~i yod: pied
[q] y consonne: lui
[w] u consonne: ou i SUNETELE
(LES SONS)
~ 3. Con s 0 a n e (conso nnes)
[p] pere § 4. Limba franceza are 36 de sunete dintre care 16 vocale
[b] robe
[d] dur
[r] rue 17 consoane ~i 3 semivocale. •
[s] sur
If] feu
[t] tete
[g] gare A. VOCALELE
[v] vous
[3] je (I.ES VOYELLES)
[z] zero
[k] sac
[I] bal
[f] chat \ Dupa modul de articulare a lor. vocalele I' b' f
gru peaza asUe I : J m J i ranceze se
[m] mer
[n] "OUS
[.~] ca mpagne
I Antc,;o",c I Po,t"tom

\ I simpJ~ nerotunjite Icompuse rotllnjite simple rolunjite

i y u
Facale inchis e 0 a a
orale deschis E .,' 3

a -- a

- -" -3
Vocate
naza/e
E
-a
FOKETICA SI ORTOGR. .... FIE
SUNETELE SI lITERELE LJMBII FRANCEZE 13
12

§ 5. Vocalele orale, numite astfel fiindcii se rostesc numai cu aju- . e (urmat de 0 consoam) dub Iii, sau ~e douii consoane, dar a doua
sa nu fie I sau r): belle, nouvelle, (ils) prennent, (ie) verrai,
torul cavitiitii bucale, sint: simple $i compuse: terre, all u mette, bicyclette, sept, directeur, conc.ert, veston.
a) simple $i nerotunjite, alciituite dintr-un sing~r sunet: _
[i] se roste$te ca i din limba romana $t este redat tn ltmba franceza e+cons. n silabii accentuata: bee, fer.
prin: la] se roste$te ca a din limba romana: patte, table, sac, bras, dame.
i: lit, si, finis. papa, malade.
y: style, stylo, dactylo, lycee. b) simple $i rotunjite:
[e] se roste$te ca e din cuvintul romanesc a repeta $i este redat prin: ta] nu are corespondent in limba romana; se articuleaza In partea
e: the, He, annee, opera; posterioara a cavitiilii bucale: •
er, ier (finale): berger, ecolier, pionnier; pas, pate, ane, bas.
_ terminalia verbelor din grupa I: donner, 10] se roste$te putin mai Inchis dedt 0 din limba romana $i este
chanter, etc.; redat prin:
es: in cuvintele: les, des, ceSt mes, tes, ses; o (final sau + cons. nepronuntatii):
ez (final): nez; zero, stylo, matelot, mot, repos;
in terminalia persoanei a II-a plural: par-
lez, donnerez, alliez; 0+ [z J: rose, chose, Ber! ioz ;
ied, el (final): pied, clef. 0: diplome, fantome, tot, Ie notre;
[0] se roste$te rnai deschis decit e din limba romana $i este redat prin: au: au, chaud, chaussee, animaux;
e: mere, pere, creme, riviere; eau: eau, beau, chapeau, oiseau;
Ii: tete, etre, fenetre, foret; o+(lion): emotion, notion.
ai, ai: mais, fait, portrait, connaitre, parait; precum ~i I' J se rosle$te putin mai deschis dedt 0 din limba romana $i este
In terminatiile indicativului imperfect $i ale condi(ionalului redat prin:
prezent: je parlais, etc., je finirais, etc., ; o (+cons. pronuntata): or, horloge, sport, soldat, violon,
ai final: balai, essai, vrai. homme, somme, bonne, notre, octobre, photographe, poste;
au: Paul, restaurant;
Exceptii: gai, quai (e); precum ~i u+m final: rhum, sanatorium, minimum, aluminium.
in terminalia persoanei I sing. a perfectului si mplu ~i viito-
rului I: je parlai, je finirai;
Exceptie: parfum (urn = re).
[u] se rosle$le ca u din limba romana $i esle redal prin:
ay: rayon, crayon;
ou: ou, nous, jour, bijou, rouge;
ei: treize, Seine, baleine;
eil, -eille soleil, vieille, appareil, Marseille, bouteille; aou: aoilt.
el: appel, bel, nouvel, culturel;
es (final): apres, congres, progres, succes; * Astazi se face din ce in ce mai putin deosebirea intre aces1e doua feluri
de D.
et (final): ticket, paquet, ballet;
_
-:~~~____S~U~N'=ET~E=l.:E~S~'~L'~T:ER~E~'L:E~L~'M~B~Ii~F~'R~A~N~CE~Z:E__________~15-
FONETlCA ~l ORTOGRAFIE
14
b) Simple §i rotulljite:
c) eompuse ~i rotulljile, aleli/uile din eombinarea a douli sunete iQ] esle redat prin:
vocale:
an, banc, dans, cadran, jambe ch bn,~) sau fInale ~
an, am, urmate de consoanii (alta dedt .
[y] se obline prin pronunlarea lui i eu buzele rotulljite ea la ros-
tirea lui u ~i este reda t prin: en, em, urmate de consoanii (alta de ,tam re), .vendre, ample;
u: tu, mUf, murmure, une, du, lune;
. entendre
f ' yen d re, prendre, novembre
CI n, m temple'
.
ft: mure, sur; aon. aon, paon, taoo, Laon. .
eu: In forme ale verbului avoir: partieipiul treeut eu, perfeetul I

simplu (j')eus, etc., conj. imp. (que j')eusse etc. [.1] este redat prill:
[0] se obline prin pronunlarea lui e Cll buzele rotunjile ea la rostirea on, om, urmate de consoana (alta dedt n m) s u f' I
on, non, mon long g , a ma e:
lui 0 ~i este redat prin:
eu final sau urmat de eonsoanii nepronunlatii: jeu, deux, yeux; tombe, trompe, ro~p:;.~on, rond, honte, front, compte,.
eu + t, k, z: meute, polyeucte, heureuse;
oeu: noeud, oeufs, (pl.) boeufs (pl.). c) Compuse §i rotunjite:
[re] se obline prin pronunlarea lui e eu buzele rotunjite ea la 3 ~i [re) este redat prin:
este un urmatun i;de consoana" sau f'lila:
I un, br.un, aueun, ch aeun,.
eU +redat prin: pronun!alii (in afara de t, k, z): heure, neuf,
eonsoanii I d
seul, urn urmat de consoan[,: humble;
oeu +jeune, f1euve;
eonsoanli promlllla1ii: soeur, oeuf, (sing.) boeuf (sing.).
urn final: parfum.
oeuvre;
oe: oeil.
[a] nu se roste~te sau se rosle~/e ea e rotulljit ~i este redat prill:
e: le, de, me, ne, te, ee, je, devant, premier, demit genou,. B. SEMIVOCAI..EI..E
regarde. (LES SEMI·VOYELLES)
§ 6. Vocalel e nazale, nu mite asHel fiindca la rostirea lor 0 parte
a aerului este eliberaUi prin fosele nazale, sint: simple ~i eompllse.
§ 7. Semivocalele sint sunete . nt .,
a) Simple §i nerotunjite: c~le, care se rostesc impreuna cu lit ermedla~e mtre. consoane ~i vo··
~I 1a producerea ciirora se fac srmt-toca.~ 1I11~r,oslllgura emisiune,
[~] este redat prin: Ele mai sint numite <i semico I e(vi ra Hie coardelor vocale.
in, im, urmate de consoanli (alta dedt n, m), sau finale: y nsoalle seml·eonSOllnes)
cinq, matin, juin, quinze, instilut, simple, timbre; w) se roste$te
[ redat prill:ea u din limba romalla
, - urmat de 0 .
alta voealii §i esle-
yn, ym, urmate de consoanii sau finale:
syndicat, syntaxe, synthese, symbole; o~: oui, ouest, ouate, alouette J' ouer'
aim: faim; 01'.no'Ir, t ·mOlS,
rOlS, · armoire "toilette'
ain urmat de consoanii sau final:
maio, train, pain, vaincre, craindre; ua: square, equateur' ' ,
ein urmat de consoanii sau final: teint, peintre, ceinture ; oe, oe: moelle, poele'.
ien: mien, bien, mecanicien.
SlJNE,TEU. $1 LlTBRELE LiMon FRANCEZE \7
FONETICA Sl OR TOGRAFIE
16
{b] hebe, barbe, robe;
Iy] se rosle$le ca Y (rolullji!) urmal de 0 alia vocala$i este redat prin: Id] dire, mardi, candidat;
u: lui, huit. suis, nUlt, CUISlOe. ..,'" . Ul este redal pr in:
.jj] (yod) se rosle$le ca i dill limba romana urmal de 0 alia vocala $1 f: fil, defiler, coiffeur, bref;
esle redal prin: . ph: photo, Philippe, telephone;
i: pied, cahier, etudiant, pierre, chien, lien;
{g] este redal prin:
y: yeux, yatagan, yole; . . ·11 t ·1
iI final, ill: fusil, sourcil, fille, bille, famille, pal e, raval, g: gare, joug;
gu: guerir, guichet, guidon;
chandai!.
gh: ghetto;
c: second, seconder, secondaire;
(3] se rosle$te ca j din limba romana $i este redal prin:
C. CONSOANELE j: jambe, joli, bijou, joujou;
(LES CONSOVNES) g+ e: genie, geste, danger, langage;
g+ i: agile, girafe, energie;
. 1 1 lor de articulare, consoanele limbii g+ y: gymnase, gymnastique, gymnaste;
§ 8. Dupii mo du 1 ~I ocu
Ik] se roste$te asemenea lui c din limba romtina $i este redal prin:
0

francez e se grupeaza asHel:


c: cafe, concours, bee;

;\\?d de
\ articulaTe
Loed, \
(bULe.
Surde
(flira
vibrarea
\ Sono« (eu \
vibrarea
coardeloT
N"'.le
explrar.
ae~ulUi
~;u \ Observatii k: kilo, kaki, kepi;
q: coq, cinq;
aftlcuhlte dinti. ecru! coardelor
gurii) vocate)
vocate) pun fo-
sele naz.ale) \ qu: qui, republique, qualite, quel;
labiale p b m - La rostirea lor .
cavitaiea bucala
x: exces (Ekse), excursion, expression;
d n - se inchide mai dar: exact (Egzakt), exercice, exiger, exister;
dent ale t
Ocluzive
paiataie - gn - tntii. pentTu ca
apoi sa se des-
ch: in cuvinte ca: echo, orchestre, archeologie, technique;
vel are k g chida brusc {I] livre, jOli, bal, ballon;
1m] mari, pomme, fromage;
La rostirea lor ,
labia- - prin strimtarea -[n] nappe, mani ere, banane;
-
dentale f \'
-
_. caviUitii bucale !p] papa, patrie, etape, grappe;
Fricative dent ale s z se produce 0
- - frecare a aerul ui Ir] radio, mur, carre, beret;
paJataJe ch j expirat Is] se pronunla ca s din limba romana $i este redal prin:
s (initial ~i s + cons.): sucre, stade, esprit;
- - I La rostirea lor.
alveolare - aerul expirat ~e ss: classe, glisser, poisson;
Lichide vel are - - - r scurge,ulor pn n sc + e, i: scene, science;
par tile aterale c+e,i,y: cercle, bracelet, civil, merci, cycle;
ale Ii mbil 2- Gramatiea limbii fr.neue
SUNETELE $1 LITERELE LIMBU FRANCEZE 19
FONETICA SI ORTOGRAFlE
18
Obs. l. Alfabetul francez cuprinde trei litere care nu exista in alfabetu l
<;+a,o,u: fran~ais, gar~on, re~u; romanesc: q. W, y; nu cunoa~te rnsa Iiterele i, i, ~, din alfabetullimbii romane .
t+i+alla voc.: nation, democratie; 2. Litera h nu reprezinta. nid un 5uoet. Totu~i se deosebesc doua feluri de h :
x: six, dix, soixante; h mut - inaintea diruia se face elizi~ea (I'homm!: l'heroine) ~i care permit i!'
[I] redal prin: legatura ell cuvintul care-J preceda <Ies hommes. les heroines).·
t: tirer, rliti, pilote; h.as~ira! - i~aintea carui? nu se face eJiziul]ea (Ie I heros. la I halte) ~i care
th: the, theatre, theme; nu IOgadule legatura cu cuvmtul care-I preceda (Ies I heros, les I haltes).
[v] redal prin: . Alenlie: Cuvintele care incep Cll h aspirat sint marcate in dictionare printr-un
asterisc (*): -heros, *hibou.
v: ville, avion; 3. Literele alfabetului francez nu redau toate sunetele limbii franceze. De
w: wagon; a.ceea se folosesc acce~tele. grupurile de vocale (ai, ei, au, eau, OU, eu), de vocale
[z] redal prin: §1 consoane (an, en, 10) sau de consoane (ch, I{n, tz), (v. capitolul Sunete).
z: zero, horizon, gaz;
s intervocalic: prose, ba8e, gri8e, desert;
x: sixi erne, dixi erne, dix-huit, dix-neuf;
[ll se rosle~le ca ~ din limba romana $i esle redal prin : * SemnuJ 1_\ marcheaza legatura lntre cuvinte: semnul!1 I arata ca nu
ch: chat, chien, pecher;
~e face Jegatura.
sch: schema, schiste;
(1)] se roste~le ni ~i este redal prin:
gn: signe, agneau, gagner;
dar: g-n in cuvinte ca: stagnant, diagnostique ~tc:_

LITERELE
(LES LETTRES)

§ 9. Pentru a reda in scris aceste sunete, Ii mba francezii se ser-


ve~te de 26 de litere - 6 vocale ~i 20 de consoane - care for-
meaz" alfabelul limbii franceze. '
A, B, C, D, E, F, G, H, J, J,
(a), (be), (se), (de), (ee), (£f), ) (3e), (af), (i), (3i),
K, L, M, N, 0, P, Q, R, S, T,
(ka), (el), (em), (en), (0), (pe), (ky) , (er), (es), (te),
U, V, W, X, Y, z.
(y), (ve), (dublave), (iks) , (igrek), zed).
SUNETELE ORTOGRAFICE ALE UMBtI FIlANCEZB 21

Vocala e nu prime~te accent:


a) clnd reprezinta un e mut [<I), de~i se alla la sfir~it de silaM:
de-voir, ve-nir, re-ve-nir, re-nard, pre-mier;
b) clnd este urmata de:
\) 0consoana dubla:
ef-fort, rli-el-le, en-ne-mi, dres-ser;
2) doua consoane:
SEMNELE ORTOGRAFICE ALE LlMBII FRANCEZE der-nier, es-prit;
(LES SIGNES ORTHOGRAPHIQUES 3) consoana x (care reprezinta de lapt doua consoane: cs, gz):
DE LA LANGUE FRAN9AISE) examen, exercice, excepter, expert.
Notii. In acest caz, e reprezinta un e deschis [e].
Obs. Vocala e primt$te insii accent:
A. ACCENTELE a) daca a doua consoana este 0 lichida (I, r):
e-claf, e-Gran, e-/roit. fe-gler;
(LES ACCljNTS)
b) dad cele doua consoane reprezinta un singuf sunet:
ch [f]. ph [fl. Ih [t]o gn [~J:
§ 10. Accelltele limbii frallCeze sillt: t-chec. tete-phone, i-ther. fe-gner.
I ' I accentul ascutit (I'accent aigu).
N accentul grav (I'accent grave).
2_ ACCENTUL GRAV
I_I accentul circumflex (I'accent circonilexe). (L'ACCENT GRAVE)

§ 12. Accent grav primesc vocalele: e, ii, ii.


I. ACCENTUL ASCUTIT
(L'ACCENT AfOU) ~
Accentul grav marcheaza un e deschis [.).
§ 11. Accent ascutit prime~te numai vocala e (Ii). EI marcheaza Vocal a e prime~te accent grav clnd este urmatii de 0 silaba care
un e inchis [e) asemanator lui e din cuvintele romane~ti: general, contine un e mut [<I):
vegetal. poe-me, oUllrie-re, comple-te, lile-lIe, fre-re.
Accent ascutit poate primi:
e final pronuntat [e): chiar dad este urmat de e mut sau de sem- Obs. Tntilnim de asemenea accentul gray pe e tntr-o serie de cuvinte termi-
nul pluralului 5: the, chante, matinee, mus"e, beautes; nate tn es:
e initial daca lormeaza singur silaM: e-gal, e-norme, e-toffe, e-quipe; a) substantive: abees, acces, congres, deces. proces. progres. exces. eypres.
e in interiorul cUllintului, dad se gase~te la sfiqit de silaM ~i este succes;
b) adverbe: Ires, pres. aupres;
pronuntat e inchis [e): c) prepozilU: des. apres, es;
ge-ne-ral, lIe-ge-tal, pre-fe-rer, o-pe-ra, etc. d) adjectivul expres (ieminin expresse)_
SUNETELE. OlllOGRAFICE ALE LlJ..1Bn FR .... r-.:CEZE 23
FONETICA $1 ORTOGRAFIE
22
a age, dme, ane, Mlir, baton, bldme, chliuau, crane, gateau, grace,
E deschis [t J nu prillWlte accent ~rav: " Idche, male, pale, Pt'iques, pate, tache (sarcina). tlicher (a-~i da
a) cind este urmat de 0 consoana dubla: silinta), theatre.
vaisselle its viennent, pierre, cigarette;
e arret, Mte, chene, crete, etre, extreme, fene/re, {Cte, foret, frele,
gener, guepe, interet, meier, meme, peche (peseuit, piersic,,),
_d t mattkxsaudedouiiconsoane(cu conditia ca acestea pecheur, poele, pre/er, pre/re, reve, tempete, tete, vetement,
b) ~~n nue~e~:;zinte un singur sunet sau ca a doua consoanii i bolte, chaine, diner, epUre, fraiche, gUe, nUlUre, rafraichir, pres-
sa nu fie I, r): qu'Ue.
jenne, herbe, insecte, sept, 'Deste, exemple, examen, (; aussi/6t, bien/{Jt, controle, cote, diplome, dome, drole, fan/ome,
hOpital, hOte, hOtel, impOt, 6Ier, plut6t, pole, role, r{lli, t6t.
IaI u aoUt, braler, couter, flute, gout, mur (mattlr, copt), stir (sigur).
siLrement.
prime~te acce~t grav in: db' de persoana a Ill-a singular {)bs. Accentul circumflex mai poate fi intilnit:
_ prepoz.t. a a, spre a eose.
0
a) la perfectuJ simp'u (pe vocaJa ce preceda termina\ia per~anej I ~j a lI·a
a verbului avoir: il ,a; eosebi de ronumele demonstra- pi ural):
liV-~:1~~r~:1~~~M~rl:'aS~~~ ~ei~)d ~i
de arti~olul
hotarit sau pro-
nous chantdmes,
V(lutateSj
vou~ clzantfiJe.~. "ous sor/imes, VO/lS SCJrtites. nousvoulames, "'Ous

-b) la conjunctivul imperfect (pers. a JII-a singular):


numele personal la; • qu'U eat, qu'U fUI. qu'U c1zantdt. qu'i/ sorlit. qu'U vouliil;
compusele acestor adverbe: de~a, deU.; c) la prezentul Indicativulul (persoana a I I I-a singular). viitorul ~i conditio-
adverbul: deja; Ral.ul verbelor care se termina in -aitre, -oitre: it connaii. il eroit; ie connaitrai,
tu connaUras, etc.; je connaitrais. tll connaitrais, etc.;
prepozitia: voila; d) la prezentu' indicaflv (persoana a Ill-a singular) al verbeJor: plaire, com-
interjectia: hola, plaire, diplaire:
il pIaU, il comp/att, it dip/aU;
of) la partJdpiuJ trecut mascuJin al verbelor: croi/re. dei..'oir, rnouvoir:
eril, dil, ma:
f) la pronumele posesive: Ie (la) n6tre. Ie (1a) tld/re, les noIres. (v6tres) i
g) la substantive ~j adjective formate cu sufixul -ltre: blanch6tre, bleutJtrt,
mard(re, par6tre.

3, ACCENTUL CIRCUMFLEX B. ALTE SEMNE ORTOGRAflCE


{L'ACCENT ClRCONFLEXEI
(O'AUTRES SIONES ORTHOORAPHIQUES)
, t te vocalele E 1 marcheaza §. 14. 1 ' 1Sedila (Ia sMilie) se apJica lui c (~) urmat de a,
§ 13, Accent circumflex pnmesc oa " d e litere ~i 0, U
dispari\ia unei litere (in. specl~~ s) sau a unul grup llentru a-i pastra sunetul de 5:
indica de regula 0 vocal a lunga. ~a, fa~de, gar~on, re~u.
age, fiMe, gile, drole, milr. Obs. a) Consoana c urmaU de e, i, y nu prime~te nicioda1a sedilA:
Cele mai frecvente cuvinte care contin vocale marcate de ac- cui, cela, ciel, cirque, cycle, cycliste, merci, piece.
t) P,ntru folosiTe. sedilei I. \"erbe (v, p, 317).
cent circu mflex sint ur mlitoarele:
SUNETELE ORTOGRAFICE ALE LlMBII FRANCEZE 2&
FONETICA 51 OB.TOGRAFIE
24
e) un pronume personal tonic ~i adjectivul meme:
§ 15. I •• I Trema (Ie trema) se pune pe vocalel~ e, i, u pentru a moi-meme, lui-meme, soi-meme, vous-memes, eux-memes;
atrage atentia ca vocalele respective se separa de cele care Ie n adjectivele numerale compuse de la 171a 99 (cu exceptia celor
preceda: legate prin conjunctia et: vingt et un, etc.):
e In: aigue, ambigue, contigue (allituratli), femininu.1 adjec- dix-sept, vingt-trois, quatre-vingt-trois, quatre-vingt-dix-neuf;
1a
tivelor :aigu, ambigu, contigu, pentru a plistra pronunt lUi u; g) unele nume proprii geografice:
In: Noel; Grande-Bretagne, Etats- Unis, A ix-les- Bains, lle-de-France;
In nume proprii, ca: Saint-Saens (pronunt at s;;-s) , Madame h) unele nume sau prenume de persoane:
de Stael (pronuntat Stal). Jeanne-Marie, Marie-Anne, Joliot-Curie, Michel-Ange (Mikel) .
In: ambigulte, contiguite - pentru a plistra pronunti a lui u_
In: a,eul, aieux, fa,ance, ha,r, ma,s, na'f, co,ncidence, hero!ne, Aten/ie: A n!1 se con~u~da liniut~ de unire (Ie trait d'union), semn orto~
graflc, eu ~m\Uta de dIalog sau de despartire (Ie tiret). semll'
ego,ste, etc. _ pentru a semnala pronuntarea separata at de punctua\le.
vocalelor: a-i, o .. i;
In: ou,e, inoui - pentru a marca exi_s~enta a .douli ~i1a~e.u-i. § 17. I . I Apostroiul (/'apostrophe) marcheaza eliziunea (I' elision}
spre deosebire de oui care se pronunta mtr-o smgura emlSlUne vocalei finale (a, e, i) a unui cuvlnt Inaintea altui cuvlnt care Ince-
vocalli ; pe CU 0 vocalli sau cu h mut. Eliziunea vocalei finale are loc la:.
In nume proprii, ca: Tolstoi, Port-Said, Caraibes, Craiova, etc. - Articolele hotlirlte Ie, La:
u In: Saul. L'enfant joue au ballon. - Je vais a I'ecole.
§ 16. I _ I Liniuta de unire (Ie trait d'union) se folose~te pentru, Pronumele personale atone: je, me, te, se, Ie, lao
a lega:
J'aperfois mon ami au loin. - Tu m'as vu au theatre.
a) elementele care alclituiesc cuvintele compuse: Pronumele demonstrativ neutru ce:
timbre-poste, arc-en-ciel, tete-a-Ute, grand-mere, basse-cour, sourd- C' etait une preuve d'amitU de sa part. f;'a elt! une bonne idee t
muet, franco-roumain, cerf-volant, po!te-drapeau,. haut-parleur. Pronumele relativ que (pe care):
laissez-passer, va-et-vienl, apres-dematn, avant-hler, au-dessous. Le garfon qu'U a connu etait en neuuieme.
au-dessus, c'est-a-dire.
A/entie: Pronumele relativ-interogativ qui nu se elideaza niciodat8 ;
Obs. _ Unele cuvinte compuse nu slnt legate prin linioara: eelui qui arrive est mon meilleur ami.
pomme de terre, ver n soit, it peu pres; Qui avez-vous vu au cinema?
b) pronumele subiect inversat ~i verbul respectiv: Je ne sais qui it attendait.

viellt-elle? disait-U, est-ce, dit-on; Adverbul de negatie ne:


c) pronumele complement ~i verb (Ia i m~erativ f?rma afirmativli) = Il n'a riel! dit. - Elle n'y uiendra pas.
couche-toi, donnez-nous, montrez-les, dltes-le-lul, vas-y; Conjunctiile urmatoare:
d) adverbele de loc ci ~i la ~i cuvlntul care Ie precedli sau care Si (dac5) numai Inaintea pronumelor il, ils:
Ie urmeazli: S'U vient, je lui montrerai ma bibliotheque.
ce garfon-ci, cet/e femme-la; ceux-ci, ceux-la, ci-contre, la-bas. J e IlC sais pas s'ils arriuent ce soir.
par-ci, par-la;
SU:\!ETELE ORTOGRAFJCE ALE LlMBll FRANCEZE
f ONETICA $1 ORTOGRAFIE
:26
REGUlI DE DESpARTIRE A CUVINTELOR IN SILABE
Que (ca) , lorsque (cind) , puisque (fiindca), quoique (d~i), § 19. I) 0 eOllsoalla la inceputul unui cuvint sau intre doua vo-
inainte de il, elle, ils, elles, on, un, une, en. .' , cale introduce intotdeauna 0 si laM:
Je crois qu'il rentrera t6t. - II iaut etudler lorsqu on
ea-fe, ei-lle-ma, na-tu-rel, ve·ri-te, e-xa-men.
est jeune. .' '
Quoiqu'elle habite loin, elle arnve touJours .a temps. 2) Doua consoane care se succeda:
Prepozit ia jusque: inaintea prepozitiilor ii, en ~l a adverbelor a) la incepul de euvillt iac parte din aceea~i silaM:
()U, ici. . ". seo-lai-re, sta-de, sta-Iue;
Je vous conduirai jusqu'. la gare. - Ava~c:z .Jusqu ICI. bl in inleriorul cuvintului, ele se separli trecind una la siir~itul
Lisez Ie iragment jusqu'au bout. - J usqu ou lrez-vous? primei silabe ~i alta la inceputul silabei urmatoare:
Pronumele nehot5rite quelqu'un, quelqu'une: ar-mee, bon-soir, gron-der.
Y a·t-il quelqu'un la-bas? In acest caz intra ~i consoanele duble (bb, ec, dd, etc.), care se
Adverbul presque numai in substantivul compus presqu'Ue
separa intotdeauna:
(peninsula):
La presqu'Ue de Quiberon est situee . au sud de la Bretagne. ac-cord, ad-di-tioll, af-fai-re, bles-ser, im-mo-bi-Ie, hon-ni-te,
rap-port, col-Ia-bo·rer, ler-rain.
Obs. e final din prepozitia entre nu se ,elideaz8 niciodata: .
Entre eux trois il y a toujours une parfalte entente cornrne entre amls. . Obs. a) Grupurile de consoane in care a doua consoana este a lichida (bl, cI,
_ Asta~i se seriu de asemenea fara apostrof cuvintele in care entre este prefix 1 fl, gl, pi, br, cr, dr, fr, gr, pr, tr, vr) nu se despart niciodaHi:
~ntracte. enfrollvrir. s'entraider. . . ~ a~gre.a~ble, cre~a~tion. ai-gle, o~bli~ger. li-bre, cer~cle.
Atenr ie . .:'qlOstroful nu se pune nlclodata la shr~ltul rindului.
A'

Atertfie: CelelaIte consoane, urmate de I, r se despart:


e~bran~/er.
b) Grupurile de consoane ch. ph, grt, th, reprezentind un singur sunet, nu se
DESpARTIREA CUVINTELOR IN SILABE des part niciodaUi:
(LA SYLLABATJON) cho-co~lat, a~chat, pho-to, mon~ta-gne, the~a-tre.

§ 18. Silaba (Ia sylll!;be) ~s!e sunetul :~u grupul de sunete care 3) Clnd trei COrtsoarte se succedii doua tree, in general, la prima silaba, iar a
treia la silaba urmatoare:
se rostesc intr-o smgura emlSlune vocala. obs-ti-n e, comp-ter, damp-ter, sculp-teur, sculp-tu-re.
e-te, o-pe-ra, oui, e-cri-vain, lieu, paille, pied, lui.
Obs. a) Daca ultimele doua cOl1soane sint hi. cl, br, cr, etc. (v. obs. precedenta
OOs. 0 silaba care ('ontine un e mut este 0 sUaM muta: pct. a), ele dimin, de regula, in silaba urmatoare:
a.fe.1ier. dc·ve-nir. re-nou-ve-l er . cham-bre, com-prert-dre, rec-tart-gle.
b) In caz ca prima silaM este un prefix, se va tine seama de el:
Cuvintele pot Ii a\catuite .din.: con-stant, sub-stance, in-sinlit, trans-por-ier.
_ 0 singura silaba (monosllablce):
Aten/ie: a) Mai muUe vocale consecutive nu se despart niciodata la capatul
eri, port, oeil, fin, gant; rinduluL chiar daca ele rae parte din doua silabe diferite:
doua silabe (bisilabice): boa, lieu, jouaient, ci-toyen, poe-teo ou-vrie-re;
ca-deau, a-dieu; b) Apostroful nu se des parte de cuvintul care urmeaza:
Irei sau mai mulle silabe (polisilabice): I'em-pi-re, J'e-co-Ie, 1'en-fant.
eho-co-lat, ea-bi-nel, in-ler-na-Iio-nal.
28 FONETJCA $1 ORTOGRAFIB SU~ETELE ORTOGRAFJCE ALE LIMBn fRA:"J'CEZE
29

EXERCITII ceUe conference avec grand interet. - Jeannot Lapin a trouve son gile DeCUpe
par Dame Belelte. - ~ous avons une rude cote a manter. - La crete du coq
Ex. 1. Copiati frazele de mai ios, punind accenlul ascutil acolo est rouge. - Attention aux guepes: elles piquen! tres forI. - Pour rna fete,
unde este cazul: maman me preparera des crepes. - '" La fourmi n'est pas preteuse ... - MeUez
La repetition a commence it sept heures. - Le coup de telephone l'a reveille. du bois dans Ie poele. - Voila un honnete hommel Celte femme s'habille avec
- Reflechisse1. avant de repondre. - Ce bebe a un sourire plein de gaiete. - A une supreme elegance et parle avec une extreme politesse.
la montagne les matinees et les soirees sont fraiches. L'annee prochaine ces eca-
Jiers deviendront etudiants. - II a etudie serieusement et iI parle avec rapidite Ex. 6. Scrieti corecl frazele de mai jos, punind accenlul ascutit,
et elegance Ie rran~ais. grav sau circumflex pe vocala e, acolo unde esle cazul:
Ex. 2. Copiati frazele de mai ios, punind accenlul grav pe vo- Je suis prete. - Voila vas epreuves etrites. - Arretons~nous dix minutes. _
cala e, acolo unde este cazul: La (oret de hetres qui est pres de la est moins grande que 13 foret de chenes de
Elle repete 5es le~ons, des Ie matio. - Vas succes nous ont rempJis dejoie. - chez nous. - Us ont beaucoup dessine pendant leur sejour chez leur grand-mere.
Cette ecoliere n'est pas encore pionniere. - Tu te promenes seule. tandis que - Le train etait bonde. - l'eleve etail entre dans la cour de I 'ecole. - II
nous nous promenons aVec nos amis. - Elle pese chaque mot qu'elle dit. - Pele
apportait une regie pour son frere qui est en troisieme. - Le vingtieme siecle est Ie
cette pomme. - Qui seme Ie vent, recolte la tempete. - La science a fait de siecle de I'electricite et de "elecfronfque.
tres grands progreso - 11 achete une regie. - Venez pres de moil Apres la piuie.
Ie beau temps. Ex. 7. Jnlocuiti punctele serUnd c sau ~, dupa caz:
Ex. 3. Copiafi frazele de mai ios ~i puneli accentul grav pe vo- Nous Ian ... ons Ie ballon. - Je n'aper ... ois rien. - II a de gros sou ... is. _
cala a ~i u unde este cazul: Mer ..• f. - Des .•. endons. - Nous com men ... ons la Ie ... on de fran ... ais. - Les
11 m'a dlt d'aller ala faculte; la. je I'ai renconlre. - Au moment ouj'ai ouvert gar ... ons ant re ... u des timbres~poste. - Comment ... a va? - ... ela depla ... e
la porte, j'ai entendu un grincement. - Nous ne savons pas s'il acceple au non. la question. - Un mar ... eau de ... raie. s'il vous plait.
notre proposition. - Il s onl retrouve leurs bagages Ia ou ils les avaient places.
- Eh bienl non, ~a. je ne Ie permets plus. - Voila vas tickets. - Ne vous ~Hoi .. Ex. 8. Puneti trema acolo unde este necesara:
gnez pas au~dela de la Iisiere de la ror~t. - La. it y avail deja quelqu'un - It
faut qu'une porte soil ouverte au fermee. Je hais Ie mensonge. - Haissez Ie mensonge. - Voila une reponse a mbigue. _
Heureuse coincidence! - Elle a erie d'une voix aigue. - C'est un egoiste. _
Ex. 4. Jinind seama de sensul omonimelor de mai ios, punetf Ces plats en faience sont tres delicats. - Elle ressemble a une heroine de Racine.
accentul circumflex acolo unde esle cazul: - Madame de Stae! a vecu Ii 1a fin du XVII I·e et au debut du XIX ·e siecle.
Eles~vous sur d'avoir mis Ie livre sur la table? - Qui. fen suis sur. - C'est - Tu habites dans la piece contigue a la mienne.
la tache des ecoliers d'enlever les taches d'encre qu'ils ant faites. - Au dejeuner
on nous a servi du poisson frais, car man pere est aile it la peche. - Au dessert Ex. 9. Pune{; liniu{a de unire acolo unde este cazul:
nous avons eu de belles peches. - Voil.a notre chambre; celie d'a cote n'est
Elle est peut etre dans la basse cour. - Je regarde Ie Va et vien! des rouges
pas la notre.
€orges. - Vous avez un magnifique eerf volant. ,Me Ie pretez vous? - Avant
Ex. 5. Copiati frazele de mai ios ~i puneli accentul circumflex hier. apres la tempete, il y a eu un bel arc en ciel. - Venez y, vallS BUSSj. - Aimez
acolo unde este cazul: vous les pommes de terre frites? - Qu'y a t il de nouveau? - C'est lui m~me
Boileau a ecrit des Satires et des Epitres. - J'aime la croute de ce pain.- qui m'a dit que ses vers a saie etaient morts. Faut iI Ie eTOire? - Elle a dil..
Notre maitre est diplome de l' Ecole des Langues Orientales. - Vous ecoutez: neor aos. - Invite Ie. toi me me.
SUN'ETELE ORTOGRAFICE ALE LIi\tBIl FRA"CEZE 31'
FONETICA SI ORTOGRAfi E.
30
Unei fraze a\c~tu!te <lin propozi\ii enun\iati\'e:
Ex. \0. puneli aposlroful acolo unde esle necesar: La queshon eta,t pusee naturellement et Rieux repondit
Je Ie ai appete et it ne me a pas f('·pondu. - Lorsque on arrive au bout de la naturellement. (A. Cam us).
phrase. on met un point. - Quoique i1 dise, i1 ne a pas 1aison. - Il ne fefme ev?:s'l~criitorii. moderni folosesc pundyl in locul virgulei, pentru a scoate tn·
jamais la porte lorsque il part. - Si on sonne, ouvrez 1a porte. - Mais appelez-Ia. en a un ~UVlnt sau un grup de cuvmte.
puisqueell 13. _ Sais-tu ce que it lui din Avancez jusque ici. 115 me trou.. onp ysenSelgne Ie fran,ais aux etrangers de passage. Par la methode direete ~
eest
(J . • art r e).
veront lao si ils viennent jusque a midi.
Noiii. pgnct(uldse folose~te ~i ca ~e.mn or~ografic in prescurUiri: M. (monsieur) .
Ex. \\. Despiirlili corect in silabe Irazele urmiitoare: a v. a verbe). T.S.F. (telegraph .. sans fiI).
le~ons dans des salles d'etudes. - Le fer.
Les eleves pre parent leurs Ie zinc,.
Ie nickel. Ie cuivre. l'aluminium sont des metaux, hndis que Ie bronze, Ie ver- § 21. I ? I ~mnul lnt~barii (I~ ~?int d'interrogation) inlocuie~te­
meil. l'ader sont des combinaisons mHalliques. - Les act rices ont repete, a punctul la shr~,tul une, propozlllI sau fraze interogative directe:
plusieurs reprises, leurs roles. - Chien qui aboie. ne mord pas. - II faut suivre Est-ce que tu peux me montrer tes dernieres pieces"
les prescriptions des medecins. - Le serrurier a ouvert la porte qui s'etait
.. o.~s. Clnd p~op?zi tia interogativ3 este urmata de 0 incidenHi semnul tntre-
bioquee. - Le cobra, Ie boa, Ie python sont des serpents. b ani se pune mamtea acesteia: •
Qu'est-ce done qu'it regarde? demanda-t·il (F r. M a uri a c).
Atenfie: Nu se pune semn de intrebare:
a) Dupa propoziUi interogaliue indirecte:
DUes-moi. s'il tIOUS plait, l'heure qu'U est.
SEMNELE DE PUNCTUATIE b) Dupa propozi tii interogative urmate de un eitat:
(LES SIONES DE PONCTUATIOJI' ) Vous rappelez-vous les mots de Don Diegue: .0 rage! 6 desespoir It

§ 22. I , I Semnul exclamlirii (Ie point d'exclamation) se folose~te-


\I s'etait redresse de toute sa taille. et il me disait dans
!n locul punctului, dupa:
la figure: o propozltle sau fraza exclamativa:
«Qu'est-ce que vous voulez de moi, monsieur? Un
conseil? Prenez garde! Ie voila! Apprenez quelque chose, Quecemondeestb.eau etque iesuis heareax! (P. CIa u del).
monsieur: si vous avez du genie, \'ous ne pourrez crottre Quelle belle et c.ufleuse histoire il avail veclle au cours de la nuit r
que sous la poussee de vos propres forces!» ... (R. M. (A. M a u r 0 , s).
duG a r d). Obs. Propozitia exclamativa poate fi eliptica:
Quel adorable visage I
In textul de mai sus s-au folosit urmiHoarele semne de punctua\ie:
punctul, semnul lntreblirii, semnul exc1amarii. virgula, doua Un vocatlv:
puncte, semnele citlirii sau ghili melele. punctele de suspensie. Rends-moi ceque lu m'as pris, Jacquesl (H. T roy at).
§ 20. I _ 1 Punctul (Ie point) marcheazli pauza la sf1r~itul: Un Imperativ:
Sortezl Sortez done! Plus vite! Passez!
Unei propozi(ii enun\iative independente (afirmativli, nega- o interjectie (cu excep\ia lui Ii care nu se folose~te singur) c
tivli, interogativli indirecta): Oh I Ie beau vieillard I
Je n'ai pas dit de choses extraordinaires.
SUNETELE ORTOGRAFICE ALE LIMBII FRANCEZE 33
FONETICA $1 ORTOGRAFIE

b) Propozi\li introduse prin alte conj'unc\ii dedt et, OU, nt:


.
§ 23. I , I Virgula (la virgule), care marcheaza 0 pauza mai scurtii Antoine nota I'adresse, puis leva les yeux (R. M. duG a r d) •
.dedt punctul, leaga parti de propozi\ie sau propozi\ii de acela~i 2. Separii. de restul trazei:
fel ~i desparte par\i de propozi\ie sau propozi\ii dilerite: a) 0 propozitie ineldenta (intercalata):
In propozi\ie: Vous savez, dit-il, rai decide d'ecrire un roman gai (S. de
I. Leagii. pii.rti de propozifie de acela~i lei, daca nu slnt legate Be a u v 0 i r).
printr-o conjunc\ie coordonatoare (et, au, ni):
a) Sub i e c t e: b) 0 propozitie relativa explicativli:
Une plaisanterie, un mot, Ull geste me glace. La !une, qui a?ait suivi pendant un temps les camions, s' etail
b) Com pie ni e n t e: posee sur un tOlt pour y mourir (H. d e M 0 nth e r I ant)
J'ai retrouve mes bouquins, mes maUres, mes camarades
c) 0 propozitie elrcumstantialli explicativa:
(R. M. duG a r d). J e Ie veux bien, puisque vous Ie voulez,
c) A t rib ute, e pit e t e:
Nous avions la memoire des lieux, des arbres, des arbustes, des cf) 0 propozitie elrcumstantiala a~ezata la inceputul frazei :
pierres (M. P a g n 0 I). Quand ils remonterent, un premier groupe de touristes enlrail
d) N u me pre d i cat i ve: dans Ie hall (A. M a u r 0 is). .
Tout ce qu'il disait etait simple, court, varie. (A. F ran c e).
2. Separii. de restul propozifiei: § 2~. I '. I Pun~tul ~i virgula (Ie point-virgule), care marcheazii 0
a) Un v 0 cat i v: pauza ~al scurta d~cJt punctul, dar mai mare dedt virgula, des-
Mes enfants, nouS vous avons reunis pour vous taire connaitre parte, !n cadrul unel lraze, propozi \ii de 0 oarecare intindere sau
nos decisions (H. B a z in). grupun de propozi\ii relativ independente:
b) Unele a d v e r be: oui, non, si (ba da), bien, etc.
Oui, il avail Mte de redevenir ce qu'il etait (S. deB e au- Nous marchons dans 10 nuil; nous entrons dans un cafe maurel
c'est de la que venait la musique (A. G ide).
v 0 i r).
c) 0 a p 0 z i \ i e (sau orice element cu valoare explicativa) I § 25. ~ , I Doua puncte (Ies deux points) se lolosesc inaintea unei I
Paul, filS d'artistes, apprenait aussi a ;ouer du piano
(G. Co u r tel i n e). a) Enumeriiri:
1) Un com pie men t circumstan\ial a~ezat la lnceputul lis sont taus venus: des vieux, des femmes el des lilies
propozi\iei (dadi este de mare lntindere): (J. Giono).
Dansla salle a manger, la famille etaitaucomplet (H. B a z in). b) Explicatii sau conciuzii:
Aten/ie: In exprimarea datei. dupa numele localitatii. se pune tntotdeauna On donnait un ~ilm documentaire non sans interet: la vie des
virgula: Bucarest. Ie onze mai 1969.
betes au fond d un aquarium (G. D u ham e I).
c). Unui eltat In care sint reproduse, intre ghili mele cuvintele
In lraza: rosh te de 0 persoana: '
1. Leagii.: a) Scurte propozitli de acela~i lei care nu sint legate
prin conjunc\iile coordonatoare (et, ou, nt): Un homme en blouse blanche me disait: cNe vous inquili/ez pas•.
II ouvre Ie piano, il approche une chaise, il juche dessus (E. T rio let).
(R. R 0 I I a n d). 3- Gramatica limbii francezo
FONETlCA ~1 ORTOGRAFIE SUNETELE ORTOGRAFICE ALE LIMBIJ FRANCEZE 35
34

§ 26 \« • \ Semnele citarii sau ghili melele (les guillemels) Inchid c) 0 fraza.


EI, su!foquant, d'une voix qui n'obeissait plus a sa pensee
Intre ele: (peut-elre aucun son ne sorlailde sa gorge' mat's t'l '
a) Un citat, care reproduce cuvintele rostite de 0 persoana: '1 )'1 , n e S en
Henri ajoula avec un sourire: «J e dois dire que je n 'ai pas ape~cev~.t pas ! enl~nnauncantiqueala vie (R. Roll a n d).
encore vu grand-chose.» (S. deB e a u v 0 i r). d) Indlc~!11 scemce (m piese de teatru): -
b) Titlul unei opere: Le Pere - Ah / (II Ie regarde allentivemenl) Qu'as-Iu fait?
J 'ai vu «Andromaque> la semaine passee. _ (J. P. Sartre).
c) Un cuvint sau un grup de cuvinle pe care dori m sa Ie scoatem
§ ~9. !..::J Punctelede suspensie (les poinls de suspension) •
In evi denta :
Odette fit a Swann «son» Ihe, lui demanda: «citron ou creme?, ~~~~rtte;~:: ': marcheaza, In general, 0 Intrerupere a ~irului vorbir\~
el comme it repondil IlCreme», lui dit en rianl: «Un nuage/»
(M. Proust). a) Ezitari sau emo!ii :
Alors, je pe.nsais ... ~ommenl dire? (J. P. Sa r t r e).
§ 27. \ _ \ Liniuta de dialog ~i de pauza sau despartire (le tirel) E~oule ... tis voulatent me fa ire dire... Jl faul I h
marcheaza: lot, .ce que je leur ai dit... (L. A rag 0 n). que u sac es,
a) Schimbarea persoanei care vorbe~te (Intr-un dialog): b) Donnle?e a lasa sa s~ sublnteleaga restul gtndirii:
Tu viendras demain? Je. pensats que vous auriez bien voulu ... (R. M. duG a r d)
Oh! non, pas lous les jours! (Fr. M a uri a c). Bten avanl les souvenirs, dans la memoire de Paul, chanleni
Monsieur, je ne comprends pas. des chansons... (G. Co u r tel i n e).
Evidemmenl, vous ne pouvez pas comprendre (G. D u ham e I). c) lnt.reruperi din partea persoanei cu care se vorbe~te I
b) Sublinierea unei indicatii sau a unei refJectii : - Dts done ...
L'homme que j' litais - l'homme que je suis encore apres loul- - Quoi? (L. A rag 0 n).
c'esl comme un germe enseveli, qui ne se developpe plus,
depuis longlemps (R. M. duG a r d). Punctele de suspensie pot urma ~i d ...
Obs. a) intrebare, ell nuanta afectiva: upa un semn de exclamare sau de
c) Despartirea unei parti de propozitie, a unei propozitii sau fraze:
Tu ne me reconnais pas? - dit I'homme (L. A rag 0 n).
o temps I ... 0 moeurs! ...
b) Unii poeti moderni nu folosesc semnele de punctuatieo
§ 28 \ ( ) \ Parantezele (les parenlheses), ca ~i Iiniuta de pauza,
Si L'oiseau ne chante pas .
c'est mauvais signe
Incadreaza, pentru a da 0 explicatie sau a face 0 precizare: signe que Ie tableau est mauvais
a) Un grup de cu vinte: mais s'U clzante c'est bon signe
Elledejeuna (comme danssesreves) rue Royale (Fr. Ma uri ac). signe que vous pouvez signer
alors vous arrachez tout doucement
b) 0 propozitie: une des plumes de l'oiseau
EI ce faisanl, it examinait la pholographie (une des qua Ire qui
decoraienl Ie compartimenl) de quelque palais pres de la mer et vous ecrivez votre nom dans un coin du tableau.
(A. G ide) . (J. Pre v e r t)
LEGATURA INTRE CUVINTE 37

Obs. tn cuvintele bien. rien. vocala nazaHi se pastreaztl:


bien-aimable [bj~nEm.bl)
rien d dire [RJtnadi: R)

(;-1 devine in: in cuvint ul divin:


ie divinHomere [bdivin,)m~: R]
Obs. In malin se pastreaZ3 vocala nazala:

LEGATURA INTRE CUVINTE malinesprit Imal;ncspRi ]


~

(LA LIAISON) [J 1 devine ~m tn cuvintul bon:


un bonJI!ve [bJnel.:v)
un bonhOtel [bJnJ1E1 ~
§ 30. Prin legiiturii * (liaison) se in\elege pronun\area consoanei
finale mute a unui cuvint impreunii cu vocal a ini\ialii a cuvintului Obs. Mon, ton, son inregistreaza ambele pronuntari: :m $i :m. cea care
pastreaza. consoana nazala. fiiod considerala cea mai buna:
urmator (vocalii care po ate Ii precedata ~i de h mut): trop-aimable,
Ie boo"'""Usage [11:1 b;'nyza:3 sau b:myza:3]
petit-hotel, se pronun\ii: tr,.p<mabl, pli-totd).
Legiitura atrage dupii sine unele modiliciiri de pronunli e : [a).[J].[aJ nu se denazalizeaza in cuvinlele: en. on. un, aucun. cummun: enavant
Vocal a oralii e inchis din termina\ia - (t)er se transformii in ianava), on -.coute bnekut). un appe! [rena pel J. aucunerrort
e deschis [.]: un tegerl4fort [rele3.R.f:>:R]** [ok~nd;--:R], d'un communaccord (drek::mtrenakJ:RJ
un premier-essai [OOpRamj.RESE].
Vocalele nazale se denazalizeazii (devin orale): Cortsoanele surde devin sonore, iar cele sonore devin surde:
["<] devine [on] in termina\iile: - s ~i X se pronun\ii z:
ain, -ein: un certain-auteur [oosER t.notce:R] lesenfants [lezafa]; deux hommes [d ¢zJm]
en pleinhiver [apIEniv.:R] desachals [dezaia]; aux habitants [ozabita]
ien, yen: numai in cuvintele ancien, moyen, mien, lien, d se pronun\ii I:
sien:
ancien Quvrage (asj EnuvRa :3] un graniessor [regRatesJ:R]
Ie moyen-age [la mwaj.na :3] un grand-homme [regRatJm]
un mien --ami [oomj .nami] g se pronun\ii k (cazuri rare) :
* Legtitura este marcata prin semnul (-l plasat tntre cuvintele respective. sang-impur [sak;py:R] (<<La Marseillaise.)
Pentru cazurile dnd nu se face legiitura, se folose~te semoul ( I ).
*. Cele doua puocte (:) marcheaza 0 vocala tunga. un longhiver [re(;kive:R]
I
FONETICA Sf ORTOGRAPlE lEGATURA tNTRE CUVINTE 39
38

f se pronunta V numai in: d) N u mer a I e car din a Ie: un, deux, trois, six, dix,
lIeufheures [nrevre:R 1 $i neufcl/ls [nreval vingt, cent (~i cele compuse cu ele):

Obs. Uneori in: neu(jwmmes [nrevom1


Unautobus et trois ~autocars attendaient devant I 'ecole.
In celelalte cazuri se pastreaza sunetul f: Mon grand-pore a quatre-vingtsans. - Deux~enormes piliers
vifargent [vifaR3ii'j soutenaient la voute.
§ 3t. Se lace intotdeauna leg a t u r a c u : e) N u mer a leo r din a Ie: premier, second:
Art i col e I e: II habite au premier-~tage. - Au secondetage it y a une
a) HotarUe: les, aux, des ~i substantivele sau adjectivele pe antenne de television.
care Ie precedii:
Les~eleves sont devant la carte. Obs. Se face de asemenea iegatura cu tiers in Tiers:Etat:
Le grand-pere donnait des conseits aux (lntants. Le Tiers:'Etat luitait contre l'Ancien Regime.
As-tu vu lesetegantes vitrines de nos magasins? f) I n t e r gat i ve - ex c I a mat i v e: quels, queUes:
0
Les /ivres des~eleves sont sur les pupitres. Quels ~elaienl ses projels? - Quelleshisloires vous a-I-on ra-
b) Nehotiirlte: un, des: COil tees?
A Bucarest it y a des~hOteLs contortables. g) N e hot a r i t e: aucun, aulres, certain, differenl(e)s, divers,
Au thNilre it y a unassez grand nombre de speclalellrs. maint, memes, plusieurs, quelques, lel(-Ies) , tout:
Adjectivele: Je n'y vois aucun~inconvenient. - Formulez d'aulresexem-
a) P 0 s e s i v e: mon, ton, son, mes, tes, ses, nos, VOS, leurs: pies. - Sais-tu disttn&uer les differenlsarbres? - Les memes
J 'approuve ton~excellenle idee. - Noshabits SOli I Ires propres. causes produisent les ' memes~ effets. - Certains ~ecrivains
b) D e m 0 n s t rat i v e: cet, ces. modernes n 'emploient pas les siglles orthographiques. - J 'ai
eet"homme a remporte Ie prix. - Presenlez-moi ceshonneles connu plllsielirsexcellents poetes. - La revolution de 1848
gens. a eu quelquesexcellents representants. - Tout'homme doit
c) C a I iIi cat i v e:
laire son devoir_
Quel bon~enfanl! - Nous passerons nos vacances en plein air. -
Regardez ces beaux(!/ltants. - Ce sont d'excellents artisles. Pronu mele:
_ Aux grandshommes, La patrie reconnaissanle. a) Persona Ie: 1l0US, vous, its, eUes, les, pronumele neholarit
Obs. 1) Se face de asemenea legatura lntre adjectiv ~i substantiv in cuvintele on ~i verb sau pronumele adverbiale en, y:
compuse: bonhomme ~i gentilhomme, la plural: bonshommes [bozom1. Vousarrivez a temps. - On Lesapprecie. - En voyageant,
gentiiShommes [3atizomj. -
2) Cll adjectivele court, fort,. lourd (la si~gular) nU se face legatura:
onapprend beaucoup dechoses. - Ils(eUes)"""yconsentent.
Nous nous (encontrerons apres un court Imiervalle de temps. - Ce sera Ony aspire. - On les y oblige. - J e vous en remercie. -
pour lui un fori lavantage. - Un laurdl agregal y etait installe.
4U fO~£T{C A SI ORTOGRAFIE LEGATURA INTRE. CUVINTE 41

On-en profite. - On les en dispensera. - II de\'ait (nous, e) Etre ~i substantivul sau adjectivul eu func\ie de nume pre-
dlcativ:
uous) les-accompagner a la gare. - Interessez-uous-y I -
Contenons-nouS-'en! - Conduisez-Ies-y I - Allez-uous-en! Je suls-etudiant. - Elle esCelegante. - Naus sommesha-
biles.
Aten/ie: Nu se race legatura cinde"~iysint urmate de i n ~ initiv : cf) Orice verb ~i pronumele if, elle, on, its, elles inversate :
Pouvons· nous len avoir? - Voulez-vous Iy aller?
b) A d V e r b i a I en ~i verb: Que faiWI ? - Qui est::elle? - Comment dit:On '
renai besoin. - Des livres, j'en achelerai. Ou vontlls?
c) Rei at i v doni ~i pronumele personale it, elle, its, elles sau
pronumele nehotarit on: Obs. La persoana a IIt-a, legatura se face cu t euronic: Chante-i:';J1e?
La femme donton m'a parU est ingenieur. e) Verb ~i
pronumele adverbial en ~i y:
Voila Ie mal dontll souffre. PreneZ:en! - Rlifl€ehissez:Y1 - Cherchez::enl - AlIe;-Y!
cf) N e hot a r i t rien ~i pronumele adverbiale en, y, un verb
la infinitiv sau participiul trecut, sau prepozitia a urmata Aten(ie: Nu se face tegatura clnd slnt urmate de un infinitiv:
de infinitiv: Ie uais Jy aU~r . - Tu uas len cherclzer. - AU.. len chere"er.
Tu ne dois rien yajouter. - II ne faut rienoublier. - Je
A d v e r b e ~i cuvintele care urmeaza, daca sint legate prin
n' ai rienImtendu. - lin' y a rien-a eralndre. sens de aeestea:
- Toul ~i verb sau pronumele adverbial en, y, un adverb.
prepozitia a: pas, pius, point: Je n'y suis plusalle. II n'a pasaeeepte;
Toutest bien qui fin it bien. - Touty est beau. - Touten tout: La famille y etait tou f'entiere;
deeoule. - Toutlei me remplit de jole. - II Y a toufa dire beaueoup, tres: Je ['ai beaucoup- appflicie. - Elle etail
a ee sujet.
treSemue;
Verbele :
a) Etre, avolr ~i partieipiul treeut cu care formeaza timpuri trop: On n'est jamais tropaimable;
compuse in special la persoana a III -a: droit, assez: II faut aller droitau but. - 9'a lite une soiree
II estllime. - lis sonCentres. - Elle etaitarrivee. - lis asse?agreab/e;
ontaecepte. - Elle avaitoublie.
moins: Elle est moinshabile que tol;
Aten/ie : A se eai/a - in special - legaturs la persoana a II·a singular:
Tu as lachettl. - Tu es lalle. - Tu auras len,'O yi. - Tu suas ten/r'. bien, mieux : rai bie;-envie de dormir . - NOlls devons
b) C'esl ~i prepozilia care urmeaza : mieux"'emp/oyer notre temps;
C'esCapreseelaqu'i/ est parti. - C' est-a toi que je m'adresse. jamais : II ne faut jamais-oublier son devoir.
lEGATUR.A INTRE CUVINTE 43
-12 FONETICA Sf ORTOGR.\F1E

Pre p 0 z iii i ~i cuvintul urmator: 3. C u c u V i n tel e d e 0 rig i n est r a ina care incep
cu y:
J'ai tite chez-wI dentisle. - Apresavoir fini les classes, iI est yacht. yack, yaourt. yard. yatagan, yod, yole, etc.:
renlre. - Le chal s' lilail cache sous-une chaise. Les Turcs luttaient avec des I yatagans. - Les I yoles sonl des
Quanta moi, je n'y vais pas. embarcations tegeres.
4. Cu sub s tan t i v u I uhlan: Les deux I uhlans regardaient
Afeniie: Nu se face iegatura intre: Ie Pere Milon.
avant, apTk ~i pronumele personal eux.
S. C u a d v e r b u Ide a fir mat i e: oui, cu interjeciiile:
Con j u n c t iii e: quand, done ~i cuvinteJe pe care Ie ah! oh! aiel eh! ouf!, cu numeJe vocalelor, cu ori ce
precedii : cuvint citat:
Quandil Ie vi!, it se mit a rire. II disail\ oui. - Certains poussaient des \ ah! d'admiration, d'au-
Vous avez donc -acheve volre loile. tres un I ouf! de soulagement. - II ecriuaill i et it prononrait I e.
E lemelliele ullor expresii cOllsacrale sau ale unor cuvillte compuse: .a. Cu con j u n c i i a et:
II lit et \ ecrit louie la journee.
J e suis toun. fait d'accord. - II pleul de tempsen temps. Regarde ces belles plumes argent et \ or.
N'apprenez pas la lefon mot -A mot. - lis habilelll vis-:'a-vis 7. Cu pre p 0 zit i i J e: vers, envers, a travers, hors, hormis,
de l'Opera. - A toueA I'heure. -II se conduit de mieuxen mieux. selon:
§ 32. Nu se face niciodatii Jegatura: Nous nous dirigeons versl elle
1. Cu cuvinteJe care incep cu h aspirat. Tu as des obligations enversl elle.
:8. Cu s din terminaiia persoanei a II-a singular prezent indicativ
Ce sonl des Iheros. - Regardezceslhideuxlhibo/lx. - Es-Iu ja- ~i conjunc!iv:
mais aile aux I Hailes? - Ce palais a un \ hall immense.
Est·ce que vous aimez les \ homards? Tu recites ladmirablement. - Je veux que iu reslesl ici.
2. C u adjecti vel e n u mer a J e: un, une, huil, huitieme '9. Cu s in interiorul cuvinteJor compuse:
(fac excepiie: dix·huit, dix-huitieme, vingt-huit, vingt-hui- Les enfants ai ment a regarder les arcsl-en·ciel.
tieme), huitain, huitaine, onze, onzieme:
to. Cu sub s tan t i vel e a caror consoana !inala este muta:
Les \ uns ne sonl pas bien ecrils. - Dans notre cia sse iI y a Quel regard I affectueux! - On monte a l'etage par Ut! escalierl
qualre·vingl\ un tleves. - Cenl \ un sportifs participeronl au etroil. - Elle a remporte un succesleclatanl. - C' etail un
concours. - J e serai chez loi vers les I une heure. - J e viendrai coup\habile.
VOllS t'oir lous leslhuit jours. - Les \huitiemes de finale auronl
lieu a Bucaresl. - Cenll onze gar~ons el qualre·vingt Ionze fillet- 11. rntre cuvintele care nu sint strins legate prin inieles, dupa
les visileront noire ville. orice pauza, dupii un semn de punctuatie.
Obs. Se face legatura cu:
- numeralu! un: u~n. deuum , trois'"";n;
pron. nehol6rit uns: les-Uns et le;Qufres;
- Cll numeralul onze in: it etaitOnze Iltufts.
MORFOLOGIE
(MORP HOLDG! E)
SUBSTANTIVUL
(LE NOM)

La berg ere s'en va, delaissant ses moutons,


Et la fUeuse va, delaissant les fuseaux.
Voici que je m 'en vais loin de tes bonnes eaux,
Voici que je m'en vais bien loin de nos maisons
(Ch. peguy) .
§ 33. Cuvintele berg ere, moutons, fUeuse, care desemneaza fiinte
~i eaux, maisons, care desemneaza lucruri, sint substantive.
§ 34. Substantivele 'se grupeaza in doua categorii:
con ere t e (concrets), cele care desemneaza fiinte ~i lucruri
de care putem lua cuno~tinta cu si mturile noastre : berg ere.
mouton, maison;
a b s t rae t e (abstrails) , cele care denumesc idei, actiuni.
insu~iri: liberte, depart, intention.
§ 35. Substantivele sint de asemenea:
- com u n e (communs), cele care desemneaza totalitatea
fiintelor ~i lucrurilor de acela~i fel: l' homme, Ie cheval, la chaise;
- pro p r i i (propres) , cele care denumesc anumite fiinte sau
lucruri spre a Ie deosebi de altele de acela~i tel. Acestea pot Ii:'
prenume: Georges, Louise, Riquet;
nume de familie: Thibault, Bergeret;
nume de popoare: [es Roumains, [es Franrais, les lIaliens;
MORFOLOGIE SUBST ANllVUL 49
48
§ 37 bis: Substantive1e - n d I ..
dei) _ nu au dedt un gen (mas~:I~n :auU~;U~1 .(obiecte, acliuni, i-
nume1e locuitorilor unei localita\i: les Bllcarestois, les Pari·
siens, les Viennols;
_ denumiri geografice: la Roumanie, la France, Bucarest, Paris, prin articol sau printr-un determinativ (ad' m~~In), care este marcat
les Carpates, les Pyrenees, I'Atlanlique, Ie Pacifique, la Mediter· strativ): Jec IV poseslv sau demon-
ran ee, la Manche, la Seine, Ie Danube;
_ institu\ii, monumente: I'Alhenee, Ie Louvre, Ie Pantheon. masculine : Ie livre (ce livre man /' )
feminine: la chaise (celie chaise IVre , .Ie)retour, Ie progres;
, ma chalse , la marche, la paix.
Obs. Numele proprii se seriu tntotdeauna ell litera mare.
Genul substanlivelor din r b r
§ 36. Din punet de vedere a1 formei sub care se prezinta, sub· ~u ~elAlen/ie:
Jar In
~in Ii mba romana. Unele sub t
IImba romana feminine:
l"l.
a r~nceza nu c?respunde intotdeauna
san Ive s nt masculine 10 limba franceza,
~tantive1e sint:
a) s imp 1 e (simples), care sint formate dintr-un singur cuvin! I D Ie livre - cartea, Ie bane - banea • Ie Ira va,./ - munca
ecole, cerise, cheval; e asemenea. 0 serie de substantive . . t r . Ine in limba fra nceza,. iar in limba
b) com pus e (composes), care sint formate din doua sau mai romana masculine sau neutre: sm emm
mu1te cuvinte: pomme de terre, sac a main. une epollge - un burete • une epaule - un umar.
~ unechaise - un scaun.
La substantive deosebim genu) ~i numarul.
§ 38. Genul substantivelor n d
indicat de terminalie sau de's u uf m e e l u c r uri, poale fi
IX •

