Sunteți pe pagina 1din 18

www.referat.

ro

AUDIT ŞI CONTROL INTERN

Lect.univ.dr. Radu Lenghel

Masteranzi: Alexandra Visa


Bianca Madar
CAA, AN II
PLANUL LUCRĂRII

CAPITOLUL I – INTRODUCERE
1.1. Istoricul auditului intern
1.2. Definirea conceptului de audit
1.3. Reglementarea si coordonarea auditului intern în România

CAPITOLUL II - Auditul intern al ciclului de salarii la SC. SRL


2.1. Ordinul de serviciu
2.2. Declaraţia de independenţă
2.3. Notificare privind declansarea misiunii de audit
2.4. Colectarea informatiilor
2.5. Analiza riscurilor
2.6. Chestionarul de audit intern

CAPITOLUL III - Raportul de audit intern


3.1. Introducere
3.2. Constatări şi recomandări
3.3. Concluzii

BIBLIOGRAFIE

2
1.1. Istoricul auditului intern

Auditul a fost cunoscut la inceputurile secolului al-XVII-lea. Istoria economica delimiteaza


mai multe etape ale auditului, diferentiate în functie de categoria sociala care ordona auditul, numiti
ordonatori de audit, în functie de auditori si de obiectivele auditului. Pâna la începutul secolului al
XVIII-lea, auditul era ordonat de regi, împarati, biserica si stat cu un singur obiectiv: cel de
pedepsire a hotilor pentru frauda si prevenirea unor astfel de fapte cu scopul de a proteja patrimoniul
propriu al acelei entitati.
Primele patru decenii ale secolului XX, auditul este realizat de profesionisti specializati în
audit alaturi de contabili. Lucrarile erau comandate de stat si de actionari.
Perioada anilor 1940-1970, când comertul international se dezvolta, ordonatorii de audit îsi
largesc sfera în rândul bancilor, patronatului si al institutiilor financiare datorita pietelor de capital.
Executarea auditului era realizat de profesionisti de audit si contabilitate, iar obiectivele cunosc o
forma elevata de atestare a sinceritatii si regularitatii situatiilor financiare. În aceasta perioada,
datorita dezvoltarii profesiei contabile si a influentelor asupra cadrului contabil conceptual, anglo-
saxonii dezvolta activitatea de audit pe continentul european.
Doua decenii mai târziu (1970-1990), obiectivele auditului sunt orientate spre atestarea
controlului intern, respectarea cadrului conceptual contabil si a normelor de audit. În România,
introducerea auditului intern este de data relativ recenta si se încadreaza în efortul general de
modernizare a managementului financiar, atât în sectorul privat, cât si în cel public.
Întreprinderile au început sa-si organizeze propriile compartimente de audit intern, în special
pentru reducerea cheltuielilor, prin preluarea efectuarii lucrarilor pregatitoare din interiorul entitatii,
iar pentru realizarea activitatii de certificare au apelat în continuare la cabinete de audit extern, care
aveau dreptul la o supervizare a activitatii întreprinderilor

1.2 . Definirea conceptului de audit

Auditul intern este o activitate independenta si obiectiva, care da unei organizatii o asigurare
în ceea ce priveste gradul de control detinut asupra operatiunilor, o îndruma pentru a-i îmbunatati
operatiunile si contribuie la adaugarea unui plus de valoare. Auditul intern ajuta organizatia sa-si
atinga obiectivele, evaluând, printr-o abordare sistematica si metodica, procesele sale de
3
management al riscurilor, de control si de conducere a întreprinderii si facând propuneri pentru a le
consolida eficacitatea. Auditul intern este, in interiorul unei intreprinderii sau al unui organism, o
activitate independenta de aprecierea sau controlul operatiilor, el este in serviciul conducerii. In acest
domeniu, acesta este un control care are drept functie estimarea si evaluarea eficacitatii altor
controale. Obiectivul auditului intern este de a asista membrii conducerii in exercitarea eficace a
responsabilitatilor lor furnizând analize, aprecieri, recomandari si comentarii pertinente referitoare la
activitatile examinate.

