Sunteți pe pagina 1din 3

Model de contract de închiriere (locațiune)

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE
Nr._din_

Între subsemnaţii:

1. Proprietar_, domiciliat în_şi

2. Chiriaş_, domiciliat în_, s-a încheiat prezentul

contract de închiriere.

I. Eu , în calitate de proprietar declar că am închiriat d-lui , imobilul (sau apartamentul) meu, situat în_,
compus din_, pe care îl predau în

stare de folosinţă.

Chiria am stabilit-o la suma de_lei lunar, care se va plăti anticipat la începutul fiecărei luni.

Cheltuielile pentru întreţinerea imobilului revin chiriaşului (sau rămân în sarcina mea).

Cheltuielile privind plata curentului electric, gaze apă rece şi apă caldă, telefon, cablu T. V., radio, rămân
în sarcina chiriaşului.

Termenul de închiriere este de_începând cu data de_

Chiriaşul este obligat să:_


- plătească chiria la termenul stabilit;

- întreţină locuinţa în bună stare, ca un adevărat proprietar;

- facă reparaţiile locative ce-i cad în sarcină, pentru ca bunul să nu se degradeze.

- nu efectueze modificări interioare de natură a schimba destinaţia încăperilor, fără consimţământul meu,
ca proprietar;

- nu cedeze sau subînchirieze locuinţa, total sau parţial, fără consimţământul meu;

- permită, cu două luni înainte de expirarea contractului, să fie puse bilete pentru o eventuală închiriere şi
să permită vizitarea imobilului de viitorii chiriaşi;

- mobileze suficient apartamentul, încât valoarea mobilei să garanteze plata chiriei pe cel puţin un an;

- nu schimbe destinaţia locuinţei care este numai pentru locuinţă;

Chiriaşul a luat cunoştinţă de statutul asociaţiei proprietarilor pe care i l-am remis astăzi, încât
conformându-se acestui statut este obligat:

1/3
Model de contract de închiriere (locațiune)

- să nu facă zgomot pe scările şi trecerile comune;

- să nu tulbure liniştea celorlalţi locatari în orele de odihnă stabilite prin regulament;

- să nu scuture covoarele decât între orele_;

- să nu întindă rufele în curtea de serviciu sau în mod vizibil pe balcoane, locul de uscare fiind numai în
uscătoria destinată pentru aceasta;

- să nu ţină în încăperi, balcoane, curte mărfuri, mobile, materii inflamabile şi să împiedice circulaţia în
curte, pe scările comune sau pe coridoare.

In caz de neplată a unei rate lunare sau de nerespectare a vreuneia din obligaţiile impuse mai sus, prezentul
contract este reziliat de drept în favoarea mea, proprietarul, care voi trece la evacuarea chiriaşului fără
somaţie, punere în întârziere sau judecată.

Orice îngăduinţă din partea mea, ca proprietar, nu trebuie interpretată ca o renunţare la pactul comisoriu
expres stipulat.

II. Eu , în calitate de chiriaş, declar că am luat cu chirie imobilul descris mai sus, pentru care voi plăti
chiria de_lei lunar, contract care se încheie pe termen de _, începând cu data de , în condiţiile enunţate, pe
care le accept.

Am primit copia statutului asociaţiei proprietarilor şi mă oblig să respect toate obligaţiile ce-mi revin, în
calitate de chiriaş, din prevederile acestui statut.

Încheiat astăzi_, în_ exemplare.

Proprietar_

Chiriaş_

Explicații teoretice
Contractul de locaţiune este reglementat de dispoziţiile art. 1410 - 1490 C. civ.

Codul civil din 1864 reunea alături de locaţiunea lucrurilor (art. 1411), contractul individual de muncă (art.
1470 pct. 1), contractul de întreprindere (art. 1470 pct. 2) şi contractul de transport (art. 1470 pct. 3),
ultimele trei devenind, în prezent de sine-stătătoare.

De aceea, vorbind de locaţiune, avem în vedere locaţiunea (sau închirierea lucrurilor), contract în baza
căruia o persoană numită LOCATOR se obligă a asigura unei alte persoane, numită LOCATAR, folosinţa
temporară a unui bun în schimbul unei sume de bani, numită CHIRIE. Mai exact este vorba de vânzarea în
tranşe a valorii de întrebuinţare a unui bun (art. 1411 C. civ.).

2/3
Model de contract de închiriere (locațiune)

Spre deosebire de contractul de vânzare-cumpărare, prin care se transmite cumpărătorului însăşi


proprietatea bunului, prin contractul de locaţiune se transmite numai folosinţa temporară a bunului.

1. Caracterele juridice sunt:

1) consensual, pentru că se încheie prin simplul acord de voinţă al părţilor, scris sau verbal;

2) titlul oneros, în schimbul folosinţei se plăteşte un preţ numit chirie;


3) sinalagmatic, pentru că naşte obligaţii în sarcina ambelor părţi.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI de locaţiune îl constituie numai bunuri individual determinate şi


neconsumptibile.

Fiind un contract sinalagmatic, locaţiunea dă naştere la obligaţii pentru ambele părţi.

3. Obligaţiile locatorului:

a) să asigure locatarului folosinţa nestingherită a bunului închiriat pe toată durata contractului, obligaţie
succesivă ce comportă îndatoriri:

- predarea bunului închiriat în stare de folosinţă;

- pe tot parcursul închirierii să efectueze reparaţiile care îi revin prin contract, pentru a menţine bunul în
stare de folosinţă;

b) obligaţia de garanţie care cuprinde garanţia de evicţiune şi pentru vicii.

4. Obligaţiile locatarului:

a) să folosească bunul potrivit destinaţie;

b) să îngrijească de bunul închiriat ca de bunul sau propriu, obligaţie care implică şi pe aceea de a efectua
reparaţiile cerute, locative, datorate folosinţei bunului;

c) să achite chiria la termenele stabilite;

d) să apere bunul împotriva uzurpării provenite din partea unui terţ şi să încunoş-tinţeze pe proprietar;

e) să restituie bunul la expirarea contractului.

Locatarul are dreptul să subînchirieze şi să cesioneze, cu precizarea că cesionarea devine opozabilă


locatorului numai după ce i se notifică sau acesta o acceptă printr-un act autentic.

LegeAZ.net

3/3

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)