. Sint de
lIvelor g e nulin:mas cuI i n cea mai mare parte a substan-
terminate
GENUL SUBSTANTIVELOR
(LE GENRE DES NOMS)
-a r~ ~~~ndo~;~,e f:%~I~~s~e cholera.. Ie cobra, Ie dahlia,
phyll,oxera, Ie plasma, I~ ~~j~~:raie Ie ?,anoralma,Ie
§ 37. Spre deosebire de limba rom~na, in limba franceza sub-
Ie Irema, etc.; , sc ema, e sofa,
stantivu1 cunoa~te numai doua genuri: masculin ~i feminin. Genu1 -age u n ii.ge, 1e fromage, Ie mariage un orage un
neutru nil existii. le VIsage, etc.; ' I ouvrage,
Substantive)e - nume de fUnte (persoane, animate, pasari) - -aire un anniversaire, un annuaire Ie d' r .
prezin!a, in general, doua genuri potrivit sexu1ui: masculin ~i cabulaire, etc. ; , l C lonnalre, Ie vo-

feminin. -ard, -art : tard,


Ie brancard,
etc.; Ie buvard, Ie depart , Ie regard, 1e re-
Louise est une fil/ette appliquee-
Pierre est un bon gar~on.
La HlIette aide sa maman. ·as Ie liIas, Ie matelas, Ie repas, Ie tas, t
Le gar~on est sage. u
Le coq chante Ie malin.
La poule pond des oeufs. -at p ac h I e c.;
a, Ie choco1at, Ie c1imat Ie combat,
La chienne est dans sa niche. eclat etc.; ,un
Le chien est fidele. ..au Ie chapeau,I'eau.
Exceptie: Ie gateau ' Ie morceau, Ie roseau, Ie rideau.
Obs.Unele substantive de genul feminin (termeni militari) denumesc
filnte de sex 'Iarbatesc: une recrue (recrutul), une ordonnance (soldatul crdo·
nant a), une sentinel/e, une estafette (~tareta, curier). :~eG . Ie college, Ie cortege, Ie manege, 1e solfege etc
ramatlC:a ilmbii francc:r:c •
SUBSTANnvUL 51
MORFOLOGlE
50
provenite din uerbe : - infinitive: Ie diner, Ie devoir, I'etrel
-er un hiver, Ie plancher, Ie rocher, Ie verger, Ie diner, etc.; parUcipii prezenie: Ie passant, Ie vi-
-ier un encrier, un escalier, Ie metier, Ie papier, etc. ; vant;
-et Ie beret, Ie bracelet, Ie bri quet, Ie filet, Ie gilet, etc.; - parUcipii /recu/e: Ie passe.
-erne Ie chrysantheme, Ie probleme, Ie stratageme, Ie
theme, Ie theoreme, etc.; >
Obs. 0 serie de substantive de genul masculin in Iimba franceza sint de
. de asel1U!nea: Ie dilemme; genul feminin tn limba romAna. lata cUeva dinlre cele mai del tnltlnile:
-gramme .: Ie diagramme, Ie monogramme, Ie radiogram me, Ie un art, Ie balai (mdtura) , Ie banc, Ie cacao, Ie cafe, Ie canape, Ie casque, Ie
telegramme; centime, Ie champagne, Ie chiffre, Ie C'rime, Ie desordre, Ie dogme, Ie doute,
de asel1U!nea: Ie drame, Ie melodrame; un encrier, Ie front ({,unita), Ie gant, un hemisphere. un insecte, Ie legume,
Excep/ie : une epigramme; Ie livre, Ie macaroni, Ie masque, Ie marbre, Ie merle, Ie meuble. le mona~
stereo Je monde, Ie narcisse, Ie navire, un ongle. un orchestre, Ie pain, Ie
-i1 Ie fusH, un outil, Ie sourcH, etc.;
parachute, Ie parapluie, Ie pays, Ie petale, Ie phoque, Ie poe Ie, Ie recti, Ie
-isme: Ie c1assicisme, Ie communisme, Ie prisme, etc.; rbU, Ie sepaJe, Ie sort, Ie souci, Ie sulfamide. Ie travail, ie zebre, Ie sejaur.
-ment : Ie biitiment, Ie changement, Ie jugement, Ie mouve- Ie sel, etc.
ment, etc.;
-olr : un arrosoir, un espoir, Ie miroir, Ie mouchoir, Ie § 40. Sint de genul feminin cele mai multe substantive terminate
soir t etc.; tn:
-oln : Ie besoin, Ie soin, Ie coin, Ie temoin, etc.; -ade : la colonnade, la fa~de, la parade, etc.;
-orne : un arame, Ie diplOme, Ie fantome, etc.; -aille : la marmaille (cea/a de copit), la trouvaille, la volaille, etc. I
-eu : un aveu, Ie feu, Ie jeu, Ie voeu, etc ... ; -aison : la combinaison, la maison, la saison;
-ou : Ie bijou, Ie chou, Ie joujou, Ie trou, etc.; -aine : la fontaine, la graine, la plaine, etc.;
-ir Ie cuir, Ie desir, Ie plaisir, etc.; -ance une alliance, la balance, la confiance, etc.;
-in Ie jardin, Ie matin, Ie moulin, Ie patin, etc.; -ence : une absence, la conscience, la conference, etc.;
-Is Ie colis, Ie com mis, Ie logis, etc. Excep/ie: Ie silence;
§ 39. Sint de asemenea de genul masculin nu mele de: . -anse, -ense: une danse, la defense, la recompense, etc.;
arbori - de padure : Ie chene! Ie pin, I~ . saptn, etc. ; -ee : une annee, la fumee, la journee, la matinee, etc.;
_ fructiferi: Ie pommier, Ie pomer, Ie ceri- Excep/ie: un apogee, un Iycee, un musee, etc. ;
sier, etc.; -eille : la corbeille, une oreille, etc.;
l1U!/ale: I'argent, Ie cui vre, Ie fer, Ie platine, etc. ; -erie la boulangerie, une epicerie, la lingerie, etc.;
corpuri chimice: I'arsenic, Ie brome, Ie chI ore, etc.; -esse : la faiblesse, la jeunesse, la politesse;
anotimpuri: Ie printemps, I'ete, l'hiver, l'automne; -ette : une allumette, la bicyclette, la serviette, etc.;
luni: janvier, fevrier, mars, avril, etc. ; -ie : la maladie, la melancolie, la sympathie, la scie, etc. I
zite: lundi, mardi, jeudi, etc.; Exceptie: un parapluie, etc.;
limbi: Ie roumain, Ie fran~ais, I'italien, etc. ;
MORFOLOGIE
52 SUBSTANTIVUL 53

une aiguille, la lentille, la grille, la famille, ~tc.; FORMA REA FEMININULUI (NUME DE FIINTE)
"ille
-ine la benzine, la cuisine, la poitrine, etc.; § 42 (LA FORMA TION DU FEMI NIN)
-ise la chemise, la surprise, la valise, etc.; F~minin

-ite la bronchite, la conduite, la reussite, etc.; Modlfldiri ce inler"in


I Masculin
'u modilicAri I dupll. regula general~
-itude la certitude, une habitude, la solitude, etc.; •
de asemenea: une etude; Regula generalii UN UNE UNE

-sion une excursion, la commission, la profession, 'etc~ ; masc. +


I e I mut ami. fiance arnie. fiancee
une admiration, la descri ption, la nation, etc.; a) cu p rommtar~a
-lion consoanei finale
-xion une annexion, la connexion, la reflexion, etc ..; marchand. candi- marchande. candi ·
-te: la beaute, la bonte, la Iiberte, etc.; I ·d •. t. ·s I oat, Fran~ais date. Fran~a ise
la ceinture, la figure, la mesure, etc. b) Cll denazalizarea
-ure vocalei ce preceda
Excep/ie: compu~ii chimici: Ie bromure, Ie c,arbure, Ie pe n
artisan, faisan. arlisane, faisane,
chlorure; I an .... one I courtisan. sui tan. cour~isane, sultane.
-ue une avenue, la revue, la statue, etc. partisan, Persan partlsane. Persane
dar: paysan paysanne
§ 4 t. Sint de asemenea de genul teminin numele de: lain .... aine I souverain souveraine
truete: la cerise, la griotte, la peche, la pomme, la poire, etc.; , dar: copain (prielen , copine
Excep/ie: un abricot, Ie citron, Ie coing, Ie melon, Ie raisin; fam.)
cousin. voisin cousine, voisine
$'tiin/e: la chimie, la geographie, I'histoire, la physique, etc.; I
in 4> joe I
c) cu desehi derea
Exceptie: Ie droit; vocalei e
boulanger. berger. boulangere,
arle: I'architecture, la danse, la gravure, la peinture, etc.; I (i)er .... (i)'re I ber~ere.
slirbillori religioase: la Saint·Nicolas, la Saint·Sylvestre, eeolier. ouvrier. ecoli ere. au·
Dub/area consoanei vriere
Obs. 0 serie de substantive de genu} feminin in limba franced sint de genu1 finale
masculin sau neutru tn limba romana. lata cUeva dintre cele mai des inttlnite: gardlen. dloyen. gardienne, ci-
une affiche, une arne. une annance, une apostrophe. une armoire, une attaque,
I (i)en .... (i)enne I tayennne
ell denazalizare Iyceen Iyceenne
une auto. une automobile, 18 bague, Ia boxe. la caroUe. la chaine, la chaise. la
chartue. la chose, la cloche, la compote, la cotelette. la CQutume. la culotte. la
danse, la dent, la douche. une ecurie, une enveloppe. une epaulet upe epingte.
I {i)on-t(i)onne I baron. lion, patron. baronne.lion-
champion ne,patronne,
ell denazalizare c hampionne
une epithete, une .toble. 10 foire. 10 gorge, 10 grange. 10 groppe, Ia gume, une
horloge, la jambe. la joue. la marche, la minute. la montagne, la mosaique. 18 dar: compagnon campagne
montte, une omoplate, 10 pantoun • • 10 peche (pescllilul). 10 poche, la ,pomme, I. chameau. jumeau chamelle. ju·
I eau. el .... elle I (frate geaman) melle (sora
pomme de terre. la puree. la radio. la riviere. la route, la tente (cartU!). la terre, geamana)
la We. 10 tour (turnul). la valse. Ia vendange, la ville, 1. vitre, etc. colonel coionelle
SUIISTANTIVUL 55
MORFOLOGIE
64

I I
Fern!nln

I
Fernlnin " Modlricirl ce intervln Masculin ~ul.
I dupA
Modlficliri ee intervin
I Masculin

UN
cu modlfidri !dupl regula cenerall

UNE UNE I UN
cu modifidrl

UNE
,enera I

UNE
• I teuT -+trice I acteur, Iedeur. aetTice, lectrice
chalte
Iat-+altel chat
atenlie:
ambassadeuT, a mbassadrice,
cadelt. empereur, i mperatrice
I et-+elte I cadot
dar: docteur, doctor..se (femme
dar: pr~fet prefete docteur)

<
serviteur, servante
IoHotte I sot soUe chanteuse (cinti-
idiot, manchot idiote, 1l1anchote rea\a de muzica
dar: chanteur u!"ari)
(dung)
cantatrice (cioti-
ModifiCJIretl con- Cu .ufix special reala de opera)
scanei finale
negre, tigre. negresse. tigresse,
I x-+sol curieux. epoux curieuse,
ep!>lISe
I e-+olIse I maitre, traitre, maltresse, tral-
tresse,
louve, veuve pretre, mul3.tre, pretresse, muU~
I p~vel lour' veuf
ser serve tresse,
Modified'; grafice TUTC, Turque, cornte, hbte, comtesse, h6tesse,
f4r4 ffClrimbarea su- Gr.. Gr..que poete, poetesse,
n.tutui Ane, diable, .Anesse, diablesse,
prince, princesse,
Modificorea sufixu-
Suisse, type,
,.
Suisse&Se, typesse,
lui abbe, due, ab~e. duch~.
vendeuse. dieu (zeu) de...e
I eur~euse I vendeuT. cameUT
coHfeuse
gouverneur gouvernante Adjectiv< subs/anti- pauvre, pauvresse,
dar: vale sauvage sauvagesse
chasseresse,
I eur~esse I chasseur I vengeur
vengeresse Cazuri speciale Andalou, favori, Andalouse, favo-
pecheur (pded/os) pecheresse rite,
Maure, roi, Mauresque, reine,
enchanteur enchanteresse
demandeur demanderesse speaker, tsar. speakerine, tsa-
mineore, majeure, rine
dar: mineuT, majeur. heros, vieillard heroine, vieilIe
inferfeur, supe- inrerieure.
superieure
rieur
SUBSTANTlVUL 57
MORFOLOGIE
56
§ 45, Substantive lara lorma de feminin
Substantive cu lorme speciale pentru leminin: ~
§ 43. Aceste substantive denumesc , in general. profesiuni exercitate
\ in treeu! exc1usiv de biirba\i. Femininul acestora se precizeaza
a) membri de familie (grade de rudenie):
I'homme la femme Ie frere
Ie gendre
la soeur
la bru
~ cu ajutorul substantivului femme:
un auleur une femme un ecrivain une lemme
Ie pere la mere
la femme l'onc1e la tante auleur ecrivain
Ie mari - la niece un mlidecin une femme un ora leur une femme
la fi11e Ie neveu
Ie fils '- la marraine medecin ora leur
Ie parrain un dentisle une femme un juge ulle femme
Ie gar<;on - la fi11e
den lisle juge
b) nllme de animate: WI magislral une femme (lne femme
un hisloriell
la brebis Ie Ii evre - la hase magislrat hisloriell
Ie mouton (1e belier) - un seulpleur line femme un professeur line femme
la vache Ie mulet la mule
Ie boeuf (Ie taureau) sclltpleur professeur
la jument Ie veau la geni sse
Ie cheval (1'elalon) un inglinieur ulle femme un journalisie - tine femme
la truie Ie sanglier la laie inghlieur journalisie
Ie porc (Ie verrat)
la chevre Ie singe la guenon
Ie bouc la biche Ie chevreui 1 - la chevrette Simone de Beauvoir, ecrivain eonlemporain, est ['all leur du ro-
Ie cerf mall L '/ nvilee.
c) nllme de piisiiri: § 46. Substantive Cll un singur gen (masculin sau feminin)
Ie jars I'oie Aceste substantive denumesc pasliri ~i animate. Genul aces\ora se
Ie coq la poule la penuche
Ie canard - la cane
Ie perroquet precizeaza cu ajutorul substantivelor femelle (femeI 5) ~i male
Ie pigeon la colombe (mascul) :
Ie dindon - la dinde
genuri: Ull lilt!phant un iii liphanl femelle
§ 44. Substantive cu 0 slngurli lormli pentru ambele un moineau un moineau femelle
'I've un (une) enfant une girafe une girafe male
un (une) e e
un (une) camarade un (une) Iibraire une atouelle une atouelle mate
un (une) patriote un (une) proprielaire Un moineau femelle s' lilail envolt! de son nid.
un (une) secretaire un (une) t?UTlS~e
§ 47. Substantive omonime de gen diferit
un (une) locataire un (une) vIOI~ntste.
un (une) bibliothecaire un (une) penslon~alre Ie critique criticul la critique critica
un (une) concierge un (une) ad~~rsalre Ie garde paznicul la garde garda, paza
Ie livre cartea la livre livra (circa
( une) artiste un (une) co egue 112 kg)
un ( ) lave un (une) pianiste. etc.
un une esc
MOIlFOLOGIE SUBSTANTIVUL 59

minerul la manche mineca Altele deriva forma femininii din cea masculina:
Ie
Ie
manche
ml!tnoire memoriul
modul
la memoire
18 mode
memoria
moda
J prin adaugarea unui e mul:
Ie mode pagina Armand- Armande Franfois- Franfoise Simon-Simone
Ie page pajul 18 page
para/ela la para/We linia paralela Louis- Louise Rene- Renee
Ie para/We
(comparatie) prin dublarea consoanei finale:
Ie pendu/e pendulul 18 pendule p.en~ula
la po~/e itgala Adrien-Adrienne Jean - Jeanne
Ie poe/e soba Danie/- Danielle Marcel - Marcelle
surisul 18 souris ~arecele
Ie souris turnul prin adaugarea unui sufix special:
Ie lour strungul, la lour
inconjurul, Anloine- Antoinette Yves- Yvonne
turul Henri-Henrietle Jacques-Jacqueline
Ie Irompet/e - gornistul la Irompelle - goarna, trompeta Eugene- Eugenie Viclor- Victorine
Ie vase vasul la vase - namolul, milul Bmi/e- Bmili!
J 'ai refu un livre. Maman a achete une livre de Ob•. Unele prenume se folosesc aUt pent.ru barboli, cit ~i pentru femel: I,an-
Marie; Marie·Jeann,; Jean·Claude; Claude-Irene.
cafe. .
Ce regislre a une page blanche. Le page Cherubin est u~e crea- 2. Denumirl geograflce
lion de Beaumarchals. Substantivele nume de tari ~i de provincii terminate in e mut
Le critique doil eire impartial. La critique doil eire conslruc- sint de -genul feminin:
live. la Roumank, la France, I'/talie, la Moldavie, la Brelagne,
Le chal a at/rape une souris. J 'aime bien Ie souris de mon l'Egypte, etc.
frere. . Exceptii: Ie Mexique, Ie Cambodge.
Mon ami a fail Ie tour du J'aimerais voir la tour Elffel.
Substl\ntivele terminate in alta vocalli - (a, I,o,u,y), ca ~i cele
monde. terminate in consoana sint de gen\ll masculin:
As-Iu ecrille memoire qu'on Ie Pierre a une bonne memoire. Ie Canada, Ie Chili, Ie Congo, Ie P erou, Ie Danemark,le Paraguay,
demandait? Ie Portugal, Ie Japon, Ie Bresil, Ie Maroc. Ie Banal, Ie Langue-
doc, etc.
Excep{ie: I'(a) Alaska.
GENUL SUBSTANTIVELOR PROPRII Substantivele nume de ora~ sint, in general, de genul mas-
(LE GENRE DES NOMS PROPRES) culin:
Paris, Bucarest, Ulle, Marseille, etc.
Paris est beau. Marseille est grand.
~48. I. Prenumele de persoane a) Numele de ora~e terminate in jej mut, apar\inind altor
Unele prenume de persoane au 0 singura forma: . iliri decit Fra ntei, sint in general de genul feminin:
_ pen/ru bdrba{i: Arthur, £douar~, Gasto~, Maunce, l\aoul; Rome, Bareelone, Seville, Venise, Prague, Varsovie, Geneve, etc.
_ penlru femei: Alice, Anne, Momque, Odlle, etc. Rome est belle.
SUBSTANTIVUL 61
60 MORFOLOGIE

p Ju r a !
Modifidri
Exceptie: Belgrade care este de genul masculin.
b) Numele de ora~e care sint insotite de articol au genul preci-
ce
intervin
Singular
eu mod"ie'ri I-x II dup.!i regula
general a

zat:
Le Havre, La Rochelle, Le Caire, La Plata, La Haye, La Ferte- ncyan (simbure), tu - noyaux, tuyaux
/-au~aux yau «(eava)
Milan, Le Mans, La Paz, La Nouvelle-Orleans, La Havane. Sing,,,,,, -eau~eaux chapeaux. man-
chapeau. manteau
c) In cazul substantivelor al ciiror gen este greu de precizat se -eu......, ellX teaux
poate folosi cuvlntul ville urmat de prepozitia de: feu, jeu feux, jeux
La ville de Londres est grande. dar: landau landaus
bleu (vinalaie) bIeus
Substantivele nume de munti sint, In general, de genul masculin: pneu pneus
Le Jura, Ie Mont-Blanc, Ie Vesuve, I'Elna, Ie Caucase, les
Balkans, les Apennins, etc. I sing.-ou '"'1'OUX I
Sint lnsa de genul feminin: les Alpes, les Andes, les Carpales, (7 substantive) bijou, caillon, chou, bijoux, cailloux,
les Cevennes, les Cordilteres, les Vosges. genou, hibou, jOll- chaux, genoux,
jou, pou (paduc/ze) hiboux, jou~
Les Carpates sonl mains ;;Ievees que les Alpes. joux. poux
Les Alpes occidentales separent la France de l'Italie.
celelalte -s clou, cou, fou, sou. clous. cous. fous,
Substantivele nume de cursuri.de apa pot fi : trou (gaurd), ver- sous, trous, ver-
masculine: Ie Rhin, Ie RhOne, Ie Danube, Ie Tibre, etc. rou (zavar) rous
_ feminine: La Seine, la Loire, la Dlmbovilza, la Tamise, etc.
Modilicllri in fina-
luI cuvintului

FORMAREA PLURALULUI SUBSTANTIVELOR I sing. -al-.aux I cheval, signal. che vaux. signaux
(LA FORMATTON DU PLUR.TEL DES NOMS) bal, carnaval, chacal.
dar: bals. ( arnavals,
festival. recital. chat als, festi-
P I u r a I cal (biitilturii la vals. r ~ citals,
mini!). pal «(eapii). cals, pals,
Modiflc.liri
e,
intervin
Singular
eu modlfk.ri I-X I dup.!i re~ula
generalli Alen/ie: ideal id e- aux ideals
bail (conlracl), co· baux, coraux,
Regula genera/a UN (UNE) DES DES I sing. -ail--+aux I rail, email (sma/f). emaux. travaux,
travail, vitrail, vitraux, soupi-
sing. + I~I enrant. Hllette enfants. rillettes
soupirail (Iereas· raux, vantaux

I-I
sing ..x
· ...z
·5 . .
-+JnV8r1·
abile
corps, bras, fils

prix, noix, voix prix, noix. voix


corps, bras, fils
trd

.,.if)
/a
vantail (canal
pivni(if),
de

fez, gaz. oez fez, gaz, oez


62 MOR.FOLOGfE
SUBSTANTIVUL

P I U I" a I PLURALUL SUBSTANTfVELOR COMPUSE


ModUic.irl (LE PLUR1EL DES NOMS COMPOS£S)
ee Singular eu mo(iiridiri dupJ reaula
Intervin I-xl generalli
• § SO. Substantive care se scriu intr-un singur cuvint. Substanti-
UN (UNE) DES DES vele compuse care se scriu intr-un singur cuvint formeazii pluralul,
celelalle -+-s rail hin3), detail, rails, details,
c~ ~i substantivele si mple, pri mind unl -s Isau unJ-x Jla forma de
chandail, eventail chandails. even-
singular:
tails un passeporl- des passeporls, un gendarme- des gendarmes,
Alen/ie: bet ail (13ra plural) bestiaux (fara un porlefeuille-des porlefeuilles, un por lemanleau -des por lem anleaux_
sing.) Pour aller ii l'ilranger it nous faul des passeports.
Dans chaque classe it ya des portemanteaux.
Substantive cu aieul (bunic) &ieu. (,tr3 mo~i) aieu!s (bunici)
Mua form, de Obs, a) La substantivele bonlwmme ~i gelZJillwmme amindoua elementele caTe
plural L.. Daces el 105 rai passe mes Ie compun primesc semnul pluralului: bonshommes. gefltilshommes, iar s din
Romains sont vacances chez interiorul aces tor cuvinte se cite~te z.
nos aleux. mes aieuls. b) Substantivele monsieur, madame. mademoiselle fae la plural: messieurs.
mesdames, mesdemoiselles.
ciel tieux (bolla ceo ciels (in piclur., . Mesdames, mesdemoiselles. messieurs. vous ailez voir un beau ,<;pec/ac/e.
reasca tn tota- aSfecte aJe ce· Ie n'aurais pas consenti d tlDUS presenter, Messieurs, La difensedeCrainquebille
lilalea ei) ru ui) (A. Fra nee).
Ce matin je con- Ce peintre a tres Alenlie: Substantivele madame ~i mademoiselle se folosesc atunci
lemplais los bien peinl I.. dnd ne adresiim persoanelor respective sau cind slnl inso\ite de
cieux. ciels. numele de familie. In celelalte cazuri, ele slnl Inlocuite prin dame
L.. ciels de la ~i de moiselle:
Provence sont
inoubliables. Bonjour madame (mademoiselle).
C'ilail Ie fils de Madame Sau/on qui ren/rail du service
oeil yeux oeils (in cuvinte (M. Pro u s I).
compuse) Mademoiselle Gauche demellrail La (E d. Est a u n i e).
Des oeils-de.
boeu! creres- dar: J 'ai VII line dame el une demoiselle qui regardaien/ les vilrines
Iruici rotunde) des magasins.
Mon enrant ales § 50 bis. Substantive care se scriu in douii sau mai multe cuvinte
yeux bleus.
(Noms qui s'ecrivenl en un ou plusieurs mols)
Ce pain a beau-
coup d'yeux. \. Amindouli elementele primesc semnul pluralului la substan-
tivele compuse din:
ail (usluroi) aulx ails (mai des •
lolosil) a) Doua substantive:
un chef-lieu - des chefs·lieux
un chou-fleur - des chota-fleurs
MORFOLOGIE SUBSTANTIVUL
65

une machine-outil - des machines-outils un wagon-poste - des wagons-poste (pour la poste)


un oiseau-mouche - des oiseaux-mouches un timbre-paste - des timbres-poste
Maman va au marche pour acheter des choux-fleurs. lUI bain-marie - des bains-marie (de Marie)
Dans nos usines il y a des machines-outils modernes. L'elevage des vers it soie se fait a l'air libre en Chine.
b) Un adjectiv ~i un substantiv: Nous devons connaltre les chefs-d'oeuvre de la litterature
universe lie.
une basse-cour - des basses-cours C'est au bureau de tabac qu'on trouve des timbres-poste.
un beau-frere - des beaux-freres_ Bergotte mangea quelques pommes de terre, sortit et entra a
un petit-fils - des petits-fils l'exposition (M. Proust).
un coffre-fort - des coffres-forts
Ce jeune homme a deux beaux-freres et une belle-soeur. Ob5. La unele substantive, sensu! cere ca amindoua elementele sa ramina la
singular: un tete-a-tete - des tete-d-Ute.
Et que comptez-vous dire it vos petits-fils?
(A Salacrou). b) Adjectivul demi si un substantiv: numai substantivul pri-
me~te semnul pluralulUi:
OOos. AdjectivuI grand prime~te semnuI pluralului numai la masculin: un demi-cercle - des demi-cercles
des grands-peres - des grands-parents. une demi-heure - des demi-heures.
La feminin famine invariabil:
ulle grand-mere - des grand-meres c) Un radical de substantiv sau de adjectiv terminat In 0 sau i
UHe grand-route - des grand-routes ~i un substantiv. Numai substantivul prime~te semnul pluralului:
II y a une armoire it peine iuisante, Ull Gallo-Romain - des Gallo-Romains
qui a entelldu la voix de mes grand-tantes. (F r . Jam me 5). un Anglo-Saxon - des Anglo-Saxons
un eLectro-aimant - des etectro-aimants
c) Oouli adjective: une tragi-comedie - des tragi-comedies
un sourd-muet - des sourds-muets Get auteur dramatique a ecrit plusieurs tragi-comedies
un clair-obscur - des clairs-obscurs Fattes Ie compte de toutes les demi-heures perdues.
Dans notre pays il ya des ecoles speciales pour les sourds- L~s .electro-ain:ants f?rment un chapitre important de la physique.
mueis. J at vu ce matm les dlfecteurs, les ouvriers et les belles stena-dactylo-
2. Numai un singur element prime~te semnul pluralului la sub- graphes (G. A poll ina ire).
stantivele compuse din: d) Un verb ~i un substantiv. Numai substantivul primeste sem-
a) Oouli substantive legate printr-o prepozi\ie (exprimaUisau nu): nul pluralului: '
In acest caz, numai primul substantiv trece la plural': un tire-bouchon - des tire-bouchons
un chef-d'oeuvre - des chefs-d'oeuvre un cure-dent - des cure-dents
un arc-en-ciel - des arcs-en-ciel Marie a apporte it table une boUe de cure-dents.
un ver it soie - des vers a soie Obs. In ~uvintele compuse cu garde, acesta prime~te semnuI pluralului dnd
une pomme de terre - des pommes de terre desemneaza persoana care face actiunea (substantiv):
un (une) garde-malade - des gardes-malades
.. ) Ca ~i in 1i mba romana: ~ef de gad! - $efi de gara; un (une) garde-barrUre - des gardes-barri ere(s)
vierme-de-miitase - viermi-de-matase. Les gardes-malades sont ies personnes qui gardent et soignent les malades.
5 - Gramatica Iimbii franceze
SUBSTANTIVUL 67
MORFOLOGIE
66

Ramin neschimbate cele care au in componen j a lor un substan- PLURALUL SUBSTANTIVELOR DE OIUGlNE STRAINA
(LE PLURIEL DES NOMS D'OR/GINE £TRANG~RE)
tiv la plural: tt
un orte-allumettes - des porte-allume e,:; _
p sse-noisettes - des casse-noisettes (spargator de § 51. I. Unele substantive de origine straina fac pluralulln s:
un ca alune) un agenda - des agendas
un orte-aviolls - des porte-avio,:s un bazar - des bazars
un ~orte-Cigarettes - des porte-cIgarettes t un meeting - des meetings
un presse-papiers - des presse:paplers, e c. un opera - des operas
S r la table it y a deux presse-paplers. . un piano - des pianos
e) ~n cuvint invariabil (prepozijie, I adtr~) I~i ~n substanhv. Les bazars sont des marches publics, en Orient.
Numai substantivul prime~te semnu P ura u . 2. Altele pastreaza forma pluralului din limba din care provin:
un avant-poste - des avant-postes un condotliere - des condottier i
une avant-garde - des ava".~-gardes un gentleman - des gentlemen
une arriere-garde - tt:s
arrtere-gardes un sportsman - des sportsmen
un en-tete - des en-tetes un desideratum - des desiderata
h t par/eur - des haut-par/eurs _
un au:.
une arrtere-p ellse-e (gind ascuns) -, des, arriere-pensees
' Les condottieri elaient autrefois les chefs des mercenaires en Italie.
Plus d' egO!Sme, plus de vani/e, plus d'ar~~~re~e:~eles; n d). 3. 0 serie de substantive, alaturi de forma de plural In s pas-
treaza ~i forma de plural din limba din care provin:
Nici un element nu prime~te.semmIl ~lu~alului la substantivele un minimum - des minimums - des minima
un maximum - des maximums - des maxima
compuse d'ln verbe ,<i cuvinte mvarIabIle.
3.
un sanatorium - des sanatoriums - des sanatoria
un laissez-passer - des laiss~z-passer un solo - des solos - des soli
un va-et-vient - des ?a-et-vlent un soprano - des sopranos - des soprani
un out-dire - des oUl-dlre une lady - des ladys - des ladies
Ull passe-partout - des passe-partout , . un match - des matchs - des matches
Les passe-part 0 U t sont des clefs qui permettent d ouvnr plusieurs un sandwich - des sandwichs - des sandwiches
Au petit dejeuner, j'ai bu un the et j'ai mange deux
serrures. "1 't d va-et-vient continuels. sandwichs(-es).
Dalls la malSOIl I Y avatl est '1 leur fallait des laissez-passer.
Pour traverser les avail -pos es, I
Obs Ramin de asemenea invariabil~ subst~ntivele compuse dintr-un verb ~.
SUBSTANTIVE FOLOSITE NUMAI LA PLURAL
un su'bstantiv al caTui s~ns es!e d~SIt"gu~a~i _ des abat-jour
un abat-Jou~ (Jour -:- umtn des erce-neige
~~ t~~::z~!e(S~,i~;t~i de ghe;\li) - des brise-gl ace § 52. Dintre substantivele folosite numai la plural mentionam:
un coupe-papier - des coupe-papter .l t annales, appointements (retribujie lunara sau anuala), archives,
un gratte-del (zgtrie-nori) - des gratt~-cte , e c. echecs (jocul de ~ah), environs (Imprejurimi), fianrailles (10-
Les eLeues sont aIles dans Ie bois cueilU, des perce..nelge.
SUBSTANTIVUL 69
MORFOLOGIE
68
Exceptie: les Himalaya.
godna), frais (cheltuieli), honoraires (onorariu), malhemalhiques, Dans les Carpates orientales, on renconlre les forels les plus eten-
moeurs (moravuri), funerailles, obseques (funeralii), pierreries dues.
(pietre pretioase), represailles, semailles (semanaturi), tenebres De arhipelaguri:
(intuneric), vacances, vivres (alimente). les Antilles, les BaUares, les Afores, les Canaries.
II passai/ d'exquises journees a galoper de son cabinet aux archives Cuba est la plus grande ile des Antilles.
(G. Co u r tel i n e).
De popoare:
Nous passerons nos vacances au bord de la mer.
les Roumains, les Franfais,les I taliens, les Bulgares,les Danois.
Les Rouma!ns, les Fran~ais, les !tali ens, les Espagnols et
PLURALUL SUBSTANTIVELOR PROPRII Ies Portugais sonl des peuples latins.
(LE PLURIEL DES NOMS PROPR£S)
NU.l?rimesc semnul pluralului, ci numai articolul plural numele
proplll: '
§ 53. Primesc semnul pluralului numele proprii:
De familii (in afarii de cele istorice):
De familii istorice: les Thibault, les Rougon·Macquart les Conta lesDeleanu etc'
les Gracques, les Horaces, les Curiaces, les Scipions, les
Dans ses romans, Zola a .tudie 'I' hisioire des Rougon:Ma~:
Bourbons, les Condes, etc. quart.
Excep(ie: Bonaparte. Fo~/ami1ii, c1nd desemneaza indivizii, pe unii din membrii
Cornelie, fille de Scipioll l'Africain, ful la mere des Gracques.
Les Condes onl joue un grand role dans I'hisloire de France. Les d~ux Corneille sont nes a Rouen.
Riimin insa la singular substantive de origine straina, ca: Les freres Goncourt onl ecrit un Journal fori interessant.
les Borgia, les Habsbourg, les Visconli, etc. -f De familii.. folosite. cu sens emfatic (pluralul reprezenttnd
_ De familie, care, luate in sens comun, desemneaza tipul: d e ap t 0 Sll1gura persoana) :
Ce SOil I des Mecenes qui fonl des Virgiles (oameni ca ... ) Les Monte~quieu,. les Voltaire, les Diderot, les Rousseau,
(E. Hen rio t). onl Illuslre Ie Slecle des Lumieres (un Monlesquieu, un Voi-
Combien de Mozarts naissenl chaque jour en des iles sauvagesl D f r . laire ... ).
(muzicieni ca ... ) (E d. R 0 s tan d). e atml II,. clnd desemneaza opere literare sau de artii prin
Les Voltaires sonl rares (scriitori ca ... ). nume Ie au orulul lor (metonimie):
_ De opere de arta denumite cu numele personajelor pe care Dans Ie musee de la Republique it y a des Grigoresco, des
Ie reprezinUi: ~ Luchian (tablouri de ... ).
II y avail parmi ces loiles des Madones, des Jupiters, des Apollons, D~ ora~e, in care se pot distinge mai multe parli: les deux
des Venus, des Dianes. Vlenne.
_ De grupuri de tari, de provincii, care poarta acela~i nume:
les fildeS, les Gaules, les Flandres, les Castilles, les Asturies. De ma~in.i, apar.ate, automobile: les Renault, les Leica, etc.
II raconle les voyages qu'il a faits en Turquie, en Perse, aux fndes. D,e trllun de Zlare, reviste, carli:
De lanturi de munti: J al deux Henriade dans ma bibliolheque (exemplare din ... 1.
les Carpales, les Alpes, les Apennins, les Balkans, les Pyrenees.
SUBSTANnVUL 71
70 MORFOLOGIE

EXERCITII
Ex. 6. · Trece(i urmiitoarele substantive la feminin:
un maitre, un poete, un traitre, un negre, un tigre, un vendeur, un semeur, un
Ex. 1. Inlocuiti punetele cu articolul nehotiirlt (un, une), po- moissonneur. un faucheur. un chien, un bohe-mien. un citoyen, un europeen, Ie
demandeur, Ie chasseur, I'enchanteur, Ie jumeau, Ie chameau, 1''Igneau.
Irivit genului:
Voila •.• canape tres incommode. - J'ai ... dent qui me fait mat. - Ce n'est ex. 7. Treceli urmiitoarele substantive la masculin :
pas elegant d'avoir ... angle plus grand que les autres. - Mes parents ont danse ...
une dinde, une cane, une poule. une truie, une jument, une vache, une perruche,
valse d'autrerois. - CeUe aonee DOUS avons eu ... ete et .. , automne detesta-
tine ehamelle, une heroine, une servante, une compagne.
bles. - Valls avez trouve ..• epithete tres juste. - J'ai lu sur ••. affiche que
ce jeune romancier a ecrit aussi ... drame. - Elle vieot de prendre ..•. douche. Ex. 8. Rdspundeti la urmiitoarele intrebdri:
Pr~tez-moi ... parapiuie, s'iI VallS platt! - Voulez-vous prendre ... cafe? - A
Constantza, it y a, .. mosaique celi~bre. Model / EsI·ce un tigre?-
"Non. ce n'est pas un tigre, c'est une tie:resse.
Ex. 2. Puneti articolul hotdrlt (Ie, la), potrivit genului, Inainte/J Est-ce un cerft - Est·ce un boue? - Est-ce un iapin? - Est·ce un lievre? -
urmdtoorelor nume de tdri: Est-ce un mouton? - Est-ce un lion? - Est·ce un chat? - Est-ce un chien?-
••• Roumanie avoisine ••. Bulgarie.... Union Sovie tique, ... Hongrie et ..• Est-ce un chameau? - Est·ce un ceq?
Yougoslavie. - ... Hollande esl Ie pays des lulip", - •.. Chine el ••• JapoD
sont des pays extr~me-orientaux. - ••• Belgique et ... Suisse avoisinent .•. Ex. 9. Treceti la feminin substantivele din propozitiile de mai
France. _ ... Mexique, ... Honduras, ... Nicaragua, ., Costa Rica sont sUues ;os, efectuind modificarile ce se impun:
dans •.. Amerique Centrale. _... Bresil, ... Perou sont situes dans ..• Mon pere esl blond. Tu as deux freres jumeaux.
Amerique du Sud. Son maTi est mon ami. Mon cousin Paul est mon meilleur ami.
Ex. 3. Completati propozitiile: Je suis Ie neveu prefere de Monsieur Deleanu a deux fils.
mes oneles.
Model: Les Roumains et les Roumaines parlent Ie rournain.
Les Anglais el Ies •.. parlenl " Les Danois el I..... parlenl ... Ex .. 10. Substituiti complementului direct din propozitiile mo-
Les_Franliais et les ... parlent ... Les Italiens et Ies ... parlent ... delulUl urmdtor compiementele indicate mai jos:
Les Allemands el Ies •.. parlenl ... Les Grees et Ies ... parlenl •••
Les Polonais et les ... parlent ... Les Hongrois et les ... parlent .. . Model / J'ai rencontre un comedien celebre.
Les Tures et Ies ... parlenl ... Les Porlugais el Ies ... parlent .. . " J'ai rencontre une comedienne celebre.

Ex. 4. Rdspundeti la urmiitoarele Intrebdri: un malade imaginaire


un hOte aimable
Model: La pomme esl Ie fruil du pommier. un cuisinier avare
Que! esl Ie fruil du poirier? ,". du pecher? .,. de I'abrlcotier? .•. du prunier? •• un cordonnier serviable
du cog I assier? ... du cerisier ? •. du citronnier? ... de I'oranger? ... de I'olivier? •• J'ai rencontre un berger sympathique
du dallier? un sportif robuste
Ex. 5. Scrieti femininul urmiitoarelor sUbstantive: un tragedien extraordinaire
un directeur infatigable
homme, pere, fils, onele, gendre, neveu, cheval, Ane. belier, bouc, sanglier. COCb
un inspecteur severe
dindon, canard.
SUB5TAKTl\'UL
72 MORFOLOGIE

un canal profond .. . - un caporal brave ...


Ex. 11. Trece/i urmatoarele sUbstantive la feminin. Folosi/i-Ie un bal fameux .. . - un chacal affame ...
apoi in scurte propozitii: un festh'al agreable ... - un recital celebre ...
un eeoHer, un musicien, u 1 paysan. un lion, un chat, un aeteur. un vendeur.
un chanteur. un lecteur. Ex. 16. Scrieti propozitiile urmiiloare trecind la plural sub-
stantivele dintre paranteze:
Ex. 12. Inlocuiti punctele cu substantivele feminine cerute de
Elle avait de grands (mal) de tete. - J'ai lu cette nouvelle dans Ies (journal). -
sens: L'or et I'argent sont des (metal) predeux. - Notre ecole a ete agrandie de deux
Monsieur Grandet n'avait pas de serviteur. mais une '" qui s'appeJait Nanon.
_ Mon aieul est un grand vieiHard aux cheveux blanes, tandis que mon '" est (local). - Ces dernieres annees on a construit a la campagne un grand nombre
~·(hOpitaI). - Notre pays est riche en (mineral). - Sur les ravons du buffet
une petite ... aux yeux bleus . - Le pr~tre et la ... servaient les dieux et les .•• II y avalt beaucoup de (boeal). .
de I'antiquite. - Le chanteur Maurice Chevalier a chantE! bien des fois aux
m@mes concerts que la celebre .. , Edith Piaf. - Ex. 17. Trece/i la plural subs/antivele dintre paranteze:
Ex. 13. Tnlocui/i punctele cu articolul hotarit sau nehotarit. La voix des (chaca!) est sinistre. - Les (earnaval) de la jeunesse sont pleins.
potrivit genului substantive/or §i, /inind seama de sens, facet i d'entrain et de gaiete. - Taus ies quatre ans, les (festival) Enesco reunissen t
de jeunes musidens du monde entier. - Chaque semaine. aux maisons de ia
modificarile cuvenite:
Je vais a,., poste. - , .. poste de professeur de mathematiques est vacant. - culture, on organise des (bal) pour les jeunes. - Notre jeunesse d'aujourd'hu;
Mettez ces fleurs dans , .. vase. - Apres l'inondation. Ja terre etait couverte peut realiser taus ses (ideal).
de ,0' vase noinltre. - ... mode de vie aetuel a fortement influence ... mode Ex. 18. Trece/i la plural substantivele dintre paranteze:
vestimentaire. - Cet homme a ... memoire prodigieuse. - VOllS enverrez •.•
J'ai admire une belle collection d' (eventail). - Les (gouvernail) assurent la
memoire au ministere. - Denis Papin a eu Ie premier I'idee d'utiliser la force
direction des navires et des avions. - Les proprieiaires et les loeataires ont
de ... vapeur. - •.. vapeur est un navire mis en marche par une machine it
signe les (bail). - Les atolls sont des TIes formees par des (corail). - Dans notre
vapeur. - ... pendule marque les hellres et les minutes. - Le ma~on utilise .. .
pays, la plupart des (travail) agrieoles sont mecanises. - Theophile Gautier
pendule. - ... tour Eiffel est une des euriosites de Paris. - NallS avons fait .. .
a eerit un reeueil de poesies intituie: (Email) et Camees. - Les (vitraiJ) des.
tour de la ville et nous avons admire les nouveaux quartiers.
cathedrales gothiques sont des chefs· d'oeuvre. - Les trains et les tramways
Ex. 14. Treceti substantivele subliniaie la singular §i efectuati roulent sur des (rail). .
modificarile ce se impun: Ex. 19. Treceti la plural cuvintele urmtitoare. Formafi apoi cu
J'ai mange des prunes, des poires et des noix. - Les voix des enfants sont claires . ele scurte propozifii:
Voila de vieilles femmes qui ant des nez crochus. - Les fez sont des caloUes
Ie grand portail ......... . un eorail rouge ....
en Iaine rouge au blanche. - Je passerai deux mois a la campagne. J'aime beau-
un detail insignifiant. .. un email eclatant ...
coup les champs et les bois. - Prenez les compas et dessinez. - Les brebis sont
l'eventail japonais ... . un travail interessant ... .
tres douces. Ie rail du tea m ........ . un vitrail multicolore ... .
Ex. 15. Trecefi la plural substantivele din urmatoarele grupuri
. ~x: 20. Tre.cefi frazele urmtitoare la singular, efectuilld modi-
de cuvinte: ftcanle ce se tmpun:
Model: un signal inattendu - des signaux inattendus
Les hopitaux ant re-C;u des appareils modernes. - Les bateaux faisaient des signaux:
un tribunal populaire... - un general franc;ais .. ,
avec des fanaux. - Les coraux blanes sont plus rares ql1e les eorallX rouges. - Les
_ un amiral anglais ... - un animal sauvage ...
SUBSTANTIVUL 75
MORFOLOGIE
74
Ma soeur a des (oeil) bleus. - Les (oeil·de·serpent) sont des pierres precieuses. -
,ehacals sont des animaux sauvages. - Au printemps les eaux des ruisseau.. Loin des (oeil). loin du coeur. - Un vieux proverbe franc;ais dit qu'i1 faul choisir
grossissent. - On n'oublie jamais les hocaux de canfiture de son aieule. - Les des fromages sans (oeil) et du pain avec des (oeil). - Les (aieul) ·ai ment leurs
lfroupeaux rentrent en automne. - A cause de la grande secheresse. les canaux petits-enfants. - Les Gaulois et les Romains sont les (aieul) des Franc;ais.
:sont presque sees.
Ex. 26. Copiati propozitiile urmiitoare . scriind eorect numele
Ex. 21. Aleatui(i scurle propozi(ii In eare sii Intrebuinta(i ur- proprii dintre paranteze:
.miitoarele substantive la plural: Le Louvre possede plusieurs (Raphael). - Les deux (CorneilIe). Pierre et
~heval, recital, carnaval. bal, festival, neveu, corail. travail, detail. Thomas, etaient freres. - Suetone a raconle la vie des douze (Cesar). - Les
Ex. 22. Treee(i la plural propozitiile urmiitoare: trois (Horace) ont combattu contre les trois (Curiace). - Moi aussi j'en ai des
(Cezanne) et des (Monet). - Avez-vous lu Ie roman de Roger Martin du Gard
L'eau du ruisseau est claire. - Donne·moi un clOll. - Le genou de Jean est <Les (Thibault)>>? - Les (Goncourt) ont insiitue un prix qu'on decerne chaque
.'Sale. - La saeur de Pierre a un beau hijou. - Le feu d'artifice a embrase Ie annee au cmeilleur volume d'j magi nation en prose». - Les (Carolingien) ont
del. - Le lapin mange une feuille de chou. - L'enfant a un bleu au bras. - succede aux (Merovingien). - Ces (Renault) roulent tres vHe.
Ferme la porte et tire Ie verrall. - Ne jette pas Ie Dayau de la cerise par terre! -
Bouche Ie trou avec un cailleu rondo - Je remplace Ie poeu. - Le cou de 13 Ex. 27. Serieti {razele urmiiloare treclnd la plural substantivele
poupee est mince. - Je promene l'enfant dans un landau. - Le coucou chante: eompuse sUbliniate:
<cou-cou. - Voila un joujou. - J 'ai un jeu instruciif. Monsieur, Madame, Mademoiselle, presentez vos passeport, s'il vous plait. -
Le soleil a fait fondre nos bonhomme de neige. - Dans Ie vesti bule il y a des
Ex. 23. Serieti eorect {razele de mai ios, aeordind atentie sub- portemanteau. - En route. nous avons rencontre des gendarme. - Moliere s'est
.stantivelor dintre paranteze: moque des bourgeois parvenus qui i mitaient les gentilhomme. - Ces portefaix
J'ai peur, depuis deux jours. que I'un des (genou) ne soit pris (0. Duhamel). - sont tres robustes.
Le sol etait compose de sable recouvert d'une couche de (caillou) brillante et
Ex. 28. Construi(i propozitii (olosind urmtitoarele grupuri de
noire (A. de SI ... Exupery). - On n'avait pas remplace les (carreau) des fenetres
cuvinte la plural:
qui faisaient des (trou) noirs dans les murs (A. Fournier). - N'oubliez pas de
un essuie-main propre - un perce-neige fr~le
tirer Ies (verrou). - Les (hibou) ont des (oeil) qui voient mieux la nuit. - Les
un abat-jour rose - un porte·monnaie vide
cygnes ployaient leurs longs (cou). un coupe-papier argente - un brise-glace atomique
Ex. 24. Copiati propozitiile de mai ios, trecind la plural sub- Ex. 29. Copiati propozitiile de mai ios seriind eorect substan-
stantivele dintre paranteze: tivele eompuse dintre paranteze:
Les Italiens aiment beaucoup Ies (macaroni). - Vous laisserez deux (alinea). - a) Je viens de lire les nouveaux (decret-Ioi) concernant I'enseignement. - Les
Dans les stations climatiques de notre pays les (villa) sont tres confortables. - trains rapides ant des (wagon-restaurant). Les prefels resident dans les (chef-lieu)
Dans les maisons turques it y a plusieurs (sofa). - ~crive'Z ces numeraux de des departements. - Aimez-vous les (chou-neur)?
telephone dans vos (agenda). - Ces dernieres aonees, on a construit de nombreu~ b) Tu as deux beaux (cerr·volant). - La pluie a delruit nos (plale·bande). -
(sanatorium). Le commissaire a dresse trois (proces-verbal). Notre pays ('onnait. de nos jours:
un grand essor des (beau.art) et des (belle·lettre). - Les (rouge·gorge) sont des
Ex. 25. Serie(i {razele urmiitoare treclnd la plural substantivele
passereaux avec la gorge et la poitrine rouges. - Les (chauve-souris) ne volent que
dintre paranteze, potrivit sensului pe care 11 au In context: Ie soir. apres Ie coucher du soleil. - Du temps de nos (grand-mere), iI n'y avait
Le medecin lui a recommande de passer l'hiver SOllS d'autres (ciel). - J'aima pas de fusees.
admirer l'immensite~des (ciel). - Les (ciel) de ce peintre sont tres sombres. -
MORFOLOGIE
76 ARTICOLUL 77

c) Les (haut.parleur) annoncent Ie depart et I'arrivce des trains. - Les che-


ARTICOLUL HOTARiT
mint~es des (haut-fourneau) se dressent fierement veTS Ie ciel. - Les (aveugle-ne)
(L'ARTICLE D£FlXI)
et les (sourd-muet) sont des infirmes qui peuvent devenir utites a la societe.
d) Les (pomme de terre) sont des legumes tres nourrissants. - Les (arc-en-ciel)
annoncen1 Js fin de la pluie. - Doonez-moi. s'il VOllS plait. des (timbre·poste). - Le papillon libere voltigea quelques tours effleura
Ces dames ont oublie leurs (sac it main) a la maison. - Le musee de la Republique-
du bout de S?!1 aile la Joue rose de I 'enfant, p~is monta
renferme un grand nombre de (chef-d'oeuvre). vers la lumlere, porte par les vagues du yent
Ex. 30. Treceti la singular urmatoarele Fraze : (P. Gam a r r a).
Donnez-moi deux choux-fleurs! - Les enfants avaient des casse-noiseUes a
la main. - I1s ont re.;u des presse-papiers et des porte-cigarettes. - Les vers a
§ ?4. Cuvintele I.e (papill?n), laJ ioue), les (vagues), du (vent),
de I (e':lfant),. care mtroduc m fraza substantive al caror sens este
saie demandent beaucoup de soins. - Les enfants font voler des cerfs·volants. - delermtnal, smt arltcole hotiirlle.
Avez-vous achete des timbres·poste pour les lettres? - Voila de tres beaux
§ 55. formele articolului hotarit sint:
bas· relieFs.
Ex. 31. Copia/i propozitiile de mai jos scrUnd coreci substan-
Iivele compuse dintre paranteze:
Numarul
1
Genul
I Formele
I Exemp(e

Les (gallo-romain) ont laisse de nombreuses traces sur Ie territoire de 1a France.


_ Ce medecin soigne les (gastro·enterite). - Les (electro·ai mant) servent ala. Mase. LE + consoana sa u h LE frere, LE heros
aspirat
production des champs magnetiques. - Les langues (neo-eeltique) sont parlees. L' + voeaHi ~au h mut L'enfant. L'hornme
dans les pays des Galles, en Iriande et en Bretagne. - Les (Neo-Caiedonien) Singular
habitent la :'\ouvelle·Caledonie. LA + cons. sau has· LA soeur, LA harpe
Fern. pirat
Ex. 32. Alci1lui/i propozilii in care sa foloSili urmi1loareie sub- L' + voeaHi sau h mut L'ecoie, L'heroi'nf
stantive compuse la plural:
LES freres. LES heros
passeport. laissez·passer, sous·marin, tire-houchon, porte-avion, perce·neige .. ;\\ :J5 C.
LES enfanls. LES
portemanteau. Plural 1i LES hommes
fern.
LES soeurs. LES harpes
LES ecoles. LES hero·
ines

ARTICOLUL Obs. Articalul hotiirit in Iimba francez a este a~ezat:


(L'ARTICLE) a) lI;aintea su~s~antivu_Iui ~i ~or!"eazii un cuvint aparte, in timp
ce In It mba romana el sta la sftr~ltul substantivului cu care face
corp camun:
In Ii mba francezii sint trei feluri de articole: artiml hotiirit ,
Ie papiUon f1utureie
articol nehotiirit ~i articol partitiv.
la lumiere lumina
ARTICOLUL 78>
MORFOLOGIE
78
Formele dU, des, au, aux se numesc articole hotarlte contract ate.
b) Inaintea unui cuvlnt care lncepe cu vocalli sau cu h mut.
articolele Ie, la pierd vocala e, a care este lnlocuitii prin apostrof: Ob<;. Contract area nu se produce cu articolul singular feminin la nid Cll cel,
elidal l': . '
I'enfanl, I'homme, I' ecole, I'hero.ne de la, de I', a Ie, a I'
I'enfant est arrive a I'heure a I'ecole. La Revolution franfaise a proclame les droits de .,I'llOmme.
Gette fillette arrive loujours a I'/zeure a I 'ecole.
Aten/ie: Eliziunea (l'elision) nu se produce insa: Nota: Din contract area prepozitiei en ell artieolul les a rezultat es, care -s ~'
Inaintea cuvintelor care tncep ell h aspirat: Ie heros. la harpe, tntilne~te in titluri, ca: bachelier es lettres, Iicencie es lettres, docteur es sc i~
J'aime beaucoup Ie heros de cp roman. ences, maitre es arts.
Le hasard allait nous mettre face a face (G. Co u r tel i n e). Aten(ie: Se spune iosa: licencie en droit, docteur en mededne (substantivut
Inaintea: fiind la singular).
adverbului de afirmatie: oui (subslantivizat):
le aui est partals difficile a dire;
adjedivelor numerale: un, huif. huUame. onu, onzitme: VALORILE ARTICOLULUI HOTARIT
Le huit Mars est ie jour international de La femme. (LES VALEURS DE CAR TICLE DEFINI)
Elle s'imagine eire la huitieme merveille du monde;
substantiyelor de origine straina: Ie uhlan, Ie yacht. Ie yatagan, la yo[e~
La yole est une embarcation Legere. § 57. In anumite situajii, articolul hotarlt capata urmatoarele·
Le uhian regardait de travers Ie polrra/e.
valori:
Obs. Inaintea substantivului ouate eliziunea este facultativa.
I'ai achefe de la ouale (de I'ouale). \) De adjectiv demonstrativ:
c) Intre articolul plural les ~i cuvlntul urmator care incepe cu Nous passerons I'ete it la montagne (eet ete,cl).
o mcalli sau cu h mut se face legatura (la liaison): L'affaire est urgenle (ceUe affaire).
~ -.. Pour Ie moment, il n'y a rien it faire (en ce moment).
les e! eves, les hommes.
2) De adjectiv posesiv:
Aceasta legatura nu are loe atunci clnd cuvlntul lncepe cu
J'ai mal it la tete (it rna tete).
h aspirat: les I heros, les I harpes. Mon oncle tenail it la main Ie journal qu'il lisail en marchan l-
§ 56. Contractarea articolelor hotarlte: (A. G ide).
Precedate de prepozijiile de sau a, articolele Ie, les se contracta. II remuail les levres parlant tout seul sans arret
(M. Dr u 0 n).
eu acestea, dupa cum urmeaza:
de+le = du de+les = des 065. Ci~d substantivul este inso1it de un determinativ, se rolose~te adjec U ~.
a+les= aux vul POSeslV:
a+le = au
Comparali: II me tendilla main ~i II me tendit sa main glacee .
La serviette du garron (~ esl sur La table.
Les chambres des enfants (de-Ies) sonl grandes et clai;es. 3) D e a d j e c t i v n e hot ii r 1 t :
Maman esl all tie au march Ii (A--\e"). Les pommes coLitent quatre lei Ie kilo (chaque kilo).
Le paysan travaille aux champs (i!.-Ies). Le dlmanche nous visilons des must!es (chaque dimanche).
AIlnCOLUL
}'10RfOLOGIE

Intrebuintarea artieolului inaintea numelor proprii


iNTREBUINTAREA ARTICOLULUI HOTARIT § 59. Nume proprii de persoane:
( L'EMPLOI DE L'ARTICLE DEFlNl)
In general, prenumele ~i numele proprii de persoane nu pri mesc
articol:
§ 58. Articolul hotlirlt se intrebuin(eazii: Georges, Louise, Camus, Proust.
Sint inso(ite de artieol 0 serie de nume proprii lor mate din sub"
I n a i n tea sub s tan t i vel 0 r com un e: stantive comune sau adjective:
Crainquebille n 'avait pas I'habitude de la discussion et Ie La Fontaine, La Bruyere, Le Br n, Le NOtre, Le Nain.
respect et l'effroi lui fermaient la bouche (A. F ran c e).
Atenlie: Articolul acestor nume proprii nu se contracta~cu prepolitia:
In exprimarea datei: . Les jardins de Versailles lurenl realises d'apres les plans de Le Nol'e.
Le 14 J uillet est la fete nationale du peuple franfats.
L a lor mar e a sup e r I a t i v u lui rei a t ivai Primesc insii articol:
adjectivelor ~i 3;dverbel~r c?respunzil!d" articolelor adjecti- Cind sint precedate de un adjectiv (sau de un alt substantiv-
vale eel, eea, eel, eele dm "mba romana: atribut) :
C'est la plus belle toile de toute l'exposition (eea mai...). Le XVIII'siecle ile domini par Ie grand Voltaire.
L a lor mar e apr 0 n u mel 0 r p 0 s e s i v e, cores" Le Tartarin de Daudet est devenu un type populaire, celui du
punzind articolelor posesive (genitivale) ai, a, ai, ale din meridional htibleur (palavragiu).
Ii mba romanli: Cind exprimli totalitatea membrilor unei lamilii:
Mes cahiers sont aussi propres que les tiens (ale tale). Les Thibault, les Manta, les Rougon.
L a lor mar e a n u mer a I e lor 0 r din a I e a- Demain soir nous irons chez les Manta.
vind drept corespondent in Ii mba romanli: Cind indicli opere de artli cu numele creatorilor lor:
_ lie art i col u I hot a r it : Ie premier (pri mul), la Les Rubens, les Rodin, les Grigoresco.
premi ere (pri rna) Cind reprezintli mari personalitli(i cu nuan(li admirativli:
fie articolul posesiv: Ie deuxieme(aldoilea): Les Corneille, les Racine, les Moliere ont illustre Ie Grand Siecle
Marie etait la premiere de sa classe, lui, Ie troisieme. (scriitori ca ... ).
Cind desemneaza popoare:
I n a i n tea u n u i n u mer a I car din a I, corespun-
zind, in cazul acesta, articolelor adjectivale eei, eele din Ii mba Les Roumaills, les Franfais, les Italiells, les Espagnols, les
Portugais sont des peuples latins.
romanli : Primesc deasemenea articol:
Les deux amis se rencolltraient tous les dimallches (eei dOi...).
Numele proprii de s c r i ito r i ~ i art i ~ t i ita lie n i:
In ex p rim are a 0 r e1 0 r (indicate cu aproxi ma(ie) :
Ie Tasse (il Tasso)
Vers les une heure je serai de retour. I 'Arioste (l'Ariosto)
Nous allolls 1I0US rencontrer vers les huit heures. Ie Vinci (il Vinci)
Inaintea oricarei plirti de vorbire substantiva U:
Le rouge, Ie jaulle et Ie bleu sont les couleurs du drapeau rou- L' Arioste, poete de la Renaissance italienne, est I'auteur du Roland
main (adjectiv). furieux.
J'aime beaucoup contempler Ie coucher du soleil (verb). Obs. De asemenea, prenumele Le Dante, Ie Titien sint insotite de artico1.
II voulait savoir Ie pourquoi (adverb). 6 - Gumatica limbii fraDce:r.e
AATICOLUL ~3
MORFOLOGlE
82
N umele de ora~e - In general - nu primesc articol:
Numele unor c e I e b rea c t r i t e, c 1 n tar e t e, d a n- Bucarest, Paris, Londres, Rome.
satoare:
Obs. Sint lnsa insotite de articol cHeva nume de ora~e:
La Duse, La Patti, la 3tijar/, la Malibran, etc. . Le Havre, Ie Mans, la Rot/lelle, la Ferte·Milon. Ie Caire, la Hoye. la Plata.
La Patti a souven! tite applaudie it I'Optira de Parts. la Havane.
N umele proprii geografice: Inaintea celor de genul masculin are loc contractarea prepozi\iitor
con!inente: I 'Europe, l'Asie, l'Afrique; de ~i a cu articolul:
tiiri: la Roumanie, la France, I'/talie; . J e vais au Havre. - II rentre du Caire.
provincii: La Provence, la Moldavie, la Transylvante; Numele de ora~e primesc de asemenea articol c1nd slnt precedate
oceane: Ie Pacifique, l'Atlantique; de un adjectiv sau determinate de un substantiv atribut:
mari: la Manche, la Caspienne, la Mediterranee; Connaissez-vous Ie vieux Paris?
fluvii: Ie Da tUbe, la Seine, Ie Rh6ne; QueUe difference entre Ie Bucarest d'autrefois et celui de nos
rluri: La Garonne, la Dordogne, Ie Jiu, l'Oll; jours! ...
lacuri: Ie Leman; Vous voyez, Ie Paris d'autrefois n'titail pas l'immense ville d'au-
jourd'hui. (P. Gam a r r a).
munti: Ies Carpa / es, les Alpes, les Vosges, Ie Caucase.
Atentie: Inaintea numelor de tari de genut masculin. care tncep ell consoana
~i care'sint precedate de p.r~pozitiiCle de, a seCfh~l~ c~~tL~bt:I~~a~u Maroc. au Me-
Alier au Canada (au Bresil, au ongo, au I.

~int~~re~~\::anada (du Bresil. du Congo. du Chili, du Liban, du Maroc, ARTICOLUL NEHOTARIT


du Mexique, etc.). (L'ARTICLE INDEFlNI)

N u mel e de tar ide g e nul f e min i n, precum ~i


I mas cuI i n e care lncep cu vocalii se construiesc cu pre-
ce e - t . I Enfin, un jeudi, vers midi, vous serez dans un coin
pozitiile en ~i de, far a a r i c 0 . I . . _
Aller en France (en /talie, en Suisse, en Belgtque, en.Iran, en d'un petit cafe attendant les resultats ... A une table,
a cote, it y aura des petits bourgeois du quartier ...
Israel). . d G' Des amis feront la naveUe pour toi ... lis porteront les
Rentrer de France (d'ltalie, d'Allemagne, d'Autnche, e reee , nouvelles (R. de Fie r s e t C a i I I a vet).
d'Irak, d'Iran). -
Con/rae/area prepozitiilo~ a, de are loc ~i lnaintea numeloJ § 60. Cuvintele un (cafe), une (table), des (amis) slnt art i-
de tari precedate de arhcolul plural les. col e n e hot a r 1 t e. Ele ~receda, In general, substantive al
Aller aux Indes aux Btats-Vnis, aux Pays-Bas, etc. ciiror lnteles este nedeterminat ~i corespund articolelor un, 0,
Rentrer des Indes, des Etats-Vn!s, des P~!!s-B~s, etc. ni~te din Ii mba romlina:
insule (asi milate tarilor): la Crete, la Stctle, I Irlande. J'ai lu un roman (un roman oarecare).
Obs. Nu pri mec;c articol: Cuba, Ceylan, Chypre, Maile, Madagascar, J'ai ache!e des livres (ni~te carti).
Sainte-Helene.
MORFOLOGIE
84 ARTICOLUL 85

§ 61. formele articolului nehotiirit sint: INLOCUIREA ARTICOLULUI NEHOTARIT SINGULAR CU DE


(RE.MPLACEMENT DE L'ARTICLE IND2FINI SINGULIER PAR DE)

~I
Numlr
Masculin Feminln
I Exemple
§ 63. Articolele nehotarite un, une se in!ocuiesc cu prepozitia
de in propozitii negative:
I
Singular un unt Un homme parle
Une femme chante Compara!i:
J'ai un frere ~i Je n'ai pas de frere.
Des hommes et
Plural des
des femmes passent dans Ia rue n va vous dire qu'U n'a pas de sujet pour un autre roman, (E d.
B 0 u r del).
Aten/ie: A nu se confunda articolel~ nehotarit 7 un, une:
n ne lui posa pas de question (S. deB e a u v 0 i r).
J 'al rencontr. un(e) am.(e) Articolu! neholarit des se inlocuie~te cu de in acelea~i cazuri ca
cu adjectivul numeral cardinal un, une: ~i articolul partitiv (v. p. 88)
J'ai un frere et une soeur.

