Sunteți pe pagina 1din 10

Ghidul beneficiarului

Căminul pentru Persoane Vârstnice Târgu Mureş, denumit în continuare „Cămin”, este
instituţia de asistenţă socială cu personalitate juridică, înfiinţată, organizată şi finanţată
potrivit dispoziţiilor Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice,
republicată şi a legislaţiei secundare incidente.
Căminul are sediul în municipiul Tîrgu-Mureş, str. Evreilor Martiri, nr. 29-31, cod poştal:
540545, Judeţul Mureş, CUI 4322858 .
Persoanele vârstnice care beneficiază de servicii sociale în sistem rezidenţial în Cămin sunt
denumite în continuare „Beneficiari”.
Funcţionarea Căminului se bazează pe principiile respectării demnităţii umane, solidarităţii
sociale, parteneriatului, participării beneficiarilor, transparenţei şi nediscriminării.
In Camin se promoveaza convietuirea persoanelor de varsta a treia avand ca obiectiv prioritar
valorizarea si armonizarea factorului uman.
Cu ocazia internării în Camin, persoana împuternicită, informează persoana vârstnică si
aparţinătorii legali ai acestuia despre:
– condiţiile de îngrijire ;
– obligaţia privind plata contribuţiei lunare de întreţinere care se stabileşte printr-un
angajament de plată.
– reguli de învoire, vizite etc.
– modul de exercitare a dreptului la reclamaţii;
– regulamentul intern, Carta beneficiarilor; încălcarea Regulamentului intern si a
Cartei poate duce la incetarea raportului institutional.
– cazurile de desfiinţare a raportului juridic instituţional.
Persoana vârstnică internată/ reprezentantul legal al acestuia cu ocazia internării sunt obligate
să:
– declare in scris că a luat la cunoştinţă şi va respecta prevederile stabilite prin informarea
făcută conform prevederilor menţionate.
– furnizeze datele necesare pentru evidenta ţinută în instituţie;
– declare că va comunica conducătorului instituţiei orice modificare ce va interveni in datele
şi în situaţia personală
Serviciile acordate în cadrul Caminului sunt :
a)servicii socio-medicale şi de îngrijire:
1. -servicii de îngrijire: ajutor pentru igiena corporală, îmbrăcare şi dezbrăcare, igiena
eliminărilor, hrănirea şi hidratarea, transfer şi mobilizare, deplasare în interior, comunicare;
-servicii de îngrijiri medicale primare: efectuarea măsurătorilor antropometrice, monitorizarea
parametrilor fiziologici-tensiune arterială, glicemie, temperatură, respiraţie, puls,
administrarea tratamentului;
1. –servicii medicale de monitorizare a bolilor cronice, servicii medicale de urgenţă;
2. servicii de recuperare şi reabilitare, conexe domeniului medical şi social:psihoterapie;
b)servicii sociale:
1. -găzduire pe perioadă nedeterminată;
2. -consiliere psihologică;
3. -socializare şi petrecerea timpului liber.
4. – organizarea sarbatorilor nationale sau religioase
5. -organizarea aniversarilor traditionale (ziua de nastere sau ziua numelui)
6. -activitati recreative sau de petrecere a timpului liber
7. -activitati cultural – educative si de socializare
8. -activitati manuale si artistice
9. – activitati si jocuri sportive
10. – organizarea de excursii si alte activitati recreative
11. -pentru satisfacerea nevoilor spirituale și de cult, conducerea va asigura condiții pentru
participarea persoanelor vârstnice la slujbe religioase în incinta Căminului.
Cererile de internare se depun la Camin; exista un format unic al cererii care contine si
documentele necesare intocmiriii dosarului de intrare in camin.
Cererea de admitere in Căminul pentru Persoane Vârstnice are forma scrisă, este adresată
Comisiei de Admitere şi va fi semnată obligatoriu de solicitant.
