Sunteți pe pagina 1din 15

4 Capitolul economic

4.1 Determinarea costului şi preţului de elaborare a unei baze de


date a site-ului.
Problema costului în organizarea economică a întreprinderii industriale,
preţului de vînzare, rentabilităţii produsului şi a eficienţei procesului de
producţie reprezintă baza de pornire a procesului de analiză din rezultatele
căruia un produs sau un proces poate fi considerat un obiectiv potenţial fezabil
sau nu, o acţiune economică sau nu, în esenţă costul, preţul de vînzare,
rentabilitatea, eficienţa reprezintă criterii de decizie. În cadrul unei planificări
formale se poate elabora un plan de dezvoltare economică socială, prin cuprinsul
căruia se precizează indicatorii de bază cantitativi şi calitativi, ce urmează să fie
realizaţi, termenele de realizare, resursele ce vor fi utilizate, nivelul prevăzut al
costurilor şi al profiturilor.
In economie, costul constituie un instrument economic extrem de util in
fundamentarea si adoptarea deciziilor privind alocarea resurselor, volumul si
structura producţiei, mărimea sau restrîngerea ofertei de mărfuri, inovarea
tehnologică etc. Atunci cînd efectele sau rezultatele variantelor de proiect sunt
egale, criteriul de alegere a variantei optime îl reprezintă nivelul mai scăzut al
costului. Totodată, se manifestă tendinţa de calculare a costului in cele mai
diferite structuri ale activităţii; astfel, prezintă interes nu numai costul de
producţie în general, ci şi costul de distribuţie, costul muncii, costul educaţiei,
sănătăţii, informaţiei, administraţiei, timpului, datoriei (imprumutului), costul
vieţii, inflaţiei, şomajului, crizei, reformei economice, costul combaterii crimei,
arestării şi condamnării, pedepsei, costul ecologic, costul externalităţilor
negative etc.

De asemenea, costul se analizează şi se urmăreşte în condiţiile în care se


accentuează interdependenţele dintre ramuri, subramuri, dintre agenţii
economici, încît ceea ce într-un loc constituie preţ de vînzare al produselor

Coala

Mod Coala № docum. Semn. Data


respective, într-un altul, el reprezintă costul factorilor de producţie achiziţionaţi.
În consecinţă, variaţiile de preţ se transmit în lanţ, ca efect propagat, şi în
costuri.

4.2 Determinarea lucrărilor efectuate în procesul elaborării bazei


de date a site-ului.
Tabelul 1 Lucrările efectuate in procesul elaborării bazei de date

Nr. de Denumirea lucrărilor Durata,


lucrări zile
1. Cercetarea sarcinii pentru eleborarea bazei de date. 0,5
2. Determinarea cerinţelor faţă de sistem. 0,5
3. Determinarea profitabilităţii proiectului. 0,5
4. Cercetarea bazei de date existente la momentul actual. 1
5. Studierea domeniilor noi necesare pentru elaborarea bazei de date 0,5
6. Procurarea hardului necesar. 0,5
7. Instalarea hardului necesar. 0,5
8. Studierea mediilor de proiectare şi programare existente. 1
9. Alegerea mediului de programare în care va fi realizat. 0,5
10. Procurarea mediului de programare necesar. 1
11. Întocmirea bibliografiei necesare. 0,5
12. Instalarea mediului de programare. 1
13. Procurarea literaturii necesare. 1
14. Studierea literaturii procurate. 3
15. Elaborarea modelului funcţional. 3
16. Elaborarea algoritmului de lucru al bazei de date. 3
17. Instalăm baza de date pe server. 0,5
18. Aplicarea algoritmului de lucru într-o situaţie concretă. 0,5
19. Testarea algoritmul de lucru la eficacitate. 1
20. Analiza datelor obţinute. 2
21. Corectarea algoritmului. 1

Coala
Coala
Mod Coala № docum. Semn. Data
Mod Coala № docum. Semn. Data
22. Pregătirea şi plasarea bazei de date pentru amplasarea ei în
reţeaua globală. 1
23. Elaborarea recomandărilor de utilizare ale bazei de date. 2
24. Sistematizarea lucrului efectuat. 1
25. Finisarea lucrării de proiectare. 2
Total 29

