Sunteți pe pagina 1din 53

C

EVENIMENT Nr. 1 z 2009


Am încredere în
capacitatea ºi

uprins
responsabilitatea
personalului din Forþele

www.forter.ro
Terestre 3
Lt.col. Dragoº ANGHELACHE
Mesaje cu ocazia Zilei
Forþelor Terestre 5
ALMA MATER
Crinþu, piatra de încercare
STOP-CADRU
a studenþilor 58
PUBLICAÞIE EDITATÃ DE Vizita cursanþilor Colegiului
STATUL MAJOR Lt.col. Dragoº ANGHELACHE
AL FORÞELOR TERESTRE Naþional de Apãrare 17
Maior Eduard BORHAN
Examen de absolvire în
REDACÞIA ªtiri din Forþele Terestre 18
poligonul Smârdan 62
str. Drumul Taberei nr. 9-11 Vâlsan, tabãra vânãtorilor Maior Marian RÃDULESCU
sector 6 cod 061416 de munte 20
BUCUREªTI Locotenent Andreea POPESCU Drumul spre o ºcoalã
tel: 021-318 22 47 Fabricat la Bucov 26 europeanã 64
021-318 53 67 int. 189, 389 Lt.col. Dragoº ANGHELACHE Profesor Mioara CÎMPAN
fax: 021-318 53 65 În sprijinul
021-318 22 47 camarazilor 32 În elita mondialã a
Lt.col. Dragoº ANGHELACHE trupelor montane 66
REDACTOR-ªEF
Locotenent-colonel Lt.col. Dragoº ANGHELACHE
Dragoº ANGHELACHE TEATRE DE OPERAÞII
Mereu în frunte 36 SALA ARMELOR
SENIOR EDITOR Tehnologia militarã dã
Maior Gabriel PÃTRAªCU
Colonel (r.) Nicolae DINU raportul la EXPOMIL
MTT-u ul în obiectiv 37
REDACTOR Cãpitan Marius MIHAI 2009 80
Locotenent „Rechinii“ pregãtesc www.expomil.ro
Andreea POPESCU militari irakieni 38 Arme pentru Forþele
Maior Gabriel PÃTRAªCU Terestre82
TRADUCERI
Împreunã, în sprijinul Lt.col. Dragoº ANGHELACHE
Mariana ANCUÞ
populaþiei irakiene 40 Blindaj suplimentar
Florina PÃTRAªCU
Maior Gabriel PÃTRAªCU pentru TAB 85
Livia PÎRVA
Jurnal de misiune la Fiz. Simona BADEA
TEHNOREDACTARE Sharona 42 Ing. Florentina ALEXA
Elena RÃDULESCU Cãpitan Mihai MARIUS Vesta antiglonþ 85
CORECTURA Cpt. ing. Constantin PUICÃ
Cristina DONCILÃ OAMENI SUB ARME Sistem cu termoviziune
O nouã provocare 44 pentru conducerea tehnicii
PROCESARE TEXTE militare pe roþi ºi ºenile –
Maior Toni ENE
Filofteia LINCÃ THERMODRIVE 86
Dimineþile unui
ADMINISTRAÞIE alergãtor 46
SPORT
Plt. adj. pr. Adrian IUZIC Lt.col. Dragoº ANGHELACHE
Locul al doilea la
Când tac armele, vorbesc CULTURÃ Campionatele de schi din
INTERNET muzele 49 Cercul Militar Curtea de Italia 90
Locotenent-colonel Maior Gabriel PÃTRAªCU Argeº, casa militarilor 70 Maior Cristian GRECU
Dragoº ANGHELACHE De cealaltã parte a Locotenent Andreea POPESCU
w w w. f o r t e r. r o În Germania românii au
microfonului 52 Buna Vestire a Maicii urcat din nou pe podium 92
e - m a i l : r ft @ f o r t e r. r o Lt.col. Dragoº ANGHELACHE Domnului 74 Cãpitan Ion PRUNDARU
Militari departe Preot militar Ioan-Costin CUCU Duel pe schiuri 94
C o p e r ta 1 de casã 54 Fragmente rupte Locotenent Andreea POPESCU
Vânãtorii de munte în acþiune Ciprian ANGHELUÞÃ din viaþã 76 Arsenalul din Târgoviºte 98
Foto: locotenent Andreea POPESCU Cristina Maria Daniela BIDICÃ Lt.col. Dragoº ANGHELACHE
C o p e r ta 4
Vin recruþii
Foto: plt. Iulian FERARU

ISSN: 1582-1296
B 00509 C: 4233/09

Tipãrit la Centrul Tehnic Editorial al Armatei


tel: 021-2224 26 34
fax: 021-2224 04 05
Copyright:
este autorizatã orice reproducere,
fãrã a percepe taxe, cu condiþia
indicãrii cu exactitate a numãrului
ºi a datei apariþiei publicaþiei
Eveniment
Ziua Forþelor Terestre

Am încredere în
capacitatea
ºi responsabilitatea
personalului
din Forþele Terestre
Interviu cu ºeful Statului Major al Forþelor Terestre, general-maior Dan Ghica-Radu

Locotenent-colonel Dragoº ANGHELACHE


anghelache.dragos@forter.ro

— Domnule general, dupã o scurtã perioadã de


absenþã, aþi revenit în Forþele Terestre, de data aceasta
la conducerea acestora. Ce repere v-aþi stabilit acum, la
început de drum?
— Sunt profund onorat sã revin în Forþele Terestre
dupã etape în care ºi-au pus amprenta comandanþi de o
înaltã þinutã profesionalã ºi intelectualã. Chiar dacã
trecem printr-o perioadã mai dificilã, alãturi de întreaga
societate cãreia îi aparþinem, voi acþiona, prin lucrul în
echipã, pentru îndeplinirea obiectivelor planificate ºi
deliberate, pentru continuarea procesului de modernizare
a Forþelor Terestre, conform direcþiilor stabilite de Statul
Major General. Forþele Terestre, împreunã cu celelalte
categorii de forþe, îºi vor menþine ºi dezvolta locul ºi
rolul în actuala dinamicã a armatei noastre ºi a Alianþei,
bazându-se pe o viziune realistã pe termen mediu ºi lung.
Pentru aceasta, vom adapta permanent strategia de
acþiune la resursa umanã, materialã ºi financiarã avutã la
Grafica: plt. adj. Cristian SURUGIU
Nr.1 z 2009 3
Eveniment Eveniment
Ziua Forþelor Terestre Ziua Forþelor Terestre

dispoziþie, cu accent pe instrucþie, nici celelalte structuri, însã li s-au face în acel modul de la începutul Relaþii strânse
de prietenie
ordine, disciplinã, promovarea alocat resurse într-o pondere mai anului, ci a fost repartizatã pe
valorii ºi afirmarea iniþiativei micã. Toate acestea înseamnã un întreaga perioadã a anului de
constructive echilibrate ºi coerente. plus de capabilitate atât din punct de învãþãmânt.
Am încredere în calitatea actului vedere al tehnicii ºi tehnologiei de

ºi colaborare
de comandã, în capacitatea ºi care trebuie sã beneficieze unitãþile — Domnule general, având în
responsabilitatea personalului din militare care fac parte din aceste vedere cã interviul dumneavoastrã
Forþele Terestre ºi sunt sigur cã, structuri, cât ºi din punct de vedere va apãrea în preajma Zilei Forþelor
împreunã, vom îndeplini al încadrãrii, al asigurãrii resursei Terestre, vã rugãm sã adresaþi câteva
angajamentele asumate. umane calificate ºi, bineînþeles, al cuvinte camarazilor noºtri.
pregãtirii continue a acestora. Foarte — Dincolo de caracterul festiv al
— Domnule general, anul trecut a important este sã ne menþinem ºi sã sãrbãtorii, Ziua Forþelor Terestre este General-locotenent MA XIAOTIAN,
început cea de a doua etapã a ne întãrim credibilitatea ºi ºi un prilej de a rememora ºi de a Locþiitorul ªefului Statului Major al Armatei de Eliberare a Poporului Chinez

Strategiei de transformare a Armatei capacitatea noastrã de pregãtire ºi cinsti faptele înaintaºilor noºtri, iar
României, etapa integrãrii acþiune comunã, integratã, în special aceasta nu se reduce doar la acele
operaþionale depline în NATO ºi în cadrul structurilor multinaþionale momente solemne în care depunem
Uniunea Europeanã – perioada pentru îndeplinirea misiunilor pe coroane la diferite monumente. Este
the Romanian side to further promote the relationship between
2008-2015. Ce implicaþii sunt, în care le avem. necesar ca sacrificiile lor sã fie un our two militaries, including the two land forces.
acest an, pentru Forþele Terestre? imbold pentru noi de a ne servi I sincerely wish the Romanian Land Forces greater success
— Procesul de operaþionalizare — Rãspunde sistemul de instruire patria cu dãruire, oriunde ne-am afla under your leadership and I wish you good health and
are scopul de a creºte capacitatea de din Forþele Terestre necesitãþilor de ºi orice funcþie am îndeplini la un happiness.
luptã a structurilor noastre având în pregãtire a personalului moment dat. Revenind în actualitate, The assurances of my highest consideration.
vedere tacticile, tehnicile, profesionalizat? vreau sã subliniez cã militarii noºtri Lt. Gen. MA Xiaotian,
procedurile ºi standardele — Consider cã, în mare mãsurã, sunt apreciaþi permanent de înaltele Deputy Chief of the General Staff of the Chinese People’s
operaþionale NATO. Astfel, vom rãspunde necesitãþilor de pregãtire a oficialitãþi strãine pentru pregãtirea Liberation Army
continua procesul de formare, soldaþilor ºi gradaþilor voluntari. ºi profesionalismul lor, iar aceasta o
Domnule General,
specializare ºi perfecþionare a Sistemul a fost fundamentat judicios, spun din punctul de vedere al celui Cu ocazia aniversãrii a 150 de ani de la înfiinþarea Forþelor
instruirii profesionale a personalului ca dovadã cã gradaþii ºi soldaþii care a îndeplinit funcþii de Terestre Române, aº dori sã vã transmit felicitãrile mele
militar în activitate ºi în rezervã, în voluntari parcurg perioadele de rãspundere în teatrele de operaþii ºi dumneavoastrã ºi tuturor ofiþerilor ºi soldaþilor din cadrul
concordanþã cu standardele militare pregãtire – indiferent dacã au sau nu care a avut o serie de contacte cu Forþelor Terestre.
operaþionale ºi modelele stagiul militar îndeplinit – ºi ajung la astfel de oficialitãþi. Iar aceasta mã Forþele armate chineze ºi române au strânse relaþii de
profesionale. De asemenea, avem în un standard de performanþã face, de fiecare datã, sã mã simt prietenie ºi colaborare. De-a lungul ultimilor ani am fost
vedere sã îmbunãtãþim conþinutul corespunzãtor. Va trebui însã sã mândru cã fac parte din cea mai Dear General, martori la numeroase vizite la nivel înalt între cele douã armate
documentelor de organizare, cãutãm, în continuare, metode mai importantã categorie de forþe a On the occasion of the 150th anniversary of the four ding ºi la o cooperare profesionalã. Schimburile de experienþã între
of the Romanian Land Forces, I would like to send my warm cele douã structuri terestre au fost, de asemenea, fructuoase.
planificare, conducere, evidenþã ºi eficiente pentru atragerea tinerilor Armatei României, Forþele
congratulations to you and all officers and soldiers of the Partea chinezã apreciazã prietenia cu armata românã ºi este
control a învãþãmântului militar, iar cãtre cariera militarã ºi, mai ales, Terestre. Vreau sã spun cã sunt pregãtitã sã facã front comun cu partea românã pentru o
aici ar mai fi de adãugat ºi atenþia pentru menþinerea lor în sistemul alãturi de camarazii noºtri care acum Romanian Land Forces.
The Chinese and Romanian armed forces have traditional promovare extinsã a acestei relaþii între cele douã armate,
noastrã în privinþa perfecþionãrii militar. De asemenea, avem în sunt departe de casã, în misiuni inclusiv a celor douã structuri terestre.
friendly and cooperative relations. Recent years have
instruirii de specialitate ºi metodice vedere ºi o îmbunãtãþire a procesului internaþionale sau în teatre de witnessed frequent high level visits between the two militaries Doresc sincer Forþelor Terestre Române succes sub comanda
a personalului didactic din instituþiile de formare a tinerelor cadre ºi de operaþii, ºi vreau sã adresez and practical cooperation in professional fields. Exchanges dumneavoastrã ºi personal vã doresc sãnãtate ºi fericire.
militare de învãþãmânt. În ceea ce perfecþionare a acestora în armã. cele mai calde felicitãri întregului between the two land forces have also been fruitful. The Cu respect,
priveºte alocarea de resurse, au Spre exemplu, începând din acest an personal din Forþele Terestre, pentru Chinese side cherishes the traditional friendship with the General-locotenent MA Xiaotian,
prioritate forþele puse la dispoziþia universitar, în Academia Forþelor modul exemplar în care îºi Romanian Armed Forces and is ready to make joint efforts with Locþiitorul ªefului Statului Major al Armatei de Eliberare
a Poporului Chinez
NATO ºi, în general, forþele Terestre pregãtirea militarã a îndeplinesc îndatoririle militare ºi
Notã:
dislocabile. Dar nu sunt neglijate studenþilor din anul întâi nu se mai cetãþeneºti. Mesajele au fost introduse în paginã în ordinea primirii la redacþie

4 Revista Forþelor Terestre www.rft.forter.ro Nr.1 2009 5


Eveniment Eveniment
Ziua Forþelor Terestre Ziua Forþelor Terestre

Responsabilitate
colleagues with determination and harmony to guarantee România ºi Turcia, cele mai mari þãri din Balcani ca popu-
peace and stability in the region. laþie ºi teritoriu, coopereazã militar în vederea asigurãrii stabi-
Reiterating my heart-felt congratulations on the occasion litãþii regionale. Pe lângã SEEBRIG, armatele noastre au luat
of the Romanian Land Forces Day of 23 April, I wish health, parte la operaþii de menþinere a pãcii în Balcani, cum ar fi

pentru securitatea
happiness, and success to Romanian Chief of Land Forces KFOR ºi ALTHEA. În plus, ca parte componentã a ESDP
Staff Lieutenant-General Teodor FRUNZETI and the (Politica de Apãrare ºi Securitate Europeanã) ne-am angajat sã
distinguished members of the Romanian Land Forces. luãm parte la grupul de luptã din cadrul EU, sub conducerea
italianã în cea de-a doua jumãtate a anului 2010. În acelaºi

în Marea Neagrã
În nume personal ºi al tuturor membrilor Forþelor Terestre timp, România ºi Turcia sunt douã þãri vecine la Marea
Turce aº dori sã vã transmit felicitãrile mele cu ocazia Zilei Neagrã. În acest sens, ambele þãri au responsabilitatea de a
Forþelor Terestre Române din 23 Aprilie. De asemenea, sunt
menþine securitatea ºi stabilitatea în bazinul Mãrii Negre care
încântat sã contribui la ediþia specialã a analizei Forþelor
face legãtura între sud - estul Europei ºi Caucaz.
Terestre Române. Aceasta dovedeºte strânsa legãturã istoricã
Îmi face o deosebitã plãcere sã contribui la dezvoltarea re-
General Iºik KOªANER dintre armatele românã ºi turcã, precum ºi actuala cooperare
laþiilor între cele douã structuri terestre. Exerciþiile militare în-
Comandantul Forþelor Terestre Turce (FTT) dintre cele douã structuri terestre.
Fãrã îndoialã, bazele acestor legãturi strânse au fost trunite ce au avut loc în ambele þãri din 2003 ºi pânã în prezent
stabilite acum mulþi ani datoritã prieteniei dintre cele douã au dovedit strânsele legãturi ºi interoperabilitatea militarilor
very beginning. A concrete example of this is Romania’s member-
popoare. Aceastã prietenie a rezistat de-a lungul timpului, noºtri. Militarii români ºi turci au participat, de asemenea, la
ship as an important ally into NATO since 2004. The Romanian
depãºind multe obstacole, devenind mai puternicã. diverse exerciþii din cadrul SEEBRIG ºi NATO. Pe lângã
Land Forces have so far contributed significantly to the esta-
Cooperarea noastrã militarã a luat avânt dupã Revoluþia acestea, întâlnirile militare la cel mai înalt nivel au contribuit la
blishment of security and stability in the Euro-Atlantic zone.
românã din 1989 ºi constituie o dimensiune importantã a rela- adâncirea relaþiilor dintre cele douã instituþii, încã din 2003.
Today’s security environment, which is full of unknown
þiilor dintre cele douã þãri. Turcia a susþinut integrarea României în Relaþiile actuale între Turcia ºi România cuprind atât vizite
risks and threats, further increases the importance of our mili-
UE. Un exemplu concret este parteneriatul României la NATO ºi întâlniri la nivel înalt, dar ºi la nivel de schimb de
tary cooperation. Nowadays, we are struggling together against
din 2004. Forþele Terestre Române au contribuit semnificativ la experienþã. Doresc ca pe viitor aceste relaþii sã se dezvolte.
many asymmetric challenges and primarily against terrorism.
stabilirea securitãþii ºi stabilitãþii în zona euro-atlanticã. Împreunã vom continua sã lucrãm cu determinare ºi armonie
Our mutual support to the International Security and Assistance
Mediul de securitate actual, plin de riscuri ºi ameninþãri ne- pentru garantarea pãcii ºi stabilitãþii în regiune.
Force (ISAF) operations in Afghanistan is a true example of
cunoscute, pune accent pe importanþa cooperãrii militare între Pe lângã felicitãrile mele cu ocazia Zilei Forþelor Terestre
this. As the two largest countries in the Balkans in terms of
cele douã þãri. Împreunã luptãm împotriva multor provocãri Române, urez ªefului Forþelor Terestre Române, generalului-
population and territory, the military cooperation between
asimetrice ºi mai ales împotriva terorismului. Sprijinul nostru locotenent Frunzeti, sãnãtate, fericire ºi succes, precum
Romania and Turkey forms a strong foundation for regional
reciproc acordat ISAF în Afganistan este definitoriu. ºi subordonaþilor dânsului.
stability. In addition to the Southeastern Europe Brigade
(SEEBRIG) where our personnel work side by side, our soldiers

Nivel foarte bun


have been contributing together to peace operations in the Balkans
such as the Kosovo Force (KFOR) in Kosovo and Operation
ALTHEA in Bosnia-Herzegovina. Furthermore, as part of the
European Security and Defense Policy (ESDP), we have jointly

de colaborare
promised to participate in the European Union (EU) Battle Group
to be established under Italian leadership in the second half of
Personally and on behalf of all members of Turkish Land 2010. At the same time, Romania and Turkey are two neighbouring
Forces, I would like to express my heart-felt congratulations on countries in the Black Sea. For this reason, we share a common
the occasion of the Romanian Land Forces Day of 23 April. responsibility to maintain security and stability in the Black
I am also pleased to have the opportunity to contribute to the Sea basin which connects Southeastern Europe to the Caucasus. General de armatã Elrik IRASTORZA
special edition of the Romanian Land Forces Review. This is I am very pleased with the steadily developing relations ªeful Statului Major al Forþelor Terestre Franceze
truly an indication of the historically strong Turkish-Romanian between Turkish and Romanian Land Forces. The joint
relations and the current level of good cooperation between commando exercises conducted simultaneously in both of our Mon Général, Domnule general,
our Land Forces. countries since 2003 have proved invaluable in establishing Je tenais à vous adresser mes félicitations à l'occasion du Þin sã vã adresez felicitãrile mele cu ocazia apropiatei
It is without doubt that the foundations of our good good relations and interoperability between our personnel. prochain anniversaire des forces terrestres roumaines. aniversãri a Forþelor Terestre Române.
relations have been laid many years ago by the friendship Turkish and Romanian personnel also participate in multi- Votre récente visite officielle à Paris a confirmé le très bon Recenta vizitã pe care dumneavoastrã aþi fãcut-o la Paris a
between Romanian and Turkish peoples. This friendship has sided exercises conducted as part of SEEBRIG and NATO. In niveau de coopération existant entre nos armées de Terre, fruit confirmat nivelul foarte bun de cooperare care existã între cate-
endured the test of time through many historic events and addition, the Army Staff Talks, conducted rotationally since de liens traditionnels et anciens. goriile noastre de forþe, rod al legãturilor vechi ºi tradiþionale.
became stronger each time. 2005, have helped our relations gain an institutional nature. Cette coopération nous permettra de relever ensemble les Aceastã cooperare ne va permite sã trecem împreunã peste
Our increasing military cooperation, especially after the The current relations between Turkish and Romanian Land défis présents et futurs dans nous pays et sur les théâtres provocãrile prezente ºi viitoare din þãrile noastre ºi din teatrele
Romanian Revolution of 1989, constitutes an important dimen- Forces range from visits and meetings at all levels to various d'opérations extérieurs. de operaþii externe.
sion of the relations between our countries. Turkey has supported mutual trainings. I would like these relations to further Veuillez agréer, mon Général, l'expression de mes Vã rog sã primiþi, domnule general, expresia întregii mele
Romania’s integration process into Western institutions from the increase. We will continue to work with our Romanian  sentiments respectueux. consideraþii.

6 Revista Forþelor Terestre www.rft.forter.ro Nr.1 2009 7


Eveniment
Eveniment
Ziua Forþelor Terestre
Ziua Forþelor Terestre

General de brigadã Oktay


BINGOL, Am cooperat în I would like to congratulate Colo-
nel Laurentiu Grigoras, Commander
of Task Force Zabul, and all the
Romanian troops serving in

momente dificile
directorul Direcþiei Înzestrare ºi
Afghanistan on Romanian Land

Douã armate
Planificare ISAF, Afganistan
Forces Day.
The Romanian Army has
On behalf of Directorate of undergone a rapid transformation in
Afghan National Army the last decade. The establishment of
a professional military has meant

la graniþa NATO
Equipment and Training Support unprecedented advancement in
(DATES), I have the pleasure of General G.W.CASEY
capabilities. A transformation you
taking this opportunity to share ªeful Forþelor Terestre Americane
have all played a part in, and which
my feelings for Romanian Land continues. You should all be proud.
Forces Day. The professionalism and fortitude
To all the Soldiers of the Romanian that is being shown by Romanian
As one of your close friends Armed Forces: soldiers operating in Zabul is a credit
serving at ISAF HQ, I am General de brigadã Rune JAKOBSEN, to all of you and your nation. Your
honored to say I have witnessed ªeful Statului Major Norvegian I send my warmest congratulations as efforts in this operation are respected
the great achievements of you celebrate your Land Forces’ Birthday. and praised by all the NATO nations;
Romanian unit and soldiers, and I commend you on the tremendous success we would be a poorer coalition
On behalf of the Norwegian Army I wish without your endeavours.
admired their dedication and you a happy 150 years anniversary, and your Army has achieved this past year and
throughout its transformation. Your commit- On April 23, I wish to add my
devotion to the mission. extend the best wishes for the future. own congratulations as you comme-
I am very proud to celebrate ment to participating in United Nations, North morate Land Forces Day and St.
Sincerely yours,
this important day of well- Atlantic Treaty Organization, European Union George’s Day, and hope that you enjoy
Rune Jakobsen and coalition-led operations has provided a
equipped, well-trained and Brigadier Cãtre militarii Forþelor Terestre Române your well deserved celebration.
host of excellent opportunities to demonstrate Major-General M.C de Kruif
widely respected Romanian Chief of Staff the Norwegian Army Vã trimit cele mai calde felicitãri cu
this success. I trust that the Romanian Army
Land Forces. ocazia Zilei Forþelor Terestre Române. Îmi face plãcere sã-l felicit pe
will pursue further training opportunities with colonelul Laurenþiu Grigoraº Coman-
Forþelor Terestre Române United States Army Europe (USAREUR). Apreciez imensul succes al Armatei Române
În numele Direcþiei pe parcursul procesului de transformare din dantul Task Force Zabul, ºi toate tru-
Romania has made great strides during pele române care se aflã în Afganis-
Înzestrare ºi Planificare a Istoria ºi-a pus amprenta asupra cãrþilor its transformation. The creation of the Army ultimul an. Angajamentul participãrii la opera-
tan cu ocazia Zilei Forþelor Terestre.
armatei afgane am plãcerea de Combat Training Center in Cincu highlights this þii ONU, NATO, UE a pus la dispoziþie oportuni-
de istorie, precum ºi asupra structurii Armata Românã a fost supusã
a-mi împãrtãºi sentimentele progress. Likewise, the Romania Simulation tãþi excelente pentru demonstrarea acestui suc- unei serii rapide de transformare. În-
geografice. Continentul nostru european a ces. Cred cã Armata Românã va profita de
sincere pentru Ziua Forþelor înregistrat atât progrese cât ºi dezastre. În Training Center has accelerated the moder- fiinþarea armatei profesioniste a dus
nization of the Romanian Armed Forces, oportunitãþile de pregãtire oferite de USAREUR. la creºterea capabilitãþilor militare. În
Terestre Române. timpul ultimilor 150 de ani, Forþele Terestre
increasing its interoperability with United România a fãcut eforturi uriaºe în procesul aceastã transformare, cu toþii au jucat
Ca un apropiat al Romanian Land Forces Române s-au confruntat cu evenimente atât de transformare. Crearea Centrului de Pregãti- un rol. Trebuie sã fiþi mândri.
Comandamentului ISAF, sunt States, North Atlantic Treaty Organization, and
pe timp de pace cât ºi în timp de rãzboi multinational forces across a wide spectrum of re pentru Luptã de la Cincu subliniazã acest Tãria moralului ºi profesionalismul
onorat sã vã transmit ca un fost History has mercilessly put its signature pentru a menþine independenþa României. progres. De asemenea, Centrul de pregãtire ºi care sunt arãtate de cãtre soldaþii ro-
operations, Just as our own Combat Training mâni din Zabul se datoreazã liderilor.
martor al unor mari realizãri ale on maps and in history books. Our continent Astãzi, România ºi Norvegia fac parte simulare a accelerat modernizarea forþelor ar-
Centers have been a cornerstone of the Eforturile acestor operaþiuni sunt res-
unitãþilor ºi soldaþilor români; – Europe - has seen great progress and grave din Europa ºi sunt parteneri NATO. Trãim în United States Army’s success, Romania’s mate române, dezvoltându-i interoperabilitatea
le-am admirat dedicarea ºi disasters. During the last 150 years the cu SUA, NATO ºi forþele multinaþionale pen- pectate ºi lãudate de toate naþiunile
pace, însã ne confruntãm cu provocãri training centers have proven critical as well- NATO, am fi o coaliþie mai slabã fãrã
devoþiunea în misiune. Romanian Land Forces have faced peace inamice comune. especially in preparing your Soldiers for tru un spectru cât mai larg de operaþii. Aºa cum
strãdania dumneavoastrã.
Sunt mândru sã sãrbãtoresc and war - hot and cold - to uphold the Armata norvegianã este sigurã cã o Iraq and Afghanistan. propriul nostru Centru de Pregãtire de Luptã a Pe 23 Aprilie, aº vrea sã adaug
aceastã zi importantã pentru independence of your nation. The Romanian Army and the United States constituit piatra de temelie a succesului armatei felicitãrile mele la sãrbãtorirea Zilei
cooperare ºi integrare extinse sunt esenþiale
Forþele Terestre Române. Today Romania and Norway are well Army have stood together in these very diffi- americane, centrele de pregãtire din România Forþelor Terestre ºi ziua Sfântului
în menþinerea stabilitãþii naþionale ºi a pãcii s-au dovedit de o importanþã majorã, în special
integrated in Europe, and we are close cult times. I remain deeply appreciative of Gheorghe, în speranþa cã vã veþi
în lume. România ºi Norvegia, din punct de în pregãtirea soldaþilor pentru misiunile din bucura de aceastã sãrbãtoare.
partners in NATO. We live in peace but we vedere geografic, delimiteazã alianþa ºi au your steadfast support in Iraq and of your
continued cooperation in Afghanistan. I believe Irak ºi Afganistan.
are challenged by common foes. interes comun în cooperarea în diverse Armatele þãrilor noastre au cooperat în mo-
The Norwegian Army is certain that further this strong relationship will continue to grow.
domenii, precum lupta în munþi ºi Forþele Together, we will make great progress toward mente dificile. Apreciez pe deplin sprijinul ra-
co-operation and integration is essential in Speciale. Cred pe deplin cã aceastã pid acordat în Irak ºi cooperarea continuã din
ensuring our armies are organized, equipped,
order to maintain stability at home and colaborare va evolua în viitor, atât în Afganistan. Cred cã aceastã relaþie se va dez-
and trained for the common challenges we
preserve peace around the world. Romania pregãtire, cât ºi în operaþiile desfãºurate în will face in the coming decades. volta, împreunã vom realiza un mare progres
and Norway are both geographically on the lume. On behalf of the Soldiers of the United pentru a ne asigura cã armatele noastre sunt
outskirts of the alliance and have found În asentimentul armatei norvegiene vã States Army, please accept my best wishes to bine organizate, echipate ºi pregãtite pentru a
common interest in co-operation across a doresc o aniversare fericitã ºi cele mai bune all the soldiers of the Romanian Army on this face faþã viitoarelor provocãri.
number of areas such as mountain warfare gânduri pentru viitor. joyful occasion. În numele soldaþilor americani, acceptaþi
and Special Forces. I strongly believe this Cu sinceritate, cele mai bune urãri cu ocazia acestei General-maior M.C. de KRUIF
will be strengthened in the future, both in General de brigadã Rune Jakobsen, Sincerely, minunate aniversãri. comandantul Comandamentului
training and on operations around the world. ªeful Statului Major Norvegian George W. Casey, Cu sinceritate, Regional de Sud, Afganistan
8 Revista Forþelor Terestre General, United States Army General G.W. Casey, SUA
Eveniment Eveniment
Ziua Forþelor Terestre Ziua Forþelor Terestre

Profesioniºti în În acest mediu complex, respectul reciproc îþi permite sã te sã luptãm pentru securitatea pe care Afganistanul o doreºte atât
bucuri de credibilitate ºi sprijin din partea populaþiei locale pe de mult pentru progresul economic, politic ºi social.

teatrele de operaþii care doreºti sã o ajuþi ºi, în acelaºi timp, sã câºtigi consideraþia
NATO. În acest sens doresc sã asigur poporul român cã aceste
contribuþii semnificative la procesul de pace din Afganistan
sunt pe deplin apreciate ºi recunoscute.
În concluzie, este o plãcere ºi onoare pentru mine, ca italian,
sã recunosc valoarea, profesionalismul ºi sensibilitatea umanã
ale militarilor români din Afganistan. Fie ca eforturile noastre
comune sã asigure un viitor mai bun pe care poporul afgan îl
Cu ajutorul contribuþiei României la ISAF vom fi capabili meritã, ºi sã întãreascã relaþiile de prietenie ºi cele culturale
General-locotenent General-maior Marco BERTOLINI, sã consolidãm ceea ce am câºtigat pânã acum ºi sã continuãm dintre þãrile noastre.
J.B. DUTTON, ªeful de Stat Major al ISAF
locþiitorul comandantului ISAF
wish to help and to earn great consideration

