Sunteți pe pagina 1din 190

Ken Russell Philip Carter

TESTE IQ
Traducere:
Teodora Pavel
Cuprins

Introducere ........................................................................ 7
Testul 1 ............................................................................. 9
Testul 2 ............................................................................. 23
Testul 3 ............................................................................. 36
Testul 4 ............................................................................. 52
Testul 5 ............................................................................. 67
Testul 6 ............................................................................. 81
Testul 7 ............................................................................. 96
Testul 8 ............................................................................. 111
Testul 9 ............................................................................. 125
© 2000, Philip Carter and Ken Russell Testul 10 ............................................................................. 141
Kogan Page Limited
Titlu original: Test Your IQ
by Philip Carter, Ken Russell

Pentru ediŃia în limba română:


© Editura NICULESCU, 2011 Cheia testelor .................................................................... 157
Adresa: Bd. Regiei 6D
060204 – Bucureşti, România Testul 1 ............................................................................. 157
Comenzi: (+40)21-312.97.82
Fax: (+40)21-312.97.83
Testul 2 ............................................................................. 160
E-mail: editura@niculescu.ro Testul 3 ............................................................................. 163
Internet: www.niculescu.ro
Testul 4 ............................................................................. 166
Coperta: Carmen Lucaci
Testul 5 ............................................................................. 170
ISBN 978-973-748-601-1 Testul 6 ............................................................................. 174
Testul 7 ............................................................................. 177
Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei cărŃi nu poate fi reprodusă sau transmisă sub nicio formă şi
prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau prin orice sistem de stocare
Testul 8 ............................................................................. 180
şi accesare a datelor, fără permisiunea Editurii NICULESCU. Testul 9 ............................................................................. 184
Orice nerespectare a acestor prevederi conduce în mod automat la răspunderea penală faŃă de legile naŃionale
şi internaŃionale privind proprietatea intelectuală. Testul 10 ............................................................................. 187
_________________________________________________________________________________________________________________
Editura NICULESCU este partener şi distribuitor oficial OXFORD UNIVERSITY PRESS în România.
E-mail: oxford@niculescu.ro; Internet: www.oxford-niculescu.ro
Cuprins

Introducere ........................................................................ 7
Testul 1 ............................................................................. 9
Testul 2 ............................................................................. 23
Testul 3 ............................................................................. 36
Testul 4 ............................................................................. 52
Testul 5 ............................................................................. 67
Testul 6 ............................................................................. 81
Testul 7 ............................................................................. 96
Testul 8 ............................................................................. 111
Testul 9 ............................................................................. 125
© 2000, Philip Carter and Ken Russell Testul 10 ............................................................................. 141
Kogan Page Limited
Titlu original: Test Your IQ
by Philip Carter, Ken Russell

Pentru ediŃia în limba română:


© Editura NICULESCU, 2011 Cheia testelor .................................................................... 157
Adresa: Bd. Regiei 6D
060204 – Bucureşti, România Testul 1 ............................................................................. 157
Comenzi: (+40)21-312.97.82
Fax: (+40)21-312.97.83
Testul 2 ............................................................................. 160
E-mail: editura@niculescu.ro Testul 3 ............................................................................. 163
Internet: www.niculescu.ro
Testul 4 ............................................................................. 166
Coperta: Carmen Lucaci
Testul 5 ............................................................................. 170
ISBN 978-973-748-601-1 Testul 6 ............................................................................. 174
Testul 7 ............................................................................. 177
Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei cărŃi nu poate fi reprodusă sau transmisă sub nicio formă şi
prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau prin orice sistem de stocare
Testul 8 ............................................................................. 180
şi accesare a datelor, fără permisiunea Editurii NICULESCU. Testul 9 ............................................................................. 184
Orice nerespectare a acestor prevederi conduce în mod automat la răspunderea penală faŃă de legile naŃionale
şi internaŃionale privind proprietatea intelectuală. Testul 10 ............................................................................. 187
_________________________________________________________________________________________________________________
Editura NICULESCU este partener şi distribuitor oficial OXFORD UNIVERSITY PRESS în România.
E-mail: oxford@niculescu.ro; Internet: www.oxford-niculescu.ro
Introducere

InteligenŃa reprezintă abilitatea de adaptare la situaŃii


noi, de a gândi abstract şi de a înŃelege idei complexe. IQ
este abrevierea de la coeficient de inteligenŃă (Intelligence
Quotient). Coeficientul arată de câte ori un număr poate fi
împărŃit cu un altul. Un test de inteligenŃă (test IQ) este
un test standardizat pentru a măsura inteligenŃa umană,
înŃeleasă ca fiind diferită de alte cunoştinŃe.
IQ-ul evaluat al copiilor este egal cu vârsta mentală
împărŃită la vârsta reală (cronologică). De exemplu, dacă
un copil de opt ani obŃine un scor aşteptat de la un copil
de zece ani, copilul va avea un IQ evaluat la 125, pornind
de la următorul calcul:

Vârsta mentală ’× 100 = IQ


Vârsta cronologică

sau

10 × 100 = 125 IQ
8

Această metodă de a calcula IQ-ul nu se aplică adulŃilor,


deoarece, după 18 ani, intelectul se dezvoltă puŃin sau
deloc. De aceea, adulŃii vor fi evaluaŃi după un test IQ în
care scorul mediu este 100. Rezultatele sunt peste sau sub
această normă, în funcŃie de scorul testului.
Introducere

InteligenŃa reprezintă abilitatea de adaptare la situaŃii


noi, de a gândi abstract şi de a înŃelege idei complexe. IQ
este abrevierea de la coeficient de inteligenŃă (Intelligence
Quotient). Coeficientul arată de câte ori un număr poate fi
împărŃit cu un altul. Un test de inteligenŃă (test IQ) este
un test standardizat pentru a măsura inteligenŃa umană,
înŃeleasă ca fiind diferită de alte cunoştinŃe.
IQ-ul evaluat al copiilor este egal cu vârsta mentală
împărŃită la vârsta reală (cronologică). De exemplu, dacă
un copil de opt ani obŃine un scor aşteptat de la un copil
de zece ani, copilul va avea un IQ evaluat la 125, pornind
de la următorul calcul:

Vârsta mentală ’× 100 = IQ


Vârsta cronologică

sau

10 × 100 = 125 IQ
8

Această metodă de a calcula IQ-ul nu se aplică adulŃilor,


deoarece, după 18 ani, intelectul se dezvoltă puŃin sau
deloc. De aceea, adulŃii vor fi evaluaŃi după un test IQ în
care scorul mediu este 100. Rezultatele sunt peste sau sub
această normă, în funcŃie de scorul testului.
8 Teste IQ

Testele prezente în această carte nu au fost standardizate,


astfel încât nu se poate da o evaluare exactă a IQ-ului. Cu
toate acestea, la sfârşitul acestei Introduceri există un ghid
Testul 1
de evaluare a performanŃei pentru fiecare test şi, de ase-
menea, un ghid cumulativ pentru performanŃa de ansamblu 1 FormaŃi un cuvânt, folosind următoarele 7 litere,
obŃinută la cele zece teste. fiecare doar o singură dată.
Testele de faŃă sunt un exerciŃiu util pentru cititorii Indiciu: cântec (art.)
care vor trebui să dea un test de inteligenŃă în viitor,
AIMLEDO
ajutându-vă în acelaşi timp să vă îmbogăŃiŃi vocabularul
şi să vă perfecŃionaŃi capacitatea de calcul şi raŃionament
logic. Întrebările sunt în mod intenŃionat stimulante, dat 2 Ce cuvânt nu se potriveşte în următoarea serie:
fiind că acesta este singurul mod prin care veŃi putea să
ajungeŃi la performanŃe mai mari şi la îmbunătăŃirea ISTM, FIORD, ATOL, POLDER, ARHIPELAG
capacităŃii cerebrale.
Cartea constă din zece teste separate, fiecare cu 40 de
întrebări. Fiecare test are aproximativ acelaşi grad de 3 Ce număr ar trebui să înlocuiască semnul de
dificultate. Timpul limită pentru fiecare test este de 90 de întrebare?
minute. Răspunsurile corecte sunt date la sfârşitul cărŃii,
şi se acordă un punct pentru fiecare răspuns corect.

