Sunteți pe pagina 1din 4

Unitatea de învăţământ: Avizat,

Profilul: Tehnic Director


Domeniul de pregătire de bază/Domeniul de pregătire generală/Calificarea
profesională: Construcţii, instalaţii şi lucrări publice / Zidar-pietrar-tencuitor
Modulul: M2- Echipamente și utilaje pentru prelucrarea materialelor
Nr de ore/an: 132
Nr. ore /săptămână: 4 din care: T: LT: IP: 4
Clasa: a IX-a –Învăţământ special-Scoala profesionala
Profesor: Avizat,
Plan de învăţământ aprobat prin OMENCS: Nr. 4457/05.07.2016, anexa nr. 4 Şef catedră
Programa aprobata prin OMENCS: Nr.4457/05.07.2016, anexa nr. 6

Nr. înregistrare: 4615/ 23.09.2019

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR:2019 -2020
Adaptată

Nr. Unitatea de rezultate ale Conținuturile învățării Săptămâna Obs.


crt. învățării /Rezultate ale învățării Nr. ore

Cunoștințe Abilități Atitudini T L IP T L IP


T T
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. 2.1.7 Tehnici de 2.2.9 Depozitarea deșeurilor rezultate 2.3.1 Asumarea responsabilității în Normele generale și specifice de SSM aferente luc. de 4 S1
transport, depozitare în urma prelucrării materialelor, în îndeplinirea sarcinilor de lucru prelucrare a mat./produselor aferente contexelor de 4 S2
și utilizare judicioasă spații special amenajate 2.3.3 Respectarea normelor generale și realizare şi riscurilor potenţiale 4 S3
a materialelor, prin specifice pentru sănătatea și securitatea Normele generale și specifice pentru sănătatea și 4 S4
evitarea risipei muncii (SSM), de prevenire și stingere a securitatea muncii (SSM), de prevenire și stingere a 4 S5
2.1.8 Norme generare incendiilor (PSI) și de protecția mediului incendiilor (PSI) și de protecția mediului cu privire la
și specifice de SSM 2.3.5 Asumarea inițiativei în vederea tehnicile specifice de colectare, transportul și
aferente lucrărilor de îndeplinirii sarcinilor de lucru depozitarea deşeurilor rezultate din activităţi precum: 4 S6
prelucrare a 2.3.6 Colaborarea cu membrii echipei în construcții de clădiri și obiective de infrastructură, c-ția
materialelor/produsel vederea îndeplinirii sarcinilor de lucru şi întreţinerea căilor rutiere, demolarea totală sau 4 S7
or, aferente 2.3.8 Respectarea programului de lucru parţială a clădirilor sau a obiectivelor de infrastructură.
contextelor de Cu mijloacele specifice existente la locul de muncă, 4 S8
realizare și riscuri spre locuri special amenajate respectând problemele de
potențiale mediu privind:dispersarea de pulberi în mediul
înconjurător, depozitarea sau aruncarea materialelor de 4 S9
c-tii în locuri nepermise, dispersarea murdăriei (noroi, 4 S10
deseuri) în afara şantierului, distrugerea abuzivă a
vegetaţiei în zona.

1
2.1.1 Caracteristici 2.2.1Studierea prevederilor 2.3.1 Asumarea responsabilității în Caracteristicile tehnologice ale materialelor (lianţi, 4 S11
tehnologice ale documentației tehnice (a proiectului) îndeplinirea sarcinilor de lucru agregate, blocuri pt zidărie, armături pt elemente din
materialelor în limba română și comunicarea 2.3.5 Asumarea inițiativei în vederea beton armat, placi ceramice pt placaje și pardoseli,
informațiilor cu privire la îndeplinirii sarcinilor de lucru adezivi, produse din metal, produse din lemn, produse
caracteristicile tehnologice ale din materiale plastice)
materialelor -tip de material, forma, aspect, dimensiuni, proprietăţi 4 S12
fizice/mecanice/chimice/tehnologice/mod de prelucrare