INTREBUINTAREA ARTlCOLULUl NEHOTARIT


(L'EMPLOI DE L'ARTICLE INDEFINI)
ARTICOLUL PARTITIV
(L'ARTICLE PARTITIF)
§ 62, In alara de sensu! sau nedelerminat, articolul nehotiirit
se 10!ose~le:
a) C use n s e m I a tic: Chaque matin, a sept heures et demie, rna man sert
Tu as un courage! (un mare, extraordinar ... ). Ie pelit dejeuner a lous les membres de la lamille. Elle
Ce sont des hiros! (adevarati ...). offre a papa et a moi du cale au lait, a rna soeur
C'est une realisation! (0 adevarata ...). du lait sucre et elle prend du the. Nous mangeons aussi
b) Cu sens admirativ sau peiorativ (precedat du pain avec du beurre ou de la marme!ade el du jambon.
de prepozi tia de):
Mon pere est d'une probitPl (rara). § 64. Cuvinlele du (Ihe), de la (marmelade) sint articole. Ele
Grandet etait d'une avarice (lara seaman), insotesc nume de lucruri ce nu se pot numara, pentru a exprima 0
c) I n a i n I e a n u me! 0 r proprii ! u a I e cn cantitate oarecare, 0 parte nedeterminata ~i se numesc articole
sens comun: partitive.
C'est un Harpagon! (un zgircit ca ... ).
C'est un Tartuffe (un ipocril ca ... ) § 65. Rezultate din combinarea prepozitiei de - cu nuanta
Rome a connu des Augustes et des Nerons, (Imparati buni ca ... partitiva - ~i a articolelor hotiirite Ie, la, les, articolele partitive
~i rai ca ... ).
sint identice c a lor m a cu articolele hotarite, iar cas ens,
se apropie de artico!ele nehotiirite .
ARTICQLUL 87
MOAFOLOGIE
So
C ere a I e' : du bl e, du mals, de I'avoine, du seigle, du houblon, etc.
§ 66. formele articolului partitiv sint: Nos paysans cultiveni du ble, du mais, de I'orge el de I'avoine.
Leg u me: de la laitue (Iaptuca), du celeri (\elinii), dll pimenl
Forme Exemple (ardei).
Numl1r Goo
\ \ \ Au marche on IrOllve de la sa/ade, de I'ail, de I'oignon.
DU + cons. sau It a._pirat DU pain, DU houblon L i chi de (bauturi): de I'eau, de la liqueur, dll Ihe, du cafe,
/MASC. DE L' + \' ocata sau h mut DE L'or. DE L'humus du vin, de la biere, du champagne, etc.
SING'< DE LA viande
DE LA + cons. sau h aspiraf Les enfanls boivenl du lail, du jus de fruits el du sirop.
"FEM. DE L' +vccala sau h mut DE L'eau. DE L'huil.
_ Met a I e, min era I e: de I' or, de I 'argent, du fer, du
plomb, du cuivre, du pialine, du nickel, etc.
Obs. a) Articolul part it iv nu are forma propriu-zisa de plural >!<. •
Le sous·sol de noire pays poss ede du charbon, du pelrole, du sel.
Substantivul insotit de articol partitiv are Ain ~e!leral fupcJla. de
b)
complement direct. EI nu are corespondent In Ii mba romana ~1 se T e sat uri: de la loile, du velours, du colon, du satin, etc.
traduce printr-un subslantiv nearticul~t: Dans ce magasin on Irouve de I' eloffe, du drap, de la soie.
Je mange du pain et de la salade (.M~ mnc pune ~1 salaHi).
A_ •

2) Inai ntea u nor substa ntive a b s t r act e care denumesc :


r Aten{ie: A nu se conf unda articolele partitive dUI .. d~ la, de I', c3:e j ntr~duc. Ins u ~ i r i, s tar i s u fIe t e ~ t i: du lalenl, du genie,
in"'='g eneral, un complement direct, ell formele asemanat.oare ale 3:!icoiuIUl ho~ de la bonte, de la joie, de la Irislesse, de la lendresse, de la
ta~1t , care introduc un alribut sau un comple ment ClfCUm'ilan\lal.
doucellr, etc.
Comparaji: Tu as achete du beurre (art. part.). Esl·ce que je vous ai fait de la peine loul a l'heure? (J ..J. B e r-
Quel est Ie prix du beurre? (art. hoL). n a r d).
Act i v ita t i (precedate de verbul faire): faire du ski,
faire du sporl, du palinage, de la musique, de la peinlure, de la
INTREBUINTAREA ARTICOLELOR PARTITIVE liIteralure, du journalisme, etc.
(L'EMPLOI DES ARTICLES PART/TIPS) En ete on fail du canolage, en hiver du ski el du pa linage.
3) I n a i n tea n u mel 0 run 0 ran i mal e, pentru a
denu mi carnea acestora ca ali ment: du moulon, du lapin,
§ 67. Articolul partitiv se fo\ose~te: du poisson.
1) Inaintea substantivelor. - nu~e de I u c r uri (in general
Dans la boucherie on vend du pore, du boeuf et du (·eau.
de materii) - care nu pot It numarate:
A lim e n t e, f e 1 uri d e min car e: du fromage, 4) Inaintea n u mel 0 r pro p r l i d e s c r i ito r i,
du roti, du choeolat, du beurre, du jambon, etc., de la vtande, com p 0 zit 0 r i, art i ~ t i p I a s tic i, c1nd desem-
de la puree, etc nam opera cu numele autorului :
Au dejeuner on sert de la soupe au du polage el du roti. lire du Balzac, du Prousl, du Shakespeare, du Sadoveanu;
jouer du Beelhoven, du Bach, du Mozarl, du Berlioz,
* Articolul~plural des capata sens partitiv dnd insote~~e substantive cu ,forma du Enesco;
de plural dar cu inte1es de singular: n mange des conhtures (de la ,conhtur~); reciter du Preverl, du Goethe, du Eminesco, du Apollinaire;
sau dnd 'substantivul pe care II insote~te_este_urmat de 0 determlOare: J al
mange des pommes que tu m'as apporUes.
MORFOLOGIE
AB.TICOLUL
88

voir du Rubens, du Rembrandt, du Grigoresco, du Lu.chian; sau de,o ex pre s i e can tit a t i vii: un paquet (de) "
J 'avais avec moi du lola, du Tolsto' et les .. Traglques;~ une bOlte (de), un bouquet (de), une foule (de), une tasse (de)
d' Agrippa D'Aubigne (L. A rag 0 n); un groupe (de), un verre (de), une paire (de), un kilo (de) :.
Elle ne pouvaitdupremiercoup jouerduGneg(L. A rag 0 n) ; un morceau (de), etc.
Ce soir on joue du Moliere. Comparati: II a de I 'argent, II a beaucoup d'argent.
J 'ai refu des lellres. J 'ai refu autant de lellres que loi.
II faut te mellre tout de suite au travail; lu n'auras;
INLOCUIREA ARTICOLULUI PARTlTlV pas trop de temps! (E d. B 0 u r d e t).
~I A ARTICOLULUI NEHOTARIT DES CU DE Vousavezbeaucoupdegenso.soigner?(J. R 0 rna ins) ..
(REDUCTION DE L'ARTICLE PARTITIF £T DE L'ARTICLE IND£FlNJ
DES II y avait 10. une quinzaine d'hommes (L. A rag 0 n).
A LA FOR.ME DE) Atentie: Dupa adverbul de cantitate bien (multi, ·e) se folo-
se~te insa articolul:
§ 68. Articolele partitive du, de la, de I' ~i articolul nehotarit Elle a bien du courage (du merite, du talent, du travail).
Elle s'est donne bien de la peine.
des se inlocuiesc cu DE: II est venu chez moi bien des hommes et des femmes;
1. I n pro p 0 zit i e neg a t i v a (cind negatia este
(F r. Jam me s).
absoluta) : . Comparati: II a fait beaucoup de voyages ~j
Comparati: Je mange du pain. Je ne mange pas d~ pain .
. Je bois de la bUre. Je ne bois pas de blere. II a fait bien des voyages.
J'achete des livres. Je n'achete pas de livres. 3. Cind substantivul este precedat de un adjectiv:
J'ai tort de m'obstiner; je n'ai jamais eu de chance. Comparati: II a cueilli des fleurs. II a cueil/i de belles fleurs.
(M. Dr u 0 n) . Elle regardait de petits oiseaux se poursuivre dans I'air
Aprils on n' aurait plus trouv. de billets (N. (F. deC h a z 0 urn e s).
Sa r r aut e) . IInousrecitaitdejolisversdeMarot (P. Gam a r r a).
Arrivee a quelque distance de I'entree, elle aperfut de-
Obs. Se foloselle insa articolul: fra1ches traces de roues (J. deL a c ret e I I e).
a) Dupa que ell sensul restrictiv de "decit", ca ~i dupa ne ... pas que, cusensut
de tonu ... num~i", propozitia fiind de fapt afirmativ~: Obs. a) Articolul partitiv se rolose~te din ee in ee mai (reevent tnaintea sub-·
Jl n'a bu que du sirop = Il a bu seulement du strop. 6tantivelor precedate de adjective:
Nous ne mangeons pas que du poisson (P. Gam a r r a). I'ai mange de la bonne viande. J'ai bu du bon vin.
b) Dupli verbul alre la forma neg a I i vii: /l g auait de tout: du culr, du orai cuir. epais et souple"
Ce n' etait pas du lapin qu'it auail achete, de la oraie !Oie, de la oraie laine. (S. deB e a u v 0 i r).
Ce ne sont pas des affaires I (M. P a g n 0 I)
c) Cind complementui respectiv este ,urmat de.o ~eterminare: b) .oe asemenea se folose$te artieolul, dnd adjectivul formeaza eu sub ..
stanhvul pe care tl preeeda un c u v i n teo m pus: .
Je n'm pas mange des fruits que tu m as apportes (dm rrueteIe ... ).
I'at flU des jeunes gens de tous Ie! pays all Festjual de la;
2. Cind substantivul este precedat de: JeuneS!/!.
_ una d v e r b dec ant ita t e: beaucoup (de), plus (de) . J'at bu mon caFe au lait avec des petits pains.
trop (de), peu (de), un peu (de), l1Wins(de), tant (de~, autant (de) : lis Itatent oenus se loger dan! des petite! rUt! tranqllilles
combien (de), que (de)cu sensul exclamattv de comb len, assez (de) . derriere Ie Pantheon (N. Sa r r aut e). ..
:<.IORFOLOGIE ARTICOLUL 91
90

SUPRIMAREA ARTICOLULUI faire appel, faire attention, faire face, faire plaisir, fa ire
(L'OMISSION DE L'ARTICLE) jour;
aller it pied, aller a cheval, aller it bicycleUe ;
.§ 69, Articolul se supri ma in urmatoarele eazuri : prendre part, prendre garde, prendre soin, prendre conge, etc. ;
\, Cind substantivul este pi'eeedat de un a d j e c t i v d e· porter bonheur, porter malheur, porter plainte, porter se-
t e r min a t i v care Ii i3 loeul: cours, etc.;
Po s e s i v : Mon ami part pour Paris, demander pardon, livrer bataille, tenir tiite, etc.
De m 0 n s t rat i v: Cet enfant parle bien Ie franrais, Comment pouvez-vous lire il present? II fait nuit (E d. R. 0 s-
tan d),
I n t e r 0 gat i v: Quelles fleurs aimez·vous?
La vue des gens de bien me fait toujours plaisir (G. Co u r-
N e hot ar It: Chaque homme doit travailler, tel i n e).
J'ai lu quelques pages. lln'a aueun ennemi. II fil effort pour monter dans la charretie (A. F ran c e);
2. Inaintea unui subslnnliv eu (unetie de nu me predicati v: VallS avez raison, dit Ie pfl!sident (A. F ran c e).
Moi, je suis cleve; man frere est ingenieur, , 6. In a f i ~ e, a nun t uri, fir m e, In s til u I tel e-
Ce jeune homme est ne poete, Nails !iommes devenus ~ mIS, grafic:
Ce grand savant a cit! t!lu academ ici en. Maison a vendre. Chambre a louer.
Ce sont d'anciens soldats et qui restent soldats (A. F ran e e), Chapeaux pour dames, Chaussures pour hommes.
<Obs. Se folose~te insa articolul. dnd substantivul este determinat:
Bureau de tabac. Boulangerie, Pharmacie, Cafe-tabac,
Etes-\'ouS Ie professeur? 7. In adrese:
Ce jeune homm; ,est Ie professeur de n.o~ enfants. 15, Rue de la Paix; 34, Boulevard Oh. Magheru.
Ton ami est I'eleve de ce grand mUSIClen.
Jevousatiendraisamedi soir,ruede Medicis (H. B a z in).
3, Inaintea unui substantiv In eazul v 0 cat i v: 8. In tit 1 uri:
Allons, enfants de la patrie! Grammaire fral1r;aise. Causeries du lundi.
Au revoir, maman! Bonjour, doct~ur! Diclionnaire de pronol1ciation. Table des matUres.
£1 eves, ecrivez correctement vos devolfs! Cours de langue et de litierature franr;aises.
A otii: III Ii mbaj familiar se folosei'e insa articolul: 9. In unele en u mer ii r i pentru a imprima mai multi!
Eh bien. les enfanfs. comment c;a va ? . vioiciune stilului:
les enfanis, prenez chacun une valisE' ! (H. B a Z In).
Hommes, femmes, enfants, taus se dirigeaient vers la Bastille.
4. In unele pro v e r b e, d i c t 0 a n e, e x pre s i i: 10. Inaintea substantivelor cu funetie de a p 0 zit i e:
Plus fait douceur que violence, Etienne Ie Orand, prince de Moldavie, a vecu au XV-
A coeur vaillant rien d'impossible, siixle.
Il travaille nuit et jour, Bucarest, capitale de notre pays, est une ville ell plein essor.
Pierre qui roule n'amasse pas mousse,
11. Inaintea substantivelor complemente directe legate prin
5, In loeuliuni verbale ca:, '
avoir faim, avoir soif, avoir besom, avolr chaud, avoir som- conjunctiile ni. .. ni:
meil, etc.; II ne mange ni beurre ni salami.
ARnCOLUL 93
MORFOLOGIE
92
Ex. 3. 1nlocui(i complementul din propozi(ia de mai ios cU
12. Inaintea n u mel 0 r pro p r i i de per s 0 a n e ~i grupurile de cuvinte date:
de I 0 C a l i t a t i :
Georges est un bon garfon. Louise ira au cinetrUJ. carte de la Roumanie
Balzac est un grand ecrivain. enfants qui jauent
Bucarest est devenu une grande ville industriel/e. prafesseur qui explique la le~on
livre de franc;ais
heure a rna montre
Nota: Sint citeva nume de ora~e care pri mesc artical (v. p. 60. 83).
Je regarde Ie tableau noire fleurs de notre jardin
homme qui passe
garc;on qui dessine
EXERCITII enseigne du magasin
cahiers des eleves
oiseau qui gazouille
Ex. t. Riispunde(i la Intrebare folosind articolele IlOtarite $;
nehotiirite corespunziitoare sensului: Ex. 4. Trece(i la plural articolele din propozi(iile de mai ios $i
/ C'est un livre. Ctest Ie livre de Pierre. (aceli modificiirile cerute de sens:
Model: Qu'est·ce que c'est ? '"..... Cesont deshvres.
. .de_Plerre_
Ce sont les Itvres '
Tu as un crayon. Marie a apporte un livre d'histoire .
•... cravate. •... cravate de Georges •
NallS ecoutons une chanson. Vous verrez un film d'aventures .
.... stylos. •... stylos de nos amiso
.... chapeau de papa •
11 a reC;u un livre de gram- II portait une Jettre a la paste .
••.. chapeau. maire .
.... sou1iers. .... souliers de M.arcel.
Achetez un ticket de quai J Vous Iisez une annonee .
...• echarpe. ..•• echarpe de rna sceur •
•••. mouchoir de Louise . Le result at est favorable. La maison est grande .
..•. mouchoir. La classe est claire . Donnez-moi une feuille de papier .
••.. lunettes. ••• .lunettes de mon frere.
.... sac a main de Jarqueline. ll'horloge indique I'heure . Pierre a raeante une histoire amusante .
•... sac a main.
.... gants. . •.. gants de maman .
.... horIoge •... horloge de notre classe •
Ex. 5. Treceti la singular urmUtoarele fraze:
Ex. 2. Substitui(i~ 5ubstantivului livre substantivele din coloanele
din dreapta. Repeta(i apoi exerci(iul treclnd substantivele la plural . Ce sont des eleves de notre cIasse. - Voici les livres de fran~ais. - Je vols
des craies sur les pupitres. - Voila des horIoges interessantes. - Regardez
Model: 'ies nids des hirondelles. - Les eaux minerales sont recommandees par les me-
gomme mouchoir cahier
Est·ce que cOest un livre? ilecins. - II a vi site Ies h6pitaux. - Les avions ont decolle. - Dans Ies
Qui, c'est un livre. chaise "ponge crayon
5erviettes les eleves ant des crayons, des gommes, des regles, des eahiers et des
Est-ce que ee sont des livres ? bane stylo fen!!re
regie plumier Hvres.
Qui, ce sont des livres. encrier
horloge craie serviette
AttTICQtUL 95·
MOlUOLOGIE
94

Ex. 6. Formulafi intrebiiri folosind substantivele date $i arti- ~; ' Ex, 9, 11llocuiti, rind pe rind, substalltivul gar~on cu cele din
color;na • dIn dreapta. Refaceti apoi exercitiul folosind arlicolul
colele nehotilrile. Rilspunde(i apoi negativ la aceste intrebiiri: hotarlt In locul celui nehotiirit :
/Est-ce que tu as utte mantee? ouvrier
Model: '-,;\1011. je n •ai pas de montre. ecoliere
rnededn
chapeau Tu paries a un gar~on. employes
dictionnaire professeur
patins pionniere
timbre-poste &1 e-ves
Est-ce que tu 35 ..• regie voisin
lunettes
frere Ex. 10. Suhstituiti grupului mon ami grupurile de cuvinte date :
gomme un Frant;ais
bonbons I'ami de mon frere
Ie frpre de Jean
eette bonne amie
Ex. 7. Trece(i la plural urmiitoarele grupuri de cuvinte folo- la sceur de eet enfant
sind. dupil caz, DES sau DE. Construi(i apoi cu ele scurte J'ecris une leUre it !non ami. les eh~ves de la douzieme
propozi/ii : ees etudiants
vos cousines
Un garlton sage. - Un grand gar<;on. - Une belle neue. - Un gros succes. - Jeanne
Une pomme rouge. - Un beau paysage. - Un excellent professeur. - Une robe les parents de mon ami
courte. - Un petit jardin. - Un grand homme. - Un homme grand. - Une une pionniere
bonne nouvelle. - Une grande surprise. - Un spectacle interessant. - Une
bonne vieille femme. - Un hote inattendu. - Un immense effort. Ex. 11. lnlocuiti subsianlivul la fiUette cu grupurile de cu-
vinte date:
rna vieille grand· mere
Ex. 8. Inlocuiti, rind pe rind, substantivul I'eleve cu cele date eette celebre danseuse
in dreapta: Ie frere de .Marie
pionniere Pierre
compooitellT un de mes a mis
Victor cet iIIustre savant
Voila 1. photo de ta fillelle.
sportifs une de nos cousines
_ J'ai admire les resultats de i'eliwe. ingenieur la jeune nile
- NOlls avons offert des fleurs it [' eLer..'e. etudiantes les camarades de mon frere-
candidat nos parents
Louise ces enfants
ouvrieres I'actriee rran~aise
MOB.FOLOGIE
·96 ARTICOlUL 97

Ex. 12. 1nlocui/i punctele cu articolele hotarite polrivite: Ex. 16. {nlocuili, rind pe rind, subs/antivul Roumanie cu cele
J'ai ecrit une leUre .•• Frere de Jules. - Avez-vous accroche ... tableaux .,- date in coloana din dreapta, folosind, dupa caz prepozitia en
murs de votre classe ? - A-t-il contribue ... reussite de ceUe fHe? - Marie sau artico/ul hotiirtt contract at : '
.a-t-elle repondu , .. leUres de sa cousine? - Lui avez-vous parle , •• projet
.de Jacques? - Donnez ,_, bonbons ... garc;on et .. , rillettes. - Comment France
,avez-vous repondu ... questions ... professeur ? - Jl nous a communique ••• l!tats- Unis
iexte.•. telegramme. Japon
Ex. 13. lnlocui/i punctele cu articolele potrivite: lrak
Ce savant est connu en Roumanie. Pays-Bas
Le chapeau ... monsieur est beau. - Les cheveux ... jeune fille sont blonds. - Mexique
Les livres .,. eleves sont sur les pupitres. - Tracez Ie portrait ..• heros de
.ce roman. - La couleur .•. herbe est verte. - La cour ... ecole est grande. - Union Sovietique
La force , .. homme est grande. - Des delegations ... monde entier ont participe Canada
au Festival ... Jeunesse. - EIle oe savait pas exactemeot I'heure ... depart.._ Chine
train, mais en echange elle connaissait bien I'heure ... aTrivee. Italie
Bresil
Ex. 14. Completa/i spa/iile libere cu articolele hotiirUe $i ne-
hotiirite cerute de sensul frazelor: Ex. 17. Complela/i propozitiile de mai jos cu fiecare din nu-
Je voyais nettement ••• chemin •.. collines (M. P a g n 0 I). - II me Ie fait mele de ora$e date:
payer cinq francs. non ... bouteille. rna is ... litre (J. Rom a ins). - ... Jassy La Havane
-June dechire ... voiles de ... nuit et I'on ne voit Tien quO ... immensite blanche
d'ou sortent. .. cous noirs et nus ... arbres decapites (R. d eGo u r m 0 n t). - Nous avons envoye des lethes d ... Paris Le Caire
Je dejeunais .... esprit libre. presque joyeux (F r. M a uri a c). - Gisele Avez-vous re<;u des cartes illustrees de ... ? le Havre La Rochelle
.avait "pare ... place de Jacques d' ... bouquet de mauves qui donnait a .,. table Londres Mamaia
familiale ... air de We (R. M. duG a r d).
Ex. 18. Inlocui{i punctele cu prepozi/iile sau articolele cerute
Ex. 15. 1nlocui/i, rind pe rind, subs/antivut France cu ce/e de sensul frazei:
date in coloana din dreap/a, folosind, dupa caz, prepozitia de
sau articolul contract at: La Cour de Justice internationale a son siege ... Haye (Haga).
Belgique Un grand spectacle de ballet a eu lieu ... Havane.
Italie En revenant ... Canada. nous avons fait une escale ... Havre,
D.R.S.S. Les touristes sont arrives ... Caire.
Bresil Victor est parti ... Havre. Andre ... Rochelle et its se sont rencontres ... Pari •.
Pays·Bas En 1968, les sport its roumains ont rapporte ... Mexique quatre medailles d·or.
.Mes amis sont rent res de France. Canada
Pologne ~x. 1~. Riispunde/i afirmativ apoi negativ la intrebiiri, inlo-
Luxembourg cUlnd, find pe rind, complementul direct cu cele indicate in
Yougoslavie coloana din dreapta:
etats·Unis Model /Oui, je bois du cafe.
Bulgarie ""Non, e ne bois pas de cafe.
7 - GramatlC'a Iimbii franceu
98 MORFOLOGIE ARTICOl.UL 99

champagne (m.), sirop. biere, eall, jus Ex. 23. Alciituifi sCllrte propozifii eu cuvintele date, [olosind
Est-ce que tu bois du cafe?
I de fruits, citronnade, the, lait. arUcolete partitive. Treceli apoi aceste propozifii la forllla Ilega/ivil :
salade. bonbons, soupe, fromage, vi- rati eau argent hlc
Est-ce que tu manges du roti ?

Est-ce que VOllS avez achete du


II an d b palO,
e, eurre, ' compot e (f)..
marmelade. sucre. jambon, huile. ('oton~
scupe
beurre
pai 11
biere
velours
soie
charbon
pctrole

beurre? Quate, sa van, gateaux, drap. NoUe. Ex. 24. Introduceli adverbele de cantilate din coloana dill
dreapia illaintea subslanlivelor sUb/iniate:
musique, sport, menage, patillage~
Esl-ce qu'ils font du ski?
I canotage. /
Les voisins font cia bruit.
Model ""-I.es ..
VOl5105
.
font P(,lI de brud.
Ex. 20. Riispundeli la inlrebiirile urmllloare: ::\OU5 emporterons des bagages avec nous beaucoup
Cllaque jour it y a des accidents de circulation. tant
Que prenez-vous pour votre pelit dejeuner ? pour votre M:jeuner ? Dans la librairie i1 y avaH des eteiJes. bien
Quels metaux y a-t ~ i1 dans notre pays? Quand j'etais petit, je mangeais de La marmelade. beaucoup
Quelles cereales cultivent nos paysans cooperateurs ? Autrefois, j'ecrivais des lettres ames amis. peu
QueIs legumes peut-on aeheler au marche ? CeUe region produira du bie cette annee. plus
Quels sports fait-on en etc? en hiver? Tu as fait des faut~s aujourd'hui. moi ns
Qu'esl-ce qu'on peut boire it table? Elle a du talent. bien

Ex. 21. Treceti propoziliile de mai jos la forma negativii, Ex. 25. Refacefi frazele urmil/oare. inlroduc1nd. pe rind, ad-
folosind pe que cu sens restrictiv: verbele beaucoup ~i bien inaintea substantivelor subliniate:
/Jean boit sel/lemel1! de l'eau. Model: J'ai fait des exercices . .(J'ai fait beallcolfp d'exercices.
Model ,J'ai fait bien des exercices.
""-Jean ne boit que de l'eau.
A I'occasion du Nouvel An rai re~u des cadeaux.
Tu manges seulement de la soupe. Dans ceUe librairie iI y a des livres int(>ressants.
VOllS avez pris seulement du sirop. Travaillez et vous aurez cia succe!).
Elle desirait seulement des confitures. Dans 1a vie il faut avoir dll courage.
Nalls avons achele seulement de la farine. II y avait du bruit dans la chambre voisine.
Vous offrirez seulemenl du the.
Nells demandons seulement du sucre. Ex. 26. Eliminati adverbele de can Ii/ale din propoziliilc de
Maman servira seulement de la grillade. mai jos, efecluind nlOdifiClirile ce se impun:
Elle prepare seulemenl des macaronis. Des son apparition, ce roman avait fait beaucoup de bruit.
II y avait peu de maude dans Ie jardin public.
Ex. 22. Riispundefi negaliv la intrebiirile urtlll1ioare: Paurquoi lui avez-vous pose tant de questions?
Depuis quelque temps nOlls recevons plus de lettres de nos amis.
Avez·vous de I'argent sur VOllS ? Ont-its une voiluTe ? lIs ont mange trop de compote au diner.
Avez-votls du temps il perdre? Portez-vous des lunettes? Vous avez fait bien des progres au rranc;ais.
Mangez-vells des confitures ? As-tu bu de I'eau ? II y a mains de fautes dans vas devoirs.
ARTICOLUL 101

MORFOLOGl2
100
Nos cousins ont des montres. jolies
NOlls avons trouve des disques. tres bons
Ex. 27. I ntroduce(i In propozi(iile de mal lOS expresiile can/i- belles
L'annee prochaine vous ferez des excursions.
tative date. efeclulnd modificarile ce se impun: Des artistes ont visite notre ville. grands
/Je voudrais des chaussures d'ete. Les cafes de Paris ont des terrasses sur Ie troUoir. longues
Cette saison nous avons vu des spectacles. beaux
Model "'-Je voudrais une paire de chaussures d'ete. bons
Notre grand- pere nous donne des conseils.
J'ai offert de3 fleurs a mamao. un bouquet II aimait lire des Jivres. vieux
On m'a donne des bonbons. une boBe
NOllS avons achete du sucre. deux kilos Ex. 30. Elimina(i adjeclivele din frazele de mai jos, efectuind
Donnez.moi du chocolat, s'il VallS plait. un paquet modificarile ce se impun:
Voulez-vous de t'eau ? un verre
NOlls avons demande du jus de fruits. une bouteille Maman nous a prepare de bons gateaux.
Donnez·lui du pain. une tranche Vous avez cueilli de belles fleurs.
Je veux du papier it. ecrire. une feuille Papa fume d'excellenles cigarettes.
NOlls avons des nouvelles pour toi. un tas Elle etait restee pendant de tongues annees a l'etranger.
Voila des eieves qui passent. un groupe Mon [rere a trouve de tres bonnes places pour Ie film de ce soir.
Au dejeuner, j'ai mange du mouton. un marceau CeUe miette connait de tres belles chansons.
De grosses larmes coulaient de ses yeux.
Ex. 28. Elimina(i expresiile cantilative din propozi(iile de mal J'ai decouvert de beaux albums dans ceUe Iibrairie.
jos. efectulnd modificarile ce se impun:
Ex. 31. inlocui(i punctele cu articolele cerute de sens sau cu DE,

l
/Le matio je bois une tasse de cafe au tait. dupa caz:
Model " "Le maho 015 du ca f'e au l·t
. .Je b' al. a) Ce que vous entendez c'est ... musique moderne. - •.. sceur de Paul
Doonez-moi, s'il VallS plait, une tranche de jamhon et une motte de beurre. a reeyu ... livre de lectures faciles. - Cet enfant a III peu ••. livres. mais il a
Avez-vous oHert une boHe de bonbons a votre soeur ? retenu bien ... choses interessantes. - Ma mere est allee acheter ... beeuf.
mais elle n'a trollve que ... mouton. Alors elle est allee chez I'epicier et elle
Maman a mis une corbeille de pain sur la table.
a achetl! ••. macaronis. un peu ... beurre et ... huile.
Offriras-tu un bouquet de fleurs a ton professeur ?
b) J'ai tant ... joie au coeur! (V. Hug 0). - II nous a fallu ... courage.
n a demande un morceau de fromage a sa cousine. (A. D a u d e t). - Cet employe de bureau montrait ... tact et ... delicatesse
Avez-vous achete un paquet de cigarettes pour votre pere? (H. B a z in). - Un jour, je renaitrai, pour ... nouveaux combats. (R. R 0 1-
As-tu vu une paire de souliers marron dans cette vitrine ? .I a n d). - ... petits groupes restaient i mmobiles dans la maree des voyageurs
Ont-ils bu une bouteille de champagne? qui se jetaient vers les quais. (P. D a i x). - II avait fait ... commerce
Nous avons achete un kilo de pAtes et une demi-livre de beurre. (L. A rag 0 n). - Au demier moment, Sophie avait realise qu'i1 n'y avail pas ...
medecin a bord (M. M 0 nod). - Pour la soiree, il n'y avait pas ... programme
Ex. 29. Introduce(i adjectivele din coloana din dreapta Inaintea (M. Pro u s t). - J'ai ... chance. repondait la mere Lachaume. (P. D a-
substantivelor subliniate: n i nos). - Quand j'etais petite. je m'amusais a traduire ... Dickens.
(N. Sa r r aut e).
/11 a re~u des nouvelles. (bonnes)
Model
"-II a re.;u de bonnes nouvelles.

102 ~IORrOLOGIE
AOJECTIVUL ChL I I~IChTIV !O3

Ex. 32. Traduceli urnlll/varele fraze: FORMAREA FEMININULUI


Avem hirtie de scris ~i pJicuri (rumoose. - fiinrldi nu are ma!jina. ia auto- eL A FORMATION DU FE.\lJ.\'J.V)
buzul pentru a merge la lucru. - Tarallii cooperatori cultiva grill, porumb t
orez, f1oarea-soarelui. carton. sfecla, ceapa, usturoi. - AIHidata seriam multe
rcminin
. scrisori. - N'am timp de pierdut. - AU cumpiirat multe carti ? - Da.mi,
te rog. a Celie de piine ell unt. - Eu voi oferi un buchet de f10ri mamei. '\\odlli,"" C< in le"' in I ,\lasru]in
I CII modlficurl I r5r1i modiircl.ri
Regula generalcl
I masc. + e mut I
1) rani lIlodirica· clair, gai, joli, bleu. claire. gaie. jo·
ADJECTIVUL CAlIflCATIV rea pronun1iei pointu. carre lie, bleue. poin·
(L'ADJECTIF QUIIL/FI CAT/F) tue, carree,
mase. in e mut -+ propre. libre. propre. !ibre.
II s'approcha: c'etait un peW paysan. II Hait bruno invariabile aimable aimable
avec un fill visage provell~al. des yeux Iloirs et de IOllgs 2) Cll modificarea
cils de fille. II portait. sous un ,.iell.\: gilet de laille grise. pronunl i ei:
une chemise brune it manches longues (M. P a g II 0 I).
a) pronuntarea ~i grand. rondo petit, grande, ronde,
§ 70. Cuvintele petit, brun, fin. provell~al. !loirs. longs, vieux. sonorizarea consoa· vert petite, verte

I
grise, brune, longues, care expri rna insu~iri ale fiinlelor ~i lucrurilor nei finale : d, t. s grist fran~ais. c10s grise, frafll;ai·
desemnate de substantivele pe care Ie inso(esc, sin! adjecti,'e cali· (inchis). confus se, close, can·

~~.
fuse
b) denazalizarea plan. prochain, plane. pro·
Adjectivele califica!ive sea cor d ii in gen ~i numarcu sub- vocalei care pre· plein, fin, brun ('haine. pieille.
s!an!ivele pe care Ie inso(esc: ced:i pe It; fifle. brulle
:
Le paysan Ii/ail bruno fl portail une chemise brune.
/l avait dc longs cUs de fille. /l avait /llie chemise ii manches I·~n, ·ail1 •• ein.j
·111 . -un
longues.
c) transforrnarea
lui e inch is in e
FORMAREA FEMININULUI ADJECTIVELOR CALIFICATIVE deschis
(L 1 FORMATION DU F£MINI.V DJ::S ADJL"CTIFS QUALlFIC"ITl fS
1- (i)er .... (i)ere I leger, ctranger,
entier, dernier
legere, etran·
gere. entiere,
§ 71. Femininul adjectivelor se formeazii prill adiiugarea ullui derniere
rel mut la forma masculinului: 3) Cu modifidi ri
, grafice
Marccl cst 1111 garfoll poli. Louise est IIIIC fil/elle polie.
a) Dublarea COIl·
§ 72. La feminin, unele adjective surera insa modificari: soane; {it/ale
de pronunlie;
- des c r i ere. I ·el -+ . elle
I reel, culturel, (ra·
ternel
reelle. culturelle,
fraternelle

ADJECTlVUL CALIFICATIV 1050
104 MORPOLOGIE

I Femlnin J

Modlflclrl ce Intervln Masculin


Fernlnln
Modlf"'" ~ Int",ln Masculln
I cu modilic3ri I Hirl modUle!r!
cu modifldri I flril. modiflclrl •
dar:
I
6eil ~ ·eille
I pareil. vermeil pareille, vermeille
I -at -+ -ote I manchat (dung). manchote.
idiote
;
de osemenUl: vieux (vleU) vieille idiot

Obs. Cele In: I ·s .... ,ssol bas, gras. las. gras,


epais, ex pres, me-
basse. grasse. iasse,
grosse. epaisse.
expresse. metisse
Fl '11
arnical, national.
civil
a micale, oatio·
nale. civile
tis

nu dubleaza cons. dar : tiers. frais tierce. fraiehe


finala
b) dlnazalizarea
Alen/ie gentil gentill. vocalei tare precede
nul nuU. pe n:
I·eau (el) -+ ·oUe I beau (bel), nou· beUo, nouveUe,
veau (nouvel), iu,
meau (geam~n)
iumeUo 1·(1) en .... ·(i)enne I aerlen, ancien
moyen. paien
aerienne, ancienne
moyenne. paienne

I ·on -+ .onnel bon. mignon (dra- bonne. mignonne


1 ·ou (01) -+ ·oUe I fou (fol), mou
(mol)
foUe, moUe gut, micul)

I·et-+.ette 1 coquet. muet, net coquette, mueUe, c) modificarea


neUe consoanei finale
dar: - cu schimbarea
sunetului
complet,lncomplet complete. incorn·
1 ·et -+ . ete 1
plete 1·1 .... v I act if, bref,
naif, neuf, vir
active. breve.
naive. neuve, vi ,'e
discret, indiscret, discrete. indiscrete
concret, Inquiet concrete. inquiete, blanche, franche,
(ingriiorat). socret, secrete. desuete -c -+ -che I blanc. rrane (sin- ,
I eer). sec seche
desuet (Invechit)
I ·ot -+ ·otte 1 sot, pAlot (cam sotte, palotte, \.x ... . 501 joyeux, heureux. joyeuse, heureuse,
palid) maigriotte. vieil- precieux, jaloux precieuse. jalouse,
cu maigriot (ca m lotte
deschi derea vaea- slabut) Exceplii: faux, roux (ro~at), fausse, rousse,
lei 0 viemot (Imbatrl· doux. douce
nit)


ADJECT1VUL. CALl FlC I\TIV
lOT
'106 )IORrOLOGIE

AOJ ECTIVE CU OOU'\ fORIllE LA IIIASCULIN SINGULAR


. >lod;{ic ' ,; <c ;nl",-;" I .\l;ls.:ulin
I
r
ell nlod iiic:.ri
~ III i 11 i II

I Hi r3 mOrli iic3ri § 74. Adjec!ivele beau, /lUuveau, viellx, ;011 (nebun) ~i mou
( t(moale) capiltii forme Ie : bel, nouvel, t'iei/, ;01, mol, inaintea cu-
{,ira sc"imbarea
slInc/ului
I
1
wintelor care incep cU voca 111 sau cu h mut. '\:;liel, se va spline:
lin beau gar<;on, dar: un bel enfant, un bel hotel
I -c -+ -que I ca duc
ve~l~it).
(depa~it, in-
franc (de
caduque, iranque,
un nouveau livre un nouvel ordre, un /louvel habit
onglne franca un vieux monsieur un vieil ami, un vicit homme
germanica) •
public, tur~ publique, turqlle FORiIIAREA PLURALULUI AOJ ECTIVELOR CAlIflCATIVE
I Ite/l/ie: grec grec(jue (LA FORMATI:JN DU PLUIU£L 1)£5 J1DJECTIFS QL:.4.LlFlCATIFS )
aigu. ambigu aigne. ,lInbi a ue
I -gu -+ -gue I contigu (al<iturat) COll t i g'lIC 13 § 75 pi ll r .1 I
- cu sollorizarea
Cotlsolltl ei jjnale \ Mo" Uk.'; co ;nl",;n \
Sinf\'u\ltr
\ illl--=.j I in I -, I
I-g ... guel long longue ,
Regula gelleralii
Modi/icarea SlIt;- I desenranls _wges
xu/ui I I sing. +s \ un enfant sage
un joli gar-;on
de jolis gar.;ons
I-eur -+ ·euse I rcxeur, trompeur rc\'euse , IrOlllpeuse
, une femme hell-
des femmes hetl-
; renses
reuS(!. des rubltns
dar : i un rubltn bleu bleus
a~ltcri<.>ur. po!!tc- a ntl-fic-ure.
I ·eur -+ -eure I postt'fieure des chats gris
neur, intcrieur un chat gris
exterieur, illfe~i' illt(·rieure. 'ex- \ !Sing:(S< invariabil\ un vieux livre de ttjCflX Hues
(provenite din terieure. . des hom mes joyellx
e~r, superieur, un hom me joyeux
co mparative lati- inferieure.
nlll~e~r. majeur. I de beaux jardins
nOjti)
ulteneur. meillenr supcrieure,
mineure, ma-
!I\sill~: ·eau-' -eaux un
,
Ibeau jardin
un nouveau roman de nouveaux ro-
jeure. mans
ultcrieure, I Modijicart>a [irza-
un frere jumt?all des freres j umeallX

I · Ieur ~ -trice 1 liberateur, protee. lib i'rlltrit..'e. prote-c-


meilleure
I ill/ui C/ti.,'iIiJuilii
teur trice
des citoycns loyaux
I-(I} cur'" -esse I enchanteur, pc- ench'll iteresse, pc- Ising. -al-+-aux I un citoyen loyal
des prcceptes mo-
cheur (pacatos), cheresse un prccepte moral
vengeur vengeresse rauX
la ftl: maitre, traitre mai tresse, t raj· un milieu social des milieux soci-
tresse al/x
Cazuri speciale
(atals. Ii na1s.
beni. belli! (bille- benie, u';nlte dar: (atal. final. natals, navals
cuvintat) nalal, naval des chanliers
favori favorite "auals
vainqueur un ciumtier "a\KI{
vidorieuse (de fa
vi clorieu \; )
108 MORFOLOGIE
ADJECTlVUL CAllrICATIV 109

GRADELE DE COMPARATIE ALE ADJ ECTIVELOR


(LES DEGR£S DE COMPARAISON DES ADJEerIFS)
Superlativul relativ (Ie superlalif relalif) se formeazii din com-
parativul de superioritate sau de mfenontate precedat de
§ 76. Ca ~i in Iimba romana, adjectivele calificative cunosc trei,
grade de comparajie: pozitivul, comparativul ~i superlativul. r articolul hotiirit: Ie, la, les'*
_ De superioritate (de supertonte):
. '
Potrivit gradului insu~irii, s,uperlll;tivul relabv poate fI:
I. Pozitivul (Ie posUif) expri rna doar insusirea unei fiinje sau
a unui lucru: . Andre (Louise) est Ie (Ia) plus sage e!eve de notre classe.
Cet enfant est applique. Mon chien est fidele. Voila un beau jardin. Andre et Louise sont les plus sages e!eves de notre classe,
2. Comparativul (Ie comparatif) exprimii: De inlerioritate (d'inferiorilel:
o insu~ire a unei fiinje sau a unui lucru pusa in comparajie cu· Andre (Louise) est Ie (Ia) m~ins sage ~I~ve de notre classe,
aceea~i insu~ire a altei fiinje sau a altui lucru: Andre et Louise sont les mOlns sages el eves de, notre, classe.
Paul est plus sage que Pierre (... mai cuminte dedt). Superlativul absolut (Ie superlalif absolu) se formeaza. eu ~Jutorul
o insu~ire comparata cu alta illsu~ire a aceleia~i fiinje sau a. adverbelor tres, bien, lort, extremement, tout, tout a lalt sau eu
aceluia~i lucru: unele adverbe terminate in -ment:
Ce garfon est plus intelligent que sage (mai mull inteligent dedi Andrees! un eIeve tres serieux. _ '
cuminte). Mon amie est bien genlille (Iort gentille, extremement gent.lIe).
o insu~ire comparatii cu aceea~i insu~ire a aceleia~i fiinje sau a Je suis tout a lait conlent.
aeeluia~i lucru in momente sau imprejurari diferite:
Celie annee, Paul est plus applique que l'annee derniere (mal
sil i tor dedt ...). TABLOUL GRADELOR DE COMPARATIE
Potrivit gradului insu~irii. eomparativul poate fi:
De superioritate (de superioritei care se formeaza cu ajutorul 1. Pozitivul (Ie posili!) propre (curat, -a)
adverbului de cantitate plus (mai, mai mull): de 5uperioritate plus propre que (mai .,. dedt)
Andre est plus serieux que Victor. (de superiorite)
De egalitate: (d' egalitei care se formeaza cu ajutorul adverbulu; de egalitate aussi propre que (tot a~a de ... ea ~i)
aussi (tot a~a de, la fel de): 2. Comparativul
(Ie comparatif) (d'egalite)
Andre est aussi serieux que Vic lor (tot lI§a ... ca $i ... ) de interioritate moins propre que (mai put iD
De inlerioritate (d'inferiorite) care se formeaza eu adverbul de
(d'inferiorite) '" decit)
cantitate moins (rnai putin) :
Victor est moins serieux que Pierre (mai putin ... dedt ... ). Ie (Ia) plus propre de (eel, cea ,":ai '"
dlntre)
3. Superlativul (Ie superlalm exprimii insu~irea unei fiinje sall de sup. { les plus propres de (cei, cele "!ai ...
a unui lucru privita in gradul eel mai inalt. EI poate fi : relativ / dlntre)
a) Relativ (relatif), cind insu~irea este pusa in comparajie ell / (relatif) " {Ie (Ia) moins propre de (cel, eea mai
aceea~i insu~ire a altor fiinje (Iucruri) care fac parte din 3. Superlalivul / de in!. puUn '" dintre)
aceea~i categorie:
(Ie superlatil), les moins propres de (cei, cele mai
, absolut pujin '" dintre)
Andre est Ie plus scriClix eie,'c de la c!asse (eel mai. .. din) (absolu) - - - tres (bien, fort, etc.) propre (foarte ... )
b) Absolut (absolu) - cillO illsu~irea nu este pusa in comparajie
ci este privitii intr-un grad foarte inalt: • '* Articolele Ie, la, les corespund, in acest caz, articolelor adjectivale eel.
Andre est un enfant tres seriellx (toarle ... ) eea, eei, ("ele din limba romana:
Ie plus grand = eel mai mare.
MORFOlOGIE
AD JECT\ \ ' UL C '\UFICAT n- IU
110

ACORDUL ADJECTlYULUI CALIFICATIY

§77
ADJECTIYE CU GRADE DE COAIPARATIE NEREGULATE
1.. (L'.lC CORD DE L'ADJEC TIF QUALlFl CATI n

Po:dtiv
I
Comr ·'1 raliv
I SupcrlaUv
I E ~l:" nl p lc i t
'f
§ 78. Adjecth'ul calificativ sea cor d" i n gen ~i numar
eu substantivul (sau pronumele) a earui insll~ire 0 exprima:
Le lelldemaill.lecieletaillibreelclair(J.G ion 0).
de super. mei lleur(e) que relativ Paul est meil~ J'ecolilais les challsolls de la vieille Lorraille. (Ch. P egu y).
m. Bon
f. Bonne
de egal. aussi bon que
- Ie (Ia) meil· leur que Jean J'aillle bien Illes alllis paree qll'ils SCIlI tres gentils.
lellf (e) de Il esi Ie
de infer. moins bon que - Ie (la) moins
bon(ne) de
meil:l:eur de S"a
ctasse
Obs. Cind se refera 1a pronumeie de politete {'OilS reprezentind
soana, adjectivul riimine la singular:
0 singurii per-

Etes-tJolls capable de faire une pareille chose?


absolut Que t'OtlS Hes bon !
- Ires bon(ne)
Ond adjectivul se rclera la mai multe substantive, el trece 181
plural dupa cu m urmeaz,,:
- La masculin plural. dad substantivele sint de genul masculin:
1-
plus mauvais(e)
de sUP'l' que
(r-
le(ia) plus
Is mauvais (e) de
Le Inellsonge est
pire que fa 11Il!-
Pierre el Jean SOllt appliques.
La feminin plural, daeil substantivcle sint de genul feminin:
- plre que
m. Mauvais de egal. aussi m3uva is ~C') rela. , 1-
ie (10) pire cf"lflct'1e Marie el Louise so1l1 affectueuses.
La masculin plural. daca substanth'ele sint de gen diferit:
r. Mau\'aise que liv ~ r le(la) moins L'hypocrisie est
de illL moins mauyais (e) i mauvais (e) un des pires Pierre et Louise SOllt appliques.
que de ai/auls In functie de sens. adjectivul se poate acorda cu amindouii
substantivele sau numai cu ultimul, daca se refera numai la acesta:
absolut - tres
mauvais (e) On IlOUS a offerilltl gateau el de fa crellle fraiche.
J'ai mange lin fromage elun fruit sects).
Tot in flln~tie de sens se face acordul ~i in cazul dnd un s ubstanti v
de sup.
- plus pelil(e) que
\1-Ie (la) plus Il a
s' pelit (e) de difolll
uti petit este determlnat de altul:
Moman m'a achele lit! challdail de laille gris (Ie chandail).
Mall frere parle llli allssi IIIl chondoil de loille grise (to faille).
t:~~~:\:a)(~o~:s
m. Petit moilldre que rela- \ - lc(la)moill' Le di/ aut de sa
r. Petite de ega!. soeur est moin-
- aussi petit(e) que liv dre
de inf. eire que Ie sien
i ACORDUL ADJ ECTIYELOR COMPUSE
- moins petit(e) que C'est Je moindre (L'ACCO/~D DES ADJECTIFS CO.\fpostS)
de ses dejaltts
absolut: ires pe § 79. La cele compuse din doua adjecti\"e, ambele elemente se
tit (r)
acordii, daca fiecare in parte exprill1" 0 insu~ire a fiintei sau lucru·
lui pe care il califica :
Ob .... Formele pire. Ie (La) pire ~i moilldre. Ie (fa) moindre se folosesc pentru Les enfanls sourds·muets cludielll dOllS des <'ccles speciales.
compararea substantivelor abstracte si in proyerbe: J'aime beoucoup les pC/Ilmes aigres·douces.
II n'est pire eau que l'eau qui dart.' (Pisica blil14ii zgirie fQU.)
MORFOLOGIE
1112 ADJECTIVUL CALIFICATIV 11 3

Obs. Se acorda. de asemenea ami n d 0 u a e I e men tel e la adjectivele


ACORDUL ADJECTIVELOR DE CULOARE
ipremier.ne. dernief.ne: (L'ACCOR.D DES ADJECTIFS DE COULEUR.)
Les en/ants premiers-nes etaient des garfons.
Se acorda numai ultimul element: § 80. Ele se acorda, in general, cu subslantivele pe care Ie califica:
1. Daca pri mul este un adjectiv cu valoare adverbiala: Ma soeur porte une robe blanche.
Les enfants nouveau-nes sont tres bien soignes dans les maternites. Mon frere cadet a des yeux verts.
J e voudrais connaUre les populations extreme-orientales. Riimin insa invariabile:
Obs. Adjectivele frais. grand, large, nouveau (eu exceptia lui nouveau-nil 1. Cind sint doua adjective, dintre care unul precizeaza nuanta
:-se acorda chiar ciod au valoare adverbiala: de culoare:
Je leur ai offert des fleurs {raiclles eueillies (recemment = proaspat). Ce chat a des yeux vert clair (deschis).
II regardait la porte grande ouverte (grandement = larg). La blouse de Marie est bleu lonce (inch is) .
Le jeune homme et la jeune fille nouveaux maries etaient tres heureux.
Avez-vous conou les eleves nouveaux venus? 2. Cind nuanla de culoare este precizatii de un substantiv:
blell clel, .bleu m.anne, vert pomme, gris perle, jaune paille, etc.
2. Daca pri mul element este un adjectiv terminat in 0 sau i: LOUlse a mlS ce malin sa jupe bleu marine.
:gallo-romain, Iranco-roumain. tragi-comique, heroi-comique. Dqns la vitrine it y avait des robes vert pom.me, des gants
Les relations Iranco-roumaines se developpent sans cesse. grls perle, des rubans jaune paille.
Avez-vous lu des poemes heroi-comiques? 3. Cind adjectivul de culoare este insolit de un substantiv de
3. Daca pri mul element este un c u v i n t i n v a ria b i I care este legat prin conjunctia et:
(prepozitie sau adverb): ELle avait des rubans bleu et or.
De nos iours, on accorde beaucoup d'attention aux peuples 4. Cind. nuanta .de ~uloare este expri mala printr-un substantiv
sous-developpes. foloslt ca adJectlv de culoare: cerise, citron, marron, olive
La civilisation des populations nord'africaines et sud-amM- orange, paIlle, etc. '
caines est tres ancienne. On nous avait mont,,! des manteaux marron, des robes citron,
4. Daca pri mul element este unul din adjectivele: demi, nu, mi, des blouses orange, des rubans cerise (de culoarea ... ).
semi, cu valoare adverbiala sau de prefix:
Une rouille verie couvrait Ie marronnier jusqu'll mi-hauteur Obs. Substantivele pourpre, rose, violette intrate definitiv in categoria ad-
jectivelor, se acordl1 ca orice alt adjectiv: t
(J. P. Sartre). Prenez, s'il vous plait, ces !leurs roses.
Une demi-heure apres, it etait parti.
Au rez-de-chausee se trouvait Ie bureau de mon oncle oii it
s'enfermait des demi-journees (A. G ide). LOCUL ADJECTIVULUI CALIFICATIV
En franfais it Y a des voyelles et des semi-voyelles. (LA PLACE DE L'ADJECTIF QUALIFICATIF)
II a marche nu-pieds pendant une demi-journee.
J e restais au lit les yeux mi-c1os.
• §. 81. Ad)ec~ivul calificativ cu functie de epitet poate sta fie
Obs. A~ezate in urma substantivului, demi se acorda numai in gen, iar nu tnalnt~a, he In urma substanlivului pe care tl califica:
ili n gen ~i numar: 1nalntea substantivullli:
JI avait mis deux heures et demie pour arriver au but.
Trois jours et clemi s'etaient deja eCQules depuis son depart. 1) Adjectivele formate dintr-una sau doua silabe: bon beau,
.Les enfants marchaient pieds nus sur Ie sable. grand, gros, jeune, joli, long, petit, vieux. '
B- Gramatica Jimbii franceze
ADJECTIVUL CALIFICATIV 115
MORFOLOGIE
114
C'est la derniere le~on (ultima). Je I'ai vu la semaine derniere
(trecuta) .
Devant notre maison il y a un beau jardin. Paul est un brave gar~on (cumsecade). Pierre est un gar~on brave
Jeanne a re~u une belle poupee. (viteaz).
J 'ai achete un gros dictionnaire. Ce pauvre homme, il est malade (biet). Candide a vu un homme
Dans notre quartier on a construit de grands immeubles.
pauvre (sarac).
2) Adjectivele care tnsotescsubstantive urmate de 0 determinare : Hugo a ete un grand homme (de seama). Son pere est un homme
J'ai lu un agreable roman d'aventures. grand (inalt).
In urma substantivului: C'etait un petit artisan (marunt). Mon oncle est un homme petit
1) Adjectivele de culoare: (scund).
Celie pionniere porte une jupe bleue et line blouse blanche. Dors, mon cherenfant! (drag).J'ai acheteun Iivrecher (scump).
Voila un curieux ecrivain (ciudat). Georges est un enfant curieux
2) Adjectivele care exprima forma:
Nous etions assis devant une table ronde. (curios) .
J 'ai lu un certain livre (oarecare). C'etait une nouvelle certaine
3) Adjectivele care indica nationa\it~te~: . (sigurii).
Le peuple roumain lulle pour Ie mawltenl de la patx. J 'ai mon propre mouchoir (proprie). Mon mouchoir est propr!
4) Adjectivele de origine verbala (participiul trecut sau prezent): (curatii) .
L'enfanl blesse a ete Iransporte d'urgence a I'h6pilai. C'est un triste personnage Ualnic). C'est un personnage triste
Nous avons fait un voyage fatigant. (trist).
5) Adjectivele derivate din substantive:
Noire induslrie de prodllits chimiques se developpe sans cesse.
EXERCITII
6) Adjectivele precedate de un adverb:
Nous avons lraverse une forel extremement grande. Ex. 1. Completali grttpele de cuvinle dale cu adjectivele feminine
7) Adjectivele urmate de 0 determinare: . corespunziiloare:
Notre capitale a bien des immeubles hauts de plus de sept etages.
Model: Voila un homme vigoureux. - Voila une femme vigoureuse.
8) Adjectivele formate din mai multe silabe care tnsotesc sub- _ un ecolier actif - nne ccoliere... un homme blond - nne femme ...
stantive monosilabice: _ un manteau epais - line etoffe... un vin Crais - une hoisson ...
La nalation esl un sport admirable. un papier blanc - ur e feuille... un chapeau gris - une robe ..•
_ un fruit sec - une feuille... un gart;on gentil - une filleUe ...
_ un sac lourd - une valise... un etudiant joyeux - une etudiante ..•
ADJ ECTIVE CARE 1$1 SCHIMBA SENSUL Ex, 2. RiispU/ldeli la urmiiloarele lntrebiiri, folosindadjectivele dale:
DUPA LOCUL PE CARE IL OCUPA FATA DE SUBSTANTIV
(ADJECTIFS QUT CHANGENT DE SENS SELON LA PLACE QU'JLS OCC UPE N T Model: De quelle couleur est Ie charbon? - Le charhon tst noir.
PAR RAPPORT AU NOM)
la serviette du professeur ? brun
la craie? blanc
§ 82. C'est un bon professeur (capabil). Notre pro[esseur est la perruque de J'acteur ? roux
bon (bun). " .' .. la jupe de ceUe femme? gris
Quel gentil gar~on! (dragut). Ce gar~on est bien genill (pohttcos). l'herbe du jardin ? vert
C'Hait un ancien chilteau (fost). J 'Hudie I'histoire ancienne la cravale de pionnier ? rouge
veche).
ADJF.CTIVUL CALIFIC,\TIY 117
J-IORrOLOGIE
116
Ex, 6. Copiali [razelc scriind coreci adjeclivcle din Ire paranteze:
Ex. 3. Formulali inlrebari apoi riispwldc!i [olosind gruptlrile de Ce (vicu;\) homme a fait un (nouveau) effort.
lis habiient un (nouveau) appartement dans un (beau) immeuble.
cuvinle §i adjectivele dale: .Ma maison est situee dans un (nouveau) quartier de la ville.
/Est-ce que celte regie est longue? Ce (vieux) ami que j'aime bien est un (beau) homme intelligent.
Il di'Cou vrait un (nouveau) horizon fa sa vie .
Model: '.Non. cette regie n'esl pas longue, elle esl courte.
J'ai me bien rna (vieux) grand-mere.
leur valise (Iourd) (Ieger) r\e manquez jamais une (beau) occasion.
cette assietle (pial) (creux) .Ie Ie crois capable du plus (fou) orgueil..
cetle femme (blond) (roux) eet homme aura un (beau) avenir.
Marie (dislrait) (attenW) Tu as ti ne (nouveau) robe)
cette chambre (bas) (haul) Ex. 7. Copiali [raze Ie de mai ios efeclllilld acordul adjectivelor
cette lable (rond) (carre) din Ire parallteze cu subs/antivele lu care se re[era:
la craie (noir) (blanc) a) Elle m'a ft,!pondu de sa voix (doux). - Merci pour cette reponse (franc). -
sa jupe (courl) (long) C'est une (vieux) habitude. - II se sentait la bouche (sec). - Vous m'avez dit
des choses si (genlil)1 - J'ai horreur des situations (faux). -
Ex. 4. lnlocuili, rind pe rind, subslan/ivele din propoziliile dale,
b) II sent ail grandir en lui un senti menl de securile (irreel). (J. G rae q), - M.
cu cele indicate in dreap/a. chere. tu as ele un peu (coquel) avec lui. (P. G era I d y) - Les beles de I.
a) J'ai achete un nouveau livre. instrument electropholle basse·cour pariaient entre elles a voix (bas). (J\\' A Y me). - Apres Ie dtner,

I journal
appareil
enfanl
chapeau
roman
cheval
notre hote nous conduisit dans line vaste galerie (contigu) it son cabinet.
(A. F ran c e). - Sa (subil) absence otait (bref.). (R. M. duG a r d).

Ex. 8. Rcformulali propoziliile de mai jos, aJezlnd adjectivele


b) II a vu un beau gar~ol1.
agneau la locul pOlrivit:
I lableau
homme paysage
/ Ce chat est gros. - C'est un gros chat.
Model: a): ,,-Ces pommes sont mftres. - Ce sont des pommes mftres.
jardinier
c) Tu as parle a un vieux monsieur. \a~i . CeUe table est ronde. CeUe Maison est petite.
medecln horloger
CeUe fenetre est carn~e. - Ces yeux sont bleus.
homme pecheur
eette montre est joHe. - Cette armoire est helle.
Ces gants sont gris. - Ce monsieur est vieux.
Ex. 5. Riispundeli la ill/reMri: Ce ruban est rose. - Cette feuiJ Ie est blanche.
Model: Ce meuble est vieux? - Oui, c'est un trieux tnt'f/o/e.
Ce chat est vieux? ". Cel immeuble esl grand el moderne.
a) C.I hOlel esl vieux? ". M odel: b): /
Get instrument est vieux? , .. eet homme est vieux? .. . "- C'est un grand i mmeuble moderne.
Ce chateau est vieux? , .. eet ouvrier est vieux? .. . - CeUe f1eur est blanche et parfumee. Ce chien est gris et gros.
b) Cel homme esl beau? ". eet enfant est beau? .0. Ce cahier est gros et carre. Ce gar,on est petil el bfond.
Ce gar~on est beau? .0. - Cette blouse esl belle el eleganle. Cette fille esl jeune el belle,
Ce chien est beau? ...
Cel habil esl beau? ", Ce jardin est beau? ...
ADJEcnvUL CAUFICAnv 119

MORFOLOGIE
118 Ex. 13. Alcatuili fraze folosind urmatoarele grupuri de cuvinte
La plural. Aten{ie la acordul adjectivului, aeolo unde este cazuL:
Ex. 9. Completali propoziliile de T1!Cl;i jos, a$ezind adjectivele un poeme (heroi~comique) un verbe (semi~auxiliaire)
indicate intre paranteze la locul potrwlt: - une villa (gallo~romajn) - un peuple (extreme~oriental)
/ _ Celte poupee a des yeux ... (bleus, grands). - une situation (tragi~comique) - un accord (rra nco~r oumain)
Model: ,,_ Celte poupee a de grands yeux bleus.
On entendait une musique ", (lente. monotone),
Ex. 14. Inlocui{i punetele cu adjectivele demi, mi, nu, cerute
_ Celte fillelte a des mains... (fines, petites). de sensul frazelor urmiitoare:
_ C'Hait une soiree ... (cal me, belle. parfumee) J'aime marcher pieds ... dans Ia rosee. - ElIe rentrera dans une , .. heure. -
Ce cheval a des jambes ,.. (Iongues. nerveuses). Pendant une heure et ... elle est restee reveuse, les paupieres ... closes. - En
_ J'ai YU a l'hopital une femme ... (jeune. malade). faisant des ... efforts, vous n'obtiendrez que des ... succes. - II se preparait
_ Ce garc;onnet a des cheveux ... (blonds. ondules). a descendre ... tete. - NOlls irons au bord de la mer vers la ... juillet.
_ Ma saeur porte une robe ... (blanche, nou~elle). Ex. 15. Copiali propoziliile de mai jos scriind cu atenlie ad-
Regardez les dents de mon frere cadet... (blanches. petttes). ;eetivele ce se afla Intre paranteze:
Ex. 10. A$ezali adjectivele date inaintea sau in. urma substan- La table et les murs de rna chambre sont (blanc). - Les romans et les nouvelles
tivelor subliniate, linlnd seama de sensul f azelor. . de ce jeune ecrivain sont (long et ennuyeux). - Les propos et les pIaisanteries
_ Le Pantheon porte cette inscription: "..\ux hommes, la patrie de Paul sont (fatigant). - Cet oiseau vole avec un elan, une vitesse (prodigieux).
_ Nos aieux ont lutte pour l'independance de notre pays avec un courage. une
grand reconnaissante".
_ LTn homme mesure plus de 1,80 m. intrepidite (surprenant). - J'admire Ie caractere et la volonte peu (commun)
\ de cet homme. - Ces gateaux et ces cremes sont bien (cuit).
__ L'avant.garde compte beaucoup d'llOmmes.
brave Quel Iwmme! Je De lui ai jamais connu d'ennemi. Ex. 16. Alciituili propozilii cu grupurile de cuvinte date, folo-
\ sind adjeelivele La comparativul de egalitate:
__ C'etait mon meilleur ami, un camarade de classe.
de /Marie, Jeanne - appliquee
ancien Les meubles style Louis XV sont de beau," meubles.
\ Mo 1 '..Marie est aussi appliquee que Jeanne.
Ex. 11. Alcatuili _ dupa modelul de '!Iai. sus - clle do.ua Andre, Paul - sage. Le crayon, la gomme - utile.
fraze In care sa folosili, cu sens difent, ad]eclwe/e urmatoare. Le cahier, Ie livre·propre. Le gar~on. la mIette - obeissant.
L'e!e, i'automne - beau. La salle a manger, la chambre a coucher-
propre, petit, bon, honnete, certain.
grande.
Ex. 12. Scrieli coreel adjectivele de culoare indicate Intre M.on pere, rna mere - bOfl. J\\ongrand-pere, rna grand-mere - indulgent.
paranteze : . ,.., . Ex. 17. Construili cUe doua propozilii CU fiecare dintre grupu-
De ses cheveux (blond fonce) releves sur la nuque, une meche s etalt detachee
rile de cuvinte date, folosind adjectivele la comparativul de su-
(M M 0 nod) _ Sur son rront degarni, il avaH encore une touffe de cheveux
'eha;ain) (M.·D r u 0 n). - Ses yeux (bleu lonee) brillaien!. (G: S. Co·
perioritate:
~ e t t e) _ II y a des perroquets (veri), des perroquels (grtS perle) ou (gns ard~lse). Le boulevard, la rue (large).
Avez~v~us visite ce bazar? On Y trouve des rubans (blanc), des rubans (palll.e), Model Le boulevard est p lus large que la rue.
des ceintures (orange), des echarpes (violet, rouge ou marron),. des ~as (vert Nil), La rue est moin s large que Ie boulevard.
de la soie (vert et or), des rideaux en velours (pourpre) et bien d autres choses
encore.
120 MORFOLOGIE ADJECTIVUL POSES IV 121

La valise, la malle (Iegere). Le crayon, Ie slylo (long). Ex. 23. Treceli La plural urmi1fuareLe fraze:
Le dictionnaire, Ie livre (epais). La cuisine. la salle de bains (claire).
- L 'a mirai commandait Ie combat naval. - Cet ecoHer est matinal.
L'avion, l'auto (rapide). Mon pere, ton oncle (jeune). \ - \'oilil un probleme moral fonda mental. - Des qu'it ro'a apercu, it m'a
Notre frere, votre cousin (appJi- La jupe, la robe (courle).
fait un signe arnica!. - Mon ami, que tu es jovial! - J'aime beaucoup Ie per-
que).
sonnage principal de ce roman.
Ex. 18. Scrieti propozitiile de mai jos treclnd adjeclivele La Ex. 24. Treceli la singular subslantivele inso/ile de adjective
superlativul absolut. Folosi(i toale adverbele posibile: calificalive, efectuind modificarile ce se impun:
Le sOlls-sol de notre pays est riche. Des proven<;.iUx silencieux. voila une chose bien rarel
La technique est ulile. Les bons amis nous donnent toujours des conseils prt,!cieux.
Les cosmonautes sont courageux. J't:nfends de joyeux rires d'enfants dans Ie jardin.
Que pensez-vous de ces nouveaux appareils?
Ex. 19. Stabilili raporiurile comparative dintre cei patru saci, Quels sont ces myslcrieux personnages?
folosind gradele de comparalie ale adjeciivului lourd: J\ton frere a de beaux enfants.
Ce: sont mes vieux a mis.
J'ai quatre sacs: Ie premier pese cinquante kilos, Ie deuxieme pese soixante
kilos, Ie troisieme pese quarante kilos, Ie quatrie.me pese cinquante kilos. Ex. 25. Alcatuiti Fraze folosind tlrtlulloarele grupuri de cuvinle
la plural:
Ex. 20. Formulali propozilii cu urmatoarele grupuri de cuvinte, - journal mural - chantier naval - probleme socia l
folosind adjectivul calificativ la gradul pozitiv. Treceli apoi fie- - accord commercial - festival international - pays natal.
care propozitie la toate gradele de comparalie:
Bon ami, mauvais conseil, mauvais ccolier. petit enrant, petit defaut.

