Sunteți pe pagina 1din 10

Unitatea de invatamant: Liceul Tehnologic “Nicolae Balcescu” Alexandria Avizat,

Disciplina: Educatie antreprenoriala Director,


Nr. ore / an: 27 prof. Curea Gina Georgeta
Nr.ore / saptamana: 1
Clasa a X-a E , F – Scoala profesionala Avizat,
Profesor: Pinga Corina Sef catedra,
Programa aprobata prin O.M.E.C. nr. 4598/31.08.2004 prof. Mateescu Adrian

PLANIFICARE CALENDARISTICA
An scolar 2019 – 2020

Competente generale:
1. Utilizarea conceptelor specifice educaţiei antreprenoriale pentru organizarea demersurilor de cunoaştere şi de explicare a unor fapte,
evenimente, procese din viaţa reală
2. Aplicarea cunoştinţelor specifice educaţiei antreprenoriale în situaţii caracteristice economiei de piaţă, precum şi în analizarea posibilităţilor de
dezvoltare personală
3. Cooperarea în cadrul diferitelor grupuri pentru rezolvarea unor probleme teoretice şi practice specifice mediului de afaceri
4. Evaluarea comportamentului adecvat unui mediu economico-social în schimbare
5. Formularea unor opinii referitoare la rezolvarea problemelor comunităţii, privind iniţierea şi derularea afacerilor

Competenţe specifice
1.1.Identificarea rolurilor posibile pe care le poate îndeplini individul în domeniul economic
1.2.Utilizarea adecvată a conceptelor specifice antreprenoriatului
1.3.Identificarea prevederilor legislative referitoare la activitatea antreprenorială
1.4.Identificarea riscurilor ce decurg din comportamentul de afaceri
2.1.Exemplificarea unor calităţi ale întreprinzătorului de succes
2.2.Utilizarea unor instrumente adecvate pentru studierea fenomenelor specifice diferitelor pieţe
3.1.Stabilirea rolurilor proprii, actuale şi de perspectivă, într-un mediu de afaceri
3.2.Antrenarea angajaţilor în rezolvarea problemelor firmei
4.1.Analiza critică a comportamentului în alegerea traseului profesional
4.2.Evaluarea schimbărilor şi a tendinţelor care intervin în mediul de afaceri

1
5.1.Evaluarea propriei afaceri, având în vedere interesele comunităţii
5.2.Identificarea unor soluţii alternative la problemele comunităţii, privind derularea unei afaceri

Unitatea de continut Competente specifice Continuturi Nr. ore Saptamana Obs.


1. Managementul 1.1. Identificarea rolurilor posibile pe Prezentarea programei si a 1 S1
resurselor personale care le poate îndeplini individul în manualului
domeniul economic 1.1. Motivatia muncii 1 S2
2.1. Exemplificarea unor calităţi ale 1.2. Alegerea traseului profesional 1 S3
întreprinzătorului de succes si problema mobilitatii profesionale
3.1. Stabilirea, în cooperare cu ceilalţi, a 1.3. Individul ca intreprinzator 1 S4
rolurilor proprii, actuale şi de 1.4. Calitati si competente ale 1 S5
perspectivă, într-un mediu de afaceri intreprinzatorului de succes
4.1. Analiza critică a comportamentului
în alegerea traseului profesional,
precum şi a disponibilităţii de
reorientare profesională în raport cu
dinamica mediului economico-social
2. Initierea si derularea 1.2. Utilizarea adecvată a conceptelor 2.1. Planul de afaceri si problemele 3 S6-8
unei afaceri specifice antreprenoriatului aplicarii acestuia
1.3. Identificarea prevederilor 2.2. Conditiile legislative ale 2 S9,10
legislative referitoare la activitatea activitatii antrprenoriale
antreprenorială 2.3. Instrumente necesare studierii 3 S11-13
2.2. Utilizarea unor instrumente pietei
adecvate pentru studierea fenomenelor 2.4. Resursele necesare derularii 1 S14
specifice diferitelor pieţe unei afaceri
2.3. Identificarea oportunităţilor pieţei 2.5. Obtinerea produsului 1 S15
4.2. Evaluarea schimbărilor şi a 2.6. Promovarea produsului 1 S16
tendinţelor care intervin în mediul de 2.7. Evaluarea afacerii; decizii 2 S17-18
afaceri posibile referitoare la afacere
4.3. Utilizarea adecvată şi eficientă a
resurselor, în funcţie de caracteristicele