FolosiŃi următoarele calificative pentru evaluarea 6 8 8 8 ? 9


performanŃei:
7 5 6 4 4 3
Un test Zece teste

Scor Calificativ Scor Calificativ


4 NEBUN, UMED, OIERIT
36-40 ExcepŃional 351-400 ExcepŃional
301-350 Excelent Care dintre următoarele cuvinte continuă secvenŃa de
31-35 Excelent
241-300 Foarte bine mai sus?
25-30 Foarte bine
19-24 Bine 181-240 Bine FAST, REINTEGRAT, SĂNĂTOS, CALD, PĂSTOR
14-18 Mediu 140-180 Mediu
8 Teste IQ

Testele prezente în această carte nu au fost standardizate,


astfel încât nu se poate da o evaluare exactă a IQ-ului. Cu
toate acestea, la sfârşitul acestei Introduceri există un ghid
Testul 1
de evaluare a performanŃei pentru fiecare test şi, de ase-
menea, un ghid cumulativ pentru performanŃa de ansamblu 1 FormaŃi un cuvânt, folosind următoarele 7 litere,
obŃinută la cele zece teste. fiecare doar o singură dată.
Testele de faŃă sunt un exerciŃiu util pentru cititorii Indiciu: cântec (art.)
care vor trebui să dea un test de inteligenŃă în viitor,
AIMLEDO
ajutându-vă în acelaşi timp să vă îmbogăŃiŃi vocabularul
şi să vă perfecŃionaŃi capacitatea de calcul şi raŃionament
logic. Întrebările sunt în mod intenŃionat stimulante, dat 2 Ce cuvânt nu se potriveşte în următoarea serie:
fiind că acesta este singurul mod prin care veŃi putea să
ajungeŃi la performanŃe mai mari şi la îmbunătăŃirea ISTM, FIORD, ATOL, POLDER, ARHIPELAG
capacităŃii cerebrale.
Cartea constă din zece teste separate, fiecare cu 40 de
întrebări. Fiecare test are aproximativ acelaşi grad de 3 Ce număr ar trebui să înlocuiască semnul de
dificultate. Timpul limită pentru fiecare test este de 90 de întrebare?
minute. Răspunsurile corecte sunt date la sfârşitul cărŃii,
şi se acordă un punct pentru fiecare răspuns corect.

FolosiŃi următoarele calificative pentru evaluarea 6 8 8 8 ? 9


performanŃei:
7 5 6 4 4 3
Un test Zece teste

Scor Calificativ Scor Calificativ


4 NEBUN, UMED, OIERIT
36-40 ExcepŃional 351-400 ExcepŃional
301-350 Excelent Care dintre următoarele cuvinte continuă secvenŃa de
31-35 Excelent
241-300 Foarte bine mai sus?
25-30 Foarte bine
19-24 Bine 181-240 Bine FAST, REINTEGRAT, SĂNĂTOS, CALD, PĂSTOR
14-18 Mediu 140-180 Mediu
10 Teste IQ Testul 1 11

5 ComparaŃie 8 AşezaŃi două litere în fiecare paranteză, astfel încât


acestea să termine cuvântul din stânga şi să-l înceapă
pe cel din dreapta. Literele din paranteze, citite perechi
pe orizontală, vor forma un cuvânt din şase litere.
este
Indiciu: deghizat
faŃă de:
RA ( . . ) PE
PA ( . . ) IT
ceea ce
BE ( . . ) AT

9 O maşină parcurge cu o viteză de 40 km⁄h o anumită


distanŃă, şi apoi parcurge la întoarcere aceeaşi
distanŃă cu o viteză de 60 km⁄h. Care este viteza
este faŃă de: medie a întregii călătorii?

10 MergeŃi în sensul acelor de ceasornic în jurul perime-


trului pentru a forma un cuvânt din nouă litere, care
trebuie să se termine în pătratul din centru. Cuvântul
A B C D E începe în unul dintre pătratele din colŃ. AdăugaŃi
literele lipsă.
6 Ce cuvânt din paranteze înseamnă acelaşi lucru ca şi
cuvântul scris cu majuscule?
N
ZESTRE (înzestrare, comportare, dotă, dotare, stil)

B Ă E
7 Care este următorul număr din serie?
A ł N
25, 32, 27, 36, ?
10 Teste IQ Testul 1 11

5 ComparaŃie 8 AşezaŃi două litere în fiecare paranteză, astfel încât


acestea să termine cuvântul din stânga şi să-l înceapă
pe cel din dreapta. Literele din paranteze, citite perechi
pe orizontală, vor forma un cuvânt din şase litere.
este
Indiciu: deghizat
faŃă de:
RA ( . . ) PE
PA ( . . ) IT
ceea ce
BE ( . . ) AT

9 O maşină parcurge cu o viteză de 40 km⁄h o anumită


distanŃă, şi apoi parcurge la întoarcere aceeaşi
distanŃă cu o viteză de 60 km⁄h. Care este viteza
este faŃă de: medie a întregii călătorii?

10 MergeŃi în sensul acelor de ceasornic în jurul perime-


trului pentru a forma un cuvânt din nouă litere, care
trebuie să se termine în pătratul din centru. Cuvântul
A B C D E începe în unul dintre pătratele din colŃ. AdăugaŃi
literele lipsă.
6 Ce cuvânt din paranteze înseamnă acelaşi lucru ca şi
cuvântul scris cu majuscule?
N
ZESTRE (înzestrare, comportare, dotă, dotare, stil)

B Ă E
7 Care este următorul număr din serie?
A ł N
25, 32, 27, 36, ?
12 Teste IQ Testul 1 13

11 MEANDRĂ: ŞERPUITOR 14 Următorul pătrat este un pătrat anti-magic, unde nici


unul dintre şirurile orizontale, verticale sau de pe dia-
TRANSVERSAL: a) de-a valma
gonale nu însumează 34. Este posibil, cu toate acestea,
b) înainte ca schimbând poziŃia numai a patru numere să
c) de-a curmezişul transformăm pătratul într-unul magic, unde fiecare şir
orizontal, vertical şi de pe diagonale să însumeze 34.
d) înapoi
PuteŃi face corectările necesare?
e) către

