Sunteți pe pagina 1din 13

PROIECT DIDACTIC

PROFESOR : UNGUREANU GEORGIANA


DATA: 28.11.2019
CLASA: a VII-a A
ARIA CURRICULARĂ: Limbă și comunicare
DISCIPLINA: Limba şi literatura română
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Unitatea II. Aproape de ceilal’i
SUBIECTUL: Modurile și timpurile verbului (actualizare)
TIPUL LECŢIEI: de formare a priceperilor și a deprinderilor

COMPETENŢE GENERALE, SOCIALE ŞI CIVICE :


4. Utilizarea corectă, adecvată și eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise

COMPETENŢE SPECIFICE:
4.1. Folosirea structurilor morfosintactice ale limbii române standard pentru înțelegerea și exprimarea clară a intențiilor
comunicative complexe ;
4.4. Raportarea conștientă la normă în exprimarea intenției de comunicare, din perspectivă morfosintactică, fonetică, lexicală ;
4.5. Dezvoltarea gândirii logice și analogice, prin valorificarea competenței lingvistice, în procesul de învățare pe tot parcursul
vieții.

STRATEGIA DIDACTICĂ :
a) Metode și procedee : conversația, explicația, analiza morfosintactică, exercițiul, jocul didactic
b) mijloace de învățământ: caiet, tablă, fișe de lucru, bilețele, planșă
c) forme de organizare: activitate individuală, activitate în perechi, activitate frontală
d) Resursele și managementul timpului: - spațiu de lucru : sala de clasă
- capacităţi normale de învăţare ale elevilor;
- timpul de învăţare: 50 de minute.

e) Bibliografie:
1. Sâmihăian, Florentina, Dobra, Sofia,Halazi, Monica, Davidoiu- Roman, Anca, Limba şi literatura română. Manual pentru clasa a
VII-a, Editura Grup Art Editorial, Bucureşti, 2019
2. MEN, Programă şcolară, clasele V-VIII, Bucureşti, 2017

f) Modalități de evaluare: Observarea curentă


Verificarea orală
Aprecieri verbale
Scenariul activităţii

Nr. Secvenţele lecţiei Timp Activitatea profesorului şi a elevilor Strategia didactică Evaluare
crt. (metode, procedee,
forme, mijloace
instrucţionale)
1. Organizarea 2’ Verificarea prezenţei elevilor.
Pregătirea materialelor necesare desfãsurării lecţiei. Activitate frontală
colectivului de
Stabilirea ordinii.
elevi Elevii îşi pregătesc cărţile şi caietele.

Activitate frontală
Activitate individuală
2. Se va verifica tema de casă atât calitativ, cât şi Caiet
Tema &
5’ cantitativ. Elevii răspund şi citesc tema. Bilețele (Anexa 1)
Verificarea Metoda conversației
3’ Se vor distribui 8 bilețele pe care elevii în cauză le vor
cunoştinţelor
deschide și vor răspunde la scurte întrebări menite să
însuşite anterior activeze cunoștințele dobândite anterior.

Joc didactic (Anexa 2)


Se propune un exercițiu de ,,încălzire’’ pe care elevii îl Fișă de lucru
3. 3’ rezolvă în perechi, menit să reacomodeze elevii cu Activitate în perechi
Captarea atenṭiei
noțiunile dobândite în clasa a VI-a, despre moduri și
timpuri.

Activitate frontală
Conversația
Anunţarea temei Tabla
4. 1’ Se notează titlul lecției pe tablă, fiind apoi prezentate Caietul
şi a obiectivelor
pe scurt obiectivele lecției.