1.3. Reglementarea si coordonarea auditului intern în România

Prin Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern [6] si Ordonanta Guvernului nr. 37/2004
pentru modificarea si completarea reglementarilor privind auditul intern[7] a fost reglementat auditul
intern la entitatile publice, cu privire la formarea si utilizarea fondurilor publice si administrarea
patrimoniului public, ca activitate functional independenta si obiectiva. Legea include urmatoarele
categorii de entitati publice: autoritatea publica, institutia publica, regia autonoma, compania sau
societatea nationala, societatea comerciala la care statul sau o unitate administrativ-teritoriala este
actionar majoritar si care are personalitate juridica.
Obiectivele auditului public intern, conform articolului 3 din lege, sunt :
 asigurarea obiectiva si consilierea, destinate sa îmbunatateasca sistemele si
activitatile entitatii publice;
 sprijinirea îndeplinirii obiectivelor entităţii publice printr-o abordare sistematica si
metodica, prin care se evaluează si se îmbunătăţeşte eficacitatea sistemului de
conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului si a proceselor administrării.
Sfera auditului public intern cuprinde :
 Activitati financiare sau cu implicatii financiare desfasurate de entitatea publica din
momentul constituirii angajamentelor pâna la utilizarea fondurilor de catre beneficiarii finali,
inclusiv a fondurilor provenite din asistenta externa
 Constituirea veniturilor publice, respectiv autorizarea si stabilirea titlurilor de creanta,
precum si a facilitatilor acordate la încasarea acestora;
 Administrarea patrimoniului public, precum si vânzarea, gajarea, concesionarea sau
închirierea de bunuri din domeniul privat sau public al statului ori al unitatilor administrativ-
teritoriale;
 Sistemele de management financiar si control, inclusiv contabilitatea si sistemele informatice
aferente.

4
Obiectivele specifice ale auditului intern pentru entitatile economice din sectorul sau
domeniul public vor avea la baza un cadru comun elaborat de Ministerul Finantelor Publice si
Camera Auditorilor Financiari din România.

CAPITOLUL II - Auditul intern al ciclului de salarii la SC.GAMA SRL

Gestionarea resurselor umane într-o institutie reprezinta o functie suport importanta, fiind un
domeniu de preferinta al activitatii auditorului intern, justificata în mare masura de multitudinea de
procese care sunt derulate si în mod implicit de riscurile care le însotesc.
Misiunea de audit intern are scopul de a da asigurari managementului asupra modului de
organizare a activitatii de gestiune a resurselor umane din cadrul entitatii, a functionalitatii
sistemului de control intern, respectiv a conformitatii cu cadrul legislativ normativ.
Misiunea de audit intern „Auditul intern al ciclului de salarii la SC.GAMA SRL” este
realizata în baza Legii nr.672/2002 privind auditul public intern, a Normelor metodologice generale
aprobate prin O.M F.P nr.38/2003 privind exercitarea activitatii de audit public intern si a Planului de
audit public intern pentru anul 2009, la Serviciul Resurse Umane în perioada 20.01.2010-30.04.2010

2.1 Ordinul de serviciu


SC. GAMA SRL
Compartiment Audit Intern
Nr.023/20.01.2010

ORDIN DE SERVICIU

În conformitate cu prevederile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, a O.M.F.P. nr.
38/2003 de aprobare a normelor metodologice generale privind exercitarea activitatii de audit intern,
a Ordinului managerului general nr. 12/2003 prin care s-au aprobat Normele proprii de exercitare a
auditului intern în cadrul entitatii publice si a Planului de audit intern pentru anul 2007, se va efectua
misiunea de audit intern la Serviciul Resurselor Umane în perioada 20.01.2010– 30.04.2010.
Scopul misiunii de audit este de a da asigurari asupra modului de organizare a activitatii de
gestiune a resurselor umane din entitate si a conformitatii cu cadrul legislativ si normativ aplicabil.
Obiectivul misiunii de audit intern este: Stabilirea drepturilor salariale cuvenite personalului
.Mentionam ca se va efectua un audit de conformitate al modului de organizare a activitatii de
gestiune a resurselor umane din entitatea publica. Misiunea de audit public intern va fi realizata de
Sopa Sabin. Supervizorul misiunii este seful structurii de audit public intern.