O legãturã între soldaþii


Please accept my most sincere among NATO multinational community. For
congratulations on this day of this reason I wish to assure the Romanian
celebration for the Romanian Army. people that these significant contributions to
The UK is exceptionally proud of its the peace process in Afghanistan is well

americani ºi români
partnership with you in the recognized and appreciated.
transformation of your forces that I believe that with Romania contribution
has take place over the past to ISAF we will be able to consolidate the
20 years. gains made so far and to continue to strive
I have had the privilege to serve for security, which Afghanistan needs so
alongside Romanian forces in Iraq,
dearly for its social, political and economic General David D. Mc. KIERNAN
and now in Afghanistan, and so I
know from first hand experience the progress. Comandantul ISAF

value of our partnership and the To conclude, it is a pleasure and an honor


professionalism and dedication of for me, as Italian, to recognize the value, the Romania has been a great contributor to ISAF and Operation sunt angajaþi în lupte
your soldiers. professionalism and the human sensitivity of Enduring Freedom efforts in Afghanistan, serving here since 2002. împotriva insurgenþilor
I am confident that our On behalf of all ISAF HQ I would like to the Romanians in Afghanistan. May our joint Your Country’s commitment to this campaign is reflected by nearly care vor sã interzicã
relationship will continue, and express my gratitude to the Romanian work grant the better future that the Afghan 1,000 soldiers in southern Afghanistan. Those brave Romanians multe libertãþi
indeed strengthen, as, together with Contingent operating in Afghanistan for people deserve and may it strengthen the are in a dangerous battle against insurgents who want to deny bãrbaþilor, femeilor ºi
many other nations, we work to having performed their tasks with the highest friendship and cultural commonality among men, women and children many freedoms. Many of them are copiilor. Mulþi dintre ei
ensure a better life for the people of sense of duty and dignity. our noble and ancient Nations. conducting security patrols along Highway 1, ensuring safe conduc patrule pe
Afghanistan. Your proficient forces are the Autostrada 1, asigurând
commerce across this nation. For your efforts and sacrifice,
Vã rog sã acceptaþi sincerele demonstration that Romania cares enough to Din partea ISAF aº dori sã exprim I thank you. un comerþ sigur în
mele felicitãri în aceastã zi de send the very best. I had the opportunity to gratitudinea mea faþã de contingentul There is a bond between American and Romanian soldiers. aceastã þarã. Pentru
sãrbãtoare pentru Forþele Terestre. visit the Romanian contingent in Zabul and românesc ce opereazã în Afganistan pentru Even before arriving here, our troops trained together. And here eforturile ºi sacrificiul
Regatul Unit al Marii Britanii ºi al see how they work hard in a wide range of îndeplinirea sarcinilor cu demnitate ºi mare dumneavoastrã, vã
in Afghanistan, we fight together. We fight with a common cause
Irlandei de Nord este deosebit de activities, from proper military operational profesionalism. mulþumesc.
mândru de parteneriatul sãu cu that will not be denied.
tasks to assisting the local population. In all Forþele româneºti demonstreazã cã Exista o legãturã
dumneavoastrã, în procesul de Romania’s commitment to NATO was recently expressed in the
these daily efforts they demonstrate to România trimite în teatrele de operaþii pe cei între soldaþii americani
transformare care a avut loc în words of one of your Country’s top officials by saying, “investing
perform their mission with outstanding mai buni profesioniºti. Am avut ºansa sã vizitez ºi români chiar înainte de a ajunge aici; trupele noastre s-au instruit
ultimii 20 de ani. in the capacity of our deployed troops overseas is the number one împreunã. Aici, în Afganistan, luptãm împreunã pentru o cauzã
Am avut prilejul de a servi professionalism and above all with a strong contingentul românesc în Zabul ºi sã vãd cum
priority“. Your high level of standards and professionalism give comunã.
alãturi de trupele române în Irak, iar respect and awareness for the Afghan social se descurcã în diverse situaþii, de la îndatoriri
great comfort and confidence to any soldier who serves on the Angajamentul României faþã de NATO a fost de curând
acum în Afganistan, astfel încât ºtiu environment and culture. As we all know, strict militare, pânã la sprijinirea populaþiei
battlefield with a Romanian soldier. exprimat în cuvinte de unul dintre oficialii þãrii dumneavoastrã:
din proprie experienþã valoarea these are the keys to success for the locale. În toate aceste eforturi ei îºi demon-
streazã înaltul profesionalism în îndeplinirea Your nation has paid the price for a democratic Afghanistan „Investirea în capacitatea de luptã a trupelor dislocabile reprezintã
parteneriatului nostru, achievement of stability, peace and
profesionalismul ºi dãruirea prosperity of Afghanistan. misiunilor, respectând, în acelaºi timp, cultura with nine lives. These soldiers did not die in vain. Their prioritatea nr.1 a noastrã”. Nivelul înalt al standardelor ºi
soldaþilor dumneavoastrã. Romanian soldiers have demonstrated to ºi mediul social afgan. Dupã cum ºtim, acestea contributions will be remembered for a lifetime by the people profesionalismul ne oferã încrederea mare în soldaþii care se aflã
Sunt încrezãtor cã relaþiile understand that the conflict in this troubled sunt cheile succesului în asigurarea stabilitã- of Afghanistan. pe câmpul de luptã.
noastre vor continua ºi, mai mult, se land is one amongst the people and for the þii, pãcii ºi prosperitãþii în Afganistan. România a avut o contribuþie mare în Afganistan în misiunile Naþiunea dumneavoastrã a plãtit preþul democraþiei în
vor întãri, cãci împreunã cu alte people. In this complex environment, mutual Soldaþii români au demonstrat cã înþeleg ISAF ºi „Operation Enduring Freedom”, fiind în teatru începând Afganistan cu nouã vieþi omeneºti. Aceºti soldaþi n-au murit fãrã
multe naþiuni ne strãduim sã conflictul din aceastã zonã-problemã ca fiind cu anul 2002. Angajamentul þãrii dumneavoastrã este reflectat prin rost. Contribuþia lor va fi recunoscutã în permanenþã de cãtre
respect allows you to increase credibility and
asigurãm o viaþã mai bunã pentru prezenþa celor 1.000 de soldaþi în sudul Afganistanului. Românii oamenii din Afganistan.
togetherness with the local population you unul dus între oameni ºi pentru oameni. 
poporul afgan.

10 Revista Forþelor Terestre www.rft.forter.ro Nr.1 2009 11


Eveniment Eveniment
Ziua Forþelor Terestre Ziua Forþelor Terestre

O unitate militarã Sprijin în procesul


Colonel Benedetto
SPERANZA
Task Force „Aquila“ Commander
de primã clasã de reconstrucþie
Locotenent-colonel Nathan E. COOK II
Romanian officers, non ªeful de Stat Major al Brigãzii 4 Echipe de Luptã din Divizia 1 Cavalerie General de brigadã Jabbar Naeemah KARAM
commissioned officers and soldiers, Comandantul Diviziei 10 Irakiene
In this special day for all of you, Domnule locotenent-colonel Vasile
in which you celebrate Romanian Land Vreme,
Forces Day, on behalf of me and my On behalf Last but not the least, I would like to send my best wishes and
contingent, it’s my pleasure to express Aº dori, prin aceasta, sã felicit ofiþerii, of the 10 Iraqi warmest regards to all the Mothers, Fathers, Wives, Children and
to you and your families, the best Army the families who allowed their relatives participated with us to
wishes. subofiþerii ºi soldaþii Batalionului 341
Division, I rebuild our country. All the best to those who had lost their lovers
It is very important for me to Infanterie pentru contribuþia la rãzboiul would like to on our lands; may God accept all of them in his highest paradise!
underline that from the beginning of contra terorismului, precum ºi în cadrul thank the
this important mission in Kosovo, operaþiei Iraqi Freedom. Ca membru al
until now, our soldiers have country of Din partea Diviziei 10 Irak aº dori sã mulþumesc României
colaborate in very efficient way, Brigãzii „Cuþitele Lungi” aþi fost Romania for pentru contribuþiile aduse la sprijinirea militarilor ºi la procesul de
promoting and maintaining peace indispensabil atât în protejarea populaþiei the reconstrucþie. Cronologic vorbind, din 2003, ºtim cã am avut
and stability in this country, in which din provincia Dhi Qhar, cât ºi în protejarea contributions multe unitãþi româneºti precum Batalionul 811 Infanterie
we’re operating toghether. Dear Lieutenant-Colonel Vasile Vreme: forþelor aliate din Contingency Operating they have „Dragonii Transilvani”, Batalionul 26 Infanterie „Scorpionii
As a commander of Romanian Base Adder. Cu un efort susþinut, provided both Roºii”, Batalionul 812 Infanterie „Vulturii Carpaþilor”, Batalionul
detachment, it was a real pleasure for I would like to express my gratitude to the in military 2 Infanterie „Cãlugãreni”, Batalionul 20 Infanterie „Scorpionii
me to work with your soldiers. Officers, NCOs, and Soldiers of the 341st Infantry aþi planificat ºi executat antrenarea forþelor support and Negri”, Batalionul 280 Infanterie, Batalionul 490 Infanterie
They showed real qualities during Battalion for your contributions to the Global War de securitate irakiene, ceea ce a dus la reconstruction. As a historical record, starting from 2003, I know „ªtefan Soverth”, Batalionul 32 Infanterie „Scorpionii Galbeni”.
these missions, they are ambitious, on Terrorism and Operation Iraqi Freedom. As a creºterea capacitãþii armatei irakiene de that we had many of Romanian Units such as (811st Infantry Toate unitãþile menþionate au fost dislocate în zona sudicã a
they have courage, and they are honest, member of the Long Knife Brigade, you were a-ºi proteja populaþia în mod independent. Battalion \Transilvanian Dragons - 26th Infantry Battalion \RED Irakului – Nassiriyia. Ei au fãcut o treabã nemaipomenitã ºi câþiva
loyal, they have contributed with suc-
instrumental in securing the population of the Dhi Unitatea dumneavoastrã a demonstrat în SCORPIONS - 812nd Infantry Battalion\ Charpatian Eagles - 2nd dintre ei au fãcut sacrificiul de a uda pãmântul nostru cu sângele
cess on the goal of the KFOR mission
– peace and stability in Kosovo. Qhar province as well as protecting the coalition mod constant cã-ºi îndeplineºte datoria cu Infantry Battalion\ Calugareni - 20th Infantry Battalion \ Black lor virtuos. Nu vom uita niciodatã acest lucru, pentru cã aceste
Let me express once more my forces at Contingency Operating Base Adder. With dãruire, iar acþiunile dumneavoastrã au Scorpions - 280th Infantry Battalion - 495th Infantry sacrificii au rãmas întipãrite permanent în memoria noastrã.
best wishes to you, and I’m sure that tireless effort, you planned and executed training Battalion\Capt. Stefan Sovereth - 32nd Infantry Battalion \Yellow Generaþiile viitoare vor continua sã povesteascã despre asistenþa
ilustrat toate atributele care se aºteaptã de
we will improve our cooperation. for the Iraqi Security Forces that increased the Scorpions). All the above units had participated at Southern area umanitarã a prietenilor români.
capability of the Iraqi Army to independently secure la o organizaþie militarã de primã clasã, of Iraq- Nassiriyia; they did a great job and some of them had Am avut plãcerea conlucrãrii cu douã organizaþii formidabile:
Ofiþeri, subofiþeri ºi soldaþi români, profesionistã, care opereazã într-un mediu
their population. Your unit consistently demonstra- given sacrifices to water our land with their virtuous blood. We Batalionul 115 Infanterie „Lupii Negri” ºi Batalionul 341
În aceastã zi specialã pentru voi ted dedication to duty and your actions exemplify de luptã. will never forget that, because these sacrifices had dug constantly Infanterie „Rechinii Albi”. Aceste organizaþii au ajutat la
toþi, în care sãrbãtoriþi Ziua Forþelor the attributes expected of a first class, professional Întoarcerea în România ºi pregãtirea in our memories. Our next generations will keep telling each susþinerea dezvoltãrii capacitãþilor unitãþilor noastre prin
Terestre, în numele meu ºi al contin- military organization operating in a combat pentru sãrbãtorirea Zilei Forþelor Terestre other about the humanitarian assistance of our Romanian friends. antrenarea diviziilor pentru a deveni eficiente în apãrarea Irakului
gentului subordonat, am plãcerea sã environment. I have had the pleasure of partnering with two tremendous contra forþelor insurgente.
vã urez dumneavoastrã ºi familiilor pe 23 Aprilie constituie un prilej de reflecþie
As you return to Romania and prepare to cele- asupra a tot ceea ce aþi realizat în sudul organizations, the 151st Infantry Battalion\ Black Wolves and the Aºteptãm o nouã colaborare o datã cu sosirea Batalionului 26
dumneavoastrã toate cele bune.
brate Land Forces Day on April 23rd, take the time 341st Infantry Battalion \White Sharks. These organizations Infanterie „Scorpionii Roºii” ºi suntem încrezãtori cã ei ne vor
Este important de subliniat cã de Irakului ca membru al Coaliþiei ºi Brigãzii
la începutul misiunii în Kosovo, to reflect upon all that you have accomplished helped promote an increase in our units’ capabilities by training asigura aceeaºi bunã pregãtire ca ºi unitãþile anterioare.
here in Southern Iraq as a member of the Coali- „Cuþitele Lungi”. Eforturile dumneavoastrã our division to become more effective in the defense of Iraq Suntem, de asemenea, deosebit de recunoscãtori României
soldaþii noºtri au colaborat eficient, au contribuit la înfãptuirea securitãþii,
promovând ºi menþinând pacea ºi tion Forces and the Long Knife Brigade. Your against insurgent forces. pentru ajutorul dat reconstrucþiei serviciilor de bazã în cadrul ariei
stabilitatea în aceastã þarã. efforts helped bring security, stability, and demo- stabilitãþii ºi democraþiei unei naþiuni We look forward another partnership with the arrival of the de responsabilitate a Diviziei 10 Irakiene. ªtim cã au fost cheltuite
În calitate de comandant al cracy to the grateful citizens of Iraq. Celebrate irakiene recunoscãtoare. Sãrbãtoriþi 26th Infantry Battalion - RED SCORPIONS. We know they will milioane pentru nobila cauzã de a sprijini poporul irakian, în
detaºamentului român, a fost o your exceptional accomplishments and know that realizãrile dumneavoastrã extraordinare ºi provide us the same great training that the previous units have special copiii. În numele soldaþilor ºi ofiþerilor Diviziei 10 vã
plãcere deosebitã pentru mine sã you will be missed. Once again, I thank you for înþelegeþi cã ne veþi lipsi. Încã o datã vã given us. We have also been extremely grateful to the country of mulþumesc pentru ajutorul constant ºi aºtept cu nerãbdare
lucrez cu soldaþii dumneavoastrã. all your hard work and sacrifices; the White Shark Romania in helping to reconstruct the basic services within the 10 succesele viitoare.
Aceºtia au dovedit calitãþi reale mulþumesc pentru sacrificiile ºi munca
Battalion is truly an Ambassador of freedom. Iraqi Division’s area of responsibility. We know that there have În încheiere, aº dori sã transmit urãrile noastre de bine
în misiuni, sunt ambiþioºi, au curaj, susþinutã; batalionul „Rechinii Albi”
Sincerely, been millions spent for this noble cause to help the people of Iraq, mamelor, taþilor, soþiilor, copiilor ºi tuturor familiilor care au
sunt oneºti, loiali, contribuind la
Nathan E. Cook II este cu adevãrat un ambasador especially our children. On behalf of the 10 Division soldiers and permis rudelor sã participe alãturi de noi la reconstrucþia þãrii.
succesul misiunii KFOR. al pãcii.
Daþi-mi voie sã-mi exprim încã o Lieutenant-Colonel officers, we thank you for your continued support and look Toate cele bune acelora care i-au pierdut pe cei dragi pe
datã urãrile de bine ºi sper cã vom Chief of Staff Cu sinceritate, forward for future successes. pãmântul nostru. Dumnezeu sã-i odihneascã-n pace!
colabora la fel de bine ºi în viitor. 4th Brigade Combat Team, 1st Cavalry Division Locotenent-colonel Nathan E. Cook II

12 Revista Forþelor Terestre www.rft.forter.ro Nr.1 2009 13


Eveniment Eveniment
Ziua Forþelor Terestre Ziua Forþelor Terestre

Camaderie ºi simþul
responsabilitãþii Este nevoie de soldaþi
General-maior József KOVÁCS
ca dumeavoastrã
Locþiitorul comandantului Forþelor Întrunite Ungare
General-locotenent Cayetano MIRO VALLS
comandant al Comandamentului NATO
Dear Lieutenant- provides such kind of stability and foundation, which enables them
General, to accomplish the duties resulting from the military cooperation Dear comrades, I was in the Smardan and Cincu ranges visiting 282 Inf. Mech.
between our countries as well as from the requirements set by the Bde. and 2nd Mountain Bde., and I saw two very well-trained
Traditionally the Alliance.
As Commander Units with their highly qualified Commanders.
Romanian Defense The challenges you are facing now require high-level feeling
of a NATO HQ it is Romanian Officers and NCOs assigned to my HQ, who
Forces celebrate the Day of devotion to your profession and self-sacrifice as well as well-
of the Army on 23rd of qualified soldiers, I whish you a great deal of success, strength not easy, some- currently number 17, are also performing some remarkable
April. On this occasion I and health to accomplish these challenges, times, to write work. They are highly qualified and take their responsibilities
myself as the Deputy Yours sincerely, about certain seriously, as did their predecessors. Today I would like to
Commander (Army), Major-General József Kovács topics. But writing mention Col. Pavel, the first Romanian Senior, who worked
Joint Forces Command, Deputy Commander about the hard to maintain special links with Romania, and of course, his
Hungarian Defense Army, HU Romanian Army is successor, Col. Barbu, who is working on the same lines.
Forces, hereby would very easy and Romanian soldiers are always welcome in CC-LAND
like to express my esteem Tradiþional, Forþele Terestre Române îºi sãrbãtoresc ziua pe pleasant for me: MADRID.
and appreciation to you 23 Aprilie. Cu aceastã ocazie, în calitate de locþiitor al comandan-
and all the generals, firstly, because I But in any case, let me tell all of you Romanian Soldiers,
tului Forþelor Întrunite Ungare, doresc sã-mi exprim sentimentele am very well that we are - all of us - NATO soldiers. NATO needs Armed
senior officers, officers, warrant officers, NCOs, corporals and de apreciere faþã de generalii, ofiþerii, maiºtrii militari, subofiþerii,
enlisted soldiers serving in the Army of the Romanian Defense acquainted with Forces of all its members, and NATO has an important role to
caporalii ºi SGV-iºtii care servesc Forþele Terestre.
Forces. Astãzi, România ºi Ungaria sunt membre ale celei mai puter- your Army, play: safeguard freedom, democracy and Rule of Law.
Nowadays, Romania and Hungary are members of the nice alianþe politice ºi militare – NATO - în care Forþele Terestre secondly, because I To do this we need tough, well-trained and devoted
strongest political and military alliance, NATO, in which the Army au un rol important. Structura misiunilor Forþelor Terestre este know its officers very well, and lastly, because I was your guest soldiers. Your country and NATO need nothing but the best,
- as one of the Services - has an important role. The structure of ajustatã în permanenþã la cuvintele vremurilor, sarcinilor ºi in 2007 and I will never forget your country and your and where we are appointed matters very little because, in the
the missions on the ground is continuously adjusted to the hospitality. end, Romanian soldiers and soldiers from all nations under the
angajamentelor Alianþei. Pentru îndeplinirea sarcinilor ºi
requirements of the age, to tasks resulting from the commitments to
cerinþelor, România a avut o contribuþie importantã. From the beginning of Romanian Integration in NATO, NATO flag are deployed to many difficult places, placing at
the Alliance as well as to the newer and newer rising international
Apreciez cooperarea militarã dintre þãrile noastre ca fiind CC-LAND MADRID has led the Affirmation Process of your risk their most valued asset: their life.
challenges. To fulfill the international requirements and tasks
foarte importantã. Aceastã relaþie este întruchipatã de Batalionul Declared Land Forces within the NATO Accession & Sadly, many have lost it. We shall never forget this and they
Romania contributed with creative, ready to serve, deployable,
Româno-Ungar de menþinere a pãcii. Soldaþii români ºi ungari Integration Programme. This was a long process marked by a will be remembered for ever on the list of NATO heroes.
versatile and well-trained soldiers.
ºi-au câºtigat reputaþia comunitãþii internaþionale în cei 10 ani de few annual milestones: DEMEX 05, ROMEX 06 and I encourage all of you to visit us, and if you can, to apply
I consider the joint military cooperation existing between our
activitate. Soldaþii þãrilor noastre au cãpãtat multe cunoºtinþe ºi
countries as highly important. This relation is embodied in the ROUEX 07. for a position in my HQ. I need soldiers of your quality.
Romanian-Hungarian Joint Peacekeeping Battalion. The Roma- deprinderi care pot executa misiuni în orice colþ al lumii.
The process was a success since your Units were already Besides, it does not take your contingent long to feel at home
nian and Hungarian soldiers have earned the reputation of the Consider cã pregãtirea fizicã a personalului armatei ºi
devoþiunea moralã, ca ºi simþul responsabilitãþii, s-au bazat pe participating fully in NATO and EU led Operations. You here in Madrid - especially your children, who are able to
international community with this more than a decade joint
camaraderie. Provocãrile la care suntem supuºi cer un grad mare possessed the most important assets: Personnel and procedures speak Spanish in less than two months.
activity, The soldiers of our nations acquired such a knowledge
de profesionalism ºi simþ de sacrificiu. Vã doresc mult succes, previously tested in international missions, so all we had to do Spain has many things in common with your country. For
and practical skills – that by having them – they can execute their
missions in every corner of the world. sãnãtate ºi realizarea tuturor dorinþelor. was to eliminate some weaker points and you were driving this reason, Spaniards feel extremely comfortable when visiting
I do believe that the preparedness, physical skills of the Army ahead firmly in the right direction. your country. I had the opportunity to enjoy your friendship
personnel and their moral devotion to the Army of the Romanian Cu stimã, During the Exercise ROUEX 07, I was invited by Chief of and to go sightseeing in Bucharest and Sibiu. Sibiu was the
Defense Forces as well as their sense of responsibility based upon General-maior József KOVÁCS Land Forces, LTG Teodor Frunzeti, to visit your Land Forces. European Cultural Capital at that time. I also had the 
comradeship, which exceeds even the military subordination, locþiitorul comandantului Forþelor Întrunite Ungare

www.rft.forter.ro
14 Revista Forþelor Terestre Nr.1 2009 15
Eveniment Stop-cadru în Forþele Terestre
Ziua Forþelor Terestre ªtiri

pleasure, on a flight in one of your proces lung, marcat de câteva amintiþi mereu pe lista eroilor NATO. Vizita cursanþilor
Colegiului Naþional
helicopters, to enjoy views of the majestic evenimente: DEMEX 05, ROMEX 06 ºi Vã încurajez pe toþi sã ne vizitaþi, ºi
Carpathian Mountains. I have loved your ROUEX 07. dacã puteþi, faceþi raport pentru o funcþie
country ever since. Procesul a avut succes deoarece în Comandament. Este nevoie de soldaþi
Dear friends, thank you again for this unitãþile dumneavoastrã participau deja în ca dumneavoastrã. De altfel,

de Apãrare
opportunity to address the Romanian operaþiuni conduse de NATO ºi UE. contingentului dumneavoastrã nu îi va lua
Army. You have a great deal to be proud Deþineþi valorile cele mai importante: mult timp sã se simtã ca acasã, aici, în
of: the work done by your Units in NATO personalul ºi procedurile testate în Madrid, mai ales copiilor dumneavoastrã,
missions; your three colleagues from this misiunile internaþionale, deci tot ceea ce care vor putea vorbi spaniola în mai puþin
HQ who were deployed in 2008 to ISAF am avut de fãcut a fost sã eliminãm unele de douã luni.
HQ as a part of the CC-LAND MADRID puncte slabe. Spania are mai multe lucruri în comun În perioada 26-29 ianuarie garnizoana Iaºi a fost gazda cursanþilor Colegiului
contingent; and all your fellow soldiers in Pe timpul exerciþiului ROUEX 07, am cu þara dumneavoastrã. De aceea ne Naþional de Apãrare, care au vizitat Comandamentul Brigãzii 15 Mecanizatã ºi
the many exercises your Army has taken fost invitat de cãtre ºeful SMFT, general- simþim bine când vã vizitãm þara. Am Batalionul 151 Infanterie, în cadrul cãlãtoriei de studii pe care aceºtia o întreprind în
part in. locotenent Frunzeti, sã vizitez unele avut plãcerea sã mã bucur de prietenia zona de nord–est a României.
Your Army boasts a highly prestigious unitãþi. Am fost la Smârdan ºi Cincu sã dumneavoastrã vizitând Bucureºtiul ºi
name and I, personally, always wear vizitez Brigada 282 Infanterie Mecanizatã Sibiul. Sibiul a fost capitala culturalã Maior Eduard BORHAN
proudly the Romanian decoration „Land ºi Brigada 2 Vânãtori de Munte, ºi am europeanã în acel moment. Am avut, de apãrut în publicaþia „În slujba patriei“ nr. 2 din Februarie 2009

R
Forces Staff Emblem of Honor“ that I vãzut douã unitãþi foarte pregãtite. asemenea, plãcerea sã mã bucur de eferitor la obiectivele vizitei, prof. univ. colonel (r.) rãspuns, la finalul prezentãrilor, ºi la întrebãrile pe care le-au
was awarded by LTG Frunzeti for the Ofiþerii români ºi subofiþerii dislocaþi priveliºtea Munþilor Carpaþi, într-un zbor Mihai Velea, ºeful grupei de cursanþi de la Colegiul avut cursanþii referitoare la problemele ºi activitãþile specifice
work well done by din Comandamentul meu, în numãr de 17, cu elicopterul. De atunci îndrãgesc foarte Naþional de Apãrare, declara: “Seria de cursanþi brigãzii.
CC-LAND MADRID in bringing the îndeplinesc sarcinile remarcabil. Sunt mult þara dumneavoastrã. prezentã în garnizoana Iaºi este cea de-a 20-a care urmeazã La Batalionul 151 Infanterie, cursanþilor le-au fost prezentate
Romanian Land Forces up to NATO foarte calificaþi ºi îºi asumã Dragi prieteni, vã mulþumesc încã o Cursul Principal al Colegiului Naþional de Apãrare. În partea principalele informaþii legate de rolul ºi istoricul structurii,
standards in such a short period of time. responsabilitãþi. Mi-ar plãcea sã-l remarc datã cã mi-aþi oferit oportunitatea sã mã practicã a cursului organizãm cãlãtorii de studii ºi documentare standuri cu armamentul din înzestrarea batalionului, biserica
în diverse garnizoane din România ºi din afara þãrii, cu scopul de militarã, precum ºi un exerciþiu tactic demonstrativ. Astfel,
This distinction also represents a formal pe colonelul Pavel, primul ofiþer superior adresez Forþelor Terestre Române. Aveþi
a ne documenta în ceea ce priveºte administraþia localã, modul cursanþii au putut vedea pe viu modul de reacþie al militarilor la
recognition of the extraordinary care a lucrat din greu sã menþinã multe motive pentru care sã fiþi mândri: cum funcþioneazã administraþia localã, modul în care funcþionezã atacul direct asupra punctului de control, la anumite manifestãri
relationship our two Land Force HQs legãturile speciale, dar ºi pe succesorul munca depusã de unitãþile dumneavoastrã instituþia militarã ºi perspectivele care se deschid atât în ceea ce ºi încercãri de forþare a punctului de control, la acordarea
have established. sãu, colonelul Barbu, care depune în misiunile NATO, cei trei colegi din priveºte administraþia publicã localã, cât ºi din punct de vedere primului ajutor rãniþilor, la controlul unor autovehicule ºi
Cayetano MIRO VALLS aceleaºi eforturi. Soldaþii români vor fi Comandament care din 2003 sunt în operaþional pentru armata românã. În cadrul cãlãtoriei pe care o persoane suspecte, la descoperirea ºi neutralizarea unui
Lieutenant-General, ESPA întotdeauna bineveniþi în Comandamentul ISAF ca parte a CC- întreprindem în aceastã sãptãmânã vizitãm garnizoana Iaºi ºi dispozitiv exploziv improvizat.
CC- LAND MADRID. LAND MADRID, ºi aportul tuturor Comandamentul Brigãzii 15 Mecanizate. Noi cunoaºtem activi- În ultima zi a vizitei, cursanþii au avut mai multe întâlniri cu
Dragi camarazi, Soldaþi români, daþi-mi voie sã vã soldaþilor din multele exerciþii la care tatea internaþionalã a acestei brigãzi, rolul important pe care-l oficialitãþi ale administraþiei publice locale organizate la sediul
joacã în cadrul Armatei Române, misiunile internaþionale deose- Primãriei Iaºi, precum ºi cu IPS Teofan , Mitropolitul Moldovei
În calitate de comandant al spun cã suntem cu toþii soldaþi NATO. Armata Românã a participat. Forþele
bit de importante, nu numai pentru armatã, cât ºi pentru þarã. Am ºi Bucovinei, la reºedinþa mitropolitanã.
Comandamentului NATO, uneori, nu este NATO are nevoie de Forþele Terestre, de Terestre se bucurã de prestigiu, iar eu
dorit sã vedem la faþa locului cum
uºor sã scriu despre anumite subiecte. Dar toþi membrii ei, având ca rol important personal mã bucur de decoraþia îºi desfãºoarã activitatea, cum
sã scrii despre Armata Românã este uºor menþinerea pãcii, democraþia. „Emblema de Onoare a Forþelor Terestre gândesc, cum se antreneazã, cum se
ºi plãcut pentru mine: mai întâi, pentru cã Pentru îndeplinirea acestor sarcini Române“, primitã de la generalul- pregãtesc ºi ce perspective au aceºti
o cunosc foarte bine ºi apoi, pentru cã am avem nevoie de soldaþi instruiþi ºi locotenent Frunzeti. Aceastã distincþie oameni deosebiþi.”
fost oaspetele dumneavoastrã în 2007 ºi devotaþi. Þara dumneavoastrã ºi NATO au reprezintã, de asemenea, o recunoaºtere Programul vizitei la
nu voi uita niciodatã ospitalitatea þãrii nevoie de oamenii cei mai buni, locul oficialã a relaþiilor extraordinare dintre Comandamentul Brigãzii 15
dumneavoastrã. unde am fost dislocaþi nu a contat, cele douã comandamente. Mecanizate a cuprins prezentarea
istoricului clãdirii
De la începutul procesului de deoarece soldaþii români ºi cei aflaþi sub
Comandamentului ºi un briefing de
integrare a României în NATO, steagul NATO sunt dislocaþi în multe General-locotenent Cayetano MIRO prezentare a rolului, locului ºi a
CC- LAND MADRID a condus procesul locuri dificile, riscându-ºi viaþa. VALLS, ESPA principalelor misiuni ale acestei
de afirmare al Forþelor Terestre în Din pãcate, mulþi ºi-au pierdut viaþa. mari unitãþi. Activitatea a fost
programul de integrare NATO. A fost un Nu le vom uita sacrificiul ºi vor fi condusã de comandantul brigãzii,
colonelul Ioan Manci, care a

16 Revista Forþelor Terestre www.rft.forter.ro Nr.1 2009 17


Stop-cadru în Forþele Terestre Stop-cadru în Forþele Terestre
ªtiri ªtiri

Donaþie
au fost primiþi de generalul-maior Ion Bârloiu, la data aceea
locþiitorul ºefului Statului Major al Forþelor Terestre, pentru a
perfecta actele donaþiei. Diplomaþii olandezi ºi-au manifestat
mulþumirea în ceea ce priveºte colaborarea dintre cele douã þãri,
Eroi În cadrul unei ceremonii desfãºurate vineri, 16
menþionând: "suntem fericiþi cã proiectul s-a materializat ºi cã
Joi, 29 ianuarie 2009, la sediul Statului Major al Forþelor echipamentele sunt pe mâini bune. Totodatã, donaþia este un ianuarie, la sediul Statului Major al Forþelor Terestre,
Terestre, au fost semnate actele prin care statul olandez a donat simbol al bunelor relaþii dintre cele douã instituþii militare". generalul-locotenent dr. Teodor Frunzeti, ºeful SMFT,
Forþelor Terestre zece echipamente electronice. Aceastã activitate Echipamentele, cinci complete laptop VR-2 semirigidizat a decorat post-mortem trei militari americani care ºi-
a avut un precedent în anul 2007, când alte echipamente au fost GoBook ºi cinci telefoane pentru comunicaþie prin satelit Iriduim au pierdut viaþa în Afganistan.
donate cu scopul de a sprijini operaþionalizarea unitãþilor din Motorola 9509A, au ajuns în dotarea Batalionului 280 Infanterie ªeful Statului Major al Forþelor Terestre a conferit
compunerea Forþelor Terestre. Mecanizatã din Focºani ºi a Batalionului 33 Vânãtori de Munte Medalia de Onoare a Forþelor Terestre Române
Reprezentanþii Regatului Þãrilor de Jos, locotenent-colonelul din Curtea de Argeº. Acestea vor fi folosite în viitoarele misiuni maiorului Brian Michael MESCALL ºi Emblema de
Leonardus Johannes Soroko, ataºat itinerant al apãrãrii, ºi Hans din teatrele de operaþii. (A.P) Merit „În Slujba Pãcii” clasa a III-a sergentului Jason
Sandee, prim consilier, adjunct al ºefului Misiunii Diplomatice, Ray PARSONS ºi caporalului Joseph Michael Statelor Unite la Bucureºti, pentru a fi transmise familiilor celor
HERNANDEZ, pentru „curajul ºi spiritul de sacrificiu dovedite decedaþi.