Pot beneficia de servicii de tip rezidential cetatenii cu domiciliul in municipiul Tirgu Mures,
care au calitatea de pensionar, nu au locuinta proprie, nu se pot gospodari singuri. Starea de
sanatate a solicitantului trebuie sa permita integrarea in colectivitate (sa nu sufere de boli
contagioase, invalidante sau psihice), trebuind dovedita cu documente medicale.
Procedura privind admiterea/iesirea in/din Camin face obiectul unui document care a fost
aprobat prin HCL municipal Tg Mures nr.35/27.02.2014.
Potrivit prevederilor legale în vigoare, aprobarea, respingerea, suspendarea sau încetarea
dreptului la serviciul de asistenţă socială pentru persoanele vârstnice care sunt sau urmează să
fie îngrijite în Camin se face de către Primarul Municipiului Tg Mures.
Internarea în Camin se face, dupa parcurgerea procedurii de internare, prin încheierea unui
contract de furnizare de servicii sociale încheiat între furnizor şi beneficiar,precum şi a unui
angajament de plată încheiat între instituţie şi beneficiar sau susţinătorii legali ai acestuia,
conform prevederilor legale în materie.
În Camin, persoanele vârstnice beneficiază de îngrijire completă.
-Caminul este amplasat în comunitate şi permite accesul beneficiarilor la toate resursele şi
facilităţile existente (sănătate, educaţie, cultură, petrecerea timpului liber, relaţii sociale etc.).
Caminul detine spaţii adecvate pentru activităţi în aer liber,
– Toate spaţiile sunt sigure şi accesibile beneficiarilor.
– Spaţiile comune includ camere în care au loc activităţi sociale, culturale, religioase, camere
în care beneficiarii pot fi vizitaţi de către rude în intimitate, săli de mese etc. La nivelul
complexului este respectat spaţiul fiecărui beneficiar, astfel încât toate serviciile care se
acordă, să se desfăşoare în condiţii optime.
– Caminul asigură accesul beneficiarilor la spaţiile şi echipamentele existente pentru
desfăşurarea unor activităţi de bază ale vieţii zilnice, derulate în beneficiu propriu sau comun
(pregătirea hranei, servirea mesei, spălătorie, grădinărit etc.).
– Iluminatul în camerele comune este suficient de intens şi astfel poziţionat, încât să faciliteze
cititul şi alte activităţi de petrecere a timpului liber.
-Camerele sunt dotate cu mobilier de bună calitate.
-Camera celui internat este stabilită de către Director, cu respectarea dreptului la intimitate, a
libertăţii de opinie şi a celei religioase.
– Persoanele internate beneficiază de trei mese principale pe zi (cel puţin două mese cu hrană
gătită), asigurând caloriile necesare fiecăruia, în limita alocaţiei zilnice de hrană, stabilită prin
hotărâre de guvern, alimentaţie corespunzătoare calitativ şi cantitativ (aport caloric,
diversitate, prelucrare, prezentare etc.). De asemenea, se asigură beneficiarilor meniuri variate
de la o zi la alta, iar la stabilirea meniului zilnic se ţine cont de preferinţele beneficiarilor.
-Servirea mesei se asigură în sala de mese în perioada stabilită de programul Caminului.
Beneficiarii au timp suficient pentru a lua masa (nu sunt grăbiţi în nici un fel);
– Servirea mesei se asigură la pat numai pentru persoanele a căror condiţie de sănătate nu
permite deplasarea acestora la spaţiul destinat servirii hranei. Atunci când este necesar,
beneficiarilor li se asigură asistenţă pentru hrănire din partea personalului într-o manieră
discretă, tolerantă, încurajându-se, totodată, formarea abilităţilor de hrănire independentă;
-Beneficiarii pot ajuta la pregătirea hranei, la servire şi la spălarea veselei, în vederea
menţinerii/refacerii abilităţilor de autoservire şi autogospodărire.
– Din sala de mese nu pot fi luate vase sau tacâmuri, iar depozitarea alimentelor in
dormitoare, din motive igienice, nu este recomandată.
– În Camin este organizat un spatiu pentru cei care doresc să încălzească alimentele proprii.