Ex. 21. Raspundeli la urmatoarele lnirebari, folosind - dupa


caz - comparativul de superioritate sau de inferioritate: ADJECTIVUL POSESIV
(L'ADJECTIF POSSESS/F)
Est-ce que la mere est aussi jeune que la fille?
Est-ce que Ie pain est aussi bon que Ie gAteau?
Est-ce que la Mediterranee est aussi grande que la .Mer Noire?
Bonjour mes amis bonjour
Prenez prenez rna colombe
EsI·ce que les Carpales sont aussi haules que les Alpes?
Por!ez·la c'es! volre tour
Est-ce que les nuits d'ete sont aussi longues que les nuits d'hiver?
Ma colombe rna colombe
Ex. 22. Citili propozitiile de mai jos, trecind adjeclivele dintre Por!ez-la c'es! volre tour
paranieze -fa superlativul relativ de superioritate: - J\\a colombe i'i mes amours.
(L. A rag 0 n}
Jean esl (sage), (inlelligenl), (bon) eieve de la 9' .
II prepare avec (grand) soin tous ses devoirs. § 83. Cuvintele mes, rna, volre care preceda substantivele:
II accomplit consciencieusement (petit) de ses obligations. amis, colombe, iotlr exprimii ideea de apartenenja; ele stn! ad..
II a supporte bravement (mauvais) epreuves. jecfive posesive.

,-

-- ----- -~., -- . -- ~~
422 MORFOLOGtE AOJECTlVlil. POSE$IV 123

§ 84. formele adjectlvului posesiv sint: § 86. tnaintea substantivelor feminine (sau inaintea adjectivelor
care Ie preceda) incepind cu 0 vocal a sau cu h mut se folosesc for·

I~
Un si nKur object M.3J muUe obiecte
obiec:le (subslantlv la singular) (subsl anli v la plural) mele de masculin (mon, ton, son) in locul celor de feminin (rna,
ta, sa) pentru a se evila intilnirea a doua vocale (hiatuI):
~ Posesorl masculin femin!n masculin $1 fcminin
J e me souviens de mon enfance.
mon (frere) ma (soeur) mes (freres, soeurs) L' auteur n' a pas bien saisi les trails de son hiroine.
Un posesor Ion la I.. Nous auons saluti ton excellenle idee,
son sa ses Atentie: Folosirea acestor formeeste determinata n u m a i de ini\iala cuvintulul
care urmeaza:
rnon ecole rna belle ecole
notre (frere, soeur) nos (freres, soeurs)
Mai multi rna voisine rnon aimable uoisine
votre yoS
posesori
leur leurs Nota: Facexcep(ie de la Clceasta regula cuvintele: huilaine. Ituilieme, yolt.
;
cnzieme, care sint insolite de rormele reminine ale adjectivului posesiv:
J 'ai gagne ce concours avec rna yole,
II vient de finir sa huitieme.
INTREBUINTAREA ADJECTIVELOR POSESIVE Elle prend sa onzieme lefon de franfais.
(L'EMPLOI DES ADJECTIFS POSSESSIFS)
§ 87. Adjectivul posesiv se repelii inainlea fiecarui substantiv:
§ 85. Adjectivele posesive se a~azii tnaintea substantivelor II a pris son chapeau el son manleau de pluie.
,pecare ledelermina (sau tnaintea adjectivului care preceda subs Ian· Ma mere el rna soeur sont allees en ville,
1ivul)*: rna chambre, ta nouvelle maison, sa classe, mon bon ami,
lfes fr eres, nos camarades. Obs. Adjectivul posesiv nu se repeta:
a) Dad substantivele se refera la aceea~i persoana sau la acela~i obiect:
Obs. Tnaintea substanlivelor precedate de adjective posesive, arlicolul Sf Man ami et collPi!ue arrifJera ce solr a Bucaresi.
·5uprimd : •• b) Clnd subslantivele sint strins legate intre ele for mind un tot:
Le stylo - mon stylo, la gomme - ma gomme, les livres - mes livres. Nos ancelres ont conserve avec piete leurs US et coutumes (datini ~i objeeiuri).
Atenfit la folosirea prepoziliilor de ~i A. care ri1min neschimbate inaintea adjec· c) Clnd rnsote~te adjective care se rerers la acela~i substantiv:
1 ivelor posesive, aUt la singular cit ~i la plural: J'aime de tout mon cocur ma bonne el douce mere.
de la chambre - de rna cltambre a la voisine - a notre voisine N~li: Dacli adjectivele exprimii idei opuse. adjectivul posesiv se repet3:
de I'enfant - de mon enfant a I'ami - a votre ami
Je connaissais tres bien et ses bollnes et ses mauvaises habitudes.
du gar,on - de ton gtl.r~n au gar,on - 11 I~ur gar(:on
des amis - de ses amis aux eieves - a nos eleve.s
§ 88. Adjectivele posesive votre ~i vos se folosesc ~i ca forme
... In limba romana, adjectivul posesiv sUi, in general. in urma substantivuiui, de politeje:
3fara de cazul dnd acesta este precedat de un alt adjectiv: Monsieur, votre attitude a ete tres correc/e (atitudinea dumnea-
.prietenul meu; bunul meu prieten. voastra) .
.. In Iimba romana. substantivul tnso1it de un adjectiv posesiv i~i pastread Madame, vos amies ne viendront pas au cinema (prielenele dum·
.articolul: copilul meu, parinlii mei. neavoastra).
124 MORFO I.OGIE
A DJECTIVUL POSESIV 125
§ 89. Adjectivul posesiv se lnlocuie~te eu articolul hotar1t c1nd
suprimarea lui nu ar putea da loc la confuzii (In special, c1nd este .Ie brosse man beret et mes vctements.
bj
vorba de substantive care denumesc parli ale corpului): iI .Ie boucle ma valise et mes malles.
e1le Je lave rna chemise et mes mouchoirs.
J'ai mal a l'eslomac. - Tu as lIlal iI. la tete. - II a mal au" lu .Ie pr~pare man cahier et mes crayons de couJeur.
dents. vous .Ie montre man chandail it Illes amis.
ils J'envoie ma photo ames cousines.
II lui telldil la main.
cj je Paul a pris son beret. sa serviette et ses gants.
Obs. Adjectivul posesiv nu se mai supri ma iusa: il Le Jour de l'An, ,Marie a souhaite la "bonne annee u
VOllS
a) Dadi substantivuI este insotit de un determinant: it sa mere, it SOil p~re et it ses grands-parents.
tll
II lui tendit sa main iroide. elle
Il avail entendu ceUe nouvelle de ses prop res orei [(es.
Nous aoons flU eet accident de nos propres yellx. Ex. 2. Pllneli inaintea substantivelor feminine adjectivele pose-
b) Daca este vorba de un Capt devenit obi~nuil: siue potrivite:
Ie vms boire mon cafe au lait. Model: II conserve dans son arne I'image de sa mere.
E lie a sa migraine. II a travaille toute ... vie a ... oeuvre.
Nous prenons notre petit dejelltler a sept heures precises. As-tu range ... robe dans ... armoire?
J'ai trouve ... revue sur la banquette de ... auto.
§ 90. Adjectivele posesive pol Ii 1 n tar i t e cu pronul11ele Prends ... cuiller et ... assiette!
personale ton ice (moi, loi, lui, elle, nous, vous, eux, elles) de Elle a donne ... adresse a .. , amie .Marie.
aceea~i persoana, precedate de prepozilia a: As-tu pris .... crayon et ... gam me?
G'est mon stylo a moL - G'est sa cravate a lui. Ex. 3. Illlocuili p"llctele Cll adjectivele posesive notre·nos,
votre'vos, dupa caz:
:\ous avons prepare ... ie90n et ... devoirs.
Vous allez mettre ... manteau et .. , caoutchoucs.
EXERCITII Nous habitons dans ... appartement avec ... grands-parents_
Avez-vous connu ... camarades de c1asse et ... nouveau maitre?
\ ... tante et '" cousines vont arriver ce soiT.
Ex. 1. Illlocuili, pe rilld, subiectul fiecarei propoz ilii Cll cele Avez-vous apporte ... electrophone et ... disques?
indicate ill stillga, facilld modificarile ce se impull: Ex. 4. Raspllndeli la intrebiiri folosind adjectivele posesive cores·
Model /Je range mon livre dans rna serviette. pllllziitoare pronllmelor persona Ie din coloana din dreapta:
\ ".11 range son livre dans sa serviette, etc. Al fJ{/ei: a) A qui est ce chapeau? (ie). C'est mOlt chapeau Ii moi.

Je cherche mon stylo sur rna table de travail. ce manteau? il


aj iI cette cravale? lu
elle Je montre man chapeau a ma soeur.
lu Je donne ma cravate a mon frere. cette robe? elle
1 VOllS Je ferme man plumier et ma serviette. eet appartement? nous
J'ouvre ma valise et man sac a main. cette chambre? e1les
J'offre ma luge Ii man ami Paul. eette maisoll? its
ce jardin? vous
ce chandail? je
MORFOLOGIE ADJECTIVUL POSESI\' 121'
126

Model: b) A qui sont ces livres? (je). Ce sont mes livres a moL Chaque so~r, j~ fais Ie bilan de rna journee. - La femme prepare de bons repas.
s son marl et a ses enfants. - Ce vieil homme soigne avec passion les fleurs de'
ces souliers? il
son jardin.
ces lunettes? je
ces gants? elle Ex. 8. I ntroducefi Illaillt~a sllbsta~tive/or su~l!n!ate formele po-
ces patios? nous trivite ale adjectivului poseslV, efectullld rnod/f/canle ce se impun :
ces chaussettes? VOllS
ces bas? ils
/Les enfants des voisins sont sages.
Model
ces fleurs? elles ,Les enraots de flOS voisins sont sages.
ces photos? lu Les livres des amis soot sur la chaire. - Avez-vous rendu les cahiers-
Ex. 5. PUlleli adjective/e indicate illtre parallteze Illailltea sllb· aux professeurs? - La rnarchande du qllartier pese des fruits. - eet
stantive/or precedate de adjective posesive $i rcface!i propoziliile: ecrivain. a tres bien tra~e I.e portrait de I'heroine. - Nous compre-
nons facilement les explicatIons des professeurs. - Avez-vous montre
Model: /Nous aimons tOllS SOtt humeur (bon). les livres aux camarades? - A~-iu prete Ie stylo a la collsine? - lis.
'NOllS aimons tOllS sa bonne hurneur. ont offert des fleurs it la voisine.
(grand)
II avail fait preuve de son audace. Ex. 9. Riispllnde/i afirmativ /a urmiitoarcle Illlrebiiri:
(premier)
MOIl enlreprise a etc couronnee de succes.
(dernier) Model /Est-ce que c'est ie chapeau de Pierre?
Tu n'as pas corrigc ton epreuve ecrite.
(bon) 'Oui, c'est son chapeau.
Je oe connaissais pas son intention.
(vieux)
Mon institutrice Hail mince comme un fiI. Est-ce que c'est la cravate de Georges?
(nouveau)
Vous a-t-il communique son adresse? Est-ce que c'est voire voiture?
Qu'est-ce que VellS avez fait pendant mOll absence? (long)
(vif) Est-ce que ce sont tes gants?
Tu oe pOllvais pas tn3itriser ton emotion. Est-ce que c'est ion stylo?
Ex. 6. Elimina/i adjec/ivele calificative care precedii Sllbstantivele Est-ce que ce sont vos chemises?
Inso/ite de adjec/it'e posesive, apoi reface!i propoziliile: Esl·ce que c'esi nolre paquet?
Est-ce que ce sont tes souliers?
As-tu visUe sa belle exposition de peinture? - Je dois connattre la vie par ma
Esi-ce que c'est rna robe?
propre experience. - Ont-ils visite ta nouvelle habitation? - Le ffiedecin lui
Esi-ce que c'est Ie manteau de Louise?
avait remis sa longue ordonnance. - Le professeur airnait beaucoup rna belle
Esi-ce que c'est mon beret?
ecriture. _ Cet enfant nous a impressionnes par sa vive imagination. - Nous
Est-ce que ce sont nos blouses?
ne conllaissiolls pas t3 veritable identitc. - Grace it sa bonne organisation,
Est-ce que c'est ta casquette?
"industrie de notre pays a connu un grand essor. - J'aime bien rna noble occu-
Esl-ce que c'est l'appartement de vos amis?
pation. Est-ce que ce sonl les souliers de nos cousins?
Ex. 7. Sllprimali adjectivele posesive §i reface!i propoziliile:
Pierre se tient debout devant la chaire de notre professeur. - Le grand desir Ex: 10. Tn/ocllili pllnc/ele Cll forme/e potrit'ite ale ad/'ectivulu{
de nos voisins etait d'aller au bord de la mer. - Avez-vous lu a vos camarades poses/v:
]a lettre que vous a\'ez re~ue? - Cet homme connaissait tres bien les intentions Elle y avait reirouve ... pere, ... mere ... freres cadets. II nous racolltai!
his! OIre.
. - Comme on fad..... lit, on se com'he. - Je suis revenu sur ... pas...it
de ses ellfants. - Une voix inconnue se faisait entendre du fond de leur jardin. -
ADJECTIVUL DEMONSTRATIV 129
128 ~lORrOLOGIE

INTREBU1NTAREA ADJECT1VELOR DEMONSTRATIVE


(L'EMPLOI DES ADJECTIFS DEMONSTRAT1FS)
toute vitesse. - Tu as rate ... train. - Ce sont ... amis qui nous pre tent tou-
jours un coup de main. - Est-ce que tu as ... voiture en bas? - lis avaient § 93. Adjectivul demonstrativ stii intotdeauna lnaintea substan·
brosse ... cheveux, lave ... dents. - Nalls ai mons beaucoup ... chambre avec tivului pe care 11 determina: ce bois, ces feu illes, cet homme,
... armoire .j glace ... vieille horloge et ". jolis tableaux. - Est-ce ... faute
si IlOltS ne pouvons pas aUendre bien longtemps ? - Je serai '" soeur et tu
cette femme *.
seras .•. frere. Obs. Inaintea substantivelor precedate de adjective demonstrative articolul se
suprinu'i:
Le beret - ce beret; I'enfant - cet enfant;
la ehambre - cette ehambre; les eleves - ces eleves.
ADJECTIVUL DEMONSTRATIV
( L'ADJECTIF DEMOJl'STR.' TI F) Aten/ie la folosirea prepozitiilor de ~i a care ramin n esc him bat e ina·
intea adjectiveJor demonstrative, aUt la singular cit ~i la plural:

de la ville - de cette ville a la fil/ette


- a cette fillette
II Y avai t dans ce bois, dans ces f1eurs dans ces de I' eleve de cet eleve a I' ecrivain
- a cet ecrivain
feuilles, dans tout cet Mre qui resslIscilai I, lin I~I abandon du poete de ce poete au romaneier- a ce romancier
que Chrlslophe ne senlait plus son oppression. Le doux des arbres de ces arbres aux eleves a ces eleves.
rayonnemenl de cette vie Ie baignait...
(R. R 0 I I a n d) § 94. La masculin Singular, adjectivul demonstrativ are doua
forme:
§ 91. ClIvintele ce, ces, cel, cette, care determinii substantive CE, care se folose~te dnd substantivul (sau adjectivul care pre-
ariitind ~iintele (cet eire) sau lucrurile (ces flew's) despre care esl~ ceda substantivul) incepe cu eonsoana sau eu h aspirat:
vorba, SInt adleellVe demonstrative. Ce gar~on va a I' ecole. Avez-vous eonnu ce heros?
§ 92. formele adjectivului demonstrativ sint: Ce pe lit ecolier est rrwn fr ere.
eET, care se folose~te dnd substantivul (sau adjectivul care
preceda substantivul) ineepe cu vocal a sau cu h mut:
Forntclc Exe mplc Cet enfant ira ii la rrwntagne. Cet homme viendra chez nous.
Numarul
I
Gentll
I I Cet aimable rrwnsieur est rrwn pere.
/ ce - cOllsoan<i sau Ce crayon est rouge. Aten(ie: Folosirea acestor forme este determinata numai de initiala cuvintului
..\lasculin < h asp irat J 'ai me ce heros. care ur meaz~ :
eet enfflltt - ce bon enfant
Singular "- cet + voca la sau Cet enfant est sage.
h Illut Regardez eet homme ! ee gar~on - eet excellent gar~on.
Aten/ie: La plural nu exisUi dedt 0 singudi forma pentru ambele genu ri.
iii anurne: ces:
Feminin cette Cette femme est tres Ces hommes travai lient du matin j usqu' au soir.
aimable. Ces femmes occupent une place importante dans La vie sociale .
..\1asculin Ces mouchoirs sont * In limba romana, adjectivul demonstrativ poate sta fie inaintea subslan-
Plural
"- > ecs blancs. 1ivului (acest om). fie in urma lui (omul aces/a); tn acest din urma caz, substan·
/ Ces petites filles sont 1ivul este articulat.
Feminin geniilles.
9 - Gramatica limbii franceze


MORfOLOGIE
AOJECTIVUL DBMONSTRATIV 131
130

b) Cind j,nsote?te adjective care se refera la acela~i substantiv ell conditia


§ 95. Adjectivele demonstrative s e in t ii res c cu ajutoru l ca aeeste adjective sa nu se opuna ca sens:
adverbelor de loc ei (din iei - aici), pentru a ariita apropierea . Cette bonne et douce femme aime beaucoup ses enfants.
~i Iii (acolo) , pentru a marca depiirtarea: Nalls avons visite ceUe grande et belle ville.
- Tn spatiu: Atentie: Sii nu se confunde:
Ce garron·ei est sage. Ce garron-Iii est desobeissant. CE adjectiv demonstrativ care preceda un substantiv:
Ce chien ne mord pas,
In timp: ell CE pronume demonstrativ neutru, care inso1e~te un verb sau un pronume
Cette fois-ci nous avons tout compris. relativ:
L 'hiver, eette annee-liI, avait eli! terrible. Je pense que ce doit etre interessant.
Adverbele ei ~i Iii se a~aza in urma substantivului de care se Je oe comprends pas ce que tu dis.
leagii prin liniu(ii.
Obs. Formele inhirite se folosesc ~i pentru a deosebi doua obiede care se gasesc
La egaJu distant;) de cel care vorbe~te: EXERCITII
Ce chapeau-ci est beau. mais je pre{ererais ce chapeau-Ia.

§ 96. Adjectivul demonstrativ se folose~te de asemenea pentru: Ex. 1. Tn./ocuiti, rind pe rind, substantivele gar<;on, homme,
a) A reaminti fiin(a sau lucrul despre care s-a vorbit: eleves, cu cele indicate, precedate de adjectivele demonstrative
J'aime beaucoup mon pere, eet homme si correct et si bon. potrivile:
b) A anun(a fiin(a sau lucrul despre care se va vorbi:
Racontez-moi eette histoire que je voulais connaltre depuis
a) Regardez ce gar~on. Ienfant II jardin
bel. enfant immense jardin
chien
v?iture
longtemps. malson fleurs I blJoux
b) Orrrez des rleurs iI eel homme. monsieur filleUe
§ 97. EI poate servi ~i pentru a insista asupra unei fiin(e sau
unui lucru deja exprimat printr-un pronume (mai ales in limba
vorbitii) :
c) Voila les parents de ces eleves.
Iai mabie monsieur
grande actrice
etudiant
II
poete
exc:-ellent poete
pionnier
Elle viendra nous voir, eette femme. jeune etudiant admirable pionnier
Tu l'obtiendras, ee prix (lant desire).
Ipetite fille I etudiantes
§ 98. Adjectivul demonstrativ se repeta inaintea fiecarui sub-
stantiv: Ex. 2. Completati propozitiile cu adjectivele demonstrative
Ce lion, eet ours, eette girafe, tous ces animaux, on les voit au potrivite:
cirque. a) Connaissez-vous ... gar9)n et ... fillette ?
Ce garron et eette fillette vont ensemble au cinema. Regardez ... poupee et ... ballon.
Prenez, s'il vous plait, ces livres et ees cahiers. Tu leur orfriras ... bouquet de fleurs et ... boite de bonbons.
Prenez ,.. stylo et ... plume, ... crayon et ... gam me.
Obs. Adjectivul demonstrativ nu se repeta insa: J'ai merais ... robe et ... chapeau vert.
a) ~Cind insote~te substantive care desemneaza acela$i obiect sau aceea~i per- Rangez ... manteau et ... robe dans l'armoire.
soana:
Cet ami et collegue est venu me voir. J'acheterai ... cravate et ... chandail gris.


MORFOLOGIE ADJECTIVUL DEMONSTRATIV 133
132

b) Bouclez .. , valise et ... malles. sance. Ce jeune ingenieur a ete envoye it l'etranger. - VOllS n'avez pas entendu
J'ai choisi ... mouchoir et ... gants. ce dernier appel ? - Cet excellent beurre. je Pai achete it Ia cremerie de notre
N'aimez-vous pas ... collier et ... bracelets? quartier. - Quel journaliste a redige ce remarquable article?
Mettez , .. carafe d'eau et ... assiettes sur la table.
Voulez-vous porter chez mon oDele ... electrophone et _,_ disques ? Ex. 6. Construi/i propozi/U cu ajutorul adjectivelor $i substanti-
Oil aveZ-VOllS achete , .. montre et ... lunettes? velor date:
Montrez.moi, s'iI \,GUS plait, ..• ceinture en cuir et ... blou~es. Model: eet immeuble-ci est plus grand que eel immeuble-la.
edifice moins haut
Ex. 3. 1nlocui/i punctele cu formele masculine corespunziitoare fillette plus sage
ale adjectivului demonstrativ: eleves aussi appliques
homme moins Age
J e suivrai toujours .. _ exemple •... bon exempJe.
.tudiants aussi aimables
Avez-vous visUe .•. jardin, ..• immense jardin ?
Maison plus grande
J'aime beaucoup , .. paysage, ... admirable paysage.
Ont-ils habit. ___ hMel, ___ grand hOtel? fleurs aussl belies
Le professeur a recompense , .. gar~on. . .. excellent gar~on. vendeur plus poli
pneus moins neufs
Regardez ... arbre, •.. vieil arbre.
restaurant aussi beau

I
Aile? chercher ,_, medecin. , .. adroit medecin.
II avait reconnu ... acteur, ... celebre acteur. Ex. 7. Treceti la plural substantivele precedate de adjective de-
NOllS avons toujours admire ... homme, ... grand homme.
monstrative:
Ex. 4. I ntroduceti inaintea substantivelor precedate de adjective Les pionniers se sont embarques dans cette camionneUe. - VOllS avez choisi
vous-memes cet itineraire? - Mon (rere a beaucoup admire ceUe ceinture en
demonstrative, adjectivele calificative indicate intre paranteze: cuir. - Nous avons re~u ceUe nouvelle avec beaucoup de joie. - eet acheteur
Avez-vous visite ce chateau? (immense). et ceUe acheteuse sont tres exigeants. - Regardez ceUe photo. - Le malade
a ete tres bien soigne par ceUe infirmiere. - Ce perce-neige et -cette violette
Elle a ete etonnee par ce tableau (admirable).
annoncent l'arrivee du printemps.
n regardait chaque matin cet horizon (sombre).
As-tu lu les oeuvres de cet ecrivain ? (celebre). Ex. 8. Treceti la singular substantivele precedate de adjective de-
VOllS devez faire cet effort (nouveau). monstrative, fiicind, unde este cazul, modificiirile cuvenite:
Tu n'jras pas voir ce spectacle (etrange).
Ces tracteurs. ces avions, ces machines sont de fabrication roumaine. - En-
Ex. 5. Suprima/i adjectivele calificative $i apoi refacefi propo- fants, ces obstacles ne sont pas infranchissables. - Avez-vous Iu ces articles ?
zi(iile: _ J'aime ecouter Ie gazouillement de ces oiseaux. - Ces omnibus et ces voi~
tures roulent it grande vitesse. - Nous aUendons ces (Mes avec impatience.
Connaissez-vous cet elegant monsieur? - Ce splendide h6teI est entoure d'un - Nous avons prepare des cadeaux pour ces anniversaires. - I1s acceptaient
parco - Ce nouvel accord a ete signe it Bucarest. - J'acheterai avec plaisir ces livres avec joie. - Nous avons admire ces ouvriers. - Durant nos
eet admirable tapis. - lis ont beaucoup admire cet ancien palais de la Renais- excursions, nous avons parcouru souvent ces chemins, ces roules.
r\ DJEcnVUL lNTEROGATIV- EXCLA;\I,\TIV 135
134 MORFOLOGlE

loin dans la ,plaine de la vie (R. Roll a n d). - au elait ... phare fantome, ...
Ex. 9. 1nlocuili articolele hotiirite subliniate cu formele potrivite invention de la nuit ? (A. deS t. E x u per y). - .,. interrogatoire aurait
ale adjectivului demonstrativ: apporte plus de lumiere. (A. F ran c e). - Gericauit suivait ... guide qui
voyait dans la nuit comme un chat. (L. A rag 0 n). - Comment abor-
L'enfant ecrit une lettre it ses amis. - La robe a une coupe tres moderne.-
dez-vous ... terrible epreuve? (A. Cam us). - Regardez, mon ami. ' comme ...
L'occasion ne se presentera peut.etre pas deux fois. - Est-ce que tu peux me
hirondelle vole bas 1 (V. Hug 0). - Tout au bout de ... errort. Ie but est
mont fer les photos? - NOlls parlerons avec les eleves. - Valls n'etes jamais
entree dans La boutique. - Avez-vous jamais visite Ie musee? aUeint (A. Cam us).

Ex. 13. lnsofili substantivele dintre paranteze de adjectivele de·


Ex. to. 1nlocuili articolele subliniate cu formele potrivite ale ad-
monstrative compuse cerute de sensul frazelor:
jectivului demonstrativ precedate de prepoziliile cerute de sens:
On avait assiste (soir) it un spectacle extraordinaire. (M. D r u 0 n). - Tu
Model / Donnez Ie ballon aux enfants. as pourtant terriblement sourrert. a (moment). (M. A c h a r d). - (fois) nous
"'" Donnez Ie ball on d ces enfants. avons tout compris. - Mon onele n'etait pas a Rouen (jour) (A. G ide). -
Le professeur parlait aux eieves. - La mere de l'enfant a achete des le- Les parents pouvaient avoir, a (epoque), une influence heureuse sur leurs enfants
gumes. - II donnera d La fillette une boUe de bonbons. - Valls parlez avec les (P. V. Co u t uri e r). - J'avais eu (semaine) des notes deplorables.
parents des ecoliers. - Tu as ecrit une lettre aux etudiantes. - Tracez Ie por- (A. F ran c e). - L'hiver (annee) avaH ete terrible. - Le professeur demandait
trait du heros. - Les chapeaux des femmes sont neufs. - Le cadran de La montre aux eleves de repeter les phrases qu'il dCsirait enseigner (jour).
a
est rondo - Tu diras toute la verite l'ami fidele. - Nous ayons montre au
facteur notre nouvelle maison.

Ex. 1I. Suprimali adjectivele demonstrative ~i refaceli propo-


ziliile: ADJECTIVUL INTEROGATIV - EXCLAMATIV
(L'ADJECTI F I NTERROGATI F· EXCLAMATIF)
Model/ Montrez les Iivres a ces e1eves.
" Montrez les IiYres aux eleves.
Avez-vous donne des fleurs it ces fillettes ? - Les feuilles de ces arbres sont
encore vertes. - La couverture de ce livre est bleue. - II avail communique lis revenaient dans la nuit les deux enfants ensemble,
la nouvelle,a ce garc;on. - Nous regardons les fen~tres de cette ma ison.- Ie vieux et Ie petit. Que\le belle nuit! Quel calme
Ont-ils parle it cet ecolier ? - Les amis de ces etudiants sont partis. - Nous clair de lune! lis se taisaient... A quel autre retour
offrirons un bouquet de roses a cette sportive. - Les chambres de cet appar..
songeaient-ils ?
tement sont grandes et c1aires. (R. R 0 I I a n d)
Ex. 12. Completali frazele urmiitoare, Inlocuind pUllctele cu for-
mele potrivite ale adjeclivului demonstrativ: § 99. Cuvintele quel, que\le, care folosesc la formularea intero-
gatiei directe sau indirecte, sau la exprimarea unei exclamatii,
Le papillon, ... billet doux plie en deux cherche une adresse de fleur. se numesc adjective interogative-exclamative.
(J. R en a r d). - II eut une de ... minutes de vertige, qui s'ouvrent de loin en
MORFOLOGIE ADJBCT[VUL INTERQGATIV-EXCLAMATl\' 137
136

EXERCITII
§ 100. Formele adJectivului interogativ-exclamativ sint:
Ex. I. InLocui/i punctele cu adjectivele interogative potrivite:

I~I
Genul
Singular
I Plural _,. est votre nom ?
.•. est votre adresse ?
... temps lait·iJ aujourd'hui ?
En ... saison sommes-nous ?
mase. quel quels ••. Age avez·vous ? .. , sont les saison! de l'annee?
. .. langues etrangeres etudiez·vous ? ... jour est-ce ?
••• sont vos meilleurs a mis ? ,_, sont les mois de I'annee ?
fern. quelle quelles ... classes avez-vous aujourd'hui ? . _, heure est·n ?
••• film passe au cinema "Pat ria" ? A ... heure commencent les classes?

INTREBUINTAREA ADJECTIVULUI INTEROGATIV Ex. 2. FoLosind adjectivele interogalive, formulali intrebtiri La


(L'EMPLOT DE L'ADJECTlF INTERROGATTF) care sa ob/ineti urmiiloarele raspunsuri:
§ lOt. Adjectivul interogativ se folose!/te: MotUl/ Cest noire profegseur de fran~ais.
1. Ca atribut, a~ezat inaintea substantivu!ui, spre a formula " Quel est ce monsieur?
o intrebare: a) C'est la mere de mon ami. C'est mon cousin Paul.
Que! tram prenez·vous maintenant ? (Ce ... ). C'est un Jivre de fran~ais. C'est Ie train de Constanha.
Que11e heure est·it ? (Ce .•. ). C'esl une rose blanche. Ce sonl des eIudianls en philologie.
2. Ca nume predicativ, a~ezat inaintea verb~lui el~e, dnd dori,? b) Nous sommes en automne. If aime Ie ski el Ie palinage.
sa se precizeze identitatea, nume!e persoanel, contmutu!, destl- Je prendrai Ie train du soir. Elle a dix·huil ans.
natia obiedu!ui des pre care este vorba: J'aime les violettes. J'habite 19, rue de la Paix.
Que! est cet enfant' C'es! mon ami Georges. Mon ami habite au 3e etage. Nous finissons les classes a une heure~
(cine este acest copi! ?)
Que11e est cette revue? C'est une revue scientifique. Ex. 3. Treceti La feminin substantiveLe facind mOdificarile ce se
(ce rev ista e aceasta ?) impun:
§ 102. Adjectivu! interogativ se poate intrebuinta ~i cu sens Quel est votre acteur prefere? Quel est ce voyageur courageux?
exc1amativ pentru a exprima un sentiment de:
Bucurie: Que! plaisir de vous voir !
Admiratie: Que! beau caractere !
Quel est votre voisin de droite?
Quel est votre cousin? I Quel est ce chanteur?
Quel est Ie direcieur de l'ecole?

Surpriza: Que11e nouvelle extraordinaire Ex. 4. Treceti La pLural substantivele subliniate, fiicind moditi-
Durere: Que11e Iriste nouvelle ! ciirile ce se impun:
Indignare: Que11e audace de sa part!
Dispret: Que! adieux personnage ! A quel carnaval avez~vous participe? Quelle est votre intention?
Groaza: Que11e horreur que cet/e guerre ! De quel timbre·posle as-tu besoin? Quel est votre poeie prefere?
Dans quelle boUe y a·t-il du cafe? A quelle revue etes-\'ous abonne?'
:MORFOLOG I E ADJECTIVELE NEHOTARiTE 139
U3B

Ex. 5. Completa/i frazele urmtitoare ell adjeetivele illterogative- Singular Plural


.exclamative potrivite:
VellS savez deja dans ... ville VOllS irez en nous quittant? (J. G ira u d 0 U xl. ,
Sensu] I
I mas:::. I fem.
I masC. I fem.

- ..• etait tout ce mystere? (L. A rag 0 11). - ..• opinion i1s doi\'ent avoid A. Cantitative aueun'" aucune* - -
iP. Dan i nos), - ... seront alors les armes de mon triomphe? (Po '£ I u- nul* nulle'" - -
I. Cantitate n Illii pas un* pas une'"
.3 r d). - ... numero. fue de Verneuil? (M. duG a r d). - ... chose ad-
mirable est Ie metier de musicien! (R. R 0 I I a n d). - Si mon essaya de ,
I}ui expliquer ... chances iI ' avaiL (N!. Dr U 0 n). - ... importance cela (I·t·i1? certain certa ine certains:;' certaines·
dit .\ureJe agace. (.\. M a u r 0 is). - Et je me dis: voici un vj-;a:;e de musi- 2. Cantitate quelque quelques .
den. Ah! ... admirable visage! (A. deS t. Ex u per y). partiata quelconque quelconques
I
Ex. 6. Alciitlli/i illtrebdri folosind adjectivele interogative $i llr- maint mainte maints I maintes
.miitoarele substantive: -
I - plusieurs*

nom
age
metier
classe
temps
saison
ctage
tram
profession
couleurs
I
3. Cantitate chaque - -
r ue i1eurs 'revues journal fiI m~ intf'gralii tout - -
tous'" toutes~
tout'"
I toute*

ADJECTIVELE NEHOTARtTE B. Calitative I I


(LES ADJECTIFS I.VD£FlNIS) meme* memes'"
I. De identitate
11 melait l'image de son ami a sa propre vie; et 2. De diversitate autre* autres*
cette image prenait une telle douceur qu'i1 en etait
comme enivre. Certains mots de Otto Ie faisaient tres- 3. Demonstrative
saillir d'emotion. Christophe etait irrite de cette ombre
(comparative) te)'"
I telle'" tels '"
I telles '"

qui repetait chaque mot qu'i1 avait dit. Mais i1 ne '" Aceste adjective pot fi folosite ~i ca pron ume nehoUirite.
s'apercevait pas qu'il contrefaisait lui-meme Otto.
(R. R a I I a n d)
INTREBUINTAREA ADJECTIVELOR NEHOTARiTE
( L'E.HPLOT DE.S ADJECrfFS T:VD EFT NIS ,
§ 103. Cuvintele telle, certains, chaque, meme, care. exprim~
mai mult sau mai putin precis cantitatea sau cahtatea fllntelor ~l A. ADJECTIVELE :--lEHOTARITE CANTITATI\'E
a lucrurilor desemnate de substantivele sau pronumele la care se
Tefera sint adjective nehotiirite. 1) Cantitate nula
§ 104. Foarle diferile ca forma >i sens, uneori greu de definit, § 105. AUCUN, AUCUNE (nid Illl, Ilid 0)
adjecti vele nehol arite prezinta dificultiiti in c1asificare. Pentrl:! Insotit de negatia NE:
inlesnirea insu~irii lor, tinind seama de sens, Ie vom grupa dupa Aucun son Ile sortait de sa gorge (R. R 0 I I a n d).
.cum urmeaza : Elle lie devait reeevoir aucune visite (S. deB e a u v 0 i r) .
ADJECTIVELE NEHOTARtTE 141
140 MORFOLOGIE

Insotit de prepozitia SANS: 2) Cantitate partiala


Il ronfle expres, sans aucun doule (J. ~ e n a r d) . § 108. CERTAIN, CERTAINE, CERTAINS, CERTAINES (un (0) oare-
Ils se separerenl sans auoir pris aucune!.resolution care, unii, unele):
(A. F ran c e). La singular, precedat, de regula, de articolul nehotilrit UN,
Obs. a) Prezenta lui aueun in propozitia negativa atrage dupa sine suprimarea
UNE (un, 0 oarecare, un, 0 anumit, ·d):
negatiei pas, point (v. p.463-464): G'esl charmanl, dit·i/ enfin, avec un certaIn embarras.
Vous n'aviez reellement aueune connaissance? (J. Rom a ins) .. (A. M a u r 0 i s)
b) Aueun, aueune capaU valoare pozitiva (vreun. vreo, orieare): Elle Ie considera avec une certaine froideur (M. M 0 nod).
- In propoziUi d ubi t ati ve: La plural, neinsotit de articol (unii, llnele, anumiti, anumite):
Je doute qu'it aU oub/ii aueune regie de grammaire. Annette reconnaissait certains noms de son monde (~. ~ 0 II a n d).
- In propozitii i n t e r 0 gat i v e: Elle ne voulait pas faire certaines commissions
Y-a-t-il aueun ileve qui puisse resoudre ce probleme?
- In propozitii co mpara t ive:
(M. Pro u s t).
Il s'y connaU mieux qu'aucun autre ileve. Obs. A~ezat in urma substantivului. sau folosit ca nume predieativ. certain
.devine adjectiv calificativ cu sensul de sigur. cert:
§ 106. NUL, NULLE (nici unul, nici una): It avait appris cette nouvelle d'une source certaine.
tnsotit de negatia NE: II arrlvera ce solr. Tu peux mime en eire certain (G. Co u r t eo.
lin e).
Nul enfant n' elait alIe ce jour·liL au cinema.
Son attitude ne trahissait nulle mauflaise intention. § 109. QUELQUE, QUELQUES
Singur, in propozitu eliptice: La Singular inlocuie~te articolul nehotarit UN ~i are urma·
Dans sa reponse, nulle hesitalion, nulle confusion. toarele sensuri:
Insolit de prepozilia SANS: vreun, vreo: Peut·~tre quelque voyageur lit·if mon livre
J e viendrai vous voir sans nul doule. (H. T roy at).
II doit souffrir de quelque affection cachee
Obs. a). Prezenta lui NUL in propozitia negativa atrage dupa sine suprima- (A. G ide).
rea negatiei pas, point: cUeva: La plenitude d'impressions qu'i/ avait depuis quel-
Il n'avail nul besoin de cette leitre de recornmandation. que lemps, avait enrichi son goul pour la peinture
b) Forma feminina se folose"te eu deosebire in locu\iunea adverbiaUi nulle (M. Pro u s t).
part (nicaieri): oarecare: C' elait une mesure qui demandait iL eire applique
Jl ne pouvait se fixer nulle pari (R. R 0 I I a n d). avec quelque discernemenl (G. Co u r tel i n e).
c) Situat dupa substantiv, nul devine adjectiv calificativ eu sensul de "nul. II faudra faire quelque effort pour pouvoir oblenir
"i
null'l, {lira va/oare" ~i se acorda cu substantivul pe care iI determina in gen
ce r esultat.
numar:
Son intervention avait eli nulle. La plural, quelques are sensul de ci/iva, cUeva:
§ 107. PAS UN, PAS UNE (nici un, nici 0) se folosesc numai Le petit gar ron fait quelques pas (R. Mar tin duG a r d).
la singular: Au bout de quelques jours, vous VOllS deciderez (J. ~ 0 m a ins).
Pas un souffle ne venait de la cour (~. ~ 0 1 I a n d). Quelques poate fi precedat ~i de un articol hotiirit, de un ad·
Pas une idee ne me passait par la Ute. jectiv posesiv sau de un adjectiv demonstrativ (plural):
MORFOLOGIE ADJECTIVELE NEHOTARtTE 14 3i
142

Ils avaient mange les quelques gateaux qui etaient sur La tabLe. § 112. -MAINT, MAINTE, MAINTS, MAINTES (mai multi, ma i
J e passerai rnes quelques jours de vacances a La montagne. mulle, nenumarale).
Ces quelques visiles avaienl fait en elle une impression profonde Se folose~le mai ales in expresii ca: mainte (s) {ois. en mainte·
(L. A rag 0 n). occasion, en maintes circonslances, en maints endroits, it mainte (s}
repnse (s):
Obs. a) Inaintea unui numeral. QUELQUE devine adverb co sensul de "circa ... Maintes fois je me suis indigne contre moi-meme
vrea, cam, aproximativ" !}i este invariabil: (A. G ide) .
fls sont retlld,; it u a Quelque trois semaines.
Dans notre classe [l y a quelque trente-cinq eieves.
II a attire noire attention a rnainte (s) reprise (s).
ii pourrait aroir quelque qaarante ans. 3. Cantitate integraUl:
b) In locutiunea concesiva quelque ... que. insolind un adjectiv. quelque este- § 113. CHAQUE ({iecare) se folose~te numai la singular, avin cr.
de asemenea adverb. ~i deci invariabil; are sensul de "aridt de" $i lie constru- aceea~i forma pentru ambele genuri:
je~te eu conjunciivul: Sur chaque main qui se tend
QueJque intelligent que ttl sois. ttl dois travaiiler. J' ecris ton nom Liberle (P. £ I u a r d).
QueJque presses que vaus soyez, fermez la porte. Chaque homme doi I fa ire son devoir.
e) Cind insa insote$te un substanti~, el ra mine adjectiv, Cll sensul de ,,orice'"
$i se acorda Cll substantivul respechv: . Obs. A nu se confunda adjectivul nehoHiril chaque care insole~te un $~ b5tan ..
tlV:
Chaque jOllr, quelque temps qu'it fas<:;e, elies se promenent (J. R e n a r d). Chaque Izomme travaille pour Ie bien eommUIl
d) QUEL QUE. scris ~n doua cl!vi"nte ~~ inso\ind. de obi:ei ~erbllI2tre. a~e sensut ell pronllmele nehota rit chacun care este urmat de un verb:
de "oricare". se acorda Cll subject III In gen ~J numar ~J se constrUle~te cu Chacun travaille pOllr Ie bien eommun (v. p, 250).
conjunctivui:
Quel que soit ie sujet qu'it traite, if reste identique Ii soi-meme (M. Pro u s t). § 114. TOUT, TOUTE. TOUS, TO UTES (tol, toalii, toti, toate):
Quelles que soient l'heure et ia saison. c'est toujours un lieu sans pareil que ces; insotind un substantiv precedat de:
jardins de Versailles (H. d eRe g n i e r). articol holiirU:
§ IlO. QUElCONQUE, QUElCONQUES (oarecare) stau, in general, T~ut ~e jour se passa en silence, toule la nuit (J. G ion 0) _
J ovalS des amis comme tous les petits garfons de mon age
dupa subslanliv:
Pour un motif que\conque, elle inspire des pensees qui ne vien- (H. Troyat).
Sur toutes les pages blanches
draient pas a louie autre (M. Pro u s I). . J'ecris ton nom Liberte (P. £ I u a r d).
J 'ai accepte trois pLaces que\conques pour Le spectacle de ce SOtf. adjecliv posesiv:
§ Ill. PLUSIEURS (rnai muLti, rnai multe) se folose~le numai Elle faisait appel a tout son courage (A. G ide).
la plural ~i fara arlicol, avind aceea~i forma penlru ambele genuri : Pe'}da.nt toute rna Lecture, j'avais Ie coeur serre (H. ·T roy a tl-
adjectlV demonslrativ:
La force capricieuse disparaissait pour plusieurs jours _ Toutes ces Mtisses avaienl un myslt!rieux air de tete
(R. R 0 I I and).
(A. F 0 urn i e r).
II y a dans mon porte-cartes plusieurs pholos
(G. A pol lin air e). .C?b~, ~ormel,e de plural tous. toutes, insotite de substantive care exprim ~
dwtzt,um ~f: tlmpu/ui sau diferite ,ani/iili de miisur~. capaUi sensu! de ..tiecare".
Obs. A nll se conrllnda Cll adverbul de cantitate pius urmat de prepozitia de ~,la {leeare . toutes I~s dellx semalnes, tous ies trots quarts d'/zeure. tous les dix
fi care implica ideea de comparatie: Jours. tous les cent metres,
Il a plus de livres que moi; it a plusieurs livres. N aus allons au thedtre tous les dimanclzes.

- -. --- -.---~ - -
ADJECTIVELE NEHOTARtTE 145
144 MORF010GI!

Nous sentions que nous etions allies par une meme tache
Le long des trot/ojrs. tous Its dix metres. des gens let.'aient Ie bras au passage dts . (H. T roy at).
taxis (G. S i men 0 n).
lVous changeons tous les trois ans a peu pres de residence (J. G ira u d 0 U x). Christophe repassait a son tour par les memes litapes
(R.. R. 0 I I a n d).
Tout, toute, insojind un substantiv precedat de articolul neho- A~ezat In urma unui substantiv, a unui pronume personal -
tarit un, une, are sensul de "intreg, intreaga": forma accentuata - sau a unui pronume demonstrativ, el pre-
C' litail tout un bou/euersement dans sa petite existence de chien cizeazii persoana sau lucrul de care este yorba ~i se traduce
(G. Co u r tel i n e). prin ttinsU$i, insii$i, i~i§i, insele, chiar" :
Ce qui est interessant, c'est Ie type, c'est fa synthese de toute Nous partirons ce jour meme pour Sinaia (chiar astazi).
une race, de toute une c1asse (A. M a u r 0 i sl. L'inspiration se montre dans Ie travail meme (tn insu$i procesul
Tout, toute, tous, toutes, insojind un substantiv fara articol, munciil.
are sensul de "orice", "fiecare": Ils auaient des go{l/s communs: c'estla recette meme de I'amilili
JeparslLl'instantpour euilertoutesurprise(J. G ira u d 0 u x). (A. M a u r 0 is).
Auez-uous perdu tout espril critique? (H. T roy at). Ces instants me semblaient auoir en eux-memes assez de charme
En tous pays it y a des lois. (M. Pro u s t).
Cet lileve est celui-I?I meme que nous attendions (chiar acela).
Obs. Cu acela~i sens, tout formeaza 0 serie de locujiuni care se pot folosi aUt
fa singular crt ~i la plural. ca: a tout moment (a tous moments), de toute sorte Obs. a) A~ezat in urma unui pronume personal accent uat, meme se leaga de
( de toutes sortes) etc. acesta printr-o Jinioara: moi-meme, toi-m@me, lui-m!me, elle-meme, nous-
memes, Yous-memes, eux-mlmes, elles-mbnes. $Oi-mente.
Nota: A nu se confunda tout adjectiv. Cll tout adverb care are sensul de .. foarte". b) Cind urmead dupa pronumele de poUtete vo,!s (dumneavoastrii) , dad ne
~I CU totul" ~i care preceda adjective sau adverbe: adresam unei singure persoane, mboe ramIne la Singular:
Ce sont des garfons blonds, tout pareils (G. S. Colo t to). Pourquol vous-meme montrez-VOlls tant de devouement? (A. Cam us).
ee sont des immeubles tout neufs. c) A nu se confunda adjectivul meme Cll adverbul meme care este invariabil
Attendez ... attendez ... dit·elle tout bas (R. R 01 1 a n d).
~i se traduce prin "chiar": . .
In acest caz, inaintea unui adjectiv feminin care incepe eu consoana sau Cll h Ici meme les automobiles ont ['air d'etre anciennes (G. A pol II n a I r e) .
.aspirat, tout devine variabil: In ~cest din urma caz, dnd meme se ami tn urma substantivului, adjectivul se
Toute han/euse. eJle n'osait plus regarder dans les yeux de sa mere. poate conrunda cu adverbul:
ee sont des iemmes to utes dtoouees a leurs famillt's. Les eli!Ves memes (in$i$i) jouent du piano.
Les eleves meme (chiar) jouetlt du piano.

B. ADJ ECTIVELE NEHOTARITE CALITATIVE 2. D e d i V e r sit ate


§ 116. AUTRE, AUTRES (aU, aI/a, alii, aI/e):
1. Dei den tit ate: Folosit pentru a deosebi 0 fiinja sau un lucru de alta fiin(ii sau
de alt lucru, el poate fi insojit de: .
§ 115. M£ME, MEMES (acela$i etc., itlSllmi etc., chiar): Un articol nehotarit (alt, alta, alii, aUe):
A~ezat inaintea substantivului ~i precedat de articolul hoHirit Un si !!cle finit, un autre si !!cle commence (V . L arb a u d).
(uneori de articolul nehotiirit, de un adjectiv posesiv sau de- II est inutile de chercher une autre explication.
monstrati v) el are sensul de "acela$i, aceea$i, aceia$i, acelea$i" : Chaque eclair ilIuminaii d'autres coins de la nuil
C' etait Ie meme soleil, la memo lumiere, sur Ie meme sable (R.. R. 0 I I a n d).
(A. Cam us). 10 - Gramat ita limbii fraftcelO
146 MORFOLOGIE ADJECTlVELE NEHOTARITE t47

Un arlicol holiirit (cellilalt, cealaltli, ceilalti, celelalte): b) Val par e com par a I i vii:
Sur l'autre rive debutent les beaux quartiers (L. A rag 0 n). tel repelal sau urmal de arlicolul neholiirlt, de pronumele
relaliv que, de un verb:
La beaute mettait celle-ci bien au-dessus des autres filles
(M. Pro u s I).
lis sont assis a leurs places, tels des ecoliers sages (ca ni$te,
asemenea unor).
Obs. Cg atrihut. autre se folose~te rara artical:
c) Val 0 are de a die eli v n e hoi Ii r i I pro p r i u-
Mon intention elail autre. z i s (cutare):
Tou! autre fut la fin de ~aoul ~;v;ere (~. ~ 01 1 a n d).
II tfichait d'engager une conversation avec tel ou tel membre de
Adjectiyu) n.~hoUirit autr~ poate fi insotit de I'un, de care se Jeaga ell aju- notre personnel (G. D u ham e I).
t~)[ul cOIlJunctlJior et, DU, m. In acest caz, substantivul ramine la singular in
hmp ce verbul trece la plural (dnd fun et l'autre au functie de subiect)': lls se rencontreront tel jour a telle heure.
L 'un et I 'autre gar~on font du ski. d) Val 0 are d e a d j e c I i v c a I i f i c a I i v (l2$a de mare,
t'une ou I'autre solution conduisent au meme resultat alit de mare):
II n'a choisi oi I'un oi I'autre livre. " In acesl caz, el esle urmal de pronu mele relativ que ~i inlroduce
Un adjectiv demonslrativ, posesiv, neholiirit, numeral: o propozitie consecutivii:
Vous allez prendre cette autre rue it droite (astlilalti£). Ce lac a une telle etendue qu'on n'aper~oit pas ses~bords.
Les avions faisaient un tel bruit qu'on n'entendait plus rien
Connaissez-vous ses autres am is ? (pe ceilalti - ai slii).
autour.
J'accepterai tout autre proposition (orice alii£). Tel maitre, tel valet. (Cum e turcul $i pis/olul.)
Je vous apporterai, en echange, deux autres livres (alte douiJ). Elle est telle que sa mere. (l ntocmai ca, asemenea.)
Prenez leshommestelsqu'ilssont (H. M. M 0 nih e r I a n I)
o.b8. Tn acest ulti.m caz, in limba ramana adjectivul nehotarit este a~ezat
inalntea numeralulUl: alte douii carli. (l2$a cum).
Tel quel, telle quelle, tels quels, telles quelles (a$a cum este,
3. Demonslralive sau comparalive a$a cum sillt):
§ 117. TEL, TELLE, TELS, TELLES
J e vous ai raconte cette his/oire telle quelle.
Insotil sau nu de articol neholiirlt, el se acordii in gen si numiir J 'apprlJcie ces enfants tels quels.
cu subslanlivul pe care il delerminii ~i poale avea diferite valori:
a) Val 0 are d e m 0 n sir a I i v ii
Da.ns une telle compagnie Ie respect lui fermait la bouche. EXER.CITII
. . (A. F ran c e).
Tel etatt Ie plan de l'expedition (acesta era ... ). Ex. 1. Completati frazele de mai jos, inlocuind punctele cu ad-
Telle est rna decision et je n'y renoncerai pas. jectivele QUELQUE sau QUELQUES:
Tels furent Ires exactement les propos de cette femme Ne vas-tu te lancer dans ... nouvelle extravagance? (G. 'D u ham e I) - A
(E d. E s I a u n i e) _ peine tombait-il encore ... gouttes et Ie ,oleil passait deja entre les nuages
Ce que vous me dites est vrai; et je Ie prends pour lei (ca atare) (M. A Y m 0). - Vous croyez done que j'a; ... chance? (H. T roy at). -
(E. C h a r lie r). Apres _._ instants, je rentre (A. Gide). - J'ai fait ... pas vers la source.

-- ---- - ~------
148 MORFOLOGIE
ADJECTIVELE NEHOTARITE 149
(A. Camus). - II lui glissa ..• mots touchant moo affaire. (G. Co u r-
tel i n e). - II mangea _.. pommes de terre, sortit, et eotra a I'exposition qu'H fait beau temps. dans •.. les ruches commence un joyeux va-et-vient. -
(M. Pro u s t). . •. spectatrice avait re~u un programme. - Le professeur s'occupe de ... eleve.
Ex. 2. Subslituili cUllintelor subliniate QUELQUE sau QUEL-
QUES, potrillit sensului fraui: Ex. 7. Inlocuili punclele cu formele potrivite ale adverbului
TOUT:
' Nous avo~s commande enrJiron vingt exemplaires. - Les examens font passer
des moments difficiles a ceux qui o'ont pas etudie. - J'ai demande a maman II tenait a la main une rnagnifique valise jaune •.• neuve que son Frere lui
un peu d'argent. - II n'a mis que peu de secondes pour faire Ies deux cents avait achete recemment (P. Gam a r r a ). - Ce soir-Ia. Louise rentra .••
metres. - Attendez-moi deux, trois minutes et je serai de retour. - Nous avons agitee: I'inquietude devorait son impatience (H. B a z in). Elle se sent •.•
un petit nombrt d'amis avec lesquels nous raisons de la musique. - NOllS nous fiere (M. Man a d). - Marie et Jeanne etaient devenues ... rouges. - Les
sommes rencontres it y a environ dix aDs. - J'ai besoin d'environ cinq cents cheveux de rna grand-mere sont ... blanes.
francs.
Ex. 8. lnlocuiti subieclul cu cele indicate in coloana din dreapla,
Ex. 3. Substituili adjectivului nehotarlt TOUT adjeclivul
CHA QUE, efecluind $i modificarile ce se impun: efectuind $i modificarile ce se impun:
Model /Tous les di manches nous ferons une promenade. tu
'Chaque dimanche nous ferons une promenade. Marie
vous
TOllS les matins nous nous reveillons a six heures. - Toutes les leUres doivent J'ecris mon devoir et je vais Ie
presenter moi-m€me au professeur. ces filieUes
~tre bien formees. - En gymnastique, taus les mouvements doivent etre precis.
nous
- Appelez.moi toutes les fois que vous aurez besoin de moL - NallS allons
Georges
taus les jours a I,ecole. - Taus les jeudis vailS irez a la piscine. - Taus les
Pierre et Jean
soirs nous regardons la television.

Ex. 4, lnlocuiti adjectivul nehotarit CHAQUE prin TOUT: Ex. 9. Completali frazele urmdloare inlocuind punclele cu pro-
Chaque chose a son temps. - Chaque peuple a ses usages et ses coutumes. - numele personale insolite de adjeclivul neholdril M£ME:
Chaque h6pital a re~u des appareils modernes. - Chaque fa mille d'ouvrfer J'irai ... mettre cette lettre a la poste. - Ayez confiance en .•. , en vas
possede un poste de radio au de television. - Chaque femme a les memes droit! propres forces. - Tu lui diras ... ce que tu veux lui dire. - VallS vallS ~tes
que l'homme. - Dans chaque maison paysanne on a introduit l·electricite. - aper~ue. .... chere amie. de son retard. - Les enfants ant prepare ... la leUre
Chaque ecolier doit faire son devoir. - Sayans polis en chaque occasion. de felicitation. - II etait furieux contre ... de ceUe faiblesse. - Ne comptez
Ex. 5. Treceli la plural adjectillul nehotarit TOUT din exerciliul pas trap sur les autres; chacun daft campter sur ... - NallS allons les canduire ...
precedent efectual, facind $i mOdificiirile ce se impun: a la gare. - Mes smurs ant offert ... des f1eurs a grand-maman.
Ex. 6. Complelali frazele de mai jos cu adjeclivul TOUT sau Ex. 10. Traduceli in franluu$te:
CHAQUE:
Inainte de a lua vreo hoi3rire, gtnditi-va bine. luaU cUeva infarmatii sigure
Au mois d'avril ..• les arbres sont en f1eur.- ... leurs amis les ant felicites. _ de la cei care au mai facut aceasta excursie. Chiar daca yeti tntimpina vreo greu-
... concurrent etait tres emu. - A •.. jour suffit sa peine (proverb). - Des tate, nu va.speriati. deaarece arice greutate poate fi invinsa. - Am cHit aceastii
carte de nenumarate ori. - Noi n-am facut asemenea gre~eli.

- ---~ -- --- -
150 MORFOLOGIE ADJECTIVELE NUMERALE 151

ADJECTIVELE NUMERALE
(LES ADJECTIFS NUMERAUX) 77 soi xante·dix-sept 501 cinq cent un
78 soixante-dix-huit 502 cinq cent deux
79 soixante-di x-neuf 600 six cents
. La lour Eiffel a plus de trois cents metres de haut, 80 quatre-vingts 601 six cent un
expliqua Ie maitre. Son poids est de neu! millions de 81 quatre-vingt-un 602 six cent deux
kilos. La premiere plate-forme est a cinquante metres 82 quatre-Yingt-deux 700 sept cents
de haut, la secot1de a cent quinze, la troisieme a deus 90 quatre-vingt-dix
91 quatre-- vi ngt -onze
701
702
sept cent un
sept cent deux
cent soixante-seize. Puis, les quatre arceaux qui forment 92 quatre-Yi ngt-douze 800 huit cents
la Tour se rejoignent. La se trouve un phare sur- 100 cent 801 huit cent un
monte lui-meme d'une quatrieme plate-forme situee a 101 cent un 802 huit cent deux
t r 0 i s c e n t s metres. C' est la que son constructeur 102 cent deux 900 neuf cents
110 cent dix 901 neur cent un
Eiffel avait installe son bureau (P. Gam a r r a). III cent onze 902 neuf cent deux
120 cent vingt 1000 mille
§ 118. Cuvintele trois cents, neuf millions, la premiere, 170 cent soixante-dix 1001 mille un
cinquante, la seconde, cent quinze, la trolsieme, deux cent 180 cent quatre-vingts 1 011 mille onze
solxante-seize, quatre, un, quatrieme slnt adjective numerale. 190 cent quatre-vingt-dix I 100 mille cent
200 deux cents I 101 mille cent un
§ 119. Adjectivele numerale trois cents, cinquante, cent qUlnze, 201 deux cent un 1200 mille deux cents
quatre, care denumesc numerele slnt adjective numerale cardinale; 202 deux cent deux 1201 mille deux cent un
celelalte: la premiere, la seconde, la troisieme, la quatrieme ex- 300 trois cents 2000 deux mille
301 trois cent un 10000 dix mille
pri rna ordinea, locul pe care II ocupa fiintel~ sau Iucrurile Intr-un 302 trois cent deux 100000 cent mille
~ir ~i se numesc adjective numerale ordinale. 400 quatre cents 1 000000 un million
401 quatre cent un I 000 000 000 un milliard
402 quatre cent deux
ADJ ECTIVELE NUMERALE CARDINALE 500 cinq cents
(LES ADJECTIFS NUM£RAUX CARD I NAUX)

§ 120. Adjectivele numerale cardinale slnt:


§ 121. Ca forma, adjectivele numerale cardinale slnt simple ~i
51 cinquante et un compuse:
I un II onze 21 vingt et un
2 deux 12 douze 22 vingt-deux 60 soixante I. Simple (~ormate dintr;un s~ngur numeral) slnt numeralele:
13 treize 23 vingt-trois 61 soixante et un
3 trois
70 soixante-dix u,,:, deux, troIs, etc .... , seIze, Vtngt, trente, quarante, cinquante
4 quatre 14 quatorze 30 trente SOlxante, cent, mil/e. •
5 cinq 15 quinze 31 trente et un 71 soixante et
ooze 2..Compuse (formate din mai multe numerale prin adunare In-
6 six 16 seize 32 trente-deux 72 soixante-douze mul,tlre sau Inmultire ~i a~unare In acela~i timp): '
7 sepl 17 dix-sept 40 quarante 73 soixante-treize dlx-sept (10+ 7), quatre-vtngt (4 x 20), quatre-vingt-un (4 x 20+ I)
8 huil 18 dix-huil 41 quarante et un 74 soixante-qua-
tarze .Obs. a) ~umeralele compuse - pina la 99 - se scriu, in general, cu linioard:
9 neuf 19 dix-neuf 42 quarante-deux d,x-sept. Vt!1gt-~ux:. .fjQix.ant~-dix-neuf. qUCltre-vingt-dix-neuf.
75 soixante quinze b) Se senu fa. r a I I n loa r a ~~i legate prin eonjunctia et numeralele
10 dix 20 vingt 50 cinquante 76 soi xante· seize compuse eu un. ~1 onze, de Ja 21 piDa Ja 71 inclusiv:
vlngt et un, trente et un .•• , soixante et onze.

- ------ - - -
MORFOlOGIE ADJECTIVELE NUMERAtE 153<
152

c) Se seriuraTa conjunctie, dar Cll linioadi : 81 ~i 91: Mille este invariabil; el nu pri me~te niciodatii semnul pluralului,
quatre-vingt-un, quatre-vingt-onze. Nous avons empoche trois mille lei.
d) Se seriu fara conjunctie ~i Cara linioara : Celie ville comple trente mille habitants.
cent un, cent anze, mille un, mille anze.
Obs. Pentru a exprima anii erei noastre, de la 1001 la 1999, se f olose~{e. de-
Nota: Se spuoe fosa Mille et une Nuits, Mille et un jaurs, folosindu-se conjuncr preferinta, mil:
tia et ~i numeralul un (one): Nous sommes en mil (sau mille) neu' cent soixante-neuf.
II y avail liz. man ,Due des mille et une nuits (A I D a u d e t).
Nota: Se serie insa intotdeauna mille:
e) Numeralele de la I 100 pina la ) 900 se pot expri~a in ~oua feluri: mi.1 1e de la 2000 in sus: l'an deux mille;
cent sau ooze cents, mille deux cents sall douze cents, mille troIs cents sall trelze - dadi marcheaza anii dinaintea erei noastre: L'an mille deux cent
cents, mille neur cents sau dix-neuf centl;. auant notre ere.
Atelltie: Jn I i mba ramana, numeralele 0 suUS. 0 mi~ s~rnt precedate de numeralu} Atentle: Sa nu se confunde numeralul mille - intotdeauna invariabil - ct!·
feminin 0; in Ii mba franceza se spuoe cent, mille. fara alt numeral. substantivul masculin mille (miUi), unitate de masura pentru distante, care'
prime~te semnul pluralului:
§ 122. Adjectivele numerale cardinale slnt i n v a ria b i Ie. Les marins ont parcouru cinq milles en bateau.
Fac exceptie numai: un, vingt, cent.
UN face la feminin une: Million, milliard, billion, fiind substantive, primesc semnui"
Je vois un gar~on, une flllette et trois hommes. pluralului; ele slnt urmate de prepozitia de:
Noire pays compte plus de dix-neuf millions d'habitanls.
Obs. Ramine iosa invariabil cind este vorba de: On a depense des milliards de lei pour le developpement de notre'
_ P2 ina unei carti: Page un, page trente et un. Ouarez 005 livres a la Dag~
economie nationale.
un (trente et un),
Strafa unei poezii: Lisez, encore une fois, ta strophe un, trente et un. § 123. Cite va observalii asupra pronunlarii unor numerale:
- Scena unei piese de teatru: Repefez fa scene un.
- Nota: Regardez (confrontez) La note un. lnainte de consoana sau h aspirat (s~): cinq pupitres.
cilUj hangars;
VINGT ~i CENT primesc semnul pluralului (5), atunci clnd slnt lnainte de vocal a sau h mut, singur sau la sfir~it.
precedate de un adjectiv numeral care Ie multiplidi: de propozilie (s~k): cinq-eleves, cinqhommes, ils . .
II tira quatre-vingts lei de sa bourse. sont cinq.
La bibliotheque de notre classe comple trois cents volumes. lnainte de consoanii sau h aspirat (si, di): six (dix)
dar ramin invariabile ~i se scriu fara s: cahiers, six, (dix) heros;
a) Dad slnt urmate de un alt numeral: lnainte de vocal a sau h mut (siz, diz): six-eludianls.
-SIX
Il avail quatre-vingt·deux ans. ~i DlX
six-hommes, dixenfants, dixhommes;
Vous lui devez deux cent quinze lei.
singur sau la sfir~it de propozi\ie (sis, dis):
b) Daca lnlocuiesc nu merale ordinale: Ils elaienl six; nous, nOlls elions dix.
Nous etions resles il. la page quatre-vingt (deux cent).
-SEPT se pronunla (set).
On elail vers l'an quatre cent (quatre-vingt).
il54 MORFOLOGIE ADjECTIVELE NUMERALE 155

inainte de consoana (qi): J e lui ai dit d' attendre deux secondes.


huit livres Man meilleur ami habite ii quatre pas d'ici.
inainte de vocalii sau h mut, singur sau la sfiqit J e vous ai raconli! cent fois cette histoire !
de propozilie qit):
II avait mille choses ii nous dire.
Huff enfants, hUithommes; nous etions huit. Vingt fois sur Ie metier remettez votre ouvrage ! (N. B 0 i I e au).
--NEUF {= se pronunlii (mel): neuf camarades, neuf enfants ; II m'a donne une maUresse paire de gifles et fai vu trente-six
chandelles.
se pronunlii (mev) in: neulheures, neurans.
§ 126. Adjectivele numerale cardinale se folosesc de asemenea
-DIX·HUIT - (x - z) (dizqit). In locul adjectivelor numerale ordinale cind este yorba de:
- DIX-NEUF - (x = z) (diznoof). Orele din zi:
II est cinq heures. II est une heure.
si,ngur sau la sfir~it de propozilie (u;): Nous sommes Nous irons au cinemaii dix-neuf heures precises.
vmgt; _ Zilele lunii (data), In care caz este insolit de articolul hotarttl
in numeralele de la 22 la 29, se pronunlii ~i t: vingt- Nous sommes Ie dix janvier.
deux etc.; Avez-vous participe ii la demonstration du 23 Aoat?
in numeralul vingtet un se face legiitura cu conjunc- Le 30 Decembre, c'est l'anniversaire de 10 proclamation de notre
lia et. R epub/ique.
Obs. Face exceptie ziua de tntU cafe se exprima prin adjectivul numeral
Obs. La num~ralele quatre·vingtM I un, quatre-vingt· lonze, cent I un, cent Ionze
~u se face leg:atura. I ordinal:
Le Premier Mai, c'est la fete de La solidarite iniernationaie des ouvriers.
Le Premier janvier. c'est ie jour de rAn.