4.3 Determinarea salariului lucrătorilor


Salariul ocupă un loc de frunte în teoria şi practica economică, pentru că
exprimă remunerarea celui mai important factor de productie – forţa de muncă.
Fiind o formă des întîlnită în societatea contemporană, salariul este adesea
considerat că totalitatea veniturilor optinute prin muncă, desfăşurînd astfel
conceptul de salariu. Esenţa salariului se exprimă prin 2 categorii de concepţii:
a) concepţii moniste (singura, unica) ce exprimă esenţa salariului printr-un
factor, costul forţei de muncă ce se vinde sau este dată în chirie de salariat,
productivitatea muncii sau valoarea forţei de muncă se compune din cheltuielile
pentru intreţinerea forţei de muncă, cheltuieli pentru calificare, pentru individ şi
urmaşii săi.
b) Teorii dualiste care exprimă salariul prin determinarea concomitentă a 2
factori – costul forţei de muncă şi productivităţii muncii.
Există 2 tipuri de salarii:
1. Nominal – suma de bani pe care o primeşte o anumită persoană (avînd
calitatea de salariat sau asimilat acesteia) pentru munca prestată în
temeiul unui contract de muncă sau a unei convenţii similare.
Salariul nominal decurge din contractul de muncă care prevede tariful
orar de salarizare, durata legală a muncii, indexarea la creşterea preţurilor
de consum.

Coala

Mod Coala № docum. Semn. Data


2. Real – cantitatea de mărfuri şi servicii ce pot fi procurate într-o anumită
perioadă de timp, de către un salariat cu suma de bani reprezentînd
salariul nominal.
Mărimea salariului real depinde deci, de mărimea salariului nominal net
dar şi de modificarea preţurilor şi tarifelor.

Tabelul 2 Salariul direct săptămânal al lucrătorului

Nr. de Funcţia exercitată Nr. de Salariul Suma, lei


ordine săptămâni tarifar, lei
1. Şeful proiectului. 400 1600
2. Administrator de reţea. 300 1200
4
3. Programator. 250 1000
Total 950 3800

Salariul premial constituie 25% din salariul direct.

1 ) Sp = Sd  25%

Sp = 3800  0,25 = 950 lei


Salariul de bază reprezintă suma salariului direct şi cel premial:

2 )Sb = Sd + Sp
Sb = 3800 + 950 = 4750 lei
Salariul suplimentar constituie 8-10 % din suma salariului de bază:

3 ) Ss = Sb  8%

Ss = 4750  0,08 = 380 lei


Salariul total reprezintă suma salariului de bază cel suplimentar:
4 ) Stot = Sb + Ss ;
Stot= 4750 + 380 = 5130 lei

Coala

Mod Coala № docum. Semn. Data


Contribuţii la Asigurări sociale constituie 33 % din fondul de remunerare
a muncii:
As = Stot  33 % ;
As = 5130  0,33 = 1692,9 lei

4.4 Determinarea necesarului de energie electrică

Un calculator personal obişnuit nu are o putere mai mare de 200W. Pe


parcursul proiectului timp de 29 zile vor fi consumate:

N z = 29 zile;
W = 200 W ( 200 W = 0,2 kw);
K = 0,8 şi este calculat din cauza că calculatorul nu lucrează încontinuu cele 8
ore pe zi.
P c N z  D z  K ;
0,2  29  8  0,8 = 37,12 kw

La momentul actual 1 kw costă 0,78 lei deci cheltuielile vor fi:


kw  0,78 lei ;
37,12  0,78 lei = 28,95 lei

4.5 Determinarea costului Softului şi Hardului procurat


Costurile totale se compun din: Costuri fixe şi Costuri variabile.

Costurile fixe sunt acele care rămân neschimbate indiferent de


dimensiunea activităţii de afacere a întreprinderilor (mărimea impozitelor,
diferite taxe, plata de arenda, etc.).
Costuri variabile sunt cheltuielile care cresc sau scad în dependenţă de
mărimea volumului de afaceri (cheltuieli pentru mărimea prima, materiale,
combustibil, etc.).

Coala

Mod Coala № docum. Semn. Data


Arătând legătura dintre cost fix şi cel variabil economiştii au formulat legea
scăderii randamentelor care sună astfel:
Pe măsură ce costurile variabile cresc, costul fix va rămâne acelaşi.

În tabelul de mai jos utilizăm programele în care vom avea de efectuat


programul dat.

Din resursele tehnice ale unui calculator fac parte: Hard discul, monitorul,
imprimanta, modemul ş.a. Iar Softul constituie toate programele unui calculator.

