Sunteți pe pagina 1din 13

Imobles Form SRL,

CUI 38565207,CICIR, NR. 283, JUDEȚUL ARAD

MEMORIU DE REZISTENȚĂ

FOAIE DE CAPĂT

PROIECT NR. 17/2018

DENUMIRE: MANSARDARE LOCUINTA PARTER


AMPLASAMENT: MUN.ARAD STR. VICTOR HUGO NR.13 , JUD.
ARAD.
BENEFICIAR: PETROVAI DANIEL SI PETROVAI RAMONA-
IRINA

PROIECTANT: Imobles Form SRL


PRIN: DR.ING. SÎNGEORZAN BENIAMIN

DATA PROIECT: 04/2018

PROIECTUL TEHNIC SE VA VERIFICA LA CERINȚA DE


CALITATE A1.

ÎNTOCMIT,
DR.ING. SÎNGEORZAN BENIAMIN

1
Imobles Form SRL,
CUI 38565207,CICIR, NR. 283, JUDEȚUL ARAD

Rezistență:
1. PLAN CENTURI PARTER.
2. PLAN PLANSEU PARTER.
3. PLAN CENTURI MANSARDA.
4. PLAN SAMBURI.
5. PLAN CONSOLIDARE ZID CALCAN.
6. PLAN SARPANTA.
7. DETALII SARPANTA.

Întocmit,

Dr.ing. Sîngeorzan Beniamin

2
Imobles Form SRL,
CUI 38565207,CICIR, NR. 283, JUDEȚUL ARAD

MEMORIU TEHNIC REZISTENŢĂ

CAP.1. ELEMENTE GENERALE

1.1. Denumirea lucrării: Mansardare locuinta parter


1.2. Beneficiar: PETROVAI DANIEL SI PETROVAI RAMONA-IRINA
1.3. Faza de proiectare şi nr. proiect: P.A.C + P.Th.; PR.NR. 17/2018
1.4. Proiectant arhitectură: BUDISAN OVIDIU-CORNEL
1.5. Proiectant general şi specialitate rezistenţă: SC Imobles Form SRL
1.6. Amplasament: ARAD, STR. VICTOR HUGO NR.13, JUD.ARAD
CAP.2. SITUAȚIA EXISTENTĂ

 Clădirea are funcțiune de locuinta;

 numarul de niveluri: Sp+P;

 Fundații continue din beton armat sub pereți si subsol partial;

 Suprastructura realizata din zidarie de caramida plina arsa grosime de 30cm in


exterior si 25cm in interior ;

 planseu din beton armat peste subsol;

 peste parter planseu din lemn;

 acoperis tip sarpanta din lemn cu invelitoare din tigla ceramica.

 finisajele exterioare la pereți sunt tencuieli și zugraveli;


• Clasa de importanta și de expunere la cutremur cf. P100-1/2013 - clasa IV pentru
care factorul de importanta γ1= 0.8

CAP. 3. MODIFICĂRI PROPUSE


Realizare mansarda peste parter astfel numărul de de niveluri va fi Sp+P+M.

Mansaradarea va fi realizata astfel:

Planseul existent din lemn de peste parter se suprabetoneza cu un strat de 7 cm ,armat


cu o plasa sudata.

3
Imobles Form SRL,
CUI 38565207,CICIR, NR. 283, JUDEȚUL ARAD

Accesul la mansarda se va face cu ajutorul unei scari din lemn.

Atât la mansarda, cât şi la parter, deasupra golurilor de ferestre şi uşi s-au prevăzut
buiandrugi sau centuri - buiandrugi din beton armat.

La nivelul stâlpișorilor din zidărie se vor dispune cupoane de armatura din două în
două rânduri pentru a realiza conlucrarea între zidărie și beton.

La soclu, s-au prevăzut lucrări de hidroizolaţii împotriva apelor freatice.


Se va realiza și consolida acoperișul care va fi de tip sarpanta cu invelitoare din tabla.

