Sunteți pe pagina 1din 10

ACADEMIA DE MUZICĂ

“GHEORGHE DIMA” – CLUJ


D.E.C.I.D.

PETRE BĂCIOIU

ARTA
ACTORULUI
SUPORT DE CURS
PENTRU STUDII
DE SCURTĂ DURATĂ
PRIN ÎNVĂŢĂMÂNT LA
DISTANŢĂ

Anul II

2002/2003
OBIECTIVE SPECIFICE
Cursul de arta actorului s-a născut pentru studenţii claselor de
canto şi regie teatru muzical, din nevoia cunoaşterii imperioase a rolului
raportului psihosomatic, intelectual şi emoţional în actul interpretării
scenice.
Considerând aportul muzical ca fiind a priori, se cere dincolo de
respectarea tempoului ,înălţimii,intensităţii şi celorlalte cerinţe ale
partiturii muzicale, o participare actoricească,o înţelegere a biografiei
personajelor,a relaţiilor scenice.
Partitura muzicală este deci norma, structura pe care grefăm
elementele de interpretare, mijlocul de a comunica stări, idei, sentimente.
Actorul dramatic foloseşte ca mijloc de comunicare scenică,
sunetul vorbit. Actorul liric foloseşte sunetul cântat. Actorul liric este deci
o entitate plurivalentă, nu doar un “emiţător de sunete muzicale”, muzica
nefiind scop, ci doar mijloc de comunicare.
Cele trei teme practice majore ale cursului de arta actorului sunt:
1. Îndepărtarea crispării scenice prin exerciţii de autocontrol, de
stăpânire perfectă a partiturii muzicale, pe care să se poată grefa
relaxarea, mobilitatea şi expresivitatea.
2. Claritatea, dicţia, rostirea limpede a partiturii literar-dramatice, a
libretului.
3. Uşurinţa trecerii, mai ales în operetă, vodevil, muzical sau în
pasaje de recitativ, de la registrul cântat la registrul vorbit.

ORGANIZAREA MATERIALULUI: 1 fascicol


ELEMENTE APLICATIVE: o casetă video
OBIECTIVE CONCRETE SPECIFICE

Dinamica vieţii obligă la schimbare, la o adaptare permanentă. A


apus de mult epoca cântului necoroborat cu gestica şi mişcarea scenică
aferentă.
În gândirea spectacologică a începutului d mileniu, scena lirică
obligă la un alt tip de adevăr artistic.
“Cântăreţul” devine “actor liric”, trebuie supus unui proces de
gândire scenică, de elaborare a “rolului”. Pornind de la înţelegerea
textului, a libretului, în general, “actorul liric” trebuie să întruchipeze
“personaje”, nu sunete frumos emise.
Condiţia cântului frumos nu se exclude. Este o condiţie obligatorie.
Dar pe acest eşafod sonor, trebuie adăugată ”condiţia” rolului, relaţiilor
scenice.
Cursul de ARTA ACTORULUI îşi propune sincretizarea
elementelor de sunet – text – mişcare ; încercăm un mod de gândire.