4 14 8 1
12 Ce expresie familiară este indicată mai jos?
9 16 6 12

F E ł E 5 11 10 15
F E ł E 7 2 3 13

13 ComparaŃie 15 Ce au în comun următoarele cuvinte?


BURSUC, ÎNVINS, AGAPĂ, ROMANTIC

este faŃă de:


16 Ce număr ar trebui să înlocuiască semnul de între-
ceea ce bare?

este 926 : 24
faŃă de 799 : 72
faŃăeste
de faŃă de:
956 : ?
12 Teste IQ Testul 1 13

11 MEANDRĂ: ŞERPUITOR 14 Următorul pătrat este un pătrat anti-magic, unde nici


unul dintre şirurile orizontale, verticale sau de pe dia-
TRANSVERSAL: a) de-a valma
gonale nu însumează 34. Este posibil, cu toate acestea,
b) înainte ca schimbând poziŃia numai a patru numere să
c) de-a curmezişul transformăm pătratul într-unul magic, unde fiecare şir
orizontal, vertical şi de pe diagonale să însumeze 34.
d) înapoi
PuteŃi face corectările necesare?
e) către

4 14 8 1
12 Ce expresie familiară este indicată mai jos?
9 16 6 12

F E ł E 5 11 10 15
F E ł E 7 2 3 13

13 ComparaŃie 15 Ce au în comun următoarele cuvinte?


BURSUC, ÎNVINS, AGAPĂ, ROMANTIC

este faŃă de:


16 Ce număr ar trebui să înlocuiască semnul de între-
ceea ce bare?

este 926 : 24
faŃă de 799 : 72
faŃăeste
de faŃă de:
956 : ?
14 Teste IQ Testul 1 15

17 RezolvaŃi cele două anagrame pentru a completa un 21 Ce cuvânt are acelaşi sens ca şi ANAHORET?
citat din Confucius.
a) pustnic
Indiciu: Pune deoparte bani albi pentru zile negre.
b) ieroglifă
CÂND V. . . P. . . P. . . . . . . .
c) năvod
VENI ASPERITATE PRO
d) lacheu
N. O . . . . S. P. TOATĂ
NOU IFOSE POL
22 Care este valoarea lui x?
64 – 12 × 2 + 6 : 3 = x
18 AdăugaŃi o literă, nu neapărat aceeaşi, în faŃa, la mijlo-
cul sau la sfârşitul fiecărui cuvânt, pentru a descoperi
două cuvinte cu sens opus.
23 CompletaŃi spaŃiile libere, în sensul sau contrar acelor
DUCI MARI de ceasornic, pentru a forma două sinonime.

19 Ce număr ar trebui să înlocuiască semnul de O R S


întrebare? I C
E
A N H
7 10 9 6 N A I

5 1 3 7

2 3 2 1
24 Ce înseamnă JULIENNE?
4 12 8 ? a) presură de trestie
b) un arbust mereu verde
20 Ce proverb celebru are un sens opus faŃă de c) vestă fără mâneci
următoarea maximă ?
d) un mod de a tăia legume
FeriŃi-vă de grecii care aduc daruri.
e) bonetă
14 Teste IQ Testul 1 15

17 RezolvaŃi cele două anagrame pentru a completa un 21 Ce cuvânt are acelaşi sens ca şi ANAHORET?
citat din Confucius.
a) pustnic
Indiciu: Pune deoparte bani albi pentru zile negre.
b) ieroglifă
CÂND V. . . P. . . P. . . . . . . .
c) năvod
VENI ASPERITATE PRO
d) lacheu
N. O . . . . S. P. TOATĂ
NOU IFOSE POL
22 Care este valoarea lui x?
64 – 12 × 2 + 6 : 3 = x
18 AdăugaŃi o literă, nu neapărat aceeaşi, în faŃa, la mijlo-
cul sau la sfârşitul fiecărui cuvânt, pentru a descoperi
două cuvinte cu sens opus.
23 CompletaŃi spaŃiile libere, în sensul sau contrar acelor
DUCI MARI de ceasornic, pentru a forma două sinonime.

19 Ce număr ar trebui să înlocuiască semnul de O R S


întrebare? I C
E
A N H
7 10 9 6 N A I

5 1 3 7

2 3 2 1
24 Ce înseamnă JULIENNE?
4 12 8 ? a) presură de trestie
b) un arbust mereu verde
20 Ce proverb celebru are un sens opus faŃă de c) vestă fără mâneci
următoarea maximă ?
d) un mod de a tăia legume
FeriŃi-vă de grecii care aduc daruri.
e) bonetă
16 Teste IQ Testul 1 17

25 Grilă 26 RezolvaŃi anagrama de un singur cuvânt.


Fiecare dintre cele nouă pătrate din grilă notate de la LA POC
1A până la 3C ar trebui să încorporeze toate liniile şi
simbolurile care apar în pătratele cu aceeaşi literă şi
număr de deasupra şi de la stânga. De exemplu, 2B ar 27 IntroduceŃi un cuvânt care să însemne acelaşi lucru ca
trebui să încorporeze toate liniile şi simbolurile care se şi cuvintele din afara parantezelor.
află în 2 şi B. BUCATĂ MUZICALĂ ( . . . . . . ) NEBUNĂ
Unul dintre pătrate este incorect. Care dintre ele?

28 Ce număr ar trebui să înlocuiască semnul de


întrebare?

26 1
11 16
36 ?
21 6

29 FormaŃi un cuvânt din şase litere, folosind doar aceste


patru litere:
TA
SL
16 Teste IQ Testul 1 17

25 Grilă 26 RezolvaŃi anagrama de un singur cuvânt.


Fiecare dintre cele nouă pătrate din grilă notate de la LA POC
1A până la 3C ar trebui să încorporeze toate liniile şi
simbolurile care apar în pătratele cu aceeaşi literă şi
număr de deasupra şi de la stânga. De exemplu, 2B ar 27 IntroduceŃi un cuvânt care să însemne acelaşi lucru ca
trebui să încorporeze toate liniile şi simbolurile care se şi cuvintele din afara parantezelor.
află în 2 şi B. BUCATĂ MUZICALĂ ( . . . . . . ) NEBUNĂ
Unul dintre pătrate este incorect. Care dintre ele?

28 Ce număr ar trebui să înlocuiască semnul de


întrebare?

26 1
11 16
36 ?
21 6

29 FormaŃi un cuvânt din şase litere, folosind doar aceste


patru litere:
TA
SL
18 Teste IQ Testul 1 19

32 Care este denumirea dată unui grup de CORBI?


30 Cercuri
a) grămadă
Care dintre cercurile A, B, C, D sau E se potriveşte în
cercul liber pentru a continua secvenŃa logică? b) haită
c) stol
d) formaŃie
e) cârd

33 ÎnlocuiŃi punctele cu un cuvânt, pentru a forma alte


cinci noi cuvinte.

DAC
NIT
(... ) CEL
CAT
UIT

34 Ce număr ar trebui să-l înlocuiască pe x?


5 1
: =x
6 7

31 Care sunt cele două cuvinte cu sens opus?


DUREROS, CONVENABIL, DISCREDITARE,
JIGNIRE, LAUDĂ, TREMUR
18 Teste IQ Testul 1 19

32 Care este denumirea dată unui grup de CORBI?


30 Cercuri
a) grămadă
Care dintre cercurile A, B, C, D sau E se potriveşte în
cercul liber pentru a continua secvenŃa logică? b) haită
c) stol
d) formaŃie
e) cârd

33 ÎnlocuiŃi punctele cu un cuvânt, pentru a forma alte


cinci noi cuvinte.