Analiza morfosintactică
Este distribuită o altă fișă de lucru pe care elevii o vor Exercițiul
Conducerea 25’ studia individual. Fișa de lucru (Anexa 3)
5. Abordarea lecției va urmări demersul inductiv, așadar Activitate individuală
învăţării
de la particular la general.
Se rezolvă rubrica A care aduce în prima –plan modul
indicativ printr-o serie de exerciții de completare,
asociere și de tip A/ F.
Conversația
Explicația
Răspunsurile conduc la comunicarea cunoștințelor Tabla
despre modul indicativ, pe care elevii le notează în Caietul
caiet: Activitate frontală
Modul indicativ arată o acțiune sigură, reală. Este
singurul mod care are forme pentru toate timpurile.
Timpul prezent: eu cânt.
Timpul imperfect: arată o acțiune trecută, desfășurată
în paralel cu o altă acțiune trecută – eu cântam
Timpul perfect compus indică o acțiune trecută,
terminată în momentul vorbirii. Structura timpului:
verbul auxiliar ,,a avea’’ + participiul verbului de
conjugat- eu am cântat
Timpul perfect simplu – folosită pentru a exprima
acțiune încheiată recent, în ultimele 24 de ore-eu
cântai
Timpul mai- mult- ca-perfect- exprimă o acțiune
trecută, terminată înaintea altei acțiuni trecute –
cântasem
Timpul viitor indică o acțiune care se va desfășura
după momentul vorbirii.
Formele sale: viitor standard ( a vrea + verb la
infinitiv- voi cânta- pentru limba scrisă; a avea + verb
la conjunctiv- am să cânt; o + verb la conjunctiv- o să
cânt- pentru limba vorbită); viitor anterior ( verbul
auxiliar a avea + verbul auxiliar a fi + participiul
verbului de conjugat)

Sunt amintite sunetele, grupurile de sunete care indică Analiza morfosintactică


timpuri specifice: a și ea pentru imperfect, se pentru Exercițiul
mai- mult-ca-perfect. Fișa de lucru
Activitate individuală

Se rezolvă exercițiile care aduce în prim-plan modul


imperativ.

Conversația
Explicația
Elevii notează în caiet definiția și formele modului
Tabla
imperativ:
Caietul
Modul imperativ exprimă o poruncă, un îndemn, un
Activitate frontală
sfat, o rugăminte.
Are forme doar pentru persoana a II-a, singular și
plural.
Forme:- afirmativă ( Cântă!; Cântați!);

- negativă (Nu cântă/ nu cântați!)

Se reamintește și ortografierea verbului a fi la


forma afirmativă și negativă: Fii cuminte!; Nu fi
neastămpărat.

Analiza
În funcție de ritmul de lucru al elevilor, dacă timpul morfosintactică
permite, se vor rezolva și exercițiile care aduc în Exercițiul
prim-plan modurile conujunctiv și condițional – Fișa de lucru
optativ, urmând apoi să se noteze definiția și Activitate
timpurile lor specifice: individuală&frontală
Modul conjunctiv- arată o acțiune posibilă, Conversația
realizabilă. Explicația
Timpuri: prezent (să cânt); perfect (să fi cântat).
Modul condițional- optativ

Modul condițional-optativ: indică o acțiune dorită;


exprimă o acțiune posibilă, a cărei realizare
depinde de o condiție
Timpuri: prezent (aș cânta); perfect (aș fi cântat)

Obţinerea
performanţei şi a
6. feed-back-ului 10’ Se realizează sub forma unui joc. Elevii primesc
câte un bilețel pe care este notat un verb la un Joc didactic
anumit mod și timp. Sarcina acestora este de a lipi Planșă
bilețelul cu verbul pe o planșă, în dreptul modului Bilețele
și timpului potrivit. Activitate frontală
Asigurarea
retenţiei şi a
transferului Fișă de lucru
7. Exercițiile nerezolvate din fișa de lucru.
1’
Nr. 5
ANEXA
Identifică 1
locuțiunile verbale din enunțul : ,, Andrei l-a luat peste picior pe
, ,,a
Nr.1prietenul lui când a prins de veste că a mințit.

A F Verbul a fi are valoare predicativă când are sensul ,,a se afla’’, ,,a
costa’’, ,,a dura’’, ,,a exista’’.
Nr. 6

Ce este modul?
Nr.2

Verbele a ajunge, a se face, a ieși sunt verbe copulative atunci când sunt
sinonime cu …………….
Nr. 7
Ce fel de acțiune indică modul indicativ?
Nr . 3

Se dă fraza: Ar fi ieșit din casă dacă nu avea teme. Verbul fi din structura
ar fi ieșit este:
Nr. 8
Se dă fraza: El b.
a. copulativ; i-apredicative;
cerut Nolei c.
săauxiliar.
mai aducă un ceai. Verbul a cerut este:
la modul indicativ, timpul imperfect; b. modul indicativ, timpul mai- mult-
ca- perfect; c. modul indicativ, timpul perfect compus.
Nr. 4

Alcătuiește un enunț în care verbul a rămâne să aibă valoare copulativă.