INTREBUINTAREA ADJ.ECTIVELOR NUMERALE CARDINALE Ani:


t L'EMPLOl DES ADJECTIFS NUM-eRAUX CARDINAUX) l'annee mil neuf cent soixante-huit
I'an deux de la Republique
_§ 124. Adjectivele numerale cardinale se lolosesc, in primul Regi, Imparali, papi:
'find, pentru a exprima numiirul precis de fiinle sau de lucruri Louis XIV (quatorze) fut nomme par la poste~ue Ie .. Roi So.teil".
,desemnate de substantiv: Napoleon II I (trois), empereur des Franfals; Ie pope PIe IX
eet eieve a acheti! un crayon, deux livres cinq dossiers et dix cartes (neuf).
postales i/lustri!es. ' Obs. Pentru inttiul se foIose~te adjectivul numeral ordi~al: pre';TIier.
Donnez-moi, s'il vous plait, trois kilos de sucre. C'est pendant Ie regne de Fran~oi$ Ier (Premier) que fut fonde Ie College de France.

. § 125. Unel~ adj.ective numerale cardinale, ca: deux, quatre, Volumul, cartea, capitolul, paragraful, pagina unei carti:
-v mgt, trente-~Ix, cmquant~, cent, mille, se folosesc de asemenea Tome IV (quatre), livre II I (trois), chapitre 15 (quinze), pa-
pentru a expn rna un numar nedeterminat, 0 cantitate nedefinita: ragraphe 25 (vingt-cinq), page 235 (deux cent trente-cinq).-

. - -------------. -- --
ADJECTIVELE NUMERAlE 157
156 MORFOLOGIE

, I premier (s)-ere(s) 30 trenli'eme 101 cent (et)


Notii:In cazul acesta, numeralele vingt ~i cent ramIn. de regula, invariabile.
deuxieme unieme
Aten/ie: - page un, note un (numeralul tntotdeauna la masculin) 2 31 trenteet unieme 102 cent deuxieme
- pentru celelalte se poate spune: tome (chapitre, paragraphe) UB (second·e)
sall premier. 32 trente- 110 cent di:deme
- numarul ca$ei: 3 troisleme deuxieme
J'habite au nllmero 17 (dixosepn 150 cent cinquan-
40 quarantieme tieme
4 quatrieme
41 qua:~nte et
170 cent-soixante-
lOCUl ADJECTlVULUI NUMERAL CARDINAL 5 cinquieme umeme dixieme
(LA PLACE DE L'ADJECTIF NUM£R.AL OARDINAL } 42 quarante- 180 cent-quatre-
6 sixieme deuxieme vingtieme
7 septieme 50 cinquantieme 190 cent-quatre-
§ 127. Adjectivul numeral cardinal stii: 51 cinquante et vingt-dixieme
8 huitieme
inainlea subslanlivului la care se refera: unieme 200 deux centieme
J'ai trois amis. 52 cinquante-
9 neuvieme deuxieme 201 deux cent
Inaintea adjectivului care preceda substantivul: 60 soixantieme unieme
Je connais deux bons garfons. 10 dixieme
61 soixante et 202 deux cent
inlre articol ~i substantiv: II onzieme uni(~me deuxieme
As·lu lu "Les Trois Mousquelatres" ? douzieme 62 soixante-
12 deuxieme 300 trois centieme
dupa verb: 70 soixante- 301 trois cent
Vous etes quatre; nous sommes deux. 13 treizieme dixieme unieme
quatorzieme 71 soixante et 302 trois cent
Aten/it: - fntre articol ~inumeralul ordinal (spre deosebire de Ii mba ramAnA) ~ 14 onzieme deuxi erne
J'at deja Tevil le.s trois premiers chapitres du COUTS (primlle trei). 72 soixante-
Obs. Adjecfivul numeral cardinal se situeaza dupd subsianliv, dnd tine locu. 15 quinzieme douzieme 400 quatrecenlieme
adjectivului numeral ordinal: 80 quatre-
- l'annee mil neuf cent treize, /es annees trente, 16 seizieme vingtieme
Chari« Xll (doD,e), tome V (cinq). page 20 (vingt) etc. 500 cinq centieme
17 dix-septieme 81 quatre-vingt-
Exceptie: In exprimarea datei, adjectivul numeral preceda sub- unieme 1000 millieme
18 dix·huitieme 82 quatre-vingt.
stanlivul: Ie 4 fevrier. deuxieme 10 000 dix millieme
19 dix-neuvieme 90 quatre-vingt-
dixieme I 000 000 millionieme
20 vingtierne
ADJ ECTlVElE NUMERALE ORDINAlE 91 quat::-vingt- I 000000000 milliardieme
(££5 ADJECTIF5 NUM£RAUX ORDINAUX 21 vingt et unieme on7.1eme
92 quatre-vingt·
22 vingt·deuxieme douzieme
§ 128. Adjectivele numerale ordinale - in afara de premier ~i 23 vingt-troisieme 100 centieme
second - se formeaza din adjectivele numerale cardinale cores-
punzatoare la care se adauga sufixul ·Ierne: deuxleme, troisieme,
etc.
158 MOIlFOLOGIE A01£CTIVELE NUM£RALE ISS>

Ob.:;. a) adjectivele numerate cardinale care se termina in e mut pierd aceasta § 134. Adjectivele numerale ordinale se acordii in numar eu
vocaHi inaintea sufixului ·ieme: substanth:ul la care se referii; numeralele premier ~i second se-
quatre-quatri erne, onze-otlzi erne, trente-trenti erne, mi Ile·milli erne; aeordii ~i in gen:
b) cinq prime~te un u inaintea sufixului ·jeme: cinqu£eme;
c) neuf transforma pe f in v: neuyieme.
Le premier candida I s'est prlisente.
Demain nOILs aurons une premiere lipreuve licrite.
J'ai lu les premiers chapilres.
Tu as oblenu les premieres places.
INTREBUINTAREA ADJ ECTIVELOR NUMERALE ORDINALE
(L'EMPLOI DES ADJECTIFS NUM£R,AUX ORDINAUX )
Inaintea lui huitieme ~i onzieme, artieolul hotarit (Ie, la) nUl
se eli deaza :
II esl arrive au bul Ie huitieme.
§ 129. Pentru lnliiul, primul exista forma premier (·ere) ; forma E/le litail la onzieme de sa elasse.
unieme se folos~te numai in numeraleie ordinale compuse:
vingt et unieme, cent unieme.
CUVINTE CU VALOARE DE NUMERAL
§ 130. Pentru aL doilea, in afara de forma regulata deuxieme, (MOTS QUI, PAR LE /J R SENS, $ £ RAPPROCHENT DES ADJECTIFS NUM£RAUX )'
existii ~i forma second(e); aceste doua forme se pot folosi astazi
una in locul celeilalte:
§ 135. Pentru a expri rna 0 frac\iune dintr·un intreg se folosese,
J'habiie au second sau j'habite au deuxieme (Hage). pina la 0 patrime: demi (112), tiers (1/3), quart (1 /4), iar de la 0-
Ma sreur est en deuxieme. Notre ami entre en seconde. cincime in sus, numeralele ordinale inso\ite de:
NoM : In numeralele ordinale tom puse nu se folose~te dedt forma deuxieme: articolul hotarit maseulin: Ie einquieme, Ie sixieme ... ;
vingt·deuxieme. trente·deuxi eme et c. (~i niciodatB second). articolul nehotiiri! masculin: un septieme (1 /7), un huitieme'
(1/8) ;
§ 131. La numeralele ordinale compuse, numai ultimul numar adjectiv numeral cardinal: deux neuviemes (2/9) , trois dixiemes-
prime~te sufixul ·ieme: (3/10) ;
dix.-sep/i eme, vingl·deuxi eme, soixante·dix·neuvi eme. nu meral cardinal precedat de articol hotiiri!: les trois do·
Obs. Clnd adjectivele numerale ordinale urmeaza unul dupa altu1, nllmai
quiemes.
ultimul prime~te sufixul -ieme: 065. In uitimeie doua cazuri. nllmerailll ordinal prime~,te semnul pluralului ~
II se dlicida a La cinq Ott sixieme visile. § 136. Frae\ia 1/2 se exprima in doua feluri ~i anume prin :.
§ 132. Numeralele ordinale pri mesc, de regula, articolul hotarit : Demi (v. p. 65).
Genrges esl Ie premier de son groupe. Moilie : subslanliv urmat de un atribut substantival genitival.
Marie esl Ia deuxi erne de sa classe. Ala moitie du XVIII·' sieele pamt le premier volume de I'Ency-·
§ 133. Articolul hotiiri! poate Ii inloeuit de un articol nehotarit cloplidie.
sau de un adjeetiv (posesi\', demonstrativ): fl nous a rendu la moiti e de la somme.
La moiti e des candidats lilaient deja presents.
Avez·vous Itt celte deuxieme scene?
C' ,4tait notre premiere enlrevue. § 137. Fraclia 1/3 se exprima prin un (Ie) tiers + substantiv ~
Il a remportli une troisi erne vic/oire, Avez·vous re~u Ie tiers de la somme ?

-~-~------ - . - - -
B60 MORFOLOGIE
AD JECTIVELE NUMERAlB 161
§ 138. Fraclia 1/4 se exprima prin substantivul un (Ie) quart:
II est six heures et quart (moins Ie quart). - Avez-vous mange les six homards qu'on vaus a servis? - J'ai cannu cinq
hongrais a Budapest. - Vers les neuf heures nous serons chez vous. - Man
§ 139. Pentru a expri rna de cite ori se mare~te 0 cantitate, se
frere cadet a deja neuf ans. - Je vous rends les neuf livres que vous m'aHZ
folosesc cuvintele cu sens multiplicativ: double, triple, quadruple, pretes, - Huit eleves travaiHent dans Ie jardin de J'ecole. - Prenez ces huit
.quintuple, decuple, centuple, care pot fi adjective sau substantive: billels,
Un effort double elait necessaire (adj.).
II pretendail Ie double de La somme (subst.). Ex. 2. Citi/i cu glas tare fiecare numeral din coLoana din stinga
§ 140. Pentru a exprima 0 cantitate aproximativa se folosesc cu fiecare substantiv din colcana din dreapla:
substantive formate din numerale cardinale carora Ii se adauga
sufixul -aine; ele slnt precedate de articol (hotarlt, nehotarlt), six pupitres holels
sau de un adjectiv determinativ, ~i urmate de prepozi(ia de: dix etudiantes Iivres
huit cartes epanges
II y avait une centaine de personnes devanl Ie cinema. cinq horloges ans
Obs. Au insa un sen s pre cis: huitaine, douzaine, quinzaine, fren· neur gar~ons heures
taine, soixantaine, centaine:
Ex. 3. Raspundeli la Intrebare linlnd seama de oreLe §i minutele
huitaine ~i quinzaine cind se refera la zile: indicate:
II rentrera dans la huitaine (pes Ie opt zile).
On louche Ie salaire chaque quinzaine (La fiecare 15 zile). Model: Quelle heure esl-il ? / II esl huil heures e,l quart ,(mojns I. quart).
'" II est dlx heures clnq (moms cmq).
douzaine ~i demi-douzaine:
Maman a achete une douzaine d'oeufs; moi, je n'en ai Irouve 5
qu'une demi-douzaine. 2 5
de la trentaine la soixantaine dnd se refera la vlrsta: ,1 10
II a passe La quarantaine (are pesle 40 de ani). 4 10
Nota: Lui mille Ii corespunde millier: 5 15
'Des milliers de citoyens attendaient sur l'aeroport. II esl heur. (5)
G 15
7 20
8 20
EXERCITII 9 25
Ex. I. Citili cu glas tare. Alen!ie la diferitele pronunlari ale 10 25
numeralelor: II 30
Notre correspondance a dur~
six mois. - NOllS sommes six; VOllS etiez dix,
Ex. 4. Raspundeji la lntrebiiri/e de mai jos, folosind adjectivele
au panneau d'honneur. - Depechons-nous; nous n'avons plus que cinq minu_
tes ! - A dix heures, nous devons etre a la gare. - ConnaisseZ-VOllS ces cinq '!...umerale ordinale corespunzdtoare numeralelor cardinale dale:
-etudiants ? - Dix hommes se trouvaient devant la vitrine d'une horlogerie. M d I' / En queUe classe:etes-vous ? - Je suis en premiere classe.
o e. " A quel etage habitez-vaus ? - J'habite:au premier etage.
11 - Gramatica Jimbii franccu

- ---~ -- ------
ADJECTIVELE NUMERALE 163
MORFOLOGIE
162
Ex. 8. ' Scrieli In Were numeralele din propozitiile urmiiloare:
3 5 12
Henri IVa He Ie pere de Louis XIII. - Le chapitre I est plus interessant que
Je suis en 4 9
10 Ie chapitre II. - Ouvrez les Jivres a la page 41. - Le train partira a 21 heures.
J'habile all 2 6 - Vous preparerez Ia scene III, page 31. - Leonard de Vinci a vecu a la cour
7 8 II de Franc;ois I. - Celui-ci a He vaincu par Charles V a Pavie. - Je suis ne Ie
11 maL - Lisez les faits divers en page 21. '
Ex. 5. Scrieli In Utere numeralele din Ire paranleze:
Ex. 9. lllioeuili punelele cu euvinle ell valoare fractionarii, apoi
a) - II revenait de classe, avec ses (2) enfants (N. Sa r r aut e). - II
efecluali operaliile de mai jos:
sortit de la poche de sa belle veste (3) calepins, (4) crayons it billes multi~
colores et un thermometre a alcool (P. Gam a r r a). - Dans (8) jours. a) Un entier est forme de deux ,.. , trois .... et quatre ... - La quatri erne
il sera de retour. Cela fait (3) semaines d'absence (P. G era I d y). - partie d'une unite s'appelle un ... - 15 minutes font un ... d'heure. - La
Sophie avait (22) ans et rien ne lui venait de sa mere que ses cheveux Revolution de 1789 fut I'oeuvre du ... Etat.
noirs (M. M 0 nod). - La duree de la rotation de la terre sur elle~meme~ 3 2 5 I 4 5
est de (23) heures, (56) minules, (4) secondes. - La lune effectue sa reo b) -51+2
5
3
-=_. -+-
5' 7 7
= _. --+-=-
7' 2 2 2'
.
volution autour de la terre en (29) jours, (12) heures, (44) minutes.
4 2 2 4 2 2 5 2 3
b) - Les enfants firent connaissance pour la (lere) fois avec la prodigieuse -3 - -=-'
3 3
, --- = -:
6 6 6
---=
8 8 8
circulation de Paris (P. Gam a r r a). - Monsieur Bergeret, maitre de
conferences a Ia Faculte des leUres. preparait sa lec;.on sur Ie (se) livre
Ex. 10. 1 nlocuiti numeralele cardinale cu cuvinle cu valoare nu-
de l'Eneide (A. F ran c e). - II y a un cafe et un:restaurant au (Ier)
meralil coleclivii:
etage de la tour Eiffel. - Le monument que vous voyez fut construit
au (XIIe) siec1e. - Le(XVIIIe) siec1e fut nomme leSiI~c1e des Lumieres. M d /. / L'homme qui altendail avail (50) ans.
De. " L'homme qui aUendait avait une cinquanlaine d'annees.
Ex. 6. Puneli la locul polrivit numeralele indicale Inlre Je passerai (15 jours) a Ia mer. - Marie. achete-moi (12 oeufs). - Ma soeur
restera (S jours) a Jassy. - J'offrirai a Paul. pour son anniversaire, (6) beaux
paranleze:
mouchoirs. - Ces f1eurs ont coOte (30) francs. - Nous avons encore (100) metres
Vous avez occupe les premieres places (3). Nous acheterons les autres crayates(2) . et nous arriverons. - Des (1 000) d'ouvriers, parmi lesquels des (100) de femmes.
On leur a offert les derniers volumes (5). se dirigeaient vers leurs entreprises. - II y a (20) ans, nous nous sommes ren~
contres sur un chantier national.
Ex. 7. 1nlocuili numeralele cardinale dinlre paranleze c u
numeralele ordinale corespunztitoare pe care Ie veli scrie In Were : Ex. 11. Jnlocuili punelele cu demi sau moiti e. dupii caz:
Voulez~vous ... de cette pomme ? - Non. merci, j'en ai achete un ... kilo.
Je suis en(ll) classe; rna soeur cadette est en (4). - Le grand~pere de Jean - Je serai ala maison a 5 heures et ... - Nous apprendrons ... de ceUe poesie;
fete son (60) anniversaire. - Vous trouverez ces livres_.sur Ie (9) rayon elle n'est pas bien longue, elle occupe une ... page. - II est trois heures; dans
de la bibliotheque. - Le (30) eieve arrive au cinema sera place au (14) une ... heure il sera 3 heures et ... - Un ami doit etre pour nous la ... de notre
rang. -J'ai vu dans les Iibrairies Ie (16) volume des oeuvres completes arne. Je bois chaque jour un ... litre de lait.
de' cet ecrivain. - Nous habitons au (5) Hage .

. . --_._------------- -- . . -------
MORFOLOGIE.
PRONUMELE. PERSONALE 165
164

I~~
PRONUMELE PERSONALE II III
(LES PRONOMS PERSONNELS) eu ",cn Excmple
fli , M.$iF. M. ,; F. Masc. - Fern.
Personne ne te comprend mieux que moi. Souvent, unqle •

tu I'as remarque, je commence une phrase que tu allais Tu me vais, moi


dire. Ou nous la disons ensemble. Nous sommes tel- Acuzativ me te Ilel Jlal /I te voil. tol
lement amis que j'ai renonee 10 tous mes anciens ca- (campI. (moi) (toi) Ie Ie vois, lui
dir.) (lui) (elle) J e fa oois, elle
marades. Je t'ai raconte toutes mes histoires. Je te
conlie toutes mes affaires . Compl. cu ru viens chez moi
(M. A e h a r d) prep. chez moi avec tol sur lui pour elle Il parle avec toi
at'ee, c!Jez, etc. etc. etc. etc. Comptez sur lui
§ 141 Cuvintele te, moi, tu, I' (Ie), Je, nous, la sIn! pronume par. sur. J e chanle pour
persona Ie. Ele lin locul unor nume de fiinte (persoanele I, II, III) pour, etc. elle
sau de lucruri (numai persoana a III-a) ~i au forme dilerite In Plural
{unelie de gen, numiir, persoanii, caz.
Je commence une .phrase (Ie - pers. I, sing., masc., nominativ) . Nous, nous
chan tons
Nous sommes amis (nous - pers. I, plural, rnasc., nominativ). Nominativ nous vous iIs ell .. Vous, vous
Je ·te confie toules mes his/oires (te - pers. a II-a, sing., rnase., ehantez
dativ) . (subiect) (nous) (oous) (eux) (elles) Eux, ils chan/enl
Nous la disons ensemble (Ia phrase) (Ia - pers. a II-a sing., fern., Elles, elles
chall/ent
acuzativ).
Tu nous paries,
§ 142. latii forrnele pronumelor persona Ie : i nous
Dativ nous vous II vous parle,
TABELUL (a nOils) (d ooUS) lIeur I iL vous
PRONUMELOR PERSO~ ~LE (campI. ind) (d eux) (d e/les) Je leur parle.
Singular a eux
(a~_

I~
,; I II III
Tu nous vois, nous
en Icn Exemple Acu7.al iv nous vous Ilesl Il vous voil. vous
,; M. ~I F. M. ~i F. Mase. - Fern. (compl. dir) (1I0li~) J e les vois, eux
func~ie (vOIl' ) (eux) -(elles)
(elles)
Moi, je chante Tu paries avec
Nominativ Je tu iI elle Tol, tu chantes Com pl. CU pour sur par nous
(subiect) (moi) (toi) (lui) (elle) Lui, iI chante prel' . avec, avec YOUS eux elles Ie chatlle pour
Elle, elle chante ch.:z, par, nous etc. etc. elc. YOUS
Tu me parle'>. sur. pour etc. Complez sur eux
a moi (elles)
te
Dativ
(compl.
me
(d moil
te
(d toil
Ilull Je parle.
a tol -
Nota. La aceste forme se pot adauga: pronumele personal on nehoUirit
ind.) (d lui) (d elle) Ie lui parle, (v. p. 255) . pranumele refle xive: 50, sol (v. p. 179) ~i prollumeleadverbiale.", y
• lui (a e1le) {v. p. 180- 189) .
PRONUMELE PERSO!'JALE 167
166 MORFOl.OGIE

§ 147. Pronumele personale pot fi:


INTREBUINTAREA PRONUMELOR PERSONALE
(L'EMPLOI DES PRONOMS PERSONNELS)
- tonice (Ioniques) sau accentuate, atunci cind accentul vorbirii
cade pe ele;
- atone (atolles) sau neaccentuate, atunci cind accentul vorbirii
§ 143. Pronumele personale pot indeplini in propozi(ie func(iile nu cade pe ele.
de subiect, nume predicativ sau complement.
Pronumele moi, toi, soi, eux sint Intotdeauna Ion ice :
Atlelldez·moi! Lave-toi / On est bien chez soi.
J. PRONUMELE PERSONALE SUBIECTE
J e parle avec eux (accentul vorbirii cade pe moi, toi, soi, eux).
(LES PRONOMS PERSONNELS SUJETS) Formele ie, me, te, se slnt totdeauna atone.
Je te vois. Je me lave. II se promene (accentul vorbirii cade pe
§ 144. Je, tu, ii, elle, nous, vous, its, elles insotesc verbul la vois, lave, promene).
modurite personale (cu exceptia imperativului) pentru a preciza Formele: tu, ii, elle, lui, la, Ie, nous, vous, ils, elles, leur, les
persoana despre. care este Yorba. Folosirea lor este obligatorie *, pot fi tonice sau atone, in functie de pozitia pe care 0 ocupa:
pentru a deosebl formele verbale care se scriu sau se pronun(li la Tu dors. Dors-tu? II chanle. Chante·l-il?
fel: Je lui parle. Parle-lui! Vous Ie felicitez. Fi!licitez-Ie!
Je parle, tu paries, it parle, its par/ent. Obs. Pronumele ie, me, te, se, Ie, la pierd vocala e, a (se elideaza)
Je chantais, to chantais, it chantail, its chantaient. Inaintea unui verb care incepe cu 0 vocala sau cu h mut, precum
Nous irons, its ironto ~i inaintea pronumelor adverbiale en ~i y:
Pronumele ie, tu, ii, ils nu se folosesc niciodata singure, ci numai
insotite de verb: ie regarde, iI regarde, etc. J'accepte. Tu m'ecou/es. It t'appeUe. Je I'honore.
Pronumele iI se folose~te ~i cu sens neutru (v. p. 176). Its s'habi/lenl. It s'en va. Je ne m'y atlelldais pas.
§ 145. Pronumele nous se folose~te in locul lui je:
In Ii mbaj administrativ: LOCUL PRONUMELUJ PERSONAL SUBIECT
Nous, maire de Bucarest, ordonnons ce qui suit. (LA PLACE DU PRONOM PERSONNEL SUJET)
Cu nuan(a de modestie:
Nous voyons dans celie elude un inslrumenl de formation inlel-
lecluelle de premier ordre. § 148. Pronumele personal subiecl preceda, in general, verbul:
Je pars. Tu es sorti. II viendra. Elle renlrera tot. Nous descelldions
§ 146. Pronumele vous se folose~te ca pronume de polite(e cu du lram. Vous avez raison. lis par/ent. Elles avaienl rio
sensul de dumneala, dumneavoaslra.
Aten/ie: . ~tunci dod vous se rereTa la 0 singura persoana, numele predicativ Obs. Pronumele subiect poate fj "separat de verb prin:
sau particlplui trecut al verbului respectiv ramin la singular: - Negatia ne:
Marie. v 0 use t e s g e n till e (dumneata, dumneavoastra). II ne parle pas. Tu n'as pas chanle.
Pierre. v 0 use t e 5 e t u d ian t ? Pronume compiemente:
Tu Ie vois. II nOllS aime. Je lui reponds.
Jean, VOllS etes centre tard. lis VOllS Ie donneront. Je m'y attendais. J'en suis sur.
Nega/ia ne Ji pronume complemente:
* In !im~~ romAna, pronumele subiect poate Iipsi, persoana fiind precizata Je ne J'ai pas rencontre(e). Ii ne me I'a pas donne (e).
de termmatuie verhale: vorbesc. vorbe~ti, vorbe~te etc.
168 MORFOlOGIE PRONUMELE PERSONAtE 169-

§ 149. Pronumele subiect se a~aza in urma verbului (in urma b) Forma pronumelui complement indir~ct de p~rsoana a lII·a
auxiliarului, la timpurile compuse) ~i inloldeauna legat de verb plural (leur) esle idenlicii cu acee~ a adJecllvulUi poseslv (leur
prin liniuta (v. Inversiunea subiectului, p. 495 - 497). livre) 5i cu cea a pronumelul poseslv (Ie leur, ta leur).
In limp ce adjectivul ~i pronumele posesiv pol primi semnul
pluralului (leurs livres, les leurs), pronumele personal leur, care
2. PRONUMELE PERSONALE COMPLEMENTE insote~le verbul, ramine neschi mbat (je leur par/e).
(LES PRONOMS PERSONNELS COMPL£MENTS )

§ 150. Pronumele personale complemente (direct ~i indirect) LOCUL PRONUMELUI PERSONAL COMPLEMENT
de persoana I ~i a II·a au forme identice, alit la singular (me, me (LA PLACE DU PRQNOM PER.SONNEL COMPLEMENT)
~i te, tel, cit ~i la plural (nous, nous ~i vous, vous):
Complement indirect (dativ) Complement direct (acuzativ)
§ 152. Un singur pronume complement: ~ronum:le co~plem~nt
IL me prete son livre (mie, Iml) 1/ me regarde (pe mine, ma) se asaza inaintea verbului (inaintea auxlltarulul, la ttmpunle·
Je te monlre mon slylo (tie, ift) Je te fHicite (pe tine, Ie) compuse), eu exceptia imperativului, forma afirmalivii:
Tu nous donnes des conseils (noua, II nous attend (pe noi, ne) a) complement indirect (dati v), cu !1crbul la llf! limp simpllL:
ne)
ILs vous demandenl pardon Elle vous apprecie (pe voi, vii) ,
(voua, va)
§ 151. La persoana a III·a, pronumele personale complemente
Forma verbalA
I I
I 2
I 3
C. illd.
I 4
I I 5 6

indirecte (lui, leur) au forme diferite de cele ale complementului Afirmativa tu lui paries
direct (Ie, la, les): Negativa tu ne lui paries pas

Complement indirect Complement direct Interogativa lui parles- ttl?

J e lui dis bonjour (lui, ei) Inter. negat. no lui paries- tu I pas?
Je Ie prends par la main (pe el, 1/)
1/ la rencon!re souven! (pe ea, 0)
Tu leur ecris une lellre (lor) Nalls les admirons (pe ei, pe ele) ... cu verbuL La un fillip compus:
Ob~. a) FormeIe pronumelui personal complement direct de persoana a III-a

I I ~ndl I
(Ie, la, les) sint ide n tic e cu cele ale articolului hoHirit (Ie, la, les). Primele
inso\esc verbul. celelalte insotesc substantivul: Forma verbaJa
I 1 2
C.
4
,
" I 6
I 7

Articole Pronume Afirmativa iI nous a parle


J e vois Ie garfon
Tu cherches la gomme ·
Je Ie vois
Tu la clzerches
Negativa iI lie oous a I
a-t·il
pas parle
parle?
Interogativa nous
Ii saiue les professeurs Il les salue
Inter. negat. lie nOlls a-t·il pas parle? .
J'aime les flettrs Je les aime
,170 MORFOLOGIE PRONUMELE PERSO~ ALE 171

b) complement direct (acuzativ), In acest caz, pronumele atone me, te sint inlocuite prin cele
cu verbul la un timp simplu: ton ice: moi, toi:
Faiies-moi ce plaisir! Aitends-moi devant la piscine!
Lave-toi les mains! Cache-toi derriere cet arbre!
Forma verbal.li
1
I
1
2
1C. li' 1 • 1
5
1
6

Obs. Daca verbul la i mperativ este la forma negativa, pronumele comple-


Afirmativa nous Ie regacdons\ ment i.~i reia locu! inaintea verbului, iar pronumele mol, toi devin atone
Negativa nOllS ne Ie regardons pas ~ me,te:
Interogativa Ie regardons-nous ? Compara(i: Cherche-Ie. Ne Ie chcrche pas J
Inter-negat. ne Ie regardons-nous pas ? Regarde.les. Ne les regarde pas I
Attendez-moi. Ne m'altendez pas I
cu verbulla un timp campus:
§ \53. Doua pronume complemente
Forma vcrbaUi
1
I
1
2
1 C~i' I- • 1
5
1
6
1
7
Cind verbul este insojit de douii complemente, unul direct
(de persoana a III·a - Ie, la, les) ~i altul indirect, ele se a~azii
Afirmativa VQllS m' avez regarde (e)
dupii cum urmeaza:
Negativa VOUS ne m' avez pas regarde(e)
a) Cind cele douii pronume sint de persoane diferite (I ~i III
Interogativa m' avez -vous regarde (e) ?
sau II ~i III), complementul indirect preceda complementul direct
Inter.-negat. ne m' 3vez -vallS pas regard< (e) ?
ca ~i in limba romanii:
Obs. Yn limba vorbita. la forma interogativa (~i interogativ-negativa) se Regardez ces fleurs, je vous les offre (vi Ie oler).
locu\iunea est-ce que rara inversarea pronumeIui subiect.
If' olose~te II a achete un beau manteau et it me l'a montre (mi I-a aratat).
Est-ce que tu lui paries? Est-ce qu'il TIe 1'a pas vu (vue) ? La valise, je te la rendrai demain (ji-o voi restitui ... ).
Atelltie: In Iimba ramana, la timpurile compuse, pronumele complement
-direct de persoana a III-a feminin, singular, se a~aza tn urma participiuIui
t reeut; in limba franceza, el i~i pastreaza loeul inaintea auxiliarului: cu verbul la un limp simplu:
Nous )'avons admiree. Noi am intilnit·o.

i~d. ~"
Obs. Participiul trecut se acorda cu pronumele complement direct care se ana
'fnaintea verbului, in gen ~i numar (v. Acordul participiului trecut. p. 435). Forma verbaLli
1
I
1
2
1C. \ C. I
• 1
6
1
7

La modul imperativ, forma afirmativii, ca ~i in limba roman ii,


pronumele complement se a~azii in urma verbului ~i se leagii Afirmativa nom; VOllS /es montrerons \
de acesta prin liniujii: Negativa nouS ne vous les montrerons pas
Prends ces fleurs et offre-Ies ii ta soeur! Interogativa vous les montrerons-nous ?
Jnter.·negativa ne les montrerons·nous pas?
Montrez-Iui vas lunettes fumees! VOllS

- - -- - .......... ~..--- -"'------------- -


172 MORFOLOGIE
PltO~UMtLE PERSON ALE 173

eu verbul la un limp eompus :- eu verbul [a imperaliv:


Forma verbal!
I 1
121c ~nd. C. Ji,.1 •I s
I I • 7 Forma afirmaiivii Forma negaiivii

}\Hrmativ3
Negativ3
Interogativa
ils
ils
nous
ne nous
nous
I'
/'
/'
ont
ont
ant - iloS
pas
appcrt';(e) I
apperte(e) 1
apporte(e) ? .
Persoane
di!er;le
Verb.
I
C. dir .
I C. indo
I C. indo C. dir. Verb

Inter.·negat. ne nous
b) Gnd cele douii pronume sint de aceea$i persoanii (a III-a),
/' ont - i Is pas apporte(e) ? , offrez
I ·Ie
1
-moi no 1 me /' IOffro, pas

complementul direct (Ie. la, les) precedii complementul indirect


(lui. leur):
/I avait besoin de ce dieliollllaire; ie Ie lui ai prell! (i I-am im-·
prumutat) .
Aceea~i
pefsoana
Verb.
I C. dir.
1
C. indo C. dir.
I
C ind·1 \'erb

Notre nouvelle maison, nailS la leur montrerollS (le-o yom ariita) ..


Les valises, maman les lui prepare avec soill (i Ie pregiite~te).
cffrez
I- I I. .lui ne I.
I lui IOffre, pas

Obs. La imperativ forma afirmativa, spre deosebire de limba romana, pro-


NfJtIi: Tn limba ramana ~i in <lcest caz, complementul indired precedii com-- numele complement direct preceda pronumele complement indirect, chiar daca
plementuJ direct: i-I dau. cele dmJa pronume sint de persoane diferite:
eu verbul la un lilllp simplu: Montrel-Ia-Ieur (aratati-Ie-o).

cu uerbul la infiniliv:
Forma \'crbal4
I I I 2
I C.JiC. Ic tndj S
I 6
I 7
Pronumele complement preeedd infinitivul :
J e veux la voir. J e ne veux pas la voir.
Afirmativa VallS la leur offrez i Tu vas me Ie dire. Tu ne vas pas me Ie dire.
Negativa vous no I. leur offrez pas Apres I'avoir vu ...
Interogativ~ la iellr offrez vatls? ,
Obs. Daca infinitivul urmeaza dupa unul din verbele: latsser, faire, envoyer,
Inter. ne~at. no la iellr offrez vnus p<1S? sau voir, entendre, sentir (care exprima 0 actiune a sim1urilor), pronumele com-
cu verbul la un limp campus' plement ~e a~za ina i n tea acestor verbe:
Je I'entends chanter. Je )'oj etttendu chanter.
,
-
Forma verba1.ll
I 1
I'lc Llc. G1J./
s
I G I
;
I 8
Je Ie !ais venir.
JJ ne Ie vait pcu sartir.
J J {aut Ie /aisser partir,
Je I'a; fait venir.
Nous I'm'Dns enooye faire des empielies.
Il Ie fait entrer
Afirma(iv8 tll Ie lui as offert ,, eu verbul la gerandiv:
Negativ~ lu ne I. lui as pas offert
, Pronu mele complement precedii verbul:
Interogatl\'~ Ie lui as - tu offert ?
En Ie voyant, it se mit a rire.
Jnter.-negat. ne Ie lui as - tu pas cHed ? En me Ie disanl, tu me rends un grand service .

. --- . ---
174 MORFOLOGIE PRONUMELE PERSONALE 175-

LOCUL CELOR DOUA PRONUME COMPLEMENTE d) Cue x pre s i a de pre zen tar e: c'est .. _ qui, ce,
sont .... qui:
Schema C'esl moi qui rollS ai loul appris! (M. P a g n 0 I).
Je sais ce que je dis. mais c'esl vous qui ne m'enlendez plus.
(J. A n 0 u i 1 h) .
a) persoane diferile (I ~i III sau II ~i III)
Alenlie: Verbul se acorda ell subiectnl exprimat prin pronumele tonic:
c. indir~ct c. direct Toi, qui m'ecoutes me comprends·tu?
I 2 C'est moi qui ai dit uta.

me e) Pen t r u a mar c a 0 p 0 zit i al:


te Ie lui IPredicat I Eux Ie senlaient vagtlemenl. Lui, plus nettement. (R. B a z i n) _
I Subiect I se
nous
Ia
les leur
Eux declarenlla verile. elle ne souffle mot.
f) Pen t r u a sub 1 i n i a sub i e c t u 1 expri mat printr-un.
vous I 2 pronume aton:
se c. dir. c. indo Moi, je vous ai fort bien compris sur ce point. (L. A rag 0 n) ..
Je vais avouer tout de suite 0<1 ilsse cachent, eux. (V e r cor s).
b) aceea$i persoana (numai a III-a)_ g) In r a spunsuri ~i intrebari eliptice de-
predicat:
Qui a dit ~a? Vous.
Tul'asdejiJ.dit. - Moi?.. Quandra? (G. Co u r tel i n e).
INJREBUINTAREA PRONUMELOR PERSONALE JON ICE
(L'EMPLO[ DES PRONOMS PERSONNELS TONIQUES) h) Inc 0 0 r don are C u una 1 t sub i e c t e x p r i-
mat printr-un substanti v sau pronume:
Ta mere et toi, vous pouvez Ie savoir.
154. Pronumeie personaie ton ice moi toi lui elle, nous. N i lui ni moi ne pensions a cela.
vous, eux, elles .sint folosite in urmatoarele'situ;tii : ' i) Ins 0 tin dun i n fin i t i v c use n sex c 1 a-
§ 155. Subiect: mativ:
al U r mat e d e 0 a p 0 zit i e: Moi! lenir de propos injurieux! (A. F ran c e).
j) U r mat de u n par tic i P i u t r e cut (propozitie·
Toi, homme intelligent, commenl as-Iu pu faire cela?
participiala absoluta):
Lui, lecleur passionne, elail devenu enrage. (H. B a z in). Lui parti. que va-t-e/le devenir? (M. A c h a r d).
b) U r mat e de una die c t i v: k) I n t a r i t d e seul, meme, aussi:
Moi, malade, jamais de la vie! S'iI Ie faut, allez Ie chercher vous-meme.
c) U r mat e d e u n pro n u mer e 1 a t i v: Moi aussi, maintenant j' ai froid.
Vous, qui parlez. qui liles-vous? Eux seuls seront recompenses.
Je n'ai pas de veine! (noroc). Moi qui esperais qu'ils elaient
Obs. Clnd pronumele este la plural, meme prime~te ~i el semnul pluralului, CUll
couches/ (T r. B ern a r d). excep\ia pronumelui de poiitete uous reprezentind 0 singura:persoana (v. p.~251 ) ..
PRO~U:\tELE PERSO::-;:.\LE 177
176 MORFOlOGJE

§ 156. Nume predicativ (attribut): b) S u b 'i e c tap are n t al unei propozijii care are ~i un
II est toujours lui-meme. subiect real:
G'est toi Ie meuririer? (P. Gam a r r a). II est arrive biell des gens (des gens-subiect real).
§ I ~7. Complement:
11 y avait biell des til eves dans la cOllr de l' ecole.
11 faut traoailler.
a) In raspunsuri ~i intrebari eliptice de predicat:
Qui avez-vous rencolltri!? - Eux. 11 conviellt de partir.
A qui as-tu ecrU? - A e11e I Ob.,. Clnd reprezinUi 0 propozilie deja exprimata. pronume;e capa Ui. sensu 1
De qui attelldez-vous la fI!pollse? - De lui? de cela (aeeasta, acest IIlCfU) ~i se inlocuie~te eu ce:
b) Cu expresia de prezentare: c'est ... que, cesont. •• que: It t'iendra, c'est possible.
I'iefllira-t·j[ ? - ~ui. c'es/ possible.
G'est toi que j'attendais. Ge SOllt eux qu'it appelait.
G'est a lui que je me suis adresse. § 159. Le neutru poate lndepIini In propozitie functia de:
c) C II U nco m par a t i v:
II agitait Ull drapeau rouge plus gralld que lui. I. Nume predicativ reprezentind:
Ils etaient aussi jeunes que moi. a) Una d j e c t i v s a u u n par tic i P i u:
d) Dupa lin imperativ la forma afirmativa: Les taxis sont-ils 1I0mbreux it Paris? - lis Ie sont (Ie = 1I0rn-
Approche-toi du feu, tu es trempe cornme une soupe. (F r. breux).
M a uri a c). - Rtes-vous ellchantes? - Nous Ie sommes (Ie = enchantes).
Fais-moi Ie plaisir de rallumer Ie paste de radio. (J. P. Je fUs celebre, je Ie fus aussit6t, cornme all peut l'etre, comme
Sartre). 011 I'est a Ilotre epoque. (p. V i a I a r).
e) D u p a a d v e r b u I d e res t ric lie ne .... que: b) U n sub s t a 11 t i v 11 e 1 n sot i t d ear tic 0 I u I
Je ne cOllnais que lui. /J 0 t ii r 1 t, d e a d j e c t i v de m 0 11 S t rat i v s a u
II ne voyait que moi. posesiv:
f) Precedat de 0 prepozitie: Etes-vous piollllier? - Oui, je Ie suis (Ie = pionnier).
Je pars avec au sans toi. Etait-it medecill? - NOll, il ne l'etait pas (Ie = medecin).
Lesalutdel'homrneest ungrandnwt pourmoi. (A. Cam us). J e suis maitre de moi, je Ie suis, je vellx I' iitre. (P. Cor-
11 e i I I e).
PRONUMELE NEUTRU IL (LE) Db.,>. Dac:.i iIlS<! subst:llltivul este precedat de articolul hotii rit. de un adjectiv
LE PRONOM NEUTRE IL (LE) demonstraiiv sa u posesiv. nu se mai folose~te prollllmele neutru Ie;
EieS-,)OllS Ie piorlll;er ? - Oui. c'l's! moL

§ 158. Pronumele personal it devine neutru cind insol~te verbe 2. Complement reprezentind 0 propozitie (0 idee) exprimatii
!rnpersonale, verbe folosite impersonal ~i expresii impersonale. fie Il1ainte, fie dupii el:
In acest caz, el nu reprezinta 0 fiinta sau un lucru de genul
masculin, ~i indepline~te in propozilie funclia de: Til as bien travailte. je Ie sais , _ . . •
Je Ie sais, til as bien travaillt! ,le -- que tu as bien travaille.
a) Sub i e c t g ram a tic a I: Ge que j'entends, ie I'entellds biell. (L. A rag 0 n).
En hiver, it neige et it gele. NOllS sortirolls ellsemble si vailS Ie vaulez. (A. Cam us).
Avant une heure, it va pleuvoir.
12 - Gnh1atil:;l limbii fnnceze
17R MORFOLOGIE PRONUMELE PERSONAtE REFLEXIVE 179

PRONUMELE PERSONALE REfLEXIVE LOCt:L PRONUMELUI PERSONAL REfLEXIV


(LES PRONOMS PERSONNELS REFLECHIS) (LA PLACE DU PRONOM PER.SONNEL R.£FL£CHI)

II eprouvait l'etrange sentiment de se trouver a la § 16t. Folosit la formarea eonjugarii pronominale, pronumele
fois isole et responsable pas seulement pour soi, mais reflexiv se a~aza inaintea verbului (inaintea auxiliarului etre la
pour tous les autres. (L. A rag 0 n).
timpurile compuse), eu exeeptia imperativului afirmativ:
§ 160. Ccyintele se, soi sint pronume reflexive propriu·zise. Timp simp III Timp complls
Pronumele personale complemente me, te, nous, vous, capata ~ i
ele valoare de reflexive atunci clnd subiectul propozitiei respective Afirmativ: tu te laves til t'es lave (e)
este de aeeea~i persoana. Avind aceea~i forma pentru dativ ~i Negativ: tu ne te laves pas til ne t'es pas lave (e)
acuzativ, pronumele reflexive ajuta la formarea conjugarii prono- lnterogat.: te laves-tu? t'es-tll lave (e)?
minale ~i indeplinesc - in propozitie - funetia de e 0 m p 1 e- lnter.-Ileg. ne te laves-tu pas? ne t'es-tu pas lave (e)?
men t direct sau indirect:
Compl. direct (aeuzativ) Compl. indirect (dativ) Imperativ negativ Ne te lave pas I
(pe cine?) (cui?) Obs. a) La imperativ forma afirmativ3, pronumele reflexiv se a~aza dupa
J e me lave (pe mine, ma) Je me lave les mains (mie, Imi) verb: lavons-nous 1 lavez-vous 1
Tu te laves (pe tine, tel Tu te laves les mains (tie, Iii) b) Forma atona te este inlocuita cu forma tonica toi I
Il (eUe) se lave (pe el, pe ea, Il(eUe) se lave les mains (lui
Comparali: tu te laves ~i laue-tol I
se) ei, I§t)
Nous nous lavons (pe noi, ne) NOlls nous lavons les mains (noua,
ne)
Vous vous lavez (pe voi, va) VOIlS vous lavez les mains (vowl, fOLOSIREA fORMEI TON ICE SOl
va) (L-EMPLOT DE LA FORME TON/QUE SOl)
Ils (eUes) se lavent (pe ei, Ils (eUes) se lavell! les maillS (lor,
pe ele, se) /§t)
Obs. a) Pronumele reflexiv se are aceea~i forma aUt la singular cit ~i la plural: § 162. Forma tonica SOl preeedata de prepozitie sau de que, se
Il (ellp) ~e reveille de grand malin. folos~te:
fls (el "~ ~e couchent Mt Ie soir.
b) Pronumele nous, VOUS t se (plural) pot avea ~i sens reciproc (unut pe altut. a) Clnd subiectlll (nume de persoana) este exprimat printr-un
unii pe altii. reciproc):
Les deux amis se regardaient avec sympathie.
Vous vous saluez et [IOUS vous serrez la main.
Naus nous sommes rencon/res plusieurs {ois pendant voire absence. (So d ~
Be a u v 0 i r).
On a souvent besoin d'un pillS petit qlle soi.
Chacun travaille a la fois pour soi et pour tous.
--
pronume nehotarit: Oil, nul, personlle, quicollque, chacltn, aUCIlIl, !el:
;

c) Pronumele rerIexiv de persoana a III-a se poate Colosi ~i cu sens pasiv:


Ce malin. res fruits se vendaient a bon marche (itaient vendus). Obs. Cind subiectul este determinat. se folose~te pronumele personal luI.
Ma maison, qui est situee sur une eoUine. se voit de lain (est t 'ue). Comparali: Personne n'est tout ci fait content de soi, ~i
Get immeuble se eonstruira en quelques mois (s~ra constmit). Pierre n'est pas tout ii fait content de lui.

_. -- ---~ -
120 MORI'OLOGIE PRONU1-.IELE ADVERBIAI .r. 181
----------------
b) Cind subieclul cste expri mat printr-un sllbs/alltiv ilia! ill seils § 163. Cuvinlele en ~i y - adverbe la origine - care lin locul
general, reprezenttnd / i p u l : , . . . complementelor de la "ialite ~i a ce livre se numesc pronume adver-
VIl (I') egolste Ile pellse qu a SOl et lie Vlt qlle pOllr SOl. biale, Dup 'l cum se vede:
Obs. Cind insii subieciul este individllalizat (deterlllimJi). se folose~!e pro~
en inlocuie~te un substantiv precedat de prepozi lia de:
numele personal lui. 1/ voudra s'en eearter (de la realite);
Compara/;: L'avare (in general) n'wnasse que pOllr soi ~i y inlocuie~le un substanti v precedat de prepozi lia a:
eet avare (determinat) ll'amassc que pour lui. Je I'y ramenerai (il la realite).
C) Dupa un verb la forma i mpersonal ii (,au lin infiniti \' cu su-
biect neexpri mal) :
INTREBUINTAREA PRONUMELOR ADVERB1ALE
II ne faut pas etre indulgenl ellvers soi. f L'E;\lPLOl DES PRONOMS ADVER,BIAUX)
I I [aul avoir de la con[iallce en soL
II s'agissai/ de resler [idele a soi-meme.
EN
d) Cind subiectul determinat este un IlI/lIle de Illeru:
La loi en soi est biell souvelll dure lila is necessaire,
Vne seule note musicale ell soi-meme n'est rien; les sept notes § 164. En are \'aloare de adverb atunci cind line locul unui
solll lout un monde. adverb de loe (de 10, - de acolo) :
e) In expresia invariabila soi-disant (a$a-zis, chipllrile, zice-se): Vena-voas de la-bas? - Oui, j'en viens (de 10,).
II esl vellu soi-disant par hasard. Est-ee qu'it sorlail d'ici? - Oui, it en sortail (d'ici).
lls se conlentelll des soi-disant Irouvailles. (N, Sa r r au t e).
Je me vais oblige de vous demander Iln silence absolu sllr celie, '" § 165. Ca pronume corespunzind pronumelor de persoana a III-a
soi-disant '". decouverte. (A. Mall r 0 is). precedate de prepozi lia de (de lui, d'eUe,. d'.eu.,x, d'~Ues, de eela)
se foloseste - in general - pentru lucrun ~I tnlocUle~te un sub-
stanti\' care indepline~le in propozilie urmiitoarele funclii :
a) Com pie men t c i r cum s tan I i a Ide 1 0 c (va-
PRONUMELE ADVERBIALE loare adverbiala) introdus prin prepozilia de:
(LES PRONOM.S ADVERB1AU.\)
Est-eUe rentree de l' ecole? - Oui, eUe en est rell/ree (d'ou.? de
EN - Y
!'ecole). .
I I aUait a I' ecole au moment ou. les au Ires gar~ons en revena/ent
Je croyais quevousvouliez vousecarterdela realitt'. (d 'ou? de I' ecole). (F r. M a uri a c)
Mon romancier voudra s'en ecarter; mais moi, b) Com pie men t i n d ire c t i n t rod u s p r i r.t
je I'y ramenerai sans cesse. pre p 0 z iii a de (dupa verbe ce se cons!ruiesc cu prepozilia
- Et c'est tres avance? de, ca: avoir besoin de, parler de, etc. (v. p. 423):
- A vrai dire du livre meme, je n'ai pas encore Es-tu sur de la reussile? - Oui, j'en suis sur (de la reussile).
ecrit une Iigne. Mais j'y ai deja beaucoup. Ira vaille. I Is' ttail montre fier de celte amilie. II en parlail a ses voisins
J'y pense chaque jour et sans cesse. (A. G I de). (de eelte amitie). (A. Mall r 0 i s)
182 MORFOLOGIE PRONUMELE ADVF.RBIALE 183

c) Com pie men t d ire c t (cu ~aloare p~rtitiva) pn:c~­ Un pronume nehotarit:
dat de arti:cplul parti tiv du, de la sau de arbcolul descu sens parbbv J 'I!li refu des pommes et j'en ai mange plusieurs (plusieurs
sau nehotiirit: pommes).
Avez-tlQus bu du cafe? - Oui, j'en ai bu (du cafe)_ C'est Ie seul exemplaire que j'aie trouve; il n'y en avail pas
Je tlQUS ai apporte des fruits. Prenez-en! (des fruits). d'autres (d'autres exemplaires).
J'ai prononce ces paroles, j'aurais pu en prononcer d'autres
(G. B ern a n 0 s)_ Nola: Se poate Colosi ~i pentru persoane:
J'ai vu des touristes franfais. J'en ai connu quelques~uns (de ces fourisles).
Nota: Uneori se rolose~te ~i pentru persoane:
11 a dlS amis et i I en aura toujours (des amis). Cbs. In cazul acesta. en poate substitui ~i
OIls. Daca substantivul este precedat de artical hoUrH, pronumele en se Un nume predicaJiv:
tnlocuiefte Cll pronumele personal Ie, la, les: Vous vouliez connaitre mes soeur!;. Voila, celle-ci en est une (de mes soeurs).
AtoeZ-vous mange les fruits? - Oui, je lea a/ manges. - Un subiect rea) al unui verb impersonal:
Y avaif·il des spedaleurs au theatre? Oui, it y en avait beaucoup.
d) Com pie men t d ire c t (cu valoare partitiviij insotit de:
- Art i col u I n e hot a r i tun, une: e) Com pie men t de age n t introdus prin prepozitia de:
A-t-U refu des lellres? - Oui, i1 en a refu une (une des lettres)_ J'aime mes parents et j'en suis aime (de mes parents)
Il feuillela l'album, reconnut les pages qu'U cherchait et en f) Complement circumstantial de cauzii:
arracha une (une des pages). (P h. Her i a t)_ II a eu une grippe et il en a beaucoup sauttert (it cause de celie
grippe)
Un numeral cardinal: Il avait echoue aux examens et il en etait triste (it cause de
As-tu achete des cravates? - Qui, j'en ai achete deux (cra- cela)
vates). g) Com pie men t c ire u m s tan t i a l i n 5 t r u-
Agnes n'avait pas trente ans et Mano n'en avait plus quarante mental:
(ans)_ (P h. Her i at). J'ai un stylo et je m'en sers journellement (de ce stylo)
Nota: Se poole Colosi ~i pentru persoane: Il avait un bdton a la main et il en menarait Ie chien (de ce
Avez-oous des {reres? - Oui. j'en ai trois ({reres), bdton)
h) A t rib u t (cu valoare po s e s i va) introdus prin pre-
Una d v e r b dec ant ita t e sau 0 expresie canti ta- pozitia de:
ti va : Nous aoons choisi cet/e carriere et nous en connaissons les risques
Cet enfant aime Ie chacolat et il en mange beaucoup (beaucoup (les risques de cetle carriere). (G. D u ham e I)
de chacolat). Cette chambre ttait plus obscure encore, Ie lit en occupait Ie
C'est Ie premier pas. Il en reste combien? (combien de pas) fond (Ie fond de cette chambre). (A. G ide)
(J. G ira u do u x)_
Atenfie: In acest caz, en nu se poate Colosi pentru persoane; el este inlocuit
Nota: Se poate folosi ~i pentru persoane: -cu adjectivul posesiv.
AvtZ-oous rencontre des pionniers? J'en ai renconire une foule (uRe 'oule de CompariJfi:
pionniers). J'ai rJU La peinture de Voronetz; ren aj admire les couleurs (de la peinture) ~i
Et des malades, vousen avtZ beaucoup? (beaucoup de maladts) (J. Rom a ins). Voyez-oous eet homme? J'ai toujours apprecie ses qua/ites (de eet homme).

_
- ---------- "w _
PRONU?'IELE ADv r RBI \1 t:
MORFOLOGIE
184

§ 166. Pronumele en poate Inlocui ~chiar 0 propozitie (sau un II revellail dUlls so librairie e/II'y troll""il persollne it l'at/endr!"
infinitiv introdus prin prepozi·iia de). In acest caz, el este neutm (y = dallS sa librairie). (E. Ben rio t).
~i corespunde lui de cela: Le geographe s'approcha d'un balle et y dtiposa ses cartes
au esl-it? - Je n'en sais rien (de cela = ou it esl). (y = sur Ie banc). (P. Gam a r r a).
Mon frere a grandi. Tu t'en es aperru? Oui, je m'en suis
b) Com p 1 e men tin d ire e t introdus prin prepozilia a.
aperru (de eela - que mon frere a grandi).
AUez vous coucher. - J'en ai bien ellvie (d'aUer me coueher) (dup a verbe ce se con struiesc cu prepozi\ia a: penser ii, s'interesser
(T. B ern a r d). s, etc. (v. p. 424):
§ 167. Pronumele en se Inttlne~te de asemenea Intr-o serie de Penses-tll iI tOil a,'ellir'! - Olli, j'y pellse tOlljours (y = a mon.
expresii, ca: en eire (a ajun~e! , s'en alter (a, se duce: a plee.a), en avenir).
vouloir a quelqu'un (a avea plea pe cm~va), c ell esl fa! I (s-a ZIS, ~-a Le vieux pellsait au mariage de SOil fils. Louise y pellsait aussi
sftr~it), en fillir (a pune capat), ell avo" ~sez (a. s~ satura de), c e/~ (y = au mariage). tR. R 0 1 1 a n d).
est trop (asta-i prea de tot, prea mult), sell leltlr a (a se mullunl1
eu ... ), n'ell pouvoir plus (a nu mai suporta), s'ell prelldre a quelqu'wl Obs. Y nu se folose~te in locul substantivelor flume de persoane ded t eu unele·
(a face raspunzator pe cineva). verbe, ca: penser, se fier (<:I avea tncredere), eraire. s'itl i Jresser:
Dans Irois jours au plus lard je m'en vais. (5. deB e a u- C'est un hypocrite; rte t!O(fS y tiez pas ! (y - a lui).
VOliS vaus interessez it lui? - Je tlem'y interesse pa.~ (y [j 11Ii). (E. Aug i e r).
voi~. , . .,
Tu ne m'en veax pas de t avoir rappele ees mauvatses mt/lUles.
(M. A c h a r d). Deci pentru persoane se vor folosi pronumele personale a lui,
Arrelez, arrelez, je 11 'en puis plus! (R. R 0 1 1 a 11 d). a eUe, a eux, a eUes.
y
§ 170. Pronumele y poate Inloeui chiar 0 propozi/ie. In acest caz,
§ 168. Yare valoare de adverb at unci cind line loeul unui adver b el este lIeulru ~i corespunde lui iI eela:
de lac (18 - acolo): Rell/rons dans 10 dalilt!. Oh! COlllllle depllis toujours j 'y aspire-
N'allez pas 10,; it Y fait froid (y = la). (y = acela = a relltrer ... ). (B. de 1\\0 nth e r 1 ant).
Esl-it wi? - Qui, it y esl (y = ici). Quanl a savoir Ie genre d'homm? que c'esl, je Il'y su;s pas par-
Ell attendant, its sonl la! EI its y reslelll! (y = la). venu (y = a cela = 11 savoir ... ). (G. 5 i men 0 n).
(P. Dan i nos).
Vous etes slir que, ra ne peut pas etre /lIle err'eur? - J e ne peux
§ 169. Cap ron u m e corespunzind pronumelor de persoana pas y croire (y = a cela - a ce que ra ne· peut pas eire ... ).
a Ill-a precedate de prepozi\ia 8 (a lui, a eUe,h eux, ~ elles, a eela) (E d. B 0 u r d e t).
se folose~te - In general - pentru lucrun 51 lnlocUl~te un sub-
stantiv care Indepline~te In propozi\i'e urmiitoarele funetii: § 171. Pronumele y se inttlne~te de asemenea Il1tr-o serie de·
a) Com p 1 e men t c ire u m s tan i i aId e 10 c (va- expresii, ea: y avoir (a Ii, a exista), it y va de (este In joe), s'y"
loare adverbialii) introdus prin prepozi\ia s, dans, sur, sous: eonnaitre (a se pricepe), s'y prendre (a proceda) etc.
II altail a Cahors, une vieille ville el it comp/ait y Iravailler Je veux sawir cOlllmell1 je m'y prelldrai, IIlO; aussi, pour eire
quelques jours (y = a Cahors). (P. Gam a r r a). heureuse. (J. A n 0 u i 1 h).
186 MORFOLOGIE PRONUMELE hDVERBIALE 187

LOCUL PRONUMELOR ADVERBJALE


(LA PLACE DES PRONOMS ADVERBTAUX) Forma verball
I, I I I• I I I
2
3 5 6 7

§ 172. Pronumele adverbiale se a~aza intotdeauna imediat inaintea Afirmativa iI y a pense


,verbului (la timpurile eompuse Inaintea auxiliarului), eu eKeeptia - - - - -- - -
Jmperalivului, forma afirmativa.
Negativa iI n' y a pas pense
a) cu verbul la un limp simplu
--

Fo..na verbal> I, 12 13 1 • 151


6 2
, 1 1 1
3
• 151
6
Interogativa

Inter-.negativa n'
y

y
a·t·iI

a·t·iI pas
pense

pense
Afirmativ3 tu en veux tu y peoses
- - -- - - - - c) cu verbul la imperativ
Negativii tu n' en veux pas tu n' y penses pas Negaliv (tnaintea verbului)
- 1- - n'en prends pas! n'y pense pas!
Interoga· n'en prenez pasl n'y pensez pas!
tiva en veux-tu? y penses-tu?
Afirmaliv (dupa verb)
Inter.·
- - - prends-en I penses·y !
negal. n' en veux-tu pas? n' y penses-tu pas? prenez-en I pensez-y!
Obs. La verbele de grupa I, la persoana a II-a singular, apare S inaintea pro-
numelui adverbial (penses-g. vas-y, etc.).
b) cu verbul la un limp compus (inaintea auxiliarului)
d) C>l un aU pronume complement $1 verbul la un timp simplu:
,
I I I I.I I I I, I I I•I I
Forma verbal! 2 3 4 5 6 7

Afirmativa il en a
~ .

mange
Forma verball 2 3 5
I 6 7

Afirmativa tu m' en donnes


- - - - - -- -
Negativii il n' en a pas mange
- -- -
Negativa tu ne m' en donnes pas

Interogativ3 en
----
a·t·iI mange? Interogativa m' en donnes-tu?
-- - - --
Inter.·negal. n' en a·t·iI pas mange? Inter.-neg. no m' en donnes·tu pas?
188 MORFOLOGIE PRONUME L E AOVERBIAT. E 189

I) cu verbUl la imperativ
Forma verbalJ 3
/
1
I 2
/ /
4
1
I
5
1
G
1
7
Negativ
ne m'en parle pas! ne i'y attends pas!
Afirrnativa il s' y aUendail
-- -- --- ne m'en parlez pas! ne vous y atlendcz pas I
Negativii il ne s' y attendait pas Afirmativ
---- donne- m'en! mi3lle-m'y! (Littrel
Interogativa s' y aUendait-ii ? donnez-m'en! ha~ ituez-vous-y!
- - -- --- Ob ... La imperativ afirmativ. rOTmeIe tonice: moi. tai sint inlocuite prin cele
Inter.-neg, ne s' y attendait-jl pas? .atone me, Ie, (m', t').
Aten/ie. Formele m'y, t'y, dupa imperativ, se evWi in general ~i se prefera
~.moi, y.loi:
0) cu un alt promllne complement $i verbul la lIIl limp compus' . Menez-y-moi I Prepares-y-tof !
-sau 0 alta formulare:
Forma verbali:l.
/1 I 0
/31
4
I 5
1
G
1
7
/
8 Je ilOUS prie de m'y mener.
Je te conseille de t'y preparer.
Cind sint amindoua pronumele adverbiale, y preced;1 pe en, tndeosebi tn
Arirmativ3 lu m' en as donne .expresia if y a;
-- - -- ---- /I y en a (auait, etc.).
Negativa lu ne m' en as pas donne II n'y ell a pas.
--- Y en a·t·il?
Interogativa m' en as· lu donne?
-- -
Jnter.-neg. ne m' en as· tu pas donne? EXE'RCITII

Ex. 1. llllocuili Cllvilltele dilltre paranteze cu prollumele personale


Forma verball1
/ J /
2
/3/ 4
I 5
1
G
/
7
/
8 .corespunzdtoare:
(Victor) donnera un coup de m. - (Ce gar\-on et moi) sommes bons cama-
'fades. - (Marie et Helene) iront au Danemark. - (J\\on pere et mon grand·pere)
Afirmativa iI s' y est habitue
--- -- ---- 'vont se promener. - (Sa seeur) est bavarde. - (Paul et toi) jouez aux echecs.
Negativii il ne s' y est pas habitue Ex, 2. Completati propoziliile cu prollulIlele personale cerute de
- -- :sens:
Inferogativa s' y esl- il habitue? ,., es un enfant obeissant.
- '" portaient des robes blanches.
s' ... donnerez un coup de telephone.
Inter,·neg. ne y est· il pas habitue?
... a dechire son pantalon.
MORFOLOGJE PRmmMcLE ADVERBIALE 191
190