Sper să reuşim!
PROGRAMA CURSULUI DE ARTA ACTORULUI

SEMESTRUL I

1. Curs introductiv de ARTA ACTORULUI istoria teatrului şi arta interpretării


de la TEATRUL CONTEMPORAN stiluri de interpretare exemplificări.
2. ACTORUL DRAMATIC şi ACTORUL LIRIC similitudini şi dihotomie
exemplificări.
3. Paradoxul asupra actorului complexul emisiei cântate exemplificări.
4. Actul reprezentării actul dramatic, actul liric şi conduita scenică exemplificări.
5. Abordarea tehnicii de scenă primordialitatea afectivităţii, principii
stanislavskiene exemplificări.
6. Abordarea raţională a actului scenic primordialitatea elementului raţional
principii brechtiene exemplificări.
7. Improvizaţii pe teme impuse cu implicarea elementului raţional, dar şi afectiv.
8. Folosirea elementelor fonetice, de la silabă la cuvânt exemplificări.
9. Despre obiect, obiectul scenic, relaţia cu obiectul, improvizaţii cu obiecte.
10. Despre acţiunea scenică, motivaţia, firescul acţiunii, exemplificări.
11. Despre ludic, nevoia de joc şi invenţia scenică, exemplificări.
12. Despre verosimilitatea scenică, adevăr şi fals în actul scenic, exemplificări.
13. Despre principiul organicităţii, stare şi acţiune scenică.
14. Sinteza semestrială a cursului, adevăr şi neadevăr artistic, exemplificări.
15. Reabordarea elementului fonetic, fonem, silaba, cuvânt, exemplificări.
16. Logica frazei, lectură şi interpretare.
17. Accentul firesc şi fals în lectura scenică.
18. Rolul pauzei în arta actorului auftakt, contrapunct, similitudini, exemplificări.
19. Nuanţe interpretative polivalenţa textului exemplificări.
20. Text şi subtext în abordarea materialului dramatic exemplificări.
21. Pretext şi context în înţelegerea planului ideatic libretul element dramatic,
conţinut de idei exemplificări.
22. Abordarea materialului dramatic prin coroborarea elementelor primare de
logică şi interpretare exemplificări.
23. Povestirea, monologul, poezia, aria lirică, aria dramatică exemplificări.
24. Abordarea materialului dramatic în integrum exemplificări.
25. Abordarea personajului exemplificări.
26. Punerea în scenă.
27. Asamblarea momentelor în întregul spectacol text a memoria şi mişcare.
28. Elemente şi întreg.
SEMESTRUL II
1. Antrenamentul actorului psihic şi somatic antrenamentul actoricesc al
interpretului liric exemplificări.
2. Autocunoaşterea şi siguranţa de sine în plan dramatic şi liric exemplificări.
3. Despre atenţia imediată, naturală şi distributivă, scenică text dramatic,
partitura muzicală exemplificări.
4. Aplicarea vectorilor interpretativi în actul scenic exemplificări.
5. Abordarea materialului dramatic logica textului, suportul ideatic al partiturii
muzicale exemplificări.
6. Frazare idee şi formă exemplificări.
7. Înţelegerea şi interpretarea ideilor dramatice exemplificări.
8. Opţiuni interpretative schema dramatică şi interpretarea personală
exemplificări.
9. Joc şi relaţie scenică plan dramatic şi plan liric exemplificări.
10. Implicarea obiectelor imaginare şi reale în jocul scenic.
11. Coroborarea elementelor analizate căile ce convergenta spre realizarea rolului
dramatic sau liric exemplificări.
12. Creaţie şi compoziţie poezie lirică, fabula contraste interpretative schimbarea
de registru dramatic şi liric exemplificări.
13. Abordarea scenică afect şi raţiune distanţare şi tarifare exemplificări.
14. Sinteza planurilor verificări în condiţii de examen.
15. Reluări de teme abordări originale pe teme prestabilite exemplificări.
16. Teme şi variaţiuni suport dramatic şi inventivitate exemplificări.
17. Situaţie şi stare exemplificări.
18. Analiză şi implicare exemplificări.
19. Coroborarea elementelor aport individual în relaţia colectivă exemplificări.
20. Cunoaşterea partenerului, improvizaţii pe perechi şi grupuri exemplificări.
21. Grupul ca entitate şi diversitate exemplificări.
22. Jocul para-textual, jocul pauzei aport psihosomatic şi afectiv, fără folosirea
elementelor convenţionale.
23. Revenirea la planul textual textul, element de legătură şi continuitate ideatică
exemplificări.
24. Abordarea genului dramatic cu detaşare şi autoironie exemplificări.
25. Mini-spectacol prefigurare de elemente dramatice sub forme practice
exemplificări.
26. Legături afective în planul grupului exemplificări.
27. Rodare şi siguranţă repetiţia ca rol de fixare a elementelor.
28. Sinteza semestrială prefigurarea examenelor.
BIBLIOGRAFIE

1. *** Arta actorului, Ed.didactică şi Pedagogică, Bucureşti

2. *** Arta teatrului, Studii teoretice şi antologice de texte”, de M. Tonitza şi


Georege Banu, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 1975
3. *** Dialogul neîntrerupt al teatrului în sec. XX, volumul I şi II / Antologie
de B.Elvin, Ed. Minerva, 1973
4. BOLL. Andre - La mis en scene contemporaine”/ Paris, 1944

5. BULANDRA, Lilly - ”Actorul şi arta lui”/ Bucureşti, 1929

6. BULANDRA, Lucia Sturdza - ” Actorul şi arta dramatică” Bucureşti, 1912

7. CERKASOV, N. - ”Din însemnările unui actor” - ESPLA, 1952

8. DELEANU, Horia - ”Arta regiei teatrale”/ Ed. Litera, 1987

9. DELEANU, Horia - ”Regizorul şi teatrul”/ Ed. Meridiane, 1968

10. DIDEROT - “Paradoxul comediantului” /opere, ELU

11. DULLIN, Charles - ”Souvenirs et notes de travail d’un actor”, Paris, 1946

12. GEMIER, F. - ” Le theatre”, Paris,1925

13. HEGEL - “Prelegeri de estetică”, vol. II/ “Poezia dramatică, Principiul


tragediei, comediei şi dramei” , Ed. Academiei, 1966
14. IUTKEVICI, Serghei - ” Contrapunct regizoral”, Ed. Meridiane, 1967

15. PANDOLFI, Vito - “Istoria teatrului universal” Vol. III, IV Ed. Meridiane,
1971
16. PETRESCU, Camil - “Comentarii şi delimitări în teatru”, Editura
Eminescu,1983
17. PETRESCU, Camil - ”Modalitatea estetică a teatrului”/ Ed. Cultura
Naţională” Bucureşti, 1937
18. PISCADOR, Erwin - ”Teatru politic”, Ed. Politica, 1966

19. POPA, Victor Ion - ”Mic îndreptar de teatru”/Ed. Eminescu, 1977

20. POPOV, Alexei - Unitatea artistică a spectacolului”, Ed. Meridiane, 1964

21. STANISLAVSKI, K. – “ Viaţa mea în artă” / Ed. “Cartea rusă”, 1950

22. STANISLAVSKI, K. – “Munca actorului cu sine însuşi” , ESPLA, 1995

23. STANISLAVSKI, K. – “Munca asupra rolului”, editat de Biroul Actorului


de Film “Constatin Nottara”
24. VIANU, Tudor - ”Estetica” - În opere, vol. VI, Ed. Minerva, 1976

25. VODĂ CĂPUŞAN, Maria - ”Dramatis personae”/, Ed. Dacia,1980