ANEXA 2

Lucrați în perechi. Modurile verbale personale ,, și-au încurcat’’ timpurile. Scrieți verbul a citi , la persoana I,
numărul singular, la modurile și timpurile corespunzătoare acestora.

IMPERFECT

MODURI TIMPURI
PREZENT

MODUL
INDICATIV
PERFECT

VIITOR
ANTERIOR
PERFECT
SIMPLU

CONDIȚIONAL MODUL
- CONJUNCTI
OPTATIV V
ANEXA 3
FIȘĂ DE LUCRU

MODURILE ȘI TIMPURILE VERBULUI

A. MODUL INDICATIV

1. Completează spațiile punctate cu timpul verbelor subliniate:

,, Un om sărman, care cerșea (......................) din poartă în poartă, a zărit într-o bună zi o
caleașcă de aur, iar în caleașcă stătea un rege frumos și surâzător.
Săracul și-a spus de îndată în sinea lui: suferințele mele au luat (.......................) sfârșit.
Simt că regele a venit aici doar pentru mine. Am să primesc (........................) ceva din
firimiturile averii lui și am să mă duc de azi înainte o viață lipsită de griji [...] Cerșetorul,
care îngenunchease (............................)cu fruntea în țărână, s-a ridicat și l-a privit.’’

2. Asociază verbele din coloana A cu timpurile corespunzătoare din coloana B.

A B

am învățat Prezent
scriam Perfect Simplu
citii Imperfect
voi fi dormit Perfect Compus
stau Mai- mult-ca-perfectul
voi curăța Viitor
mersesem Viitor anterior

3. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect: A (ADEVĂRAT) sau F


(FALS).

A/ F Eu dormii/ dormi mai mult ca de obicei.


A/ F El citii/ citi vreme de două ore.

4. Completează spațiile punctate cu răspunsul corespunzător:

a. Observă verbele: mergeam, citiși, înotaserăm. Sunetele și grupurile de sunete


subliniate indică numărul și.......................verbului și poartă numele de ........................
b. Se dau verbele mergeam, cântam. Sunetele subliniate indică timpul........................
c. Se dau verbele mâncaserăm, dansaseră. Grupurile de sunete subliniate indică
timpul............
d. Se dau verbele merse și mersese. Primul verb indică timpul...................., în timp
ce al doilea indică timpul..............................

B. MODUL IMPERATIV

1. Încercuiește varianta corectă: Fi/ Fii zilnic la antrenament.


Nu fi/ nu fii zilnic la antrenament.
2. Compune o ,,rețetă a fericirii’’, folosind 5 verbe la modul imperativ.

C. MODUL CONJUNCTIV ȘI MODUL CONDIȚIONAL- OPTATIV

1. Notează verbele la modurile conjunctiv și condițional-optativ din textele de mai


jos , indicând și timpul acestora.

,, Despre experiența mea de profesor voluntar aș putea povesti câteva lucruri , despre
nevoia de voluntariat în educație însă aș dori să vorbim toți.’’

,, Cine și-ar dori să fie nemuritor, mă-ntrebam? Eu mi-aș fi dorit să-i salvez pe toți, tot
ce-am iubit.’’

2. Ce planuri ai pentru următorul weekend ? Răspunde folosind verbe la condițional-


optativ și la modul conjunctiv.

TEMĂ:

1. Completează spațiile goale din enunțurile de mai jos cu forma potrivită a verbului a fi
la persoana a II-a, singular.

a. Nu........obraznic!
b. ..............creativ!
c. Să nu................ingrat!
d. Să....................atent.

2. Încercuiește forma corectă a verbelor scrise cursiv în enunțurile următoare:


 Autorul a creat/ a creeat o poveste fascinantă.
 Mama crează/ creează întotdeauna o atmosferă plăcută.
 Să fii/ fi punctual!
 Ne-ar place/ plăcea să primim invitația.
 Nu fă/ face asta!
 Vroia/ Voia să te ajute.

S-ar putea să vă placă și