La funcţionarea unui calculator putem diferenţia 5 funcţii principale:

a) Iniţializarea – implică testarea părţilor importante a calculatorului, rularea


fişierilor de pornire şi încărcarea altor fişiere necesare cum ar fi Driverele
de dispozitive.
b) Introducerea – reprezintă transferul datelor dintr-o sursă externă în
calculator ( discuri, tastatura, mausul, scanerul, ş.a.), sursă de introducere
a informaţiilor.
c) Procesarea – ea este manipularea datelor introduse în scopul producerii
unui rezultat.
d) Stocarea – constituie procesul salvării informaţiilor într-un dispozitiv de
păstrare ( dischete, discuri, monitor ş.a. dispozitive de ieşire).
Tabelul 3 - Costul softului şi hardului procurat

Denumirea Cantitatea Preţul pentru o unitate, lei Suma, lei


materialului necesară
Calculator personal 1 13400 13400
Paint 1 250 250
Office XP 1 350 350
Notepad 1 120 120
Total 14120

4.6 Determinarea costului materialelor utilizate


Cantitatea consumată de capital circulant, în expresie fizică, pentru
obţinerea unui bun economic este cunoscută sub denumirea de consum specific
sau tehnologic. În mărimea valorică, monetară, consumul specific este influenţat
de expresia lui fizică, dar şi de preţul materiilor prime, combustibilul şi energia
care se foloseşte.
Tabelul 4 Costul materialelor utilizate

Denumirea Unitatea de Cantitatea Preţul pentru o Suma, lei


materialului măsură necesară unitate, lei
CDRW buc. 1 20 20
Hîrtie foi 500 0,10 50
Mapă buc. 1 25 25
Cerneală litri 0,5 80 40
Pix buc. 2 3 6
CD buc. 1 10 10
Total 151

4.7 Determinarea amortizării cheltuielilor


Pentru un expert contabil, amortizarea nu este un instrument de evaluare,
ci, mai degrabă o metodă de repartizare a costului. Imobilizările nu sunt
amortizete pe baza pierderii de valoare ci pe baza împrumutării sistematice a
costului lor de intrare asupra unui număr de exercitii.

Coala
Coala
Mod Coala № docum. Semn. Data
Mod Coala № docum. Semn. Data
Amortizarea reflectă suma cotei de amortizare pentru restabilirea
fondurilor fixe ( inclusiv cele procurate pe contract de leasing), calculate
pornind de la costul de balanţă al fondurilor fixe, luînd în consideraţie indexarea
lor.
Deoarece procurarea Hard-ului si al Soft-ului în domeniului Tehnologiilor
Informaţionale este considerată investiţia de capital vom amortiza aceste
cheltuieli timp de 2 ani, termen în care din acest domeniu se uzează moral.
Aceste cheltuieli se calculează din următoarea relaţie:

S
Am  Z
A  365

Unde:
S - suma ce trebuie de amortizat
A – perioada de amortizare in ani
Z – perioada proiectului in zile

14120
Am   29  560,93 lei
2  365

4.8 Determinarea costului total al programului


Un calcul corect al costurilor este de o importanţă vitală pentru orice
întreprindere, deoarece preţul de piaţă nu se orientează după cheltuieli. De
aceea fiecare întreprinzător este cointeresat să aibă un control permanent
asupra evoluţiei cheltuielilor şi să ia toate măsurile posibile pentru reducerea
acestora. În preţul care se doreşte a fi realizat, se includ nu numai cheltuieli
totale legale de prestarea muncii respective, ci şi un profit corespunzător,
destinat dezvoltării întreprinderii.
În activitatea de planificare şi analiză este necesar de a cunoaşte structura
costului de producţie, adică elementele componente ale cheltuielilor de

Coala

Mod Coala № docum. Semn. Data


producţie şi ponderea fiecărui element în parte în totalul cheltuielilor ce
compun costul respectiv.
Costul total al programului se calculează însumînd:
a) Costul materialelor;
b) Costul Hard-ului şi Soft-ului;
c) Plata pentru internet;
d) Energia electrică;
e) Salariul total;
f) Contribuţia la asigurări sociale.
g) Amortizarea.