– Acordarea de îmbrăcăminte şi obiecte adecvate şi în stare corespunzătoare (curate, neuzate
etc.)
se stabileşte de către conducerea unităţii.
-Rezidentii folosesc cu precădere îmbrăcămintea lor personală, dar nu pot formula pretenţii
faţă de instituţie în cazul deteriorării sau pierderii acesteia. Beneficiarii sunt încurajaţi să
poarte îmbrăcămintea şi încălţămintea proprie şi să utilizeze obiectele personale.
– Beneficiarii îşi păstrează îmbrăcămintea, echipamentele personale, precum şi materialele
igienico-sanitare destinate exclusiv pentru uz propriu într-un spaţiu individualizat;
– La nivelul caminului, funcţionează o spălătorie, amenajată conform normelor igienico-
sanitare în vigoare.
Spălarea obiectelor de îmbrăcăminte se efectuează de către personalul instituţiei.
– Personalul de îngrijire asigura ajutor la igiena persoanei vârstnice si asistenţă calificată
pentru menţinerea igienei personale a beneficiarilor care nu se pot îngriji singuri (spălare,
bărbierit etc.);
– Materialele necesare pentru igiena personală (săpun,crema de ras, lame de ras) sunt
asigurate de institutie, conform necesitatilor.
-Pentru alte servicii (tuns, manichiura, coafat) solicitate, beneficiarul se va ocupa personal si
va suporta cheltuielile.
– Unitatea asigură beneficiarilor toalete accesibile, cu acces direct din dormitoare, la fel si
baile in care exista apă curentă, rece şi caldă; instalaţiile electrice din băi sunt izolate;
materialele utilizate la amenajarea grupurilor sanitare sunt alese astfel încât să permită
întreţinerea şi igienizarea.
-Vizitele apartinatorilor se efectueaza zilnic in intervalul orar anuntat, cu precadere in sala de
protocol.
-Caminul organizează pentru rezidenti programe de ocupare a timpului liber (excursii,
spectacole etc). In situaţia în care nu există fonduri bugetare aprobate pentru evenimentele în
cauză, cheltuielile se suportă de către beneficiari.
– Asistenta medicala este asigurată de medicul Caminului in colaborare cu medicul de familie
pe a carui lista este inscris beneficiarul. Asistenta de urgenta si pentru afectiunile intercurente
se asigura de catre medicul caminului in limita de competenta. La nevoie se acceseaza si
celelalte forme de furnizare a serviciilor medicale conform prevederilor asigurarilor sociale de
sanatate. Se asigură fiecărui beneficiar activităţi de supraveghere şi menţinere a sănătăţii,
conform Planului individualizat de asistenţă şi îngrijire şi în concordanţă cu misiunea unităţii.
– Caminul deţine şi un spaţiu dotat, conform normelor legale în vigoare, pentru consultaţii şi
tratamente medicale (cabinet medical, sala de tratamentel).
– Folosirea medicamentelor este permisă doar la recomandarea medicului.
-Persoanele varstnice nu pot avea asupra lor medicamente si nu le pot folosi fara cunostinta
medicului.
-Administrarea medicamentelor o va face numai personalul de specialitate (asistente
medicale). Medicatia se administreaza in fata asistentei medicale.
– Personalul medical ţine evidenţa administrării medicamentelor într-un document special –
Fişa medicaţiei/Foaie de evolutie, în conformitate cu normele legale în vigoare. Tratamentul
indicat de catre medical institutiei se consemneaza in FOCG si in condica de prescriptii
medicale (completand toate rubricile-nume si prenume, denumirea medicamentului, forma de
prezentare, cantitatea aferenta pentru 3 zile). Deasemenea medicamentele care nu se
deconteaza din FNUASS se prescriu pe condica .