CAP. 4. MĂSURI DE INTERVENȚIE


 demolare hornuri existente pe planseul de peste parter;

 consolidare grinzi din lemn;

 Consolidare zid calcan

 demolare partiala acoperis si refacere invelitoare

 tesere zidarie ax 1-1;

 realizare goluri in peretele existent cota 3.70 si supra inaltarea acestuia cu zidarie
portanta inchisa la partea superioara cu o centura din beton armat;

 suprabetonarea planseu de lemn existent;

 realizare acoperis tip sarpanta din lemn cu invelitoare din tabla.

 Varianta propusă nu afectează rezistența și stabilitatea construcției existente,


conform normativelor și standardelor în vigoare.

CAP. 5. TEHNOLOGIA EXECUȚIE LUCRĂRILOR PROPUSE ȘI A


MĂSURILOR DE INTERVENȚIE.
La execuția lucrărilor de construcții - montaj - se vor folosi numai materiale ( betoane,
armături, mortare, caramizi, lemn de construcții, etc.) însotite de certificate de calitate care să
ateste gradul de calitate cerut prin proiect și de normativele în vigoare.
Se vor respecta toate prevederile, standardele și normativele în vigoare.
Conform Legii nr.10/1995, a normativului P130 beneficiarul va acorda atenție
comportării în timp a construcției.

4
Imobles Form SRL,
CUI 38565207,CICIR, NR. 283, JUDEȚUL ARAD

Ca urmare a acestei situații este necesară chiar înainte și după începerea lucrărilor de
intervenție asupra structurii de rezistența, urmărirea comportării și miscării construcției
(deplasări, înclinări), conform prevederilor și după metodele din normative.
Din punct de vedere tehnologic, realizarea lucrărilor se va face în următoarea
succesiune de operaţii:
 executarea suprabetonare peste parter;
 realizare centuri parter;
 realizare samburi mansarda;
 realizare centuri mansarda;
 realizare și consolidare sarpanta din lemn.

În proiectul tehnologic şi de organizare de şantier, precum şi în fişele


tehnologice întocmite de unitatea executantă de construcţii-montaj, se vor explica detaliat
toate fazele şi operaţiunile de lucru, succesiunea lor, precum şi măsurile de protecţia muncii
specifice fiecărui gen de lucrări.

CAP. 6. MATERIALE:

Materialele principale utilizate sunt:


 beton simplu C8/10 si C12/15; conf. NE012-2007
 beton armat clasa C16/20, conform NE012 - 2007
 armături pentru beton, OB37, PC52, conform STAS 438/1
 BCA conform STAS 5185/2 – 80
 mortar pentru zidării M25 - Z, conform STAS 1030 – 85

Materialele utilizare pentru prepararea betoanelor trebuie să îndeplineasacă


următoarele caracteristici:

Sortimentele uzuale de cimenturi, caracterizarea acestora precum și domeniul de


utilizare sunt precizate în capitolul 4.1 din NE 012-99.

Înainte de utilizare se va verifica calitatea agregatelor conform prescripțiilor din


capitolul 4.2 6 din NE 012-2010.

Apa pentru prepararea betoanelor se poate folosi din reteaua publică sau altă sursă, dar
respectând condițiile tehnice prevăzute în STAS 790-84.

5
Imobles Form SRL,
CUI 38565207,CICIR, NR. 283, JUDEȚUL ARAD

Materialele trebuie să corespundă reglementarilor specifice în vigoare.

CAP.7. DATE TEHNICE


Categorii de încadrare şi clasificare
 în conformitate cu prevederile normativului P100-13, clădirea se încadrează în clasa de
importanţă IV, iar conform Regulamentului M.L.P.A.T., aprobat cu H.G.R. 766/97,
categoria de importanţă a construcţiei este "D".
 Amplasamentul clădirii se situează în zona seismică caracterizată de perioada de colţ Tc =
0.7 sec și ag= 0.20 g.
 Conform Studiului Geotehnic nr. 1362/2017 întocmit de SC Real proiect SRL
 Adâncimea de îngheț este de 70-80cm.
 Presiunea Convențională de calcul Pconv=290 kPa.