5
2.2. Declaraţia de independenţă
Compartimentul Audit Intern
Misiune de audit intern: Auditul intern al ciclului de salarii

Incompatibilitati în legatura cu entitatea/structura auditata Da Nu

Ati avut/aveti vreo relatie oficiala, financiara sau personala cu cineva - X


care ar putea sa va limiteze masura în care puteti sa va interesati, sa
descoperiti sau sa constatati slabiciuni de audit în orice fel?
Aveti idei preconcepute fata de persoane, grupuri, organizatii sau - X
obiective care ar putea sa va influenteze în misiunea de audit?
Ati avut/aveti functii sau ati fost/sunteti implicat(a) în ultimii 3 ani într- - X
un alt mod în activitatea entitatii/structurii ce va fi auditata?
Aveti responsabilitati în derularea programelor si proiectelor privind - X
gestiunea resurselor umane?
Ati fost implicat în elaborarea si implementarea sistemelor de control - X
ale entitatii/structurii ce urmeaza a fi auditata?
Sunteti sot/sotie, ruda sau afin pâna la gradul al patrulea inclusiv cu - X
conducatorul entitatii/structurii ce va fi auditata sau cu membrii
organului de conducere colectiva?
Aveti vreo legatura politica, sociala care ar rezulta dintr-o fosta angajare - X
sau primirea de redevente de la vreun grup anume, sau organizatie sau
nivel guvernamental?
Ati aprobat înainte facturi, ordine de plata si alte instrumente de plata - X
pentru entitatea/structura ce va fi auditata?
Ati tinut anterior contabilitatea la entitatea/structura ce va fi auditata? - X
Aveti vreun interes direct sau unul de fond financiar indirect la - X
entitatea/structura ce va fi auditata?
Daca în timpul misiunii de audit, apare orice incompatibilitate - X
personala, externa sau organizationala care ar putea sa va afecteze
abilitatea dvs. de a lucra si a face rapoartele de audit impartiale,
notificati seful Compartimentului Audit Public Intern de urgenta?

Auditor, sef Compartiment Audit Intern,


Sopa Sabin Ungureanu Cristina

2.3. Notificare privind declansarea misiunii de audit


6
SC. GAMA SRL
Compartiment Audit Intern
Nr.023/20.01.2010
Notificare privind declansarea misiunii de audit
Catre: Serviciul Resurse Umane
De la: seful Compartimentului Audit Intern
Referitor la misiunea de audit intern: Auditul intern al ciclului de salarii
Stimata doamna Candea Adina,
În conformitate cu Planul de audit intern pe anul 2009, urmeaza ca în perioada 20.01.2009-
30.04.2009 sa efectuam o misiune de audit intern cu tema Auditul intern al ciclului de salarii.
Va vom contacta ulterior pentru a stabili de comun acord sedinta de deschidere în vederea
discutarii diverselor aspecte ale misiunii de audit, cuprinzând:
 prezentarea auditorilor
 scopul misiunii de audit intern;
 prezentarea principalelor obiective ale misiunii de audit intern;
 programul interventiei la fata locului;
 alte aspecte.
Pentru o mai buna întelegere a activitatii dumneavoastra, va rugam sa ne puneti la dispozitie
urmatoarea documentatie necesara privind activitatea de gestiune a resurselor umane: legile si
reglementarile ce se aplica activitatilor dumneavoastra, organigrama serviciului dumneavoastra,
Regulamentul de organizare si functionare, fisele posturilor, procedurile scrise care descriu sarcinile
ce trebuie realizate pe linia organizarii activitatii, un exemplar al rapoartelor de activitate, notelor,
misiunilor de audit anterioare care se refera la aceasta tema.
Daca aveti unele întrebari privind desfasurarea misiunii, va rugam sa-l contactati pe domnul
Sopa Sabin - auditor sau pe seful structurii de audit intern.