– În cazul decesului unui beneficiar, medicamentele acestuia se păstrează până la stabilirea
cauzei decesului. Deasemenea se asigură protecţia emoţională a celorlalţi beneficiari prin
izolarea trupului persoanei decedate. Familia sau apropiatii decedatului vor fi trataţi de
personalul centrului cu multă grijă, înţelegere şi respect. La 2 ore dupa constatarea decesului
beneficiarului, trupul neînsufleţit va fi transportat la morga Caminului.
– Persoanele vârstnice independente, internate, sunt obligate să-si efectueze cel putin
săptămânal baia corporala generala si să-si schimbe lenjeria si îmbrăcămintea ori de cate ori
este nevoie. Aceasta activitate se va desfasura de regula intre orele 19-21 sau 6.30-8.30, in asa
fel incat sa nu perturbe odihna celorlalti rezidenti din camera sau din Camin.
– Este interzis consumul/introducerea de băuturi alcoolice în Camin, cu excepţia unor
evenimente organizate; pentru fumat sunt destinate spaţii speciale
Rezidentii au in principal urmatoarele obligatii:
achitarea lunara a contributiei de intretinere
respectarea linistii si pastrarea curateniei in unitate
adoptarea unui comportament si limbaj civilizat fata de colegi, precum si fata de personalul
unitatii
respectarea programului de masa si servirea mesei in sala de mese
pastrarea bunurilor materiale primite in folosinta din partea unitatii
interzicerea folosirii de resouri si alte improvizatii electrice, care ar duce la incalcarea
normelor P.S.I.
interzicerea gazduirii pe timpul noptii a rudelor sau a altor persoane straine
interzicerea introducerii si consumarii de bauturi alcoolice in unitate
interzicerea scoaterii din unitate a portiei de hrana
parasirea ocazionala a caminului se face pe baza biletului de invoire, trebuie instiintat
personalul de specialitate din schimb
aducerea la cunostinta conducerii a tuturor problemelor pentru solutionare.
Obligatiile si drepturile beneficiarilor sunt cuprinse in Carta beneficiarilor, document aprobat
prin HCL municipal Tg Mures si despre care beneficiarii iau cunostinta prin semnatura
proprie. 1 exemplar se regaseste in fiecare dormitor.
Regulile de convieţuire sunt valabile pentru fiecare persoană vârstnică internată care trebuie
să aibă grijă de ordine si curăţenie. In limita posibilităţilor, trebuie să-si aduca contributia
activa la mentinerea curateniei in dormitor si in mediul inconjurator.
In noptiere se pot păstra mici obiecte personale si necesare pentru igiena personala.
Alimentele se vor păstra numai in frigidere. Din sala de mese nu se pot lua in camere vase si
tacâmuri, alimente.
Beneficiarii trebuie să colaboreze cu ocazia inspectarii rafturilor, dulapurilor etc.
Folosirea aparatelor de radio si TV existente în Camin se poate face fără a perturba liniştea
celorlalţi. Aparatele de folosinţă in comun se reglează doar de către angajatul împuternicit.
Orice defecţiune trebuie semnalată imediat personalului.
Fumatul in incinta Caminului este strict interzis. Fumatul in exterior este permis doar in
spatiul special amenajat.
Consumul de alcool este interzis. Prin derogarea directorului, este permis numai la ocazii
deosebite.
In cazul încetării raportului institutional, conducatorul caminului anunţă persoana vârstnică,
respectiv pe reprezentantul legal al acesteia despre:
– condiţiile şi ordinea predării obiectelor de folosinţă şi a bunurilor unităţii avute de acesta în
păstrare;
– toate dotările predate asistatului spre folosinţă constituie proprietatea instituţiei, acestea nu
se pot înstrăina, deteriora sau distruge.
Pentru pagubele cauzate intentionat, persoana vârstnică răspunde material, conform Codului
Civil.
Pentru banii si obiectele neanunţate, în cazul pierderii acestora, persoana vârstnică internată
nu poate formula pretenţii faţă de instituţie. Institutia pune la dispozitia beneficiarilor un
spatiu in care isi pot depune valorile.