DAC
NIT
(... ) CEL
CAT
UIT

34 Ce număr ar trebui să-l înlocuiască pe x?


5 1
: =x
6 7

31 Care sunt cele două cuvinte cu sens opus?


DUREROS, CONVENABIL, DISCREDITARE,
JIGNIRE, LAUDĂ, TREMUR
20 Teste IQ Testul 1 21

35 Hexagoane 36 CombinaŃi trei segmente din două litere pentru a afla


denumirea unei VALUTE.
Care hexagon, A, B, C, D sau E se potriveşte în spaŃiul
rămas liber? DO – RO – LI – ES – EK – SH – UB – CU – AL

37 Ce este întotdeauna asociat cu un HABITACLU?


a) o trincă
b) o barcă de salvare
c) un melc
d) un catarg
e) o busolă

38 CompletaŃi spaŃiile goale, în sensul sau contrar acelor


de ceasornic, pentru a forma un cuvânt.

I
L
A I
L

39 Ce număr ar trebui să înlocuiască semnul de


întrebare?
7 8 8 48

9 7 5 58

11 5 7 48

6 12 5 ?
20 Teste IQ Testul 1 21

35 Hexagoane 36 CombinaŃi trei segmente din două litere pentru a afla


denumirea unei VALUTE.
Care hexagon, A, B, C, D sau E se potriveşte în spaŃiul
rămas liber? DO – RO – LI – ES – EK – SH – UB – CU – AL

37 Ce este întotdeauna asociat cu un HABITACLU?


a) o trincă
b) o barcă de salvare
c) un melc
d) un catarg
e) o busolă

38 CompletaŃi spaŃiile goale, în sensul sau contrar acelor


de ceasornic, pentru a forma un cuvânt.

I
L
A I
L

39 Ce număr ar trebui să înlocuiască semnul de


întrebare?
7 8 8 48

9 7 5 58

11 5 7 48

6 12 5 ?
22 Testează-Ńi
Teste
IQ-ul
IQ!

40 Simboluri Testul 2
1 Câte linii apar mai jos?

Fiecare linie şi simbol, care apar în cele patru cercuri


exterioare de mai sus, sunt mutate în cercul din
centru, conform următoarelor reguli:
dacă o linie sau simbol apare în cercurile exterioare:
o dată: se mută
de două ori: este posibil să se mute
de trei ori: se mută
de patru ori: nu se mută.
Care dintre cercurile A, B, C, D sau E de mai jos ar
trebui să apară în centrul diagramei de deasupra?
22 Testează-Ńi
Teste
IQ-ul
IQ!

40 Simboluri Testul 2
1 Câte linii apar mai jos?

Fiecare linie şi simbol, care apar în cele patru cercuri


exterioare de mai sus, sunt mutate în cercul din
centru, conform următoarelor reguli:
dacă o linie sau simbol apare în cercurile exterioare:
o dată: se mută
de două ori: este posibil să se mute
de trei ori: se mută
de patru ori: nu se mută.
Care dintre cercurile A, B, C, D sau E de mai jos ar
trebui să apară în centrul diagramei de deasupra?
24 Teste IQ Testul 2 25
2 Predispus la atac sau vătămare 6 CompletaŃi spaŃiile cu literele de mai jos, pentru a forma
o expresie palindromică, adică o expresie care se citeşte
Care dintre cuvintele de mai jos se potrivesc cel mai
la fel înainte şi înapoi.
bine definiŃiei de mai sus?
NAS CAIS
SLĂBIT, VULNERABIL, INSTABIL, EMASCULAT,
NEPREGĂTIT C . . . . ., AI . A .?

3 DUMINICĂ 7 Pătrate
LUNI
MARłI
MIERCURI
JOI
VINERI
SÂMBĂTĂ
DUMINICĂ
Care dintre următoarele piese va forma un pătrat cu
Ce zi vine cu trei zile înainte de ziua imediat urmă- piesa de mai sus?
toare zilei ce cade cu două zile înainte de ziua cu trei
zile după ziua ce vine imediat după vineri?

4 SchimbaŃi doar o singură literă în fiecare dintre cuvintele


de mai jos pentru a descoperi o binecunoscută frază.
FANTA CHEI

5 MergeŃi în sensul acelor de ceasornic pentru a forma


un cuvânt din zece litere care începe şi se sfârşeşte cu
aceleaşi două litere. Trebuie să completaŃi litera lipsă.

A E
R
T I
N A
24 Teste IQ Testul 2 25
2 Predispus la atac sau vătămare 6 CompletaŃi spaŃiile cu literele de mai jos, pentru a forma
o expresie palindromică, adică o expresie care se citeşte
Care dintre cuvintele de mai jos se potrivesc cel mai
la fel înainte şi înapoi.
bine definiŃiei de mai sus?
NAS CAIS
SLĂBIT, VULNERABIL, INSTABIL, EMASCULAT,
NEPREGĂTIT C . . . . ., AI . A .?

3 DUMINICĂ 7 Pătrate
LUNI
MARłI
MIERCURI
JOI
VINERI
SÂMBĂTĂ
DUMINICĂ
Care dintre următoarele piese va forma un pătrat cu
Ce zi vine cu trei zile înainte de ziua imediat urmă- piesa de mai sus?
toare zilei ce cade cu două zile înainte de ziua cu trei
zile după ziua ce vine imediat după vineri?

4 SchimbaŃi doar o singură literă în fiecare dintre cuvintele


de mai jos pentru a descoperi o binecunoscută frază.
FANTA CHEI

5 MergeŃi în sensul acelor de ceasornic pentru a forma


un cuvânt din zece litere care începe şi se sfârşeşte cu
aceleaşi două litere. Trebuie să completaŃi litera lipsă.

A E
R
T I
N A
26 Teste IQ Testul 2 27
8 Aruncând o privire pe ziarul de dimineaŃă, observaŃi 13 GăsiŃi două cuvinte, unul în prima grilă, iar celălalt în
că lipsesc patru pagini. Una dintre paginile lipsă este a doua, care sunt antonime. Cuvintele pot fi citite
8. Ultima pagină a ziarului este 28. Care sunt celelalte înainte, înapoi, orizontal, vertical sau pe diagonală,
pagini lipsă? dar întotdeauna în linie dreaptă.

9 Care dintre următoarele cuvinte nu este anagrama


T E D I P H I M S P
unui fruct?
NA LUA R R U O S P R P M A
ORI DE
I A T P A A A A T S
LAC IES
FAG AR S S R P L T R A T S
INS VIA
T S F A B T E M A S
10 Ce cuvânt dintre paranteze este opus ca sens cuvân-
tului scris cu majuscule?
SEMNIFICATIV (obişnuit, stupid, modest, mărunt, 14 EliminaŃi figura nepotrivită
monoton)
Care dintre figurile A, B, C, D sau E nu se potriveşte?
11 FELINE: PISICĂ
VULPINE: a) dihor
b) vulpe
c) căprioară
d) lup
e) oaie

12 Ce număr ar trebui să înlocuiască semnul de întrebare?

4 2 9

29 18 ?
8 1 3 4 1 6
26 Teste IQ Testul 2 27
8 Aruncând o privire pe ziarul de dimineaŃă, observaŃi 13 GăsiŃi două cuvinte, unul în prima grilă, iar celălalt în
că lipsesc patru pagini. Una dintre paginile lipsă este a doua, care sunt antonime. Cuvintele pot fi citite
8. Ultima pagină a ziarului este 28. Care sunt celelalte înainte, înapoi, orizontal, vertical sau pe diagonală,
pagini lipsă? dar întotdeauna în linie dreaptă.