C t o t = 151 + 14120 + 175 + 28,95 + 3800 + 1692,9 + 560,93 = 20528,78 lei

4.9 Determinarea profitului planificat


Profitul se determina ca diferenţa intre ceea ce se încasează si ceea ce se
plăteşte in activitatea economica sau ca diferenţa intre preţul de vânzare si costul
produsului provenit din activitatea respectiva. Daca preţul de vânzare al bunului
sau serviciului obţinut in activitatea economica este egal cu costul sau nu se
obţine profit, iar daca este mai mic se integrează pierderi.
Profitul este alcătuit din profit obişnuit, normal sau ordinar, iar uneori si
din supraprofit sau profit de monopol. Profit obişnuit, normal sau ordinar este
cel considerat suficient de orice agent economic pentru a-si continua activitatea.

Profitul planificat se calculează ca 20% din costul total de producţie.


Pr. p l a n. = Ct o t  20%
Pr.p l a n. = 20528,78  0,20 = 4105,75 lei

4.10 Determinarea preţului de livrare a programului

Coala

Mod Coala № docum. Semn. Data


Preţul este suma de bani pe care o primeşte vînzătorul unui bun economic
de la cumpărătorul acestuia. Pentru ca el să se formeze pe baza înţelegerii
cumpărătorilor cu vînzătorii, ca purtători ai cererii si oferirii, este considerat ca
rezultat firesc al pieţii.
Preţul de livrare al bazei de date se determină însumînd Ct o t şi Pr. p l a n.

Pr. de livr. = Ct o t + Pr. p l a n.


Pr. de livr. = 20528,78 + 4105,75 = 24634,53 lei
Pentru a simplifica lucrul am introdus toate cheltuielile pentru elaborarea
bazei de date în tabelul de mai jos:

Tabelul 5 Determinarea preţului de livrare


Nr.de Denumirea cheltuielilor Suma, lei
ordine
1. Cheltuieli pentru materiale Hard şi Soft. 14120
2. Plata pentru internet. 175
3. Cheltuieli pentru energie electrică. 27,95
4. Salariul total. 3800
5. Contribuţii pentru asigurări sociale. 1692,9
6. Amortizarea investiţiilor capitale. 560,93
7. Costul total. 20528,78
8. Profitul planificat. 4105,75
9. Preţul de livrare. 24634,53

4.10.1 Calculul eficienţei economice a unei copii al bazei de date


Eficienţa economică este o componentă a raţionalităţii acţiunii umane.
Ea exprimă forma concretă pe care o impune piaţa pentru relaţia dintre
efecturi (cheltuieli) si efecte (rezultate), in cadrul activităţii fiecărui agent
economic si pe ansamblul economiei. Eficienţa economică conferă sensul
realizării echilibrului, iar echilibrul este condiţia cea mai importantă pentru o
economie eficientă.

Coala

Mod Coala № docum. Semn. Data


Costul reprezintă un element important de reglare economică. Toate
procesele economice sunt influenţate de preţuri. Există cîteva teorii cu privire
la natura costului:

a) Teoria obiectivă a valorii.


Conform ei, baza preţului o reprezintă valoarea , adică costul este expresia
bănească a valorii.

b) Teoria subiectivă a valorii.


La baza valorii şi a costului stă utilitatea. Cu cît o marfă este mai utilă cu atît
costul este mai mare.

Eficienţa economică este o componentă a raţionalităţii acţiunii umane.


Ea exprimă forma concretă pe care o impune piaţa pentru relaţia dintre
efecturi (cheltuieli) si efecte (rezultate), in cadrul activităţii fiecărui agent
economic şi pe ansamblul economiei. Eficienţa economică conferă sensul
realizării echilibrului, iar echilibrul este condiţia cea mai importantă pentru o
economie eficientă.

4.10.2 Determinarea preţului unei copii al bazei de date


Această bază de date poate va fi utilizată în sfera învăţământului.
Deoarece Tehnologiile Sistemelor Informaţionale sunt abia la început această
bază de date se poate implimenta pe larg în domeniul învăţământului. Ţinînd
cont că numarul studenţilor în cadrul şcolilor creşte pe an ce trece vom avea
nevoie de mai multe copii şi voi scoate 10 copii pe an.
Costul copiei va fi:
Pr .delivr
Ccop  ;
Nr .decopii

24634,53
Ccop   1642,30 lei
15

Profitul planificat de la realizarea unei copii reprezintă 20% din costul copiei.