Cu stima, Data:20.01.2010

sef Compartiment Audit Intern

2.4. Colectarea informatiilor

7
COLECTAREA INFORMAŢIILOR

Perioada auditata:01.01.2009-31.12.2009

Întocmit: Sopa Sabin

Avizat: sef Compartiment Audit Intern

COLECTAREA INFORMATIILOR
SERVICIUL RESURSE UMANE DA NU Observatii
Identificarea legilor si regulamentelor aplicabile structurii
X -
auditate
Obtinerea organigramei X -
Obtinerea Regulamentului de organizare si functionare X -
Obtinerea fiselor posturilor X -
Obtinerea procedurilor scrise - X
Identificarea personalului responsabil X -
Anterior nu au
fost realizate
Obtinerea exemplarului de Raport de audit intern anterior - X
misiuni de audit
intern

2.5 Analiza riscurilor

Compartimentul Audit Intern

LISTA CENTRALIZATOARE A OBIECTELOR AUDITABILE

Misiunea de audit intern: Auditul intern al ciclului de salarii

Perioada auditata: 01.01.2009-31.12.2009

Întocmit: Sopa Sabin

Avizat: sef Compartiment Audit Intern

8
Nr
Obiective Obiecte auditabile Obs.
crt
I. Stabilirea drepturilor 1. Procedurile scrise privind acordarea
salariale cuvenite drepturilor salariale
personalului 2. Salariul de baza
3. Indemnizatii de conducere
4. Sporul pentru conditii deosebite de munca
5. Sporul de vechime în munca
6. Sporul pentru munca suplimentara
7. Sistemul de premiere

IDENTIDICAREA RISCURILOR

Misiunea de audit intern: Auditul intern al ciclului de salarii

Perioada auditata: 01.01.2009-31.12.2009

Întocmit: Sopa Sabin

Avizat: sef Compartiment Audit Intern

Nr.
Obiective Obiecte auditabile Riscuri semnificative Obs.
crt.
I. Stabilirea drepturilor Inexistenta procedurilor
1. Procedurile scrise privind
salariale cuvenite privind acordarea
acordarea drepturilor salariale
personalului drepturilor salariale
Stabilirea eronata a
2. Salariul de baza
salariului de baza

Acordarea unor
3. Indemnizatii de conducere
indemnizatii de conducere
necuvenite
Stabilirea eronata a unui
4. Sporul pentru conditii
spor pentru conditii
deosebite de munca
deosebite de munca
Stabilirea eronata a sporului
5. Sporul de vechime în munca
de vechime în munca
Stabilirea eronata a
6. Sporul pentru munca
sporuluipentru orele lucrate
suplimentara
pe timp de noapte
Salariile nu au fost
7. Sistemul de premiere diminuate pentru abateri
disciplinare

9
Compartimentul Audit Intern

APRECIEREA NIVELURILOR RISCURILOR

Misiunea de audit intern: Auditul intern al ciclului de salarii

Perioada auditata: 01.01.2009 – 31.12.2009

Întocmit: Sopa Sabin

Avizat: sef Compartiment Audit Intern

Factori de risc Ponderea


factorilor de risc Nivelul de apreciere al riscului (Ni)
(Fi)
(Pi) N1 N2 N3

Aprecierea Exista proceduri, sunt


Exista proceduri
controlului P1 – 50% cunoscute, dar nu se Nu exista proceduri
si se aplica
intern F1 aplica
Aprecierea
cantitativa
Impact financiar Impact financiar
P2 – 30% Impact financiar mediu
scazut ridicat
F2
Aprecierea
calitativa
Vulnerabilitate
P3 – 20% Vulnerabilitate medie Vulnerabilitate mare
mica
F3

Compartimentul Audit Intern

Misiunea de audit intern: Auditul intern al ciclului de salarii.

Perioada auditata: 01.01.2009 – 31.12.2009

Întocmit: Sopa Sabin

Avizat: sef Compartiment Audit Intern

1
Nr. N1 N2 N3 Punctaj
crt. total
Obiectivele Obiectele auditabile Riscuri identificate

I. Stabilirea 1. Procedurile scrise privind Inexistenta procedurilor privind 3 2 2 2,5


drepturilor salariale acordarea drepturilor salariale acordarea drepturilor salariale
cuvenite 2. Salariul de baza Stabilirea eronata a salariului de baza 3 2 2 2,5
personalului 3 2 2 2,5
3. Indemnizatii de conducere Acordarea unor indemnizatii de
conducere necuvenite
4. Sporul pentru conditii Stabilirea eronata a unui spor pentru 2 2 1 1,8
deosebite de munca conditii deosebite de munca
Stabilirea eronata a sporului de vechime 2 2 1 1,8
5. Sporul de vechime în munca
în munca
6. Sporul pentru munca Stabilirea eronata a sporului pentru orele 2 2 1 1,8
suplimentara lucrate pe timp de noapte
Salariile nu au fost diminuate pentru 2 2 2 2,0
7. Sistemul de premiere
abateri disciplinare