9 Care dintre următoarele cuvinte nu este anagrama


T E D I P H I M S P
unui fruct?
NA LUA R R U O S P R P M A
ORI DE
I A T P A A A A T S
LAC IES
FAG AR S S R P L T R A T S
INS VIA
T S F A B T E M A S
10 Ce cuvânt dintre paranteze este opus ca sens cuvân-
tului scris cu majuscule?
SEMNIFICATIV (obişnuit, stupid, modest, mărunt, 14 EliminaŃi figura nepotrivită
monoton)
Care dintre figurile A, B, C, D sau E nu se potriveşte?
11 FELINE: PISICĂ
VULPINE: a) dihor
b) vulpe
c) căprioară
d) lup
e) oaie

12 Ce număr ar trebui să înlocuiască semnul de întrebare?

4 2 9

29 18 ?
8 1 3 4 1 6
28 Teste IQ Testul 2 29
15 AranjaŃi următoarele cuvinte într-o linie, astfel încât 20 BUJIE LAR este anagrama cărui cuvânt din opt litere?
fiecare pereche de cuvinte din linie să formeze un nou
cuvânt sau expresie. De exemplu: sat, apă, in, castel = 21 CompletaŃi spaŃiile goale, în sensul sau contrar acelor
castel, apă, sat, in – devin: castel (de) apă, apăsat, de ceasornic, pentru a forma un cuvânt.
satin.
CONT, DE, PORT, PARA, EX, ABIL, ROL A
R N
16 Care sunt următoarele două numere în această
secvenŃă? A T

38, 24, 62, 12, 74, ?, ?

17 Ce nu se potriveşte?
22 Ce este întotdeauna asociat cu un REZERVOR?
COCOŞ, łAP, GÂSCAN, LEBĂDĂ, BERBEC
a) o rezervă
18 ReconstituiŃi următorul cuvânt compus: b) un mecanic
c) un valet
Indiciu: Prăjitură de casă
d) un recipient
.L..–..–..PA.. e) un portar

19 Ce numere ar trebui să înlocuiască semnele de 23 IntroduceŃi un cuvânt care să însemne acelaşi lucru ca
întrebare? şi cuvintele din afara parantezelor.
MONEDĂ ( . . . . ) INSTRUMENT MUZICAL

24 RezolvaŃi următoarea anagramă pentru a descoperi


un cuvânt.
ALB MACI
28 Teste IQ Testul 2 29
15 AranjaŃi următoarele cuvinte într-o linie, astfel încât 20 BUJIE LAR este anagrama cărui cuvânt din opt litere?
fiecare pereche de cuvinte din linie să formeze un nou
cuvânt sau expresie. De exemplu: sat, apă, in, castel = 21 CompletaŃi spaŃiile goale, în sensul sau contrar acelor
castel, apă, sat, in – devin: castel (de) apă, apăsat, de ceasornic, pentru a forma un cuvânt.
satin.
CONT, DE, PORT, PARA, EX, ABIL, ROL A
R N
16 Care sunt următoarele două numere în această
secvenŃă? A T

38, 24, 62, 12, 74, ?, ?

17 Ce nu se potriveşte?
22 Ce este întotdeauna asociat cu un REZERVOR?
COCOŞ, łAP, GÂSCAN, LEBĂDĂ, BERBEC
a) o rezervă
18 ReconstituiŃi următorul cuvânt compus: b) un mecanic
c) un valet
Indiciu: Prăjitură de casă
d) un recipient
.L..–..–..PA.. e) un portar

19 Ce numere ar trebui să înlocuiască semnele de 23 IntroduceŃi un cuvânt care să însemne acelaşi lucru ca
întrebare? şi cuvintele din afara parantezelor.
MONEDĂ ( . . . . ) INSTRUMENT MUZICAL

24 RezolvaŃi următoarea anagramă pentru a descoperi


un cuvânt.
ALB MACI
30 Teste IQ Testul 2 31

25 EliminaŃi nepotrivirea! 28 CombinaŃi două segmente din trei litere pentru a afla
denumirea unui copac.
Care dintre următoarele figuri nu se potriveşte?
CAS – CHE – ACA – RRI – HER – CIA – AND – ALM
29 ÎnlocuiŃi punctele cu un cuvânt pentru a forma cinci
cuvinte noi.
POD
TERMIC
(.... ) SEISMIC
FURT
AERIAN
30 Cercuri
Care dintre A, B, C, D sau E se potriveşte în cercul
liber pentru a continua secvenŃa logică?

26 Ce număr ar trebui să înlocuiască semnul de întrebare?


61, 54, 62, ?, 63, 56, 64

27 Ce este un CHIBIł?
a) un aranjament
b) o căruŃă cu coviltir
c) o podoabă
d) un năvod
e) un băgăcios
30 Teste IQ Testul 2 31

25 EliminaŃi nepotrivirea! 28 CombinaŃi două segmente din trei litere pentru a afla
denumirea unui copac.
Care dintre următoarele figuri nu se potriveşte?
CAS – CHE – ACA – RRI – HER – CIA – AND – ALM
29 ÎnlocuiŃi punctele cu un cuvânt pentru a forma cinci
cuvinte noi.
POD
TERMIC
(.... ) SEISMIC
FURT
AERIAN
30 Cercuri
Care dintre A, B, C, D sau E se potriveşte în cercul
liber pentru a continua secvenŃa logică?

26 Ce număr ar trebui să înlocuiască semnul de întrebare?


61, 54, 62, ?, 63, 56, 64

27 Ce este un CHIBIł?
a) un aranjament
b) o căruŃă cu coviltir
c) o podoabă
d) un năvod
e) un băgăcios
32 Teste IQ Testul 2 33

31 Care din următoarele cuvinte au acelaşi sens? 35 Hexagoane


FLASC, SCĂPĂRĂTOR, ÎNŞELĂTOR, INFLUENT, Care hexagon A, B, C, D sau E se potriveşte în spaŃiul
VITAL, STRĂLUCITOR rămas liber?

32 CompletaŃi spaŃiile goale, în sensul sau contrar acelor


de ceasornic, pentru a forma două cuvinte sinonime.

I L L I
O
I B I
D I I Z

33 Ce cuvânt are acelaşi sens cu NEOFIT?


a) pierde-vară
b) juntă
c) necromant
d) novice

34 Ce valoare are x?

4 9
: = x
13 52
32 Teste IQ Testul 2 33

31 Care din următoarele cuvinte au acelaşi sens? 35 Hexagoane


FLASC, SCĂPĂRĂTOR, ÎNŞELĂTOR, INFLUENT, Care hexagon A, B, C, D sau E se potriveşte în spaŃiul
VITAL, STRĂLUCITOR rămas liber?

32 CompletaŃi spaŃiile goale, în sensul sau contrar acelor


de ceasornic, pentru a forma două cuvinte sinonime.