Admitere
în lupta împotriva terorismului, alãturi de camarazii din Forþele „Preþul pentru apãrarea libertãþii nu a fost niciodatã

Împãdurire
Terestre Române, în teatrul de operaþii Afganistan”. Cei trei mic.Suntem deosebit de onoraþi de modul în care a fost cinstitã
militari americani ºi-au pierdut viaþa pe 9 ianuarie, în timpul astãzi memoria compatrioþilor noºtri ºi ne rugãm pentru
unei misiuni de recunoaºtere, incident în care a fost rãnit ºi sãnãtatea locotenent-colonelului Pegulescu, cel care a fost rãnit
locotenent-colonelul Augustin Nicuºor PEGULESCU. în acelaºi tragic eveniment,” a spus doamna Jeri GUTHRIE-
În perioada 13.07.-05.08.2009, genisticã, inginerie electronicã ºi „Oferim aceste distincþii celor trei militari în semn de respect CORN.
Academia Tehnicã Militarã organizeazã telecomunicaþii, calculatoare ºi tehnologia Ministrul apãrãrii naþionale, ºi recunoaºtere a sacrificiului fãcut în numele libertãþii. Militarii

Medalie
concurs de admitere pentru anul universitar informaþiei, ingineria sistemelor. Academia Mihai Stãniºoarã, a participat români ºi americani din Forþele Terestre se antreneazã împreunã,
2009-2010. Academia formeazã ofiþeri Tehnicã Militarã organizeazã forma de duminicã, 22 martie a.c., alãturi de
luptã împreunã ºi îºi onoreazã eroii împreunã”, a declarat
ingineri pentru Ministerul Apãrãrii învãþãmânt cu taxã de studii pentru studenþi militari din compunerea
generalul-locotenent Frunzeti. Distincþiile au fost înmânate
Comandamentului Diviziei 1
Naþionale dar ºi alte instituþii: Serviciul de civili. doamnei Jeri GUTHRIE-CORN, însãrcinatul cu afaceri al
Infanterie "Dacica" ºi ai Brigãzii 2
Telecomunicaþii Speciale, Serviciul Român Pentru a fi declaraþi admiºi, tinerii Comandantul Batalionului 341 Infanterie a primit miercuri,

Principe
Infanterie "Rovine", la campania de
de Informaþii, Serviciul de Informaþii trebuie sã fie foarte bine pregãtiþi la limba împãdurire care s-a desfãºurat în 18 februarie, medalia „Steaua de Bronz” conferitã de cãtre
Externe, Ministerul Administraþiei ºi englezã, matematicã ºi fizicã. Ponderea zona localitãþii Dãbuleni, judeþul Secretarul de Stat al Apãrãrii al SUA.
Internelor, Serviciul de Protecþie ºi Pazã. probelor de concurs este: 10% proba de Dolj. Locotenent-colonelului Vasile Vreme i-a fost înmânatã
Cei care opteazã pentru locurile alocate limbã englezã, 80% proba de matematicã- "E o iniþiativã demnã de toatã medalia în Baza militarã Tallil de cãtre colonelul Philip
Ministerului Apãrãrii Naþionale pot alege fizicã, 10% media examenului de lauda, suntem ºi noi prezenþi aici, Battaglia, comandantul Brigãzii 4 Cavalerie Americane, în
urmãtoarele domenii de studiu: inginerie bacalaureat. Pentru informaþii suplimentare reprezentanþii Ministerului Apãrãrii Principele Radu al României a fost prezent în rândul elevilor
cantemiriºti într-o scurtã vizitã pe care excelenþa sa a desfãºurat- cadrul unui ceremonial la care a participat ºi generalul de
aerospaþialã, inginerie de armament, rachete cei interesaþi pot accesa pagina de internet a Naþionale. Este o desfãºurare de
brigadã Taleb Habib, comandantul Diviziei 10 Irakiene,
ºi muniþii, ingineria autovehiculelor, Academiei Tehnice Militare www.mta.ro forþe incredibilã, sunt prezenþi mii o astãzi, 19 martie a.c.,la Colegiul Militar Liceal “Dimitrie
de oameni, de la elevi pânã la pen- Cantemir”. împreunã cu militari irakieni, americani ºi români.
inginerie chimicã, inginerie civilã, inginerie (A.P) În brevetul care însoþeºte medalia se precizeazã cã aceasta
sionari. Pe de-o parte, este un lucru În cadrul vizitei, comandantul prestigioasei instituþii militare
emoþionant, iar pe de alta, ne dã de învãþãmânt,colonelul Constantin Moraru, i-a prezentat a fost acordatã pentru „Îndeplinirea excepþionalã a misiunilor
încredere cã atitudinea de distinsului oaspete spaþiile de învãþãmânt ºi de cazare precum ºi executate în zone de luptã cu risc ridicat pe timpul participãrii
respectare a naturii este prezentã în facilitãþile puse la dispoziþia elevilor. La încheierea activitãþii, la Operaþiunea Iraqi Freedom”.
rândul românilor," a declarat Mihai principele Radu al României i-a vizitat pe elevii care erau la „Distincþia pe care am primit-o astãzi mã onoreazã ºi
Stãniºoarã.
orele de curs ºi le-a promis cã se va întoarce întotdeanua cu consider cã este o recunoaºtere a întregului efort pe care noi,
În cadrul acþiunii, desfãºuratã militarii români, l-am întreprins în procesul de stabilitate ºi
sub genericul "România prinde
mare plãcere în “Cetatea lui Cantemir”.
reconstrucþie a Irakului”, a precizat locotenent-colonelul Vreme
rãdãcini", au participat 100 de mili- în alocuþiunea sa.
tari (ofiþeri, maiºtri militari ºi sub-
Având în vedere faptul cã în perioada imediat urmãtoare
ofiþeri) pe bazã de voluntariat care,
alãturi de reprezentanþi ai adminis-
Batalionul 341 Infanterie va finaliza participarea la misiunea
traþiei publice locale ºi ai Direcþiei din Teatrul de operaþii din Irak, colonelul Battaglia a transmis
Silvice Dolj, au îmbogãþit vegetaþia militarilor români mulþumirile sale pentru modul în care
forestierã din apropierea comunei aceºtia ºi-au îndeplinit sarcinile încredinþate ºi cã a fost onorat
Dãbuleni cu peste 1000 de puieþi de sã colaboreze cu „Rechinii Albi”.
salcâm plantaþi pe un teren afectat Batalionul 341 Infanterie se aflã în cea de-a ºasea lunã de
de fenomenul de deºertizare. misiune îndeplinind pânã în prezent aproximativ 1200 de
misiuni în aria de responsabilitate.

18 Revista Forþelor Terestre www.rft.forter.ro Nr.1 2009 19


V â l s a n , t a b ã r a v ân ã t o r i l o r d e m u n t e

În perioada 4-113 februarie, militarii


Batalionului 33 Vânãtori de Munte „Posada“
din Curtea de Argeº au executat o tabãrã de
instrucþie la munte, în zona Vâlsan.

Foto: locotenent Andreea POPESCU


Stop-cadru în Forþele Terestre
Batalionul 33 Vânãtori de Munte

Vâlsan, tabãra
vânãtorilor de munte
În perioada 4-13 februarie, militarii Batalionului 33 Vânãtori de Munte „Posada“ din
Curtea de Argeº au executat o tabãrã de instrucþie la munte, în zona Vâlsan.

Locotenent Andreea POPESCU


popescu.andreea@forter.ro

La
capãtul satului Brãdetu, acolo unde îndeplineascã la instrucþia din tabãrã sunt bine cunoscute
civilizaþia se opreºte, începe muntele, vânãtorilor de munte argeºeni; mulþi dintre ei le-au
drumul se îngusteazã, ºerpuieºte alãturi executat în teatrele de operaþii din Irak ºi Afganistan.
de râul Vâlsan, spre inima munþilor Fãgãraºului. ªi atunci Cãpitanul Ciprian Cãlþosu, comandantul Companiei 2
când simþi cã aerul rece ºi dens te ameþeºte, se vede Vânãtori de Munte, spune despre subordonaþii lui cã „s-au
luminiºul vãii Vâlsanului, se vãd cabanele militare ale prezentat foarte bine, se vede coeziunea grupului, pentru
cãror hornuri fumegã în aºteptarea militarilor plecaþi la cã lucrãm împreunã din 2003. Am încredere sã merg cu ei
instrucþie. în orice misiune“.
Legãtura cu exteriorul se þine doar prin autostaþia Cele douã companii de vânãtori de munte ºi un pluton
radio Falcon iar cele douã companii de vânãtori de munte de cercetare aflate la Vâlsan sunt în tabãrã doar la ora
ºi un pluton de cercetare, care executã misiuni în meselor ºi la odihnã, pentru cã restul timpului îl petrec
terenurile din apropierea taberei, comunicã prin staþii executând misiuni în terenurile din apropiere ºi în
radio portabile. poligonul de tragere. I-am surprins pe
Pentru cei aproximativ 140 de militari cantonaþi la vânãtorii de munte desfãºurând un
Vâlsan, zilele petrecute în tabãrã trec foarte repede exerciþiu FTX de nivel pluton, mai
datoritã cantitãþii mari de cunoºtinþe ce trebuie exact, apãrarea unui punct de
asimilate pânã la sfârºitul evaluãrii, când fiecare
trebuie sã obþinã calificativul instruit. Misiunile pe
care trebuie sã le
Foto: locotenent Andreea POPESCU

Foto: plt. adj Cristian SURUGIU


22 Revista Forþelor Terestre www.rft.forter.ro
Stop-cadru în Forþele Terestre Stop-cadru în Forþele Terestre
Batalionul 33 Vânãtori de Munte Batalionul 33 Vânãtori de Munte

sprijin. Complexitatea acþiunii a dacã se va putea“, spune el. Diploma amenajat mai multe posturi de folosite în misiunile izolate, pentru Plutonierul Paul Constantinescu, cu ajutorul colegilor o cursã pentru
implicat 110 militari ºi patru facultãþii de finanþe-contabilitate pe observare mascate în teren, dupã cercetare ºi observarea inamicului, responsabil cu amenajarea animale cu contra greutate, o capcanã
transportoare amfibii blindate. care o are îl îndreptãþeºte sã-ºi care au trecut la lucrul din raion, sunt instalate în locurile de rãmânere, adãposturilor improvizate pentru cu þepuºe pentru animale ºi o capcanã
Cãpitanul Ciprian Cãlþosu ºi-a doreascã sã ajungã ofiþer dar, pentru creând numeroase mijloace de unde se pleacã în echipe la odihna personalului, ne-a prezentat pentru animale mici, care urcã pe
coordonat oamenii, observându-le moment, soldatul Constantin Diþã improvizate pentru gãtit, cãldurã, cercetarea zonei. adãpostul dintr-o foaie de cort, douã copaci.
fiecare miºcare, pentru a le putea este servant 1 la aruncãtorul de 82 uscarea hainelor ºi filtrarea apei. foi de cort, dintr-o creangã de brad Dacã o tabãrã de munte include,
corecta greºelile. La compania 2, mm. Colegul sãu de pluton, soldatul Au construit adãposturi improvizate, cãzutã etc. de regulã, ºi instrucþia pe schiuri,
cãpitanul are în subordine zece Rãzvan Lupu, e servant 3 la AG 9, au instalat cortul vânãtorului de Soldatul Rãzvan Florin, acest obiectiv nu a putut fi realizat de
soldaþi gradaþi voluntari care sunt în a practicat fotbal 10 ani, dar când munte ºi au creat capcane pentru responsabil cu amplasarea capcanelor militarii argeºeni decât parþial, în
armatã doar de câteva luni dar, prin a constatat cã diploma Academiei animale. pentru animale, a instalat pe potecã zonele mai umbrite, unde peticele de
pregãtirea ce o executã în tabãrã, Naþionale de Educaþie Fizicã ºi Sport Plutonierul Dumitru Dogaru ne-a zãpadã au rãmas neatinse de razele
aceºtia acumuleazã experienþã pentru nu-l ajutã sã-ºi gãseascã o slujbã, prezentat o serie de dispozitive soarelui.
misiunile externe ce vor fi a ales armata. pentru gãtit, încãlzire ºi uscare
încredinþate batalionului. Plutonul de cercetare, comandat specifice cercetaºilor: buturuga,
Soldatul Constantin Diþã este unul de cãpitanul Ion Udroiu, acþioneazã cutia metalicã, modelul haiducesc
dintre cei care a ales cariera de soldat într-o zonã apropiatã taberei, (cea mai bunã metodã de foc pentru
voluntar de câteva luni ºi îºi executând misiuni de cercetare ºi prepararea hranei, luminã ºi uscarea
motiveazã alegerea prin siguranþa traiul în condiþii de izolare. Pentru hainelor), modelul baraj, modelul de
locului de muncã ce i-o oferã armata atingerea obiectivului misiunii, ei au foc în rampã cu autoalimentare,
ºi dorinþa de a face o carierã. „Vreau ales mai întâi un raion, dupã care au modelul în cruce sau în stea, modelul
sã ajung cât mai sus, sã fiu ofiþer, fãcut securizarea acestuia. Au grãtar. Aceste tipuri de foc sunt

Foto: plt. adj Cristian SURUGIU

24 Revista Forþelor Terestre www.rft.forter.ro Nr.1 2009 25


B a t a l i o n u l 1 0 2 M en t e n a n þ ã
5 5 d e a n i d e e x i s te n þ ã

Batalionul 102 Mentenanþã a luat fiinþã la data de


29 noiembrie 1954 sub denumirea de Compania 623
Reparaþii Maºini de Luptã. Dislocatã iniþial în
cazarma Ghencea din Bucureºti, compania a fost
mutatã pentru un an la Târgoviºte apoi, în 1958, la
Crângul lui Bot, iar din 1964, la Bucov, unde
funcþioneazã ºi astãzi.
Foto: lt.col. Dragoº ANGHELACHE
Stop-cadru în Forþele Terestre Stop-cadru în Forþele Terestre
Batalionul 102 Mentenanþã Batalionul 102 Mentenanþã

Fabricat la Bucov TMA-ul, MHS-ul,


ATN-ul. Apoi s-a asi-
De-o vârstã cu
batalionul
Batalionul 102 Mentenanþã a luat fiinþã la data de 29 noiembrie 1954 sub denumirea milat în reparaþie în-
de Compania 623 Reparaþii Maºini de Luptã. Dislocatã iniþial în cazarma Ghencea cepând de la motoa-
rele simple ºi pânã la
din Bucureºti, compania a fost mutatã pentru un an la Târgoviºte apoi, în 1958, la tehnica completã:
Crângul lui Bot, iar din 1964, la Bucov, unde funcþioneazã ºi astãzi. TATRA, MLI, În 1967 domnul Gheorghe Stoian
MLVM, ºi, coman- venea la Bucov ca militar în termen.
Locotenent-colonel Dragoº ANGHELACHE dantul batalionului, A fãcut armata ºi, dupã ce a trecut
anghelache.dragos@forter.ro
locotenent-colonelul în rezervã s-a angajat în unitate.

O
datã cu diversificarea ºi creºterea importanþei Întrucât a existat un colectiv de proiectare ºi un sector ing. Nicolaie Bãnicã
acesteia, din 1958 compania devine Atelierul 102 dezvoltat de fabricaþii, au fost realizate foarte multe piese de preciza cã „dacã este

Foto: lt.col. Dragoº ANGHELACHE


Reparaþii Tancuri ºi Auto, iar din 1969, Baza 102 schimb pentru tehnica ce se repara la noi sau în alte unitãþi pro- necesar, suntem capa-
Reparaþii Autotractoare. În unitate au fost executate prototipuri ductive. Este interesant de amintit cã sculele nestandardizate uti- bili sã asimilãm ºi re-
ale tehnicii de blindate automobile ºi tractoare, în concepþie lizate pentru fabricarea pieselor de schimb erau realizate tot la paraþii de tanc sau
proprie sau dupã documentaþie elaboratã de Institutul de noi. Trebuie remarcat ºi faptul cã ne-am adus contribuþia ºi la tehnicã nouã, fãrã
Proiectare al Armatei. Dupã omologare, o parte dintre acestea au pregãtirea unora dintre echipamentele militare ce doteazã contin- nicio problemã!
fost fabricate în serie în unitate sau în alte unitãþi productive ale gentele aflate în teatrele de operaþii. Calitatea oamenilor ºi
armatei. Câteva dintre produsele fabricate în concepþie proprie, În anul 1997, unitatea a trecut din subordinea Statului Major dotãrile încã ne permit

Foto: lt.col. Dragoº ANGHELACHE


care poartã “marca Bucov”, unele dintre ele mai putând fi al Forþelor Terestre, în subordinea Comandamentului Logistic, astfel de activitãþi ºi
turat ºi transformat astfel încât, cu data de avem utilajele necesare.”
întâlnite ºi astãzi în unitãþile militare, sunt: tractorul uºor de iar din luna iulie 2002, Baza 102 Reparaþii Autotractoare a fu-
01.08.2004, putem vorbi despre existenþa Locþiitorul comandantului ºi inginerul-
artilerie TAR – 76, tractorul mijlociu de artilerie TMA – 83, zionat cu Baza 257 Reparaþii Armament Antiaerian, formând
Batalionului 102 Mentenanþã. ºef al batalionului, maiorul ing. Cezar
macaraua hidraulicã pe ºenile MHS – 125, maºinile de sãpat astfel “Centrul 102 Mentenanþã Tehnicã Specialã”, fapt care a
La ora actualã unitatea participã la Georgescu, preciza cã piesele se asigurã
ºanþuri MSS 600 ºi MSS 1.200, autoatelierele AIRA-U. Au mai mãrit gama de produse ºi servicii furnizate unitãþilor armatei. În
sprijinul logistic acordat unitãþilor ºi sub- prin achiziþii „dar le ºi fabricãm în cadrul
fost asimilate în reparaþie autotractoarele TATRA 813 ºi 815, ma- acest fel, Centrul 102 Mentenanþã Tehnicã Specialã a devenit
unitãþilor din cadrul Diviziei 1 Infanterie unitãþii, ceea ce este un câºtig nemaipo-
ºina de luptã a vânãtorilor de munte, agregatul energetic al maºi- continuatorul tradiþiilor celor douã unitãþi în domeniul mente-
„Dacica”, al Statului Major al Forþelor menit. În momentul în care am nevoie de
nii de luptã a infanteriei, motorul V2, toatã gama de autovehi- nanþei. Începând cu 01.06.2004, Centrul 102 Mentenanþã Tehnicã „M-am perfecþionat pe maºini de
Terestre ºi chiar al altor categorii de forþe, un pinion nu-l mai cãutãm prin þarã, pe la
cule militare pe roþi, cât ºi autospeciale de stins incendii. Specialã a trecut în subordinea Brigãzii 1 Logistice, s-a restruc- danturat, eu fiind frezor universal ºi,
atunci când s-a apelat la serviciile unitãþii. foºtii furnizori, ci-l producem la noi.
Dupã cum s-a vãzut, istoria batalionu- pe parcurs, am învãþat mai multe
Putem sã facem de toate, dar în cantitãþi
lui este destul de bogatã, plecând de la în- mai mici”. maºini care au venit ulterior. Am
fiinþarea primului atelier de reparat Referindu-se la calitatea oamenilor, lucrat pentru tehnica militarã care a
tancuri, din 1954, ºi pânã acum. Unitatea a locotenent-colonelul ing. Bãnicã este de fost adusã la noi la reparat ºi eu zic
asimilat ºi fabricat tehnicã militarã, ple- pãrere cã, chiar dacã vârsta medie este cã mi-am fãcut datoria.”
când de la cele mai reprezentative: puþin mai ridicatã la personalul Domnul Stoian face parte dintre
cei care au prins ºi „vremurile bu-
ne” ale unitãþii, atunci când se lucra
pe trei schimburi ºi baza era o ade-
vãratã uzinã. „Am avut satisfacþia sã
particip la realizarea tractorului de
artilerie, preluat ulterior de Mizil, am
fãcut maºinile de sãpat tranºee ºi
Foto: lt.col. Dragoº ANGHELACHE

ºanþuri pentru geniu, însã cea mai

Foto: lt.col. Dragoº ANGHELACHE


mare satisfacþie este cã încã mai re-
parãm TARA: la astea nu se încume-
tã multã lume. ªi, mai ales, la maºi-
nile vechi care încã mai sunt în do-
tarea armatei. Eu consider cã avem
motive sã fim mulþumiþi.”

28 Revista Forþelor Terestre www.rft.forter.ro Nr.1 2009 29


Stop-cadru în Forþele Terestre
Batalionul 102 Mentenanþã

specializat al unitãþii, se descurcã bine ºi nalul tehnico-ingineresc la asimilarea teh-


sperã sã vinã din urmã oameni tineri pe
care sã-i înveþe meserie ºi sã meargã mai
nicii miliare nou intratã în dotarea ar-
matei, începând de la întreþineri ºi repa-
Un armurier
departe.
„Eu ºi comanda batalionului de la
raþii simple, ca sã fim capabili ca, în caz
de urgenþã, sã asigurãm asistenþã”, pre-
din noul val
aceastã datã – inginerul-ºef pentru cã ºef ciza comandantul unitãþii. Chiar dacã se
de stat major n-avem – cred cã, la ora ac- va merge pe externalizarea mentenanþei, Soldatul Diana Mihaela Tudorache
tualã, dacã brigada ºi divizia ne vor spri- locotenent-colonelul ing. Nicolaie Bãnicã este armurier pentru armamentul de
jini ca ºi pânã acum ºi ni se vor asigura considerã cã armata nu trebuie sã depindã infanterie. Dupã ce a trecut testele de
fondurile necesare, ne vom descurca foar- în totalitate de firmele furnizoare. Ea ar selecþie a început pregãtirea la Sibiu.
te bine. Compensãm lipsurile prin cali- trebui sã poatã asigura un minimum de Rezultatele obþinute i-au permis sã-ºi
tatea oamenilor ºi prin experienþa lor. Am mentenanþã pe câmpul de luptã, iar aceas- aleagã garnizoana ºi cum este „republi-
participat acum cinci ani la DEMEX, apoi ta se realizeazã prin grupele existente la
la MILREX, ROUEX ºi la Mãrãcineni, la unitãþi ºi prin batalioanele de mentenanþã.
o serie de alte exerciþii unde am asigurat Iar în mãsura în care se ordonã ºi se do-
asistenþã tehnicã, transport de tehnicã ºi reºte, unitatea sa poate participa la toate
reparaþii iar la ora actualã confecþionãm misiunile.
foiºoare pentru santinele. Chiar dacã nu „Bucovul este viaþa mea, viaþa lui,
este ceva ieºit din comun consider cã, la viaþa tuturor celor care suntem aici, tra-
final, când tragem linie, rezultã o econo- gem înainte” - spunea comandantul ba-
mie la nivelul armatei”. talionului în încheierea discuþiei.
În perspectivã, personalul unitãþii face „Suntem ca o familie, ne cunoaºtem. Am

Foto: lt.col. Dragoº ANGHELACHE


tot posibilul sã meargã mai departe ºi sã ajuns sã-i cunosc pe toþi ºi cu familii, ºi
menþinã blazonul: „Bucov”. Pentru cã ni- cu copii, ºi cu nepoþi. Este un sentiment
meni nu spune cã merge la Batalionul 102 plãcut ºi sper cã o sã ne descurcãm ºi sã
Mentenanþã, toþi spun cã merg la Bucov. mergem mai departe: chiar dacã o sã
ºi de aceea vor sã-ºi menþinã renumele, sã avem bani mai puþini ºi muncã mai mul-
menþinã aceastã stare de spirit, sã ducã tã. Ãsta este Bucovul; chiar dacã este pu-
mai departe faima batalionului. þin mai departe de Ploieºti, ne canã din Ploieºti” nu putea sã meargã
„Este necesar sã participãm cu perso- descurcãm.” altundeva decât la Bucov, unde consi-
derã cã „este foarte bine. Am ocazia sã
învãþ foarte multe lucruri noi ºi sã mã
specializez în mai multe domenii. Aici

Foto: lt.col. Dragoº ANGHELACHE


am gãsit tehnicã foarte variatã pe care
n-am întâlnit-o la Sibiu: multe tunuri,
arme diferite” dar, cum dragostea dintâi
nu se uitã, rãmâne fidelã armamentului
de infanterie... „pentru cã sunt piesele
mai mici” ºi, implicit, mai uºoare.
Soldatul Tudorache a terminat
Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport,
specialitatea Atletism. Timp de 11 ani a
fãcut sport de performanþã la Clubul
„Petrolul” din Ploieºti ºi ºi-ar fi dorit sã
urmeze o carierã în domeniu dar unifor-
ma militarã s-a dovedit a fi mai atrac-
tivã. „M-a atras de când eram micã ºi
Foto: lt.col. Dragoº ANGHELACHE

am avut ocazia sã dau examen ºi sã vin


în armatã. Vreau sã merg mai departe,
sã devin subofiþer. Mi-ar plãcea sã-mi
continui meseria, însã depinde ce locuri
se vor scoate la concurs; rãmâne sã mã
hotãrãsc atunci”.

Nr.1 2009 31
Stop-cadru în Forþele Terestre Stop-cadru în Forþele Terestre
Fundaþia Sfântul Mare Mucenic Gheorghe Fundaþia Sfântul Mare Mucenic Gheorghe

În sprijinul camaradereºti, ca instituþie socialã


complementarã ºi nu concurentã altor
structuri similare.
României – avem ºi un website
propriu, care poate fi consultat la adresa
www.fundatiasfantugheorghe2008.ro
Campania de strângere de
fonduri organizatã de
Statul Major al Forþelor

camarazilor
Aceasta, ca sã mã refer la activitãþile
Terestre ºi Fundaþia
— Care este domeniul de activitate strict organizatorice.
„Sfântul Mare Mucenic
al fundaþiei? În plan social am organizat ºi am
Gheorghe, Purtãtorul de
— Fundaþia “Sfântul Mare Mucenic desfãºurat “Campania 2%” (aprilie –
Biruinþã”
Gheorghe, Purtãtorul de Biruinþã” are mai 2008) – pentru strângere de fonduri
–, am participat la activitãþile organizate
Interviu cu preºedintele Fundaþiei un domeniu de activitate umanitar:
cu prilejul sãrbãtoririi Zilei Eroilor,
Denumirea campaniei sociale:

„Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtãtorul de Biruinþã“, speranþa oferitã camarazilor pentru Speranþã pentru fiecare (Hope For
rezolvarea ºi atenuarea suferinþelor. Zilei Drapelului, Zilei Armatei Everybody)
general-locotenent (r.) Neculai Bãhnãreanu Domeniul de activitate a fost transpus în României ºi a Zilei Naþionale a Scop: rezolvarea (ameliorarea)
scopuri ºi obiective ºi este implementat României, am preluat cazurile de la cazurilor sociale aflate în gestionarea
Locotenent-colonel Dragoº ANGHELACHE
anghelache.dragos@forter.ro prin programe ºi proiecte. Acestea Comisia SMFT pentru Probleme Statului Major al Forþelor Terestre ºi a
Sociale ºi am organizat unele activitãþi Fundaþiei „Sfântul Mare Mucenic
rezolvã în mod coerent ºi transparent, în Gheorghe, Purtãtorul de Biruinþã”.
Fundaþia are ca obiective principale: asigurarea suportului social pentru perso- limita fondurilor existente, nevoile de ameliorare ºi, unde a fost posibil,
Partener: Statul Major al Forþelor
sociale ale camarazilor noºtri, prin rezolvarea lor. Alte proiecte pe care le-
nalul militar în activitate sau în rezervã/retragere ºi personalul civil din Ministerul am desfãºurat au fost: „Speranþã pentru
Terestre.
achiziþionarea de bunuri ºi servicii Perioada de desfãºurare:
Apãrãrii Naþionale, precum ºi pentru soþiile/ soþii/ copiii acestora care, datoritã unor sociale, cu prioritate fiind cele fiecare”, „Zâmbet de copil”, „Sfânta 17.09. -31.12.2008:
motive de naturã economicã, fizicã, psihicã sau socialã, nu au posibilitatea sã-ºi medicale. Activitatea fundaþiei este Elena”, „Eroi au fost, eroi sunt încã”, Etapa I: 17.09. – 29.09.2008
dependentã de resursele donate de marea lor majoritate fiind ºi Etapa a II-a: 30.09. – 31.12.
realizeze nevoile sociale, sã-ºi dezvolte propriile capacitãþi ºi competenþe pentru mediatizate. Þin sã subliniez cã avem în 2008
militarii activi sau în rezervã, de
integrarea socialã desfãºurarea de activitãþi menite sã contribuie la cultivarea ºi contribuþia de 2% din impozit, de evidenþã 24 de cazuri sociale (9 copii ºi Canale media: televiziune, radio,
donaþii ºi sponsorizãri. Consiliul 15 adulþi), la care se adaugã trei cazuri presã scrisã (Observatorul Militar,
dezvoltarea sentimentului de camaraderie profesionalã ºi de armã readucerea în de monitorizare a familiilor militarilor Revista Forþelor Terestre, alte ziare
Director al Fundaþiei “Sfântul Mare naþionale ºi locale militare sau civile),
conºtiinþa cetãþenilor a sentimentelor de adâncã recunoºtinþã faþã de eroii ºi martirii Mucenic Gheorghe, Purtãtorul de decedaþi în misiuni în afara teritoriului
naþional ºi 21 cazuri sociale ale Internet
neamului stimularea motivaþiei profesionale promovarea spiritului de solidari- Biruinþã” este organul de conducere ºi Activitãþi principale organizate:
administraþie al fundaþiei ºi îºi familiilor militarilor din þarã cu
mediatizarea cazurilor sociale;
tate ºi întrajutorare umanã desfãºoarã activitatea cu personal probleme sociale ºi medicale deosebite. organizarea de evenimente
încadrat pe bazã de voluntariat. Avem donaþii ºi sponsorizãri în valoare specifice (mese rotunde, convocãri,
de 79.600 lei. simpozioane, dezbateri publice, baluri
— Domnule general, sã începem cu începutul. Pentru ce a fost necesarã constituirea de caritate etc. pentru atragerea de
Fundaþiei „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”? — Ce activitãþi concrete s-au — Ce planuri aveþi pentru 2009?
donaþii de la personalul din Ministerul
Militarii Forþelor Terestre au participat în numãr foarte mare la campaniile de desfãºurat pânã în prezent? — Potrivit Planului multianual
Apãrãrii Naþionale ºi sponsorizãri de la
strângere de fonduri pentru activitãþi umanitare în sprijinul camarazilor ºi a — În prima parte a anului 2008, pentru perioada 2009-2012 ºi al firme <organizaþii> din þarã ºi din
membrilor de familie ai acestora, aflaþi în suferinþã ºi nevoie socialã, fãrã sã aibã începând cu 23 Aprilie (Ziua Forþelor bugetului fundaþiei pe 2009, avem în strãinãtate);
posibilitãþi pentru ameliorarea sau rezolvarea lor. Comisia SMFT pentru Problemele Terestre) ne-am organizat ca sã putem vedere urmãtoarele activitãþi: un transmiterea sumelor colectate
Sociale, pe baza analizelor efectuate, a propus, organizat ºi desfãºurat mai multe funcþiona în deplinã legalitate ºi cu program social cu patru proiecte, un la personalul-þintã ºi monitorizarea
campanii de strângere de fonduri pentru rezolvarea acestor cazuri. Relevantã prin eficienþã. Astfel, la data mai sus program educativ cu douã proiecte, un modului de cheltuire a acestora;
amploare ºi cazuri rezolvate a fost campania socialã “Speranþã pentru menþionatã fundaþia a fost recunoscutã program economic cu un proiect ºi un transmiterea, la sfârºitul cam-
fiecare”, care a strâns fonduri de 54.500 lei ºi a rezolvat 17 cazuri sociale. ca personalitate juridicã de cãtre program social de interes public ºi am fi paniei, a unei informãri detaliate cu
La nivelul Forþelor Terestre, cinstirea memoriei celor cãzuþi la datorie Judecãtoria sectorului 6 din Bucureºti. foarte bucuroºi ca, pe timpul derulãrii privire la activitãþile organizate,
lor, sã fie prezentã ºi o persoanã din sumele colectate ºi modul de utilizare
în teatrele de operaþii este o datorie de onoare. Menþinera legãturii cu În acelaºi an, pe 12 mai, am obþinut
redacþia „Revistei forþelor terestre”. a acestora.
familiile acestora, dar ºi cu militarii rãniþi în misiuni în afara certificatul de înscriere în Registrul Date de identificare ale fundaþiei:
teritoriului naþional ºi ajutorarea acestora cu servicii medicale ºi asociaþiilor ºi fundaþiilor (data la care se Vrem, de asemenea, sã atragem un
denumirea: Fundaþia „Sfântul
alte ajutoare se constituie într-un demers care determinã existenþa va sãrbãtori, conform legislaþiei, numãr cât mai mare de membri Mare Mucenic Gheorghe, Purtãtorul
Foto: lt.col. Dragoº ANGHELACHE

unei instituþii sociale. Nu în ultimul rând, am avut ºi exemplul înfiinþarea fundaþiei), iar în ziua aderenþi ºi, pentru aceasta, avem în de Biruinþã”;
societãþii civile, a instituþiilor militare din þarã ºi strãinãtate, dar ºi urmãtoare ni s-a atribuit ºi un certificat vedere sã gãsim, la fiecare unitate cod de înregistrare fiscalã:
necesitatea existenþei unei instituþii nonprofit, pe bazã de de înregistrare fiscalã de la Direcþia militarã din Forþele Terestre, câte un 23860519
voluntariat, care sã analizeze ºi sã rezolve coerent, onest ºi Finanþelor Publice Locale, sector 6, responsabil pentru relaþiile cu mediul cont bancar:
echitabil solicitãrile. În parteneriat cu Statul Major al Forþelor Bucureºti. Consiliul Director al asociativ. De asemenea, vrem sã RO20BRDE410SV09902144100,
Terestre s-a înfiinþat Fundaþia “Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, fundaþiei s-a constituit pe 9 iunie ºi, de obþinem statutul de organizaþie Banca Românã de Dezvoltare,
Purtãtorul de Biruinþã”, din considerente umanitare ºi la 1 Decembrie anul trecut – de Ziua publicã. Agenþia Orizont, Bucureºti