2 2.1.2 Utilaje și 2.2.2Accesarea internetului pentru 2.3.1 Asumarea responsabilității în Tipuri de utilaje și echipamente de lucru pentru:
echipamente de lucru selectarea informațiilor din îndeplinirea sarcinilor de lucru 1.prelucrarea produselor din lemn(fierăstrău, rindea, 4 S13
specifice lucrărilor de documente tehnice, referitoare la 2.3.4 Informarea cu promtitudine, clară, tesla, daltă, şurubelniţe, creion de tâmplărie, bormaşina
betoane, zidării, utilizarea sculelor, dispozitivelor de corectă și la obiect asupra defectării electrică)
finisaje, izolații, lucru, verificatoarelor și utilajelor, în sculelor, uneltelor, dispozitivelor și 2.prelucrarea produselor din metal şi materiale plastice:
confecții metalice, vederea realizării unui document utilajelor, în conformitate cu -pentru lucrări de construcţii şi instalaţii(dalta, foarfecă 4 S14
instalații, dulgherie și centralizator cu Fișe de documentare reglementările interne de la locul de manuală, set chei, set cleşti, patent de fierar, bomfaier,
lucrări publice privind întreținerea stării de muncă cheie de fasonat, placă de dornuri, perie de sârmă,
funcționarea utilajelor și a 2.3.5 Asumarea inițiativei în vederea dispozitiv de tăiat bare de oţel beton, ştanţa, maşina de
echipamentelor de lucru îndeplinirii sarcinilor de lucru găurit, aparat de sudură, maşină de filetat, maşina de
2.2.3 Selectarea utilajelor și 2.3.6 Colaborarea cu membrii echipei în sudat materiale plastice)
echipamentelor de lucru pentru lucrări vederea îndeplinirii sarcinilor de lucru -pentru lucrări de betoane, lucrări publice și 4 S15
de betoane, zidării, finisaje, izolații, 2.3.7 Stabilirea sub supraveghere, cu zidărie(ciocan, baros, lopată, daltă, cleşte, ladă de
confecții metalice, instalații, atenție și responsabilitate mortar, şapă de mortar, galeată, mistrie, cancioc,
dulgherie și lucrări publice şpaclu, drişcă, gletieră, bidinea, site pt sortare agregate, 4 S16 +2
cutii pt dozare volumetrică, dispozitiv de compactat
betonul, betoniera/malaxsor pt mortar)
-pt lucrări de finisaje și izolatii(drişca, gletiera,
bidinea, set pensule, trafalet, 4 S17
Malaxor pt adezivi, galeata, masina/dispozitiv de tăiat
placi ceramice)
3 2.1.3 proceduri de 2.2.4 Sortarea și verificarea 2.3.1 Asumarea responsabilității în Proceduri de pregatire, sortare și verificare a 4 S18 +2
pregătire, sortare și materialelor de prelucrat, pe baza îndeplinirea sarcinilor de lucru materialelor de prelucrat/
verificare a documentației tehnice scrise în limba 2.3.3 Respectarea normelor generale și produselor pt luc de c-ții, 4 S19
materialelor de română și în limbi străine specifice pentru sănătatea și securitatea instalatii și lucrari publice 4 S20
prelucrat pentru 2.2.5 Aprovizionarea locului de muncii (SSM), de prevenire și stingere a
lucrări de construcții, muncă cu materiale, utilaje și incendiilor (PSI) și de protecția mediului
instalații și lucrări echipamente necesare pentru lucrări 2.3.5 Asumarea inițiativei în vederea