I L L I
O
I B I
D I I Z

33 Ce cuvânt are acelaşi sens cu NEOFIT?


a) pierde-vară
b) juntă
c) necromant
d) novice

34 Ce valoare are x?

4 9
: = x
13 52
34 Teste IQ Testul 2 35

36 Ce număr ar trebui să înlocuiască semnul de 40 Grilă


întrebare?
Fiecare dintre cele nouă pătrate din grilă notate de la
1A până la 3C ar trebui să încorporeze toate liniile şi
7 6 4 52 simbolurile care apar în pătratele cu aceeaşi literă şi
cifră de deasupra şi de la stânga. De exemplu, 2B ar
9 3 5 60 trebui să încorporeze toate liniile şi simbolurile care se
10 5 4 60 află în 2 şi B.
Unul dintre pătrate este incorect. Care este acesta?
8 7 3 ?

37 Care este valoarea lui x?


7 × 9 – 3 × 4 +10 = x

38 Care este denumirea pentru un grup de SCRUMBII?


a) castă
b) tolbă
c) suită
d) snop
e) banc

39 Ce număr ar trebui să înlocuiască semnul de întrebare?

9 6 7 3 8 2
42 40 ?
7 7 6 4 3 2
34 Teste IQ Testul 2 35

36 Ce număr ar trebui să înlocuiască semnul de 40 Grilă


întrebare?
Fiecare dintre cele nouă pătrate din grilă notate de la
1A până la 3C ar trebui să încorporeze toate liniile şi
7 6 4 52 simbolurile care apar în pătratele cu aceeaşi literă şi
cifră de deasupra şi de la stânga. De exemplu, 2B ar
9 3 5 60 trebui să încorporeze toate liniile şi simbolurile care se
10 5 4 60 află în 2 şi B.
Unul dintre pătrate este incorect. Care este acesta?
8 7 3 ?

37 Care este valoarea lui x?


7 × 9 – 3 × 4 +10 = x

38 Care este denumirea pentru un grup de SCRUMBII?


a) castă
b) tolbă
c) suită
d) snop
e) banc

39 Ce număr ar trebui să înlocuiască semnul de întrebare?

9 6 7 3 8 2
42 40 ?
7 7 6 4 3 2
Testul 3 37
3 SecvenŃă
Testul 3
1 CăutaŃi un cuvânt în acest paragraf. Cuvântul apare
doar o singură dată, prima lui literă este a
douăsprezecea literă care apare după o anumită
vocală şi aceeaşi vocală este a doua literă care apare Care dintre următoarele opŃiuni continuă secvenŃa de
după ultima sa literă. mai sus?
2 GăsiŃi punctul de plecare şi mergeŃi din literă în literă
de-a lungul liniilor pentru a forma numele unui oraş
din România (7, 5, 7).
Notă: când mergeŃi de la o literă la alta de-a lungul
unei laturi a triunghiului, liniile pot trece prin litere ce
nu formează o parte a soluŃiei.

4 Ce numere ar trebui să înlocuiască semnele de întrebare?


9 14

3 4 7 3

5 12 11 21
8 ?

? 24
Testul 3 37
3 SecvenŃă
Testul 3
1 CăutaŃi un cuvânt în acest paragraf. Cuvântul apare
doar o singură dată, prima lui literă este a
douăsprezecea literă care apare după o anumită
vocală şi aceeaşi vocală este a doua literă care apare Care dintre următoarele opŃiuni continuă secvenŃa de
după ultima sa literă. mai sus?
2 GăsiŃi punctul de plecare şi mergeŃi din literă în literă
de-a lungul liniilor pentru a forma numele unui oraş
din România (7, 5, 7).
Notă: când mergeŃi de la o literă la alta de-a lungul
unei laturi a triunghiului, liniile pot trece prin litere ce
nu formează o parte a soluŃiei.

4 Ce numere ar trebui să înlocuiască semnele de întrebare?


9 14

3 4 7 3

5 12 11 21
8 ?

? 24
38 Teste IQ Testul 3 39
5 Calculând respectiva poziŃie numerică a alfabetului, deco- 9 RezolvaŃi criptograma de mai jos. Răspunsul este un
daŃi următoarea expresie, de exemplu TEST IQ = 20, cuvânt din cinci litere, anagrama unor cuvinte
5, 19, 20, 9, 17 sau 2051920917. conŃinute în interiorul criptogramei.
1211814571821
PROFESIE UNDE NU CONTEAZĂ
6 RezolvaŃi fiecare anagramă pentru a descoperi două DACĂ EŞTI MIC DE
sintagme ce sunt scrise diferit, dar sună la fel, de STAT
exemplu: „mă car”, „măcar”.
GEM UNA NU MEGA
10 PAVILIONUL este un tip de:
7 Ce număr nu se potriveşte?
a) elastic
4 36 b) steag
20 c) frânghie
8 56
28 d) fereastră
32 18 e) mâncare
9
5 16 14
7

8 Ce cuvânt poate fi introdus în rândul de mai jos


pentru a completa cuvintele din trei litere care se
citesc pe verticală?
Indiciu: termen geografic

C A V O D R N M S C

A C I R I O O A T E
38 Teste IQ Testul 3 39
5 Calculând respectiva poziŃie numerică a alfabetului, deco- 9 RezolvaŃi criptograma de mai jos. Răspunsul este un
daŃi următoarea expresie, de exemplu TEST IQ = 20, cuvânt din cinci litere, anagrama unor cuvinte
5, 19, 20, 9, 17 sau 2051920917. conŃinute în interiorul criptogramei.
1211814571821
PROFESIE UNDE NU CONTEAZĂ
6 RezolvaŃi fiecare anagramă pentru a descoperi două DACĂ EŞTI MIC DE
sintagme ce sunt scrise diferit, dar sună la fel, de STAT
exemplu: „mă car”, „măcar”.
GEM UNA NU MEGA
10 PAVILIONUL este un tip de:
7 Ce număr nu se potriveşte?
a) elastic
4 36 b) steag
20 c) frânghie
8 56
28 d) fereastră
32 18 e) mâncare
9
5 16 14
7

8 Ce cuvânt poate fi introdus în rândul de mai jos


pentru a completa cuvintele din trei litere care se
citesc pe verticală?
Indiciu: termen geografic

C A V O D R N M S C

A C I R I O O A T E
40 Teste IQ Testul 3 41
11 EliminaŃi nepotrivirea! 12 Care dintre următoarele cuvinte sunt cel mai apro-
piate ca sens?
Ce figură nu se potriveşte?
ÎNDESTULARE, RUGĂMINTE, AJUTOR,
INVOCAłIE, CĂLĂUZIRE, IMPLORARE

13 Care este următorul număr din secvenŃă?


1, 2, 0, 3, –1, 4, ?

14 CompletaŃi cuvintele de pe orizontală, astfel încât


literele inserate, citite pe verticală, să dea numele unui
cunoscut roman pentru copii (5, 5).
A..C
S . . ZĂ
CU . . Ă
A..N
CLA . . Ă

15 Ce număr, referitor la această întrebare, este urmă-


torul în secvenŃa de mai jos?
1, 3, 5, 1, 3, 5, 2, 5, 1, 5, 1, ?
40 Teste IQ Testul 3 41
11 EliminaŃi nepotrivirea! 12 Care dintre următoarele cuvinte sunt cel mai apro-
piate ca sens?
Ce figură nu se potriveşte?
ÎNDESTULARE, RUGĂMINTE, AJUTOR,
INVOCAłIE, CĂLĂUZIRE, IMPLORARE

13 Care este următorul număr din secvenŃă?


1, 2, 0, 3, –1, 4, ?