... avons rec;u de bonnes notes. NOllS ecrivons nos devoirs . Jean applaudit les acteurs.
,., ant achete de belles cravates. Paul et Ma rie chantent. Mes soeurs rentrent C'e soir,
... vais avec mon (rere au cinema. Helene sour it gentiment. Tu joues du piano.
... tricotait un chandail pour son mari. Vous Iisez Ie journal. II va a la gare.
J'eC"oute les dernj(~res nouvelles. lis envoient des lett res.
Ex. 3. Substituifi pUllcte/or formele tOil ice ale prollumelui per-
sonal: Ex. 7. 1nlocuiti punctele cu pronumele personale cerute de sens:
...• tu prends Ie diner a 8 heures. . ..• elle chante juste. ... ne ... !irons pas, votre lettre ! (P. Dan i nos). - .... iI n'avait pas
Ie temps de faire Ie tisserand (L. A rag 0 n). - ... etions. Fredie et .... confies
•..• nous regardons la television. •..• vous jouez au ballon .
...• ils De sont jamais en retard. . ... iI apprend Ie franc;ais.
a la garde de notre grand-mere (H. B a z in). - Regardez - ... ! ... ne sont
plus si fiers aujourd'hui (M. Dr U 0 n). - '" avait loue un appartement pour
...• je vais a l'eeole a sept heures ...• elles font du canoiage.
•.. el sa lemme (L. A rag on). - Oil esl man cahier? Rendez·le ... (R. M.
un quart. duG a r d). - Oh t Ie manuscrit de la Legende don~e! Montrez - .... moi r
- Mais .... ne ... ai plus (A. F ran c e).
Ex. 4. Completafi frazele cu formele tOllice ale pmnumelui personal:
J e prends toujours rna serviette avec ... Ex. 8. inlocuifi subslalltivele complemente directe cu pronumele
II a toujours ses crayons de couleurs sur ... persollale corespunzatoare:
Elles regardent ces images qu'elles ant devant Model/II vail Ie garfor!.
Tu liras les livres que tu emportes avec ... " 11 Ie voil.
NallS acceptons ces bonbons que VOllS avez apportes pour ...
J e vois la gravure. Tu allumes Ie leu.
lis ant pris leurs bagages avec ... II connait les sentiers. lis regardenl I"horloge.
Valls sere: d'accord que je vienne avec '" NOllS attendons Ie tram. VOllS salue? Ie professeur.
Elle ~rondait sa cadette qui etait pres de ,., Elles aiment les rleurs. Elle conduil I'enlanl a I'ecole.
Ex. 5. 1nlocui/i subiectul propozi/iei CIt cele date in coloana din Ex. 9. Raspundefi afirmativ, apoi negativ, la urmatoarele illtre-
dreapta, efectuind modificarile ce se impull: bari, substituind compiemenlelor direcle pronumele persollale cores-
punzatoare :
nous
elle / Qui. je la vois.
Model: Est-ce que tll vois cetl~ photo? '"
iI " Non, je ne la vois pas.
J'ai repondu moi-meme a cette lettre
vous Est-ce que tu achetes ce livre?
ils Est-ce que VOllS grondez vas freres ?
elles Est-ce qu'elle cherche sa serviette?
Ex. 6. Seoatefi in evidenfa subiectele din propozi/iile de mai jos. Est-ce qu'i! desire ce tableau?
Est-ce que tu regardes ce monsieur ?
folosind formele tOllice ale pronumelui personal: Est·ce qu'iI reconnait ses cousines ?
/ Pierre arrose les f1eurs. Est-ce qu'ils ai ment ces chansons?
Model
" C'est lui qui arrose les fleurs. Est-ce que vous admirez cette maison ?
192 ~IORFOLOGIE
PRONUMELE PERSONALE 193

Ex. 10. Inlocllili, rind pe rind, sltbsialltivlIl Ie crayon CIt cele


indicate ill cele Irei colacllle. Raspunde{i apoi la il11rebiiri folosind Ex. 14. SubstituiJi complemen/elot direc/e pronumele personale
pronwnele personale clJrespllnzatoare: corespunzatoare eelor indicate in coioona din dreap/a:
/ Ou est h- crayoll ? - Le voila, il est iJ, Model/ J'aime mon pere. - Je J'aime.
Model , " J'aime mes amis. - Je Its aime.
" Ou sont /f's crayolIs? - Les voila, i1s sont lao
toi
tabl e fleur lunettes
Pierre et Jean
tapis regles ~af(;on
mon Frere et moi
clc\'e souJiers fillettes II attend mon frere.
Helene
joujotl '\ chClire t'charpe 11 rencontrera sa cousine. ton ami et toi
moi
Ex. 11. Raspllnde( i ai irmativ, apoi negativ, la llrmiiloarele intre· Marie et Louise
bari, folosilld ill IOCllI complemelltului direct proll1lmele persollal Georges
corespunziilor:
Oui, je tai.
Ex. 15. Substitui/i substantivelor complemente directe pronumele
Alodt!/: As-tu Ie craye,! rouge? / persona Ie corespunzatoare. TreceJi apoi propozi/iile ob/inute la forma
" Non, je ne rai pas. negativa:
As-tu aUendu Jean? AchetoIlS-1l011S ces f1eurs ? / Prends·le I
RecevrOIlS-110tlS ceUe leltre ?
Ailne-t-elle cette robe ?
Adlllirez-vous la nouYdJe
Veu.'\-tu ce pro~r<llllme?
Verrez-volls YOS amis ce soir ?
Mangerons-l1ous tous ces fruits?
Model: Prends Ie
Taillons Ie crayon J
Admire les tableaux!
litlff;

I
!" Ne ie prends pas I
Salue Ie facteur I
Offre Ja chaise I
I Remontons la montre I
Ouvrez Ja porte I
COIl"tructi oll ? Fermons Ies cahiers ! Prenez les tleurs ! Montez Ies bagages !
Stiis-tu Ie rcsul[at ? Aimes-tu ce spedacle ?
Cannaissait-i1 celie per,sO!lne ? Accompagnerez-vous vos parents?
Ex. 16. Substitui/i complemen/elor subliniate pronumele a/one co·
respunzatoare:
Ex. 12. Introduce{i in propozi/ia datii c011lple11lentele directe in- MBdel / Paul parle avec moi.
dicate in coloana. Sl/bstitui{i apoi acestor COmlJlemente pronwnele
persona Ie corespll1l2aloare: " Paul me parle.
Je parle avec Paul. Tu paries avec elie.
/ Victor a pei(iu sa serviette. NOllS parlons avec Pierre et Jean. Vous parlez avec moi.
Model' " II fa cheiche. mais n ne fa trouve pas. Marie parle avec toi. lis parlent avec man jrere et moi.
sa 'fomme
ses t>crayolls de couleur
I sa regie
sun livre de fral1\ais
11 parle avec Httene et Loui,.. Elles parlent avec /a soeur e/ toi.

son porte.plume ses gants Ex. 17. In/roduce/i, rind pe rind, in propozi/ii/e date pronumele
personale corespullzatoare complemen/elor indirecte indicate in dreapta:
Ex. 13. Inlocl/ili comple11lentele direcle Cll prolll/mele personale Mon grand-pere racontait une belle histoire. a Jeanne
corespunzatoare. Trcceii apoi propozitiile ob{irwte la imperativ: Le facteur a apporte Je courrier. a moi
Tu rcgardes Ie paysage. VOllS lisez les journaux. Alice montrera ses timhres·poste. a VOllS
NOlls ouvrolls les fcn0lres. NOlls appJ<llldissons }'actrice. eette fillette offrait de belles Heurs. a rna soellr et a mol
Tu prends I 'autobus. Tu visites Ie musee. M.on ami ecrit une longue leUre. a Paul
Nous npprenons la le~on. NOlls reconnaissons la maison. Le professeur donne des conseils. a toi
a Louise et II Pierre
13 - Gramlilica limbii h:aJ),Ue

- - ~ ... ~.- --
194 MORFOLOGIE PRONU1IELE PERSONALE
195

Ex. 18. 1nlocuiti, rind pe rind, prollumeLe compLemente din Ex. 21. Treceli propoziliile date la imperaliv, forlllele afirmaliuii
propozi/iile de mai jos cu ceLe corespllllzatoare complemellteLor date ~inegativii, sllbstiluind complementllllli direct prol111lllele personal
111 coLoana din dreapta: corespunziitor:
Maman me chcrche et m'appelle (moi et mon ami).
Model / Model: Je vous montre mOil callier. / Montrez-le-moi !
" Maman nous cherche et !tOllS appelle. "- Ne me Ie montrez pas f
Ce gar~on me regarde et m'ccoute attenlivemellt. moi et mon frere Je VOllS offre ee bouquet de fleurs.
Le maitre me remet Ie prix et me serre la main. Paul Je lui donne ce beau livre.
·Papa m'embrasse et me donne une tape amicale. Pierre et Jean Je lui montre la maison.
Le professeur m'appelle et me pose des questions. Helene Je ie prete mes crayons de couteur.
Le concierge de l'eeoIe me reconnait et m'ouvre. loi Je vous remets Ies invitations.
1a porte. toi et ton cousin Je lui rends Ie eerf-volant.
J e vous envoie la lettre.
Je leur raeonie les histoires de jadis.
Ex. 19. 1nlocuili compLementele indirecte dintre paranteze cu
pronumele personale corespunzatoare. Treceli apoi propozi!iile La Ex. 22. Formlliali replici afirmative §i negath'e la propozi{iile
formele interogativii §i negativii, efectuind modificiirile ce se implllI: imperative date, substitllind cOlllplementelor directe pronlllllele per-
J'ai prete mes patins (a Paul).
sonale corespllflziitoare:
'j dI Je Illi ai prete mes patins. ' j diD Ie I'Ivre. '"/ Je Ie Ie donne avec pl,Jisir.
I
\
0 e { L"
Ut . pre'"t'e mes pa t'lOS >
at·Je .
on 0 e: onne-mol.
" J e ne Ie Ie donne pas.
Je ne lui ai pas prCie mes patins.
Dites-moi Ie resultai. Montre-moi Ie chemin.
J'offrirai ce cadeau (3 mon ami). - II demande pardon (a toi). - lis disent Prete-moi l'eeharpe. lisez-moi les petites 3nnonces.
bonjour (a rna mere et it moi). - Valls enverrez eet album (a votre eorrespondant Apporte-moi les lunettes. Donne-moi ton adresse.
de pressel. - J'avais prepare eette surprise (a toi et a tes freres). - NOllS sou- Raeontez-moi Ie resume. Passe-moi Ia carafe d'eau.
hil i tons "bonnefete'c (3 nos aieuls). - Tu as demande deux livres (a la vendeuse).-
II a remis Ie paquet (a moil. Ex. 23. Refortnulali propozi/iile date, sllbstilllind mai ll1tii com-
plementeLor directe, apoi complementelor indirecte prol111mele persona Ie
Ex. 20. Treceli propozitiile date la modlll imperativ, formele afir- corespunziitoare:
mativii §i nega/iva, efectllind modificiirile ce se impun: NOlls onrons des fleurs a nos amis.
/ Envoyez -mOL Ie livre. Model Nous les offrons 3 nos amis.
Model: VOllS m'envoyez Ie livre. "- Ne m'envoyez pas Ie livre. {
NOlls les leur oHrons.
Tu lui demandes ee service. VOllS lui confiez ee secret. J'ai preie rna valise a Marie. Elle donne ces jouets a I 'enfanl.
NOlls leur donnons notre photo. NOlls lui monirons les dessins. Tu rendras son album a Jacques. Vous remeitrez ee colis a votre oncle.
Vous m'offrez vos billets. Tu leur apportes Ie ballon. II montre sa voit ure a ses a mis. La couturiere envoie les robes a sec;
Iu me prete, Ie stylo. Vous nous rendez la lettre. C'lientes.
PRONUMElE PERSONAlE 197
MOIlFOlOGIE
196
Ex. 28. 1nlocuiti, rind pe rind, subieclul propoziliilor dale cu
Ex. 24. 1nlocuiti complementele cu pronlllnele personale cores- ak indica Ie ill coloana din stinga, efeclulnd modificiiri/e ce se impun :
punziUoare. rreceti apoi propozitiile la forma negativii:
Donnez-lui Ie livre. ~ous Je Ole i'eilds compte de rna faute et je m'en excuse.
in
Model: Donnez Ie livre a Marie. Donnez-Ie-Iui.
{ Ne Ie lui donnez pas.
tu Je ~ sers de la gomme mais je o'en abuse pas.

Pr~tez I. regIe a I. petile fille.


Donnez les crayons au gar~on.
I Monlrez Ie slylo a volre soeur.
Offrez les gateaux a vos parents.
vous
ils Je ... reveille HII Ie matin el je m'habille vile.

Ex. 29. l'IlilOVliliti punctele cu pronumele personale lui, elle, eux,


Indiquez la page aux eieves. Communiquez Ie result at a mon ami. oelles sau i{JU ifJrrOtbumete reflex iv soi :
Ex. 25. Riispundeti la Intrebiiri Inlocuind complementele sublinia-
Ie cu pronumele personale corespunziiloare. rreceii apoi riispunsuri/e 'Ces gar~ . ne pensent ja mais a .... ils sont altruistes. - Char bonnier est maitre
chez ... :~~~erD). - Pendant les epreuves ecrites, chacun doit travailler pour
la forma nega/ivii: • ... - Les aNalanches entrainent avec ... tout ce qu'elles rencontrent en che-
Ui
Model: Aver-vQllS rendu son livre a Marie? (ON , je Ie lui ai rendu. mID. - Tout ce qu'on ne fait pas ... meme n'est jamais fait. Ma soeur tricote
"' on, je De Ie lui ai pas rendu.
des passe-~ontagne pour moi et pour ... - En excursion, on doit emporter avec
_ Apprendra-t-elle edfe nouvelle a son amie ? Vous a-t-il communique Ie resultat une pehte trousse medica Ie. - Paul a toujours sur ... un livre de poesies.
du match? - Enverrons-nous celie invitlllion d nos cou5ins? - Avaient-ils
donne leur album a Je(lf1 ? - EsI·ce qu'll rIOUS prele stS palins ? - Me porle. &C. :30. Inlacuiti compJemenlele cu pronumele adverbial cerut de
ras-ttl eeUe valise jusqu'a la gare ? - Est-ce qu'elle nous a prepare Ie dessert? .'IIens..1'~eoeli apoi propozi/iile obtinute la formele inlerogativl1 $i
_ Maman, me dODnes-tu ce gtJteau d la creme? - Vous a·t·elIe apporte it! jour- iTUigailVa :
nal ? - Montrerons·nous les photos a Andre?
J'en ai besoin.
Ex. 26. Riispundeti afirmativ la urmiiloarele intreMri folosind Model: J'ai besoin de ce stylo. En as·tu besoin ?
pronumele neulru Ie: {
Non, je n'en ai pas besoin.
Model / Voulez·vous venir avec moi ? .tle -suis content de voire travail. II acheler. des tickels.
" Je Ie veux. ~U a ·eu peur de son echec. lis voulsieot des fruits.
Pensez.vous partir bientot? Faut·iI que je parte? \Vous .:vQUS occupez du menage. Elles prepareront des cadeaux.
Veux.tu aller au cinema? Seras·tu d'accord avec moi ? ~ous 'faisons du sport. Je mangerai du jambon.
Me promets.tu d'Hre sage? etaient·ils attentifs ? IN \est Honne ·de mon arrivee. Elles avaient distribue des cartes
Desirez.vous que je vienne ? Ne regrettera·t·jJ pas ce qu'il dit ? \Vous l'eOENTteZ .(Ies ti mbr-es-poste. d'entree.
Ex. 27. 1nlocuiti punclele cu pronumele neulru Ie, apoi traduceti 1OL31. JP.ii6,f1~ti afirmativ la intrebari folosind In riispunsuri
propozitiile: pron/iltl!lele ,ad!:Jub:aie corespunziitoare : •
La gloire, on .,. sait, n'est pas tout (E. Hen rio t). - II accomplit comme
nous ... avons dif, une tache penible (A. F ran c e). Ce qu'iI aumit eu envie .' a main?
1f-e aers-tw ,dedeton sse
Doutez..VOU6 II Vous eles·vous aperc;u de son arrivee ?
d'exprimer, it ne ... pouvait pas (M. M 0 nod). - Jamais on ne m'a fait souf· k~ .. . §.a r~po~ ? Se souvient·eiJe de sa promesse?
frir comme vous ... faites en ce moment (S t. Pas s e u r). - Mais ce travail . v..o.»ssai.iflaci. de ce resultat? Profiterons·nous de notre sejour au.
bord de la mer?
peut etre dangereux, VOllS ... savez bien (A. Cam us).
198 MORFOLOGIE PRONUMELE pnRSON.-\LE 199

Ex. 32. Sllbstitlli/i complementelor sllbliniale pronumde adver- - Combieh de langues etrangeres connaissent-ils ? (deux).
biale corespllnziiloare: Com bien de bOll tons a votre robe? (plusieurs).
As-tu de I'argent disponible? - Qui, j'ai de l'argent et je te doonerai de- Combien de bonbons as-tu manges? (tr':'s peu).
l'argent. II A-t-il un roman interessant a me preler? - Qui, il a un roman Combien de buts a marques votre equipe? (3).
interessant et iI VOliS Ie pretera. \I Moi, je n'aime pas Ie the et je ne bois jamais Quand ctes-vOlls rent res de Sinaia ? (il y a quelques jours).
de the, mais mon pere boit beaucoup de the. II Mes cadets aimaient les contes Quand reviendra-I-elle de France? (bientot).
de fees et ils voulaient eCQuter des conies de fees cbaque soir. nI1s sont restes
it Saint-Malo deux mois; its sont rent res de Saini-Malo iI y a trois jours. li Ne Ex. 36. Traduceli In limba romanii:
VOlls derangez pas de porter rna valise. Je me charge de eeta. II II a reussi Ie pre.-
mier au bachol. Toute Is fa mille a etc contenfe de uia. Nalls avons commence l'etude du fran~ais et nous en sommes au pronom per~
sonlle!. - Elle t'a offense, mais tu ne lui en veux: pas. - Faites attention'
Ex. 33. Substitlli/i complementuilli din urmiitoarele propozilii Un.faux pas.et ~·e.n est fait de nOlls ! - VOllS savez bien que j'ai de Ia patience,
pronumele adverbial corespllnziitor: ~aJs cette f01S-CI c en est trop J J 'en ai assez dese.s impertinences. - Depechez-vous
Mangez de 18 saupe. Offrez des biscuits. 11 faui e~ finir. une fois pour toutes, avec ceUe desagreable affaire. - II s'e~
Buvez du champagne. Ajoutez du lait. prendra a nous de tout c~ qui pourra arriver.
Coupez du pai 11. Faites du sport.
Versez de l'eau. Achetez des boucles d'oreilles.
Tranchez de la "iande. Apportez des cerises. Ex. 37. Riispunde/i afirmativ, apoi negativ, la urmiitoarele intre-
v

ban, fOlosind pronumele adverbiale corespunzi'itoare:


Ex. 34. Trallsformafi propoziliile de mai jos folosind pronumele
personal $i pronumele adverbial: Vont-ils au cinema? Etais-tu en c1asse a 8 heures ?
/ Donnez-moi du pain. - Donnez-m'en 1- Je vous en donne. Arriverons-nous a temps au thea-
Model " Donnez-Iui du pain. - Donnez-lui-en. - Je lui en donne. tre ? Consentez-vous a venir avec moi ?
Offrez-moi du the. Cueillez-moi des fraises.
T'ont-i1s invite chez eux ? Repondront-i1s a notre invitation?
Versez-moi du yin. Faites- moi des frites.
Pensez-vous avos examens ? Pariicipez-vous a cette reunion?
Resies-tu longtemlls Ii la biblio-
PrCtez-moi de I 'argent. Donnez-moi de )'eau.
Envoyez-moi des cartes illustrees.
theque ? Les valises sont-elles sou(la banquette?
Apportez-moi du cafe. Viendrez-vous a notre seance? S'opposent-i1s Ii ton depart ?
Ex. 35. Riisplllidefi afirmativ la urmiitoarele InlreMri folosirul
prollumele adverbial illso/it de cuvintlll sau grupurile de CIIvillle dintre Ex. 38. Inloeuili complementele cu pronumele adverbiale cerute de
paranteze: sens. Trece/i apoi propoziliile ob/inute la formele interogativd $i
nega/ivii:
Model / Combien de crayons voulez-vous ? (dix).
" J'en veux dix. Je va is au theiitre.
Combien d'cludiants y a-I-i1 dans volre groupe? (15). Model Oui, j'y vais; mais eux, ils n'y vont pas.
Combien de Iivres emporterez-vous ? (quelques-uns). { Y vas-tu, ioi aussi ?
PRONUMELE POSESI\' 201
200 MORFOLOGIE

PRONUMELE POSESIVE
NOlls pensons a ce concours. Nous arriverons Ii temps a la gare. (I.ES PRONOMS POSSESS/fS)
Je songe aux V3cances. Je suis invitee it ceUe f€ote.
Nous serons au stade is 6 heures. NOlls renone;ons a faire du ski.
J'ai participe it ceUe competition. J'ai rerIechi a ce que tu m'as diL
Ah! soupirait Paul. quand j'aurai rna charnbre ...
Et rnoi, la mienne.
E lie sera propre, ta cha mbre !
Ex. 39. 1nlocuili grupurile de cuuinte dintre paranleze cu pronu- Plus propre que la tienne (J. C 0 c tea u).
mele aduerbiale corespunziitoare, efectuind modificiirile ce se impun:
§ 173. Cuvintele la mienne, la tienne, care lnlocuiesc. In acela~i
Its devaient passer une semaine (8 Paris) (P. Gam a r r a). - La question timp. ~i numele obiedelor posedate ~i pe cele ale posesorilor, se
elail pose. nalurellemenl el Rieux r~pondil nalurellemenl (a celte question) nu rnesc pronume posesiue. .
(A. Cam us). - II s·agila. rougil. voulul ajouler quelque chose. mais iI Pronurnele posesive au forme diferite In func\ie de persoana ~1
ne se detida pas (a ajouler quelque chose) (R. (It. duG a r d). - Ce jardin ? nu rniirul posesorilor, genul ~i nu rniirul obiectelor posedate.
j'ai peneir. une lois (dans ce jardin). II esl Ires grand el Ires silentieux el I'on § 174. For rn e I e pronumelui posesiv slnt:
peul marcher longlemps (dans ce jardin) (H. de R:. g n i e r). - La caleche
a reparu. Je voudrais bien distinguer les visages des deux: femmes Qui sont (dans Un singur obiect Mal multe obiecte
Num.lir
la caleche). Mais. je ne puis parvenlr (a cela) (A. F ran c e).
Pers.

Ex. 40. Traduceli in limba francezii: posesori I1\;ISC .


I fern. rnase.
I (em.

Trebuie sa cistigam acest concurs; este tn joe onoarea fColii noastre. - Lasa-l 1 Ie mien la mienne les miens les miennes
pe Paul sa aleaga mingea. deoarece el se pricepe foarte bine. - Maria a procedat Un les tiennes
posesor 2 Ie tlen la Henne les tiens
gr~it de la inceput ~i rna mir de aceasta, fiindea ea, de obicei, procedeaza bine,
cu mull lact. - Era lume multii la sladion. 3 Ie sien la sienne les siens les siennes

1 Ie notre la notre les notres


Ex. 41. Reformulali frazele urmiitoare substituind grupurilor de Mai mul1i
cuvinte subliniate pronumele aduerbiale cerute de seils: posesori 2 Ie votre la votre les voires

3 Ie leur la leur les leurs


_ Je voudrais aller au zoo. Voulez-vous venir ave<.' moi au tOO ?
- Ces f1eurs sont tres belles; donnez-moi des Ileurs pour rna mere. Ob,r;. a) tn timp ce ddjectivul posesiv insote~te substantivul p~ care il deter-
fous tes camarades vont au stade. Va, toi aussi. au stade. mina (rna chambre), pronumele posesiv inlocuie~te un substanhv precedat de·
fu aimes ce gateau? Voila encore un morceau de ce gdteau. un adjectiv posesiv (Ia mienne - inlocuie~te p~ rna cham~r~). •
b) Pronumele posesive stnt precedate de arhcolele hot ante (Ie, la, les. Ie-
II y aura des rIeurs. tant de fleurs que vous voudrez. mien, la n6tre. les It!ur.<;\*. Ele capaUi genul ~i numarul obiedelor posedate-
Ne pensons plus a cela. veux-tu? indiferent de genu1 posesorilor.
Tn n'as jamais menti; je suis stlr de cela.
Si vou! voulez aller au cinema. atlez au cinima, je ne vous empeche pas • $i in Iimba romana, pronumele posesiv este insotit de articolul posesiv-
al meu, (1 noastra, ale lor.
d'aller au cinema.

, ~ - . - . . --.- - - - - --
202 MORfOLOGIE PRO~I..i:'>IELE PQSESIV 203

La cllambre de Jean ... la sienne. Lui auss! parle fori, comme presque fous les miens (P. He-
Les cravafes de Paul ... les siennes. rio t). .
c) La persoanele J ~i a II'a plural, fie di. este vorba de un singuf obiect, fie ca Les notres elaienl partis deplHs 10llgiemps.
oeste vorba de mai multe obieC'ie posedate, proflumele posesiv are 0 singura forma b) Lam a s cui i. n sin g u I a r Cll sensu I de proprietate,
'(in ultimul C31 primind numai semnul pluraluTui 5):
de bunuri ce ne apar\tn: .-
Ie (la) noire les notres II l1e revendiquail que Ie sien (ce era al sa[[.). . .
Ie (la) votre Ies yutres A chaCllll Ie sien (fiecLlruia ce esle at SUIl, ce t se cuvt~e~. •
in timp ce adjectivul posesiv are dOll:]: § 177. Pronlllllele posesh' poate indeplini, in propozl\le, urma-
noire (frere) nos (frrres) toarele func\ii : I . .
votre (soeur) vos (soeurs) Sub i e c t: Ton ami pari pour la mOlllagne, e mien tra
d) Pronumele posesive Ie (la) notre. Ie (Ia) yotre pri mesc accent circumflex pe
-6, in timp ce adjecfivele posesive notre: votre nu primesc acest accent. a la mer, ,
N u m e pre d i cat i v: La valtse qu t appor at e a
, 'I I 'I '1 t'l
e) Sa nu se confunde pronumeie posesiv Ie leur (precedat de articol) ell adjec- la votre. I .,.
'tivui posesiv leur (valise). care iJlsote~te un substantiv. sall ell pronumele per- Com pie 111 en t d ire c t: DOlille-moi 1011 sly 0; J at
'5onal leur (je leur parle), care insote~te un verb. Acesta din urma nu pri me~te
niciodata semnul pluralului. oublii! Ie mien a la maisoll.
f) Prin conlraciarea prepoziliilor a ~i de ell articolele Ie ~i les se ob/in urnul
Complement in d 'lrec t : Je parlerai avOS amis
ioarele forme: aillsi Ifu'aux leurs. . . D _
au mien, au lien, au sien, au noire, au t'otre, au leur Complement circumstantial. ansmaser
du mien, du lien, du sien, du notre, du vOlre, du leur vietle it !J a beaucoup de choses; dalls la tienne UIl'!J a presque
aux miens (miennes), aux liens (tiennes). aux siens (siennes) rien. d At
aux noires. aux vti/res, aux leurs A t rib u t: Les chambres de leur appartemenl et u no re
des miens (miennes), des liens (tiCIlIlCS), des siens (siennes).
des /lolres, des v6tres, des leurs so1l1 gralldes.

EXERCITII
INTREBUINTAREA PRONUMELUI POSESIV
(L'EJfPLOr DU PR.ONOM POSSESS/F)
Ex. 1. Illlocuili subslalllivele !nso/ite de adjective posesive cu
pronumele posesive corespullzii foare:
§ 175. Pronumele posesiv inlocuie~te, in general, un substantiv
,deja exprimat, precedat de un adjectiv posesiv: / C'est mon mouehoir.
Mon pere est professeur, Ie tien esl ingeniear (tOil pere). Model "C'esl Ie mien.
Ce /Ie solll pas ses pensees, ce sonl les notres que Ie poete fait chanler
en nous (nos pellsees) (A. F ran c e). son timbre
sa photo
II !~nl:;~r:et II :~nv~~~~er h
notre chambre \'otre appartement leur eiectrop one
§ 176. Pronumele posesiv poate inlocui ~i un substantiv care
~l-a fost exprimat mai inainte: Ex. 2. Reluali exerciliul precedenl Irec1nd subslantivele la plural:
a) Lam a s cui i n pi u r a I, cu sensu I de parinli, prieteni, Ce sont mes mouchoirs.
jovarii~i do idei, de lupta: .Mode! / .
""-Ce sont les mIens.
2()'! MORFOLOGIE
PROMUMELE DEMONSTRATIVE 205

3. Substituiti
Ex. posesive
tivele intdritepronumelo
. r persona Ie eu nuanla" posesi':ii adjcc- Ex. 7. Complelati frazete de mai jos Cll adjectivele sau pronumele
, apol pronumele poseslVe corespullziitcare:
posesive, potrivile, dupa caz:
MOOf/I: Ce stylo est a moi. /C'esf mon ~tylo Ii nwi. S'il n'a pas de place. je lui cederai ." II a oublie ". parapluie; est-ce que VOllS
"'-C'est Ie mien. aVez pris ... ?- NOllS avons fini ... lecrons; eux, ils n'ont pas encore fini ... -
Co ballon
. es t a• t 01.

/1 Cette IIw ntre est it elle Je boucle ... valise; Marie boude ... - Je n'ai pas ... sac a main; pr@tez-moi ...
Cette bJ:yclette ,est a nous. Cet album es1 it cux. . _ Je I'ai apporte." livre; rendlj-moi ... - Ce gar~on soigne beaucoup ...
eet eorner est a vou~~. I Cette vOiture
- est it elles. cahiers; son cadet De soigne pas trap ... - Ma montre marche bien. Monsieur,
Ex. 4. Reillati exercifiul precedent treeind substantivele la plural: est-ce que ... marche aussi bien que ... ?
Model: Ces stylos sont a moi. /Ce sont mes stylos d moi. Ex. 8. Completati frazele Cll pronumele posesive indicate inlre
"".Ce sont Ie,; miens. paranteze:
Mon Frere a eire non seulement ses souliers mais aussi ... (I pl.)
d//;xd,:~p~ nlocuiti sub~ectele propoziliilor date cu cele din coloalla Prends ce paquet dans Ion sac; dans (I sing. ) il n'y a plus de place.
ronumele ap'osela~ comp emen~ele precedate de adjective posesivc eu Ma soeur cadetle brode. landis que (II sing.) tricote.
P slOe corespunzatoare: '
Donne ton livre it Paul; it a oublie (III sing.) it la maison.
Model /Je corrige mon dl!1JOir (nous). Nos camarades preparent Ie cone-ours de mathematiques; (III pI.) preparent
"'.Now; corrigeons It> n6t'rJ. celui de litterature.
naus Pourquoi avez-vous pr~le vas patins a Viclor et a Andre? Oil sonl (III pI)?
Je prendrai mon parapluie. J'ai ecrH une leUre a roes parenls. Esl-ce que tu as ecrit a (II sing.)?
iI (ell e)
Je cherche mes lunettes.
VOllS ~:olre enfant est aussi g•• tiI que (III pl.)
J 'ai rempli rna fiche.
lu
J'aime mes parents.
ils (elles)

se ~;id ~~l:locUit~ sllbstantivele precedaf~ de adjective posesim care PRONUMELE DEMONSTRATIVE


paran eze cu pronumele poseslVC corespllll:i:Moare: (LES PRONOMS DEMONSTRATlfS)
a) Ta soeur est en douzieme' (m ) t .. ,
ingenieur; (notre oncle) est .' . ~ soeur es en dlxleme. - Son oocle est
que (vos grands- arents _ mecamclen. - N.os grands-parents sont plus ages Monsieur Thibault avait conserve toutes les lettres
radio) _ Est c: )', Son poste de radIO est meilleur que (ton paste de· d 'Antoine, toutes celles de Jacques, et il les rangeait
, I . I . que sa Jupe est beaucoup plus longue que (rna jupe)? - J'irai
a a mon agne avec mes amis t d' '. sous une rubrique commune: Lettres des enlants ." Jenny
Leur J'ardin est l b ' an IS q~e ~('s freres Iront avec (leurs amis). - regarda sa mere et comprit que cel\e-ci souhaitait une
p u~ eau que (notre Jardlll).
" ne) comprend explication ... Ne soyez pas comme ceux qui se croient
sesb) 'd' (A F pas loutes nos lees;. d' . nous ne comprcllcns pas toutes
m31S quittes parce qu'ils ont I ait lace a un devoir diificile,
( J ees • ran c e) Et I .,
espoir) (G A 0 I J j eur espolr n est pas moins fort que (mo:1
n'aime . 1 •-
n a I r e). - (~\on chat) ne mange pas les sOl.'ris; il
et negligent Ie devoir immediat, celui qui est tout pres
d'eux (R. M. duG a r d).
lesautr~~reann~~t ~ Qe:~ rO::~i:n~e ~~~s:, m;o~p~n:~ns), ~isUi'~ime ~ien qu~
comme (votre I • e, n lemperament § 178. Cuvintele celles (acelea) , celle-ci (aceasta) ceux (aceia),
{H. T roy a I:mperament) ne peut pns s'endormir apres un premier livre celui (acela) , care tin locul substantivelor let/res, mere, hommes,
devoir, deosebindu-le de altele, sint pronllme demonstrative.
206 MORFOLOGrE rRO~1UMELE DDIQ:-':-STRATlVE 207

§ 179. Forme: Pronumele demon5trati\'e prezint ii dou a rinduri Obs. Cind pronumele demonstrativ este inUirit de cuvintele seul sau .",Ieme,
de forme: simple ~i compuse, sau esle despar\it de pronumele relativ ,printr-un fr~gment de propozl\le, se
folosesc formele compuse ale pronumetUl demonstraltv:
Celle-Ia seule qui sera sage aura pour recompense line poupee.
Sillguillr Plural Ce roman est celui-Ia mime que je chere/wis.
For nl!

I !nose. I fem.
I 'ncutru
I mase. I fem. 2) D e pre p 0 z iIi a de (mai rar de aite prepozijii) :
I'art grec n'esl pas WI art de solitude, mais celui d'une commu-
Simple ce Ilui I crelle I ce (c') cleux I clell., 1 nion avec Ie cosmos (A, M a I r a u x),
Les chambres des enfants se Irouvaient toul ell haul; au dessous,
Compuse / de apropiere celui-ci ceJle-ci ced
la chambre de lila lanle et celle de mall oncle (A, G ide).
ceux-ci celles-ci
"'de depart.re celui-Ia celle-Ia
De ces deux articles celui sur Apollinaire est plus illieressant.
eel. (r') ceux-lit. celles-Ia
J'aime ces chapeau.~; j'acheterai celui ii ruban gris,
Obs. a) In limba fran~eza contemporanli., pr~:mumete demonstrativ,poate Ii
Obs. a) Pr0!lumele demonstrative simple au in componen{a lor formele tonice urmat chi<lr de un adjectlv. sau de un parltclplu (prezent sau trecut),
alle,pronumelUi personal de persoana a III-a (lui. eLle, eux, elles): celui, cel/e, ceux, Voila deux gros souliers pareils it ceux trouves la-haut (G. B ern an. 0 s).
ce ,es. b) Cind nu se refera la un substantiv exprimat, pronumet;,,?emonstrahv se
b) Pronumele d:n:t0."str~t.ive. c?mpuse se formeaza din cele si mple. intiirite de rolose~te numai pentru persoane, Cll sensul de "omul, oa.~enll ;
adverbele de Ioc (I (ici-atct) ~l la (acolo). de care sint legate pdn liniut5.
Celui qui ne V'lit pas s"appelle aveugle, "
c) In facmele compuse neutce. adverbele ci ~i Iii. fae corp camun ell pronumele: Ceux qui vivent ce sont ceux qui luttent (V_ Hug 0).
cecl, eela.
d) Tn pronumele neutru ata, adverbul i.~! pierde accelltui grilY. Forme compuse:
§ 181. Pronumele demonstrative eompuse se folosese:
I) Pentru a desemna fiin\e ~i lueruri ee se aila In lala oehilor
INTREBUINTAREA PRONUMELOR DEMONSTRATIVE oo~tri, pe eare Ie putem ariita ~i care se gasesc: , '
(L'EM PLOI DDS PlW .\"O.l1S D f: ,\lONSTR.A TIFS) Lad i s tan t e d i fer i t e (marcmd apropterea ~i
depiirlarea) :
Forme simple: Cet enfant est plus sage que celui·11I (cet enfant.III).,
De ces dellx 11laiSOIlS, celle-ci est plus belle que celle·la. . •
,§ 180. Pro~u~ele demonstrath'c simple nu pot fi intrebuinjate De /OIlS les til eves de cellc classe, ceux·ci sont les plus appltques.
slngure. Eleslllt Inloldeallna urmate, f'lr" a Ii legate prin Iiniujii, de: Lad i s tan j ii ega I a (marcind preferinta, alegerea) :
I) Un p ron u mer e I a t i v (qlli, que, doni): J'aime loules ces chemises, 11lais je pfl!fere celle·ci.
Nous ne somllles plus avec ceux qui veulent posseder Ie monde, De lOllS ces chapeaux, je choisis celui·lit,
11lais avec ceux qui vellient Ie changer (aceia care), (J. P. Cind exprimii alegerea, pronumele de a propiere ~i eel de departare
Sa r t r e). se pot folosi unul In loeul aituia,
Faites enlrer lous ceux que vaus Irouverez dans Ie jardin (aceia 2) Pentru a desemna fiin\e ~i lucruri ee nu se ami tn faja noastr~;
pe care) (H, de M 0 nth e r I an " In acest caz, adverbul ci mareheaza ultimul tennen menjlOnat m
Ce n'etail pas moi celui doni on par/a it (acela despre care). Iraza, iar III, pe eel exprirnat inainte:

- -
PROMUMELE DEMONSTRATIVE 209
208 MORFOLOGIE

Dad Yocala ,care urmeaza este a, se va serie Cll sedita ~':


L 'ouvrier. et Ie payson sont utiles II la societe: celui-ci (Ie l;'. it< plus fori que rnoi (E d. B 0 U r d e I).
payson) tra~allle Ia terre, celui-Ia (I'ouvrier) travaille dans l'usine. C"Qurait ete Ires bien.
b) Pronumele ce poate fi subiect ~i al altor verbe, ca: devoir lire, pouvoir eire.
Les poeres et Ies pommes sont de bons fruits: celles-ci (Ies pommes) sembler:
sont beaucoup plus recherchees que celies-liI (Ies poires). Ce dolt itre notre train. Ce doit itre vral.
Ce peat itre uti It.
YJa~::ia aJi:~':::.~"i:l1dependent, pronumele demonstrativ poate avea ~j sensul de Il n'y a Tien a remarquer. ce me semble.

La m~ere avaif fait f~nt de ~epr~'clze5 a rentan! que celui-ci n'uvail pu rien dire. B -- 1nsolit de lln pronume relativ cu care formeazii un tot:
1iV~ c~pl~1anu se rei fedra la 0lf(lint~. sau Ja un Illeru anumit, pronumele demonstra- ce qui, ce que, ce dont (ceea ce):
sensu e unu unu), altul (al/ii):
Ce qui m'inUresse, c'est d'etre un homme .(A. Cam us).
Ceux:ci viennent. (eux-Ia s'en valli (unii .. ' a/Iii) C'est drole ce que til m'as ditll propos de RIchard (M. A c h a r d)_
• sL~Il.eIIPar(Bceux.ci (unii). blO.me par ceux-', (alta). vous me ,-'oyez ell/in elabli
a et.'l e e a u mar c h a is). II faut faire ce dont on a ele charge (acellucru cu care ... ).
(J. A n 0 u I I h)
§ 183. Pronumele neutru ce se mai folose~te in expresii, ca:
INTREBUINTAREA PRONUMELOR DEMONSTRATIVE NEUTRE ce disant (spunind acestea), sur ce (zictnd acestea, dupa aceasta).
(L'EMPLOI DES PRONOMS DEMONSTRATIFS NEUTRES) Et sur ce, Ie renard s'en fut (se dus~) en re,muant ~a.Ionglle gueue.
Et ce disant, dame hirondelle s'enfult alors a ttre-d aIle (ca vmtul).
§ 182•. Forma simpill.: Ce (C') reprezentind un lucru 0 fiinlii 0 C'EST ••• QUI ~i C·EST ••. QUE
propozille, se folos~te: " § 184. Loculiunea c'est Intarita de pronumele relative qui~ 9/~e
A - Singur, ca subiect al verbului etre: c'est ce sont ce fut ce se folose~te pentru a scoate in evidenla diferite parli ale propozlt1eI'
f~rent, ce s~ra, .ce seront etc., avlnd ca nume predicativ u~ subst~n­ J. C'EST•.• QUI, CE SONT... QUI scot in evidenla subiedul
tIv, un adjectIv, un pronume: propoziliei plasat Intre cele doua elemente ale expresiei:
C'est merueil/~ux. C'est admirable. C'est splendide. Paul va II l'ecole - - - C'est Paul qui va II l'eeole.
Ce sont mes IlVres. C'est Ie livre de Victor.
C'e~t moi (toi, lui, elle, nous, vous). Ce sont eux (elles).
Daoa subieclul este exprimat printr-un pronume personal, se
vor folosi formele ton ice in locul celor atone:
Ca sublect al verbului etre el se poate folosi de asemenea:
. ~). ~entru a relua un subiect exprimat (de regula printr-un Je fais Ie menage - - C'est moi qui fait Ie menage.
Infimhv) Tu iras a Ia gare _ _ C'est toi qui iras II la gare.
Vivre, e'est agir, apres tout (R. M. duG a r d) H apprend Ie franrais _ _ C'est lui qui apprend Ie fran~ais.
Defendre sa patrie, c'est un devoir. . Locutiunea C'EST riimlne neschimbatii chiar daca subiectul este
Creer, c'est tuer Ia mort (R. R 0 I I a n d). la plural:
. b) Pentru a anllnta subieclul care urmeaza (Ia acest caz intervine Nous allons au cinema ---+ C'est nous qui allons au cinema.
~I qu~): Vous avez raison ----. C'est vous qui avez raison.
C'est une chance que de se rencontrer. Cind insa subiectul este-exprimat printr-un substantiv la plural
Obs. a) Pronumele ce se elideaza in rata unei vocaIe: c'est, c'elail: sau printr-un pronume personal de persoana a III-a plural, c'est
. . C'es! bon! e'e/ail /a memt chose. C'en est fait de nous (s-a sfir<::it devine ce sont.
cu nOJ, s·a ZlS cu not). Y
14 - Gram:nica limbii france.ze
210 MORFOLOGIE 211
PRONUN,ELE DEMONSTRATIVE

Les eli~ves ecrivent leurs devoirs _ Ce sont les elevesqui ecrivent leurs 'd Ie doua lucruri sau doua idei:
devoirs. I) Pentru a desemna), o~u,n~n. u~el~ est ii lui (cet/e chose-Iii).
lis viennent chez nous Ceci (cet/e chose-ct es a Ot,
~ Ce sonteux Qui viennentchez nO!ls. I te mai rreevent forma tela:
Elles jouent du piano - - Ce sont elles qui jouent du piano . Obs. Cind este vorba de un si~gur l~cr~. s~ f~ ~s~~ An 0 U i I h).
Tu ne t'aUendats pas a ce a, lCt~. • \ a u r 0 is).
Obs. Verbul se va acorda tntotdeauna eu subiectul resrectiv in numar ~i Je 5uis content que cela vous pimse- (A. /t
persoana: C'est moi qui vais a la gare. C'est nous qui allor.s a Ja poste.
2) Pentru a anun\a ceea ce urmeaza (ceci), sau pen t ru a aminti
2. C·EST. •. QUE, CE SONT •. QUE scot In evidenjii un com- ceea ce s-a spus (cela) :
plement:
J'aime mon frere - C'est mon frere que j'aime. Retims bien ceci: il faut etre prudent.
/I offre une fleur i\ sa mere _ C'est a sa mere qu'it offre II faut etre prudent: reliens bien cela I _
ulle flellr. f I ~t sub forma pres,=urtata ~a:
Nous par lions de votre ami _ C' est de votre ami que llt>Us Obs. a) In limbaj familiar. eela se 10 ose;a; C;:a y esll C;:a sllilil/
parliolls. ~ui. c'est fa. Commen ~a ~ 't? (J Rom a ins).
Vous Ie conduirez i\ la gare_ C'est a la gare que vous Ie Combien ef.t-ce que fa me cou/erat . lei l'a serait ie camblel
cOllduirez. II ne manqlleraf'1 PIus que ..Y a> par exemp (E y )
d. B 0 U r d e t .
Il viendra demain _ C'est demain qu'it vielldra.
~a nu se eIideaz5. inaintea unei forme ~er ba1e ~are Ancepe
1
eu vocala:
Gnd complementul este exprimat printr-un pronume personal,
sc folose~te forma tonica a acestuia: Ca altai! bien. 4;a arrwe. «;a... "a. I) eu adverbul de loc fa
b) Sa nu se confun de pronumele 'a y (fara accen
Tu me regardais _ C'est moi que tu regardais.
Je te donnerai ce livre - C'est a toi que je donllerai ce livre. (ell accent): . .. I d colo colo) sau ell interjec(ia fa:
Vous Ie (Ia) cherchez ---+ C'est lUi (elle) que vous cherchez. It aUait fa ct lat (tCt CO,O, e. 'moutons! (Ei bine ... hai ... ).
C;a. ret1enons a nos
Gnd complementul este exprimat printr-un substantiv la plural
sal! printr-un pronume personal de persoaua a IIJ-a plural, c'est
se schimba In ce sont:
EXERCITII
J'altends mes amis __ Ce sont mes amis que j'attends.
Tu les rencolltreras au theatre -.... Ce sont eux (elles) Que tu . "I rOllt/mele demonstrative po-
renconi reras au theatre. Ex. 1. Comptetati pro,;ozt1tt e . ct t pdate in coloana dill dreapta:
trivUe, folosind, rind pe find, cuvtn e e
Ohs. Yn limba romana reliefarea subiectului sau a compJE:'mentului se realizeaza
de regula, prin intonatie ~i prin trecerea partii de vorbire la inceputul frazei: Void rna chambre et ...
t
rna soeur
C'esl lui qui a apporl. Ie paquet. - (EI a adus pochelul.) Mes gants sont aussi chauds que ...
Pierre
C'esl a lui que i'ai donne Ie livre ... - (Lui i-am dat pacheluf.) Je brosse mon beret et ": .
mOIl frere
Vos chaussettes sont aussl fines que ... de
Forme compuse: CECI, CELA mon cousin
Montrez-moi vos photos et ...
§ 185. Formele compuse ale pronumelui demonstrativ neutru se
~on chapeau est plus elegant que ... Marie
mon ami
folosesc fara nici un detenninativ: Je eire mes souliers et ...
Votre serviette est aussi belle que ...
212 MOltFOLOGIE
PRONUMELE DEMONSTRATIVE 213

Ell. 2. 1nlocui/i, rind pe rind, subiectul ce savant cu cele date Ex. 6. Completali frazele date folosind pronumele demonstrative
in coloana din dreal'ta, efectuind modificiirile ce se impun:
$i gradele de comparalie indicate intre paranteze:
cette ouvri~re
-qui a obtenu les meilleurs resuItats / Cet enlant-ci est sage (aussi).
Ce savant est celui - que nollS admirons tant ces medecins Model " Celui-/a est aussi sage que celui-ci.
{ - doni vous avez parle ces sportives
Ces f1eurs-ci sont belles (moins). Ce be'et-Ia est beau (plus).
eet ingenieur
Ce vendeur-Ia est poli (plus). Ce pneus-ci sont neufs (moins).
Ex. 3. Substituili substantivelor subliniate pronumele demonstra- Cet elecfrophone-ci est bon (aussi). Cette balle-I. est dure (plus).
tive corespunziitoare: Ces cahiers-la sont soignes (moins). Ces ritlettes-ci sont attenUves (aussi).
NallS avons sauve la vie de /a !illetle qui etait mala de. Ex_ 7. Reformulati inlrebarea In locuind .co",!plementul direct pre~
J'ai rencontre I'enfant que ie cherchais. cedat de un adjectiv demonstrativ cu cele. tndlcat~ .In coloane, apol
- Aimez-vous la "Ballade de l'homme qui chant a dans les suppJices" ? riispundeli folosind pronumele demonstratIVe potrlvlte:
- Comment s'appelle Ie failleur dont vous m'avez parle?
/ Aimez-vous ce tableau?
Premier prix aux ~leues qui recevront de tres boones notes. Model
" Non, je n'aime pas celui-ci, je prefere celui-llt_
Les meubles que vous avez acheles sont plus soli des que les notres.
Apportez-moi Ie livre dont fai besoin et pas un autre. voiture gants
Mes amis qui m'ont accompagne a la gare, m'ont souhaite "bon voyage". immeuble sacs a main
boucles d'oreille chaise longue
Ex. 4. 1nlocui/i substantivele subliniate cu pronumele demonstra- bracelet joujoux
tive corespunziitoare:
Le sentiment du devoir accompli et Ie sentiment de la reconnaissance donnent Ex. 8. Completati frazele de mai jos cu formele potrivite ale pro-
une grande satisfaction. - II aurait risque sa propre vie pour sauver la vie de numelui demonstrativ:
son ami. - II a re~u mes felicitations en ~me temps que les felicitations de ses Pierre et Andre sont eieves en neuvieme: ... a 16 ans, ... a 17 ans. - Nous
admirateurs. - Votre chambre n'est pas pr@te; installez-vous dans la chambre admirons des blouses et des chandails: ... sont en laine, ... sont en soie naturelle.
de Marie. - Voyez-vous ces sentiers? Ce sont les sentiers' qui menent a la source - J'attends Marie et Louise: ... doit venir plus tat que _.. - Notre voisin
thermale. - Vois-tu reUe femme qui vient d'entrer? C'est la femme dont je regarde ses lilies et ses nieces: ... jouent au bailon, ... sautent a la corde. - D~ns
t'ai parle, la femme que resUme tant, c"est rna mere. - NOllS adressons notre notre groupe it ya des garc;ons et des rillettes: _.. sont plus sages que ... - RaclOe
appel a taus Its hommes qui aiment la paix. et Moliere sont deux ecrivains classiques: ... a ecrit des comedie<:;, .. _ a ecrit des
tragedies.
Ex. 5. 1nlocui/i complementul direct cu cele indicate in coloane
folosind - in partea a dooo a propozi/iei - pronumele demonstra: Ex. 9. 1nlocuiti punctele cu forma simplii a pron~mellfi dernon-
tive corespunziitoare aces/ora: strativ neutru Insotitii, dupii caz, de pronumele relatIV qUI sau que:
Model / Prenez ce ballon-cl el non pas celui·hi (cette etolle-I')_ Je sa is ... je dis (M. D r u on). - J'ai dit tout .. _ on peut dire (L. A ~ a.•
" Prenez cette tltoffe·la et non pas cellt-ci.
go n). - C'est precisement ... je n'ai point ra;t (A. F ran c e). - Ell. dlSalt
ces cravates-ci ceUe mentre-ci
_.. elle pensait et lalsait ... elle disait (M. M 0 n a d). - 11 n'entendait pas la
cet encrier-la ces mouchoirs-Ia
moitie de ... se disait (L. A rag 0 n). - Donnez·moi ... vous m'avez pro-
ces boutons-ct eet appareil-ci
mis . - NOllS avons fait ._. nous avons pu (A. de St.· E x u per y).
ce savon·la ces bretelles-Ia
Fais .. , tu voudras.
214 MORFOlOGIB
l"RONUMELE RELATIVE 215

Ex. 16. Scoatefi In evidenfii subiectele sau complementele subliniate Ex. 14. Completali fraule de mai joscu formele compuse ale pro-
folosind expresiile: c'est ...qui, c'est ...que: numelui denwnstrativ neutru:
jHodel / Murnan prepare ,les ,repas. Est·C'e vous qui me dites ... 1 Tu ne peux pas comprendre ...
"'" C'est marnan qw prepare les repas. Ne parllons plus de •.. I Est-ce une etoile "" ou un phare?
Je suis ton meilleur ami. Tu iras avec moi au stade. Savez-,ous ce que ... signifie? 11 me semble que j'ai deja vu ...
Elle desire ce chapeau. NOlls rentrerons a pied. .. . ne vous tente pas? Des qu'jJ eut dit .... it se mit a rire .
VOllS irez en France. Ils ant femporte Ie prix.
II est Ie premier de sa classe. VOllS pensez toujours a moi.
Je vous ecrirai une leUre. Le profes~eur nOllS accompagne au musee. PRONUMELE RELATIVE
lis arriveront it midi, Ellt a ete la plus brave de toutes. (LES PRONOMS RELATIFS)
Ex. 11. Scoateli In evidenlii mai Inm subiectul, apoi fiecare com-
plement In parte cu ajutorul expresiilor: c'est ...qui, c'est ...que:
Jean a re~u une lettre de Sf'S amis. II s'approche du bane de bois sur lequel iI avait
,\lon ami envoie ce paquet a ses parents. coutume de s'asseoir dans la belle saison, a I'heure
En ete, je vaic; au bord de la mer avec rna fa mille. au les oiseaux se taisent dans les arbres, et dont iI
II a passe ses vacances a la campagne, chez ses grands-parents. avait plus d'une fois partage Ie repos avec son ami, sous
Ie bel orme qui entendait leurs graves entretiens
Ex. 12. Folosind expresia c'est ...que, scoaleli ill et'iden/ii elemell- (A. Franc~)
lui impus de sensul frazei:
§ 186. Cuvintele lequel, au, dont, qui, care tin locul substanti-
HdI / II ne rellirera pas re soir; je ('attends demain matill. velor ballc, heure, orme, exprimate inaintea lor (antecedellte), sta-
, 0 (' "II ne rentrera pas C'e soir; c'est demaill matin que je J·attends. bi lind in acela~i timp legatura (relajia) intre aceste substantive
Je ne partirai pas a midi; je prendrai l'express de 18 heures. ~i propozijiiIe care urmeaza (propozijii relative), se numesc pro-
II ne va pas au theatre; iI voudraif aller au cinema. nume relative.
Nous avons re.;u volre lettre; elle est arrivee par avion.
11 ne pratique pas Ia boxe; il aime Ie tennis. § 187. Formele prolZllmeior relative:
Tu achetes ce roman? Je prCfere ce recit de voyage. Pronumele relative prezinta doua rinduri de forme:
Vous cherchez Ie eoupe·papier? VOllS Ie trouverez sur rna table de travail.
J) Simple: QUI, QUE, QUOI, DONT, 00.
Ne tapez pas ce texte a la machine; il doH eire ecrit a la main.
Aceste forme sint invariabile, indiferent de genul ~i numiirul
Ex. 13. Refacefi frazele eliminlnd expresiile: c'esl ... qui, c'est ... que: antecedentului (substantiv sau pronume) pe care il reprezintii:
C'est dans cefte belle maison que nous habitons. Les voilures (les Irams) qui passent roulent a grande vi/esse.
Vous etes sQr que c'est lui qui a ecrit ce devoir? Les garfolls (les til/eltes) que nous altendons vonl arriver.
Ce n'est pa5 a eux que j'ai voulu donner mon ballon. Ob$. a) Verbul propo2itiei relative introduse prin qui se acorda cu antece.
C'est a 7 heures 30 que VOllS commencez vos classes. (leniul in numar ~j perscana (v. p. 502).
C'est lui qui a ollvert la porte. - C'est chez ellX que VOllS allez? b) Tn propozi1iile relative in1roduse prin que (com pI. direct), participiul
C'est Ie ton qui fait Ja musique. - Ce sont eux qui demandent cela. trecut a1 verbelor conjugate eu avoir se acorda cu acesta:
J'ai re~u la lettre que 1u m'as erlVoyef!
216 MOIlFOLOGIE l'l\.O"UMELE IlELATIVE 21T

2) Compuse: LEQUEL, LAQUELLE, LESQUELS, LESQUELLES 2) Complement cu prepozitie, referindu·se. in gener~I, la per-
soane (II qui , de qui , avec qui, sur qui, sans qUI, par qui.
Aceste forme s!nt alciituite din adjectivele interogative quel, •• chez qui etc.:
quelle, quels, quelles, precedate de articolele hoUrlte Ie, la, les.
Variabite, ele se acordii in gen ~i. numar cu antecedentul respec· C' etaienl deux pensiollllaires a qui lila
mere, Ie soir,.
tiv: Irempait la soupe (J. G u e hen no).
Donne·moi Ie verre dans lequel tu as verse de l'eau. Elleressemblail aSOil pere pour qui elleavait de La sympathie
(A. F ran c e),
Voila la table devant laquelle it etait assis.
Precedate de prepozitiile de ~i a, lequel, lesquels, lesquelles Obs. aJ In acest caz. qui poate Ii inlocuit eu lequel:
se contractii d!nd na~tere formelor duquel, auquel, desquels etc. : Les paysans che'l qui (chez lesquels) nous sommes restes quelqu,s jours,'
Etes·vous contents des spectacles auxquels vous avez assiste ? etaient descooperafeurs.
b) Forma de qui poate ri inlocuiUi Cll dont, du~uel •. e,te. ."
L't/eve de qui (sau duque/. ~au doni) vous parilez eieut en dtxume.
Sln&,ular Plural c) In Iimba romana, pronumele relativ tn dati v este re!uat printr·u~ pronume-
rnasc. I rem. I masc. I fern. personal in acela~i caz: cdruia (careia) ii, cdrora lej tn IImba franceza, ac~t al
doilea pronume nu se exprl mi. Comparati:
latii copllul ellruia (Ii) dau 0 carte -+ Voiel I'enfant it qui je donne un lioft.
lequel I_quelle lesquels lesquelles
duquel de laquelle desquels desquelles latii fetita cll"ia (Ii) ofer 0 piipu!i! _ Voita ta fillefte A qui ;'off" unt
auquel • I_quelle auxquels auxQuelles poupfe.
Srnt prietenii (prietenele) carora (Ie) scriu 0 scri~oare ---+-Ct sont Its.
amis (tunies) a qui feeris une iettrt.
Obs. Toate aceste forme se seriu intr·un singur euvrnt. eu exceptia celor de ,..--------;
feminin singular de laquellet a laquelle, la care prepozitia nu face corp comun cu
pronumele. Atenjie:
I ciiruia (ciireia) Ii '-.. aqui \
dror_ Ie.. . /

B. Fiirii antecedent: qui poate fi :


INTREBUINTAREA PRONUMELOR RELATIVE SIMPLE 1) Subiect (cu sensul de celui qui - acela care), mai ales in
(L'EMPLOI DES PRONOMS RELATIFS SIMPLES)
proverbe $i maxime:
Qui va a la chasse perd sa place.
§ 188. QUI (care) se folos~te atlt pentru liinte cit ~i pentm Qui dert dine .
lucruri, cu ~i larii antecedent. Qui veut al/er loin, menage sa manture.
A. Cu antecedent (substantiv, pronume demonstratlv sau neho- 2) Complement direct (pe cine), cu unele verbe ca: pouvolr.
tarit) el !ndepline~te in propozitie urmatoarele lunctii: savoir, vouloir:
I) Subiect (care): Chaisissez qui vous volldrez. Amenez qui vaus pourrez.
L'homme (fa femme) qui parle est notre professeur. § 189. QUE (pe care, ce):
Les leaUers (ecoli eres) qui jouent du violon sont nos amis.
Celui (celie) qui arrive nous apporte une bOllne nouvel/e. Se lolose~te aut pentru fiinte cit ~i pentru lucruri, cu antece-
II y a quelque chose qui ne va pas. dent ~i fara antecedent:
~'
I
:218 MORPOLOGJE
I fRONUMELE RELATIVE

B. Fara' antecedent (ceea ce), el reprezintii defapt pro-


219

A. C u ante ce den t (substanliv, pronume demonstraliv),


el indepline~te, de regula, func\ia de: numele neutru ce neexpri mat ~i se intilne~te In expresii, c.a:
\) complement direct: advienne que pourra! (fie ce 0 Ii), coMe que coule! (orice ar II):
Regarde Ie balloll (la poupee) que je I'apporle ! Vaille que vaille! (oricit ar face I)
Je cOllllais Ie jeu/le homme (la jeune fiIle) que vous me pre- J'ai fail mOil devoir, advienne que pourra! (A. F ran c e).
sen!ez. § 190. QUOI (ce)
Ils 0111 choisi les places qu'ils pn'/eraienl. Pronume neulru, se folose~te numai pentru lucruri, cu antece-
On m'a offert des fleurs, mais ce n' elaienl pas celles que je dent sau fara antecedent, ~i indeplin~te func\ia de com p I e-
desirais. men t cu prepozilie:
Monlrez-moi s'il vous plait, ce que (ceea ce) vous avez achele. A. · Cu antecedent (pronumele ce, pronumele nehotarite
rien,quelque chose, 0 prepozi(ie):
Obs. a) Que 5e elideaza inaintea unei vocale:
C'esl justement ce a quoi je pensais.
Sa main jouait avec Ie petit agenda qu'i1 porfait toujours <;ur lui (R. M.
C'etait quelque chose a quoi il n'aurait jamais sOllge.
duG a r d). II me jela un regard sourian!, apres quoi il quitla la chambre.
Jl lui appor/ait une gravure qu'el/e desiraif ooir (M. Pro us t).
b) In Iimba romana. pronumele relativ in acuzativ este reluat printr-un Obs. Quoi nu poate avea niciodata antecedent un substantiv $i nu indepli.
lJlronume personal in acela~i caz: pe ca"'e iI (0, ii, Ie): in limba rrancezel. acest ne~te niciodaUi fUl1ctia de complement direct. In acest caz, el este inlocuit prin
.:al doilea pronume nu se expri rna: Comparatl:
ce que:
Je sais ce que vous voulez.
omul pe care ~ viid 1'Iwmme que jp vois
S2-lut e femeia ..pe care ~ v:id ta femme que ;e uois B. F li r a ant e c e den t, dupii voici, voila, c'es!, referindu-se
p { 03 menll pe care 1iil. vad J
,esa I ue " la pronumele ce neexpri mat:
{ les hommes que Je ClOtS
femeiJe pe care ~ nld les femmes que je vois Voila a quoi je faisais allusioll (ce a quoi).
Voici de quoi il s'agil.
C'esl par quoi je commencerai.
ii, / }
Atenfie: pe care ~.. que § 191. DONT (de care, despre care, al (a, ai, ale) caruia, careia,
{ It, ,
clirora). Se folose~te atH pentru fiinle cit ~i pentru lucruri (ambeb
/e genuri, singular ~i plural) ~i corespunde formelor precedate de pre-
pozi\ia de: de qui, duquel, de laqueJle, desquels, desqueJles.
El are intotdeauna un antecedent (substantiv, pronume demon-
:2) Complemen t c ircu msta n \ i a I de limp (dnd, in care):
strati v) ~i indepline~te in propozitie urmlitoarele func\ii :
Je vous ai reconnu du moment que je vous ai vu (in care). 1) Com pie men l i n d ire ct al verbului din propozitia
<I) Nume predicativ (care, ce): relativli (de care, despre care):
E~ vous croyez lout cela, enfanls que vous eies! (ce). J e vous confie ces enfants doni vous vous occuperez (de ces en-
Rlen ne faisait deviner en lui l' ecrivain qu' il altail devellir fanls).
(avea sa devina). Ne prenez pas ce livre; prenez celui dont on vous a parle (du
~'homme que j' etais, l'homme que je suis encore, apres IQut _ livre).
c est comme un germe enseveli (R. M. duG a r d). C'es! ce doni vous aviez besoin (de cela.)
1

.220 MORFOLOGIE I'RONUMELE RELATlVE 221

2) At rib u t (ai, a, ai, ale, carui, ciireia, ciirora): Lisez ce./ivre dans ies pages duquel vous trouverez Ies souvenirs d'enfance dt
l'auteur.
a) A I su b i ect u lui propoziliei relative: II a lu la piece a la 'in de laquell. son heros pre'ert triomphe.
J e connais ce poete dont les oeuvres viennellt de paraitre c) Dont poate fi n e u t r u cind are ca antecedent pronumelece sau un pfO·
(les oeuvres de ce poete). nume l1E>hoHirit (den, queIque c/wse): .
Je me suis procure ce dont j'avais luscin.
b) A I. <:,0 m pie men t u lui d ire ct din propozi\ia re-
lahva: § 192. 00 (in care, cind):
It elldossa sur sa blouse d'icolier Ull des grands Adverb de loc, OU se folose~te ~i ca pronume relativ, numai
manteaux don! t! rei eva Ie collet plisse( Ie collet du man!eau) pentru I u c r uri, lndeplinind In propozitie func\ia de CO m-
(A. Fo u rn i er). plement circlmstan\ial:
c) AI numelui predicativ din propozilia rei a- 1) Del 0 c (dans lequel, dalls laquelle, dallS lesquels, dans
tivii, exprimat prin: lesquelles) :
- Sub s tan t i v (ai, a, ai, ale, ciirui etc ....): Je portai ames teures line cllilleree de the ou (dans laquelle)
J'aime Ie professeur dont je suis Ie disciple (Ie disciple j'auais laisse s'anwllir Illl morceall de gateall (M. Pro u s t).
du professeur). Le jardin ou (dallS lequel) IlOIlS IlOIlS promenolls est plein de
A die c t i v (de care): fie Irs.
Il nous a montrlff Ie travail don! il etai! fier (fier de Une sorte de reflet colore floltai! dallS les chambres ou dallS
lesqllelles) I'OIl avail du allumer des lanternes (A. F 0 urn I e r).
r
son travail.)
Atenfie: J~ ca,zul 1n. care dont este atrihut al compiernentuJui direct sau al 2) D e tim p (pendant ieqllel, laquelle, lesquels, lesqllell~s).:
numel,ul predlcatlv exp!lmat printr-un subc;tantiv, ordinea cuvintelor direra de Vails SOllvellez·vous dll moment ou vous avez ell celie revela-
eea din 11 mba romana: tion? (A. Sal a c r 0 u).
Don! este. intotdeauna urmat de subiec!ul propozi\iei relative: NOllS avolls rerll sa letlre Ie soir ou /wus sommes alles all cinema.
Compara!l:
Le professeur a loue l'eieve dont il a corrige Ie devoir. Obs. oj Ou poate Ii precedat de prepozijiile de, par. JUSt/u",
II y a La une baie d'ou L'on ooit fa mer briller au loin (J. Rom a ins).
Profesorul a liiudat pe elevul a carui lema a corectat-o. Nous etions par'Ut'Ilus it La petite porte du potager par ou je l'avais vue sorti,
J'ai lu la poisie don! til es rauteur. (A. G ide).
Am citit poezia al direi alltor ~ti. Nota: Sa nu -se confunde pronumele relativ ou (unde. in care):
Obs. a) Dont capa~a val, 0 are par tit j v a dod 3fe ca antecedent un J'aime La chambre ou je trauail/e,
s~~tantlv la plural, I~r sUblectu) say complementuI direct din propo2.itia rela- cu adverbul de lac interogaliv ou ? (unde):
t1va sint expnmate pnntr-un adJechv numeral sau prinh-un pronume nehoOi-
rl! : OU travaillez-volls?
J'ai t·u un groupe de ieunes lilies dont quelqueS-lines etaient eludiantes. b) Insotit de verbe care cxprima originea. provenienta, d'ou este inlocuit
Tu lui as donne un demi~kilo de pommes dont il a mange Ia moitU. eu dont, cind este vorba de des c end e n t a unor per S 0 a n e:
Deoant l'univtrsile il y auait plusieurs hommes don' trois Itaien! des Itrangers• La famille dont il descendait at'ait pris part a la revolution.
• ~) DonI nu poa!e Ii lolosit niciodalii dupa un subs!antiv preceda! de prepo- Nola: Dont se folose~te uneori ~i cind ~te vorba de lucruri:
zitle; tn acest caz, el este fnlocuit cu formele compuse: duquel de laquelle
destluels, desquelles sau cu de qui (dnd se refera la persoane): I ,
Qu'il est bpau Ie jardin dont [lOUS ven!z de sortirl (E d. J a lou x).
222 MORFOLOGIE PRONUMElE RELATIVE 223'

INTREBUINTAREA PRONUMELOR RELATIVE COMPUSE b) crnd p.fonumele relative comp"se se refera. la persoane, ele pot fi inlocuite-
(L'EMPLO/ DES PRONOAIS RELATTFS CO ,\IPOSES) eu cele simple (qui):
L'auvrie auquel (li: qui) tu t'es adresse, eiait mon pere ...
§ 193. Pronumele relative compuse: lequel, laquel\e, lesquels, C'etali sa socur /a fil/el/e it I.quelle (a qui) i/ avail parie.
les'!.uel\es se folosesc atit pentru fiinje cit ~i pentru lucruri. Ele Ce soni de.s camarades sur lesquels (sur qui) vous poutJez compier.
~u mtotd:a.una un, antecedenl cu care se acordii ~i pol indeplini c) Formele duquel. de I.quelle etc. pot Ii inlocuite prin de qui sau dont:
m propozljle urmatoarele funclli: Le garfon (duque/) dont (de qui) nous nous occupons est tres intelligent.
I. Com pIe men t i n d ire c I (in special pentru lucrllri
~i ani male) in locul lui qui:
Elte essaierail d'l!Crire Ie roman auquel elte pensait depllis long- EXERCITII
temps (S. deB e a u v 0 i r.)
Le professeur lui a pose line queslion it laquel\e il a Ires bien re- Ex. 1. Reformulali frazele de mat JOs inlocuind, rind pe rind ,
pondu. antecedentul eu eUJintele dale; efecluali modificiJrile ce se impun :
.2) Com pIe men t c ire u m s I a n j i a I cu pre p 0 Z i- la fillette
Ie: celie
I I revil son banc, Ie dossier sur lequel il avail cOllillme de s'ap- L'enfant qUi vient est tres gentil. les gan;ons
puyer (A. F ran c ). ceux
Le gar~on qUt; je vois est tres aimable. les femmes
Meaulnes hesitait s'it altail ouvrir une des partes derriere les- celles
quel\es il entendail un bruil de voix (A. F 0 urn i e r). Voila l'eleve doni je VQllS ai parle. I'homme
La beaule du lieu Ie saisil et lui procura un moment de paix pen- celui
danl lequel elte oublia ses soucis (J. G r e en).
Ex. 2. Complelali proverbele de mai jos cu prollumele relative
3) At rib u t al unui subslantiv precedat de 0 prepozijie; in
acest caz, formele compuse duquel, de laquel\e, desquels des- polrivi!e:
quel\es inlocuiesc pe doni: ' ... va a la chasse perd sa place .
Nous avons assisle au match it fa fin duquel notre equipe a rem' ... vellt aller loin menage sa monture (son cheval).
porte la vicloire. . .. dort dine.
fl conlemplail la montagne all sammel de laquelle il y avail ... trop ernbrasse mat etreint.
un chalel. . .. ne risque rien n'a rien.
Les hommes en favellr desquels je plaide sont innocents. . .. veut la fin veut les moyens.