CAP.8. ORGANIZAREA EXECUŢIEI LUCRĂRILOR


 Execuţia lucrărilor se va face numai de către un antreprenor specializat în execuţia acestui
tip de lucrări.
 Organizarea de şantier (amplasarea de barăci pentru scule, depozite mici de materiale) se
va face în locuri stabilite de comun acord executant - beneficiar. Se recomandă ca
organizarea execuţiei lucrărilor să se facă numai în curtea existentă, fără a fi afectate spaţii
publice (trotuare, carosabil, etc.).
 Materialele de masă se vor aproviziona la baza de producţie a executantului şi se vor
aduce la lucrare numai pe măsura punerii lor în operă.
 Se interzice deversarea apelor uzate în spaţiile naturale existente în zonă.
 Întocmirea proiectului de execuţie pentru organizarea de şantier cade în sarcina
executantului, în cadrul acestei documentaţii se vor prevedea şi măsurile pentru proteţia
muncii, siguranţa circulaţiei şi de PSI pentru perioada execuţiei lucrărilor, în cadrul
lucrărilor de organizare de şantier se vor lua toate măsurile de semnalizare şi dirijare a
circulaţiei pietonale şi auto, pe timpul execuţiei.

CAP.9. PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

 În cadrul lucrărilor de organizare de şantier se va amenaja obligatoriu un grup sanitar


pentru muncitori.
 Se interzice depozitarea materialelor pe spaţiile verzi existente, adiacente construcţiei.

6
Imobles Form SRL,
CUI 38565207,CICIR, NR. 283, JUDEȚUL ARAD

Deasemenea, se interzice circulaţia autovehiculelor de şantier peste spaţiile verzi şi alte


terenuri, cu excepţia celor destinate pentru organizarea de şantier.
 Materialele rezultate din demolări, săpături, etc se vor transporta şi depozita în locuri
special amenajate și pentru care s-au obţinut toate avizele şi acordurile organelor locale
abilitate.
 Curăţenia pe şantier se va asigura prin grija executantului şi va fi controlată de beneficar
prin intermediul inspectorului de şantier.
 Pe perioada execuţiei se interzice deversarea apelor uzate în spaţiile naturale din zonă şi se
vor lua măsuri ca benzina şi eventualele materiale bituminoase utilizate să nu contamineze
solul.
 După terminarea lucrărilor terenul se va elibera de toate resturile de materiale neutilizate.
Suprafaţa de teren afectată organizării de şantier va fi reamenajată (Inierbări, etc.),
aducându-se la parametrii iniţiali.
 Realizarea lucrărilor şi exploatarea clădirii în condiţii normale nu crează condiţii pentru
producerea de noxe care să afecteze mediul înconjurător.

CAP.10. CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR


 Controlul calității lucrărilor se face în conformitate cu Cap. 10 din Normele C. 140 - 86.
 Înaintea începerii betonării se va verifica și dacă sunt pregătite corespunzător suprafețele
de beton turnate anterior și cu care urmează să vină în contact betonul nou, respective
dacă:
- s-a îndepărtat laptele de ciment.
- s-a îndepărtat zona de beton necompactat.
- suprafețele în cauză prezintă rugozitatea necesară asigurării unei bune legături între betonul
nou și cel vechi.

 Constatăriile acestor verificări se vor înscrie în procesul verbal de lucrări ascunse.


În cursul betonării elementelor de construcții se va verifica dacă:
- datele înscrise în fișele de transport ale betonului corespund celor prevăzute și nu s-a depășit
durata de transport;
- lucrabilitatea betonului corespunde celei prevăzute;
- condițiile de turnare și compactare asigură evitarea oricăror defecte;
- se respectă frecvența de efectuare a încercărilor prelevării probelor;
- se asigură menținerea poziției armăturilor și a pieselor înglobate;

7
Imobles Form SRL,
CUI 38565207,CICIR, NR. 283, JUDEȚUL ARAD

- se asigură menținerea dimensiunilor și formelor cofrajelor, precum și comportarea