publice de construcții, instalații și lucrări îndeplinirii sarcinilor de lucru
publice 2.3.6 Colaborarea cu membrii echipei în
vederea îndeplinirii sarcinilor de lucru
2.3.8 Respectarea programului de lucru
4 2.1.4 Starea sculelor, 2.2.6 Verificarea stării de funcționare, 2.3.1 Asumarea responsabilității în Proceduri de verificare a starii de functionare, a 4 S21 +2
uneltelor și utilajelor a integrității și al gradului de uzură al îndeplinirea sarcinilor de lucru integritatii (fixare in maner, ciobituri, desprinderi, 4 S22
după: număr, sculeor, uneltelor și utilajelor pentru 2.3.3 Respectarea normelor generale și neregularitati, fisuri) si al gradului de uzura al sculelor 4 S23
integritate, grad de lucrări de construcții, instalații și specifice pentru sănătatea și securitatea uneltelor și utilajelor pt luc de c-tii, instalatii și lucrări 4 S24
uzură, diverse defecte lucrări publice muncii (SSM), de prevenire și stingere a publice
(fixarea în mâner, incendiilor (PSI) și de protecția mediului
2
ciobituri, desprinderi, 2.3.4 Informarea cu promtitudine, clară,
neregularități, fisuri corectă și la obiect asupra defectării
etc.) sculelor, uneltelor, dispozitivelor și
utilajelor, în conformitate cu
reglementările interne de la locul de
muncă
2.3.5 Asumarea inițiativei în vederea
îndeplinirii sarcinilor de lucru
2.3.6 Colaborarea cu membrii echipei în
vederea îndeplinirii sarcinilor de lucru
2.3.8 Respectarea programului de lucru
5 2.1.5 Operații de 2.2.7 Executarea lucrărilor de 2.3.1 Asumarea responsabilității în Tehnici de prelucrare a materialelor, conform
prelucrare a prelucrare a materialelor pentru îndeplinirea sarcinilor de lucru indicatiilor din fisele tehnice, respectand succesiunea
materialelor: lucrări de betaoane, zidării, finisaje, 2.3.2 Realizarea lucrărilor de prelucrare a operatilor din tehnologia specifica
preparare, tăiere, izolații, confecții metalice, instalații, materialelor conform prevererilor -prelucrarea mortarelor și 4 S25 +2
debitare, îndreptare, dulghetie și lucrări publice, conform documentației tehnice, sub supraveghere betoanelor pt luc. de betoane, luc. publice și zidărie 4 S26
găurire, filetare, documentației tehnice cu grad restrâns de autonomie -confecţionarea produselor din metal și materiale 4 S27
sudare, fasonare, 2.3.3 Respectarea normelor generale și plastice (tăiere, debitare, îndreptare, găurire, filetare,
chertare, îmbinare, și specifice pentru sănătatea și securitatea sudare, fasonare)
finisare muncii (SSM), de prevenire și stingere a -confectionarea prod. din lemn (chertare, îmbinare) 4 S28
incendiilor (PSI) și de protecția mediului -lucrări de finisaje și izolaţii
2.3.4 Informarea cu promtitudine, clară,
corectă și la obiect asupra defectării
sculelor, uneltelor, dispozitivelor și
utilajelor, în conformitate cu
reglementările interne de la locul de
muncă
2.3.5 Asumarea inițiativei în vederea
îndeplinirii sarcinilor de lucru
2.3.6 Colaborarea cu membrii echipei în
vederea îndeplinirii sarcinilor de lucru
2.3.8 Respectarea programului de lucru