2
mediului economico-social
5.1. Evaluarea posibilităţilor de derulare
a unei afaceri proprii şi profitabile,
luând în considerare interesele
comunităţii
3. Etica in afaceri 1.4. Identificarea riscurilor ce decurg 3.1. Raspunderea in afaceri 1 S19
din comportamentul în afaceri 3.2. Principii etice in afaceri 2 S20,21
2.4. Aplicarea principiilor etice în 3.3. Protectia consumatorului 1 S22
relaţiile cu 3.4. Protectia mediului 1 S23
angajaţii şi cu partenerii
3.2. Antrenarea angajaţilor în rezolvarea
problemelor firmei
3.3. Utilizarea unor tehnici de negociere
cu partenerii de afaceri
4.4. Anticiparea consecinţelor
comportamentului responsabil în raport
cu angajaţii şi cu partenerii
4.5. Identificarea consecinţelor
activităţii antreprenorului asupra
consumatorului şi asupra mediului
5.2. Identificarea unor soluţii alternative
la problemele comunităţii, privind
iniţierea / derularea unei afaceri
4. Risc si reusita in afaceri 1.5. Identificarea unor tipuri de risc în 4.1. Riscul in afaceri 2 S24,25
situaţii diferite, specifice iniţierii şi 4.2. General si particular in 1 S26
derulării unei afaceri realizarea unei afaceri reusite
2.5. Identificarea unor modalităţi Recapitulare 1 S27
posibile de minimizare a riscului în
iniţierea şi derularea afacerilor
2.6. Investigarea elementelor comune şi
specifice ale reuşitei în afaceri

3
Unitatea de invatamant: Liceul Tehnologic “Nicolae Balcescu” Alexandria Avizat,
Disciplina: Educatie antreprenoriala Director,
Nr. ore / an: 27 prof. Curea Gina Georgeta
Nr.ore / saptamana: 1
Clasa a X- E, F Avizat,
Profesor: Pinga Corina Sef catedra,
Programa aprobata prin O.M.E.C. nr. 4598/31.08.2004 prof. Mateescu Adrian

PROIECTUL UNITATII DE INVATARE


UNITATEA DE INVATARE: 1. Managementul resurselor personale
Nr. ore alocate: 8

Nr. Continuturi (detalieri) Competente specifice Nr. Sapt. Activitati de Resurse Evaluare Obs.
crt. ore invatare
1. Motivatia muncii 1.1. Identificarea 2 S1-2 Surprinderea -problematizarea -orala
Prezentarea programei si a rolurilor posibile pe care 1 S1 specificului -exercitiul
manualului le poate îndeplini motivatiei -conversatia -scrisa
Motivatia muncii-generalitati individul în domeniul 1 S2 activitatii -explicatia
Motivatia activitatii economic antreprenoriale -fise de lucru
antreprenoriale
2. Alegerea traseului profesional 4.1. Analiza critică a 1 S3 Identificarea -problematizarea
si problema mobilitatii comportamentului în elementelor de -exercitiul -orala
profesionale alegerea traseului referinta pentru -conversatia
Dinamica mediului economic- profesional, precum şi a alegerea ocupatiei -explicatia -scrisa
social disponibilităţii de Analiza rolului -fise de lucru
Traseul profesional reorientare profesională motivatiei in
în raport cu dinamica obtinerea
mediului economico- succesului in
social afaceri

4
3. Individul ca intreprinzator 3.1. Stabilirea, în 1 S4 Identificarea -problematizarea -orala
Mediul de afaceri cooperare cu ceilalţi, a factorilor care -exercitiul
Asumarea rolului de antreprenor
rolurilor proprii, actuale stimuleaza -conversatia
şi de perspectivă, într-un initierea unei -explicatia -scrisa
mediu de afaceri afaceri -fise de lucru
4. Calitati si competente ale 2.1. Exemplificarea 1 S5 Delimitarea -problematizarea
intreprinzatorului de succes unor calităţi ale calitatilor si -exercitiul -orala
întreprinzătorului de competentelor -conversatia
succes intreprinzatorului -explicatia -scrisa
de succes -fise de lucru

