Sunteți pe pagina 1din 2

TEZĂ – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

SEMESTRUL I – clasa a VII-a


 Toate subiectele sunt obligatorii.
 Timpul efectiv de lucru este de două ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Subiectul I ( 60 de puncte)
Citeşte cu atenţie textul dat :
Dar pentru tigrii de Bengal nu se afla pe lume această mulţime. Pentru dânşii, acum, o singură făptură
omenească era : femeia din mijlocul arenei, înfăşurată în rochia cu solzii aurii şi cu pietre scânteietoare. Ochii ei
luceau tot aşa de arzători ca ochii tigrilor. Numai că ochii verzi ai femeii erau poruncitori şi neînduraţi, pe când
în ochii fiarelor se citea o mare şi istovită supunere. Privirile lor se căutau, se aşteptau, se întâlneau. Era destul
atât ca să se înţeleagă. Ochii femeii străpungeau ; ochii fiarelor coborau în pământ. […]
Tigrul pipăia cu laba rotundul lemnului. Se înălţa cu o zvâcnire uşoară şi lină. Se aşeza ca o pisică pe
vârful unui stâlp de poartă. Pe urmă aştepta rândul celorlalţi. Căsca. Îşi zbârlea mustăţile ţepoase ; arăta cerul
gurii şi colţii.
În inima privitorilor tremura un fior. În mintea lor stăruia un gând. Toţi ştiau că, într-o singură clipă,
dinţii aceştia tăioşi şi puternici, labele cu ghearele de fier ar putea sfâşia , ca pe un pui de vrabie, pe femeia cu
rochia de solzi aurii şi pietre sclipitoare. Dar miss Ellian surâdea. Aşa o chema. Miss Ellian surâdea nepăsătoare.
În mijlocul sălbăticiunilor se afla singură. Fără nicio armă. Atât doar: un bici cu şfichi de mătase şi privirea ei.
Numai cu atât ea prefăcea doisprezece tigri de Bengal în douăsprezece pisici blânde şi ascultătoare.
- Toată puterea îmblânzitoarei e în ochi ! vorbi un domn bătrân, chiar în faţa gratiilor, către nepoţica de
alături. Dacă privirea slăbeşte o singură dată, dacă tigrii simt că dresorul se gândeşte în altă parte sau că îl
prinde frica, atunci toţi se năpustesc şi…
- Eu mă tem ! Nu vreau să vorbeşti aşa… Mă tem ! şopti copila strângându-se de braţul bunicului.
( Cezar Petrescu – Fram, ursul polar )
A.
1. Desparte în silabe cuvintele : zvâcnire, (se) aflau, ascultătoare. 6p
2. Precizează mijlocul intern de îmbogăţire a vocabularului prin care s-au format cuvintele : douăsprezece, ţepoase,
numai. 6p
3. Stabileşte câte un sinonim potrivit pentru cuvintele subliniate în textul dat. 6p
4. Alcătuieşte un enunţ în care să apară un omonim al cuvântului subliniat din enunţul :Se aşeza ca o pisică pe
vârful unui stâlp de poartă. 6p
5. Motiveaza folosirea semnului de punctuaţie : (două puncte) în enunţul Atât doar: un bici cu şfichi de mătase şi
privirea ei. 6p
B.
6. Numeşte un mod de expunere folosit în fragmentul citat. 6p
7. Transcrie un scurt fragment în care este sugerată o trăsătură morală a personajului miss Ellian. 6p
8. Menţionează două trăsături care să justifice faptul că textul citat aparţine unui text literar. 6p
C.
Scrie o compunere de 5-7 rânduri, în care să realizezi rezumatul textului citat. În redactarea compunerii, vei avea în
vedere următoarele repere :
- respectarea fidelităţii faţă de textul dat (concordanţa dintre conţinutul textului şi conţinutul rezumatului scris de tine) ;
- desprinderea elemetelor esenţiale/ a ideilor principale ale textului ;
- prezentarea esenţializată, pe baza ideilor principale ale textului, a succesiunii întâmplărilor la care participă personajele ;
- respectarea altor convenţii specifice rezumatului (relatarea la pers. a III-a ; utilizarea modurilor şi a timpurilor verbale
potrivite ; trecerea de la vorbirea directă la vorbirea indirectă, fără dialog inserat ; relatarea obiectivă, fără intervenţii
emoţional-subiective şi fără citate). 12p
Subiectul al II-lea ( 30 de puncte )
Scrie o naraţiune, de 20-25 de rânduri, în care să imaginezi o continuare a fragmentului dat ca suport.
În redactarea compunerii, vei avea în vedere :
- respectarea, în relatarea acţiunii, a succesiunii momentelor subiectului ; 6p
- referirea la cel putin două personaje şi alternarea secvenţelor narative cu secvenţe dialogate ; 12p
- găsirea unui titlu potrivit, expresiv/ personalizat pentru naraţiunea pe care ai alcătuit-o ; 4p
- respectarea normelor de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie. 8p
Corectarea tezei
1. Zvâc-ni-re, a-flau, as-cul-tă-toa-re (6p)
2. Tepoase-derivare, douăsprezece, numai-compunere prin sudare. (6p)
3. Un fior-un freamăt ; sfâşia-rupe ; prefăcea-dresa. (6p)
4. Poartă mărgele. (verb predicativ) (6p)
5. Urmează o enumeraţie. (6p)
6. Dialog/ descriere/ naraţiune. (6p)
7. că ochii verzi ai femeii erau poruncitori şi neînduraţi, pe când în ochii fiarelor se citea o
mare şi istovită supunere. (6p)
8. moduri de expunere, acţiune petrecută în timp şi spaţiu, personaje etc. (6p)
C.12 puncte, rezumat
II. Naraţiune-30 de puncte

Din oficiu 1 punct

Informare

La lucrarea scrisă semestrială pe semestrul I, la clasa a VII-a au fost


prezenţi toţi cei 13 elevi. Eleva ....................., cu adaptare curriculară, aprimit
subiect separat şi a obţinut.......puncte.
Note obţinute:
Nota 3- elevi
Nota 4- elevi
Nota 5- elevi
Nota 6- elevi
Nota 7- elevi
Nota 8- elevi
Nota 9- elevi
Nota 10- elevi

Media clasei cu A.C.-


Media clasei fără A.C.-

Analiza swott
Puncte tari Puncte slabe

Se impune insistarea asupra cerinţelor care au pus în dificultate elevii clasei


a VII-a.

S-ar putea să vă placă și