elementelor de susținere și sprijinire;
- se aplică măsurile de protecție a suprafețelor libere ale betonului;
 În condica de betoane se vor consemna:
- fișele de transport corespunzătoare etonului pus în lucrare;
- ora începerii și terminării betonarii;
- temperatura mediului (în perioada de timp friguros);
- măsurile adoptate pentru protecția betonului proaspăt;
- evenimente intervenite (întreruperea turnării, intemperii, etc.);
 La decofrarea oricărei părți constructive se va verifica și consemna în proces verbal de
lucrări ascunse:
- aspectul elementelor, semnalându-se dacă se întâlnesc zone de beton necorespunzător
(necompactat, segregate, goluri, rosturi, etc.);
- dimensiunile secțiunilor transversal ale elementelor;
- distanțele între diferite elemente;
- poziția elementelor vertical (stâlpi, diafragme, pereți) în raport cu cele corespunzătoare
situate la nivelul imediat inferior;
- poziția golurilor de trecere;
- poziția armăturilor care urmează a fi înglobate în elementele ce se toarna ulterior;
 Calitatea betonului pus în lucrare se consideră corespunzătoare dacă:
- nu se constată defecte de turnare și compactări (goluri, segregări, întreruperi de betoane,
etc.);
- la ciocănire se înregistrează un sunet corespunzator și uniform;
- rezultatele încercărilor efectuate pe epruvete confecționate pe șantier sau a celor
nedistructive sunt corespunzătoare;

 Calitatea materialelor puse în operă va fi atestată prin buletine de calitate care însoţesc
materialele livrate de alţi furnizori, în cazul utilizării unor materiale din surse locale, se
vor face în mod obligatoriu analize de laborator pentru stabilirea calităţii acestor
materiale. Analizele se vor face obligatoriu într-un laborator de specialitate autorizat.
 Se interzice punerea în operă a materialelor care nu corespund din punct de vedere
calitativ.
 Controlul calităţii execuţiei lucrărilor se va face de către beneficiar prin intermediul unui
inspector de şantier de specialitate. Fazele de execuţie supuse în mod obligatoriu

8
Imobles Form SRL,
CUI 38565207,CICIR, NR. 283, JUDEȚUL ARAD

controlului, precum şi actele ce se vor întocmi în vederea atestării calităţii lucrărilor


executate, sunt prezentate în „Programul de control”, anexat prezentei documentaţii.
 Controlul calităţii lucrărilor se va face permanent, pe faze de categorii de lucrări
conform Normativului C56-85. Se vor respecta prevederile Ordinului IGSIC Nr.
20/1982 și 1984, privind recepţia calitativă a lucrărilor, cu privire la stabilirea fazelor
determinante pentru asigurarea rezistenţei, durabilităţii şi siguranţei în exploatare a
lucrărilor proiectate.
 La recepţia lucrărilor, comisia de recepţie va examina lucrările faţă de prevederile
proiectului privind condiţiile tehnice şi de calitate ale execuţiei, precum şi constatările
consemnate în cursul execuţiei de către organele de control, beneficiar, proiectant,
diriginte, etc.

CAP.11. PROTECŢIA MUNCII

Pe tot parcursul executarii lucrărilor, beneficiarul și constructorul au obligație de a


respecta normele de protecția și igiena muncii cuprinse în:
- regulamentul pentru protecția și igiena în construcții;
- ordinul MLPAT nr. 73/n15.10.96 privind „normele specifice de protecția muncii
pentru de zidărie, montaj prefabricate și finisaje în construcții” indicator în 006-96;
- legea protecției muncii nr. nr. 90/12.07.1996 privind protecția muncii (M.O. nr.
157/23.07.96);
- normele de protecția muncii nr. /1996;
- beneficiarul are obligația ca înainte de începerea lucrărilor de săpătură să pună la
dispoziția constructorului o schiță de plan conținând datele asupra lucrărilor subterane pentru
ca executantul să poată lua toate măsurile necesare de protecția muncii;
- executantul va lua toate măsurile pe care le considera oportune pentru
preîntâmpinarea accidentelor de muncă;
- deasemenea, în timpul execuției lucrărilor de construcție cât și în exploatare constructorul,
respectiv beneficiarul, sunt obligați să respecte „normele de prevenire și stingerea
incendilor”.

CAP . 12. CONCLUZII:


 Proiectul va fi supus de către beneficiar la cerinta de verificare A1.

9
Imobles Form SRL,
CUI 38565207,CICIR, NR. 283, JUDEȚUL ARAD

 Modificările propuse nu influenteaza rezistența și stabilitatea construcției existente .