32 Revista Forþelor Terestre www.rft.forter.ro Nr.1 2009 33


Te a t r e d e o p e r a þ i i

Sumar
• Mereu în frunte 36
• MTT-ul în obiectiv 37
• „Rechinii“ pregãtesc militari irakieni 38
• Împreunã, în sprijinul populaþiei Irakiene 40
• Jurnal de misiune la Sharona 42
Teatre de operaþii Teatre de operaþii
Batalionul 341 Infanterie ANA TRAINING XI

Mereu în frunte MTT-ul în obiectiv


Când misiunea se încheie, cercetaºii se retrag cu discreþie, lãsând în urma lor Alãturi de echipa ETT (Echipa de Instrucþie ºi Însoþire), dislocatã în patru FOB-ri (Baze
reuºita. de Operaþii Înaintate), parte a Detaºamentului ANA TRAINING XI este ºi echipa MTT
(Echipa Mobila de Instrucþie), dislocatã în Camp Phoenix ºi Camp Alamo, lângã Kabul
Maior Gabriel PÃTRAªCU

R
Cãpitan Marius MIHAI
euºita oricãrei misiuni este datã, în cea mai mare detaliile de planimetrie, atitudinile ºi sentimentele localnicilor, ur-

M
mãsurã, de deþinerea informaþiei. Primitã la timp ºi de mele lãsate de trecerea unei maºini, a unui om sau animal. Ei sunt isiunea de bazã pentru instructorii români constã în contribui la menþinerea securitãþii, în diferite provincii ale
calitate, aceasta poate influenþa hotãrâtor luarea unei cei care pipãie fierbinþeala ariei de responsabilitate. Sunt primii instruirea militarilor afgani. Specialitãþile militare Afganistanului.
decizii de cãtre factorii de conducere, contribuie la îndeplinirea ei care iau contact cu pericolul, sunt primii care îºi sacrificã viaþa pen- în care sunt pregãtiþi militarii afgani sunt: Cercetaºii noºtri, spre deosebire de celelalte specialitãþi
ºi, totodatã, salveazã vieþi. Aceastã reuºitã are de fiecare datã la tru ceilalþi, dacã situaþia o va impune. A fi cercetaº înseamnã sã vezi infanterie, comunicaþii, cercetare, auto ºi medical. Astfel, cerce- amintite mai sus, ca bonus la misiunea principalã, au parte ºi de
originile sale pe militarii cercetaºi din compunerea Batalionului ºi sã nu fi vãzut, sã auzi fãrã a fi auzit, sã fii discret dar omniprezent.
taºii sunt dislocaþi la Camp Alamo iar celelalte specialitãþi la Camp „excursii” în convoaiele Coaliþiei. Experienþa anterioarã câºtigatã
341 Infanterie. Cercetaº nu ajunge toatã lumea. Mulþi doresc sã primeascã
Aflaþi de fiecare datã în avangarda subunitãþilor care executã dreptul de a purta pe mâneca vestonului semnul Rozei Vânturilor, Pheonix. Cel care coordoneazã activitatea celor douã subechipe în Afganistan, Irak, Angola ºi Bosnia a fãcut ca activitãþile
misiuni în aria de responsabilitate a batalionului, atât pe timp de zi foarte puþini îl ºi obþin. Comandantul plutonului de cercetare, este comandantul Detaºamentului ANA TRAINING XI, desfãºurate de plutonierii-adjutanþi Ilie Andrioaea, Adrian Neagu,
cât ºi pe timp de noapte, cercetaºii „Rechinilor Albi”, prin ceea ce sublocotenentul Bogdan Crintea, a ales încã de pe bãncile locotenent-colonel dr. Aurel Neagu. Florin Dehelean ºi plutonierul Cristian Burdulea sã fie apreciate
întreprind în sprijinul colegilor de misiune, le oferã un plus de Academiei Forþelor Terestre sã ajungã cercetaº. A considerat cã Fãrã a neglija contribuþia substanþialã a ofiþerilor din echipa de cãtre instructorii de alte naþionalitãþi cu care românii au venit
siguranþã. aceastã profesie i se potriveºte cel mai bine, a avut ºansa sã ajungã MTT, fie cã se numeºte maior Cristian Arpºanu sau maior Alin în contact. Ei preiau militarii afgani de la zero ºi parcurg cu ei,
Ceea ce pentru unii dintre noi, aflaþi în teatrul de operaþii din acolo unde ºi-a dorit cel mai mult. Se aflã la prima misiune ºi aici Done, ºi exemplele pot fi mai multe, pot sã afirm cã subofiþerii pe parcursul a douã luni, abc-ul instrucþiei de bazã. „Orele de
Irak, câteodatã pare banal, pentru ei înseamnã foarte mult. Din mul- a avut posibilitatea sã probeze pe viu ce a învãþat în Academie. ªi ºi maiºtrii militari au avut ºi au în continuare o contribuþie pregãtire, fie cã sunt teoretice sau practice, le împãrþim cu ofiþeri
titudinea lucrurilor minore, trecute prin filtrul minþii cercetaºului, tot aici, în teatru, a înþeles cã spiritul de echipã, coeziunea, definitorie la instruirea militarilor afgani. Nu degeaba pe ºi subofiþeri instructori afgani. Ele se desfãºoarã la clasã sau în
rezultã informaþia necesarã luãrii deciziei. Ei au învãþat sã citeascã încrederea în camarazii de lângã el, sunt elemente care definesc statul de misiune funcþiile de „instructor” sunt „dedicate” poligoane. Evaluarea este o activitate importantã care aratã
cariera unui cercetaº. Dar, mai ales, responsabilitatea pe care maiºtrilor militari ºi subofiþerilor. Astfel, la comunicaþii putem comisiei compusã din ofiþeri americani ºi afgani gradul de
o are ca lider al cercetaºilor. vorbi de maistrul militar clasa a II-a Adrian Piticaru, la infanterie seriozitate ºi profesionalism cu care instructorii români au tratat
Aceastã meserie ºi-a pus amprenta pe foarte mulþi dintre
de plutonierul Luchian Cristian, la medical de plutonierul- aceastã sarcinã. Pânã acum, calificativele au fost pozitive ºi sunt
militarii din subunitatea de cercetare. Caporalul Nicolaie
Sbângu este de treisprezece ani cercetaº. A participat la adjutant Eugenu Pânzaru iar la auto de maistrul militar convins cã pânã la sfârºitul misiunii se vor menþine pe aceeaºi
misiunile desfãºurate în Kosovo ºi în Afganistan ºi acum clasa a V-a Cosmin ªoitoman, nume care reprezintã cu cinste linie”, a detaliat plutonierul-major Tudorel Dumitraºcu, un
este în Irak. Caporalul Florin Ursu este ºi el cercetaº de ºase tricolorul. veteran al teatrelor de operaþii. „Dupã mai bine de patru luni
ani. În anul 2006 a fost în Afganistan, în luna aprilie a Instruirea militarilor afgani se face în sãli de specialitate de misiune, bilanþul parþial al activitãþii MTT este pozitiv.
aceluiaºi an, cu câteva zile înainte de „Sãrbãtoarea Paºtelui”, ºi în poligon iar nivelul la care se desfãºoarã aceastã instruire Desigur, mai sunt aproape douã luni de eforturi concertate
a fãcut parte dintr-o patrulã care a fost implicatã într-un este de la echipã (grupã) pânã la companie, pregãtirea de bazã pentru a finaliza aceastã misiune, însã semnalele sunt pozitive ºi
eveniment soldat cu avarierea unui transportor ºi rãnirea a fiind parcursã anterior la Centrul Militar de Pregãtire din ne îndreptãþesc sã credem cã vom obþine un rezultat meritoriu.
doi militari; a rãmas în continuare cercetaº. Kabul. Exerciþiile tactice ºi tragerile cu armamentul uºor ºi Acestea vin din partea partenerilor americani ºi a beneficiarului
Sergentul-major Adrian Basarim ºi caporalul Florin Costea greu de infanterie fac deliciul perioadei de instruire a militarilor eforturilor instructorilor români, mai precis Armata Naþionalã
sunt ºoferi pe Hummwv-urile cercetaºilor. Au, la rândul lor, afgani. Dupã exerciþiul de validare de la sfârºitul perioadei de Afganã” - avea sã concluzioneze locotenent-colonelul dr. Aurel
responsabilitãþi în cadrul echipajelor din care fac parte, sunt instruire, batalioanele sunt gata sã fie dislocate pentru a Neagu, comandantul Detaºamentului ANA TRAINING XI.
printre primii care pot observa un potenþial pericol. De
memoria lor vizualã depinde foarte mult deplasarea
patrulelor pe traseele stabilite, iar aici, unde indicatoarele
rutiere lipsesc cu desãvârºire, ei fac minuni prin modul cum
conduc maºinile de luptã pe drumurile irakiene.
Cei mai tineri în aceastã profesie, precum plutonierul
Ionuþ Dumitru, þin aproape de cei cu vechime în domeniu.
Meseria de cercetaº trebuie oarecum „furatã”, iar de la o
misiune la alta experienþa se acumuleazã; una a fost
pregãtirea în þarã ºi alta este realitatea aici, în teatru.
Media de vârstã a cercetaºilor este pe undeva în jurul la
douãzeci ºi ºase de ani. Mulþi dintre ei sunt tineri, dar acest
fapt nu îi opreºte ca sã fie mereu în frunte la misiunile care
se desfãºoarã. Când totul se încheie, ei se retrag cu foarte multã
discreþie, în urma lor rãmânând reuºita. Privindu-i, înþelegi
de ce cuvintele Audi, vidi, sile! îi reprezintã atât de bine.

36 Revista Forþelor Terestre www.rft.forter.ro Nr.1 2009 37


Teatre de operaþii Teatre de operaþii
Batalionul 341 Infanterie Batalionul 341 Infanterie

„Rechinii“ pregãtesc
militari irakieni
militarilor din armata irakianã ºi am deplina încredere în
profesionalismul militarilor din batalion care vor îndeplini
atribuþiile de instructori. Va fi o perioadã care ne va solicita
din plin ºi cãreia va trebui sã îi facem faþã cu
responsabilitate”.
Începând cu data de 30 octombrie, Batalionul 341 Infanterie „Rechinii Albi“ a Locotenent-colonel Thafear Habeab, comandantul
început instruirea militarilor irakieni din compunerea unui batalion al Diviziei 10 batalionului irakian care va beneficia de instruirea din partea
Irakiene, concomitent cu îndeplinirea sarcinilor anterior primite. militarilor constãnþeni, a precizat: „Colaborarea cu militarii
români va însemna foarte mult pentru noi. Avem ºansa sã
acumulãm din experienþa pe care aceºtia au obþinut-o în
teatrele de operaþii din Balcanii de Vest ºi Afganistan.
Maior Gabriel PÃTRAªCU Am convingerea cã va fi o colaborare fructuoasã, care va
întãri relaþiile de camaraderie dintre militarii irakieni

P
ºi cei români”.
regãtirea
militarilor
irakieni se va
efectua în cadrul unui modul
de instruire cu o duratã de
10 sãptãmâni, în
specialitãþile militare
infanterie ºi artilerie.
Tematica activitãþilor este
variatã ºi va cuprinde:
instrucþie tacticã, sanitarã,
genisticã, educaþie fizicã
militarã, instrucþia tragerii
cu armamentul individual
din dotare, instrucþie NBC,
cunoaºterea limbii engleze.
La finalul modulului de
instruire, militarii irakieni
vor susþine o verificare
privind nivelul de pregãtire
realizat.
Comandantul
„Rechinilor Albi”,
locotenent-colonel dr. Vasile
Vreme, a declarat cã:
„Suntem onoraþi sã
participãm la instruirea

38 Revista Forþelor Terestre www.rft.forter.ro


Teatre de operaþii Teatre de operaþii
Batalionul 341 Infanterie Batalionul 341 Infanterie

Împreunã, în sprijinul Coaliþie le acordã asistenþã ºi

populaþiei irakiene
medicamente.
În cadrul aceleiaºi acþiuni, militarii
români ºi americani au dãruit
localnicilor bunuri de strictã
necesitate. Ofiþerul cu activitatea de
Cooperare Civili – Militari, locotenent
inginer Gabriel Stoica, a scos în
Activitãþile privind acordarea de asistenþã medicalã populaþiei irakiene oferã de evidenþã obiectivul activitãþii:
fiecare datã posibilitatea echipei medicale a „Rechinilor Albi“ sã intervinã „Acþiunea cu focus medical s-a
pentru a rãspunde necesitãþilor ºi nevoilor medicale ale localnicilor din desfãºurat în zona tribului Al Ghizei.
Au fost prezenþi aproximativ o sutã de
provincia Dhi Qar. localnici. Dupã ce au beneficiat de
asistenþã medicalã, aceºtia au primit
Maior Gabriel PÃTRAªCU pachete cu alimente, apã, încãlþãminte,
medicamente, scaune cu rotile pentru

O
persoane cu handicap, iar copiii
acþiune combinatã de asistenþã medicalã ºi scumpe. Am convingerea cã aceastã activitate va avea o jucãrii. Scopul nostru a fost acela de a
acordarea de ajutoare umanitare populaþiei nomade influenþã beneficã, care va contribui la dezvoltarea încrederii demonstra localnicilor cã pot avea
din vecinãtatea bazei Tallil s-a desfãºurat în cursul populaþiei în forþele Coaliþiei, în Forþele de Securitate Irakiene încredere în noi ºi cã pot apela la
zilei de 16 noiembrie, în cooperare cu personalul medical din ºi în instituþiile guvernamentale ºi neguvernamentale ale sprijinul nostru”. misiunea care a constat în asigurarea mãsurile de siguranþã au rãmas în
compunerea Brigãzii 7 Logistice (SUA) ºi a Forþelor de statului irakian”, a declarat cãpitanul Gabriel Molnar, medicul- Responsabilitatea de a face siguranþã protecþiei, atât a locului organizat pentru vigoare pentru a descuraja eventuale
Securitate Irakiene. ºef al batalionului. perimetrului unde s-a desfãºurat acþiunea aceastã activitate, cât ºi a personalului acþiuni ostile ale elementelor
Pe parcursul a câteva ore, echipele medicale române ºi La activitate au participat numeroºi localnici care au primit medicalã a revenit plutonului comandat participant. Chiar insurgente”, a precizat ofiþerul
americane au oferit localnicilor consultaþii ºi tratamente. „A asistenþã medicalã, ceea ce a confirmat organizatorilor cã de locotenentul Lucian Cojocaru. dacã a avut un importanþa misiunii primite de
fost o acþiune care a constat în monitorizarea populaþiei aflatã activitatea s-a dovedit a fi beneficã ºi cã pe viitor va trebui sã „Subunitatea pe care o caracter plutonul sãu.
în aria de responsabilitate a Batalionului 341 Infanterie, fie reluatã. Aceasta fost foarte bine primitã de cãtre populaþia comand a umanitar,
identificarea problemelor cu care aceasta se confruntã ºi irakianã, fapt ce i-a permis liderului comunitãþii locale, ºeicul primit
rezolvarea lor. Localnicii au posibilitãþi modeste de trai ºi mari Mahmoud Al Manshad, sã constate cã a fost o activitate care a
necesitãþi din punct de vedere medical. Sunt diferite afecþiuni ajutat foarte mult pe cei suferinzi ºi cã este impresionat sã vadã
care pot fi tratate, dar care, din nefericire, pentru ei sunt foarte cum femeilor, bãrbaþilor ºi copiilor, personalul medical din

40 Revista Forþelor Terestre www.rft.forter.ro Nr.1 2009 41


Teatre de operaþii Teatre de operaþii
ANA TRAINING XI ANA TRAINING XI

Jurnal de misiune
la Sharona
Soneria telefonului mobil mã face sã tresar... întind mâna spre el ºi, printre gene,
pe ecranul luminescent observ 03.30. Încerc sã mã dezmeticesc, creierul o ia
înainte ºi în gând se leagã informaþiile: misiune de escortã... la Jacop... 15 km...
gunner... rotundã. Scrutãm prin ochelarii de camioane. În curând zona este „cãzut” primul, a urmat Bogdan ºi dupã
vedere pe timp de noapte sectorul transformatã într-un adevãrat ºantier. aceea nu mai ºtiu ordinea... eu sau Sorin.
repartizat pentru observare ºi tragere ºi Pânã seara, pentru noi, care am Sunetul alarmei de la telefon mã
Cãpitan Mihai MARIUS ne dorim sã nu folosim armamentul în fãcut escorta, timpul se scurge greu. Ne prinde treaz. Simt rãceala aerului din
misiunea aceasta. În depãrtare se aud schimbãm la mitraliere cu colegii cort ºi toate încheieturile îmi sunt
urlând coioþii, iar soarele roºu apare de americani de la compania Bravo ºi ne amorþite. Hotãrât lucru, excursiile

A
lte trei alarme se pornesc aproape instantaneu ºi în aruncãtorului de grenade, puºca mitralierã ºi sistemul electric dupã crestele munþilor. pregãtim corturile individuale pentru acestea cu cortul nu-mi mai priesc.
cinci minute ne întâlnim la spãlãtor toþi românii de al turelei, îmi pun cãºtile radio ºi raportez cã sunt gata. Sorin Partea cea uºoarã a trecut, urmeazã o înnoptat. Geniºtii improvizeazã o tabãrã Atunci când aveam douãzeci ºi ceva de
la ETT SHARONA. Programul de dimineaþã se îmi face semn cu mâna din turela celuilalt Cougar cã totul este porþiune de drum care dã bãtãi de cap de noapte, santinelele sunt instalate ºi ani era altceva. Mai rezist douã ore în
„subþiazã” faþã de zilele normale ºi în zece minute începem OK, iar Mititelu mã salutã cu farurile. ºoferilor... vreau sã spun cã este presãratã nouã nu ne mai rãmâne decât sã intrãm sacul de dormit, care-mi par o veºnicie,
sã ne îmbrãcãm. Unul câte unul, echipaþi de luptã, pãrãsim Este ora 04.30 (02.00 ora României), cerul afgan este plin de gropi formate ca urmare a detonãrii în corturi. Pânã ce soarele apune ºi ies afarã din cort. Sorin e mai rapid ºi
cãmãruþele ºi ne îndreptãm spre Cougarele noastre. Astãzi, de stele, mercurul termometrului indicã -3°, iar noi ne punem dispozitivelor explozive. Mai rãu este complet, mai zãbovim la poveºti cu deja ºi-a aprins þigara. Plimbã lumina
cãpitanul Sorin Ciobanu îºi va arãta „talentele” de gunner, la în miºcare spre poarta principalã a bazei. Aici zãbovim circa faptul cã unele dintre ele sunt „plantate” colegii americani în jurul unui foc lanternei peste corturi. Sunt acoperite
concurs cu subsemnatul, cãpitanul Bogdan Irimia va fi „bãiatul un sfert de orã pânã intercalãm între noi Fordurile Ranger, care pe poduri, ceea ce presupune rute ocoli- anemic, întreþinut cu scaieþi de deºert ºi complet cu o pojghiþã de gheaþã.
din spate”(guy in back), iar plutonierul Costin Mititelu, ca de sunt pline de militari afgani, ºi trailerele cu echipamentele de toare. Peisajul este completat de câteva ambalaje de la pachetele de hranã. Mititelu apare ºi el cu ochii umflaþi de
obicei, va fi în „spatele” volanului. geniu. Încãrcãm armamentul, asigurãm ºi pornim spre PRT autocamioane ºi containere rãsturnate pe Frigul ne face sã plecãm la corturi ºi somn ºi de frig, împreunã cu Bogdan, ºi
Misiunea pentru astãzi: escorta pentru un convoi de SHARONA. Drumul este pustiu, ne miºcãm repede ºi facem marginea drumului, incendiate de „bãieþii sã intrãm în sacii de dormit. Este nu au chef de vorbã. E prea dimineaþã.
echipamente de geniu ºi containere cu materiale. Destinaþia: link-ul cu al doilea convoi, care este format din camioane rãi” cu mult timp înainte. Peisajul se lumi- devreme pentru culcare ºi pânã mâine Soarele rãsare de dupã munþi iar noi
Jacop, undeva la 15 km de noi, unde se va construi o nouã platformã, pline de containere cu materiale, care ne aºteaptã. neazã, rãsuflãm oarecum uºuraþi, începem dimineaþã la ºase sunt cam unsprezece încercãm sã ne încãlzim cu câteva figuri
bazã de operaþii înaintatã. ªeful US ETT-lui, maiorul Murphy, Urmeazã o nouã organizare a convoiului, ceasul aratã 05.40 sã avem vizibilitate din ce în ce mai bunã. ore de „somn”. Încerc sã adorm dar nu din complexul 1 de înviorare. Ne prea
face ultimele precizãri din ordinul de ºi lungul ºir de maºini se pune în miºcare. Am ajuns. Mã uit la ceas ºi nu-mi reuºesc... încerc sã numãr în gând oile reuºim, strângem echipamentul, intrãm
marº ºi purcedem spre posturile noastre. Pe asfalt ne-am deplasat relativ uºor dar vine sã cred... 15 km în trei ore! Facem dar urletele coioþilor din deºert le în maºini , ne încolonãm ºi ne îndreptãm
Mã caþãr în turelã, verific fixarea acum intrãm pe un drum pietruit, plin de siguranþa locului cu pricina ºi militarii „împrãºtie”. Glasul lui Sorin face spre Sharona. În gând îl „aud” pe
gropi. Confortul iniþial a dispãrut, ANA de la compania de geniu se apucã prezenþa ºi se pare cã toþi vom face Mititelu „încurajându-ne” de dimineaþã
suspensiile de la Cougar, destul de de treabã. Rând pe rând, escavatoarele, planton schimbul unu. cã, pentru cei 91, respectiv 71 de euro
rigide faþã de ale Humveului, te fac sã buldozerele ºi celelalte echipamente ºi Într-un târziu, pe rând, la apel pe zi, trebuie sã ne fie ºi un pic de frig...
te balansezi în toate direcþiile pe containere sunt date jos de pe trailere ºi rãspund tot mai puþine voci. Mititelu a iarna.
terenul „off road”. Este încã întuneric
ºi convoiul se strecoarã încet, ca un
ºarpe uriaº, printre înaltele ziduri de
pãmânt ridicate chiar lângã drum,
dincolo de care se aflã locuinþele
afganilor. Uneori ai senzaþia cã te afli
între pereþii celebrei „Posada”.
Drumul continuã prin deºertul afgan
presãrat cu grãmezi de pietre, de nisip
ºi plante uscate, asemãnãtoare
ciulinilor de la noi din þarã, doar cã
sunt de talie micã ºi forma este

www.rft.forter.ro Nr.1 2009 43


Oameni sub arme Oameni sub arme
Interviu Interviu

experienþã unicã, iar echipa constituitã la siguranþa militarilor


nivel guvernamental a fost una de români ?
excepþie, atât în structurã cât ºi în — Colaborarea

O nouã provocare
competenþe, dovadã cã memorandumul a militarilor români cu
fost finalizat într-un timp relativ scurt. localnicii este foarte
Sunt onorat cã am cunoscut acei oameni importantã, în primul
ºi mãrturisesc cã, atât cât am fost rând pentru cã, dupã
împreunã, am avut posibilitatea sã învãþ cum spun ei, le asigurã
Interviu cu seniorul naþional reprezentativ al României în cadrul Coaliþiei multe lucruri specifice acestui gen de liniºtea în zonã.
activitãþi. Batalionul nostru are o
din Irak, general de brigadã Cãtãlin Tomescu zonã de responsabili-
— Domnule general, puteþi face o tate relativ extinsã, o
prognozã pentru urmãtoarea perioadã în suprafaþã de circa
Începând din anul 2007, România deþine în cadrul Forþei Multinaþionale ceea ce priveºte situaþia din Irak – ºi fac 1.400 de kilometri care îºi fac simþitã prezenþa pe teritoriul
aici referire la noile tipuri de misiuni pe pãtraþi. Sunt trei triburi ºiite importante irakian, iar noi trebuie sã ne luãm toate
din Irak o funcþie de general. Aceasta a fost ocupatã, pe rând, de cãtre generalii
care batalionul românesc le va în regiune: al-Badur, al-Husseinat ºi mãsurile pentru a nu cãdea victime
Dan Ghica-Radu, Visarion Neagoe, Gabriel Gabor, Mihai Chiriþã. Actualmente, desfãºura ? al-Ghizzye. Militarii români au facilitat acþiunilor acestora. Din punctul meu de
este încadratã de general de brigadã Cãtãlin Tomiþã Tomescu. — În esenþã, misiunile nu se vor proiecte de reconstrucþie civilã în zona vedere, misiunea se terminã ºi pot sã
schimba, acestea sunt doar adaptate acestor triburi. Tot militarii români le-au lase „garda jos” doar dupã ce vor urca în
noului context. Astfel, prioritare vor fi oferit ajutoare localnicilor, fiind desfãºu- avionul care-i va duce la Constanþa.
misiunile de instruire, sprijin ºi rate acþiuni de acest gen în ultimele ºase
Maior Toni ENE consiliere a armatei irakiene ºi cele de luni. Este normal ca acest gen de activi- — În fiecare zi, domnule general,
tip umanitar ºi reconstrucþie, acþiuni prin tãþi, prin care populaþia civilã devine be- intraþi în contact cu militarii Coaliþiei,
care Coaliþia finanþeazã proiecte de neficiara unor utilitãþi destinate îmbunã- care este percepþia lor asupra militarilor

D
upã o carierã în care a parcurs „step by step“ ie- — Domnule general de brigadã, ce reprezintã pentru dezvoltare localã, de la lucrãri de tãþirii condiþiilor lor de viaþã, sã conducã români ?
rarhia militarã pânã la nivel brigadã, generalul de dumneavoastrã aceastã nouã misiune? infrastructurã, la ajutoare date pentru la diminuarea ºi eliminarea reacþiilor ostile. De la începutul acestei misiuni,
brigadã Cãtãlin Tomescu, comandantul Brigãzii — Reprezintã, în primul rând, o încununare a muncii de începerea micilor afaceri. Cele douã Localnicii din zona de operaþiune a România a fost ºi a rãmas un partener de
282 Infanterie „Unirea Principatelor“, a fost numit, începând cu pânã acum. Provocarea de a lucra la un asemenea nivel alãturi echipe medicale vor continua sã lucreze românilor nu ne privesc cu rãutate, sunt nãdejde în cadrul Coaliþiei din Irak,
10 decembrie 2008, seniorul naþional reprezentativ al României de reprezentanþii forþei multinaþionale am acceptat-o fãrã a sta împreunã cu militarii americani în clinici destul de prietenoºi, iar faptul cã situaþie evidenþiatã în nenumãrate
în cadrul Coaliþiei din Irak. pe gânduri. Înainte de a veni în aceastã misiune, aveam o medicale speciale, asigurând asistenþã patrulãm în zona de responsabilitate le rânduri de aliaþii americani. Generalul
Timp de ºase luni, gene- anumitã percepþie asupra fenomenului militar din teatrul de medicalã pentru cei cu probleme. Sper asigurã un climat de securitate. Am David Petreus, ºeful Comandamentului
ralul român, însoþit operaþii irakian, dar aici am constatat cã sunt elemente pe care ca ºi activitatea ofiþerilor de stat major, trecut ºi noi prin vremuri grele ºi cred cã Central American pentru Irak ºi
de doi ofiþeri de stat nu le poþi anticipa pânã nu eºti pus în faþa realitãþii. Trebuie sã deºi nu este atât de uºor de remarcat ºtim sã înþelegem nevoia de liniºte ºi Afganistan, care a participat la sfârºitul
major, va desfãºura subliniez ºi faptul cã am fost ºi sunt beneficiarul unei comparativ cu activitãþile bilaterale siguranþã a unei comunitãþi, devastate de anului la o întâlnire informalã cu milita-
misiunea în cadrul conjuncturi deosebite, perioada în care îmi desfãºor activitatea directe, sã nu treacã neobservatã. un rãzboi ºi care încearcã acum sã facã rii din baza Tallil, a spus: „nu vreau sã
statului major, ocu- fiind marcatã de evenimente unice în acest teatru. Cu Apreciez cã militarii noºtri vor face faþã primii paºi spre recâºtigarea propriei fiu retoric, dar sunt foarte mândru de
pând funcþia de loc- certitudine, misiunea în Irak va constitui un moment de cu succes cerinþelor actuale. Sã nu uitãm identitãþi, spre obþinerea unui climat de contribuþia militarilor români la instau-
þiitor pentru Coaliþie referinþã în cariera mea ºi experienþa dobânditã aici va cã ºi noi am parcurs un program de siguranþã ºi bunãstare, la care resursele rarea unui climat de securitate ºi stabili-
al directorului pentru influenþa semnificativ modul de abordare a fenomenului militar parteneriat cu NATO înainte de a deveni umane ºi materiale le dã tot dreptul. tate în aria de operaþii”, iar eu cred cã
strategii, pla- în viitor. membrii acestei organizaþii ºi avem la Atitudinea prieteneascã a militarilor aceste cuvinte spun totul. Invitarea þãrii
nuri ºi eva- nivelul tuturor structurilor o vastã noºtri contribuie la instaurarea unui noastre de cãtre statul irakian, pentru a
luãri. — Aþi fost la Bagdad când s-au desfãºurat negocierile experienþã de lucru în cadru climat paºnic, dar ei trebuie sã rãmânã desfãºura misiuni în cadrul Coaliþiei
pentru a se stabili statutul trupelor româneºti dupã 31 multinaþional. Aceastã experienþã ne va fermi ºi vigilenþi în executarea oricãrui restrânse, dovedeºte cã profesionalismul
decembrie 2008. În ce au constat aceste negocieri ? ajuta sã ne îndeplinim în condiþii optime gen de misiuni. Procedurile specifice ºi modul de lucru al militarilor români a
— Probabil cã, la momentul apariþiei acestui articol, acestea misiunile comune cu tânãra armatã pentru protecþia forþei trebuie respectate plãcut ºi noilor conducãtori de la Bagdad.
vor fi finalizate. Negocierile s-au derulat în scopul asigurãrii irakianã. ºi avute în vedere, inclusiv atunci când Personal, în întâlnirile cu liderii militari
bazei juridice în relaþia bilateralã româno-irakianã, în ceea ce participi la distribuirea ajutoarelor irakieni am primit mulþumiri din partea
priveºte continuarea prezenþei trupelor româneºti pe teritoriul — Cât de importante sunt misiunile umanitare. Viaþa oamenilor noºtri este acestora pentru modul exemplar în care
acestei þãri ºi a definirii misiunilor pe care forþele noastre umanitare ºi cum influenþeazã acestea mult prea importantã pentru a fi pierdutã militarii noºtri îºi duc la îndeplinire
urmeazã sã le îndeplineascã. Aº vrea sã subliniez cã a fost o siguranþa din zona de operaþii ºi din neglijenþã. Sunt încã elemente ostile misiunile specifice.