NOTA:

Stabilirea nivelului riscului si a punctajului total al riscului este documentul din procedura de Analiza riscurilor în care auditorul evalueaza riscurile
pe baza documentelor în posesia carora a intrat pâna în acest moment, dar si a expertizei personale în domeniu.Auditorul intern a stabilit punctajul
total pentru fiecare risc identificat pe baza analizei riscurilor, dar si în functie de resursele alocate misiunii (numar de persoane, timpul aferent s.a.)
si pentru continuarea analizei, au împartit riscurile, în urmatoarele trei categorii.

Riscuri mici - 1,0 - 1,7 Riscuri medii - 1,8 - 2,2 Riscuri mari - 2,3 - 3,

11
Compartimentul Audit Intern

Misiunea de audit intern: Auditul intern al ciclului se salarii.

CLASIFICAREA RISCURILOR PE BAZA PUNCTAJELOR TOTALE

Perioada auditata: 01.01.2009 – 31.12.2009

Întocmit: Sopa Sabin

Avizat: sef Compartiment Audit Intern

Nr.
crt. Riscuri
Obiectivele Obiectele auditabile
identificate Punctaj total Clasare

I. Stabilirea Inexistenta 2,5 Mare


drepturilor procedurilor
1. Procedurile scrise
salariale privind
privind acordarea
cuvenite acordarea
drepturilor salariale
personalului drepturilor
salariale

Stabilirea 2,5 Mare


eronata a
2. Salariul de baza
salariului de
baza

Acordarea unor 2,5 Mare


3. Indemnizatii de indemnizatii de
conducere conducere
necuvenite

Stabilirea 1,8 Mediu


eronata a unui
4. Sporul pentru
spor pentru
conditii deosebite de
conditii
munca
deosebite de
munca

5. Sporul de vechime Stabilirea 1,8 Mediu


în munca eronata a
sporului de
vechime în
munca

1
Nr.
crt. Riscuri
Obiectivele Obiectele auditabile
identificate Punctaj total Clasare

Stabilirea 1,8 Mediu


eronata a
6. Sporul pentru
sporului pentru
munca suplimentara
orele lucrate pe
timp de noapte

Salariile nu au 2,0 Mediu


7. Sistemul de fost diminuate
premiere pentru abateri
disciplinare

2.6. Chestionarul de audit intern

Compartimentul Audit Intern

CHESTIONARUL DE AUDIT INTERN

Misiunea de audit: Auditul intern al ciclului de salarii

Perioada auditata: 01.01.2009 – 31.12.2009

Întocmit: Sopa Sabin

Avizat: sef Compartiment Audit Intern

Obiectivul: STABILIREA DREPTURILOR SALARIALE CUVENITE PERSONALULUI

Activitatea de audit Da Nu Obs.


- exista un sistem de proceduri pentru stabilirea elementelor de
X
natura salariala?
- daca “da”, va rugam sa ne furnizati un exemplar. X
- exista stabilita persoana responsabila pentru elaborarea si
X
actualizarea procedurilor?
- exista lista activitatilor pentru realizarea obiectivului/
X
subobiectivului?
- daca “da”, va rog sa ne furnizati un exemplar. X
- va rugam sa ne furnizati cerintele privind experienta si
X
pregatirea profesionala necesare postului?