Întocmit,
Dr.ing. Singeorzan Beniamin

PROGRAM DE CONTROL AL CALITĂŢII LUCRĂRILOR


PROIECTATE Şl ÎN CURS DE EXECUŢIE

10
Imobles Form SRL,
CUI 38565207,CICIR, NR. 283, JUDEȚUL ARAD

Investiţia :MANSARDARE LOCUINTA PARTER

Obiectul supus controlului : Structura de rezistență.

Beneficiar : PETROVAI DANIEL SI PETROVAI

RAMONA-IRINA

Proiectant : Imobles form SRL

Executant :

In conformitate cu :
• Legea nr. 10/1995 „Legea privind calitatea în construcţii”
• Legea nr.50/1991 cu modificarile ulterioare
• HG 925/1995 privind aprobarea Regulamentului de verificare şi expertiza tehnică de
calitate a proiectelor, a execuţiei construcţiilor, complectat cu îndrumătorul de aplicare
MLPTL nr. 77/N/1996
• Cod de proiectare pentru zidarii CR6/2006
• Cod de proiectare seismica P100/2006
• HG. Nr. 273/1994 privind Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi
instalaţii aferente
• OG nr. 63 /2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de stat în construcţii
• HG nr. 675/2002 referitor la Hotărârea pentru aprobarea unor regulamente privind
calitatea în construcţii
• Legea 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, cu completarile și
modificarile aduse ulterior.

Se stabilesc următoarele faze de lucrări supuse controlului:


Nr. crt. Faza de lucrare supusa controlului Participa la control Document de atestare a
controlului
I LA PRELUAREA
AMPLASAMENTULUI
1.1 Predarea, primirea amplasamentului şi a B, E, P
PVR
bornelor de reper
( topometru )
1.2 Trasarea pe teren a obiectului B, E PVT
II PREGĂTIRE TEREN DE FUNDARE
2.1 Verificare natură teren de fundare B, E, G PVR

2.2 Verificare cota de fundare B. E. P PVR


III INFRASTRUCTURA

11
Imobles Form SRL,
CUI 38565207,CICIR, NR. 283, JUDEȚUL ARAD

3.1 Verificare cofrare, armare şi poziţionare B,E,P PVLA


coluri la fundaţii ,
3.2 Recepţie fundaţii B, E. P PVR
3.3 Hidroizolaţii şi alte izolaţii, verificare B, E, P PVLA
suport şi mod de execuţie
IV SUPRASTRUCTURA (pentru un nivel -
se repetă la fiecare nivel)
4.1 Verificare cofrare şi armare stâlpi ( sau B, E, P PVLA
sâmburi, diafragme )
4.2 Verificare aspect beton după decofrare B, E PVR

4.3 Verificare cofrare, armare la centuri B,E,P PVLA

4.4 Verificare aspect beton după decofrare B, E PVR

ŞARPANTĂ, ÎNVELITORI,
V
HIDROIZOLAŢII TERASE
5.1 Recepţie structură şarpantă B.E.P, PVLA

Verificare suport pentru învelitori ş i


5.2 B, E, P PVLA
izolaţii de orice fel

VI STRUCTURĂ DE REZISTENTĂ

6.1 Recepţie structură de rezistentă B, E. P PVR

Notații:

B-Beneficiar, P-Proiectant, E- Executant, I-Inspector

PVLA – Proces verbal de lucrări ascunse

PVR – Proces verbal de recepție

PVT – Proces verbal de trasare

FD – Proces verbal de control al statului în faza determinantă

Notă:

Conform reglementarilor în vigoare, executantul și beneficiarul are obligația de a


anunța, cu cel puțin 10 zile înaintea fazei determinante, pe cei care trebuie să participle la
realizarea controlului și întocmirea actelor.

12
Imobles Form SRL,
CUI 38565207,CICIR, NR. 283, JUDEȚUL ARAD

Beneficiarul va lua toate măsurile pentru ducerea la îndeplinire a obligațiilor ce-i revin
conform legii 10/1995. Un exemplar din prezentul program și actele mai sus menționate,
precum și proiectul se vor anexa la cartea tehnică a construcției.

Proiectant: Beneficiar: Constructor:


Dr. Ing. Singeorzan Beniamin Petrovai Daniel

13

S-ar putea să vă placă și