44 Revista Forþelor Terestre www.rft.forter.ro Nr.1 2009 45


Oameni sub arme Oameni sub arme
Academia Forþelor Terestre Academia Forþelor Terestre

Dimineþile unui organizatori, cu tot felul de obstacole. De atunci am

alergãtor
mai participat la încã vreo zece competiþii naþionale.
Apoi, am participat ºi la probe mai lungi de 50 km,
60 km sau 100 km, care s-au desfãºurat la
Miercurea-Ciuc ºi la Reºiþa, iar anul trecut am
câºtigat la Mediaº proba de mountain bike de 40 km.
Cu aproape trei decenii în urmã, venea în Sântãmãria Orlea - o comunã aflatã la o În total, cred cã sunt vreo zece competiþii la care am
jumãtate de kilometru de Haþeg - un profesor de la Drãgãºani, domnul Stãnculeasa, participat. La Sibiu am avut ghinion cã mi s-a rupt
hotãrât sã detroneze, cel puþin în domeniul atletismului, „hegemonia“ ºcolii lanþul ºi mi-a trebuit o jumãtate de orã ca sã-l repar.
sportive de la Deva. Pe urmã i-am prins pe concurenþi ºi am ocupat
locul al doilea“.
Dincolo de pasiune, atletismul înseamnã foarte
Locotenent-colonel Dragoº ANGHELACHE
anghelache.dragos@forter.ro
mult antrenament ºi o viaþã sãnãtoasã, fumatul este
exclus iar din hranã lipsesc mâncãrurile grase sau

Si
atunci a cãutat mai mulþi copii pe care sã-i învãþat mai mult singur de la unul ºi de la altul. prãjelile. De asemenea, ºi efortul financiar este
îndrume în tainele acestei discipline Mã uitam cum înoatã ºi am încercat sã fac ºi eu destul de consistent dacã avem în vedere cã
, sportive. Aºa au ajuns fraþii ªaroºi sã facã ca ei“. echipamentul ºi energizantele trebuie sã ºi le cumpere
sport de performanþã. Aºa au ajuns sã Cu mountain bike cocheteazã de trei ani, când a singur. Poate la prima vedere, un tricou, un ºort ºi
concureze împreunã la diferite concursuri ºi, dupã participat la un concurs organizat în parcul „Sub Arini“ o pereche de teniºi nu ar costa foarte mult. Însã,
cum îºi aminteºte mezinul, Francisc Saroºi, „mai mult, din Sibiu. „Nu era pentru competiþie, este necesar un echipament
chiar am fost toþi trei pe podium! Când eram la Institutul o bicicletã prea special, care se poate ridica la mai multe sute de
Militar «Nicolae Bãlcescu», fratele cel mare era la performantã euro. Apoi sunt antrenamentele: zilnic, cel puþin
Braºov, la radiolocaþie, iar mijlociul la antiaerianã. dar, 15-20 km de alergare, spre Rãºinari când este vreme
Chiar avem o pozã cu toþi trei pe podium. Eu pe totuºi, am frumoasã iar atunci se întâlnesc mai mulþi pasionaþi
locul I, cel mijlociu pe locul al II-lea iar cel mare câºtigat de alergare sau singur, prin parc, atunci
pe al III-lea“. locul I. când plouã.
Plutonierul-major Francisc ªaroºi a rãmas la A fost un Din lista recentã a competiþiilor fac parte
Academia Forþelor Terestre, însã pasiunea pentru atletism traseu Crosul Unirii de la Alba Iulia, unde s-a clasat pe
se menþine încã vie. Mai mult, s-ar spune cã a devenit special locul I, precedat de încã o prezenþã pe prima treaptã
deja un mod de viaþã. Cu timpul, aria probelor s-a mãrit, amenajat de a podiumului, în noiembrie, cu echipa Clubului
însã nu se îndepãrteazã foarte mult de familia Steaua, la Campionatele Naþionale de Cros de la
atletismului. Aºadar, poate fi întâlnit la concursurile de Craiova. La competiþia armatei americane, Army ten
orientare, mountain bike, triatlon sau duatlon. Acestea miles, a sosit pe locul al 4-lea, cu echipa României,
din urmã sunt probe complexe unde, pe lângã alergare ºi pe acelaºi loc la categoria sa de vârstã. A mai
(10 sau 15 kilometri), sunt ºi probe de înot (la triatlon) participat la crosul Petrom, unde s-a clasat al treilea,
ºi de ciclism (40 kilometri). „La triatlon a fost mai greu ºi la concursul de mountain bike de la Sibiu,
cu înotul la început – povesteºte plutonierul-major desfãºurat în august, când s-a clasat al doilea.
Francisc ªaroºi – pentru cã n-am avut pe nimeni sã mã Însã competiþia sa de suflet rãmâne cea din þara
înveþe înotul de performanþã. Nu aveam tehnicã ºi am cantoanelor. „Vreau sã spun cã recordul meu de

46 Revista Forþelor Terestre Nr.1 2009 47


Oameni sub arme Oameni sub arme
Academia Forþelor Terestre Batalionul 341 Infanterie

Când tac armele,


vorbesc muzele
100 km din Elveþia, din 1998, este ºi Câmpia Turzii, în 1998, când am îndreptatã asupra tânãrului Francisc,
acum în picioare. Am participat la o fãcut ºi recordul traseului: fiul sãu în vârstã de 11 ani. Acum
cursã anualã tradiþionalã care are loc 7 ore 29 min. 42 sec.“ este la vârsta când pe primul loc
în luna iunie. La competiþie participã, Probabil cã, având un asemenea este ºcoala, iar sportul rãmâne doar
alãturi de militari, ºi civili ºi amatori. palmares, plutonierul- major ªaroºi o activitate pentru timpul liber.
Este o cursã în teren variat, în patrule este unul dintre componenþii de bazã „A fãcut înot, baschet, a cochetat Intervalul dintre douã misiuni este ca o lume într-altã lume. Fiecare cautã sã
formate din doi militari ºi tot timpul ai lotului sportiv al Academiei ºi cu mountain bike-ul ºi se scape de încordare, muºchii ºi mintea se destind iar la suprafaþã apar pasiunile.
trebuie sã fie împreunã pe traseu. Forþelor Terestre pentru concursurile descurcã. Însã m-ar bucura În acele momente, camarazii noºtri, absorbiþi de propriile gesturi, par sã uite
Dacã unul abandoneazã, celãlalt intrã aplicativ-militare ºi, cu siguranþã, mai mult sã-ºi menþinã rezultatele distanþa ce-i desparte de casã.
în clasament la individual; patrula meritele sale sportive sunt bune la ºcoalã. Este vârsta la care
este descalificatã. Aceastã cursã am recunoscute ºi în interiorul instituþiei, învãþãtura trebuie sã fie pe
alergat-o de zece ori ºi cea mai bunã cel puþin moral, dacã material nu primul plan; sportul va veni, Maior Gabriel PÃTRAªCU
performanþã am realizat-o cu fratele s-a putut nici anul acesta. cu timpul,

A
meu, Iosif, de la Baza 91 Aerianã Deocamdatã atenþia sa este de la sine“. „
tunci când o misiune se încheie ºi fiecare dintre lucrat în timpul lui liber, zi sau noapte. Iar când terminã de
noi îºi curãþã arma ºi o depune în siguranþã la pictat, pe faþa sa nu se citeºte oboseala, ci satisfacþia unei
îndemânã, având alãturi vesta ºi casca pregãtite reuºite depline.
dacã situaþia impune, se creeazã o stare de repaus
în care apare o clipã de liniºte.

Pictorul
Nu are studii de specialitate în domeniu, dar
picteazã condus de instinct ºi pasiune. Acasã îºi
ajutã copiii la desen, fapt ce i-a atras critica
profesorilor de la ºcoala unde odraslele învaþã
carte. La ºedinþele cu pãrinþii, soþia este nevoitã
sã spunã cã va lua mãsuri împotriva lui, dar când
vede ce iese din mâna soþului zâmbeºte ºi se
resemneazã.
Cu toþii l-am privit cum, dupã încheierea unei
misiuni, îºi ia cutia cu pensule ºi borcanele în
care are vopselele ºi se apucã de pictat. Totul este
fãcut cu pasiune ºi migalã, iar ceea ce iese din
mâna lui este contemplat de cãtre toþi cei care
viziteazã campul românesc.
Caporalul Nicolae Zaharia este un pasionat al
jocului de culori, pensula prinde viaþã în mâna
lui. Amprenta activitãþii extraprofesionale este
mai mult decât vizibilã pe diferite blocuri de
beton unde au fost pictate emblemele
batalioanelor care au participat la Operaþiunea
„Iraqi Freedom”. Cea care îl ºi reprezintã este a
batalionului constãnþean, la care caporalul a

Nr.1 z 2009 49
Oameni sub arme Oameni sub arme
Batalionul 341 Infanterie Batalionul 341 Infanterie

Dupã misiune, când colegii lui se


pentru motociclete l-a determinat pe
odihnesc, el lucreazã în liniºte, detaºat
caporalul Mihail Nica sã construiascã,
total de tot ce se petrece în jurul lui,
din deºeuri metalice, douã motociclete
nici nu ºtie când timpul trece. Uneori
în miniaturã.
l-au prins orele târzii în noapte, dar tot
efortul a meritat. Totul a pornit de la o provocare.
Corãbiile care au fost deja construite A vãzut la un târg organizat de cãtre
sunt ancorate într-un mini port amenajat localnici câteva exponate care l-au
în dormitor ºi nu aºteaptã decât ordinul
dezamãgit. A trecut imediat la muncã;
de a ridica ancora ºi vântul prielnic
din ºuruburi, bucãþi de lanþuri, piuliþe
care sã le sufle în pânze.
ºi rulmenþi a realizat un Harley
Cabanierul Davidson ºi o Jawa. Ambele sunt
A dorit sã aibã ceva frumos fãcut montate pe câte un postament ºi
de mâinile lui ºi care sã îi aducã expuse strategic în dormitor;
aminte de pãdurile din apropierea
înainte de stingere mai aruncã o
localitãþi unde pãrinþii lui au casa.
privire cãtre ele. Adoarme visând
Dorul l-a determinat sã construiascã o
cabanã de munte, pe care a postat-o cum i-ar sta la coarnele uneia dintre
pe dulapul personal. cele douã, ambalând la maximum
motorul ºi pornind la drum
Corãbierul în vitezã.
Pentru caporalul Traian Tudorancea
Acum are în proiect ca, pânã la
pasiunea de a construi corãbii se Fruntaºul Florin Popa a Satului, pe uliþele cãruia ai dori sã încheierea misiunii, sã construiascã
regãseºte ºi în faptul cã este confecþionat în miniaturã o frumuseþe te plimbi în liniºte, detaºat de tot ce se
constãnþean, iar viaþa sa în apropierea o motocicletã Zundapp, însã se
de cabanã, împrejmuitã cu gard ºi cu o petrece în jurul tãu. Singura grijã a
mãrii poate fi o explicaþie. confruntã cu lipsa pieselor din ce ar
fântânã lângã care se aflã tras un car. fruntaºului, acum, este aceea de a
Materialele necesare construirii Ideea de a construi i-a venit în aduce acasã opera de artã, ca sã le putea sã o confecþioneze ºi, mai ales,
velierelor poate trezi zâmbete. Totul momentul când un coleg de la prezinte pãrinþilor cum o sã arate nu dispune de timpul necesar. Sarcinile
este fãcut din „reciclabile” de genul Batalionul 151 Infanterie i-a lãsat cabana la care viseazã de curente nu îi prea permit sã îºi
scobitorilor, beþelor de la frigãrui, un pachet cu beþiºoare. A muncit la ea atâta timp. satisfacã visul, dar aºa cum le-a
cutiilor de sucuri ºi poliesterului de la de fiecare datã când a avut o clipã construit pe cele douã o va construi ºi
pachetele cu alimente. Lor li se mai liberã, chiar dacã ochii îi erau obosiþi La drum pe douã roþi pe a treia: noaptea. Va dormi mai
adaugã ºi instrumentarul necesar de la soarele ºi praful irakian din La 17 ani se urca pentru prima oarã puþin, dar la momentul repatrierii, în
confecþionãrii bastimentelor, unde misiunile zilnice. în ºaua unei motociclete. De la acel
ferestrãul necesar tãierii este la origini raniþã se vor afla toate cele trei
Privind-o, ajungi sã crezi cã te moment a declarat dragoste eternã
o unghierã, iar pompa pentru lipit afli pentru câteva clipe în Muzeul motociclete. „
motoarelor pe douã roþi. Pasiunea
constã dintr-o seringã achiziþionatã de
la infirmerie.

50 Revista Forþelor Terestre Nr.1 z 2009 51


Oameni sub arme Oameni sub arme
Brigada 282 Mecanizatã Brigada 282 Mecanizatã

De cealaltã parte pe care l-am practicat era în serviciul — Pentru mine armata a rãmas cu o relaþie între unitatea militarã din care

a microfonului
omului, în serviciul cetãþeanului, aceleaºi valori ºi cu aceleaºi principii. fac parte ºi cetãþenii comunitãþii locale.
respecta neutralitatea, respecta valoarea Practic, nu s-a schimbat foarte mult Mi-aº dori, de asemenea, sã pot participa
cuvântului, libertatea fiecãrui cetãþean. concepþia de a fi militar faþã de ceea ce la o misiune într-un teatru extern.
ªi atunci când ºtii cã ceea ce prezinþi tu ºtiam deja. Vreau sã cunosc care este mediul de
foloseºte sau prezintã un adevãr, este un acolo; nu numai cel militar ºi nu
bun câºtigat pentru sufletul fiecãruia ºi — Cum vedeþi cariera neapãrat numai conflictele ci, pur ºi
Imediat dupã terminarea liceului, sergentul-major Alina Raicu ºi-a început cariera pentru ceea ce rãmâne în urma ta. dumneavoastrã în urmãtorii cinci ani? simplu, contactul cu oamenii. Încã mai
de jurnalist pentru cã, aºa cum declara, îi place sã stea între oameni, sã le — Sper sã pot îndeplini ceea ce am aceastã dorinþã de a lucra cât mai
cunoascã bucuriile ºi problemele. Totuºi, de câþiva ani, doamna Raicu a schimbat — Aveþi un articol la care þineþi mi-am propus, sper sã rãmân în mult cu oamenii ºi de a cunoaºte cât
foarte mult ºi de care vã amintiþi ºi continuare cu aceste atribuþii, de a media mai multe medii. „
hainele civile cu þinuta mozaic ºi a trecut de cealaltã parte a reportofonului; chiar acum cu plãcere?
dacã este subofiþer CIMIC, se descurcã destul de bine ºi la compartimentul de — Nu un articol. O perioadã bunã de
relaþii publice. timp am þinut o paginã ce reflecta viaþa
ºcolilor din judeþul Vrancea, se numea
Locotenent-colonel Dragoº ANGHELACHE „Glasul mileniului trei“. Atât timp cât
anghelache.dragos@forter.ro
am fost jurnalist a funcþionat ºi acea
paginã – din pãcate nu a mai fost

La
convocarea ofiþerilor de relaþii publice care fiica lor a fost grav rãnitã), nu te poþi abþine sã nu întorci continuatã – ºi îmi fãcea o deosebitã
s-a desfãºurat la Târgoviºte, discuþiile admirativ privirea spre locul de unde a zburat propoziþia. plãcere sã lucrez cu elevii, mai ales cu
dintre aceºtia ºi ziariºtii invitaþi s-au purtat Surpriza a fost ºi mai mare atunci când am aflat cã sergentul- cei din liceu. Au foarte multe de spus ºi,
într-un mod profesional, dar fãrã menajamente. Dar când auzi major Alina Raicu, subofiþer CIMIC în Brigada 282 din pãcate, nu mai sunt iscodiþi.
din salã cã cineva-i Mecanizatã „Unirea Principatelor“, a fost ziarist. Doamna Inteligenþa lor rãmâne undeva, pierdutã
spune Oanei Dobre de la Raicu a acceptat sã rãspundã la câteva întrebãri ºi sã ne spunã în atâtea aspecte care sunt prezentate
„Evenimentul zilei“ cã de ce a vrut sã treacã de cealaltã parte a microfonului ºi de ce într-un mod negativ. Sunt atraºi de alte
nu ºi-a fãcut temele în s-a hotãrât sã îmbrace uniforma militarã. valori ºi nu de cãtre cele legate de
legãturã cu articolul învãþãturã ºi educaþie.
scris de orfana soþilor — Ce v-a determinat sã alegeþi cariera militarã?
Bãlan (locotenent- — Pãrinþii mei ne-au educat într-un astfel de spirit – sã-i — Acum lucraþi în domeniul
colonelul ªtefan Bãlan spunem, pentru vremurile de astãzi, demodat – al protejãrii relaþiilor publice. Cum este sã fii de
ºi soþia sa au decedat unor valori, cum ar fi valorile naþionale, respectarea tradiþiei, partea cealaltã a microfonului?
într-un accident de respectarea eroilor. Tatãl meu a fost ofiþer, mama mea este — Este un pic dificil, mai ales cã
autoturism pe 28 iulie învãþãtoare. Educaþia de acasã ºi-a spus cuvântul ºi am urmat lucrez cu foºtii mei colegi. Ca sã le pot
la revenirea ofiþerului cursul carierei militare. prezenta un anumit aspect întotdeauna
în þarã din cad în capcana de a-mi pune eu mai
teatrul de — Înainte sã urmaþi cariera militarã aþi fost jurnalist. multe întrebãri decât mi-ar putea pune
operaþii iar Cum aþi ales profesia aceasta? ei. Totodatã, trebuie sã protejez anumite
— Jurnalismul a fost o curiozitate de-a mea din aspecte, pentru cã instituþia militarã este
timpul liceului, am condus revista liceului ºi, o instituþie care trebuie protejatã în
într-adevãr, mi-a plãcut lucrul cu oamenii, sã continuu pentru cã reprezintã siguranþa
descopãr noul, sã culeg date, sã le prezint noastrã, a tuturor. Atunci ºtiu la ce sã mã
oamenilor; practic, sã fiu în folosul aceluia pe aºtept de la ei, iar ei ºtiu la ce sã se
mâinile cãruia ajunge publicaþia respectivã. Dupã aºtepte de la mine. Practic, rãmâne
absolvire am urmat cariera de jurnalist. aceeaºi concurenþã, deºi eu sunt în þinuta
mozaic iar ei sunt cei cu reportofoanele
— Cum v-a plãcut meseria de jurnalist? în mânã.
— Mi-a plãcut foarte mult, atâta timp cât
jurnalismul, în acea perioadã, se fãcea — ªi pentru cã am ajuns la þinuta
respectându-se... iarãºi vorbim despre valori ºi mozaic: cum se vede armata acum, când
despre niºte norme care s-au pierdut. Jurnalismul sunteþi îmbrãcatã în uniformã?

www.rft.forter.ro Nr.1 z 2009


Oameni sub arme Oameni sub arme
Radio Timiºoara Radio Timiºoara

Militari noºtri care acum sunt acolo. Gândul


nostru va rãmâne permanent cu ei. Chiar
dori sã ºtie modul în care colegii noºtri
au sãrbãtorit ºi care a fost dinamica gru-
la fel ca la noi acasã. Foarte mulþi colegi
de-ai noºtri au fost implicaþi într-un grup

departe de casã
dacã, prin sufletele noastre a trecut ºi un pului vis-a-vis de specificul acestor sãr- de colindãtori, impresionându-i pe
sentiment de tristeþe, care nu concordã cu bãtori. militarii strãini cu colindele noastre
bucuria Crãciunului, am încercat sã ne Cadoul a fost în primul rând pentru ei tradiþionale.
simþim bine. bucuria, apropierea reîntoarcerii acasã. Bineînþeles cã românului nu poate
În acest moment dorim sã fim alãturi În acele momente am încercat sã fim sã-i lipseascã de pe masã bucatele
de cei din teatrele de operaþii, sã-i spriji- prieteni unii cu ceilalþi, sã uitãm de grade tradiþionale româneºti. În acest sens s-au
Militarul român în teatrul de operaþii sãrbãtoreºte româneºte într-un spirit creºtin nim cu gândurile noastre bune, cu senti- ºi de funcþii, sã ne creãm un habitat al organizat pe grupuri mici, fiecare
apoi se retrage într-un colþ, pune mâna la piept, unde are fotografia soþiei ºi a mentele frumoase ºi sã le readucem amin- nostru. Toþi militarii s-au implicat în contribuind la o bunã atmosferã de
copilului, ºi se pregãteºte pentru misiunea urmãtoare. te cã, dupã puþin timp, se vor reîntoarce aranjarea spaþiilor locative de acolo, sãrbãtoare. În plus, este important ca,
în sânul familiei. în crearea unui mediu cât mai familiar în aceste momente, sã ne amintim cã
Crãciunul este o sãrbãtoare a senti- prin contribuþiile – indiferent cã au fost trebuie sã-i iertãm pe ceilalþi, sã ne gãsim
Ciprian ANGHELUÞÃ
mentului. Nu poþi ca de Ziua Naºterii gastronomice, literare, muzicale sau timpul ºi puterea de a face bine celor din
Emisiunea militarã „Uniþi sub tricolor“, Radio Timiºoara
Domnului sã nu simþi, sã nu te gândeºti la colinde – am încercat sã ne facem o viaþã jur, de a lãsa la o parte sentimentele
cei dragi, sã nu faci cadouri, urãri. asemãnãtoare celei tradiþionale din negative ºi de a nu-i uita nici pe cei care

S
ãrbãtorile de Iarnã au o re- fost înlocuitã cu marea Cel mai important a fost Doamnã psiholog, ascultãtorii noºtri ar România, sã simþim spiritul Crãciunului nu mai sunt printre noi. „
zonanþã specialã în sufletul familie a Armatei ºi spiritul Crãciunului, care
nostru. În aceste momente consider cã, prin tot ceea s-a cuibãrit în sufletele
ne încearcã sentimente de bucurie, de ce am fãcut acolo, noastre. Acum, pentru
compasiune, de liniºte sufleteascã. militarii au avut senti- cã suntem departe de
Faptul cã fiecare dintre noi este în sânul mentul de apartenenþã la teatrul de operaþii,
familiei ne face sã ne simþim împliniþi aceastã familie. În primul n-o sã-i uitãm
sufleteºte. Colegii noºtri din teatrele de rând, cu sprijinul lor ºi cu niciodatã pe
operaþii îºi petrec sãrbãtorile în familia al celor de acasã, al colegii
numitã Armatã. E bine. Dar, pentru familiilor lor, am
câteva momente, sufletul lor este la încercat sã supli-
familia din þarã: la copil, la soþie, la nim aceastã
mamã, la tatã. Ei trãiesc, în aceste mare absenþã a
momente, un sentiment amplificat de dor. familiei de
Sunt convins cã doamna psiholog bazã.
Daniela Cotarcã
poate sã ne spunã mai
multe despre trãirile
colegilor noºtri. Trãiri
care au loc în sufletul
lor în aceste momente.
Crãciunul este
sãrbãtoarea sentimen-
telor frumoase,
sãrbãtoarea familiei,
bucuria naºterii
Domnului. Pentru noi,
anul trecut, familia a

54 Revista Forþelor Terestre www.rft.forter.ro Nr.1 z 2009 55


Alma Mater

Sumar

• Crinþu, piatra de încercare a studenþilor 58


• Examen de absolvire în poligonul Smârdan 62
• Drumul spre o ºcoalã europeanã 64
• În elita mondialã a trupelor montane 66

Foto: plt. adj. Dan BOBAN


Alma Mater Alma Mater
Academia Forþelor Terestre Academia Forþelor Terestre

Crinþu, piatra Cindrelului, au urcat dealul cu Geco ºi cu Pionier, arma cu aer

Foto: lt.col. Dragoº ANGHELACHE


de încercare a
Cãrãmidãriei, pentru a ajunge în Daia, comprimat, dar nu se comparã cu
de acolo au ajuns la porþile Academiei pistolul-mitralierã.” Apoi, treptat, a
ºi, mai departe, s-au strecurat în viitor, început sã deprindã meseria armelor:
unde fiecare-ºi au urmat tragerile cu puºca-mitralierã

studenþilor
proiecteazã cariera. ºi cu mitraliera, cu pistoletul ºi AG-7.
„La început, în Singura pãrere de rãu pe care o are
clasa a IX-a, am venit este cã n-a fost admisã la aruncarea
la Colegiul Militar grenadei de mânã, fiindcã nu are forþa
Dupã o perioadã de pregãtire în Daia, pe care studenþii militari din anul întâi au par- Liceal «Mihai necesarã sã o arunce la peste 25 m.
curs-o înainte de începerea anului universitar, a urmat tabãra de instrucþie la munte. Viteazul» mai mult „Drumul pânã la Crinþu a fost obo-
din ambiþie, pentru cã sitor, dar am ajuns destul de repede.
Pentru cei care au trecut prin „Nicolae Bãlcescu”, Crinþu a rãmas piatra de încercare
toþi colegii mei de Am mai fost pe munte acasã, cu tata,
a rezistenþei fizice. Ioana Andreea Filimon
generalã îmi spuneau pentru cã-i plãcea foarte mult sã mã ia
Locotenent-colonel Dragoº ANGHELACHE Drumul pânã la Crinþu a fost obositor, cã n-o sã reuºesc sã la plimbare. Dar nu pe distanþã aºa de
anghelache.dragos@forter.ro dar am ajuns destul de repede. intru. Am un prieten mare. Astãzi a fost frumos, chiar dacã

C
hiar dacã nu este un drum foarte lung (numai distanþã mai mare. Mereu mai era o orã de mers”. Ei mai mare decât mine a plouat. Am mers pânã la Cabana
specificã muntelui care, dupã orele de ºi mi-a povestit cum Fântânele, pe drum de creastã de
16 kilometri), pentru cine-l parcurge prima datã întrebau mereu câþi kilometri mai sunt dar li se rãspundea instrucþie seamãnã cu cea „de caba-
pare cã nu se mai terminã. Când gleznele încep cã, în munte, distanþele se mãsoarã în ore. „Iar primul drum este în liceu ºi m-a atras, fiindcã mi aproape douã ore. Este foarte frumos
nã”, mâncarea fãcutã la focul de lem- s-a pãrut ceva mai neobiºnuit.” Stu- peisajul.”
sã se înmoaie iar voinþa pare sã cedeze ºi întrebarea „Cât este cel mai greu, pentru cã nu cunoºti traseul ºi distanþele ne (cea mai bunã mâncare cazonã pe
mai este?” revine obsesiv, intervin instructorii ºi coman- par întotdeauna mai mari, plus cã nu ºtii cum sã-þi dozezi denta Ioana Andreea Filimon infirmã „Eu vin dintr-un orãºel micuþ, din
care am mâncat-o vreodatã), aerul tare regula potrivit cãreia ardelenii sunt Darabani, judeþul Botoºani, de-acolo
danþii de plutoane, iar Crinþu este mereu „dupã prima efortul. Dar aici intervine priceperea celui care conduce care te face sã dormi fãrã vise, toate
curbã” sau, aºa cum spunea unul dintre instructori, marºul...” mai puþin vorbãreþi din fire, deoarece
acestea ºterg din memorie oboseala ea este cea care a spart gheaþa
„...atunci când mã întrebau cât mai avem, eu le spuneam o Ajunºi în tabãrã, lucrurile se schimbã. Atmosfera primilor ºaisprezece kilometri merºi discuþiei.
pe jos. La capitolul „anduranþã” nu se
La începutul lui februarie am urcat dã bãtutã ºi merge pe principiul
în Crinþu în încercarea de a-i vedea pe ardelenesc: „dacã-i musai, atunci
studenþi în „focul acþiunii”. Din pãcate trebe!”. Ca atare „Purgatoriul”
pentru boboci, vremea nu a þinut cu ei din Daia l-a trecut cu bine spu-
pentru cã ploaia a topit zãpada imediat nând chiar cã „...mã aºteptam sã

Foto: lt.col. Dragoº ANGHELACHE


ce au suit în munte. ªi dacã n-au putut fie mai dificil. Fetele din anii mai
sã facã instrucþia pe schiuri – la care mari ne povesteau cã vor fi peri-
visau atât de mult – marºurile pe jos oade în care va fi
fãcute în munþii Cindrelului au reuºit foarte greu, cã n-o
sã îmbine utilul instrucþiei cu plãcutul sã mai putem, dar
priveliºtilor de pe Guga, din Valea n-am avut proble-
Foto: plt. adj. Cristian SURUGIU

Dobrei sau de la Fântânele. Dupã o me deosebite”.


astfel de activitate, patru studenþi ai Teama a încer-
Academiei Forþelor Terestre au fost de cat-o atunci când
ARHIVA RFT

acord sã împãrtãºeascã „Revistei a tras pentru Ioana Giubeicã


forþelor terestre” câteva din impresiile prima datã cu Am improvizat o pârtie, am cãrãt zãpa-
lor. pistolul-mitralierã: da cu foaia de cort, ca sã ne dãm cu
Discuþiile au coborât pantele „În liceu am tras schiurile.