14 CompletaŃi cuvintele de pe orizontală, astfel încât


literele inserate, citite pe verticală, să dea numele unui
cunoscut roman pentru copii (5, 5).
A..C
S . . ZĂ
CU . . Ă
A..N
CLA . . Ă

15 Ce număr, referitor la această întrebare, este urmă-


torul în secvenŃa de mai jos?
1, 3, 5, 1, 3, 5, 2, 5, 1, 5, 1, ?
42 Teste IQ Testul 3 43
16 SecvenŃă 18

9 19 7
12 63 6 15 5 13 4
56 ?

Ce număr ar trebui să înlocuiască semnul de întrebare?

19 Ce cuvinte care se pronunŃă la fel, dar se scriu diferit,


înseamnă:
Ce opŃiune continuă secvenŃa de mai sus? PASTĂ DE LIPIT ⁄ SET DE INSTALARE A UNUI
PROGRAM
A 20 Care cuvânt din paranteze are un sens opus cuvân-
tului scris cu majuscule?
B A FRECVENTA (a străluci, a restrânge, a evita,
a alunga, a ieşi)

C 21 CompletaŃi spaŃiile goale, în sensul sau contrar acelor


de ceasornic, pentru a forma un cuvânt.

D Z
O
E R I
C

17 LOB este faŃă de ORE


ceea ce ORB este faŃă de?
42 Teste IQ Testul 3 43
16 SecvenŃă 18

9 19 7
12 63 6 15 5 13 4
56 ?

Ce număr ar trebui să înlocuiască semnul de întrebare?

19 Ce cuvinte care se pronunŃă la fel, dar se scriu diferit,


înseamnă:
Ce opŃiune continuă secvenŃa de mai sus? PASTĂ DE LIPIT ⁄ SET DE INSTALARE A UNUI
PROGRAM
A 20 Care cuvânt din paranteze are un sens opus cuvân-
tului scris cu majuscule?
B A FRECVENTA (a străluci, a restrânge, a evita,
a alunga, a ieşi)

C 21 CompletaŃi spaŃiile goale, în sensul sau contrar acelor


de ceasornic, pentru a forma un cuvânt.

D Z
O
E R I
C

17 LOB este faŃă de ORE


ceea ce ORB este faŃă de?
44 Teste IQ Testul 3 45
22 Ce număr ar trebui să înlocuiască semnul de întrebare? 25 Simboluri

6 10 11 6 17 10

104 69 ?

2 7 3 12 2 5

23 Ce este asociat cu un DOLMEN?


a) haine
b) feronerie
Fiecare linie şi simbol, care apar în cele patru cercuri
c) piatră
exterioare de mai sus, sunt mutate în cercul din
d) o statuie
centru, conform următoarelor reguli:
e) produse din cărămidă
dacă o linie sau simbol apare în cercurile exterioare:
24 ÎnlocuiŃi punctele cu un cuvânt pentru a forma cinci o dată: se mută
cuvinte noi. de două ori: este posibil să se mute
EUROPEAN de trei ori: se mută
DUR de patru ori: nu se mută.
(... ) ELENISIM Care dintre cercurile A, B, C, D sau E de mai jos ar
trebui să apară în centrul diagramei de deasupra?
CROMATIC
SEU
44 Teste IQ Testul 3 45
22 Ce număr ar trebui să înlocuiască semnul de întrebare? 25 Simboluri

6 10 11 6 17 10

104 69 ?

2 7 3 12 2 5

23 Ce este asociat cu un DOLMEN?


a) haine
b) feronerie
Fiecare linie şi simbol, care apar în cele patru cercuri
c) piatră
exterioare de mai sus, sunt mutate în cercul din
d) o statuie
centru, conform următoarelor reguli:
e) produse din cărămidă
dacă o linie sau simbol apare în cercurile exterioare:
24 ÎnlocuiŃi punctele cu un cuvânt pentru a forma cinci o dată: se mută
cuvinte noi. de două ori: este posibil să se mute
EUROPEAN de trei ori: se mută
DUR de patru ori: nu se mută.
(... ) ELENISIM Care dintre cercurile A, B, C, D sau E de mai jos ar
trebui să apară în centrul diagramei de deasupra?
CROMATIC
SEU
46 Teste IQ Testul 3 47

26 Care este denumirea dată unui grup de CINTEZE? 30 ComparaŃie


a) stol
b) snop este
Dacă faŃă de:
c) cuib
d) pas
e) ceată

27 Care este valoarea lui x? este


atunci,
5 15 faŃă de:
: = x
11 44

28 CombinaŃi două segmente de câte două litere pentru a


afla denumirea unei păsări.
CA – UN – AN – PĂ – GP – GE – IE – RI – MA

29 FormaŃi un cuvânt din şase litere folosind doar aceste


patru litere:
CT
LA
46 Teste IQ Testul 3 47

26 Care este denumirea dată unui grup de CINTEZE? 30 ComparaŃie


a) stol
b) snop este
Dacă faŃă de:
c) cuib
d) pas
e) ceată

27 Care este valoarea lui x? este


atunci,
5 15 faŃă de:
: = x
11 44

28 CombinaŃi două segmente de câte două litere pentru a


afla denumirea unei păsări.
CA – UN – AN – PĂ – GP – GE – IE – RI – MA

29 FormaŃi un cuvânt din şase litere folosind doar aceste


patru litere:
CT
LA
48 Teste IQ Testul 3 49

31 IntroduceŃi un cuvânt care să însemne acelaşi lucru ca 35 Grilă


şi cuvintele din afara parantezelor.
Fiecare dintre cele nouă pătrate din grilă notate de la
BĂUT ( . . . . . . ) PUS LA FUM 1A până la 3C ar trebui să încorporeze toate liniile şi
simbolurile care apar în pătratele cu aceeaşi literă şi
32 Care este valoarea lui x? cifră de deasupra şi de la stânga. De exemplu, 2B ar
trebui să încorporeze toate liniile şi simbolurile care se
–8 + 6 × 8 – 2 × 5 = x
află în 2 şi B.
33 CompletaŃi spaŃiile goale, în sensul sau contrar acelor Unul dintre pătrate este incorect. Care este acesta?
de ceasornic, pentru a forma două cuvinte care sunt
sinonime.

N I U
ł T T
E P B
E H I

34 Ce este o LEMĂ?
a) un termen din matematică
b) un mamifer rumegător
c) un dans popular
d) leşul unei ciori
e) o rocă vulcanică

36 DescoperiŃi două cuvinte care înseamnă acelaşi lucru.


PRETENłIE, NEPOTRIVIT, IRONIC, SATIRIC,
GRATUIT, NEFAST
48 Teste IQ Testul 3 49

31 IntroduceŃi un cuvânt care să însemne acelaşi lucru ca 35 Grilă


şi cuvintele din afara parantezelor.
Fiecare dintre cele nouă pătrate din grilă notate de la
BĂUT ( . . . . . . ) PUS LA FUM 1A până la 3C ar trebui să încorporeze toate liniile şi
simbolurile care apar în pătratele cu aceeaşi literă şi
32 Care este valoarea lui x? cifră de deasupra şi de la stânga. De exemplu, 2B ar
trebui să încorporeze toate liniile şi simbolurile care se
–8 + 6 × 8 – 2 × 5 = x
află în 2 şi B.
33 CompletaŃi spaŃiile goale, în sensul sau contrar acelor Unul dintre pătrate este incorect. Care este acesta?
de ceasornic, pentru a forma două cuvinte care sunt
sinonime.