Ob5. a) Ca subiect este ~olosit rar: Ex. 3. Paceli acordul verbului ell subiec/lIl qui la timpul illdical.
- In limbaj iudecatoresc ~i administraliv: dupiJ ce ali sublinial alltecedentul sau antTICedentele respective:
Devant nous a camparu Ie lemoill. lequel a declare ... Cette recompense est pour toi qui (~tre indo prez.) toujours si applique. -
- Pentru a insista. a-I seoate in eVidenta:
Des sillwuettes courbies, ao:!c un bras bollant, lequel tenait un instrumetlt (res Papa a dit que c'est moi qui (alier, viitor) aujourd'hui faire Ie marche. - Ce-
court. (J. Rom a in'!). n'est pas nous qui (decider, perf. comp.) la date du depart. - Le professeur
-y Peniru a preciza antecedentul, aiunci cind pronumele este precedat de qui nous (enseigner, indo prez.) Ie rranc;ais. applique des methodes modernes.
do~~ substantive de genuri diferite ~i dnd folosirea lui qui ar putea erea con- - Maman s'est fAchee contre 110US qui (casser. perf. comp.) Ie va'ie. - Ce sont
fuzil :
J'aime ['enfant de notrf v(lisiflC, lequel est tres applique. eux qui (aller, viitor). a leur tour. au cinema.
1
MOllFOLOGIE PIJlONUMELE RELA nVE 225

Ex. 4. Reconstituili frazele reullind cele douii propozilii prin pro- Ex. 7. Refor11lulali frazele date illlocuind, rind pe rind, numele
.numele relative corespullziitoare' predicative Cll cele indicate in dreapta:
mecontent
,H{ldel / Je regarde I'enrant. II joue au ballon. sluperait
" Je rega :-de i'enfant qui joue au ballon. 0) J'ai appris une nouvelle dotlt je suis LOnten!.
satisrait
J'aime beaucoup ces arhres. lis me rappellent mon enfance.
I 'auteur
L'institutrice regardait I'enfant. Cetui~ci battait en retraite vers la porte.
J'acheteur
NOllS avons visite cette ville. C'est la ..Cite de l'Ader". b) J'admirais ce tableau donh'ousetes Ie peintre.
Ie modele
Vells inviterez aussi Marie. Elle est votre meil1eure arnie.
I'inspirateur
AIors parut une toute petite fille. Elle surgit de derriere Ie mUT de I'ecole.
VOllS connaissez ceUe dame? Elle s'est assise pres de VOllS. Ex. 8. Pe aceleQ1ji structuri, cOllstruifi aile fraze folosind urma-
loarele grupuri de cuvinte:
Ex. 5. Recollslituili frazele reunind cele doull propozilii prin pro- b) maitre disciple
a) amie digne
<l!umele relativ corespunzlltor. EUminali ceea ce este de prisos; pere fier acteur admirateur
elforl ' apable roman auteur
Model / Elle avail une belle robe. Toul Ie monde I'admirail. heureux excursion organisateur
" Elle avail une belle robe que loul Ie monde admirail. resultats
II y avait deux eAfants devant I'ecole. Tous les regardaient aver:: sympa- Ex. 9. Reformulafi frazele date inlocuind, rind pe rind, comple-
ihle. melltul direct subliniat cu cele indicate:
Je pense toujours a mon pays natal. Je l'ai quitte a dix aDs. les resuitals
J'ai apper<;u les ballons. Mon ami les jelail vers Ie clel. Ie caract ere
Chaque jour il fait une longue promenade. Le medecin la lui a reeam- Je connais tres bien eet enfant dont j'admire fa sagesse !'jntelligence
;mandee. la bonfe
- Mon pere m'a offert de bons JiVtes. Je les ai Ius avec inter~t. les efforts
- Andree tricote un passe-montagne. Elle J'offrira a son frere cadet.
Ex. 10. Pe aceeQ1ji structllrll, alclltui/i fraze folosind urmlltoarele
Ex. 6. Completali frazele urmlltoare Cll pronllmele relative cerute grupuri de cuvinte:
.de sens: respecter principes defendre cause
- Ce venl ... souffle vienl du d'serl (A. deS I. E x up. r y). - J 'enlen. attendre - repome apercevoir cime
·dais sa voix ... m'appelait gentimenl (P. V i a I a r). - II y. tant de choses arroser - fleurs raconter histoire
.•.. je n'ose vaus dire (G. A pol lin air e). - II entra dans la saJle a rnangPT
Ex. It. Reformulafi fraza datil inlocuind cuvintul cu valoare
... madame Bergerel jugeait de bon goOI (A. F ran c e). - Aucune diffi,ult.
"lle resiste a un esprit droit et .. , raisonne juste (F r . .M a uri a c), - Je suis
numeralll moitie prill cele indicate:
..au courant de J'histoire .. , raeonte votce livre (P. V i a I a f). - II est des un quart
thommes livresque, pour ... I'univers n'est qu'encre et papieT (A. F ran C e) quelques·uns
- Je revais Ies yeux de taus ceux .. , tiennent a moi (A. deS t. E x u per y): Je n'aime pas ces fruits dont ta moiti esont gates. une partie
-- TOllS Ies rensei~nements ... nOllS avons Ius a votce sujet concordent (F r. un tiers
M au ria c). la pluparl
15 - Gramatica limbii fran(tzc

, , - - - .,--
226 MORFOLOGIE f"RONUMELE RELATIVE 227

Ex. 12. R~constiluili {razele reunind propozitiile dale prin pro- Ex. 15. Reconstituiti frazele leglnd cele douii propozilii prin pro-
numele relaltv polrivil. Faceti modi{iciirile ce se impun (alentie la numele relative potrivile:
inlocuirea adjectiuului posesiv cu articolul holiiril): M del/ Je sllis entre dans rna chambre. La, rai trouve mon pere.
a " J e suis entre dans rna chambre au rai trouve mon pere.
Modt>l ( J;a!me cette po~!e. Sa musique m'enchante.
" J Blme cette poesle doni 1a musique ffi'enchante. Je m'arretai au milieu de la piece. J'allais y habiter quelque temps.
La rose est une belle fleur. J'aime son partum. 11 me fit entrer dans son bureau. La t se trauvaH deja quelqu'un.
J'ai vu ce matio une jolie rue. Je oe connaissais pas son nom. Elle peit la botte a biscuits. Elle y enfermait son argent.
Tu peux campter sur tes amis. Tu connais leur caractere fee me. Des hommes entraient dans la salle it manger. La fa mille y dejeunait en
J'ai conDU un Fran~ais. Sa famille habite au Canada. Mle.
II attend son ami Paul. On a anDonce son arcivee. - Naus gagnions les avenues desertes. Le vent y saulevait tristement la
II nous a presenle ce poete. NOllS avons eludie ses poesies. poussiere.
As-tu reeonnu ce jeune homme ? Tu as vu son portrait. - II penetra dans une piece du rez·de-chaussee. La, iI n'y avait persanne.
- Je m'etais arrete devant une porte. Je oe dechiffrais pas son numero.
- Etes-vous persuade de l'innocence de eet homme? VOllS avez derendu
Ex. 16. Complelali frazele urmiitoare cu pronumele relative din
Sa cause. coloana din dreapta, dupii caz:
II avait une carte de Paris ... se trouvaient representes leI;
Ex. 13. Completati {razele de mai jos inlocuind punclele cu pro- principaux monuments (P. Gam a r r a). ou
numele relative corespunziitoare: Nous n'avions qu'a marcher du cate ... venait Ie son
(H. M a I 0 I). jusqu'ou
- Ce gar~on est tres respecte par ses amis ... il est Ie meilleur conseiller ••
Je me souviens de son recit a l'instant meme ... Ie coq
A la fa~on ... elle Ie regardail, iI savail qU'elIe l'appreciail (M. M 0 nod).
chanle (A. de S I . E x u per y).
- Elle sourit deloules ses denls ... deux elaienl en or (H. B a z in). - II est par OU
II ne se rend meme pas compte de l'endroit ... il arrive
capable d'aflronler les difficultes ... je vous ai parie (F r. M au ria c). -
(M. Dr u 0 n).
Ce metteur en scene a re\=u Ie premier prix pour Ie dernier film ... il a ete Ie
Indiquez.moi la strophe ... il faut apprendre. d'a\!
realisateur. - Tante Emma a fait reserver deux appartements ... I'un sera
Voila Ie chemin ... il a passe pour arriver si vHe.
rempli par les enfanh (P h. Her i a I). - C'esl diflicile d'expliquer quelque
('hose ... on n'est pas so.r. - Je ne trouvail; ta qU'une jeune femme ... les che. Ex. 17. Completati {razele urmiitoare cu pronumele relativ oil
veux pendaient sur les yeux (P. V i a I a r). subliniind antecedentul - sau cu adverbul interogativ oil, dupii caz:
Ex. 14. Construili {raze pe slruclurile date, {olosind grupurile J'arrivais precisement it I'heure ... la cloche sannait la fin des classes. - Nous
de cuvinte indicate in dreapta: avons visite Je Theatre National ... I'on joue les grandes pieces classiques. -
... etait.i1 hier matin ? - Vous souvene7.·vaus du jour ... je VOllS ai rencontre
la ville - naitre
J'aime bien la chambre ou je pour fa premiere fois ? - Dites·moi, s'i1 VOllS plait .... il est aIle? - Vous
I'apparlemenl - habiter
a~t.i1 indique I'endroit ... je dois I'attendre ? - Savez-vous ... il m'attend?
prepare mes le\=ons. Ie pays - vivre
J'epole - faire ses etudes Ex. 18. Completati {razele de mai jos cu pronumele relative d 'oil
Ie jour - faire sa promenade ' sau doot:
11 a bien choisi Ie moment ou
il devait partir Ie soir - alIer au theatre Je suis l'ami de la famille ... ce gar\=on est issu.
I'epoque - faire la moisson - Je n'avais pas remarque la patisserie ... it etait sorti.
228 MORFOLOGIE
PRONUMELE RELATIVE 229
Le peuple , .. nOllS descendons a lutte heroiquement eontre les envahis..
seurs. Ex. 22: Completali frazele Cll pronumele relative - simple ~i com-
Les pommec; ... on extrait Ie cidre doivent eire md"es. puse - potrivile:
Ma ville natale, ... je suis parti il y a quelques annees. est de-venue une
ville industrielle.
II avait mis la main it la poche ... sortait Ie coin de son mouchoir.
Ex. \9. AlciUuili fraze folosind pronumele relativ quoi ~i verbele
date. 1nlocuili apoi, pe rind, subiectul iI cu cele indicate in dreapta,
I C'est
(ce son!)
un enfant par ... on reut envoyer n'importe quai.
des hommes avec ... vous pOllvez ire.1; bien travailler.
des fillettes sur ... on peut compter.
une etudiante chez ... on trollve toujours un bon livre.
un ca mara de pour ... je Jerai tout ce que je pourrai.
efectuind modificarile ce se imp un: des amis sans ... iI ne pourra pas finir son travail.
Modtl / C'est quelque chose a quoi it pense toujoUJs (nous).
" C'est quelque chose a Quoi nous pensons toUjOUlS, etc Ex. 23. Completali frazele cu pronumele relative qui sau lequel,
rever nuus dupa caz. Daca sint doua posibilitali, folosili-Ie:
tu / C'est un garcon contre qui on ne peut se facher.
refIth-hir Model
elle ........ C'est un garcon contre /eque/ on ne peut se facher.
s'interesser veus C'est une vieille dame pour ... rai beauo:.oup d'estime.
ils Voila un homme en ... nOlls avcns beaucoup de confiance.
songer je Le fadeur apporte Ie courrier sllr ... je jette un coup d'oeil,
Pierre est un eleve sur ... tu peux compter
Ex. 20. Completali frazele urmiitoare cu pronumele relative din
Vous rappelez-vous ceUe foret a travers ... nous nOlls sommes promenes ?
coloana din dreapta, dupa caz:
Prenez ees £leurs a ... veus allez ajouter une petite leUre.
II avait offert it la petite des bonbons, ... la petite s'en a quoi Regardez Ie Caraiman du haut de ... nous avons Vll la vallee de la Prahova.
etait allee. Indique7-moi les rues par ... ie peu x arriver a la gare.
Avant de partir. it a laisse aux siens '.0 vivre. apres quai
C'etait justement ... son ami pensait. Ex. 24. Reconslituili frazele legind propoziliile prin pronumele
Ii cria. a haute voix .. Bonjour", .•. iI quitta la piece. de quoi relative compuse ceru/e de sens:
- Comme vous avez quelques lei dans votre poche, vous avez
Model / J 'aime beaucoup ce pare. Au milieu du pare it ya une belle statue .
... payer un billet d'entree au stade.
" J'aime beaucoup ce parc au milieu duquei il y a une belle statue.
Ex. 21. Comple/ali frazele cu pronumele relativ quoi que (or ice) - Prends eei ie eponge. Avec cetie eponge tu vas essuyer la glace de la veit ure.
sau cu conjunclia quoique (de~i), dupa caz: II se rend chez ses parents. II leur fera une grande surprise.
Nous ferons cette excursion ... iI fasse mauvais temps. J'aime beaucoup ce lac. Au bord de ce lac il ya un petit bois.
II ne refusera pas ... vous lui offriez. C'est un homme de caract ere. Avec lui on peut s'entendre.
Ne ie fache pas ... iI dise . Enleve ( €S cflaussures. Avec ces chaussures tu as marc he dans une rIaque
•.. iI ait 75 ans, mon grand.pere ne porte pas de lunettes. rj'eau.
II restera un grand ecrivain ... en dise la critique. Essuyez cette table. Sur ceUe table il y a en~ore des miettes de pain.
J'aime beaucoup l'hiver ... souvent iI fasse tres froid. II av ~ i t penetre dans la cour. Au fond de ceUe cour iI y avait une petite
0., vous disiez, je partirai quand meme. maison.
Je reussirai ... vous puissiez penser. Ma man a ecrit une h·ttre. Elle n'a pas encore recu de reponse Ii cette let-
tre.
-
230 MORFOLOGIE PRONUMELE INTEROGATIVE 231

Ex: 25. Reconslruili frazele leglnd propoziliile prin pronumele Ex. 28: Complelali {razele de mai jos cu propozilii relalive polri-
relallve dont sau duquel (de laquelle elc.). Alenlie la subslantivele vile:
precedale de prepni!ii: Dans cette Maison habite une famille
/Voici Ie livre. Ttl as admire sa couverture. Aimes-tu eet album ... ?
Model "Voici Ie livre dont tu as admire la couverture. Je me rappelle cette excursion .. .
{ / Voici Ie livre. Sur sa couverture tu as ecrit ton nom. N'entrel pas dans cette salle .. .
" Voici Ie livre sur la couverture duquel tu as eerit ton nom. II m'a raconte Ie suiet de ce roman ...
- C'est une histoire amusante. Je veux connaitre sa fin.
C'est une histoire amusante. A la rin de cette histoire nOllS avons beau- Ex. 29. Traduce!i:
coup rio
Voi ati felicitat pe elevii care au ci~tigat premiul de Iiteratura. - Mi-a pl ~­
J'ai une montre. Je suis Tavie de cetie monfre. cut mult cartea De care mi-ai dat·o. - Este un lucru la care gindim toti. - Nu
J'ai une monfre. Sur son cadean il ya un calendrier. mai era nimeni in compartimentul in care se inc;talase. - Ni s-au comunicat
Aidez·moi a resoudre ce probleme. Je oe comprends pas son enonce. propunerile voastre la care am reflect at mult. - M-a impresionat mult felut
Aidez-moi a resoudre ce probleme. J'ai efe effrayee par son enonce. in care ti-a vorbit. - Deschide sertarul din dreapta in care vei gasi cheia pe care
Mon frere regardait l'arbre. Les branches de I'arbre elaienl freles. a cautio - Profesorul nostru pastreaza toate scrisorile pe care le 'a primit de
Mon Frere regardait I'arbre. Sur les branches de I'arbre il y avait un grand la fo~tii sai elevi. - Scriitorul. a carui ultima opera a aparut de curind in
nombre de moineaux. vitrine. este un romancier foarte cunoscut. - Care este camera in care IUl'fE'zi ?
Elle a appric; cette nouvelle. Elle semblait etonnee de cette nouvelle.
Elle a.appriscettenouvelJe. A l'arrivee dela nouvelleelle sembla etonnee.
Ex. 26. Traduceli:
Noi am vizitat Sarmizegetuza ale carei ruine vorbesc de trecutui nostru is- PRONUMELE INTEROGATIVE
torie. - Urmati acest drum la capatul caruia este un lumini~ (La clairieri!). (LES PRONOMS INTERROGATIFS)
- Colegii mei despre care v-am vorbit s-au pregatit serios pentru acest examen
- Am primit numeroase il ustratii dintre care ('iteva slnt foarte frumoase. - Toate
prietenele mele, in numele carora va vorbesc, va felicHa pentru rezultatele Qui est Iii? Qui etes-vous? Qu'est-ce qu'i! y a ?
obtinute in munca. - Ace~tia admirasera mult ora~ul in centrul caruia era Eh bien quo! ? Que cherchez-vous Iii? Qu'est-ce que
o frumoasa statuie a libertatii. - Am citit opera lui Ion Creanga ale carui
vous venez faire iei ? (G. Co u r tel i n e).
pove~ti au fost traduse in muUe limbi. - Erau copHi in mijlocul carora el se
!'imtea intotdeauna bine. C'esl une vue parliculiere de la situation.
Ex. 27. lnlocuili punclele cu pronumele relative ceruie de sens: J'en ai une.
Cet enfant ... est mon fils ... j'aime et pour ... j'ai fait tant de sacrifices me
Laquelle ? (A. S a I a c r 0 u).
recompense par son travail. - Pendant les vacances ... commenceront t; ler
§ 194. Cuvintele qui, que, quoi, laquelle, care inlocuiesc nu me
juiJIet et ... j'attends avec impatience, j'irai au bord de la mer. - Chantez
ceUe belle chanson ... Aragon a ecrite et ... a ete une source de courage pour de fiinte sau de lucruri, servind in acela~i limp la formularea unei
ceux ... onl lutte dans I'illegalile. - II a Iraduil quelques romans de SimenoD intrebiiri asupra acestor fiinte sau lucruri, se numesc pronume
parmi ..... La pipe de Maigret" '" j'ai lu un fragment. interogative.

-- -. - -
232 MORFOLOGIE PRONUMELE INTEROGATIVE 233

§ 195. Pronumele interogative prezintii douii rinduri de Sub i e' c t


lor me: Qui chan Ie? (cine?) Qai est-ce qui chan Ie ?
I) S imp Ie: QUI? QUE? QUOI?
Aceste pronume sint invariabile indilerent de genul ~i numarul
substantivului la care se relera:
Qui chanle ? (un garfon, une fillette, des garfons, des fillettes) .
J, Que se passe-I-if? (ce?)
Complement
Qui altel/dez-volls ? (pe cine?)
Qu'est-ce qui se passe?

Qui est-ce qui vaus atfendez ?


2) Co m p u se: LEQUEL? LAQUELLE? LESQUELS? LESQUELLES? Que regardes-Ia ? (ce ?) Qa'est-ce que la regardes ?
Formele compuse sint alciituite din adjectivele interogative Lequel chaisissez-vaus? (pe LequeJ est-ce que t'alls choisissez ?
quel, quelle, quels, quelles, precedate de articolele hotarite Ie, care ?)
la, les. Variabile, ele se acorda in gen ~i numar cu substantivele A quoi pel/sez-volls ? (fa ce?) A quai est-ce que valis pensez ?
pe care Ie inlocuiesc ~i pot Ii expri mate inaintea sau in urma
acestora:
Lequel de ces livres preterez-vous ? INTREBUINTAREA PRONUMELOR
Des fleurs que je vails man Ire, laquelle choisissez-vous ? INTEROGATIVE
(L'EMPLO{ DES PRO;\'OMS INTERR.OGATIFS )
In lata prepoziliilor de ~i it, pronumele lequel, lesquels, les-
quelles se contract a, dind na~tere lormelor duquel, auquel, des-
quels, auxquelles etc_ A. For m e s i rn pie:
§ 196. QUI (cine?) - se lolose~te numai pentru per s 0 ane
Singui lllr
I Plur31
~i poate indeplini urmatoarele I u n eli i sintacti ce:

musculin
I
LaqueUe?
feminin
I mascl,Jli n

LesqueIs?
I feminin

lesquelles?
Functii sintactice
I Interogativd direct!
I IntC'rogati\'ll. indir{'c(.1i.

Lequel? ·Subject Qui chante ? Diles- moL s'il VOllS


(cine ?) Qui est-ce qui chante ? plait, qui chante.
Duquel ? De laquelle ? Oesquels ? Desquelles ?

Auquel ? A l.queUe ? Auxquels ? Auxq.uelles ?


N U In e Qui eles-vous?
pre d ic a t j v
Obs. Toate aceste forme se seriu intr-un singur cuvint (duQuel. auquel. des· (cine?)
Qui est-ce que VOllS etes? Je ne sais (pas) qui Yom
quels etc.). ell exceptia celor de feminin singular de laquelle, II. laquel1e, in care etes.
prepozitiile 1111 fae corp cornun ell pronumele.
Complement
Pronumele interogative - simple sau compuse - sint intarite , Qui a!tendez·vous ?
in limba vorbita, cu ajutorul expresiilor est-ce qui (pel}tru su- direct Qui est-ce que VOllS at- Je demande qui VQlIS at-
biect) ~i est-ce que (pentru celelalte parti de propozilie). In acest (pe 6ne ?) tendez ? lendez.
caz, nu rnai are loc inversiunea subiectului.
234 MORFOLOGIE PRONUMELE INTEROGATIVE 235

Functil sintadi!'c
I IntcrQg3tiv ;Ji d irc.(:t;,\
I
Intcrogatlv1!. indirectii Functia
sintaclidi
I InterogativA direclA
I Interogativ.li indirect il

Com p I em e n t c u A qui ecrit-il ? J'ignore a qui iI ecrit. Comple-


men t Que regardez-vous ?
prepozit ie A qui est-ce qu'il ecrit ?
direct Qu 'est-ce que vous re- Je voudrais savoir ce que
a qUi? ( cui) De qui parlez-vous ? Je de man de de qui VOU'i
(ce ?) gardez ? vous regarde~
dt' qui (de. despre cine?) De qui est-ce que VOllS par- parler.
avec qui? lez ? Nume
(ell cine ?) Chez qui habite,-tu ? Dis- moi. chez qui tu ha- predica- Qu'est-il devenu ?
chez qui? Chez qui est-ce que t u ha- bites. t iv Qu'est-ce qu'it est de- Je ne sais pas ce qu'i1 est
(Ia cine 1) bit .. 1 (ce ?) venu? devenu,
~ur qui? Qu'est-ce ? Je demande ce que c'est.
Sur qui compiez-volls ? Je demande sur qui VOllS
(pe cine ?) Qu'est ce que c'est ?
par qui? Sur qui est-ce que VOllS tomptez.
cemptez ? Je voudrais ... avoir ce qui est
(de cine ?) Subiect Qu'est-it arrive?
Par qui seras-tll nemme ? Je veux savoir par qui Qu'est-ce qui est arrive? arrive,
pour qui
Par qui est-ce que tu sera tu sera nomme.
(ee ?) •
(pentTu cine?)" etc. Comple-
nemme? Que coOte ce manteau? Dites-moi. s'i1 vous plait.
men t
De qui aUendez-vous 1a Je ne sais (pas) de qui c ire. Que sert de r.ourir ? ce que coOte ce manteau.
reponse ? VOllS aUendez la reponse . (cit. la ce, Que tardes-tu ?
De qui est-ce que vous pentru ee 1)
attende7. la reponze ?
Avec qui partiras-tu jI Obs. a) Functia cea mai fre('venta a pronumelui interogativ que este aceea
Dis-moi, aL'ec qui tu par-
Avec qui est-ceo que tu tiras. decompiement direct:
partiras ? Que ehe'ehes-Iu? (ee?)
Pour qui travaille-t-elle? Je veux savoir pour qui b) Que este subiect numai in propozitii care contin un t'ub imperS(Jnal; pro-
Peur qui est-ce qu'elle elle travaille. numele iI (neutru) este subied aparent,
travaille ? Que se passe-t-il? Que manqu_-t-il? Que vaus faut-il ?
Forma intarita a pronumelui interogativ, in acest caz, este: !qu'esi-ce qui:
.Obs. aJ Qui subiect este intotdeauna insotit de un verb la persoana a III-a
singular: Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui manque?
Qui chante? Qui ~crit? Qui dort? Fac exceptie: qu'est-ce qu'il y a? ~i qu'est-ce qu'U faut? care se construiesc
b) Dupa qui subiect nu are loc inversiunea' ('u forma intarit3 qu'est-ee que.
Qui travaiUe darts eet atelier? . r:) In propozitie interogativa indireda que devine ce qui, ce que.
c) ~ind qui aTe alta functie. subiectul verbului se inverseaza: Camparali:
QUI cherchez-lJOuS? (pe cine ?) A qui avez·vous parle? (cui ?). Que se passe-t-it? ~i Je veux savoir ce qui se passe (subiect).
d) Tn. ~ropoliti~ inter?g..ativa dir7c~a .construit.a ¥c~ f~rmele intarite ale pro" Que voulez-vous? ~i Je demande ce que vous voulez (complement),
numelu~ Inte!ogattv ca ~I In propo71tla mterogahva mdlrecta, inversiunea pro- Nota: Sa nu se confunde pronumele interogative ce qui si ce que, in care cele
numelUi subject nu are loc: doua cuvinte formea::a un tot inseparabil, c:: u pronumele relative qui, que, pre-
QUi est-ce que vous regardez ? cedate de pronumele demonstrativ neutru ce:
J e ('OllS demand!! qui vous regardez. Je ne sais pas d'accord avec ce qui se passe iei.
§ _197 _ QU~? (ee? cit ?): neutru singular se foloseste pentru Je n'accepterai pas ce que fJf)US diles.
d) Que nu se folose~te niciodata cu prepozitii. In caml aresta apare pro..
a ~ ! mal e ~_I 1 u c r uri ~i poate indepJini urmatoare'Ie fun c- numele interogativ quoi care este considerat ca forma tonica !'I lui que:
11 I smtactlce: A quoi pensez-t,()u~?
PRONUMELE INTEROGATIVE 237
236 MORFOLOGIE

bj In piOpozitii interogative indirede quoi ce\'ine ce que:


§ 198. QUOI (ce ?): se folose~le pentru I 1I C r uri sau ide i Je demaride ce qu'il peut y avoir de pills exrraort/inaire.
de cele mai multe ori inso\il de prepozitii, ~i poale indeplin[ c) Ca IlUlT).e predicativ sau complement direct quoi esie insotit de un \'~rb
urmiitoarele fun c t i i sintactice: la infinitiv:
Quoi det'ftlir? Quoi repondre?
d) Tn propolitii interogative indirede. dupa verbele avoir, ,tJuUf.'oir. savoir,
Func1ia
sintactidi
I r II INog:lti\'a dircctti.
I lnlcrogalivll. Indircc::.i
fa forma ne,{ativa. urmate de un infinitiv, el poate Ii inlocuit cu que:
Je ne sais quoi (que) reporJdre.
B. For m e com pus e
Comple· A quoi re\"ez-\'ous ? (/a CI' ?) Jp ne sais a quoi vous
me 11 t A quoi esl-ce que VOllS re-· revez. § 199. Pronumele interogative compuse lequel ? laquelle ? etc.
cup r e- vez ? reprezintii nume de fiinte sau de lucruri exprimate tnaintea sau tn
pozitie urma lor ~i cu care se acorda in gen ~i nu mar:
(il, sur, de. En quoi puis·je VOllS eire Dites-moi, s'iI vous plait,
avec, p.1r, utile ? (ell ce ... J. en quoi je puis vous Laquelle de ces deux paires de gants pre/irez-vous?
en, etc.) En quoi est-ce que je puis etre utile. De taus ces tableaux, lesquels choisissez-vous?
VOll~ eire utile? Pronumele interogative compuse se folosesc, de regula, pentru
Sur quoi comptez,v(lus ?
a expri rna 0 pre fer i n t a, 0 a leg ere intre douii sau mai
Je me demande sur quoi
(pe ce?) vaus comptez. multe Wnte sau lucruri ~i pot tndeplini urmatoarele fun c t i i
Sur quoi esl·cp que VOllS sintactice:
comptez ?
Functia
De quoi voue; occuppz-vou<;?
(wee?)
De quoi est·ce que VOllS
Je veux sa voir de quoi
VOllS VOllS occupez.
siPtacticl
I Inlerogativ~ direct!
I InterogativA indirectii

VOllS oecupez ? Subiect Lequel de ces enfants a ae- Je demande lequel de ceo;
(care 1) cepte votre proposition? enfants a aeeepte vo-
Par quoi est-il trouble? (de Je me demande par quoi tre propo~ition
ce ?) iI est 1roubl~.
Par quoi est-ce qu'it est CompIe- laquelle de ees deux cra· Dites-mois, s'i1 vous
trouble? men t vates preferez-vous ? plait, Jaquelle de ces
direct deux cravates vous
(pe care ?) prHerez
Subiect Quoi de nouveau? Ditec;-moi, ce qu'i! y a
(ce?) Quoi rie plus beau? de nouveau. Comple- Auquel (coruia) des enfants Je ne .sa is auquel des en-
Nume men t donneras-tll ce livre? fants 1u donneras ce 1i vre
pre d. Quoi devenir ? Je ne sais quoi deyenir. cu Dans laquelle de ces boUes Je vous de man de dans
(ce ') prepozi- gardez-vous Ies bonbons? laquelJe de ces boites
Compl. tie VOllS gardez les bonbons
direct Quoi faire? Je ne sais quoi raire.
(a. par, de,
(ce ?) avec, dans) Pour laquelle de ces deux Dites-moi, pour laquelle
langues optez-volls ? de ces deux langues
vous optez
.Ob~. a) C~ Oijubiect .. pron,:mele i_nterogativ quoi se intllne~te in propoziUi Avec laquelle de ces poupees Je veux savoir avec la-
ellptJce d~ :erb (predlcat) ~I este mtot deauna urmat de un adiectiv precedat aimes-tu jouer ? quelle de ces poupe.es
de prepo1l113 de: I tll ai mes jouer
Quoi de plus exiranrdinairp. ?
238 MORFOLOGIE PRO:-.'U)'lELE I~TEROGATIVE 239

EXERCITII Ex. 5. FQrmulati inlrebiiri direcle folosilld pronumele inleroga-


live (simple $i illiarile) $i verbele indicale in dreapta fiecarei propo-
Ex. I. Formulati intrebari inlocuind pe rind verbul faire cu cele zitii. Transform,ati-Ie apoi ill inlerogative indirecle:
indicate ill dreapla: parler arriver
Qui a fait cela ? (cine ?) lire Qui passe? veniT Que se passe-t-il ? manquer
Qui est-ce qui a fait eela ? voir lire b) Qu'est.ce qui se passe?
a) Qui est-ce qui passe? rester
Que failes-vous 1 (ce 1) entendre Dites-moi qui passe. ecrire Dis- moi ce qui se passe.
Qu'est-ce que VOllS faites ? chercher part ir advenir
Ex. 2. Formulati inlrebiiri inlocuind, pe rind, verbul altendre Cll
cele indica Ie in dreapla: Ex. 6. Formulati illirebilri inlocuind subieclele (nume de persoane}
Qui esl·ce qui attend 1 (cinel) regarder eu prollumele inlerogatioe corespunzaloare - forme simple ~i inlarite.
appeler Raspundeti apoi la acesle lnlrebiiri folosilld prollumele personale
interroger tonice.
Qui est-ce que VOllS aUendez ? eCQuter
(pe cine 1) applaudir Qui fait cet exercice de grammaire?
Model: Je fais cet ex.ercice Qui est-ce qui fait cet exercice de grammaire?-
de grammalre. { C'est mai qui fais eet exercire de grammaire.
Ex. 3. Formulati inlrebiiri inlocuind, pe rind, verbele apercevoir
~i arriver (a se intlmpla) cu cele indica Ie in dreapla fiecarei propo-
zitii : Notre ami veut traverser la rue. lis se promenent dans 1a rue.
Nous prendrons Ie train de 6 h. Elle acheie un cache-nez.
attendre
Je fais du solfege. Vous mangez du fromage.
chercher
a) Qu·est·ce que lu aper,ois (ce 1) regarder
Les enfants jouent a cache-cache. n arrivera avant moL
voir
Ex. 7. Inlocuiti punclele cu pronumele inlerogative polrivite:
se passer
b) Qu'est-ce qui arrive? (z:e?)
Imanquer
advenir
...
...
...
regardes·tu si gentiment ?
cherchez-vous, monsieur?
attendait-il devant I'ecole ?
...
...
...
preferera-t-il ?
a-toil salue si poliment ?
avait-il connu chez vous ?
Ex. 4. Formulati inlrebiiri direcle folosind pronumele inlero<lalive .. ' avez-vous aper~u dans la rue? .. , as-tu reconnu dans la fouIe?
(simple $i inlarite) $i verbele indica Ie in dreapla. Transforr!:ati-Ie
apoi in inlerogalive indirecle: Ex. 8_ Formulati illirebiiri inlocuind complemenlele direcle (nume
Modele: de persoanii) cu pronumele inlerogalive - forme simple ~i intarite.
Qui as-tu vu ? Qu'as·!u vu 1 remarquer Raspundeti apoi la aceste inlrebari:
a) QUi est-ce que tu as vu? b) Qu'est-ce que tu as vu ? trouver
Dis-moi qui tu as vu ? Dis- moi r.e que tu as vu. derendre Qui appelle·l.iI ?
attendre Model: II appelle Paul. Qui est-e< qu'iI appelle ?
montrer { C'esl Paul qu'iI appelle.
:2~O MORFOLOGIE PRONUMELE INTEROGATIVE 2~1

Tu nous felicites. Maman je grondera. Ex. 12. Complelali Illlrebiirile de mai jos eu prollllmele illieroga-
NOlls admirons ce poete. 11 VOllS a sal ues. tive - simple $i Illtarile - corespunziitoare:
VellS ave7 rencontrc Victor. Tu m'encourages f.ou;ours. / Qui manque aujourd 'hoi?
Jls connaissent mon amie. Elle aper,oit les deux fiJleltes. illudel: _.. manque aUl"ourd'hui ? "'- Qui est-ce qui manque aUJour
. d'!' >
lUi.

Ex. 9. i nlocuili punetele cu pronumele interogativ qui precedat _.. dites-vous ? prendrez-vous pour votre diner?
.de prepoziliile indicate In dreapta potrivil sel!sului fieciirei Intrebiiri: ." criait si fort? ... y a·t·i1 de nouveau?
•.• appelez-vous ? ... m'acC'ompagnera au theatre?
, .. tricote·t~elle ce chandail ? ... offriras·tu cette fleur ? chez
lui demanderons-nous? ... avez-vous salue ?
sur
." a-t-il conduit it la gare ? ... se passe-toil chez valls?
avez-vous confiance ? irez-vous au theatre? avant
... faut-il penser de (ela ? ... rangez-volls dans volre serviette?
avec
vous efes· ....ous faches ? a·t·il ('ompte? pour Ex. 13. i nlocuili prollumele in/erogalive In/iirife cu formele simple
par corespunzii/oare:
VOllS a-t-on envoye ce paquet? ... es-tu arrive it l'ecole? en Qui est-ce qui avait raison? Qu'est-ce que tu en penses ?
contre Qui est-ce que VOllS ~tes ? Qu'est-ce qu'it y a ?
habitent-i1s pendant l'ete ? ... parliez·yous avec Pierre? a Qu'est-ce qu'il faut faire? Qui est-ce qui donnera Ie signal?
de Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce Qui se pas<:e ?

Ex. 10. Formulali Intrebiiri Inlocllind subiectele (nume de lueruri) Ex, 14. Folosind pronumele interogalive compuse, formlllali IIl-
e u pronumele interogativ Intiirit qu 'est-ce qui: trebdri pentru a obfille urmiitoarele riispullsllfl:
/Les fenetres restent iongtemps ouveries. /Je prefere celie-d.
.Wadel: , Model
"Qu'est-cc qui reste iongtemps ouvert ? "'-Laquelle prderez-vous ?
J'aime mieux celui-ci. lis auraient voulu achefer ceux-ci.
La neige couvre la terre. Leur maison brillait de proprete.
II prefererait ceux· la. Elle desir~ it celie qui etait dans la \'itrine.
Les feuilles tombent des arbres. Ce ii1m nous a enthollsiasmes.
)Jous prendrons celles·ct. J'ai choisi celui qui etait moins cher.
Une vaHure roulait tres vite. Les fleurs se fanent vite.
Elle achetera "elle·la. Nous porterons les grandes valises.
Le diner sera servi a 8 heures. Le train se met en marche.
Ex. 15. Folosilld prollllmele interogativ quoi, formutati Inlrebiiri
_Ex. 11. Formulali Intrebiiri Inlocuind complemeniele directe (nume la eare propozitiile dale sii constitllie raspWlsllrtle:
die lucruri) cu pronumele interogative - forme simple $i Intarile: / Nous pensons a notre excursi on.
Model
/
Model: Tu acheles des fruils. ,
Qu'acheles·lu ?
Q ' t I h'l? "'-A qu•.,i pensons-nous ?
" u e- Ace que u ac e es Elles se souvenaient .-souvent de leur enfance.
Je me passionne pour les mathematiques.
NallS verrons llne pi ece de theatre. Au petit deieuner. iI boit du the. Les f10ts se bdsaient c~ntre les rochers.
Le boucher vend de la viande. Je tricoterai un chandaiI pour lui. Elle avaH touiours pense a SOil avenir.
Je desirerais un r6ti garni. Vous avez ecoute un disque nouve:lU Nous dessinerons avec des cr<lyons de couleur.
Tu fais des emplettes. II a recite de belles poesies. Ce m"3.gnifique buste est en marbre.
Elle avait achele une paire de gants. Le profeJSeur corrigeait la didee. Le soleil jouait a travers les vitres.

16 - Gramatica limbii franceze

- - . ---- -- - - - - - - - - - - ---
242 MORFOLOGIE PRONUMELE NEHOTARtTE 243

Ex. 16. Completati intrebdrile dale cu pronumele inlerogative


qui, que, quoi, precedate sau nu de prepozitii, polrivit preciziirilor PRONUMELE NEHOTARITE
dintre paranteze: (LES PRONOMS IND2F1NIS)
... chantez·vous ? (La Marseillaise) ... l'a cornposee? (La MarseiIJaise)'
... as·tu ecrit cette lettre ? (a lui) ... penseot-its ? (3 leurs examens) Quelques.uns de ces etablissement~ de b!enfa!sance
... etait-il content? (de son succes) ... parliez·vous ? (de toil sont utiles et rendent des services. !'1als la blenf~lsan~~
... ont-ils cause? (avec nous) ... attendez-vous? (votce soeuc) universeIle, c'est que chacun VIV~ ,de son. ra~al
et non du t raval'1 d'autrul . La chante. humatneI ct est
g
Ex. 17. Transformati urmiiloarele intrebiiri indirecte in inlrebar; Ie concours de tous dans la production et e par a e
directe efecluind modificarite ce se impun: des fruits.
Je oe sais pas ce qu'it veut. Devine un peu qui je suis.
(A. F ran c e)
Dites-moi ce que VOllS en pensez. Je veux savoie ce que tu cherches.
Elle ignorait a quoi tu pensais. II me dernanda ce que j'avais repondu. § 200. Cuvintele quelques·uns, cha.cun, a~n:uid tous~a~~~~al~~
Je me de man de ce qu'iJ fait. Dites-moi ce qu'elle a demande. locul unor nume de fiinte sau lucrun, expnmtn v;~ t Ii r t t e.
sau calitatea acestora, se numesc pro n u m e _n.e ..
Ex. 18. Transformati urmiitoarele intreMri directe in intrebar;
indirecte folosind, In principala, uerbele: savoir (forma negatiuii), § 201. Prezentind, ca ~i adjectivele, dificultatl _de c1aslh~~rf:
demander, se demander, ignorer, dire (imperatiu): pentru tnlesnirea tnsu~irii lor, Ie yom grupa, dupa sens, as e .

ModP! /Qui cherchf"z-vouS ? Plural


Singular
".Dites-moi. s'iI VOllS plait. qui vallS cherchez. neutrU
Qui avez-vous renr.ontre ?
De qui avez-vous parle?
Qui attendez~vouJ a cette heure ?
A quol songez·vous ?
Sensul
rnase.\ {em. rnase.
I fern,

Qu'y a-toil de nouveau? De quoi s'agit·jJ ? I) Cantita-


Que voulez·vous acheter ?
Qui .tes·vous?
Que raut·it raire ?
Que lui manque-t·il ?
t i ve
A) de e a n ti- aueun'" aucune '" - - -
tat e nul a nul '" nulle '" - - -
Ex. 19. Tinlnd seama de partite de propozitie subliniate, formu- pas un '" pas une '" - - -
la{i intrebiiri la care sii ob{ineti riispunsurile date: persnnne - - rien

/EIle.c; meritent une TtcOmpense.


Model B) dec ant i·
"-Que meritent·elles? Qu'est·ce qu'elles meritent ? tat epa r- les uns les unes quelque
I'(uo) I'(uoe)
palii chose
Nous attendons une visite. Nous avons connance en nos amis. quelqu'uo quelqu'une quelques·um quelques-unes
Les jeunes font du SPOTt. lJ a appuye son velo conlfe Ie mar. certains· certaines
La paix doil etre defendue. C'est a moi que tu preteras ce livre. -
Elle allait chez sa tante. Je lui ai parle de mon meilleur ami.
- plusieurs •
Je pense a mon pays natal. lis etai ent contents de notrll succ~<;.

. - ------ - -
· 244 MOI.FOLOGIB rRONUMELE NEHOTARtTE 245

Obs. Prezenta lui aueun in (raza at rage dupa sinesupri marea negatiei pas (point):
Singular Plural Les eie'ues eiaiellt ta; aueun /I·Y manquait.
Sensul
neutru f.iirii a fi insotil de negatia ne:
rnase.
I fern. mase.
I fern. - In propozi\ii eliptiee. in raspunsuri:
Ont-ils accept.! quelqu'une de vos propositions? - Aucune.
e) de :' a n· chacun chacune - - - - Dupa prepozi\ia sans:
titate
tota1a: - - tous * toutes '" tout ,.. L' autobus etait arrive sans aueun de nos invites.
II) C. I i I a- Obs. Aucun capata sens pozitiv (vreunul, vreuna):
t i ve In propozitii interogative:
A) c u n u· Croyez-vous qu'aucun des p.leves connaisse son adresse ?
ant a de tel * telle ... - - - tn propozitii dub ita t i ve:
d e m 0 n- Je doute qu'aucun de nous puisse repondre a cette question.
strativ
8) de ide n-
tit ate
I
meme * memr.c;; ,.,
- Dupii 0 propozitie neg a t i v a:
Je lle per/s~ Das qu'aucun ie sache.
C) de d i ve r· - Dupa satls ~i sails que. auant que:
<; ita t e
1 I Il est parti sans qu'aucun de nous Ie sache.
autre ... autre .. * E lie se depiafait san.~ ,aire aueun bruit.
autrui
- - - Dupa que introducind 0 propozitie camparaiit'a:
1 / 1 se debrolliile tout seul mieux qu'aucun autre.
D) rei a I i ve
E)p.no-
quiconque - - -
§ 203. NUL. NULLE (nici unul. nici una. nimen!), folosit indeo-
n ale on I - - sebi in limba literara:
• Aceste pronume se pot foJosl ~I ca adjective nehoHirHe. - Cind n11 se refer a la un substantiv, se folose~te numai pentru
persoane ~i numai la singular; este intotdeauna insotit de negatia
ne ~i are intotdeauna funetia de sub i e e t: (nimeni).
INTREBUINTAREA PRONUMELOR NEHOrA.Rln Nul (personne) ne l'entendra plus jamais (H. de Montherlant).
(L'EMPLOl DES PRONO.~fS JND£FJNlS) Nul n'est prophete dans son pays. (Proverb)
Ob5. Prezenta lui nul in lralii determina suprimarea negatiei pas (point).
A. PRONUMELE NEHOrARITE CANTITATIVE Nul p,es de moi ne me ques/i')nnait (P h. Her i at).
- Cind se refer;; la un substantiv plural sau la un pronume
1) Can tit ate nul ii. exprimat se folose~te Ia ambele genuri atH pentru fiinte cit ~i
§ 202. AUCUN. AUCUNf (nici unul. nici una) pentru lucruri (nici unul. nici una):
In'jOtit de negatia ne ~i desemnind. in general. un substantiv Tous les etiiVes sonl a leurs places. Nul ne manque.
e~pn.mat, aueun, la singular, se folose~te aut pentru f i i n t e
On m' a monlre bien des chemises: nulle n' etait en soie nalurelle.
Cit ~I pentru I u e r uri. Obs. a) A~ezat in urma substantivului ca at rib uta d j e (' t i val, sau
avind functia de n u me pre die a t i v, nul devine adjectiv calificativ.
Aucun des voyageurs n' avail ell mal all coeur durant ce premier eu senml de ..nul. nuia". ,,(lira nici 0 valoare":
voyage (P. Gam a r r a). C' est un document nul.
De toutes ces cravate~, aucune n'est a mon gout. Dll point de vue dramatique cette piece e.<;t nullf'.
~ucune de ~es 9uestlons ne receuait jamais de reponse qui fut b) Nul capata sens pozitiv (vr.punul) in fraze de tipul:
plel/lement satlsfalsante (E. Hen rio t). Si nul d'entre vous fait un gesie, if sera perdu.
246 MORFOLOGIE PRONUMELE NEHOTARITE 247

§ 204. PAS UN, PAS UN~.,(nici ';Inul, nici, una) . Ce n'est pas ta faute, parce que tu ne sais rien (J. An 0 u i I h).
Se folosesle inloldeauna la sIngular, Insot!1 de negat!a ne: A ce moment-la, it ne pensait a. rien (R. R 0 I I a n d).
lis avaient tous dit la verite; pas un n'avait menti. Chaque Elle ne se doute de rien, ne desire rien, j'en ai la certitude.
automne, les hirondelles quittent notre pays; pas une ne reste (H. T roy at).
chez nous pendant I' hiver.
Obs. Prezenta lui rien in propozitie at rage dupa sine suprimarea negatiei pas
§ 205. PERSONNE (niment) tpoint):
Je ne veux rien dtre (M. A c h a r d).
- Insotit de negatia ne, se folose~le numai pentru per s 0 a n e
~i indepline~le diferile fun c t i i in propozitie: La timpurile compuse, rien ocupa locul lui pas tntre auxiliar
Personne ne peut mieux te comprendre que moi (M. A c h a r d). ~i participiul trecut:
Tu n 'as jamais ha, personne, eela se voit a. tes yeux. Je ne t'ai rien dit.
(J. A n 0 u i I h). - Fara a Ii tnsotit de negatia ne:
Tu n' iras chez personne et tu ne Ie diras II personne. In propozitii eli p tic e, in riispullsuri:
Obs. Prezenta lui personne tn fraza atrage dupa sine suprimarea negatiei Qu'est-ce que tu veux ? - Rien.
pas (point): Rien a. declarer.
Je n'en par/erai it personne (G. D u ham e I). Rien capala sens p 0 z iii v (ceva):
- Fara a Ii insotit de negatia ne: In propozi tii i n t e r 0 gat i v e:
In propozitiile eiiptice de predicat, tn riispunsuri : A vez-vous rien mang e ?
Personne dans toute la maison. In propozi tii dub ita t i v e:
QUi reste en arriere? - Personne. J e doute qu' it y ait rien de plus beau.
Obs. Personne capata sens pozitiv ~i 'Se traduce Cll ,,:'ineva": Dupa: sans, sans que, avant de, avant que, trop ... pour que:
In propo7itii in t f' r 0 gat i ve: J e demeurais ebloui sans rien dire (A. G ide).
Y a-t·il persunne qui if. sache? Songez bien aux consequences avant de rien entreprendre.
In propozitii dub ita t j v p.: Obs, AdjectivuI sau participiul trecut care urmeaza dupa rien este intotdeauna
Je doute que personne connaisse La solution du probteme. precedat de prepozi1ia de:
Dupa sans que, avant Que, trop ... pOllr que: II n'y a rien de plus beau qu'un honnete Iwmme (R. Roll a n d).
Je suis entre dans ta chambre sans que persanne s'en aperfoiue. Rien de neuf sous Ie saleil.
Ce probteme est trop difficile pour que personlle {)uisse Ie resoudre.
to propozitii eu sens com p a, a t i v:
Locutiunea rien que .se t,raduce .p,ri;t ,,;tumai": , ..
Crainquebille avatt della vertte, Tlen que la vertte
II saoait se debrouiller mieux qUI- personne (oricine, oricare, nimeni altul) .. (A. F ran c e).
§ 206. RIEN (nimic) Donnez-moi une pomme, rien qu'une ponzme.
Insojit de negajia ne, rien, pronume neulru, se folose~le numai 2) Can tit a t e~ par t i a I a
penlru I u c r uri ~i po ate tndeplini diferite fun c t i i tn § 207. UN, UNE (unul, una) .. _ . _
propozi tie: Insotind un complement cu valoare parltltva, un, une reprezInla
Rien ici ne s'est passe dans I'ombre (H. d e M 0 nth e r I ant). at!! f i i n t e cit ~i I u c r uri:
Qu'est-ce que cela ? Tout cela n'est rien (M. Pro u s t). Prenez un de ces mouehoirs.

~ ---- ------ - - -
248 MORfOLOGIE PRO~Ur-lELE NEHOTARITE 24S·

On avait besoin de chercheurs; on en amit Irouve un. La plural quelques·uos, quelques·uoes (un ii, line/e. ci(iva, cileva),
Acceptez une de ces {leurs. se folosesc atit pentrll fiinfe cit ~i pentru lueruri:
Mon chat ne mange pas les scuris. Il Il'en at/rape une que pour Quelques.uns sont uliles et rendent des services (A. F ran c e) ..
jauer (J. R en a r d). J'ai revu quelques-unes de ces photos.
Obs. Uneori. in special dod complemelltul este expri mat printcaun pronume Quelques·unes avaient des batons pOllr la marche
personal, un este inso\it de articolul hoHirit (['un);
(L. A rag 0 n).
L'u" de nOllS va leur telephoner.
L'un (l'une) de vaus devra y aUer. Venez, je vais VUIIS presenter a quelques,"ns de mes illtimes'
(J-l. T roy at) ..
- Fara complement insolind un pronume relativ, se folose~te
numai pentru per s 0 a n e (cineva): Obs. Adjedivul sau participiul trecut care insotesc pronumele
il parlail comme un (quelqu'un) qui s'y connaissail bien. quelqu'un (une), quelques-uns (unes) sint precedate de prepozi tia de:
Une que j' apprecie beaucoup c' est Lucie. Parmi /es eJeues de noire classe it y a quelques-ulls de ires appliqll es.
Ob5. a) Un poate avea ~i valoare de neutru (ulla, un IIlCfU): Parmi nos amies, if y a quelques-ulles de ires aimables.
Promettre est un, tellir est autre clwse. QlIelqu'un d'inteUigeut agirait de tout at/Ire maniere.
b) ~;t,u se confunda pronumeie nehotarit un ell un adjectiv numeral 5au artice}
neIwtarn: § 209. QUELQUE CHOSE (ceva)
J'a~
deux livres; voulez-vous que je vallS en donne un? (pron. !lehot.) Pronume neutru, quelque chose se folose~te pentru a desemna.
J'at achete un beau livre (art. nehotarit).
J'ai un livre. tit en as deux (adj. numeral). 1 u c r uri ~i are diferite fun c j i i in propoziti ~
c) L'un (les uns) se poate asocia ell l'autre (les aufres)(v. autre, p. 252) Quelque chose lui Nait arrive qui Ie depassai/ (J .-P, S art r e),
J'entends quelque chose comme vous diriez Ie vent de la mOlltagne'
§ 208. QUELQU'UN (UN E). QUELQUES-UNS (UNES) (cineva unii (J. G ion 0).
une/e, c1tiva, cUeva). La singular (cineva) se foloseste ind~osebi
la masculin, numai pentru per s 0 a n e, ~i indepli~e~te diferite Ob~. Adjedivul sau participiul trecut care urmeaza dup u quelque chose este ·
intoldeauna precedat de prepozi tia de:
fun c t i i in propozilie:
Il y a quelque chose d'inattendu dans ceUe renconire (T r. Be rna r d).
Quelqu'un viendra nous voir. Je vous avouerai meme quelque chose de plus grave (J. Rom a ins).
Je n'ai jamais eprouve Ie besoin de blesser quelqu'un Il y avail quelque chose de change dans Christophe (R. Roll a n d).
. " , (H. T roy at). § 210. [CERTAINS, CERTAINES (unii, unele)
II ya bien quelqu un qUI s occupe du petit? (R. M. d 1I Gar d).
J'avais la sensation d'elre regarde par quelqu'un (M. Pro u s t). Clnd nu se refera la un substantiv exprimat se folose~te numa i'
la masculin plural ~i numai pentru persoane:
a) Clnd are funclia de n u me pre d i cat i v, el capata
sensu I de "persoanii insemnata, personaj important": Certains declaraient qu'its Il'accepteraient pas la transaction.
II n'litait rien; it est devenu quelqu'un. Cela aurait pu etonner certains.
b) Sub forma de quelqu'un d'autre inseamna "altcineva": Cind se refera la un substantiv exprimat se folose~te la ambele-
Est-ce que tu at/ends ton {rere ? - Non, j'at/ends genuri, atit pentru f i i n t e cit ~i pentru I u c r uri:
quelqu 'un d'autre. Certains de nos amis passerollt leurs uacances iz la mOlltagne.
J e voudrais montrer ce livre iz quelqu 'un d'autre avant de Ie Parmi les photos que vous avez realisees, certaines sont de veri ..
ranger dans Ull tiroir (H. T roy at). tables oeuvr,es d'art ..
PRONUMELE NEHOTARtIE 251
200 MORFOLOGIE

§ 211. PLUSIEURS (mai multi, mai multe) TOUS, TOl,lTES (Io/i, toate) la plura! se refera 1.a un. sU.bstantiv
Se folose~le n u m a i I a p I u r a I, alit pentru f i i n t e cit sau pronume exprimat; se folosesc aht pentru fLlnle Cit ~l pentru
~i pentru I u c r uri, avind aceea~i forma pentru am bel e lucruri ~i indeplinesc diferite func/ii in propozitie:
g en uri, ~i indeplinind diferite fun c t i i in propozitie: Tous its m'aiment ... Et tous je les aime (H. T roy at).
Plusieurs de vos amis ont pris part it celie compelition. J'aime ces histoires; toutes me semblent Ires interessanles.
Maman nous a apporte des pommes; j'en ai mange plusieurs. lls sont tous, tous, hellreux de ma vicloire (R. M. duG a r d).
3) Can I i I ate a t 0 I a I a TOUS se folose~te numai la masculin plural ~i numai pentru
§ 212. CHACUN, CHACUNE (fiecare, oricine, loata lumea) persoane cu sensul de "toti oamenii, toata lumea" cind nu se refera
Cind nu se refer a la un subslantiv exprimat se folos~te numai !a un substantiv exprimat, sau cind rezuma 0 serie de nume:
la masculin singular ~i numai pentru per s 0 a n e (fiecare, La charitli humaine, c'est Ie concours de tous dans la production
oricine) : et fe parlage des fruits (A. F ran c e) ..
Chacun doit faire son devoir (tout Ie monde - toata lumea ... ). Hommes, femmes, enfanls, tous se dirigeaient vers la Basltlle.
C'est la fin du jour et chacun licoule ses pensees calmees
(V. L arb a u d).
S. PRONUMELE NEHOTARlTE CALlTATlVE
Cind se refer a la un subslantiv exprimat, se folose~te ~i pentru
fiinle ~i pentru lucruri ~i se acorda cu substantivul pe care-I
reprezinta: t) C u n u ant a de de m 0 n s t rat i v
II y eul un inslanl de silence, apres quoi chacun des enfanls se § 214. TEL •. , QUI (acela care)
releva (A. G ide). Se folose~te numai la masculin singular ~i numai pentru per-
Chacune de ces difficuttes, je l'expose, je l' eludie (A. G ide). soane:
Obs. a) Adjectivul posesiv care se refeTa la chacun poate fi: Tel qui rit vendredi, dimanche plellrera (proverb).
son, sa, ses, dadi se adreseaza lui chacun: Tel esl pris qui croyai/ prendre (proverb).
Chacon a son droit. Chacon a ses opinions.
- leur, leurs, daca se adreseaza unui substantiv sau pronume la plural: Sub forma tel ... tel (unul ... altul):
Les elb..·es ont eu chacun leur part. Telfe gronde, tel Ie recompense: qui a lort ?
b) A nu se confunda pronumele chacun care tine locul unui substantiv: In locutiunile tel et tel, tel ou tel (cutare):
.chacon se tenait bien Ii sa place (M. Pro U S t) I I ne s'agil pas de tel ou tel perscnnage .
ell adjectivul chaque care tnsote~teun substantiv:
Obs. Precedat de articolul nehoti:irit un, une (culare, un oarecare, cineva)1
Chaque enfant se ienait bien a sa place. desemneaza 0 persoana pecare nu putem sau nu vrem s-o precizam; substituie.
§ 213. TOUT, TOUS, TO UTES in acest caz, chiar un nume proprlu de persoana:
Tout (totul, orice) la singular are valoare de neulru ~i se folose~te Un tel, dU-on. a remporie Le prix.
numai pentru lucruri: Monsieur un tel disait qu'it ne ie connaissaU pas. (Domnul cut a r e).
Madame une telle soutenait La cause de son ami.
Tout pour les amis, vivenl fes camarades (M. P;- 0 u s t).
Il est capable de tout (orice). 2) Dei d e-n tit ate
Les rues, fes arbres, fes loits des maiscns, tout lilait couverl de neige.
§ 215. M£ME (Ie meme, fa meme, fes :memes): acela§i, aceell§i,
Obs. Tn acest din urma caz, rezumind 0 serie de nume de fiinte sau de lucruri.
~e poate folosi si pentru persoane, cu sensu1 de "toa13 Jumea": aceia$i, acelea$i.
Femmes, moines, vieillards, tout ttaU descendu (J. deL a F 0 n t a i n e).
252 MORFOLOGIE
PRONUMELE NEHOTAR11E 253

Referindu·se atH la f i i n t e cli ~i la I u c r uri, pronumele § 217. L'AUTRE, LES AUTRES (celiilait,celialta, ceilal/i, ce/dalle):
nehotiirit meme reprezintii un substantiv deja exprimat, marclnd
identi latea : Se foloseste alit pentru f i i n t e cit ~i pentru I u c r uri ~I
indepline~te diferile functii i';' pro~oz.i,tie: .,
Ce gateau m'a heallcollp pill; je prendrai toujours Ie me me. Aimes·lu cet entallt ? - Ow, mats JaIme encore mleux I aulre.
J'aime la cravate que tu as achetlie; j'aurais choisi la meme. Ne veux·tu pas acheter ces chaussetles ? - Non, j~ pref ere les
Ces entants·ci sont tous les memes. autres.
Les talltes d'orthographe que vallS taites sont toujours les memes. II croYClit devoir aux autres et a lui·meme d'exp/iquer sa pellsee
Meme este de asemenea pronume clnd este insotit de un pronume (A. F ran c e).
relativ (qui), fara a se referi la 'un substantiv exprimat: Celui·la me parai! plus raisonnable que les autres (T r. B ern a r d).
Ce sont toujours les memes qui travaillent consciencieusement. L'autre (les autres) se poate asocia cu I'un (les llns) pentru a exprima
Obs. La masculin s ingular are valoare de neutru ~i Se intilne$te in expre- diferile raporturi, ~i anume:
sii ca:
Cd a r c-<J icllt au marne (este acela~i lueru). Opozitia:
(unul. .. allul, una ... alta)
3) D e d i v e r sit ate L'un chante, I'autre joue du piano. .. . .
§ 216. AUTRE, AUTRES (alt, alta, altii, altele) Les uns manueaienl des gateaux, les autres preferalent les frUlls.
Insotit, in general, de articolul hotarlt sau nehotarit, de Ull Pres des rochers on sentait des maisons oli les uns rell/raient,
pronume personal (nolls, vous) , sau de un numeral cardinal, pro· d'oli les autres partaient pour la peche (,\t. Pro u s t).
mimele autre se folose~te atit pentru f i i n t e cit ~i pentru I u- R e c i pro c i I ate a: Willi (·a) pe alllli (·a); llnii (unele)
c r uri, avind acelea~i forme pentru ambele genuri: pe allii (aUele): .
Un autre, une autre (plural d'autres) (altul, alta, altii) inso- Nous nous Ii/ions tant de fois recollduits I'un I'autre, illsqu'au
tesc, in general, un complement cu valoare partiti va , de cele petit jOllr (M. Pro u s t).
mai multe ori pronumele adverbial en: Ils etaient devon!s du besoin de travailler I'un pour I'autre
VOW, un garron tres sage; je ne connais pas un autre plus sage. (R. R 0 I I a n d).
C'est une solution; en voyez·vous une autre? Ils se soutiellllent les uns les aulres.
Ils se relldaiellt des services les uns aux autres.
Farii a se referi la un substantiv exprimat are sensul de: "un Sue C e s i u n e a in tim p 1lI1l11: (·a) dupii aU1i1 (·a):
altul, 0 alia, altcineva": Puis, I'un apres I'autre les enfallts disparurent (A. G ide).
J e laisse ce soin a un autre. On elltendait les portes se fermer I 'une apres I'autre
Vous allez Ie dire a une autre. (C h. F. R a III u z).
Pluralul d'autres (altii, altele): Ils se sont succede les uns aux autres.
Certains se tenaient tranquilles a leurs places, d'autres causaient. As 0 c i ere a: (amilldoi, amilldolld):
Vous direz cela iI. d'autres (altora). L'un et I 'autre ont d?nlle de bOlllles repollses.
Obs. Autre chose (altceva), ell valoare neutdi, este intotdeauna la singular : Je les apprecie I'une et I'autre.
Obs. In cazul cilld indepline~te functia de complement eu prepozitie- Ilrepo-
Comment pourrais·je vouloir pour toi autre chose que la verite ? zitia se repeta:
(H. d e M 0 nth e r I a n I). J e parierai it I'un et it I 'autre.
Je m'efforfais de penser a autre chose (G. D u ham e I). Ii s'i"nUresse de I'U11 et de I'autre.
II est toujours preJ a se sacrifier pour les uns et pour les autrcs.