Programul zilnic orientativ se va desfăşura după cum urmează:
7:00 – 8:30
→ Schimbul de tura
→ Desteptarea, efectuarea toaletei personale, aerisirea camerelor, curatenia acestora;
8:30-9.00
→ Servire mic dejun
9:00 – 10.30
→ Vizita asistentei medicale pentru pansamente, injectii etc.
→ Program baie generala dimineata (luni –parter-persoane dependente si semidependente)
(marti-etaj- persoane dependente si semidependente)
→ Vizita medicului/ asistentului social / asistentului medical ( dupa caz)
10:30 – 12.30
→ Activitati recreationale:
– program de terapie ocupationala, individuala si de grup;
– iesire afara la aer, pe bancute; plimbari in curte,
– meloterapie
– jocuri
– gimnastica medicala
– lectii de informare
– vizionare filme sau emisiuni TV
– discutii libere despre diverse subiecte
– miscare in aer liber
– masaj
– desen
– vizite la magazine (insotiti)
– jocuri educative
-vizionari spectacole
– alte activitati
12:30 – 13:30
→ Servirea mesei de pranz
→ Tratament medicamentos
14:00 – 17:00
→ Program de odihna si relaxare personala
→ Program de vizita
17:00 – 18:30
→ Vizita zilnica a asistentului medical / a medicului, dupa caz (doar daca aceasta nu a fost
efectuata dimineata)
→ Program de voie
18:30 – 19:30
→ Servirea cinei
→ Schimbul de tura
19:30 – 20:30
→ Tratament medicamentos
→ Igiena de seara
22:00
→ Stingerea!
22:00 – 7:00
→ Somn de odihna si supraveghere garda Pe parcursul noptii supravegherea beneficiarilor
prin vizite efectuate de personalul de servici, la pat la interval regulate.
In acest sens este strict interzisa incuierea usilor pe perioada noptii.

PROGRAM SĂPTĂMÂNAL
LUNI
→ sedinta operativa cu personalul executiv
→ consiliere cu beneficiarii, discutii libere
→ baie generala corporala
→ efectuare chestionare
→ gimnasatica si meloterapie
→ vizite ale apartinatorilor 14.00-17.00
MARTI
→ baie generala corporala
→ grup de suport
→ citirea povestilor la beneficiarii imobilizati la pat
→ colorat, desenat,
→ iesire în gradina,
→ vizite ale apartinatorilor 14.00-17.00
→ intrunire ecumenica
→ vizionare TV
MIERCURI
→ educatie sanitara
→ lucru manual, crosetat, colaje si lipituri
→ iesire în curte
→ citirea presei cotidiene
→ intrunire religioasa
→ vizite ale apartinatorilor 14.00-17.00
→program biblioteca 16.00-17.00
JOI
→ terapie individuala si de grup
→ jocuri distractive : sah, rummy, table etc
→ plimbare prin curtea caminului
→ participarea la slujba religioasa de rit reformat
→ vizionare TV
→ sarbatorire evenimente diverse
→ vizite ale apartinatorilor 14.00-17.00
VINERI
→ însotirea beneficiarilor la cumparaturi
→ gimnastica si meloterapie
→ vizite ale apartinatorilor 14.00-17.00
SÂMBATA
→ vizite ale apartinatorilor 14.00-17.00
→ aranjarea lucrurilor personale în dulapuri
→ iesiri în curte
→program biblioteca 16.00-17.00
DUMINICA
→ participarea la slujba religioasa de rit ortodox
→ vizite ale apartinatorilor 14.00-17.00
→program biblioteca
→ vizionare TV
→ iesiri în curte
Obligatiile si drepturile beneficiarilor sunt cuprinse in Carta beneficiarilor caminului,
document aprobat prin HCL municipal Tg Mures.
„Știm ce înseamnă bătrânețea, dar știm și mai bine ce înseamnă bătrânețea în singuratate.
Dorim să vă asigurăm o bătrânețe demnă și sigură prin crearea unei atmosfere familiale,
dezvoltarea unei relații bazate pe încredere și acceptare.”
Echipa CPPV Tg Mureș