58 Revista Forþelor Terestre www.rft.forter.ro Nr.1 z 2009 59


Alma Mater Alma Mater
Academia Forþelor Terestre Academia Forþelor Terestre

de unde se atârnã harta-n cui” – ca pãrinþi.” spartachiadelor, toate cele trei colegii Cu siguranþã cã, pe tema taberei dat printre ultimele serii, pentru cã
continuã cu umor Ioana Giubeicã, Pentru Ioana experienþa din Daia militare. Am concurat la lungime ºi la militare de la Crinþu circulã multe am fost la limitã cu dosarul. ªi, de
absolventã a Colegiului Militar Liceal are un parfum diferit, pe care ni-l îm- ºtafetã 4×400 m. Nu vreau sã-mi laud legende, pentru cã ºi studentul Dragoº atunci, n-am regretat niciodatã
„ªtefan cel Mare” din Câmpulung pãrtãºeºte în stilul sãu comic: „Mo- liceul dar, spre deosebire de Leuciu urcase aici cu inima strânsã. alegerea fãcutã, cu toate cã au
Mololdovenesc. Alegerea a fãcut-o ment greu cu sãparea locaºului indi- Câmpulung ºi Breaza, mi s-a pãrut cel „Condiþiile de aici sunt mai bune de- fost ºi momente când am zis cã
pentru cã voia sã fie independentã ºi, vidual de tragere sau «sãparea mor- mai dotat din punct de vedere material cât mã aºteptam sau decât mi-au fost poate ar fi fost mai bine în altã
în plus, un fost coleg din generalã, mântului», cum îi spunem noi. Cei ºi condiþii.” Ca ºi ceilalþi colegi, s-ar descrise. Poate ºi pentru cã este mai parte.” Unul dintre aceste
elev la „ªtefan cel Mare”, i-a vorbit care nu l-au putut sãpa în cele 25 de orienta cãtre arma geniu sau aproape de naturã ºi pentru cã este momente a fost atunci când dãdea

Foto: lt.col. Dragoº ANGHELACHE


foarte frumos de liceu. „Când le-am minute, a trebuit sã facã program transmisiuni. Intrigat de aceastã prima mea experienþã cu muntele. probele sportive la Breaza iar
spus alor mei, nu s-au opus. Mi-au zis compensatoriu în urmãtoarea lunã de afinitate comunã a interlocutorilor Sâmbãtã am parcurs pe jos cea mai prietenii sãi erau la balul de
cã este alegerea mea, chiar dacã eram zile, pentru recuperarea restanþei. mei, am primit explicaþiile necesare de mare distanþã din viaþa mea. Cred cã absolvire. „Dar
doar clasa a VIII-a, ºi m-am decis sã Partea neplãcutã a fost cã acel pro- la comandanþii de subunitãþi. În co- acum ºase luni n-aº fi reuºit... cel pu- cred cã a
încerc. N-am avut emoþii foarte mari gram compensatoriu se desfãºura legii nu s-au fãcut decât orientarea þin din punct de vedere psihic n-aº fi meritat. Am
la admitere. Mi-aduc aminte cã tata dupã-amiezile ºi în zilele de sâmbãtã spre categorii de forþe, iar în acceptat. «De ce sã merg atâta pe jos, ales liceul
ºi duminicã. Am sãpat de ni s-a acrit. Academie abia din anul al doilea când pot sã iau autobuzul?» A fost ºi o militar pentru
Dar acum ne amintim cu haz. Erau poate fi vorba de o orientare ºi, even- ambiþie, deºi ne-am întrebat ºi noi «de cã am vrut sã
cam 3°C iar noi aveam de sãpat loca- tual, o repartiþie pe arme. Or ei, fiind ce sã facem acest lucru?» Dar cred cã, mã diferenþiez
ºe, asta în timp ce unii dintre colegii acum la nivelul instrucþiei individuale, în felul acesta ne-am dovedit cât de de ceilalþi. Erau Dragoº Leuciu
noºtri erau acasã.” este normal sã vadã totul prin prisma mult putem fiecare.” În afarã de par- mulþi care voiau Liceul militar a contribuit în proporþie
Însã discuþia revine din nou în armelor geniu ºi transmisiuni, cu care tea de instruire, Dragoº mai distinge ºi sã se ducã la
de 100% la formarea mea atât fizicã,
tabãra de instrucþie. Pentru ea, cres- au luat contact deja în modulele de un rol social al taberei de la Crinþu: licee civile «de
Foto: lt.col. Dragoº ANGHELACHE

cutã la poalele Rarãului, este obiºnuitã pregãtire. Însã la Adrian mai este ºi „suntem un grup, mergem cu toþii, ne fiþe» unde, spu- cât ºi intelectualã ºi moralã
cu muntele, iar Crinþu nu a fost decât pasiunea sa pentru fizicã (olimpic, observãm fiecare ºi vedem ce atitudini neau ei, gãsesc tot felul de prieteni. N- au absolvit un liceu militar au o altã
o schimbare de peisaj, ceea ce o face locul al treilea la faza judeþeanã) ºi îºi dezvoltã. Cu cât efortul este mai am vrut sã mã þin de turmã, am dorit viziune asupra vieþii, mult mai
sã afirme cã „este foarte frumos, pentru pregãtirea fizicã, unde mare ºi condiþiile de viaþã mai aspre, sã fac o diferenþã faþã de colegii mei apropiatã de realitate. Dacã acum sunt
pãcat cã n-avem zãpadã. Am declaraþia sa este categoricã: „ªi sper cu atât omul îºi aratã adevãrata din generalã.” mulþi care terminã un liceu foarte bun,
improvizat o pârtie, ca ºi anul acesta sã particip la o selec- naturã.” La început a fost descurajat pentru cu o medie foarte mare, ºi nu ºtiu
am cãrat zãpadã cu þie pentru lungime. Cu ceva noroc, Dragoº Leuciu este absolvent al cã nu avea o condiþie fizicã foarte încotro s-o apuce, nici mãcar ce vor, ºi
foaia de cort ca sã ne poate prind echipa. Având în vedere cã Colegiului Militar Naþional „Dimitrie bunã, ºi s-a luptat destul de mult cu ajung pânã la urmã sã plece prin alte
dãm cu schiurile. anul trecut, la Breaza, am scos un Cantemir” din Breaza. „Decizia de a baremele la educaþie fizicã. „Liceul pãrþi, sã facã o muncã la care poate
Data viitoare o sã-i 6,20, anul acesta – având la bazã spor- veni în sistemul militar am luat-o cu militar a contribuit în proporþie de niciodatã nu s-au gândit, nouã, totuºi,
cerem primarului tul pe care l-am fãcut prin tabere – douã luni înainte de examenul de ad- 100% la formarea mea atât fizicã, cât ni s-au oferit perspective foarte
Andrei Vasile
Johannes sã ne sper sã scot un 6,50.” mitere la liceu. Probele sportive le-am ºi intelectualã ºi moralã. Toþi cei care atractive.” „
Academia se numãrã printre cele mai împrumute tunurile „Academia se numãrã printre cele
bune alegeri pe care le-am fãcut de zãpadã.” mai bune alegeri pe care le-am fãcut”
În discuþie inter- -încheie studentul Adrian Vasile. „În
mã aºtepta afarã sub tei iar eu am ieºit vin ºi bãieþii, primul interlocutor fiind liceu am învãþat foarte multe lucruri,
plângând ºi i-am zis cã m-am uitat la studentul Adrian Vasile ºi el absolvent am vãzut foarte multe, ºi înclin sã
rezultate ºi nu cred cã am intrat. El s-a al Colegiului Militar Liceal „Mihai cred cã ºi Academia ne pregãteºte

Foto: plt. adj. Cristian SURUGIU


întristat, dar m-am întors ºi m-am uitat Viteazul” din Alba Iulia, unde a ajuns foarte mult pentru viaþã. Indiferent
încã o datã. Am venit la el, l-am luat printr-o colegã mai mare. „La vremea dacã pici sau te ridici, tot timpul ai o
în braþe, ºi i-am spus: «Tatã, am in- aceea nu ºtiam cã mai sunt ºi alte licee bazã de unde poþi porni. Ai posibi-

ARHIVA RFT
trat!» A fost foarte emoþionant mo- dar, în patru ani de zile, am avut litatea sã o iei de la capãt ºi sã te ridici
mentul ºi a fost o bucurie ºi pentru ei, ocazia sã cunosc, prin intermediul pânã unde poþi.”

60 Revista Forþelor Terestre www.rft.forter.ro Nr.1 z 2009 61


Alma Mater Alma Mater
ªcoala de Aplicaþie pentru Unitãþi de Luptã ªcoala de Aplicaþie pentru Unitãþi de Luptã

Examen de absolvire
în poligonul Smârdan
În poligonul Smârdan din judeþul Galaþi cursanþii ªcolii de Aplicaþie pentru Unitãþi
de Luptã „Mihai Viteazul“ au executat exerciþii tactice cu trageri de luptã.
indirectã, respectiv cursurile de bazã conducerea operaþiilor curente în condiþii domeniul instruirii ºi conducerii
Maior Marian RÃDULESCU ofiþeri din cadrul centrelor de instruire apropiate câmpului de luptã real, operaþiilor militare la nivel tactic.
subordonate ºcolii piteºtene. perfecþionarea deprinderilor de organizare La exerciþii participã cursanþi din
Programul de instrucþie cuprinde a instrucþiei ºi de conducere a plutonului armele tancuri, auto, infanterie, vânãtori

P
este 150 ofiþeri cursanþi din ªcoala de tabãra de instrucþie organizatã în poligonul executarea unor ºedinþe de tragere, în luptã, precum ºi de evaluare a de munte, cercetare, precum ºi personal
Aplicaþie pentru Unitãþi de Luptã Smârdan, judeþul Galaþi, în vederea exerciþii tactice cu trageri de luptã LFX competenþelor cursanþilor la încheierea de conducere, comandanþi de subunitãþi ºi
„Mihai Viteazul“ participã în susþinerii examenelor de absolvire a cu echipajul/grupa ºi plutonul, exerciþii cursurilor de formare, pentru exercitarea instructori din comandamentul ºcolii ºi
perioada 4-12 decembrie a.c. la cursurilor de formare ofiþeri – filiera tactice de antrenament în teren FTX de atribuþiilor funcþiei de comandant de centrele de instruire.
nivel echipaj/pluton/companie, exerciþii pluton. În data de 08.12.2008 s-au executat
de conducere a maºinilor de luptã, Totodatã, se are în vedere ºedinþe de tragere de luptã demonstrative
desfãºurate potrivit concepþiilor NATO perfecþionarea capacitãþii cu armamentul de pe tehnica de luptã din
privind instruirea. comandamentelor pentru organizarea, dotare, precum ºi exerciþii tactice cu
Scopul activitãþilor este de a dezvolta desfãºurarea, conducerea ºi evaluarea trageri de luptã executate de cursanþii
la cursanþi capacitatea de analizã, activitãþilor de învãþãmânt ºi instrucþie, pe Centrului de Instruire pentru Tancuri
estimare ºi decizie, concomitent cu baza standardelor militare NATO, în ºi Auto din Piteºti. „

62 Revista Forþelor Terestre www.rft.forter.ro Nr.1 z 2009 63


Alma Mater Alma Mater
Colegiul Militar Liceal „ªtefan cel Mare” Colegiul Militar Liceal „ªtefan cel Mare”

Insula Europae

Drumul spre o ºcoalã unor modificãri


în ceea ce
priveºte
interacþiunea ºi

europeanã
procedurile de
comunicare
(de exemplu,
locul profesoru-
lui în clasã ºi
E-tools for European Education este titlul unui curs-pilot ce lanseazã experimentarea metodele de în-
lecþiilor on-line adresate elevilor de liceu din câteva state europene. Ca metodã vãþare ale ele-
inovatoare este folositã instruirea asistatã de calculator, evidenþiindu-se astfel vului). Clasa vir-
tualã poate fi al-
aspectul socio-cognitiv al învãþãrii, prin interacþiune, colaborare ºi flexibilitate. cãtuitã din apro-
ximativ o sutã de
elevi. Cu toate
Profesor Mioara CÎMPAN
acestea, numãrul
ideal de elevi

P
roiectul Insula Europae se care ar putea
bazeazã pe acest principiu, garanta un bun
promovând un conþinut nivel al interac-
didactic superior, ilustrând ideea unei þiunii ºi rezultate
încetãþeniri europene. Aceastã activitate a excelente se aflã
fost coordonatã de Centro di Studi e în jurul cifrei de
Formazione Villa Montesca din Italia ºi a douãzeci ºi cinci.
implicat ca parteneri instituþii de Ca urmare, clasa
învãþãmânt reprezentative din Spania, virtualã a
Bulgaria, Cipru, Slovacia ºi România. Prin colegiului nostru
intermediul Grupului ªcolar Tehnic de care a experi-
Transporturi Cãi Ferate din Iaºi, Colegiul mentat curricula a fost alcãtuitã din alcãtuitã din elevi ai fiecãrei instituþii comunitatea virtualã devenind astfel
Militar Liceal ªtefan cel Mare din douãzeci de elevi. participante. În cadrul clasei virtuale, o sursã strategicã de studiu.
Câmpulung Moldovenesc a fost invitat sã Dupã ce cadrele didactice au parti- accentul a cãzut atât pe rolul profesoru- Impactul imediat al acestui
experimenteze implementarea a trei noi cipat la mai multe cursuri de training, lui, cât mai ales pe cel al elevului. Dacã experiment a fost schimbul cultural
curricula: Istoria integrãrii europene, s-au experimentat cele trei curricula prin profesorul este cel care a condus discu- realizat la nivelul fiecãrei comunitãþi.
Educaþie civicã europeanã ºi Literaturã ºi intermediul unor lecþii speciale susþinute þia, a oferit noi perspective sau a realizat Identificând câteva dintre consecinþele
culturã europeanã. Astfel, prin participarea în laboratorul AEL. Noutatea informa- un rezumat al întregului, identificând proiectului, putem menþiona faptul cã
a trei cadre didactice ºi a unui grup de þiilor ºi formula ineditã de prezentare a principalele teme ºi evidenþiind cele mai profesorilor li s-au oferit diverse cãi
douãzeci de elevi, a fost abordatã aceastã lecþiilor au avut drept consecinþã imedia- importante ºi controversate puncte ale pentru a ajunge sã cunoascã mediul de
metodã didacticã inovatoare, menitã sã tã sporirea interesului elevilor faþã de discuþiei, elevii au fost încurajaþi sã-ºi învãþare virtual ºi potenþialul sãu
stimuleze procesele didactice ºi, mai ales, aspectele prezentate. Crearea unei clase expunã propriile idei, fãrã teama de a fi didactic, iar elevii, participanþi activi
pe cele bazate pe învãþarea cu ajutorul virtuale a necesitat parcurgerea a trei criticaþi. Ca urmare, s-a observat cã în cadrul instruirii, ºi-au dezvoltat
calculatorului. etape: planificarea, managementul ºi im- chat-ul a încurajat crearea unui stil abilitãþile de comunicare atât cu
În instruirea on-line, procedurile ºi plementarea, dar a adus în discuþie ºi special de comunicare, stil ce combinã profesorul, cât ºi cu ceilalþi elevi.
conþinuturile învãþãrii ºi ale metodelor douã principii care stau la baza funcþio- spontaneitatea exprimãrii orale cu Insula Europae a reprezentat
didactice, precum ºi întregul proces de nãrii acesteia: dialogul ºi interacþiunea exactitatea celei scrise. De asemenea, oportunitatea de a susþine un proces
instruire trebuie vãzute în legãturã cu socialã. Astfel, în cadrul dezbaterii pe au avut ocazia de a împãrtãºi celorlalþi de învãþare dinamic, promovând nu
promovarea învãþãrii asistate de calculator. chat ce a urmat experimentãrii fiecãrei din felul lor de a fi, din punct de vedere doar abilitãþi cognitive, cât mai ales
Utilizarea Internetului presupune existenþa curricule, s-a creat o comunitate virtualã, social, cultural ºi emoþional, sociale. „

64 Revista Forþelor Terestre www.rft.forter.ro Nr.1 z 2009 65


Alma Mater Alma Mater
Baza de Instruire a Vânãtorilor de Munte Baza de Instruire a Vânãtorilor de Munte

În elita mondialã
Recunoaºterea
valorii
O prezenþã oarecum insolitã a

a trupelor montane
fost cea a delegaþiei Argentinei,
de asemenea, cu statut de
observator. Insolitã datoritã
faptului cã este statul „de la
celãlalt capãt al lumii”; pentru cã,
în ceea ce priveºte pregãtirea
Pe 5 martie, la a 43-a Reuniune a Asociaþiei Internaþionale a ªcolilor Militare de vânãtorilor de munte, Argentina
Munte, Baza de Instruire a Vânãtorilor de Munte „Bucegi“ a fost primitã ca are un specific aparte. Nu este

Foto: lsg. maj. Laurenþiu NECULA


deloc neobiºnuit. ªcoala lor este
membru cu drepturi depline. A fost cea de-a zecea structurã primitã în rândurile dislocatã în localitatea Bariloche,
Asociaþiei. la aproximativ 4.000 de metri
altitudine ºi au trupe de munte

Foto: lLT. COL. Dragoº ANGHELACHE


foarte bine antrenate. Batalioanele
Locotenent-colonel Dragoº ANGHELACHE
argentiniene sunt constituite pe
anghelache.dragos@forter.ro
zone de altitudine ºi sunt
încadrate cu personal din regiune.

T
imp de trei zile, la Baza de Pregãtire Montanã din Reglementãri în Armã (SCDRA), locotenent-colonelul Marius „Au batalioane la 2.000 m, la
Predeal s-a desfãºurat cea de-a 43-a Reuniune a Cotun, precizeazã cã în conformitate cu statutul AISMM, este 3.000 m ºi merg pânã inclusiv la
Asociaþiei Internaþionale a ªcolilor Militare de necesar un stagiu de doi ani cu statutul de membru observator, cu noii cadeþi ºi n-au reuºit sã-i înveþe 6.000 m altitudine – detaliazã
Munte. La deschiderea reuniunii de marþi, 3 martie, au fost dupã care, în cel de-al treilea se organizeazã o întâlnire a schiul ºi-ºi puneau problema gãsirii unor locotenent-colonelul Cotun. De
prezente 14 delegaþii, dintre care nouã reprezentau þãrile membrilor Asociaþiei, aºa cum s-a fãcut la Predeal. alte variante de pregãtire – exemplificã doi ani primim invitaþii de la
membre permanente, trei þãri – printre care ºi România – cu Statutul de observator, explicã locotenent-colonelul Cotun, locotenent-colonelul Cotun. Iar Austria, dumnealor pentru a ne trimite
statut de observatori ºi douã invitate. dã dreptul instituþiei sã participe la întrunirile Asociaþiei, cu doi dupã cum se ºtie, este o þarã cu tradiþie cursanþi sã se instruiascã acolo. ªi
Obiectivele pe care le are în vedere Asociaþia sunt membri: comandantul instituþiei de pregãtire/învãþãmânt ºi un în sporturile de iarnã. Se pare cã ºi au instrucþie foarte bunã, pentru Astãzi, colegii noºtri care lucreazã în
stabilirea de înþelegeri mutuale între centrele de pregãtire pe instructor. În cadrul acestor întruniri se discutã probleme acolo se confruntã cu problema condiþiei cã au zãpadã tot timpul anului, au
toate liniile, cum ar fi exerciþiile de pregãtire, metode, tehnici tehnice privind instruirea în teren muntos în diferite þãri ºi învãþãmântul militar ºi pregãtesc viitorii
fizice precare a tinerilor”. cãþãrare ºi pe vulcan, ºi pe 
ºi echipamente; familiarizarea cu mediul geografic al þãrilor pentru diferite categorii de personal. Membrii observatori vânãtori de munte ai Armatei Române au
participante; transmiterea de experienþe care sã promoveze participã la ºedinþele comandanþilor ºcolilor sau ale comitetului bucuria de a-ºi întâlni colegii din þãrile
consensul ºi camaraderia, precum ºi elaborarea, implementarea tehnic (unde participã instructorii), însã nu au drept de vot. În care, pentru a 43-a oarã, se reunesc în
ºi aplicarea unor reglementãri comune de cãtre reprezentanþii cadrul acestor ºedinþe, fiecare þarã prezintã teme referitoare la aceastã frumoasã staþiune montanã
oficiali. pregãtirea în munte, instruirea cadeþilor sau se prezintã pentru a lua decizia ca aceastã structurã
anumite exerciþii demonstrative. Începând cu Mittenwald,
precizeazã locotenent-colonelul Cotun, s-a abordat ºi
de învãþãmânt a Armatei Române sã fie
problematica lecþiilor învãþate din teatrele de operaþii balcanice primitã în rândul ºcolilor de elitã a
Repere în timp vânãtorilor de munte din lume.
Primul contact pe care instituþia predeleanã a avut-o cu sau din Orientul Mijlociu, unde s-au executat ºi acþiuni în
Asociaþia Internaþionalã a ªcolilor Militare de Munte munte. Acest lucru este deosebit pentru noi,
(AISMM) a fost în 1998, la doi ani de la constituirea deoarece este o recunoaºtere a
Asociaþiei. Atunci, þara noastrã, prin ªcoala de Aplicaþie pentru vânãtorilor noºtri de munte. Este un
Vânãtori de Munte – cum era denumirea la data respectivã – a Instrucþia vânãtorilor de munte motiv în plus sã fim foarte mulþumiþi de
fost invitatã la întrunirea AISMM de la Aosta, Italia. A urmat este asemãnãtoare activitatea subordonaþilor noºtri, cei
perioada de restructurãri din Armatã, cu transformãrile ce au O întrebare la care ºeful SCDRA a rãspuns revistei noastre prezenþi aici, dar ºi a celor care acum
avut loc ºi în Baza de Instruire a Vânãtorilor de Munte, motiv a fost modul în care se instruiesc militarii din trupele montane
pentru care, o perioadã, reprezentanþii bazei nu participat la ale altor armate. „Instruirea este asemãnãtoare, însã diferã
luptã în Afganistan. ªi, dupã cum se vede,
din pãcate, au trebuit sã dea o nouã jertfã
Foto: lsg. maj. Laurenþiu NECULA

aceste întruniri. Acestea s-au reluat în 2007 la Reuniunea de la durata. Spre exemplu, austriecii merg spre patru sãptãmâni cu
Mittenwald, Germania, când comandantul de atunci al instrucþia de specialitate (vara – alpinism, iarna – instrucþie pe de sânge. Poate acest lucru va face mai
Centrului de Pregãtire Montanã, colonelul Gheorghe Iacob, a schiuri), noi desfãºurãm aceeaºi pregãtire prin cursuri de vizibilã importanþa armatei noastre la

Foto: lLT. COL. Dragoº ANGHELACHE


trimis o scrisoare de intenþie privind înscrierea în Asociaþie. douã-trei sãptãmâni”. Problemele cu care se confruntã efortul social ca România sã se manifeste
Este data la care instituþia predeleanã a fost acceptatã ca vânãtorii de munte din toate þãrile sunt cele cunoscute. în lume. „
membru observator. ªeful Secþiei Cercetare-Dezvoltare ºi „Reprezentantul Austriei a spus cã a lucrat patru sãptãmâni D.A.

66 Revista Forþelor Terestre www.rft.forter.ro Nr.1 z 2009 67


Alma Mater Alma Mater
Baza de Instruire a Vânãtorilor de Munte Baza de Instruire a Vânãtorilor de Munte

Provocãri noi erau foarte diferite, dar pe parcursul


ultimilor ani, în care tehnica a început sã
pentru trupele fie modernizatã, procedurile ºi metodele
montane în Afganistan – o þarã
muntoasã – au trimis
de instruire au început sã se îmbine,
urmãrind acelaºi scop. Consider cã avem
batalioane de infanterie”.
Interviu cu secretarul Cât de oportunã a fost
de-a face cu o multitudine de experienþe
Asociaþiei Internaþionale a ºi cã împãrtãºirea lor este un lucru

Foto: lsg. maj. Laurenþiu NECULA


trimiterea unor astfel de
unitãþi în relieful muntos benefic, deoarece ne ajutã sã învãþãm
ªcolilor Militare de Munte,
afgan ºi nu a unor trupe multe din acestea.
colonel Franz Nager alpine, rãmâne de analizat
— Domnule colonel, pentru început în viitor. — Cum consideraþi, din punctul
dorim sã vã întrebãm care consideraþi cã dumneavoastrã de vedere, cã vor evolua
a fost motivul pentru care a luat naºtere misiunile vânãtorilor de munte în viitorul
aceastã asociaþie? România, Asociaþiei, adresând mulþumiri apropiat?
— Totul a început în 1966, când cel de-al zecelea participanþilor pentru — Aceasta este cu adevãrat o întrebare
anumite þãri au început sã conlucreze pe membru al Asociaþiei camaraderia de care au dat dificilã... Cred cã în ultimii ani, trupele
Þara noastrã a participat ca dovadã. În plus, el a subliniat: alpine nu erau atât de importante pe cât
probleme legate de activitatea montanã.
observator, prin Baza de Pregãtire a „Sã nu uitãm totuºi cã muncim
Astfel, mai ales pe parcursul ultimilor ani, sunt în prezent, deoarece unele þãri aproa-
Vânãtorilor de Munte „Bucegi“, la cu toþii pentru aceleaºi scopuri:
Asociaþia a început sã se dezvolte pentru reuniunea de acum doi ani, de la pe cã nu-ºi mai pun problema apãrãrii
sã stabilim un mare lanþ de
ca, în momentul de faþã, dumneavoastrã proprii ºi acum, când din ce în ce mai

Foto: lsg. maj. Laurenþiu NECULA


Mittenwald, Germania, ºi de anul trecut înþelegeri reciproce între centrele
sã fiþi cea de-a zecea þarã care este de la Aosta, Italia, iar la reuniunea din de pregãtire montanã, mai ales cu multe þãri sunt angajate în misiuni în
acceptatã în Asociaþie cu statutul de acest an a fost primitã în Asociaþie ca referire la activitãþile de afara graniþelor, au din ce în ce mai
membru permanent. membru cu drepturi depline. pregãtire, tehnici, tactici ºi multã nevoie de tehnicile de acþiune în
Colonelul Michel Lasser, care a þinut echipamente“. Urmãtoarea munte. Personal, sunt convins cã aceste
— Misiunile vânãtorilor de munte locul secretarului Asociaþiei, a înmânat întrunire a Asociaþiei tehnici montane vor deveni unul dintre
locþiitorului comandantului Bazei, Internaþionale a ªcolilor Militare principalele subiecte de discuþie în cadrul
diferã de la þarã la þarã, ºi este normal sã
locotenent-colonelul Adrian Negoiþã, de Munte, cea de a 44-a, va avea
fie aºa, dar cât de mult diferã pregãtirea gheaþã, în Aconcagua. Poate, în în munþii de înãlþime medie“, adicã la instrucþiei noastre din viitorul apropiat.
certificatul de membru permanent al loc anul viitor, în Slovenia. „
lor? viitorul apropiat, vom avea 2.500 m. „Dumnealor au ridicat o
— Cred cã în momentul în care au fost posibilitatea sã ne trimitem acolo problemã: în munþii de înãlþime medie ºi — Nu în ultimul rând, vã rugãm sã ne
puse bazele acestei Asociaþii, acestea  cursanþi la pregãtire”. micã ducem acþiuni pe schiuri sau pe spuneþi ce impresie v-au fãcut vânãtorii
bocanci? Deci este problemã de de munte români.
Specificul românesc mobilitate” - explicã locotenent-colonelul — Cu toate cã în aceste câteva zile nu
al reuniunii Cotun. De aceea ºi programul a fost i-am vãzut în acþiune, am observat felul
O caracteristicã a acestor alcãtuit de aºa naturã încât sã cuprindã ºi
în care vã organizaþi ºi cât de mult sunteþi
reuniuni este programul flexibil, ce schi alpin dar ºi schi de turã. Astfel,
participanþii au parcurs un traseu care a interesaþi sã vã îmbunãtãþiþi abilitãþile în
poate fi adaptat în funcþie de
posibilitãþile fiecãrei þãri în parte. avut punctul de plecare în Valea Dorului, cadrul acþiunilor montane. Consider, de
Activitãþile sunt destul de diferite. au trecut pe la Piatra Arsã ºi au ajuns asemenea, cã este o ocazie deosebitã
Unele þãri, care au avut posibilitãþi pânã la Babele. În a treia zi a întrunirii s-a pentru dumneavoastrã sã lucraþi alãturi de
materiale mai mari – cum a fost desfãºurat un exerciþiu demonstrativ, unde noi în cadrul IAMMS ºi nu pot decât sã vã
Italia, anul trecut – au prezentat ºi participanþii au încercat sã gãseascã un îndemn sã o þineþi tot aºa, pe baza aceloraºi
materiale ºtiinþifice privind rãspuns la problema mobilitãþii. „Având principii ºi sã încercaþi sã oferiþi ce aveþi
aclimatizarea la înaltã altitudine ºi au în vedere noua fizionomie a conflictelor mai bun. Consider cã ceea ce face þara
invitat profesori universitari, armate, nu se mai pune atât de acut
dumneavoastrã prin angajamentele sale
problema ducerii acþiunilor armate la

Foto: lsg. maj. Laurenþiu NECULA


salvamontiºti sau alpiniºti care au
Foto: lLT. COL. Dragoº ANGHELACHE

altitudini foarte mari, de peste 3.000 m, în misiunile din teatrele de operaþii, în


fãcut operaþii în teren muntos.
Tema întrunirii din România a explicã locotenent-colonelul Cotun. vederea menþinerii pãcii pe pãmânt,
fost „Instrucþia pe schiuri pentru Vorbind de altitudini de 2.000 m ne reprezintã un lucru extrem de bun. „
ducerea operaþiilor în teren montan, referim aproape ca la teren ºes, dovadã cã Ioana DINESCU

www.rft.forter.ro Nr.1 z 2009 69


Culturã
Cercul Militar Curtea de Argeº

Cercul Militar
Curtea de Argeº,
casa militarilor
Interviu cu ºefa Cercului Militar Curtea de Argeº, Maria Cristina Anghelina

În centrul oraºului Curtea de Argeº, într-un intrând ferit de ochii curioºilor, se aflã
Cercul Militar sau „casa militarilor“ - dupã cum spune Maria Cristina Anghelina,
ºefa Cercului Militar Curtea de Argeº.

Locotenent Andreea POPESCU


popescu.andreea@forter.ro

D
ãruirea pentru locul de muncã a puþinilor Curtea de Argeº ºi sã sporeascã numãrul celor care-i trec
angajaþi pe care Cercul Militar îi are face ca pragul. Despre locul pe care îl conduce cu multã dãruire,
o clãdire veche de zeci de ani sã nu arate aceasta ne vorbeºte într-un scurt interviu.
asemenea unei cazãrmi, ci ca un loc primitor unde
militarii sã poatã intra oricând. — Ce reprezintã Cercul Militar pentru comunitatea din
Cu o mânã de fier ºi Curtea de Argeº?
multã pricepere, — Cercul Militar înseamnã multã seriozitate. Se
Maria Cristina cunoaºte faptul cã atunci când se organizeazã o activitate,
Anghelina reuºeºte aceasta cu siguranþã iese foarte bine. Suntem deschiºi la
de ani de zile sã tot ce e nou, dar cu limitele de rigoare. Copiii ºi pãrinþii
facã cunoscut ºi cunosc regulile noastre ºi le respectã. Altfel, nu se poate
respectat lucra.
numele Profitãm de aproape toate evenimentele importante
Cercului de peste an ca sã organizãm spectacole cu temã.
Militar Momentan ne pregãtim de Ziua Mãrþiºorului ºi dorim sã
le pregãtim invitaþilor surprize. Încercãm sã-i atragem pe
oameni la Cercul Militar cu fiecare ocazie: Crãciun,
Revelion, Ziua Unirii, Mãrþiºor, 1 Iunie,
25 Octombrie etc. Suntem nelipsiþi de la
Zilele Oraºului ºi toate activitãþile
garnizoanei, cum ar fi vizite importante,
concursuri locale etc.