5
Unitatea de invatamant: Liceul Tehnologic “Nicolae Balcescu” Alexandria Avizat,
Disciplina: Educatie antreprenoriala Director,
Nr. ore / an: 27 prof. Curea Gina Georgeta
Nr.ore / saptamana: 1
Clasa a X-aE,F Avizat,
Profesor: Pinga Corina Sef catedra,
Programa aprobata prin O.M.E.C. nr. 4598/31.08.20064 prof. Mateescu Adrian

PROIECTUL UNITATII DE INVATARE


UNITATEA DE INVATARE: 2. Initierea si derularea unei afaceri
Nr. ore alocate: 13

Nr. Continuturi (detalieri) Competente specifice Nr. Sapt. Activitati de Resurse Evaluare Obs.
crt. ore invatare
1. Planul de afaceri si problemele 1.2. Utilizarea adecvată 3 S6--8 Identificarea -problematizarea
aplicarii acestuia a conceptelor specifice etapelor intocmirii -exercitiul -orala
Planul de afaceri: necessitate, antreprenoriatului 1 S6 unui plan de -conversatia
functii afaceri -explicatia -scrisa
Elementele structurale ale 1 S7 Elaborarea unui -fise de lucru
planului de afaceri plan de afaceri -practica
Elaborarea planului de afaceri 1 S8
2. Conditiile legislative ale 1.3. Identificarea 2 S 9-10 Cunoasterea -problematizarea
activitatii antrprenoriale prevederilor legislative prevederilor -exercitiul -orala
Cadrul legal al activitatii referitoare la activitatea 1 S9 legislative si a -conversatia
antreprenoriale antreprenorială formelor de -explicatia -scrisa
Forme juridice de desfasurare a 1 S10 desfasurare a -fise de lucru
activitatii antreprenoriale activitatii
antreprenoriale
3. Instrumente necesare studierii 2.2. Utilizarea unor 3 S11-13 Utilizarea -problematizarea

6
pietei instrumente adecvate instrumentelor -exercitiul -orala
Cercetarea de piata:concept, etape pentru studierea 1 S11 adecvate studierii -conversatia
fenomenelor specifice pietei -explicatia -scrisa
Surse de informatii ce stau la diferitelor pieţe 1 S12 -fise de lucru
baza cercetarii -practica
Previziunea vanzarilor 1 S13
4. Resursele necesare derularii 4.2. Evaluarea 1 S14 Identificarea -problematizarea -orala
unei afaceri schimbărilor şi a resurselor -exercitiul
tendinţelor care intervin necesare derularii -conversatia -scrisa
în mediul de afaceri unei afaceri -explicatia
-fise de lucru -practica
5. Obtinerea produsului 4.3. Utilizarea adecvată 1 S15 Precizarea -problematizarea
şi eficientă a resurselor, continutului -exercitiul -orala
în funcţie de planului de -conversatia -scrisa
caracteristicele mediului productie -explicatia -practica
economico-social -fise de lucru

6. Promovarea produsului 2.3. Identificarea 1 S16 Identificarea -problematizarea


oportunităţilor pieţei formelor de -exercitiul -orala
promovare -conversatia -scrisa
Estimarea -explicatia -practica
costurilor -fise de lucru
promovarii
7. Evaluarea afacerii; decizii 5.1. Evaluarea 2 S17-18 Evaluarea -problematizarea
posibile referitoare la afacere posibilităţilor de posibilitatii de -exercitiul -orala
Evaluarea afacerii prin derulare a unei afaceri 1 S17 derulare a unei -conversatia
intermediul rezultatelor proprii şi profitabile, afaceri -explicatia -scrisa
economice luând în considerare Identificarea -fise de lucru
Tehnici de analiza financiara interesele comunităţii 1 S18 deciziilor posibile -practica
Ciclul de viata al intreprinderii referitoare la
afacere