1
CAPITOLUL III - Raportul de audit intern

S.C GAMA S.A

Compartimentul Audit Intern

RAPORT DE AUDIT INTERN

STRUCTURA AUDITATĂ: SERVICIUL RESURSE UMANE

MISIUNEA DE AUDIT INTERN:

Auditul intern al ciclului de salarii

Cluj Napoca

2010

3.1. Introducere

Auditor: Sopa Sabin -auditor în cadrul Compartimentului Audit Intern


Ordinul de efectuare a misiunii de audit – auditarea activitatilor cuprinse în Planul de
audit intern pe anul 2010, s-a facut în baza Ordinului de serviciu nr. 023/20.01.2010.
Baza legala a actiunii de auditare:
Planul de audit intern pentru anul 2009, aprobat de conducerea entitatii;
Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificarile si completarile ulterioare;
OMFP nr. 38/15.01.2003 prin care se aproba Normele metodologice de aplicare a Legii
nr.672/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
Dispozitia prin care se aproba Normele proprii de exercitare a auditului intern în cadrul
entitatii.
Durata actiunii de auditare – 20.01.2010-30.04.2010.
Perioada supusa auditarii – 01.01.2009 - 31.12.2009.
Scopul actiunii de auditare – consta în: a da asigurari asupra modului de organizare a
activitatii de gestiune a resurselor umane din entitatea publica si a conformitatii cu cadrul legislativ
si normativ aplicabil.
Obiectivul actiunii de audit intern este: stabilirea drepturilor salariale cuvenite personalului .
Tipul de auditare: Audit de conformitate / regularitate.
Tehnici utilizate:
a) verificarea în vederea asigurarii validarii, realitatii si acuratetei înregistrarilor în
carnetele de munca.
1
Tehnici de verificare utilizate:
- comparatia: pentru deciziile de numire si datele înscrise în carnetele de munca
si în bazele de date;
- examinarea: pentru detectarea erorilor în completarea carnetelor de munca,
proceselor verbale etc.;
- garantarea: pentru verificarea realitatii datelor din documentele ce au stat la
baza justificarii înregistrarilor;
- urmarirea: pentru a se constata daca toate operatiunile au fost real efectuate.
b) esantionarea pentru analiza modului de întocmire al documentelor;
c) observarea fizica în vederea formarii unei pareri proprii privind modul de
întocmire si emitere a documentelor.
Instrumente de audit:
- chestionarul;
- liste de verificare pentru a stabili conditiile pe care trebuie sa le îndeplineasca
fiecare obiectiv auditabil.
Documente si materiale examinate în cadrul Serviciului Resurse Umane: erificarea la fata
locului a vizat urmatoarele documente întocmite si completate pentru perioada 01.01.2009 -
31.12.2009:
- decizii de numire, promovare, modificare a drepturilor salariale;
- carnete de munca, dosare personale, fise de post, Regulamentul de Organizare si
Functionare;
- foile colective de prezenta;
cererile de concedii de odihna, fara plata etc.;
- Registrul de evidenta a salariatilor;
Materiale întocmite pe timpul auditarii:
- liste de verificare pe obiective;
- fise de identificare si analiza a problemelor constatate;
- Tabel puncte tari si puncte slabe, Tematica în detaliu ;
- programul de audit, programul interventiei la fata locului;
- Chestionarul de control intern;
Organizarea Serviciului Resurse Umane. Serviciul a functionat în perioada supusa auditarii
cu un numar de 15 salariati, dintre care un post de sef de serviciu. Organizarea si functionarea
serviciului a fost în conformitate cu organigrama si Regulamentul de organizare si functionare.
Pentru toti salariatii sunt întocmite fise ale posturilor prin care sunt stabilite relatiile ierarhice
si sarcinile de serviciu.

1
Activitati desfasurate în cadrul Serviciului Resurse Umane:
- întocmirea statelor de functii pe care le supune spre avizare conducerii;
- raspunderea privind aplicarea corecta a reglementarilor legale în domeniul salarizarii
personalului, precum salariul de baza, sporul de vechime, indemnizatiile, alte sporuri;
- fundamentarea corecta si acordarea premiilor;
- aplicarea corecta a prevederilor legale privind efectuarea si salarizarea muncii peste
programul normal de lucru;
- verificarea foilor colective de prezenta privind operarea corecta a timpului lucrat si
nelucrat;
- organizarea concursurilor de recrutare, promovare si avansare a personalului;
- întocmirea si actualizarea carnetelor de munca;
- pregatirea si perfectionarea profesionala continua a salariatilor.
Auditorul prin lucrarile specifice derularii misiunii de audit a avut ca obiective principale
activitatile care se desfasoara în cadrul serviciului, stabilite prin ROF.