-
254 MORFOLOGtE PRONUMELE NEHOTARlTB 255

- Ex c Iud e rOe a (p art i a I a): I'un (I'une) ou I'autre (unul 4) Rei a tl ve


sau altul): • . - § 219. QUiCONQUE (aceLa care, oricine, cine)
a) ca subiect se construie~te cu verbul la singular (dacii se afla Foloslt numai la sin g u I a r ~i numai pentru per s 0 a n e,
tnainte) : qUICOnqUe este deseori precedat de prepozitia it:
L'un ou I'autre a commis La fau/e, Quiconque est eoupable doit eire puni (cine, acela care).
dar: lis ont commis des fautes I'un ou I'autre. Il Ie connaissait mieux que qulconque (orieine, oricare altul).
Je te defends de Ie dire it qulconque (cuiva, oriwi).
b) tn cazul dnd tndeplin~te funclia de complement cu prepo-
zilie, prepozilia respectiva se repeta: 5) Personale
Je vais m'adresser it I'un ou it I'autre. § 220. ON (eineva, se etc.).
Tu iras Ie chercher chez les uns ou chez les autres. Derivat din cuvtntul latinesc homo (om), pronumele on se 1010-
E x c Iud ere a (t 0 t a I a) : ni I'un ni I'autre se~te numal pentru persoane, tndepline~te tntotdeauna tn propo-
zilie funclia de subiect tnsolit de un verb la persoana a III·a sin-
In acest caz este tnsolit tntotdeauna de negalia ne: gular ~I reprezinta:
Ca sub i e c t poate avea verbul fie la singular, fie la plural: I) Una s a u m aim u I t e per s 0 a n e ned e t e r-
Ni I'un ni I'autre n'avait raison. 01 I nat e, a caror identitate nu putem sau nu vrem sa 0 preciz1im
Ni I'un ni I'autre ne sonl arrives a temps. (eineva, se) :
On a frappe a la porte (cineva).
Obs. Cind urmeaZ8 dupa verb, acesta va fi tntotdeauna la plural: On dit que eet eie sera ehaud (anumite persoane spun, se spune ... )_
Ils ne sont rentres nl I'un ni "autre. On erie au seeours.
Clod indepline~te functia de complement eu prepozilie. prepozitia respectiva
se repeta: 2) 0 arne n I I t n g e n era I (se traduce de regula cu per-
II ne compte ni sur /'un ni sur /'autre.
soana I plural sau cu a II-a singular).
line se fie ni it. "un ni it. fautre. On n'est pas seul (nu stntem singuri...) quand on a des souvenirs
J tn' irai ce soir ni chez les uns ni chez Its autres. (E d. Est a u n i e).
Situarea tn spatiu: Comme on fait son lit, on se couche.
On ne doit pas ceder au.~ enfanls quand ils pleurent
lis s'etaient assis I'un it cote de I'autre (l'un devanl l'autre, I'un (R. Rolland).
derriere l'autre etc.).
3) Per s 0 a ned e t e r min ate. In cazul acesta substituie
§ 218. AUTRUI (allii, eeilalli oament) pronume personale: ie, tu, ii, elle, nous, vous, lis, elles, ~i are
Invariabil, avtnd 0 tntrebuintare restrtnsa, autrui se folose~te o val 0 are a f e c t i va (de familiaritate, alecliune, dispret,
numal pentru per s 0 a n e, tndeosebi cu functia de com p I e- ironle, modestle) :
ment cu prepozitl e : II y a longtemps qu'on ne vous a vu (on = ie).
Ne fais pas aautrui ce que tu ne voudrais pas qu' on te fit. (Proverb) Non, on n 'a pas raison, fit Ie vieillard (on = Ill)
La bienfaisance universelle, c'esl que chacun vive de son travail (H. Bar bus s e)_
et non du travail d'autrui (A. F ran c e). L'homme est seuL, elendu dans son lit. On a Laisse dans La chambre
Un avocatdevrait savoir ne pas inlerrompre autrui (L. A rag 0 n) une lampe a demi baissee (on = il) (H. Bar bus s e).
:256 MORFOLOGJE PRONUMELE NEHOTARlTE 257

Puis /tOus IZOUS remet/ons en route sagemenl. On esl hommes de Ex. 2. Raspuruleli negativ la intrebiiri folosind, dupa caz, pro-
conscience, on va par te plus droit. on ne cause avec personne numele neholarile personne sau rien:
(on = Ilous) (R. R 0 I I a n d). Est-ce que tu entends quelque chose? Avez-vous rencontre quelqu'un?
On se separa avec de grands coups de chapeaux (on = i/s). Y avait-il quelqu'un dans la chamhre? Y avail-it queJque chose de nouveau?
(P. V. Co u t uri e r). Est-ce que quelqu'un frappe a la
porte? Est-ce que VallS attendez queiqu'un?
Obs. a) On este de genul masculin. Dadi jJlSa se refed! la substantive feminine
'Sau la plural, numele predicativ se acorda ill gen ~i numar: Avez-vous queJque chose a declarer? Avez-vous besoin de quelque chose?
On est trop petits pour qu'U puisse s'occuper de lIOUS (C h. F. R a III u z).
Ex. 3. Raspuruleli negativ la inlrebiiri {olosind pr~nt:''!l~le ne-
.Ha petite Paule! Douze ails lJu'on ne s'est pas vues! On ne se serait pas recon-
nurs (So deB e a u v 0 j r). holarUe indicate in dreapla. Daca sinl mat multe postbtltlalt, fo-
b) Cind in propozitie este un complement direct, verbuJ insotit de prollumeJe iosili·le:
<on se poate tradure ~i prill diale?:a pasivii: Qui est-ce qui manque aujourd'hui?
On vous attend: la place est re/enue (l~. Roll a n d) (si,tfeti a~teptat). Lequel de ces eleves sera reeale? fieo
On nous pousse, ~a.tls les abris d'arri ere (H. Bar bus s e) (sintem impin~j). persanne
On trallsporta I eleve dans La Loge du concierge (J. Co c tea u). Ont-ils remarque quelque chose?
Est-ce que quelqu'un Ie connaissait? aueun (e)
c) ProJlumele on poate fi insotit de articolul hoHirjt (/'011), mai ales in scris
.cind lU meaza dupa OU, OU, qui, que, quai. si: ' Que voulais-tu nous dire? pa~ un (une)
Vile porte t'm-;,'rait sur un cabinet ('u "on penefrait aussi par Ie t'esiibule Laquelle de ces deux fillettes VOllS acco mpagnera nul

II ne comprend pas que I'on rie par sante (R. R 0 I I a n d).


(J. C 0 c tea u). a la 158fe?
Ex. 4. Complelali frazele de mai jos cu pronumele neholiirile in·
dicale in dreapla:
EXEI(CITIl Les vrais amis doiveFlt s'aider ... I'un )'autre
Pierre et Thomas CorneiIle furent poetes ... les uns sur Jes autres
Rangez. s ' il VOllS plait, ces livres ... les uns contre les autTes
Les Horaces et les Curiaces ant lutte ... les uns les autres
Ex. 1. Treceli frazele de mat JOS la forllla nega/ivii. folosilld, Le chien et Ie chat se detestent ... les uns des autres
dupii caz, pronumele neholiirUe personne sau rien. Les membres d'une fa mille travaillent ... I'un et J'autre
Les hommes ont besoin ... les uns pour les autres
,\lodel / II nous a demande quelque chose.
" 11 ne IlOUS a rien demande. Ex. 5. Copiali frazele de mai jos $i subliniali p~ !,n num~ra.L ~fl
11 attendait quelqu'un ce matin. o linie, articol nehotiirU cu douii $i pronume neholartl cu Iret Itntt:
Tu cOl1fiera~ ceUe Jettre a quelqu'un.
Jls ont acheie quelque chose. VOllS avez appris quelque chose de Des deux lits. I'un est celui de M. Lepic (J. R e n a r d). - Tout Ie monde se
nouveau. reunissait a une heure. - Le fermier partait une faux et la rermiere un rateau.-
Elle lui en 3vait dit quelque chose. J'ai quelque chose de parliculier a La fermi ere etait v~tue d'uo chapeau de pailleet d'une robe rouge (A. F ran c e).
vous dire. - Une hirondelle ne fait pas Ie printemps. - Un cloll chasse )'autre. - Un
J'enverrai quelqu'un a rna place. II aura be50:n de quelqu'un pour l'ac- homme averti en vaut deux. - Les UIlS avaient la t~te,les autres les pieds tournes
campagner. vers la mer (J. G j r a u d 0 U x). - Un tiens vaut mieux que deux tu I'auras.
l7 - Gramatica limbii francne
258 MOllFOLOGIE PRONUMELE NEHOTARtm 259

Ex. 6. 1nlocuiti substantivele precedate de adjectivul nehotiirit Ex. 10. ·Completati frazele cu TOUT, precizind, dupii caz, dacii
CHAQUE cu pronumele nehotiirlt corespunziilor, efectuind modifi- este adjectiv neho/iirit, pronume nehotarit sau adverb:
ciirile ce se impun:
... Ie monde eclata de rire (L. Ar a g o n). - Ehl bien, dites ... (P. V i a I a r).
Chaque homme a des devoirs. - Voyez ces belles maisons; chaque maison - J'entre dans les jardins du Luxem bourg, ... deserts et luisants de pfuie
appartient a une epoque differente. - J'admire ces ouvrieres; chaque ouvriere (H. T roy at). - ... allait mieux. - Nous voila eofin, ... reunis comme de
est une artiste en son genre. - Pour De pas perdre ces feuilles, tu ecriras ton nom braves enfants (N. Sa r r aut e). - lIs se regardereot ... les quatre. - ... la
sur chaque feuille. - J'aimes les problemes de mathfmatiques; pour chaque salle, debout, s'eiait tournee vers la glace brisee (R. M. duG a r d). - Nous
probieme je cherche p}usieurs solutions. - Le professeur a pose des questions a changeons ... les trois ans it pell pres de residence (J. G ira II d 0 u x). - J'ai
chaque eH~ve. decide de me mettre du cOte des victimes en ... occasion (A. Cam u ~).

Ex. 7. Completati frazele cu adjectivul nehotiirU CHAQUE sau Ex. II. Tinind seama de sens, completati proverbele de /Ilai jos
cu pronumele nehotiirU CHACUN, dupii caz: cu adjective/e sau pronumele nehotiirite indicate in dreapta:
II me semble que ... de tes pensees. que ... de tes gestes. retentit en mol Le solei! luit pour ... Ie monde.
(H. T roy a f). - Lorsqu'il descendait J'escalier, il s'arrefait a ,_, marche A ... rnalheur est bon. - Un c10ll chasse ...
(R. R 0 I I a n d). - Valls \'iendrez ... sair, a dix heuces. - t;:cQutez, ... a son ... vient it point a qui sait attendre. autre
hut, n'est·re pas? (J.-P. Sa r t r e). - ... a son tour. - ... fois, il soupirait I1 ne faut jurer de ... rien
profondement (M. D r u 0 n). - '" matin. je prends mon the avec mes parents. Beaucollp de bruit pour ... tout
- Ohl les beaux pains I ... pesait dans les trois kilos (P. Gam a r r a). -... peine merite salaire. autrui
Ne Iais pas a ... ce que tll ne voudrais pas qu'on quelque chose
Ex. 8. Substituiti subiectelor sublilliate prollumele nehotiirlt ON te iit.
efectuind modificiirile ce se impull :
En travaillant, ['homme a la propre revelation de soi.m~me.
Ex. 12. Complelati frazele cu MEME, precizilld dacii esle adjectiv
Les gens connaissaient bien ce petit homme. nehotiirit, pronume neholiirit sau adverb:
Quelqu'un sonne a fa porte de notre appartement.
Christophe repassait par ... Hape, (R. R 0 I I a n d). - VOIlS n'avez ... pas
Le soir, nous regardons la television.
pris la peine de modifier mon nom (H. T roy at). - Nous ne pouvons plus
Vous marchez parfois avec un soulier qui vous fait mal.
~tre tout a fait ... (M. Pro us t). - Les bons laboureurs, tous les ans, font
A table. n(Jus buvons de I'eau, du yin ou de la biere.
a ... epoque, ••. besogne. avec ... vaillanee (C h. Peg u y). - II passait toute
la journee sur une terrasse, toujours ... , sur ... bane, a regarder ... canards
Ex. 9. Traduceti in limba francezii folosind prollumele nehotiirU
ON: (M. M 0 nod). - Elle etait toujours .. .

Se ~tie ca in tara noastdi exisU numeroase vestigii romane. Ex. 13. Traduceti in limba francezii:
In casa nu se auzea nici un zgomot. - Cine se vede venind?
Cui se va incredinta aceasta misiune? - Ce se aude? - Ce se vede?- Cele doua !Urori au acela:}i zimbet, acelea~i gesturi gratioa~e. - Chiar ele
Putem afirma asemeoea lucruri. - Is-a oferit un frumOi tablou. mi.au povestit aceasta. - Tu ai primit acelea~i carti pe care Ie citeam ~i eu. -
Au fost aplaudati fa scena deschisa. - Atentie. suna cineva. Ea insa$i mi-a povestit aceasta tntr~pta~e. - Act~rii pe care ii vedeti s,i.nt
aceia$i care au jucat to "Avarul". - ~I Chl8f ered ca aTe dreptate. - Poezllle
S·a anuntat eli trenul de Ia~i are 0 intirziere de 0 ora. pe care Ie reciU stnt intotdeauna a~etea$i.
260 MORFOLOGJE

Ex. 14. Completali fraule cu CEIHAIN, precizind daca este ad-


jectiv neholarit, pronume nehotiirit sau adjectiv calificativ:
... avan~aient en pleine nuit. d'autres demeuraient en retrait (L. A r a go n).
- Lesouvenir d'une ... imagen'est que Ie regret d'un •.. instant (M. Pr oust).
- J'etais ... que ('eia devait arriver (M. D r u 0 n). - £tes-vouc; ... d'avoir eu
Ie lemps de les recharger? (H. T royal). - Elle etait presque gaie a
I.
... moments (M. M 0 nod). - Cette nouvelle est ... ? - La ledure de
ceUe poesie mta procure un , .. plaisir.
VERBUL
(LE VERBE)
Ex. 15. Completali frazele cu TEL, precizind daca esle adjectiv
sau pronllme nehotiirit:
La clart. etait ... qu·elle I·eblouissait (A. deS t. - i x u per y). - Un La c\asse a commence comme toujours. Le maitre
•.. ordre lui sembla legitime (A. F ran c e). - Jamais elle o'avaH eu une ... d'e~ole marqua les absents. "Viens ici, Blanche, et
soH de lecture (S. deB e a U v 0 i r). - ... est pris qui croyait prendre recite la poesie". Elle etait au fond de la c\asse.
(Pro\"erb). - Jamais iI oe s'elait senti avec lui-m~me dans une ... inti mite Allons! - Je suis content, tu sais la le~on. Pour
{A. Cam us). - Cd a consiste en fin de compte a DOUS accepter _,_ que nous faire comprendre a ses eJeves la geographie, M. Vernejou
sommes (J. An 0 u i I b). - ••• j'etais a trois ans, ... je restai dans la vieil- imaginait un petit cyc\iste. "Vous dessinerez cette carte
lesse qui m'est legere (A. F ran c e). - Tu discutes de mon talent avec une ... de memoire". Le maitre s'esl approche de Jean. II se
chaleur que je finis par te croire (H. T roy at). promena it entre les banes. Un camara de a ele inter-
roge par M.V." (P. Gam a r r a).
Ex. 16. Traducefi in limba franceza:
In camera era tacere. Cineva a batut la u~ii. Toli cei ce erau in ca mera. s-au Cuvintele a commence, m!lrqua, viens, recite, eiait, suis (content)
privit unul pe altu!. Fiecare se gindea in sine insu~i ~i se intreba cine putea fi. imaginait, dessinerez, s'est approche, se promenait, a elt! interroge
Deodata unul dintre ei s-a indreptat spre u~a. Un altul a inchis fereastra. Citiva slnt verbe.
s-au ridicat. U~a s-a deschis. In prag (sur Ie seuil) era cineva, un necunoscut. § 221. Verbul, parte de vorbire (partie du discours) flexibilii,
Nimeni nu-l mai vazuse. Strainul i-a salutat pe toti, apoi a iotrebat: "Unde sint exprimii :
ceilalti? De ce n-au venit toU? Nimeni nu trebuia sa !ipseascii! Nu m-au recu- - 0 actiune siivlr~itii ori suportatii de subiect: (la c\asse)
noscut, i~i zise el. Sint unul din fo~tii vo~tri colegi pe care Ii a~teptati." a commence, (M. Vernejou) imaginait, (vous) dessinerez, (un cama-
rade) a tile inlerroge;
- starea sau existenta unui subiect: (elle) elait (au fond de 1a
c\assel. je suis (content), "je pense donc je suis".
Obs. Cind un verb un~te subiectul Cll numele sau predicativ (l' a t t rib u t)
poarta flumele de verb copulativ (copule)l.

1. Tn afara de lire sint socotite cop ulaH ve ~i alte verbe ca demeurer (a ra mine),
devenir (a deveni), se faire (a se face), se montref (a se arata) etc.
262 MORFOLOGIE 2G3

Prendre ga;de II. veiller a Ii atent la, a lua


LOCUTIUNI VERBALE seama
(LOCUTIONS VERBALES) Rendre camp Ie exposer a da seama de, a
expune
Faites attention / Rendre grace remercier a multumi
En 1918, l'armee roumaine a lenu tete aux enva- / bon
hisseurs. Tenir '- ferme resister a rezista
'- tete
Tu .as bea.u dire non, tu peux tomber, prends garde;
tu dOls lentr comple de mes conseils.
J'ai besoin d'un beau livre' sa lecture me donne
satisfaction. ' EXERCITII

Grupurile de cuvinte ai besoin, prends garde, failes attention,


a lenu 1~le, lentr camp Ie, (tu) as beau sint locutiuni verbale. Ex. t. Traduceti in limba romana propozitiile de mai ios, linind
§ 2~2. Locutiunile verbale, grupuri de cuvinte care, luate im- seama de formele verbale sau de locutiuni/e folosile:
preuna, au valoarea unul verb, sint de obicei formate dintr-un: Voyons. Pierrel Tu ne Uens pas compte de mes conseils? - Tu n'as peUT ni
de moi oi de ta mere. - Tu as toujours l'air mecontent. - Tu as beau dire non
substantiv : avoir envie quand je t'appelle, tu dois veniT. - Prends garde a tout ce que tu rais. - Tout
verb ~i un adjectiv : lenir bon homme doit rendre compte de ses actions.
{
alt verb : fa ire croire Ex. 2. Subsliluiti loeutiuni/or de mai ios formele verbale cores-
punzaloare:
lata citeva locutiuni verbale:
C'etait pendant la guerre. - L'armee tenait t~te a J'ennemi. - Le general
Loeutiune verbala Verbul care-i Sensul a fait venir de nouveaux soldats. - Le sair it a tenu conseil pour Caire face aux
corespunde nouvelles aUaques de l'ennemi.
Avoir I'air paraitre a parea
Avoir peur craindre a-i Ii teama (frica) Ex. 3. Alcaluiti seurle propozitii cu loeutiunile t'erbale urma-
Faire attenlion etre attentif a baga de seama, a Ii toare: avoir beau, avoir besoin, faire attention, faire venir,
atent faire piti.:;, rendre grace.
Faire grace (d'une pardonner a a ierta pe cineva de ... Ex. 4. 1nloeuiti locutiunile verbale cu verbele corespunzaloare:
dette)
Faire savoir montrer a ariita Cel homme a I'air mechant! •••
Faire venir amener a aduce n n'a peur de personnel ...
Mettre fin Cette fillette prend garde a tout ce qu'elle fait! •..
terminer a termi na, a pune Elle tient toujours compte des consei1s de ses parentsl ...
capat Mettez fin aux querellesl ...
264 MOR.POLOGIE VERBE TRANZITIVE $1 INTRANZITIVE 265

Ex. 5. 1nlocuiti formele verbale subliniate prin locufiunile co- Obs. unele verbe tranzitive se construiesc cu doua complemente (unul direct ~i
respunziitoare: altul indired): J e n e I' a i pas d i t Ii Hector. II ve u t te r end r e
aux Grecs. Per e. j e vous Ie de man d e (J. Gitaudoux).
Vous paraisspz etre malade. 2. Verbele intranzitive expri rna ac1iuni care nu se exercita asupra nici

I
II craillf ('orage. unui obiect. Ele nu au eomplemente direde sau indirede, ci pot avea doar eom-
SO!ll'Z atlp-ntil. vous pouvez tomber. plemente circumstantiale.
Ce bataillon a resisle Ii I'ennemi. L e sol e i I brit/e.
C e l' e 1 eve s rev i e nne n t de I'ecole (compl. eire. de loe).
Mon a mi a fait un compte rendu sur son voyage it Paris.
Cet enfant prerld en consideration Ies \'onseils de ses parents. l!s ont bien travaille (compl. eirc. de mod).
I Iss 0 n t r en t res 8 temps (comp!. eire. de timp).
Ob,';. a) Unele verbe hanzitive ca aitendre, bolre, chanter, ecouter, manger.,
regarder, savoir ~.a. pot fi folosite fara complement:
Je chanfe. Tu manges. E//e regarde.
VERBE TRANZITIVE ~I INTRANZITIVE b) AIle verbe. intranzitive. tntrebuin\ate tn expre.c;ii ca: dormir son dernier
(VERBES TRANSITIFS ET INTRANSITlFS) sommeil. courir un danger, vivre un moment penible, devin tranzitive.
Ex. JI a beaucoup pleure son grand-pere. (L-a regretat mult pe bunieul sau)~

- Verbele tranzitive se conjuga la timpurile compuse cu auxi-


Enfants, aimez vos parents, honorez-Ies. Obeissez avOs liarul avoir. Ex: Nous awns fait notre devoir.
maitres, prou~ez-Ieur votre ~econnaissance. Et puis ne - Cele mai multe verbe intranzitive se conjuga de asemenea Cll
rernettez Jamals votre travail au lendemain. Soignez- avoir la timpurile lor compuse: Ex.: debuter, dormir, marcher,
vous. ~'h~mme q.ui jouit d'une bonne sante possMe vivre, etc.
un vral tresor. Almez les conseils des grands. Ne dites Ex:. Cet acteur a debute dans "Le Cid". Paul a marche ires vite
pas: les c~iens aboieflt, la caravane passe. Restez ficteles pour ne pas etre en retard.
avOs amls. Amassez des connaissances utiles. - Verbele intranzilive care urmeaza se conjuga (la timpurile
compuse) cu auxiliarul etre.
§ ~23. In frazele de mai sus, verbele aimer, honorer, remettre, Aller (a merge, in sensul de a se duce) ~i s'en aller (a se duce):
posseder, amasser au complemente direcle; verbele jouir obeir
prouver.a~ complemente indirecle. Toate aceste verbe sint 'numit; Ex. /l est aile ii I' ecole. /l s'en est aIle.
tranzi tlve. Arriver (a sosi): Ces etrangers sont arrives hier.
Verbele aboyer, rester nu au niei complemente direcle niei com- Partir (a pleca): Nous sommes parlis.
plemente indirecte, ele sint i n t ran zit i ve. ' Repartir (a pleca din nou): /l est venu et puis il est reparti.
Venir 1 (a veni) ~i eompusele lui: Elles sont venues.
I. Verbele tranzitive sint: Naitre (a se na~te): A. Camus est ne en Algerie.
- D ire c t e ~i se construiesc fara prepozilie. 1/ dessine la
carte de notre patrie. 1 Compusele lui venir: Contrevenir (a contraveni), convenir (a admite)"
, - 1 n d ire.c t e ~! se construiesc, in general, eu prepoziliile devenir (a deveni). parvenir (a parveni), provenir (a proven i), redevenir (a rede·
a sall de. Jamals Fa,bflce ne parla de CIeUa (S ten d h a I). Ce veni), (se) souvenir (a-~i amlnti), survenir (a veni pe nea!$teptate) ~.a se conjuga
eu auxiliarul eire. Convenlr co sensul de a·1 pl~cea, a-I conveni, prevenir
gar~on pense a sa mere. ( a preveni), subvenir (a veni in aJutor), se eonjuga eu auxiliarul atl'llr.
:266 MORFOLOGIE VERBE TllANZITIVE ${ INTRANZlTIVE 267

Deceder (a deceda): Ma grand-mere est d<fet!dee it y a une semaine. Verbele ,descendre (a cobort), monter (a u,rca, a ~e urca),. p~sser
Mourir (a muri): Elie est trWr te. (a trece) ~.a. pot Ii folosite ca tranzitive, ~I atunci. se. conJ~ga cu
,Rester (a ramine, a sta): Nous sommes restes aSina'ia landis qu'elle avoir, sau ca in!ranzi!ive, ~i, in aces! caz, se conJuga cu etre,
nous attendait a Predeal.
£choir (a expira, a-i reveni, a ajunge la termen): Le gros 101 lui Ex.l fl a monte sa vaUse dans La voiture.
est echu ,,(petit Larousse u , 1959). ' fl est monte sur la monlaglle,
£clore (a se deschide! pentru flori/) Ces fleurs sont <feLoses celie nuit Tu as passe Ie pont.
("Gr. Acad. U). Tu es passe de l'autre cote de la riviere.
Demeurer (a ramine) Ex. II est demeure muet. fls ont descendu l'escaUer.
Verbele intranzitive entrer (a inlra) , rentrer (a se reintoarce) , fls sont descendus de La montagne.
,fomber (a ciidea) , sartiI' (a ie§/) se conjuga cu auxiliarul ~Ire.
Ex.: Marie est rentree dans sa chambre.
Elle est sortie a !.wit heures et eUe est rentree a midi. EXERCITII
Ce gar~on est tombe sur La gLace.
Aceste verbe pot Ii insa folosite in mod tranzitiv ~i atunci ele Ex. I. Subslituiti cuvinlului ecrit din {raza urmaloare unul
oSe conjuga cu avoir, luind urmatoarele sensuri: din cuvintele de mai jos:
Entrer (a biiga): II a entre ce piano par la fenetre. Victor a ecrit une lettre.
Rentrer (a pune la adapost): Le berger a rentre ses moutons dans redige
b bergerie. trollve
Tomber (a dobori): II a tombe son adversaire (la box). achete
Sortir_ (a scoate): Marie a sorti son trWuchoir. envoye
fini
Obs. Uneori. unul ~i acela~i verb i~i schi mba sensuI dupa cum este intrebuintat re~u
oea tranzitiv sau ca intranzitiv. Astfel: commander, manquer, pretcndre etc. expedie
L'argent manque (intranzitiv) - Iipsesc banii.
Je ne manque pas l' ecole (tranzitiv direct) - nu Iipsesc de la ~coaUi. Ex. 2. Repetali exerciliuL inlocuind verbul a parle prin ver-
Ne manque pas a La partite (tranzitiv indirect) - tine-te de cuvtnt.
bele de mai jos:
Unele verbe sint tranzitive cind arata actiunea ~i intranzitive II a parle de ses succes.
dnd indica sfir~itul actiunii (starea care rezulta din ea). In primul s'est rejoui
caz, ele se conjuga cu avoir, in al doiIea cu etre. s'est souvenu
lata cUeva din ele: a doute
accourir - a veni in graba grandir - a man s'est servi
alunir - a cobori pe Luna cesser - a inceta Ex. 3. Repetati exercitiul inLocuind grupul est arrive hier
apparaitre - a aparea changer - a se schimba prin grupurile de mai jos:
atterrir - a ateriza paraitre - a aparea
augmenter - a mari vieillir - a imbiitrini etc. Paul est arrive hier.
parti pour Paris
Ex. Les souffrances I'ont grandi. II est grandi. venu chez moi
2611 MORFOLOGIE
CATEGORIILE GRAMATICALE ALE VERBULUl 269
sorti de sa chambre
tomb. sur la glace R.adicallli este partea relati v stabilii a verbului, iar termina\ia
reste sage (desinen\a) este partea care se modificii in func\ie de per s 0 a n a,
all. a la gare n u mar, mod, tim p ~i. uneori, g e n (la part. trecut).
Ex. 4. Folositi la perfeetul compus, In scurte propozitii. Ex. Je cherche lu cherehes nous cherehons
expresiile: Je cherehais it cherchait oous cherchiez
Je suis sorli... elle est sorlie
sortir de J'ecole - sorU, son mouchoir; entrer dans La chambre - en/rer son
armoire dans ta chambTe; passer Ies deserts- passer vite; descendre de 10 Obs. La vetbeie neregulate ca al/er. QlJoir, dire. 2lre, !aift, pouvoir, aaiair,
montagne - descendre une maLle de la ooiture; fentrer de Paris - rentrer couloir, etc .. radicalul insu~i sufedi modifi d iri:
sa recoUt. Ex.: Aller: Je vais, nous allons. j'irai Que j'aille ... .
Pouvoir: Je peux, nous pouvons, je pourrai. que je puisse .. .
Eire: Je suis. nous sommes, j'etais. je serai
Ex. 5. Seoaleti verbele Iranzitive direcle, Iranzitive indireele ~i je fist que je fasse ... etc.
Fair!!: .Ie fais. je ferai,
inlranzitive din frazele urmaloare $i alciiluiti eu ele aile fraze:
a) Voici Ie printemps qui vient: les champs reverdissenl. les arbres fJeu~
rissent, les oiseaux chantent dans Ie feuillage.- Le temps passe.- Ne demeurez
pas dans l'lsolement. - Aimez Ie tr::tvail. - Ne manquez pas a votce devoir. - CATEGORIILE GRAMATICALE ALE VERBULUI
Faitet; Ie bien et fuyez Ie mal. - La mere grande. mais elJe ai me aussi. - La (LES CATEGORIES DU VERBE)
grand. mere raeante de belles histoires. La modestie vaut plus Que 18 vantar-
dise. -
b) II ouvrit les yeux: .Quelle heure est·iI?" "Quel temps rait·iI?" .Je ne sais Allons, depeche-toi, tu vas etre en retard, me disail
pas ... ". 11 se leva. II marchait lentement vers la ren~tre. "Quelle ~t la autrefois rna mere. Aujourd'hui personne n' elail Iii
direction du vent?.. ..Comment veux-tu que je saehe?" ..Sud I C'est tres pour me presser. J 'avais vingt-trois ans, j' elais Ie maitre
bien. Ca tient au moins jusqu'au Bresil" . II remarqua la lune. Puis ses yeux de mes desirs. Moi qui ooulais presenter a mes eleves
descendirent sur la ville. line la jugea ni douce, ni lumineuse, ni chaude ... A un visage net, je leur offrais une balafre ... (P. Gut h).
Quoi pensos·tu?" (A. de St. - Exupery).
§ 225. Dupii cum se vede din textul de mai sus, verbele iau forme
diferite in funclie de pel so a n a (I, a II-a, a III·a) care face
lucrarea, de n u mar u I (singular sau plural) la care se aHa
subiectul, precum ~i de mod, tim p ~i d i ate z a. Acestea
RADICAL ~I TERMINATIE sint categoriile verbulul.
(RADICAL ET TERMINAlSONI
§ 226. Per so a n a ~i n u m a r. Verbul sufera schimbari:
I. tn funciie de per S 0 a n a care vorb~te, careia i se vorb~te
§ 224. Verbele franceze au, de regula, un r a die a I ~i 0 sau des pre care se vorb~te:
t e r min a i i e. La verbele aimer, finir, parler, vendre, pouooir: Ex. Je me depeehe; depeche·toi; it se depeche.
aim (er). fin (ir), pari (er), vend (re), POUV (oir) slnt radicale, iar 2. tn funciie de n u mar (singular sau plural):
(aim) er, (fin) ir, (parI) er, (vend) re, (pouv) oir sint terminatii. Ex. Je ne suis pas l'esclave de la mode. Nous ne sommes jamais
les esclaves de La mode.
270 MORPOLOGm TIMPURILB

MODUIU ~I T1MPUIU T1MPUIULE


(MODES ET TEMPS) (LES TEMPS)

Dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es.


Pourtant, I'heure dtclinait au dehors et la chaleur
II n'est point de sot metier.
etait moins forte. Aux quelques bruits de la rue que
II faut qu 'une porte soit ouverte ou fermee.
j'entendais, je devinais la douceur du soir. J'ai regard!!
Fais ce que dois, advienne que pourra.
la salle. J'ai rencontre les regards du journaliste ... Cela
On pourrait faire une ronde autour du monde, si tous m'a donne 11 penser que je n'avais pas cherche Marie du
les gens du monde voulaient se donner la main regard pendant tout Ie proces. J e laisse Sisyplje au bas.
(P. For t). de la Montagne (A. Cam u s).
C'est en forgeant que I 'on devient forgeron.
Chose promise, chose due. § 229, Verbele dtclinait, etail, j'ai regarde, je n'avais pas cher-
Bien faire et laisser dire. che, laisse slnt folosite la diferite timpnri exprimlnd actinni petre-
cute san pe ca Ie de a se petrece.
Verbele subliniate slnt la diferite moduri dupa felnl acliunii
pe care 0 exprima . TimpuriJe arata di 0 actiune
Modul aratii felul In care este prezentatii ac\iunea: real ii , even-
tuala, probabilii, supusii unei condi\ii, etc.
Existii moduri personale (modes personnels) ~i moduri nepersona-
Sc petrece
I Excmple
I Traduccrea in limba romanli

Ie (modes impersonnels). 1. In prezen! Je travaille a cOle de lui. Lucrez aHitud de e!.


§ 224. Mod uri I e per son a I e slnt:
Indicativul (I 'indicatif). Ex.: Ttl hantes, je dirai, ttl es. J'ai travaille a cote de lui. Am lucrat aHituri de el.
Conjunctivul (Ie subjonctif). Ex .... qU'une porte soit ouverte ou J'arrivai au Iycee il sept Sosii 1a liceu 1a 7 1/2.
fermee. 2. In !recu! heures et demie.
Conditionalul (Ie conditionnel). Ex.: On pourrait faire une ronde ... J'ai change alors; ils I'ont Am schimbat atunci, ei au
compris. Inteles-o.
Imperativul (I'imperatif). Ex.: Dis-moi, fais ...
§ 228. Mod uri len e per son a I e slnt:
Infinitivul (I'infinitif). Ex.: Bien faire, laisser dire. 3. In viitor Je tr~vail1erai pour rna pa- Voi munci pentru patri~
trie, pour rna farnille et pour mea, pentru familia mea
Participiul' (Ie participe passe). Ex.: Chose promise, chose due. moi. ~i pentru mine.
Gerunziul (Ie participe present ~i, clnd este precedat de en, Ie
gerondif). Ex.: Venant, en forgeant.
I
1 Nota. Modu1 nttmit Ie participe passe core~punde participiului din 1imb~ Notii. Pentru concordanta timpurilor v. p. 554-560 iar pentru fiecare timp
romana, iar modul numit Ie participe presellt corespunde gerunziului. tn parte, v. capitolul Intrebuintarea moduri/or $i timpurilor.
MORFOLOGIE TIMPURILE 273
272

Obs. Timpurile arata. de asemenca c8 0 actiune se paate petrece: EXERCITII .


a) Inaintea unei aIte actiuni (anterioara):
Ex. II m'a monire que tu auais fini ton t,avail =
EI mi·a aratat ca tu ti·ai sfi~it lucru!' Ex. 1. Faceti subslituirile $i transjormlzrile cerule de cuvinlele
b) Dupii 0 alta acliune (posterioara): de mai jos:
Ex. Ton pere m'a dU que tu viend!ais me tJoir = Aujourd'hui je prepare mes le~ons.
Tatal tall mi-a spus ci vei veni sa rna vezi. tu
c) In accla~i timp eu alta actiune (simultana):
finis
Ex. Quand son pere est entre chez clle, elle /isait =
Ciod taUiI sau a intrat la ear ea citea. Paul
IIOUS
Timpurile sint simple (temps simples) ~i compuse (temps com- taites
poses). eiles
§ 230. Timpurile simple. Cind verbul se conjuga lara aj utorul Ex. 2. Refaceti exercitiul, inlocuilld cuvinlul aujourd'hui cu
vreunui au xi liar, !impurile respective sint s imp Ie:
Ex. Je devinaisladouceur du soir. Nous chanterons unechanson. cuvintul bier $i operati transjormlzr ile ce se imp un:
U ne hirondelle ne fait pas Ie printemps. Model: Hier j'ai prepare mes Je~ons.

§ 231. Timpurile compuse sin! a1catuite: Ex. 3. Rejaceli exerciliul Inlocuind bier cu demain:
a) Din!r-un limp simplu al auxiliarului avoir sau ~tre ~i din Model: Demain je preparerai mes )e~ons.
parlicipiul (trecut) al verbului de conjugat la diateza activa :
J'al regarde la salle. J'ai rencontre les regards du journaliste. Je Ex. 4. Faceti substituirile $i trallsjomulrile cerute de cuvintele
n 'avais pas cherche Marie. dintre paranteze, jolosite ca subiecte:
b) Dintr-un timp simplu sau compus allui etre ~i din partici piul / J'obeis a ma mere et a mon pere. (Tu)
{trecut) al verbului de conjugat, la diateza pasiva: Je suis aime Model " Tu obeis Ii ta mere et Ii ton pere. (L'enfant)
par ma mere. Aimez que vous soyez conseille et non pas que vous L'enfant ........................ (Marie)
soyez loues. . .•...............•............... (Marie et Paul)
c) Dintr-un limp simplu al auxiliarului etre ~i din participiul ••....•.•... ••• •................•. (lis)
-(trecut) al verbului de conjugat insotit de pronumele me, te, se, .......................... • .....•. (Vous)
nous, VOUS, se, la diateza pronominaHi': Pierre s'es! habille. . ..•.............................. (Paul et moi, nous ... )
Nous nous sommes leves de bonne heure.
Obs. In vorbire se folosesc uneori B$a-zisele ti mpuri ..surcomposes" (supra-
Ex. 5. P uneli verbele dintre paranteze la indicativul prezent,
compuse). Ele se formeaza dintr-un timp campus al verbuiui avair (citeodata acordali-Ie in persoanii cu pronumele subiect $i riispundeli ajirmativ
etre) ~i din participiul trecut al verbului de ('onjugat: la Intrebdrile puse:
Ex. J'ai eu mange (Avoir) ... je des mains propres? Qui, tu .•.
J'avais eu manlli (Avoir) ... VOllS des souliers nairs? Qui, nous ...
J'aurai eu mange Qui, je ...
J'aurais eu mange (Iltre) ... tu abeissant?
Que j'aie eu mangi (Iltre) ... vaus aUentifs en c1asse? Qui, nous ...
(Parler) ... tu bien Ie franltais? Qui, je ...
1 Pentru rormar p 3 tuturor timpurilor compuse v. p. 290-291, iar pentru (Finir) ... elles a temps leurs devoirs? Qui, eUes ...
diatf'Ze, p. 2% - 198.
18 - Gramatica limbii franceze
274 MORFOLOGIE
TIMPURI ll;. 275

(Prendre) ... elle son cafe au fait avec du beurre? Qui. elle ...
(Pouvoir) ... tu repondre a tOlltes les questions? Qui. je ••.
Tll ne dois regarder qu'une seule chose, ton jeu
(M. P a g n 0 I).
Ex. 6. Pune/i la plural, aceeCl!ji persoanii, verbele din propoziliite Prenez, si <;a vaus plait, I'autaear pour Paris (J. Pre·
urmiitoare: v e r t).
Je parle correctement Ie fran~ais. - Je finis mes Ie-;ons a temps. Tu as
des Jivres prep res. - Tu aimes chanter des chansons popu)aires - II ouvre § 232. Verbele repris (reprendre), rentr~i (re~trer) ouvris
doucement la porte et entre sans faire du bruit. - EIIe feeme son cahier et dit (ouvrir). dois (deyoir): prenez (prendre). plaIt (plalre) la modul
la le~oR. infinitiv au termll1atll dlfente.
Ex. 7. Scoateli verbele subliniate demaiios.ariitali felul acliunii Dupa terminatiile infinitivului, ca. ~i .dup.a ter!11inatiile persoa·
pe care 0 exprimii fiecare §i alciituili cu ele seurte propozilii exprimltU1 nelar I, a II-a, a III·a singular ale ~nd!eativulul prezent, verbele
acela~i fel de actiuni: franeeze se impart in trei grupe (eanjugan):
a) Je t 'ai vu hier au theatre. - Tu suivais Ie spectacle avec attention. _ Tu
t'amusais a regarder Ie jeu des acteurs. - Dimanche prochain tu iras voir "Le
Cid". - "Le Cid" est une tragedie cJassique. - J'admire Don Rodrigue qui
G·"P' I Terminatia
lnfini ti \'U lui
I
TerminaUile
pers. I-II-I11
ale prez. indicativ I
Exemple!

est Ie type du jeune homme honnete et courageux.


b) Aujourd'hui je vais au theAtre. - Hier je suis aile au cinema. - Avant- [nfinitiv Pre7ent
hfernous nous sommes promenes aut~ur de I'ecole. - Chaque semaine j'aJlais I ·er e, es, e je e
voir roes grands-parents. - Demain, j'irai les voir aussi. - Quand iI est arrive, travailler tu travaill rs
il e
j'avais termine mon travail; toi tu travaillais encore.
Ex. 8. Ariita(i la ce mod sint verbele sUbliniate din frazele is
de mai ios: II -ir je
eu -iss in is, is, it finir tu fin is
Les deux grands tnkes allaient ouvrir la porte lorsque Ie plus jeune leur dit: tema II it
Prenez garde, n'ouurez pas. ce n'esl pas Maman. Altendez.,.
Le petit chevreau se lourna vers ses freres et leur dit: "VollS vogez qUE" j'ai raison' partir je pars, tu pars, if part
·ir (rara ·iss·)
Est·ce que Maman se trompcrait ainsi"? (M. P a 0 I I i I 0). 1II -oir recevoir je re.;ois, tu re~Ols,
·re S, s, t (sau -) iI re~oit
rendre je rends, tu rends,
il rend
(rompre) (II rompt)
CELE TREI GRUPE ALE VERBELOR
(LES TROIS OROUPES DES VERRES)
Obs. Primele doua grupe (aproximativ 4000 $i ~espect.i,: ~60 de yer.be) se
tmbogatesc mereu. Verbe noi, ca telephoner, pasteu~,ser. teievlser, radtod,ffuser,
Je repris mon allure norma Ie sur un boulevard fort arnerrir, atterrir, aiunir, etc., aparlin acestor doua grupe). . ...
cal me. Verbele din grupa a III-a (aproximativ 150 de verb.e) s~ impulmeaza mereu.
Je rentrai chez moi tout tremblant. J'ouvris Ie journal In limba modema. ele tind a fi inlocuite cu verbe mal no!. .Ex. clore ~u fermer,
(G. D u ham e I). 'aillir eu manquer. emouVf1~r cu emo.tionner. resoudre eu soiuiLOnner, chOIr cu tom-
ber, querir cu chercher, veiLr CD habLller, etc.

' JI!l
-
276 MORFOLOGlE FORMAREA TIMPURILOR 277

fO~MA~EA T1MPU~ILO~
nous parl 'lonsl Ie fran~ais nous fin iss lonsl noire devoir
(LA FOR I1A TIO,V DES TEMPS)

A. T1MPURILE SIMPLE vous pari I ez I Ie fran<;ais vous fin iss I ez I volre devoir

iss lent I
( LES TEMPS SIMPLES)
ils pari Ient I Ie fran~ais ils fin leur devoir
Prezentul indicativului
( L'indicalif present) Vendre (rompre)
J'aime /'ane si doux je vend Is I des fruils
Marchanl Ie long des houx.
II prend garde aux abeiUes tll vend Is I des fruits
EI bouge les oreiUes.
II re!lechit toujours. il vend I-I des fruits (il romp!)
Ses ycux sont en velours. (F r, Jam e s)
nous vend lonsl des fruits
§ 233. Verbele (j)'aime. (il) prend, bouge (il) refUchit sint la
prezentul indicativului.
In general, prezentul indicalivului se formeaz1i din radicalul
vous vend I ez I des fruits
verbului plus lerminaliile: ils vend lentl des fruits
Pentru verbele din
gr. I, in er': -e -es -e Ob5. 1) Astfe! se formeaza prezentul indicativului mai ales la verbele gru-
-ons -ez -enl pelor I ~i a II-a care slnt. in general, regulate. eea mai mare parte a veibelor
Pentru verbele din din gr. a III·a fiiod neregulate, i~i modifidi ~i radicalul:
gr. a II-a, in ir: -is -is -it -(iss) ons- (iss) ez (iss) ent Ex. Sortir: je sors ... Recevoir: je re~ois ... nous recevom
Penlru verbele din Prendre: je prends ... nous prenons, etc.
2) La verbele din gr. a I[-a. ca: tinir. remplir, blanchir. etc., infixul ·iss- se

~r
a~aza lotre radical ~i terminatie.
gr. a III-a, in{ -s -st (sau -) -ons -ez -ent 3) La unele verbe din gr. a III·a (in -dre). -I dispare la persoana a III-a singular.
re Ex.: Descend~e ... iI descend.

Ob~. Uneleverbedin r.!f.a III·a, ('a: couvrir otfdr ouvrir. sQuiirir pri mese
iermin::t1iile grupei J de verbe (v. p. 286):' . Imperfectul
Parler Finir (L'impar!ail)

je parI Ie I Ie fran~ais je jin I is I mon devoir La lyre devenue, en la touchant, geante


Chanlait, pleurai/, grondoit, tonnait, ie/ail des cris
tu pari Ies I Ie fran~ais lu fin Iis I Ion devoir (V. Hugo).
il pari I e I Ie fran~ais iI iin Iil I son devoir § 234. Verbele chantait, pleurai/, grondait, etc. sint la imperfect_
Acest timp se formeazii, la toate grupele, prin ad1iugarea termina-
1 Pentru cele trei grupe ale verbe10r v. p. 2i4 tiilor: -ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient
278 MORFOLOGIB FOllMAREA TIMPURILOR. 279

la radicalul obtinut prin inlaturarea terminatiei -ons de la persoa-


na I plural a indicativului prezent: nous pari Iames I avec vous nous fin limes /: nos le~ons

Infinitiv IntI- prez. p. I pI. Imperfect vous pari / ates / avec nous vous fin lites / vas leCons
Travailler nous travaill ons Je travaill ais ils pari [/ "rentl avec elles ils fin / irent / leurs le~ons
Finir nous finiss ons Je finiss ais
Recevoir nous recev ons Je recev ais Vouloir Vendre
je voul / us I voir:le musee je vend I is / des poupees
Perfectul simplu
(Le passe simple)
tu voul I us I voir Ie musee tu vend I is / des poupees

Ce calme acheva d'exasperer M. Thibault. II se souleva


il voul I ut / voir Ie musee il vend I it I des poupees
sur un coude et tendit Ie poing (M. duG a r d). I
nous voul urnes/ voir Ie musee nous vend limes/ des poupees
La beaute du lieu la saisit et lui procura un moment
depaix pendant lequel elle oublia ses saucis (J. G r e en). vous voul I utes I voir Ie musee vous vend I ites I des poupees
II Ie reconnut de loin (A. Cam us). ils voul Iurentl voir Ie musee ils vend Iirent I des poupees
§ 235. Acheva, souleva, tendit, saisit, procura, oublia ~i reconnut
sint la perfectul simplu:
Obs. Verbele neregulate care. in coniu;are. r~i schimba radic.lul. de*i a
ac;elea~i terminatii. i~i formeaza perfec:tul simplu in mod diferit (v. p. 336-355
Terminatiile perfectului simplu sint:
Avoir reus, tu eus, etc.
La grupa I ai, as, a, ames, dtes, erent Je chantai ... Eire ie {us, lu {us. etc.
La grupa a II-a is, is, it, imes, ites, irent Je finis ... Venir (tenir) jP. vim (tins), tu vins (tins)1 etc.
, us, us, ut,
urnes, utes, urent Je sus ... Savoir je sus, tu sus .•.
La grupa a III-a
l is, is, it,
imes, ites, irent Je vendis ... MeUre je mis .. .
Prendre ie pris .. .
Aceste terminatii in general se adauga la radicalul verbului. Pouvoir ie pus (v. tabelul de 10 p.350).
Parler Fin i r
Viitorul
je pari / ai I avec toi je fin / is / mes I~ons (Le ,ulur simpie)

tu pari las / avec moi tu fin / is I tes le~ons .. Arrachez-moi Ie coeur vous y verrez Paris
Plus Ie temps passera mains il sera facile
il pari Ia / avec elle il fin / it / ses lecons De parler de Paris et de moi separes" !(L. A rag on).
280 MORFOLOGIE. . FORMAREA TIMPURILOR 281

Verrez, passera, sera sint la vii tor. Imperativul prezent


§ 236. Viitorul la verbele terminate in er ~i ir se formeazii din (L'imverati/ present)
infinitiv plus termina\iile:
-ai, -as, -at ..ons, -ez, -ontl Les meres poursuivaient leurs recommandations:
Brosse-toi les dents I Sois poll. Ne dlisobeis pas.
Parler Finir Partir
Ne regarde pas en I'air quand tu traverses les rues .
je parler ai... je finir ai... je partir ai ...
S'i1 fait froid, mels ton tricot de laine. Ne bois pa~
La verbele terminate in oir ~i re, viitorul se formeazii, in general.
din radical, la care se adaugii termina\iile: quand tu seras en sueur. Rliponds quand on Ie parle_
rai, ras. ra, fons, rez, ront (P. Gam a r r a)_
Receu oir - je recevrai; rompre - je romprai
§ 238. Brosse, sois, ne dlisobeis pas, ne regarde pas, mels, ne boil>
Obs. La vertele nereguiate ca aller. avoir, lire, pouuoir ~.a . • viitrarul S~ for- pas, repollds sint la i mperativul prezent. EI are numai Irei persoane:
meaza: ell ajutorul acelora~i termina tH. dar ele se alatura unor radicale diferite . a II-a singular, I ~i a II-a plural'. La verbele regUlate ~i la un mare
Aller - j'irai Pouvoir je pourrai numiir de verbe neregulate, imperativul se formeaza din prezentul
Acquerir - j'acquerrai Savoir je saurai indicativulul. In formarea imperativului nu se folose~te pronumele
Asseoir (5') - j'assi lira i Tenir je tiendrai personal.
(je m'assierai) La persoana a II-a singular a verbelor in -er, termina\ia este
Avoir fauTai Valoir je vaudrai aceea a persoanei a II-a singular a indicativului prezent fadl s.
Envoyer j'enverrai Voir je verrai lata termina\iile imperativului prezent:
faire je ferai Venlr je viendrai
Pers. a /I-a Pers. I pI. Pers. a /I-a pl.
sing.
Condi\ionalu I prezent La verbele i 1 -er -e -ons -ez
(Le COflIiitionnei prlsenl)
La verbele in -ir ( cu -iss-) -is -(iss)ons -(iss)ez
J'oserais parler, si je croyais bien dire (A. de M u s- La verbele in -ir, -oir, ore -s -ons -ez
set).
Que ferais-tu, si c'etait vrai? (F r. M a uri a c). Chanter: chan Ie bien! chan Ions bien I chantez bien!
Choisir: choisis un livre' clwisissons des livres! choisi!>seZ des livres r
§ 237. J'oserais, ferais (tu) sint la modul conditional, timpul
prezent. Conditionalul prezent se formeazii in acela~i mod in care Descendre: descends l' escalier I descendolls /'escalier! descendez /'es-
se formeazii viitorul, dar cu termina\iile imperfectului: calier!
-als, -ais, -alt, -ions, -Iez, -aient La diateza pronominalii se vor adiiuga pronu mele complement care
la forma afirmativii stau dupii verb, iar la forma negativii inaintea
Parler Finir ReceIJoir Vendre lui:
je parierais.. . je finirais... je recevrais ... je vendrais ...
1 Terminatiile viitorului provin din prezen!ul verbului avail': Oral, (tu) as,. 1 Spre deosebire de limba romana. unde imperativul are numai persoana
(i1) •• (nous av)ons. (vow w)P.t. (i1s) onl. a II-a singular ~i persoana a II·a plural.
282 MORFOLOGIE FORMA REA TIMPURlLOll 283

Se laver: Lave-toi bien! Ne te lave pas vile! Conjunct. prez_ que je parI e, que tu parI es, qu'il pari e, que
Lavons-nous bien! Ne nous lavons pas vile! nous pari ions, que vous pari iez, qu'ils pari enl.
Lavez-vous bien! Ne vous lavez pas vite!
Obs. I) La conjunctiv, in general, verbele sin1 precedate de conjunctia que.
corespunzind conjunctiei sa din limba romana.
2) Pentru formaTea conjunctivului, la unele verbe neregulate (taire. tIOu/oir. pou-
Conjunctivul prezent
(Le subjonclif vresent) voir ~.a. ca ~i la Dire ~i avair. v. p. 336- 335)

II arrive que Ie poete naisse tard dans un hOf11me


(P_ Val e r Y'_
C'est pour eux qu'il faut que je vive (H_ de M 0 n- Imperfectul conjunctivului
the r I ant). (L'impurfail du subioncti/)

§ 239. Verbele naisse, vive slnt la conjunctivul prezenf. Conjunc-


tiyul_pre~ent s.e formeazii,.lnAgener~l, de la persoana a III-a plural Ne fais pas a autrui ce que tu ne voudrais pas qu 'on te
a mdlcahvulul prezent prm mlocUlrea termina(iei -ent cu term ina- fit (P r 0 v.).
(iile conjunctivului: -e, -es, -e, -ions, -iez, -entl • II faudrait qu'il y eM une troisieme categorie d'hom-
Remplir its remplissent que je remplisse mes (A. Cam u s)_
Recevoir its refoivent que je refoive Bien qu 'elle diminufit la duree des stations, elle
L~ persoanele I, a II-a, a III-a singular ~i a III-a plural, termi- pensait avec angoisse qu'i1lui faudrait plus d'une heure
na(iIle slnt cele ale indicativului prezent de la verbele din gr. I I pour arriver au village (V. Hug 0).
·es, -eSt -e,~-ent;l
la~persoana I ~i a II-a plural slnt cele ale imperfectulul: § 240. (Qu'on tel fll, (qu'il y) eM, (qu'elle) diminufit slnt la
-ions, -iez imperfectul conjunctivului. El se formeazii de la persoana a II-a
singular a perfectului simplu al indicativului, prin eliminarea
Parler
termina(iei -s ~i lnlocuirea ei cu termina(ii1e:
Ls. I1.s IlLs. I1Lp!. -sse -sses -(a)(l)(ii)t -ssions -ssiez -ssent
Ind_ prez. je parle, tu paries, il parle •.• ils parlent
1. pI. Infinitiv Perfectul simplu I mperfectul conjunclivului
II. pI.
I mperf. indo nous parlions vous parliez pers. a I I-a sing.
Parler tu parlas que je parlasse ... qu'il parlBl
1 Se poate forma ~i din gerunziu (participe present) prin tnJoeuirea termina,f."
-ant Cll terminatiile conjunctivului: Finir tu finis que je finisse ...
qu'il finll
Ex.: Finir, finissant, que ie finisse.1 Connaitre tu connus que je connusse .. _ qu'il cor,mU
284 MORFOLOGIE FORMAIlEA TIMPURILOR 285

Prendre tu pris que je prisse qu'j] prU Participiul trecut


Etre tu fus que je fusse qu'j] filt (Le parlicipe passe)
Avoir tu eus que j'eusse qu 'j] e/U
II etait surpris, trouble, ebloui (M. Bas s y).
Obs. Verbele venir $i Imi,. 31 diror perfect simplu e<:te je vins, tu vins, etc .•
je tins, tu lins. etc., vor face la i mperfectul conjunctivuJui 1 : II a mis les cendres dans Ie cendrier (J. .' rever t).
que je vinsse (tins5e). que lu vinSSfS (tiIlSSP'». qu';/ vint (tint) etc. J e I'ai connu. II a ouverlla porte.
§ 242. Surpris, trouble, ebloui, connu, ouvert, mis stnt verbe
Participiul prezent (gerunziul) la participiul treeut. EI se formeazii tn general din radicalul verbu-
(L t participe present) lui obtinut prin tnliiturarea terminatiei infinitivului:

,,J'i magine encore Sisyphe revenant vers son rocher"


(A. Cam us). I
1
Owp, Infinitiv Radical Term. part. trecut Exemplu

"La bergere s'en va delaissant les moutons" (C h. I


Peg u y).
L parler pari e parle
§ 24 t. Revenant $i dtilaissant stnt la participiul prezent (gerunziu).
Participiul prezent nre terminatia -ant care se adaugii la radicalul
--
1I finir fin i fini
verbLi!ui:
Chanter - chantant; recevoir - recevant; vendre - vendant.
Verbele din grupa a II-a, de tipul lui finir, primesc -iss- tnlr, partir part i parti
radical $i lerminatie:
recevoir re, u re4)u
Finir - fin iss ant remplir - rempl iss ant
III
La unele verbe neregulate ca ~i la etre ~i avoir, terminatia -ant conduire condui t conduit
se alipe~te la radicale diferite: pris
prendre pri s
eire - etant; avoir - agant; voir - vogant; faire - faisant, etc.
I
1 Imperfectul conjunctiv care lipse~te in Ii mba romana se traduce Cll prezentu'
acesiui mod. Participiul trecut al verbelor auxiliare eire ~i avoir, ca ~i al
In vorbirea actuala ~i chiar in seris. la autorii moderni. imperfectul confune. multor verbe neregulate, se formeazii din radicale diferite.
tivuiui este adesea inlocuit cu prezentul conjunctivului. Se mentine tnsa
persoana a III-a .singular. Ex.: pouvoir - pu; savoir - su; naltre - ne;
Ex.' .. , qu'U prepartit; qu'i! r,-mpLit; qu'U fit. etre - ete; avoir - eu, etc_
MORFOLOGIE FORMAllEA TIMPURILOR 281
286

TERMINATIILE TIMPURILOR SIMPLE ALE CELOR TREI GRUPE DE VERBE


A. Moduri personale
j-"
Pers. IGrup. I . " I Grupa a II·a .j, (ell .iss-) Grupa a III-a {""
-oir
·n
Pers.
I Grupa I -er
I Grupa a II-a ·if Grupa a III-a \ -oir
.r<

Indicativ prezent Perfectul simplu


(Indicafi{ present) (Passe simple)
e' is s(x)' ai is is' us
sing. es is six) sing. as is is us
e iI I'(sau - ) a il il ul
ons (iss)ons ons ames imes irnes urnes
plural ez (iss)ez ez plural. dtes ites ites utes
enl (iss) ent enl erent irent irent went
Imperfect Viitorul
(I ",parfait) (Futur simple)
ais (iss)ais ais (er) ai (ir) ai (r) ai
sing. ais (iss)ais ais sing. (er) as (ir) as (r) as
ail (iss)ail ail (er) a (ir) a (r) a
ion .. (iss)ions ions (er) ons (ir) ons (r) ons
plural iez (iss)iez iez plural (er) ez (ir) ez (r) ez
aient (issjaienl aient (er) onl (ir) onl (r) onl

1 Pri mesc aeeste termi natii ~i verbele: assaillir, couvrir, cueilli,. de/aillir,
f. Araea de veniT ~i lenir (~i compusele lor) care fae:
offrir. oU['Tir, souffrir ~i tres::millir je vins ... je tins ...
!; Primesc x la pers. I ~i a Il·a Singular verbele:
pouvoir: je peux, tu peux; vouloir: je veux, tu DeUX,
valoir: je vaux, tu vaux
8 Verbele fn dre (afadi de cele fn ·indure $i ·soudre) nu primesc t.
FORMAREA nMPURILOR. 289
:188 MORFOLOGIE

ALE CELOR TREI GRUPE DE VERBE (continuare)


TERMINATIILE TlMPURILOR SIMPLE
A. Moduri personate

Pers.
I Grupa I -u
I Grupa a II-a Air
I
j-ir
Grupa a lll-s \ -oir
."
Pm. I Grup, I ." I Grupa a II-a Air Grupa a III-s { :~r
."
Conditionalul preunt Imperfectul
(I mpartail)
(Condilionnel prisenl)
(a) sse (I) sse' (i) sse (u) sse
(er) ais (ir) ais (r) ais (u) $SRS
Sihg. (er) ai. (ir) ais (r) ai, sing. (a) sses (I) sses (I) sses
(er) ail (ir\ ail (r) ail (A) I (I) I (I) I (d) I

(er) Ions (Ir) ions (r) ions (a) ssions (I) ss/ons (i) ss/ons (u) ss/ons
plural (er) iez (Ir) iez (r) iez (I) ss/ez (u) ssiez
(er) aienl (ir) aienl (r) aienl plural (a) ss/ez (I) ss/ez
<a) ssenl (I) ssenl (i) ssenl (u) ssenl
Imperativul prezent
(L'imperati! presenl) 1 Arara de venit ~iItnir (~i compusele lor) care fae:
, que je vinsse ... que ie tinsse . etc ..
- - -s -
sing. e
-
ons
is
-
(iss) ons
I -
ons
e
-
on'
B. Moduri nepersonale
Infinitiv prezent
; plural ez
-
(Iss) ez
- I ez
-
ez
- -er
(/ntinilit presenl)
- ir (cu ·iss·) ·ir (fii,a -/ss-)
-oir
Conjunctivul prezent ore
(Subionelit prisenl) Participiul prezent
(Parlicipe presenl)
e (iss) e e -ant (-/ss-) -ani -ani
sin!. es (iss) .. es
, e (Iss) e e Participiul treeut

plural
ions
lez
enl
(Iss) Ions
(iss) lez
(iss) enl
ions
I"
mt
-. (Parlicipe passe)
-/ -/ (-/s. -il)
-u (-us), -t, as

Elle ne I'avait pas vu plus que moi (L e s


B. T1MPURILE COMPUSE Go nco u r t).
(LES TEMPS COMPOSES)
J' aurais voulu montrer anx enfants... ces poissons
d'or (A. R imbaud).
J e suis nli pour te connaitre, pour te nom mer Ji- Je ne suis pas etonne qn'i! ait pris Ie parti de se
berte (P. E I u a r d). Qui eut pu voir Quasimod~ en
ce moment eut ete effare (V. Hug 0). sonstraire (V 0 1 t air e).
19 - Gramatic:a limbii franc:e:te

290 MORFOLOGlE FORMAREA TIMPURILOR 291

§ 243. Formele verbale suis mi, eut pu, eut ete, n'avait pas vu,
(turais voulu, ail pris slnt forme de timpuri compuse. Aceste
timpuri slnt formate din auxiliar ~i din participiul trccut. Deci .
Modul
,
' . TlmpUI wmpu, al
verbului d: conJugat
I
Timpul auxl1iarului
c I Excmpic pentru timpurilc
compuse din col. b.
d
spre a forma timpurile compuse ale verbelor, este nevoie s~ Ale mange
cunoa~tem: Prezentul sols venu(e)
Imperativ Trecut - nefolosit la forma pro-
a) Participiul trecut al verbului de conjugat: imperativului
nominaHi
parle - (parler), fini - (Hnir), aper~u - (aporccvoir), vu _ -nefolosit la forma pasiva
(voir), fait - (Caire), elc. J' aurais mange
Treeut (pri rna Prezentul
b) Modul ~i timpul auxiliarului avoir sau eire po care trobuie forma) conditionalului
Je serais venu(e)
sa-I Colosim 1 (Passe I·ere forme) Je me serais reveille(e)
J'aurais eie aime(e)
Condi-
tional J'eusse mange
2. Trecul (a Imperfeclul .
2-a forma) Je !usse venu(e)
§ 244. FORMAREA TIMPURILOR COMPUSE