6 2.1.6 Proceduri de 2.2.8 Aplicarea procedurilor de 2.3.1 Asumarea responsabilității în Proceduri materiale rezultate din intretinerea sculelor , 4 S29 +2
întreținere: curățare întreținere a sculelor, uneltelor și îndeplinirea sarcinilor de lucru uneltelor și utilajelor aplicate pt menţinerea duratei
uscată, spălare, utilajelor specifice lucrărilor de 2.3.3 normale de lucru a echipamentelor, în condiţii de
frecare cu peria, construcții, instalații și lucrări 2.3.5 Asumarea inițiativei în vederea siguranţă, în locuri special amenajate, în funcţie de
ascuțire, reparare publice îndeplinirii sarcinilor de lucru tipul acestora în conformitate cu indicaţiile
mânere, ungere 2.3.6 Colaborarea cu membrii echipei în producătorilor:
vederea îndeplinirii sarcinilor de lucru -curăţare uscată, spălare, frecare cu peria, ascuţire,
2.3.8 Respectarea programului de lucru reparare mânere, ungere, specifice lucrărilor de c-ții,
inst. și lucrări publice.
7 2.1.7 Tehnici de 2.2.9 Depozitarea deșeurilor rezultate 2.3.1 Asumarea responsabilității în Tehnici specifice de colectare, transport şi depozitare a 4 S30 +2
transport, depozitare în urma prelucrării materialelor, în îndeplinirea sarcinilor de lucru deşeurilor rezultate din activităţi precum: constr. de
și utilizare judicioasă spații special amenajate 2.3.3 Respectarea normelor generale și clădiri şi obiective de infrastructură, c/tia și întreţinerea
a materialelor, prin specifice pentru sănătatea și securitatea căilor rutiere, demolarea totală sau parţială a clădirilor
evitarea risipei muncii (SSM), de prevenire și stingere a sau a obiectivelor de infrastructură, care includ:
3
2.1.8 Norme generare incendiilor (PSI) și de protecția mediului -materiale rezultate din c-ții şi demolări clădiri-ciment,
și specifice de SSM 2.3.5 Asumarea inițiativei în vederea cărămizi, ţigle, ceramica, ipsos, roci, plastic, metal,
aferente lucrărilor de îndeplinirii sarcinilor de lucru fonta, lemn, sticlă, resturi de tâmplărie, soluţii de
prelucrare a 2.3.6 Colaborarea cu membrii echipei în lăcuit/vopsit, materiale cu termen de valabilitate
materialelor/produsel vederea îndeplinirii sarcinilor de lucru expirat;
or, aferente 2.3.8 Respectarea programului de lucru - materiale rezultate din c-ție și întreţinerea drumurilor-
contextelor de smoală, nisip, pietris, bitum, piatră de c-ții, substanţe
realizare și riscuri gudronate, substanţe cu lianţi bituminoşi sau hidraulici
potențiale -materiale escavate în timpul activităţilor de construire
, dezafectare, dragare, decontaminare-sol, pietriş argilă
, nisip, roci, resturi vegetale.
Cu mijloacele specifice existente la locul de muncă, 4 S31 +2
spre locuri special amenajate respectând problemele de
mediu privind: dispersarea de pulberi în mediul
înconjurător, depozitarea sau aruncarea materialelor de
c-tii în locuri nepermise, dispersarea murdăriei (noroi,
deseuri) în afara şantierului, distrugerea abuzivă a
vegetaţiei în zona.
8 2.1.8 Norme generare 2.2.10 Utilizarea corectă a 2.3.1 Asumarea responsabilității în Normele generale și specifice de SSM aferente luc. de 4 S32 +2
și specifice de SSM terminologiei de specialitate specifică îndeplinirea sarcinilor de lucru prelucrare a mat./produselor aferente contexelor de
aferente lucrărilor de domeniului construcții 2.3.3 Respectarea normelor generale și realizare şi riscurilor potenţiale
prelucrare a specifice pentru sănătatea și securitatea
materialelor/produsel muncii (SSM), de prevenire și stingere a
or, aferente incendiilor (PSI) și de protecția mediului
contextelor de 2.3.4 Informarea cu promtitudine, clară,
realizare și riscuri corectă și la obiect asupra defectării
potențiale sculelor, uneltelor, dispozitivelor și
utilajelor, în conformitate cu
reglementările interne de la locul de
muncă
2.3.5 Asumarea inițiativei în vederea
îndeplinirii sarcinilor de lucru
2.3.6 Colaborarea cu membrii echipei în
vederea îndeplinirii sarcinilor de lucru
Recapitulare 4 S33 +2
Conținuturile învățării vor fi parcurse în funcție de particularitățile cognitive ale elevilor
Notă: S16÷S33 sunt decalate față de săptămânile de școală cu două săptămâni astfel încât ele devin S18÷S35
S25 din planificare, respectiv S27 din calendarul școlar este Săptămâna "Școala altfel"