70 Revista Forþelor Terestre www.rft.forter.ro Nr.1 z 2009 71


Culturã
Cercul Militar Curtea de Argeº

— Ce fel de activitãþi desfãºuraþi? Aceºtia sunt foarte atenþi pentru cã Costel Ionescu, dar avem ºi foarte
— Avem o serie de cercuri ºi de 1 Decembrie se organizeazã un mulþi colaboratori. Toþi instructorii
cursuri cum ar fi cel de picturã, de concurs între ºcoli pe teme istorice. sunt oameni pasionaþi, care lucreazã
istorie, de ºah, de artã fotograficã, o Copiii primesc o bibliografie ºi benevol pentru Cercul Militar. Avem
formaþie de dansuri populare, de formeazã grupe care rãspund la colaborãri cu cercurile din oraº,
dansuri moderne, un club de folk ºi întrebãri eliminatorii. Concursul îi Clubul Elevului ºi Casa de Culturã.
facem selecþie pentru interpreþi ºi motiveazã sã înveþe, pentru ca ºcoala La Cercul de fotografie, doi militari
recitatori din rândul copiilor. pe care o reprezintã sã fie ai Batalionului 33 Vânãtori de Munte
Lunar, organizãm lansãri ºi învingãtoare. „Posada“, care iubesc fotografia, sunt
expoziþii de carte cu Cercul literar ºi instructori ºi îi învaþã pe copii tainele
fiecare datã istoricã este un prilej — Þinând cont de faptul cã Cercul artei foto. Avem legãturi strânse cu
pentru o lecþie de istorie. Copiii se Militar are doar trei angajaþi, cum ºcolile din oraº, cu asociaþii
strâng în Sala Mare ºi profesorul le reuºiþi sã desfãºuraþi aceste umanitare care se ocupã de copiii cu
explicã contextul social-politic ºi activitãþi? diferite probleme de sãnãtate. Îi
cum s-au petrecut faptele. În fiecare — În primul rând, ne bucurãm de ajutãm oferindu-le spaþiu când au
lunã avem câte o lecþie de istorie care sprijinul ºi înþelegerea comandantului nevoie, iar anul trecut, de Crãciun,
adunã mulþi copii dornici sã înveþe. garnizoanei, locotenent-colonelul am organizat pentru ei o serbare,

le-am oferit cadouri ºi, pentru câteva festival care are loc anual la Curtea o filmotecã. În rândul veteranilor
momente, au uitat de problemele lor. de Argeº, au fost câºtigate în aproape de rãzboi sunt mulþi care au trãit
toate ediþiile de copiii noºtri. Clubul diferite momente istorice pe care
— Vorbiþi-ne despre realizãrile de Folk „Posada“ a obþinut la ultima le-ar putea relata. Totodatã,
cercurilor pe care le coordonaþi. ediþie a Festivalului „Voci Tinere“ militarii Batalionului 33 Vânãtori
— Cercul de dansuri populare are de la Caracal locul I, iar Cercul de Munte au trãit experienþele
cel mai mare numãr de copii înscriºi, de artã fotograficã ºi-a expus teatrelor de operaþii ºi au
sunt aproximativ 50, cu vârste lucrãrile la Festivalul „Podul ce povesti.
cuprinse între 7 ºi 16 ani. Aceºti Minciunilor“. Dorim foarte mult sã mutãm
copii sunt nelipsiþi de la toate Biblioteca Militarã din incinta
activitãþile Cercului ºi nu numai. — Ce v-aþi propus sã realizaþi în Batalionului 33 Vânãtori de Munte
Au participat cu formaþia de dansuri anul 2009? într-o clãdire liberã a Cercului
populare „Posada“ la concursuri — Pentru cã avem legãturi strânse Militar. Aceastã bibliotecã are un
internaþionale ºi naþionale, iar pe cu asociaþiile de veterani de rãzboi ºi numãr mare de volume de care mulþi
plan local sunt cei mai buni. Asociaþia Militarilor în Rezervã ºi iubitori de carte, atât militari cât
Trofeele Festivalului „Carpaþi”, Retragere, ne-am propus sã realizãm ºi civili, se pot bucura. „

Nr.1 z 2009 73
Culturã Culturã
Cuvânt de învãþãturã Cuvânt de învãþãturã

Buna Vestire întreabã ce poate sã fie aceastã

a Maicii Domnului
închinare, îngerul îi confirmã lucrarea
harnicã a lui Dumnezeu ºi îi face
cunoscut faptul cã va naºte fiu, al cãrui
nume va fi Iisus. Nedumeritã, Fecioara
întreabã cum va fi aceasta, de vreme ce
ea nu ºtie de bãrbat. Rãspunsul îngerului
„Omul credincios nu trãieºte numai o satisfacþie sentimentalã cã Dumnezeu S-a vine prompt: Duhul Sfânt Se va pogorî
coborât la el din iubire, ci e ridicat la modul divin de existenþã, iar iubirea lui peste tine ºi puterea Celui Preaînalt te va
Dumnezeu nu rãmâne fãrã efect asupra credinciosului, ci îl face sã se dãruiascã ºi umbri; pentru aceea ºi Sfântul care se va
naºte din tine Fiul lui Dumnezeu se va
el cu iubire altora ºi, în acelaºi timp, lui Dumnezeu“. chema; cã la Dumnezeu nimic nu este
Dumitru Stãniloae cu neputinþã. Fecioara primeºte aceastã
lucrare, care în timp va produce o
înãlþare nu numai a sa personalã, ci a
Preot militar Ioan-Costin CUCU
întregii umanitãþi ºi, în cele din urmã,
a întregii creaþii.


dãm slavã lui Dumnezeu pentru taina Îngerul trimis de Dumnezeu se adreseazã Fecioarei, aducând Sfântul Ioan Hrisostom, în
aceasta a cuvântului ce ne uneºte. binecuvântarea Sa. Tulburatã de aceastã arãtare, Fecioara se comentariile pe care le face la
Cuvinte aºezate de o mânã Evanghelia dupã Matei, remarcã
pieritoare, dezvãluite prin luminã unei minþi harnice referitor la întrupare cã este lucru cu
ºi treze, adresate unei inimi credincioase ºi drepte. totul neobiºnuit cã Dumnezeu Cel
Mare bogãþie de înþelepciune ºi credinþã rodnicã în negrãit, Cel netãlmãcit, Cel neînþeles,
rãbdare s-a adunat din dorinþa de a înþelege pentru a
Cel asemenea Tatãlui a primit sã vinã pe
putea primi cele de nepãtruns, iar cãlãuze ne stau
pãmânt din pântece fecioresc, a primit
Sfintele Scripturi ºi operele gânditorilor ºi trãitorilor
Bisericii. sã se nascã din femeie pentru ca sã-l
Nu este lucru lesne a înþelege întruparea lui facã pe om fiu al lui Dumnezeu. Dacã
Dumnezeu Fiul ºi fundamentarea prin consecinþã a omul se îndoieºte cã ajunge fiu al lui
cinstirii pe care o aducem Maicii Domnului. Dumnezeu, potrivit naturii sale,
Subiectul este cu atât mai în actualitate cu cât asistãm Dumnezeu îl încredinþeazã ºi-l susþine
la o reeditare în mare vogã - datoritã mijloacelor prin aceea cã Fiul lui Dumnezeu
moderne de informare a unor idei dezbãtute, de S-a fãcut Fiu al Omului. Mintea
altfel, cu multe secole în urmã în Bisericã, pentru omeneascã înþelege mult mai greu cã
clarificãri doctrinare ºi care uneori sunt în Dumnezeu S-a fãcut om decât cã omul
contradicþie cu acestea. Fie sub formã documentarã, ajunge fiu al lui Dumnezeu. Fiul lui
fie sub formã beletristicã, devenite „best seller“, ne Dumnezeu nu S-ar fi smerit în zadar
intrã în cotidian, menite sã satisfacã nevoia de
atât de mult dacã n-ar fi vrut sã ne înalþe
informare din ce în ce mai egocentricã asupra
pe noi. luând de la Sfânta Fecioarã firea noastrã apostolilor, sprijinul mãrturisitorilor,
credinþelor, dar ºi provocând imaginaþia, stimulând
un beneficiu existenþial „eficient“: exerciþiul public Sfântul Grigore Palama ne spune omeneascã a reînnoit-o ºi a adus-o temeiul învãþãtorilor; este slava celor de
de imagine. în omilia sa referitoare la acest înapoi la starea cea bunã, ba chiar a pe pãmânt, bucuria ºi desfãtarea
În Biblie, pornind de la proorocirile Vechiului eveniment cã taina aceasta a întrupãrii înãlþat-o la culmea Sa cea dumnezeiascã cerurilor, podoaba întregii zidiri;
Testament ºi continuând cu relatãrile Noului Fiului lui Dumnezeu este de neînþeles nu ºi cereascã. Maica Fecioarã devine hotar Ea este începutul ºi izvorul ºi
Testament: Evangheliile dupã Matei, I, 18-25 ºi dupã numai oamenilor, ci ºi îngerilor, între firea creatã ºi cea necreatã. Toþi rãdãcinile nãdejdii pãstrate nouã
Luca, I, 26-50, aflãm despre vestirea ºi apoi Arhanghelul justificând vestirea sa prin câþi îl cunosc pe Mântuitorul vor ºti cã în ceruri.
împlinirea întrupãrii Fiului lui Dumnezeu. Voi insista lucrarea ºi voia lui Dumnezeu, din în ea S-a sãlãºluit Cel fãrã de sãlaº ºi Fie ca de Ea noi toþi sã avem parte
asupra binecunoscutei relatãri a Sfântului Evanghelist iubirea Sa de oameni. Cel ce ne-a toþi cei ce-L laudã pe Domnul, dupã ca de o mijlocitoare a noastrã întru
Luca, în care aflãm de pogorârea Arhanghelului plãsmuit pe noi prin milostivirea Sa, Domnul o vor lãuda pe ea. Ea este slava lui Iisus Hristos, Domnul nostru.
Gavriil în cetatea Nazaret la Fecioara Maria. aplecând cerurile a coborât la noi, ºi temelia proorocilor, cãpetenia Amin! „

74 Revista Forþelor Terestre Nr.1 z 2009 75


Culturã Culturã
Prozã scurtã Prozã scurtã

Fragmente rupte Unde sunt gâºtele


din viaþã de altã datã...
Oare de ce, de unde nesfârºita nostalgie cu care îmi aduc aminte amãnuntele O parte din pãsãrile care cuibãresc în nordul continentului european ºi cel asiatic
copilãriei, când eu nu am ºtiut niciodatã ce este zâmbetul, când am trãit în fricã, ierneazã la noi. Dintre acestea fac parte, în primul rând, aºa-numitele pãsãri acvatice,
în umilinþe, în durerea tãcerii? care includ diferitele specii de gâºte.
Cristina Maria Daniela BIDICÃ
Colegiul Militar Liceal „Dimitrie Cantemir“, Breaza
Zsolt TÖRÖK
Institutul Naþional de Cercetare Dezvoltare Delta Dunãrii

S
chimbãrile din ultimele douã decenii au avut ca Pe mãsurã ce se apropie, ne dãm seama cã sunt tractoarele

P
rezultat inclusiv modificãri în ceea ce priveºte care transportã oamenii la tãiatul stufului din partea sudicã a
oate pentru cã timpul devine frumos prin o problemã a liberului arbitru. Dar nu mai are rost sã numãrul exemplarelor care sunt prezente la noi în grindului Lupilor. În remorci stau înghesuiþi oamenii – probabil
simplul fapt cã trece, dupã cum apa mãrii se vorbim despre fericire când nu am nicio îndoialã cã lunile de iarnã. Dacã în anii '90 puteam întâlni în Dobrogea sute localnici din satele din zonã. Cei din remorca primului tractor au
întunecã prin simplul fapt cã e adâncã sau substanþa fanteziei mele este memoria, cã totul se de mii de gârliþe mari ºi mai multe zeci de mii de gâºte cu gât noroc: existã o prelatã în partea din faþã a remorcii aºa cã nu
poate cã duritatea ºi forþa mea au fost mai aproape de clãdeºte din materia primã sedimentatã cu fiecare clipã, roºu, în prezent, aceste cifre chiar cã sunt de domeniul prea îi atinge aerul tãios creat din cauza deplasãrii vehiculului...
trecutului. Pentru a avea totuºi o privire generalã asupra situaþiei Tãietorii de stuf din remorca celui de-al doilea tractor nu mai
viaþã decât de moarte, pentru cã moartea e doar încã din prima zi a venirii pe lume, ºi depusã în straturi
curente, în perioada decembrie-februarie avem deplasãri sunt aºa de norocoºi. Ei nu au prelata care sã-i protejeze.
împotrivire ºi refuz, iar viaþa este numai adaptare ºi care, cu timpul, îºi pierd apartenenþa. Stãm la marginea drumului, fericiþi cã sunt alþii care suferã
frecvente pe teren pentru a evalua numãrul pãsãrilor care sunt
înþelegere. Mã întreb dacã sunt mai puternice amintirile decât prezente în diferite zone ale acestei regiuni. pe asemenea vreme. Mizãm pe faptul cã ãia suferã mai tare, aºa
Singurãtatea, ca armã, niciodatã nu a fost de folos, prezentul, dar dacã pãstrãm siguranþa rãmân însemnate Uneori, mai sunt ºi situaþii de genul celei relatate mai jos. cã zâmbim unul la celãlalt, arãtând cu ochiul spre remorcile
pentru cã am avut curajul sã creez oameni, dar ce rost a toate amintirile? Dacã suntem convinºi cã talentul de a 11 ianuarie... pe la ora 7 ºi ceva trecute fix... Stãm în zona apãrute din ceaþã. Prea multe vorbe nu schimbãm pentru cã
avut sã pierd timpul pentru a aduce pe lume pe alþii pe apropiatã de limita platoului continental, îngheþaþi bocnã. frigul taie pân' la os.
trãi este una dintre noþiunile cel mai greu de definit, Cei din remorci, vãzând douã persoane în câmpul deschis,
care oricum nu am avut timp sã-i înþeleg? Scopul? Sã surprindem grupurile de gârliþe ºi gâºte cu gât roºu
pentru cã se delimiteazã de altele prin nuanþe adesea încep sã se înghionteascã, sã chicoteascã ºi sã râdã de noi. Ei
Sentimentul din copilãrie nu a dispãrut niciodatã din care ar trebui sã vinã de la locurile de înnoptare (de pe apele
insesizabile? complexului Razim-Sinoe) spre suprafeþele agricole pe care se mizeazã pe faptul cã noi suferim mai tare decât ei din cauza
mine, nu a încetat niciodatã sã-mi aminteascã de Dacã nu aveam convingerea cã orice clipã pe care o hrãnesc (de obicei, pe terenurile însãmânþate toamna cu grâu sau frigului. Toatã lumea se pare cã este veselã pentru câteva mo-
fragmentele acelea rupte din viaþã. Dar pânã la urmã, porumb... uneori ºi cu rapiþã). mente. Apoi, fiecare îºi dã seama cã niciunul nu o duce mai bine!
trãiesc, pe care o risipesc, care trece, se depune totuºi În remorci se lasã brusc liniºtea, iar noi ne reîntoarcem la
regula jocului este sã supravieþuieºti fãrã a face rãu, Vremea cam urâtã: ceaþã deasã, zãpadã nu prea... În schimb,
undeva, nu aº fi fost în stare sã trãiesc. ªi chiar dacã scrutarea orizontului. Poate, totuºi, apar odatã gârliþele alea...
desigur, nu mã refer la acel mod de a face rãu în care cristale de gheaþã de pe pãmânt ºi de pe resturile de tulpini ºi
amân fãrã încetare sã scot de la banca timpului frunze au rãmas aproape intacte de anul trecut. Din când în când
Desigur, pãsãrile se pare cã au mai multã minte decât noi: stau la
treci peste oricine ºi orice pentru a-þi atinge scopurile, adãpost pânã trece frigul cumplit.
mormanele de minute, de zile, de ani, strânse fãrã voia se iscã ºi câte-o rafalã de vânt dinspre lac ºi atunci frigul
pentru cã mai târziu te vei ridica aproape cu greutate, ai Pe la ora 9 apare soarele, ca un disc lãptos gãlbui. Nah! este
mea acolo, existenþa acelei bãnci mã face sã zâmbesc la pãtrunde pânã la oase, indiferent de îmbrãcãmintea „din dotare“.
avea senzaþia cã trebuie sã fii îndurãtoare cu ceilalþi. vremea sã urcãm în maºinã ºi sã ne mutãm în altã zonã. ªi de
amintirea clipelor copilãriei. Umblãm zgribuliþi de vreo orã... ºi niciun animal sãlbatic nu
Ideea cã n-am voie sã scap din mânã paharul, cã ar fi o data aceasta am venit degeaba aici, deºi în urmã cu doar un
La urma urmei, fericirea copilãriei vine nu din lipsa pare sã miºte pe asemenea vreme groaznicã. Doar urmele deceniu puteam vedea zilnic mii de gâºte, nu numai la sosirea de
nenorocire sã ciobesc farfurioara, o consider un atentat la trãdeazã prezenþa unor mamifere.
necazurilor, ci din prospeþimea simþurilor ºi din la locurile de iernare, ci ºi în timpul zilei – pe arãturã.
libertatea mea de gândire ºi atunci cum aº putea sã fiu Cu puþin dupã ora opt se aude uruitul unui tractor... apoi, la Spre searã am aflat cã dacã vroiam gâºte, mai bine ne
fericitã dacã m-ar urmãri resentimentele? Pânã la urmã extraordinarul talent de a trãi, pe care cei mici îl au, un interval de câteva minute, se aude încã unul. Dupã vreun sfert duceam în Bãrãgan. Din câte se pare, Dobrogea nu mai este pe
nici nu ºtiu de ce-mi pun întrebarea asta, când deja ºtiu pentru a-l pierde apoi într-o numãrãtoare inversã de orã apare o umbrã prin ceaþa deasã... placul lor... „
rãspunsul: în mãsura în care o înþeleg, fericirea mi se pare eºalonatã de-a lungul întregii existenþe. „

76 Revista Forþelor Terestre www.rft.forter.ro Nr.1 z 2009 77


Sala armelor

Sumar:

• Tehnologia militarã dã raportul la EXPOMIL 2009 80


• Arme pentru forþele terestre 82
• Blindaj suplimentar pentru TAB 85
• Vesta antiglonþ 85
• Sistem cu termoviziune pentru conducerea tehnicii militare pe
roþi ºi ºenile –THERMODRIVE 86
Sala armelor Sala armelor
Departamentul pentru Armamente Departamentul pentru Armamente

Arme pentru — Ce are în vedere activitatea de prin departament se deruleazã în medie termen mediu, al insuficienþei fondurilor

Forþele Terestre
cercetare în ceea ce priveºte produsele 90% din fondurile destinate în acest scop alocate comparativ cu nevoile multiple ºi
destinate forþelor terestre? la nivelul ministerului. Este o activitate de urgenþe, precum ºi al întocmirii speci-
— Activitatea de cercetare-dezvoltare mare dinamism, pentru cã suntem conec- ficaþiilor tehnice, care stau la baza
se deruleazã, în principal, în cadrul taþi tot timpul anului: trebuie sã respectãm elaborãrii documentaþiilor de atribuire. De
Planului sectorial de C-D în domeniul specificaþiile tehnice aprobate de benefi- aceea, procesul decizional în achiziþii este
Interviu cu locþiitorul ºefului Departamentului pentru Armamente, apãrãrii, sub coordonarea Consiliului ciari, trebuie sã cheltuim integral fondu- unul colectiv. În plus, nu poþi sã planifici
Cercetãrii ªtiinþifice pentru Tehnicã ºi rile alocate lunar, trebuie sã respectam un produs, sã aloci fonduri, sã aprobi
general-maior dr. ing. Ion Eftimie Sandu
Tehnologii Militare, al cãrui preºedinte legislaþia specificã ºi toate actele norma- specificaþia, sã iniþiezi procedura, sã
sunt. Execuþia lucrãrilor este realizatã de tive interne sau externe specifice. Trebuie derulezi ºi sã atribui contractul, sã se
Locotenent-colonel Dragoº ANGHELACHE cãtre unitãþile de cercetare ºtiinþificã din sã contribuim la activitatea de introducere fabrice, sã se testeze ºi sã se recepþioneze
anghelache.dragos@forter.ro subordinea departamentului ºi coordona- în înzestrare a noilor produse ºi sã creãm produsul (produsele), ºi toate acestea într-
rea Direcþiei Tehnice ºi Programe de premisele realizãrii de noi sisteme. ªi un singur an! Mai ales pentru produse
Înzestrare din departament. Planul secto- trebuie sã rezistãm ºi capriciilor presei în complexe sau care se achiziþioneazã
— Ce a însemnat anul 2008 pentru Departamentul pentru acestea, a fost un an deosebit pentru cã au intrat în exploatare
rial anual se constituie din nevoile de cer- cãutare de subiecte... pentru prima datã. Cum vã explicaþi, de
Armamente? la SMFT noi transportoare 8×8, noi autovehicule de transport
cetare transmise de diverºi beneficiari ºi Legislaþia actualã nu este specificã exemplu, cã sunt produse pe piaþã, în
— Anul trecut a fost un an obiºnuit din punct de vedere al blindate ºi neblindate, un nou spital ROL II, tancuri moder-
cuprinde studii tehnice, de piaþã, de con- achiziþiilor pentru apãrare. Aºa cã, respec- fabricaþie de serie, dar care nu satisfac
activitãþii curente. Aceeaºi planificare aglomeratã, un an cu nizate, dragoare de mine, maºini de luptã MLI, sisteme
cept ºi de fezabilitate, realizarea de mo- tând aceleaºi principii de transparenþã, a specificaþiile ºi cerinþele operaþionale?!!!
rectificãri negative de buget, aceleaºi discuþii despre prioritãþi, LAROM, echipamente de comunicaþii radio, echipamente de
dele experimentale, demonstratoare teh- trebuit sã cãutãm o adaptare la specificul Sau mai apare din senin o contestaþie, nu
aceleaºi probleme cu calitatea ºi protecþie individualã, aparaturã optoelectronicã, arme diverse,
nologice, tehnologii de fabricaþie, proto- sistemelor pentru apãrare, cu grad ridicat conteazã cã este întemeiatã sau nu. Dar,
claritatea specificaþiilor, muniþii diverse º.a., ceea nu înseamnã puþin lucru. Suplimentar,
tipuri, activitãþi de testare ºi evaluare de de complexitate, cu competiþii ºi nego- de regulã, nu este. Nu vreau sã supãrãm
acelaºi numãr foarte trebuie subliniat cã s-a achiziþionat ºi suportul logistic iniþial.
dezvoltare, audituri ºi analize tehnice, ciere grele, cu costuri ridicate pe durata pe nimeni, dar aceasta este situaþia realã,
mare de nevoi de ªi a mai fost un an deosebit pentru cã marcheazã un al ºaselea
precum ºi de acceptanþã. Trebuie sã in- de viaþã a sistemelor. S-a elaborat, ºi este trãitã. Am arãtat de nenumãrate ori cã o
achiziþionat dar an consecutiv în care s-au cheltuit peste 99% din toate creditele
trãm în prea multe detalii pentru a avea o în curs de analizã la directorii de progra- planificare riguroasã pe termen scurt ºi
fãrã susþinere financiare deschise la nivelul departamentului! Gândiþi-vã cã
vedere de ansamblu a efortului depus în me majore ºi structurile centrale ale mi- mediu, bazatã pe prioritãþi, pe o finanþare
financiarã, un an pentru toate aceste sisteme intrate în înzestrare s-au depus efor-
domeniu pentru forþele terestre. Vã suge- nisterului, un proiect de hotãrâre de gu- consistentã, coerentã, continuã ºi credi-
cu aceleaºi turi însemnate, atât la nivelul experþilor din departament, cât ºi
rez sã discutaþi la nivelul celor implicaþi vern pentru achiziþiile specifice domeniu- bilã, corelat cu înþelegerea perioadei de
reproºuri ºi fãrã din SMFT, motiv pentru care, sincer, le mulþumesc.
direct, adicã la ACTTM. Un exemplu im- lui securitate ºi apãrare, care þine cont de timp este necesarã pregãtirii tuturor
mãcar un simplu În plus, s-au semnat numeroase acorduri-cadru pentru o
portant pentru anul 2008 este realizarea ºi recenta directivã adoptatã la nivel euro- acþiunilor descrise anterior. Cu alte cuvin-
ºi colegial semn serie de echipamente necesare FOS, pentru care, imediat ce se
testarea parþialã a demonstratorului teh- pean pentru acest domeniu. Credem cã te, este necesarã o perioadã de pregãtire a
de recunoºtinþã... vor disponibiliza fonduri, se vor semna contractele subsecvente
nologic pentru un blindaj suplimentar este un lucru foarte bun pentru domeniul oricãrei achiziþii mai mult sau mai puþin
Dar, cu toate pentru cantitãþile de produse livrabile în anul 2009, repet, func-
destinat transportoarelor româneºti aflate nostru de activitate. Ar mai fi de precizat complexe, de circa unu-doi ani! Aºa se
þie de fondurile ce vor fi alocate. Dar activitatea departamen-
în teatrele de operaþii, destinat sã creascã ºi eforturile noastre pentru elaborarea de întâmplã în toate þãrile, fãrã a se acuza
tului este mult mai complexã. Cam aceleaºi realizãri
protecþia fizicã ºi capacitatea de supra- specificaþii clare, precum ºi pentru centra- autoritatea contractantã, chiar ºi atunci
însemnate se înregistreazã pentru toþi beneficiarii noºtri.
vieþuire a militarilor. lizarea achiziþiilor la nivel de minister, când o achiziþie nu se realizeazã la timp.
În plus, suntem o unitate militarã, am trecut printr-o
pentru cã, cel puþin din punct de vedere Sunt o mulþime de articole în revistele de
nouã restructurare ºi am pierdut din funcþii ºi din resursa
— Ce înseamnã achiziþiile publice din operaþional ºi al securitãþii ºi siguranþei specialitate din lume despre aceastã
umanã pregãtitã, am coordonat importul ºi exportul în
punctul de vedere al Departamentului aprovizionãrii, este normal sã facem acest problematicã. Noi le-am trecut deja la
zona noastrã de responsabilitate, am menþinut un contact
pentru armamente? Se are în vedere lucru, chiar dacã sunt ºi poziþii contrare. lecþii învãþate!
normal cu industria localã, am dezvoltat cooperarea în
propuneri pentru modificarea legislaþiei
cadrul NATO ºi UE în domeniile de responsabilitate ale
în domeniu pentru fluidizarea — Care sunt principalele motive — Unii directori de programe s-au
Directorului Naþional pentru Armamente, am coordonat
achiziþiilor? pentru care nu s-a achiziþionat întreaga schimbat (spre exemplu, cel de la
Romtehnica, Romavia, ACTTM ºi Academia Tehnicã
— Pe lângã calitatea de autoritate gamã a produselor planificate pentru LAROM). Cum se face transferul de
Militarã, a crescut numãrul de programe majore aflate în
contractantã, DpA este ºi autoritate de re- anul 2008? experienþã în acest caz, þinând seama cã
responsabilitate ºi multe activitãþi specifice, potrivit res-
glementare în domeniul achiziþiilor pentru — Chiar cu riscul de a mã repeta ºi a un astfel de program are un istoric mult
ponsabilitãþilor prevãzute de lege. În puþine cuvinte, cam
apãrare. Este un domeniu de mare res- agasa, cauzele stau în modul de planifi- mai bogat decât cel conþinut în
aºa au stat lucrurile în anul trecut.
ponsabilitate, numai dacã ne gândim cã care a înzestrãrii, cãci nu avem viziune pe documentele oficiale ?