Coala

Mod Coala № docum. Semn. Data


Ppl  Ccop  20 0 0 ;
Ppl  1642,30  0.20  328,46 lei

Preţul de livrare va fi suma costului profit şi a profitului planificat.


Determinarea preţului de livrare a unei copii este arătată în tabelul de mai jos:

Tabelul 6 Determinarea preţului de livrare a copiei


Nr. de Materiale de consum Preţul, lei
ordine
1. CD-uri. 10
2. Foi pentru imprimantă. 9
3. Copierea şi testarea. 30
4. Tipărirea documentelor. 50
5. Costul unei copii. 1642,30
6. Profit planificat. 328,46
7. TVA 20% din preţ. 328,4
8. Preţul de livrare al copiei. 1642,3

4.10.3 Determinarea eficienţei economice a copiei al bazei de date


Eficienţa economică este forma concretă cu cea mai largă ofertă de acţiune
pe care o îmbracă raţionalitatea in domeniul activităţii economice. Ea reprezintă
cerinţa fundamentală care se impune în toate activităţile economice şi în
acţiunea oricărui agent economic.
Activitatea economică, este supusă principiului raţionalităţii. Aceasta
înseamnă ca fiecare agent economic doreşte să-şi atingă scopul propus cu un
efect cît mai mic posibil. Eficienţa economică este forma concretă cu cea mai
largă ofertă de acţiunea pe care o îmbracă raţionalitatea in domeniul activităţii
economice. Ea reprezintă cerinţa fundamentală care se impune in toate
activităţile economice şi în acţiunea oricărui agent economic.

Coala

Mod Coala № docum. Semn. Data


Creşterea sau scăderea eficienţei economice se află in strînsa legătură cu
raportul dintre echilibru şi dezechilibru în dezvoltarea economiei, ele fiind atît
condiţie cît şi expresie a acestor fenomene economice.

Eficienţa economică poate fi calculată după următoarea formulă:

Eanual = (Pc – Cn)  N – Ken (Ic+ Ipr);


unde:
Pc – preţul unei copii;
Cn – costul unei copii;
N – numărul de copii realizate pe an;
Ken – coeficientul de normate ale investiţiei (0.35);
Ic – investiţii capitale (0);
Ipr – investiţiile programei (costul programei).

Eanual = (2052,8 – 1642.3)  15 – 0,35  20528,78= 1027,3 lei

Un alt coeficient important în aprecierea eficacităţii economice este


coeficientul eficienţei investiţiilor sau termenul de recuperare care se calculează
după următoarea formulă:

I c  I pr 
Trec 
E anual

unde:
Ic – investiţii capitale (0);
Ipr – investiţiile programei (costul bazei de date);
Eanual – eficienţa economică.

Coala

Mod Coala № docum. Semn. Data


20528,78
Trec   6,00 luni
1027,3

Calculăm coeficientul eficienţei economice (Kec):

1
K ec  ;
Trec

unde:
Trec - timpul de recuperare.

1 1
K ec    0.16
Trec 6,00

4.10.4 Calculul profitului de la realizarea copiilor


Profitul constituie mobilul diferitelor activităţi economice ce se desfăşoară
în condiţiile economiei de piaţă.
Profitul este parte a preţului unui bun sau serviciilor obţinut dintr-o
activitate economica la fel ca salariul si celelalte costuri.
Preţul = cost + profit
Profitul ca si celelalte forme de venit, se constituie pe baza unui proces
care face legătura intre factorii de productie si rezultatele obţinute prin utilizarea
lor. Acest proces este de natura tehnico-economica.
Orice firma îşi asigura echilibrul acţionând concomitent pe cele doua
pieţe: piaţa rezultatelor (ieşirilor) – a bunurilor si serviciilor obţinute si piaţa
factorilor de productie (intrărilor) – unde aceleaşi firme acţionează in calitate de
clienţi sau purtători ai cererii. Ea cumpăra factori de productie si vinde bunuri
economice la preturi determinate. Preturile factorilor de productie permit
stabilirea contribuţiei posesorilor de factori la activitatea economica. Preturile
bunurilor economice obţinute de firma servesc la determinarea mărimilor
rezultatelor activităţii respective.

Coala

Mod Coala № docum. Semn. Data


Profitul se calculează după următoarea formulă:

Pr.cop. =N  (Pc – Cc);


Profitul acestui program este următorul:

Pr.cop =15  (2052,8 – 1642,30) = 6157,5 lei