7
Unitatea de invatamant: Liceul Tehnologic “Nicolae Balcescu” Alexandria Avizat,
Disciplina: Educatie antreprenoriala Director,
Nr. ore / an: 27 prof. Curea Gina Georgeta
Nr.ore / saptamana: 1
Clasa a X-a E,F Avizat,
Profesor: Pinga Corina Sef catedra,
Programa aprobata prin O.M.E.C. nr. 4598/31.08.2004 prof. Mateescu Adrian

PROIECTUL UNITATII DE INVATARE


UNITATEA DE INVATARE: 3. Etica in afaceri
Nr. ore alocate: 5

Nr. Continuturi (detalieri) Competente specifice Nr. Sapt. Activitati de Resurse Evaluare Obs.
crt. ore invatare
1. Raspunderea in afaceri 1.4. Identificarea 1 S19 Intelegerea -problematizarea -orala
riscurilor ce decurg din conceptului de -exercitiul
comportamentul în resonsabilitate -conversatia -scrisa
afaceri sociala -explicatia
-fise de lucru
2. Principii etice in afaceri 2.4. Aplicarea 2 S20,21 Identificarea
principiilor etice în modalitatilor de
relaţiile cu manifestare a
angajaţii şi cu partenerii principiilor etice -orala
3.2. Antrenarea in afaceri -problematizarea
angajaţilor în rezolvarea Intelegerea -exercitiul
problemelor firmei necesitatii -conversatia
3.3. Utilizarea unor intemeierii -explicatia -scrisa
tehnici de negociere cu afacerilor pe -fise de lucru
partenerii de afaceri principia morale

8
4.4. Anticiparea Cercetarea
consecinţelor consecintelor
comportamentului moral-civice ale
responsabil în raport cu comportamentului -practica
angajaţii şi cu partenerii oamenilor de
afaceri
3. Protectia consumatorului 5.2. Identificarea unor 1 S 22 Cunoasterea -problematizarea -orala
Consumatorul si protectia soluţii alternative la rglementarilor -exercitiul
consumatorului problemele comunităţii, privind protectia -conversatia -scrisa
Legislatia privind protectia privind iniţierea / consumatorului -explicatia
consumatorului derularea unei afaceri -fise de lucru
4. Protectia mediului 4.5. Identificarea 1 S23 Cunoasterea -problematizarea
Efectele schimbarilor economice consecinţelor activităţii reglementarilor -exercitiul -orala
asupra mediului antreprenorului asupra privind protectia -conversatia -scrisa
Legislatia pe probleme de mediu consumatorului şi mediului -explicatia
asupra mediului -fise de lucru

9
Unitatea de invatamant: Liceul Tehnologic “Nicolae Balcescu” Alexandria Avizat,
Disciplina: Educatie antreprenoriala Director,
Nr. ore / an: 27 prof. Curea Gina Georgeta
Nr.ore / saptamana: 1
Clasa a X-a E, F Avizat,
Profesor: Pinga Corina Sef catedra,
Programa aprobata prin O.M.E.C. nr. 4598/31.08.20064 prof. Mateescu Adrian
PROIECTUL UNITATII DE INVATARE
UNITATEA DE INVATARE: 4. Risc si reusita in afaceri
Nr. ore alocate: 4

Nr. Continuturi (detalieri) Competente specifice Nr. Sapt. Activitati de Resurse Evaluare Obs.
crt. ore invatare
1. Riscul in afaceri 1.5. Identificarea unor 2 S24,25 Distinctia intre -problematizarea
Tipuri de risc tipuri de risc în situaţii 1 mai multe tipuri -exercitiul
Modalitati de minimizarea a diferite, specifice de risc -conversatia -orala
riscului iniţierii şi derulării unei -explicatia
Modele de reusita in afaceri afaceri -fise de lucru
2.5. Identificarea unor -scrisa
modalităţi posibile de
minimizare a riscului în 1
iniţierea şi derularea
afacerilor
2. General si particular in 2.6. Investigarea 1 S26 Identificarea -problematizarea
realizarea unei afaceri reusite elementelor comune şi elementelor -exercitiul
Documentarea cu privire la specifice ale reuşitei în generale si -conversatia -orala
caracteristicile pietei afaceri specifice necesare -explicatia
Spiritul si abilitatile realizarii unei -fise de lucru -scrisa
antreprenoriale afaceri de succes
Recapitulare 1 S27

10