82 Revista Forþelor Terestre www.rft.forter.ro Nr.1 z 2009 83


Sala armelor Sala armelor
Departamentul pentru Armamente Tehnologii, echipamente, armamente

— A fi director de program major de creat dosarul programul, care cuprinde subsecvente aferente. E primul an când ne
Vesta antiglonþ
achiziþie reprezintã o onoare ºi, în primul absolut toate datele relevante pentru aflãm în aceastã situaþie, ceea ce demon- O datã cu participarea militarilor români la acþiuni în misiunile ONU de menþinere a pãcii din Angola,
rând, o responsabilitate mare în cadrul de- program ºi pentru contract, inclusiv streazã cã s-a muncit ºi cã am pregãtit în Albania, Bosnia ºi Kosovo a apãrut necesitatea dotãrii militarilor cu veste antiglonþ nivel III A, cu plãci
partamentului. Nu oricine poate fi direc- riscurile ºi implicaþiile întârzierilor anul 2008 contractele pentru anul 2009. ceramice de protecþie balisticã nivel IV. Acest tip de vestã, care în prima fazã a fost destinatã militarilor din
tor de program. Trebuie sã ai pregãtirea cauzate de finanþare insuficientã. Noul În plus, în anul 2009 vor continua sã se trupele anti-tero, a fost datã în dotarea militarilor din teatrele de operaþii ºi a suferit de-a lungul timpului
minimã necesarã în specialitate, cursuri director de program care îl înlocuieºte pe deruleze programele cu contracte sem- multiple modificãri ca urmare a deficienþelor semnalate de purtãtori.
de pregãtire în achiziþii, sã cunoºti limba cel plecat din sistem preia programul cu nate: tancuri, dragoare, MLI, LAROM, Astfel, în 2005, a fost omologatã vesta antiglonþ modernizatã, având urmãtoarele caracteristici:
englezã suficient de bine, sã fii inginer istoria sa scrisã ºi nescrisã, care poartã Gepard etc., care se vor finaliza în • Nivel de protecþie: III A (conform NIJ 0101.03/1997) ºi SR 5 (conform SMT 40202/200), însemnând
sau economist ºi sã fii apreciat de ºefi ºi însã amprenta predecesorului. ªi este bine urmãtorii doi-trei ani ºi vor face loc altor protecþie împotriva gloanþelor: 9x19 mm FMJ cu viteza 426 m/s, 44 Magnum cu viteza
de colegi. Adicã, muncã depusã sã-þi con- aºa. E mai rãu când alþii, trecãtori prin programe noi. Tot în acest an se vor 426 m/s ºi 7.62x25 mm cu viteza 440 m/s.
• Poate fi purtatã împreunã cu una sau douã plãci ceramice de protecþie balisticã, care se
fere recunoaºterea necesarã. Le spuneam departament sau oportuniºti, nu au ce lãsa finaliza procedurile pentru UAV-uri,
introduc în buzunare speciale în faþã ºi în spate. Plãcile ceramice asigurã protecþia împotriva gloanþelor 7,62x51
unor studenþi la cursurile de la UNAp cã în urma lor. Mãcar un singur produs cu rachete antitanc, platforme de transport,
mm AP ºi 7,62x54 B32 (nivel de protecþie IV), conform NIJ 0101.03/1997 ºi SR 8 (conform SMT 40202/200).
fiecare program de achiziþie poartã am- care sã se mândreascã! precum ºi pentru alte prioritãþi ale SMFT, • Masa: 4,5 -5 kg vesta ºi 3,2 kg placa ceramicã.
prenta, experienþa, personalitatea ºi cali- funcþie de fondurile ce vor putea fi În anul 2006 specialiºtii Centrului au elaborat studiul concept privind echipamentele de protecþie balisticã indi-
tatea umanã a directorului de program — Ce perspective sunt pentru anul alocate printr-un buget într-un an de crizã. vidualã prin care s-au introdus îmbunãtãþiri ale acestor echipamente în concordanþã cu tendinþele pe plan mondial.
care îi conduce. De regulã, directorul de acesta ? Vom vedea cum vom putea trece la Pe baza studiului concept, în anul 2007 au fost elaborate noi specificaþii de achiziþie pentru echipamentele de
program trebuie sã fie un ofiþer cu expe- — Spuneam cã suntem pregãtiþi pentru contractarea celor douã (de fapt, trei) protecþie individualã (veste ºi cãºti). Achiziþiile din 2007 ºi 2008 s-au fãcut pe baza acestor specificaþii. „
rienþã. Probabil de aceea ofiþerii tineri nu noul an cu un portofoliu însemnat de programe strategice. Fiz. Simona BADEA
pot accede prea uºor pe funcþii în structu- acorduri-cadru semnate, care aºteaptã fi- Noi, personalul din DpA, conduºi de Ing. Florentina ALEXA

Blindaj suplimentar
rile centrale! Nu m-am opus la numirea nanþarea pentru semnarea contractelor un nou secretar de stat ºi ºef al depar-
niciunui director de program. Din motive tamentului, suntem pregãtiþi pentru a ne
de lipsã de experþi în departament, mulþi alãtura eforturilor SMFT de transformare
provin chiar de la categoriile de forþe, ºi modernizare a acestei importante

pentru TAB
fãrã discriminare. Dar munca lui ºi mani- categorii de forþe. „
era de conducere a programului ºi apoi de
implicare în derularea contractului ºi în
introducerea în înzestrare a rezultatului
muncii sale va fi judecatã de colegi, bene- Pe plan naþional, protecþia balisticã asiguratã de maºinile de luptã Protecþia
ficiari ºi de istorie. Sper cã toþi au înþeles (tancuri, maºini de luptã ale infanteriei ºi transportoare amfibii blindate) la gloanþe
acest lucru. Problematica sarcinilor direc- este realizatã prin intermediul blindajului de oþel. Pentru maºinile de luptã Produsul
torilor de programe majore de achiziþie nu operaþionale aflate în dotarea forþelor terestre, protecþia balisticã a TABC-79
a fost înþeleasã ºi deci nu este complet echipajului asiguratã de blindajul de oþel este insuficientã. echipat cu
Întrucât principalul vehicul utilizat în teatrele de operaþii în care este blindajul su-
rezolvatã.
angajatã Armata Românã este transportorul amfibiu blindat de fabricaþie plimentar de
Transferul funcþiei se petrece conform autohtonã, s-a solicitat mãrirea gradului de protecþie balisticã la acest tip protecþie ba-
reglementãrilor legale în vigoare. Expe- de maºinã. listicã la gloanþe (BSG) asigurã protecþia împotriva tragerilor cu glonþ
rienþa însã nu o poate transfera nimeni, În urma colaborãrii dintre ACTTM ºi producãtori din industria naþio- scurt calibru 7,62 mm perforant.
decât formal. Aveþi dreptate, istoricul pro- nalã s-a realizat un blindaj suplimentar de protecþie balisticã pentru TABC-79. Pentru aproximativ 60% din suprafaþa expusã a vehiculului echipat
gramului este bogat ºi se transmite prin cu BSG s-a obþinut o protecþie superioarã împotriva tragerilor cu glonþ
Blindaj suplimentar de protecþie balisticã la gloanþe (BSG) lung calibru 7,62 mm perforant.
restul personalului militar ºi civil partici-
BSG este realizat din plãci de blindaj confecþionate din material com- Se estimeazã cã, prin adãugarea a încã aproximativ 350 kg de BSG,
pant în cadrul echipei de program, de pozit ceramic, dispuse pe exteriorul transportorului ºi pãturã din þesãturã se va realiza protecþia completã a TABC-79 împotriva tragerilor cu glonþ
lucru ºi de la furnizor. De aceea am poliamidicã dispusã în interior. Masa totalã a BSG este de aproximativ 450 kg. lung calibru 7,62 mm perforant.
Blindaj suplimentar de protecþie balisticã la mine (BSM) Protecþia la explozia minelor
BSM este realizat dintr-o combinaþie de þesãturi poliamidice ºi blin- Produsul TABC-79 echipat cu blindaj suplimentar de protecþie balis-
daj de oþel, dispuse modular pe exteriorul podelei ºi în pasajele roþilor, cu ticã la mine (BSM) asigurã protecþia împotriva grenadelor de mânã, a mi-
o pãturã de þesãturi poliamidice dispusã pe podea ºi pe pãrþile interioare nelor
ale pasajelor roþilor. Masa totalã a BSM este de aproximativ 350 kg.
Testarea s-a efectuat în conformitate cu standardele NATO ºi s-au
obþinut urmãtoarele rezultate:

84 Revista Forþelor Terestre www.rft.forter.ro Nr.1 z 2009 85


Sala armelor
Tehnologii, echipamente, armamente

antipersonal ºi a fragmentelor proiectilelor de de TABC-79 a suferit deformãri mari, fãrã a se Pentru protecþia împotriva minelor se
artilerie. fisura, ºi fãrã a exista perforaþii complete în impune reconsiderarea configuraþiei interioare
La dispunerea a 6 kg TNT sub roata dreap- acesta. a transportorului (suspendarea scaunelor
ta faþã a TABC-79 nu au existat rupturi sau per- Carcasa blindatã a suferit rupturi ale echipajului, realizarea unor prinderi ferme ale
forãri complete ale carcasei. Certificarea aces- sudurii la îmbinarea dintre podea ºi carcasã în unor subansamble, rigidizarea zonelor critice
tui nivel de protecþie presupune însã ºi monito- zona exploziei. etc.).
rizarea rãspunsului biomecanic al corpului Acest fapt a condus la concluzia cã produ- Întrucât mãrirea nivelului de protecþie al
uman. Pentru aceste teste nu s-au efectuat mã- sul, în configuraþia testatã, nu îndeplineºte con- echipajului se realizeazã prin adãugarea
surãtori, echipamentul necesar nefiind disponi- diþiile de validare ºi a acestui nivel de protecþie blindajului suplimentar, performanþele
bil. În anul 2009 se vor efectua ºi mãsurãtori la mine. dinamice ale transportorului sunt afectate
ale rãspunsului biomecanic al corpului uman. Rezultatele obþinute conduc la concluzia cã proporþional cu masa acestuia. „
La dispunerea a 6 kg TNT central sub po- se poate mãri gradul de protecþie balisticã la
deaua maºinii, BSM montat pe carcasa blindatã gloanþe pentru TABC-79 la un nivel acceptabil. Cpt. ing. Constantin PUICÃ

Sistem cu termoviziune pentru


conducerea tehnicii militare
pe roþi ºi ºenile –THERMODRIVE
Prin studiul tehnic efectuat au fost sintetizate cele douã sisteme: Sis- gãseºte în-
tem cu termoviziune pentru conducerea vehiculelor militare de suport lo- trerupãtorul
gistic „THERMODRIVE-1” ºi Sistem cu termoviziune pentru conducerea general al
vehiculelor militare de luptã „THERMODRIVE-2” care, pe baza documen- sistemului
taþiei tehnice, au fost realizate fizic ºi instalate pe un camion tip DAC, res- ºi butoane-
pectiv pe un transportor TAB-C. le pentru
Sistemul THERMODRIVE-1, instalat pe camionul DAC, are în struc- reglarea
turã: camerã de imagine termalã, monitor, interfaþã mecanicã, interfaþã electricã. calitãþii
Camera de imagine termalã asigurã un câmp vizual de 36° ºi este imaginii.
fixatã în partea superioarã lateral-stângã a parbrizului maºinii. Interfa-
Monitorul cu ecran LCD, cu o diagonalã de 8,4 inch, asigurã þa mecanicã
vizualizarea imaginilor captate prin intermediul camerei termale. Tot pe constã în
monitor se gãsesc butoanele pentru ajustarea calitãþii imaginii. suportul de
Interfaþa mecanicã constã în suportul de fixare a camerei termale pe fixare a ca-
vehicul ºi sistemul de prindere a monitorului în cabinã. merei ter-
Suportul camerei asigurã reglarea direcþiei de vizare în douã planuri. male pe ve-
Sistemul de prindere a monitorului în cabinã asigurã poziþionarea hicul ºi sis-
acestuia în faþa ºoferului, la distanþã ºi înãlþime optimã, printr-un sistem de temul de
culisare cu roþi de blocare. prindere a
De asemenea, în cazul în care condiþiile de vizibilitate sunt monitorului
corespunzãtoare ºi utilizarea imaginii termale nu este necesarã, monitorul în dreptul
poate fi rabatat la 90°, sub plafonul cabinei. mecanicului conductor. Suportul camerei din faþã asigurã reglarea direcþiei
Interfaþa electricã constã în cablurile de legãturã dintre camera termalã, de vizare în douã planuri.
monitor ºi reþeaua de bord a maºinii, sistemul alimentându-se la tensiunea Sistemul de prindere a monitorului asigurã poziþionarea acestuia în faþa
de 12Vcc. Alimentarea sistemului este comandatã printr-un comutator conductorului, la o distanþã ºi înãlþime optimã, cu asigurare prin manetã de
ON-OFF instalat pe stâlpul din stânga parbrizului. blocare.
Sistemul THERMODRIVE-2 se compune din: camera anterioarã de De asemenea, în cazul în care condiþiile de vizibilitate sunt corespunzã-
imagine termalã, camera posterioarã de imagine termalã, monitorul, toare ºi utilizarea imaginii termale nu este necesarã, monitorul poate fi înlo-
interfaþa mecanicã, interfaþa electricã. cuit cu periscopul de vedere pe timp de zi, eliberând ºi calea vederii directe
Camera anterioarã de imagine termalã asigurã un câmp vizual de 45° ºi prin parbriz.
este fixatã în exteriorul maºinii, la partea superioarã a ferestrei periscopului Interfaþa electricã constã în cablurile de legãturã dintre camera termalã,
central al mecanicului-conductor. monitor ºi reþeaua de bord a maºinii (24 Vcc). Comanda trecerii de la ima-
Camera posterioarã de imagine termalã asigurã un câmp vizual de 36° ginea captatã prin intermediul camerei din faþa maºinii la imaginea captatã
ºi este fixatã în partea superioarã din spate a maºinii. prin intermediul camerei din spatele maºinii se face prin intermediul
Monitorul cu ecran LCD cu diagonala de 10,4 inch asigurã vizualiza- comutatorului existent pe cutia de distribuþie a semnalului video.
rea imaginilor captate prin intermediul camerelor termale, fiind fixat în lo- Tot în cutia de distribuþie se aflã un convertor DC-DC ce asigurã
caºul periscopului central, cu care este interschimbabil. Tot pe monitor se tensiunea de alimentare de 12 Vcc pentru camera termalã din spate.

86 Revista Forþelor Terestre www.rft.forter.ro


S p o r t î n F o r þ e l e Te r e s t r e

Sumar

• Locul al doilea la Campionatele de schi din Italia 90


• În Germania românii au urcat din nou pe podium 92
• Duel pe schiuri 94
• Arsenalul din Târgoviºte 98
Sport Sport
Competiþii internaþionale Competiþii internaþionale

Locul al doilea
la Campionatele de schi individual pe locul al III-lea,
devansând sportivele favorite ale þãrii
În ultima zi, la proba de patrulã
feminin (17,5 km), sergenþii-majori
clasamentului pe naþiuni ºi,
în urma rezultatelor obþinute la

din Italia
gazdã în întrecerea desfãºuratã pe Simona Crãciun, Simona Cojenelu, probele de concurs, România a
distanþa de 10 km. Andreea Cioacã ºi Diana Robu au ocupat locul al II-lea, dupã þara
Ziua a doua a fost dedicatã obþinut locul I, iar bãieþii s-au situat, gazdã, Italia, ºi înaintea Statelor
probelor de ºtafetã ºi slalom. La dupã cei 25 km de parcurs, pe Unite ale Americii, Germaniei
ºtafetã, România a obþinut locul prima poziþie a clasamentului, prin ºi Spaniei.
Sportivi ai Clubului Sportiv Aplicativ-Militar „Bucegi“ din Predeal, aparþinând al II-lea în întrecerea femininã prin plutonierii-majori Vasile ªneaga, Aceastã performanþã ne
Forþelor Terestre Române, au participat în perioada 1-6 februarie la cea de-a 61-a sergentul-major Mihaela Purdea ºi Cristian Moºoiu, Zsolt Antal ºi onoreazã pentru cã este cel mai
ediþie a Campionatelor de schi ale trupelor alpine în localitãþile San Candido, Sesto sergentul-major Simona Crãciun, iar Alexandru Tiºcã.
bun rezultat obþinut de un lot al
ºi Dobbiaco din Italia. la masculin, locul al IV-lea, prin La festivitatea de premiere ºi
Armatei României în cei 13 ani
plutonierii-majori Vasile ªneaga ºi închidere a competiþiei, ºeful
Zsolt Antal. La slalom, sportiva Statului Major al Armatei Italiene, de participare la competiþie,
Maior Cristian GRECU
Kinga Bojthe s-a clasat pe locul generalul de corp de armatã în condiþiile unei concurenþe
grecu.cristian@forter.ro
al II-lea în întrecerea femininã. Fabrizio Castagnetti, a dat citire deosebite. „

La
competiþie au participat peste 250 de (probã individualã ºi ºtafetã), biatlon (patrulã). Sportivii
sportivi militari din: Austria, Argentina, militari români au obþinut rezultate notabile la toate
Croaþia, Chile, Germania, Macedonia, întrecerile sportive.
Polonia, România, Slovenia, Spania, SUA ºi Italia. Astfel, în prima zi de concurs, sergentul-major
Competiþia a inclus întreceri masculine ºi feminine la Mihaela Purdea a reuºit sã se claseze la
schi alpin, schi fond schi fond

90 Revista Forþelor Terestre www.rft.forter.ro Nr.1 z 2009 91


Sport Sport
Competiþii internaþionale Competiþii internaþionale

În Germania podiumului de premiere cu Silviu


Manea pe locul I, Viorel Pãlici pe
ªtefan Gavrilã, Vasile ªneaga, Cristian
Moºoiu ºi Alexandru Tiºcã.
(sanie specialã de salvare). La aceastã
probã, echipa României, compusã

românii au urcat
locul al II-lea ºi Lucian Clinciu pe al Pentru ultima zi a competiþiei, din Vasile ªneaga, Viorel Pãlici,
IIIlea. Manea Silviu a fost declarat organizatorii au pãstrat cea mai Silviu Manea, Lucian Clinciu,
cel mai bun cãþãrãtor, primind din spectaculoasã probã, patrula militarã, Ionuþ Gãliþeanu ºi Cornel Puchianu,
partea organizatorilor Globul de pe o distanþã de 16 km, pe parcursul s-a clasat pe locul al II-lea, urmând

din nou pe podium


Cristal. cãreia concurenþii s-au întrecut la echipei Austriei la 1 minut ºi 52
Ziua a doua a fost dedicatã probei aruncarea grenadei, trageri cu de secunde ºi devansând echipa
de ºtafetã, unde echipa României a armamentul din dotarea þãrii gazdã gazdã cu 4 minute ºi
obþinut locul I, pe podium urcând: ºi transportul rãnitului cu achia 14 secunde. „

Sportivii militari din Forþelor Terestre Române au participat, în perioada


13-21 februarie, la Campionatul militar internaþional de schi al Germaniei
(Brigade SKIMEISTERSCHAFT 2009). La linia de start s-au aliniat sportivi militari
din: Austria, Croaþia, Elveþia, Germania, Polonia, România, Spania ºi SUA.

Cãpitan Ion PRUNDARU


prundaru.ion@forter.ro

C
ompetiþia a inclus întreceri masculine la obþinut rezultate notabile pe tot parcursul întrecerilor
biatlon, ºtafetã, schi de turã ºi patrulã sportive.
militarã. Sportivii militari Astfel, în prima zi de concurs, la proba de biatlon
români au militarii români au ocupat poziþiile fruntaºe, locul I
ªtefan Gavrilã, locul II Cristian Moºoiu, locul IV Cornel
Puchianu ºi locul V Alexandru Tiºcã.
În proba de schi de turã, desfãºuratã în
dupã-amiaza primei zile de întreceri,
sportivii Forþelor
Terestre au
ocupat primele
trei locuri
ale

92 Revista Forþelor Terestre www.rft.forter.ro Nr.1 z 2009 93


Sport Sport
Competiþii interne Competiþii interne

Duel pe schiuri
În perioada 23-28 februarie, cei mai buni schiori ai unitãþilor de instrucþie din þarã
s-au întrecut în cadrul Concursurilor aplicativ-militare de iarnã pentru unitãþi de
instrucþie, Finala pe Ministerul Apãrãrii Naþionale, ce s-au desfãºurat în poligonul
Complexului Aplicativ-Militar „Bucegi“ din Predeal.

Locotenent Andreea POPESCU


popescu.andreea@forter.ro

Z
ece loturi sportive, cuprinzând militari De la performanþã la instrucþie
profesioniºti din unitãþi aparþinând Statului Lotul bistriþenilor a devenit ºi mai
Major al Forþelor Terestre, Statului Major al puternic de când sergentul-major
Forþelor Aeriene, Statului Major al Forþelor Navale, Claudiu Suciu a ales
Comandamentului Comunicaþiilor ºi Informaticii ºi instrucþia în defa-
Comandamentului Logistic Întrunit s-au înscris la voarea spor-
start pentru câºtigarea celor trei probe din concurs: tului de
biatlon, ºtafetã ºi patrulã. perfor-
Competiþia este una de referinþã în rândul manþã. Pen-
sportivilor militari, lupta fiind strânsã începând de la tru acesta, fost
etapele de calificare. În fiecare an, unitãþi noi îºi campion naþional ºi
câºtigã dreptul de a participa la concurs ºi încearcã sã-i balcanic la biatlon, legi-
învingã pe veteranii competiþiei, militarii bistriþeni ºi timat cinci ani la Clubul
Sportiv Aplicativ-Militar Miercurea-Ciuc ºi Braºov, clasate pe orientare ºi pentatlon. La aruncarea Plutonierul Daniel Magdaº crede cã
vânãtorii de munte din Miercurea-Ciuc ºi Braºov.
locurile III ºi respectiv IV. Cele mai bune grenadelor nu au avut ratãri ºi au reuºit sã sportiva „e cea mai bunã din lot, datoritã
„Bucegi“, concursul mi-
schimburi de ºtafetã le-au realizat tot nimereascã toate cele cinci þinte. Fãrã ei am reuºit sã ne calificãm la concurs.
Fetele atacã podiumul litar a fost o dovadã cã nu militarii Brigãzii 81 Mecanizatã, ei
ºi-a ieºit din forma de altã modestie, caporalul Ioniþã Orban spune: Ne-a învãþat sã schiem ºi sã tragem mai
Dacã pânã acum câþiva ani concursul se adresa exclusiv ocupând primul loc în clasament, la o „Nu avem adversari, sunt buni ºi militarii bine“. Acesta este pentatlonist, iar
bãrbaþilor, din anul 2008 participã ºi fete. Debutul l-a fãcut datã. Este militar al Batalionu- diferenþã de 25 de minute faþã de
lui 812 de câteva luni ºi ne-a Brigãzii 61 Miercurea-Ciuc, la concursuri specialitatea lui sunt sporturile pe uscat,
soldatul Iuliana Rusescu, anul trecut, obþinând locul 20 în ocupanþii locului secund.
mãrturisit cã nu simte trecerea de la ei sunt principalii noºtri competitori, dar cu o zi înainte de începerea concursului a
proba de biatlon ºi reuºind sã devanseze jumãtate din bãrbaþii reuºim sã-i devansãm de fiecare datã, ca învãþat sã alunece pe schiurile de fond.
înscriºi la start. Anul acesta, trei sportive le-au dat emoþii performanþã la instrucþie, „la unitate
este mai multã libertate decât la
Sportul nu are vârstã ºi acum, în proba de patrulã“. Cea mai dificilã i se pare tragerea din
bãrbaþilor în lupta pentru podium. Una dintre ele, soldatul Cea mai complexã parte din concurs, Debutanþii competiþiei din anul acesta picioare pentru cã „respiraþia este foarte
Andrea Hepcal, a reuºit sã termine proba de biatlon pe locul club“. „Nu îmi pare rãu cã
patrula, sau cum o numesc cunoscãtorii, la Predeal au fost militarii Brigãzii 69 importantã, la fel ºi poziþia, iar noi, la
patru, la o micã diferenþã de câºtigãtor, sergentul-major am renunþat la sportul
„Regina probelor“, a fost un alt prilej Artilerie Mixtã, care deºi au fost la prima instrucþie, nu avem tragere de genul
Claudiu Suciu. de performanþã,
pentru ca bistriþenii sã urce pe primul loc. participare, au reuºit sã ocupe locul ºase acesta“.
În prima zi de concurs 40 de sportivi s-au aliniat la start mi-a fost greu
În echipa cea mai rapidã, cu cei mai în clasamentul general. Bãieþii din echipã Debutanþi sau veterani, unii mai bine
pentru podiumul biatlonului, singura probã individualã. sã stau departe de
iscusiþi trãgãtori ºi aruncãtori de grenade, spun cã este meritul colegei lor, soldatul pregãtiþi, alþii novici în sporturile de
Tragerea din picioare, cea mai dificilã încercare, le-a adus familie aproape 11 luni iarnã, cu echipament special de fond, sau
s-au aflat un unchi ºi nepotul sãu. Andrea Hepcal, care a participat la
multor concurenþi ture de penalizare ºi, bineînþeles, minute pe an“, spune sergentul-major. cu schiuri „Montana“ ºi „Combi–R“ din
În a doua zi de concurs, la pro- Caporalul Ioniþã Orban a participat de opt probele de biatlon ºi ºtafetã. Andrea este
de întârziere. Podiumul a fost ocupat în totalitate de schiorii ori la etapa finalã a Concursurilor sportiv de performanþã, de 12 ani face dotarea unitãþilor, cu toþii au reuºit sã
ba de ºtafetã, singura surprizã a treacã linia de sosire ºi sã demonstreze
Brigãzii 81 Mecanizatã Bistriþa: sergentul-major Claudiu fost oferitã de lotul Statului Major aplicativ-militare de iarnã pentru unitãþi schi fond ºi biatlon, iar din decembrie
Suciu, locul I cu timpul de 25’43, caporalul Sorin Ilie, fair play-ul ce caracterizeazã competiþiile
al Forþelor Aeriene, care a reuºit de instrucþie ºi de ºapte ori a reuºit sã 2008 a ales cariera militarã ºi sã devinã militare.
locul II cu 28’09 ºi soldatul Cristian Lãzãruþ, sã ocupe locul II, câºtige cu echipa locul I. Nepotul sãu, soldat gradat voluntar. „Este prima
locul trei cu 29’17. devansând sergentul Gavrilã Manga, e la a treia competiþie militarã la care particip ºi nu
echipele participare. Amândoi sunt militari ai mã aºteptam sã fie atât de greu. Sunt Ardelenii nu se dezmint
vânãtorilor de Batalionului 817 Artilerie Mixtã ºi militari care nu credeam cã or sã fie atât La finalul celor trei zile de concurs,
munte din participã la toate concursurile militare de de bine pregãtiþi“, spune sportiva. clasamentul general a fost ocupat dupã

Revista Forþelor Terestre


94 www.rft.forter.ro Nr.1 z 2009 95
Sport
Competiþii interne

cum urmeazã: locul I – Brigada 81 Comandamentul Logistic Întrunit, condiþiilor din poligonul Complexului
Mecanizatã Bistriþa, locul II – Statul locul IX – Statul Major al Forþelor Aplicativ-Militar „Bucegi“. Colonelul
Major al Forþelor Aeriene, locul III – Navale, locul X – Brigada 34 Infanterie ªtefan Mãrginean, ºeful secþiei Pregãtire
Brigada 61 Vânãtori de Munte Miercurea- Clinceni. Fizicã din Statul Major General,
Ciuc, locul IV – Comandamentul Festivitatea de premiere a a transmis în discursul de închidere al
Comunicaþiilor ºi Informaticii, locul V – câºtigãtorilor a fost onoratã de prezenþa concursului un mesaj în care a menþionat
Brigada 2 Vânãtori de Munte Braºov, primarului oraºului Predeal, Ionel importanþa sportului ºi întreþinerii
locul VI – Brigada 69 Artilerie Mixtã Goidescu, care a înmânat medalii ºi cupe fizice, cu dorinþa ca cei prezenþi sã-l
ªimleul Silvaniei, locul VII – Brigada participanþilor, asigurându-i de sprijinul poatã transmite la unitãþile din care
2 Infanterie Craiova, locul VIII – sãu în ceea ce priveºte îmbunãtãþirea provin. „

96 Revista Forþelor Terestre www.rft.forter.ro


Sport Sport
Sport în unitãþi Sport în unitãþi

Arsenalul numele de „Camelia Potec“. Pentru cã — Cine are acces în baza sportivã?

din Târgoviºte
marea campioanã ne-a fãcut onoarea sã — Noi avem un club sportiv cu statut
vinã la inaugurare. Deci, este unul din juridic ºi se numeºte „Arsenal Baza 2
obiectivele „rãsãrite“ fãrã bani. Logisticã «Sud»“ în care este înscris
Având bazin de înot, salã de forþã, întreg personalul bazei ºi membrii de
sunt toate condiþiile de pregãtire, de exe- familie. Astfel, în baza sportivã au acces
cutare a unor stagii de pregãtire în cele atât militarii ºi civilii din bazã, cât ºi
Interviu cu comandantul Bazei 2 Logistice „Valahia“, mai bune condiþii. Ne-am amenajat ºi un familiile lor. Spre exemplu, la bazin
general de brigadã Iulian Bacºiº teren de tenis, tot prin munca fizicã a per- învaþã înotul – pentru cã în Târgoviºte nu
sonalului bazei, ºi l-am dotat cu instalaþie mai existã alt bazin – 71 de copii ai
Un teren de fotbal, o salã de sport multifuncþionalã, un teren de tenis de câmp cu nocturnã. Aºa-zisa investiþie ne-a costat cadrelor militare.
câteva lãmpi ºi câþiva stâlpi de la vechile
instalaþie nocturnã, un teren de rugby ºi o echipã - „AS Arsenal Târgoviºte“ -, o salã
remize ale parcurilor auto, pe care i-am — Am vãzut cã Baza 2 Logisticã
de forþã, un minibazin de înot pentru copiii personalului bazei ºi, în iarna aceasta, gãsit pur ºi simplu aruncaþi prin bazã. „Valahia“ are ºi un teren de rugby ºi cã
un mic patinoar pentru aceiaºi copii. Aºa aratã poate cea mai complexã bazã ªi vis-a-vis de idei, ne-a venit ºi ideea aveþi ºi o echipã divizionarã A. terenul cu cel mai bun gazon din þarã. La
sportivã din unitãþile militare ale Forþelor Terestre. unui patinoar, valorificând apa pe care o — La terenul de rugby a fost o fel, ºi acolo am muncit toþi cei 500 de
avem dintr-un puþ propriu ºi punând-o la muncã... poate cea mai complexã. Am oameni care suntem aici. Avem o
colaborare foarte bunã cu echipa Clubului
Locotenent-colonel Dragoº ANGHELACHE
anghelache.dragos@forter.ro
Steaua ºi chiar fac stagii de pregãtire la
noi.
Îmi place sã spun cã echipa noastrã
– Domnule general, baza sportivã din unitatea Dupã cum aþi observat, s-a muncit foarte mult ºi am participat
este cea mai frumoasã din tot rugbyul
dumneavoastrã este una dintre cele mai complexe pe care am absolut toþi oamenii din bazã.
românesc ºi nu fac altceva decât sã
vãzut-o într-o unitate militarã. Cum a venit ideea bazei sportive? Aº da un singur exemplu: bazinul de înot. A fost o investiþie
reproduc cuvintele preºedintelui
— N-am fãcut decât sã valorific ceea ce am vãzut la alþi de pe vremuri, care n-a fost niciodatã funcþionalã, dar absolut
Federaþiei Române de Rugby, domnul
camarazi de-ai noºtri din alte armate. Vãzând cã la ei s-a putut, niciodatã! Practic, un obiectiv pãrãsit. Faianþa ºi gresia existau
George Straton. De ce este cea mai
mi-am zis cã se poate face ºi la noi la fel, cu eforturi financiare de doisprezece ani în bazã ºi nimeni nu luase hotãrârea ce sã
frumoasã? Pentru cã este apãrutã absolut
minime, dar cu foarte multã muncã. Ideea o aveam, însã aici am facã cu ele. Bazinul l-am placat cu ajutorul unor militari volun-
din neant. Nimeni nu se aºtepta sã aparã o
gãsit ºi locul potrivit, fiindcã este una dintre cele mai mari ca- tari care ºtiu ºi meseria de faianþar. S-a lucrat cam douã luni, cu
echipã fãrã nicio sponsorizare ºi fãrã
zãrmi din armatã. În plus, majoritatea elementelor de care aveam transfer de utilaje de la alte unitãþi, pentru cã în armatã mai
îngheþ. ªi aºa avem acum primul patinoar lucrat peste patru luni, timp în care am niciun sportiv de performanþã. Este
nevoie pentru ridicarea bazei sportive existau. N-am fãcut decât existã utilaje de care încã mai avem nevoie. Nu am cumpãrat
din Armata Românã. decopertat un teren vechi, l-am nivelat ºi alcãtuitã 100% din militari din bazã,
sã dau o cu totul altã valoare la fiecare dintre obiectivele de aici. nimic, nu s-a investit niciun leu în bazinul care acum poartã
am pus gazon. Acum este cotat ca fiind marea lor majoritate ºoferi din Batalionul
Sport
Sport în unitãþi

hotãrâþi sã facã
performanþã la
Târgoviºte. Rezultatele
sunt destul de strânse cu
celelalte echipe care au
sportivi cu vechime în
rugby dar, ceea ce pot
sã spun, este cã sportivii
noºtri sunt printre cei
mai antrenaþi militari
din armatã, cu o
condiþie fizicã la care pot aspira ºi cei totdeauna în jur de 1.000 de spectatori;
care pleacã în misiuni internaþionale. De toþi angajaþii noºtri vin cu familiile ca sã
altfel, mulþi dintre ei au fost ºi în susþinã echipa, chiar ºi atunci când joacã
teatrele de operaþii. Echipa este alcãtuitã în deplasare, în garnizoanele mai
din subofiþeri, soldaþi ºi gradaþi apropiate: Piteºti sau Bucureºti.
voluntari. Am avut ºi un ofiþer, dar Susþinerea se face ºi financiar, pentru cã
acesta s-a mutat în altã unitate. Dorinþa noi contribuim cu procentajul de 2% din
de a practica rugby existã la mai mulþi impozit: atât militarii din bazã, cât ºi cei
din unitate, însã nu au constituþia ºi din structurile subordonate. Aºa
rezistenþa fizicã la fel cu a celor care fac cumpãrãm echipamentul ºi ne plãtim
parte din echipã. Aº putea sã dau un sfat deplasãrile. „
Transport ºi Compania de Stat Major.
Avem 42 de rugbiºti legitimaþi iar echipa altor colegi din alte structuri militare: sã
este la a doua participare în cadrul înfiinþeze echipe de rugby, pentru cã se NOTÃ
campionatului naþional, Divizia A. realizeazã o coeziune extraordinarã în La aceastã datã, generalul de brigadã
Ne bucurãm de sprijinul Clubului cadrul structurii militare respective. Iulian Bacºiº este ºeful structurii
La meciurile echipei noastre sunt Resurse din Statul Major al Forþelor
„Steaua“, care ne asigurã doi antrenori, Terestre.