3.2. Constatări şi recomandări

Obiectivul: Stabilirea drepturilor salariale cuvenite personalului


Elementele de natura salariala se stabilesc în baza capitolului IV « Salarizarea » din
Contractul colectiv de munca si a Regulamentului privind acordarea sporurilor pentru conditii
deosebite de munca, a altor sporuri si drepturi de salarizare si de alta natura.
Din efectuarea Testului, referitor la stabilirea drepturilor cuvenite personalului am constatat
urmatoarele :
- elementele de natura salariala sunt înscrise în contractele individuale de munca;
- salariile de baza s-au stabilit cu respectarea limitelor minime si maxime corespunzatoare
functiilor si meseriilor prevazute în Nomenclatorul unic de functii si meserii;
- sporurile si indemnizatiile, cuantumurile si conditiile de acordare a acestora s-au stabilit în
conformitate cu prevederile Codului muncii, regulamentul de sporuri si a Contractului colectiv de
munca pe unitate ;
- cresterea salariilor de baza s-a facut în baza protocolului nr.273/01.01.2009;
- ajutoarele si premiile s-au acordat cu respectarea cadrului legislativ si normative si în baza
unor documente justificative (hotarâri ale AGA sau CA, referate/cereri aprobate de conducerea
societatii, însotite de copii ale unor documente etc.).
Un element important al activitatii de evidenta a efectuarii muncii peste programul normal de
lucru, consta în fundamentarea acestuia în vederea compensarii în timp liber echivalent sau în bani.

1
Din analiza Testului, care a utilizat elementele cuprinse în Lista de verificare, s-a constatat ca
nu exista organizat un sistem de evidenta si de recuperare a timpului peste programul normal de
lucru. De asemenea, s-a constatat ca efectuarea orelor suplimentare nu a fost dispusa în scris de
seful ierarhic, desi aceste lucruri sunt stipulate în cadrul normativ.
Din aceasta cauza, în practica nici nu s-a mai urmarit compensarea în timp liber
corespunzator, în urmatoarele 30 de zile, ci au fost direct compensate în bani, ceea ce a reprezentat o
cheltuiala semnificativa pentru entitate care putea fi evitata.
Auditorul recomanda utilizarea Registrului special de prezenta pentru evidenta orelor
prestate peste programul normal de lucru, realizarea procedurilor scrise privind compensarea muncii
suplimentare cu timp liber corespunzator în urmatoarele 30 de zile, dupa efectuarea acesteia, precum
si pentru plata orelor suplimentare, în cazul în care compensarea nu a fost posibila. De asemenea, se
recomanda si desemnarea unei comisii pentru reverificarea evidentei timpului suplimentar peste
programul normal de lucru si a modului de compensare a acestuia pentru depistarea tuturor situatiilor
de nerespectare a cadrului normativ.

3.3. Concluzii

Auditorul pe baza testarilor si analizelor efectuate evalueaza activitatea Serviciului Resurse


Umane privind stabilirea drepturilor salariale cuvenite personalului conform grilei:

NR. APRECIERE
OBIECTIVUL
CRT. FUNCŢIONAL DE ÎMBUNĂTĂŢIT CRITIC
1. Stabilirea drepturilor salariale
X
cuvenite personalului

Precizam, faptul ca toate constatarile prezentate au la baza probe de audit obtinute pe baza
testului efectuat consemnate în documentele de lucru întocmite de catre auditor si însusite de catre
factorii de management ai entitatii.

Auditor
Sopa Sabin

1
BIBLIOGRAFIE

1. Radu Lenghel – “Control si audit intern” Suport de curs.

2. Ghita Emil - “Audit public intern”, Editura: Sitech 2007;

3. Ghita Marcel – “Auditul Intern (editia a II-a)”, Editura Economica, Anul


aparitiei: 2009;

4. Morariu, Ana; Suciu, Gheorghe; Stoian, Flavia - “Audit intern si guvernanta


corporativa”, Editura Universitara, Anul publicarii: 2008;

5. Standardul profesional nr 36. - Misiunile de audit intern realizate de expertii


contabili - ghid de aplicare, Editura: CECCAR 2007;

6. Victor Munteanu – “Auditul intern la intreprinderi si institutii publice”


Editura: Wolters Kluwer, Anul aparitiei : 2010;

S-ar putea să vă placă și