N I U
ł T T
E P B
E H I

34 Ce este o LEMĂ?
a) un termen din matematică
b) un mamifer rumegător
c) un dans popular
d) leşul unei ciori
e) o rocă vulcanică

36 DescoperiŃi două cuvinte care înseamnă acelaşi lucru.


PRETENłIE, NEPOTRIVIT, IRONIC, SATIRIC,
GRATUIT, NEFAST
50 Teste IQ Testul 3 51

37 FormaŃi un cuvânt, rezolvând următoarea anagramă: 40 Hexagoane


GORILA TA Care hexagon se potriveşte în spaŃiul rămas liber?

38 Ce număr ar trebui să înlocuiască semnul de întrebare?

4 2 8 16

6 3 7 14

9 3 84 24

8 4 16 ?

39 Ce număr ar trebui să înlocuiască semnul de întrebare?


27, 31, ?, 32, 29, 33, 30
50 Teste IQ Testul 3 51

37 FormaŃi un cuvânt, rezolvând următoarea anagramă: 40 Hexagoane


GORILA TA Care hexagon se potriveşte în spaŃiul rămas liber?

38 Ce număr ar trebui să înlocuiască semnul de întrebare?

4 2 8 16

6 3 7 14

9 3 84 24

8 4 16 ?

39 Ce număr ar trebui să înlocuiască semnul de întrebare?


27, 31, ?, 32, 29, 33, 30
Testul 4 53
5 Scuturi
Testul 4
1 Ce cuvânt nu se potriveşte?
CLAVICORD, SPINETĂ, CLAVECIN, CORN,
ACORDEON

2 „O MUSCĂ DE PE FIR” este anagrama cărei expresii


uzuale: 1, 6, 2, 4 care descrie o frumuseŃe ieşită din
comun?

3 586321 este faŃă de 268


ceea ce 94783219647 este faŃă de?

4 Ce au în comun următoarele expresii?

CAL ROIB Care scut ar trebui să înlocuiască semnul de întrebare?


MĂTASE ROZ
CÂINE RĂU
CUTIE ALBĂ
SOMN GREU
ROM CU GHEAłĂ
FLORI DE CÂMP
Testul 4 53
5 Scuturi
Testul 4
1 Ce cuvânt nu se potriveşte?
CLAVICORD, SPINETĂ, CLAVECIN, CORN,
ACORDEON

2 „O MUSCĂ DE PE FIR” este anagrama cărei expresii


uzuale: 1, 6, 2, 4 care descrie o frumuseŃe ieşită din
comun?

3 586321 este faŃă de 268


ceea ce 94783219647 este faŃă de?

4 Ce au în comun următoarele expresii?

CAL ROIB Care scut ar trebui să înlocuiască semnul de întrebare?


MĂTASE ROZ
CÂINE RĂU
CUTIE ALBĂ
SOMN GREU
ROM CU GHEAłĂ
FLORI DE CÂMP
54 Teste IQ Testul 4 55
6 MergeŃi în sensul acelor de ceasornic în jurul unui cerc 9 Ce numere ar trebui să înlocuiască semnele de întrebare?
şi contrar acelor de ceasornic în jurul celuilalt pentru a
descoperi două cuvinte cu sens asemănător. 7 5 4 6

P M C 5 8 10 8
A I A I
6 ? ? 7
E
I E T A
8 6 7 9

10 Ce au în comun următoarele cuvinte?


7 ZĂBRELE : FEREASTRĂ
PREłIOS, CERC, TON, AUTOMAT
Care dintre cuvintele de mai jos se află în acelaşi
raport ca şi cele de mai sus? 11 O expresie binecunoscută a rămas fără vocale şi a fost
a) poartă : fronton împărŃită în grupuri de trei litere, care sunt în ordinea
b) breşă : şemineu corectă. Despre ce expresie este vorba?
c) mansardă : acoperiş NLS PMN CPł FCZ
d) balustradă : uşă
e) fâşie : parchet 12 Care este numărul lipsă?

8 Care cuvânt din paranteze înseamnă acelaşi lucru ca şi 2 7 6 8 4


cuvântul scris cu majuscule?
NEBUNIE (grosolănie, trândăvie, nechibzuinŃă, 1 2 1 9 6
aversiune, ezitare)
2 5 4 7 8

6 5 3 5 ?

13 Ce urmează?
A, 1A, 111A, 311A?
54 Teste IQ Testul 4 55
6 MergeŃi în sensul acelor de ceasornic în jurul unui cerc 9 Ce numere ar trebui să înlocuiască semnele de întrebare?
şi contrar acelor de ceasornic în jurul celuilalt pentru a
descoperi două cuvinte cu sens asemănător. 7 5 4 6

P M C 5 8 10 8
A I A I
6 ? ? 7
E
I E T A
8 6 7 9

10 Ce au în comun următoarele cuvinte?


7 ZĂBRELE : FEREASTRĂ
PREłIOS, CERC, TON, AUTOMAT
Care dintre cuvintele de mai jos se află în acelaşi
raport ca şi cele de mai sus? 11 O expresie binecunoscută a rămas fără vocale şi a fost
a) poartă : fronton împărŃită în grupuri de trei litere, care sunt în ordinea
b) breşă : şemineu corectă. Despre ce expresie este vorba?
c) mansardă : acoperiş NLS PMN CPł FCZ
d) balustradă : uşă
e) fâşie : parchet 12 Care este numărul lipsă?

8 Care cuvânt din paranteze înseamnă acelaşi lucru ca şi 2 7 6 8 4


cuvântul scris cu majuscule?
NEBUNIE (grosolănie, trândăvie, nechibzuinŃă, 1 2 1 9 6
aversiune, ezitare)
2 5 4 7 8

6 5 3 5 ?

13 Ce urmează?
A, 1A, 111A, 311A?
56 Teste IQ Testul 4 57
14 CompletaŃi două pătrate cu cuvinte magice, unde 16 Ce cuvânt nu se potriveşte?
aceleaşi patru cuvinte din fiecare pătrat pot fi citite
TUTORE, REGULĂ, INOCULAT, EPUIZA,
atât pe verticală, cât şi pe orizontală. Se dau indicii,
ZECIMAL, EVACUA
dar nu într-o anumită ordine.
Indicii:
A C 17 Ce număr nu se potriveşte?
1. Aceasta (pop.)
2. Unde se dezvoltă
E embrionul
3. În număr mic (fem. pl.) 5964
M N 4. Stradă a parcului
5. Material de construcŃie 1826
C E N T A U R
6. A păşi (pers. I sg.)
7984
A T
2731
U
6793
R 4672
2478
15 ComparaŃie

este faŃă de: 18 Care două cuvinte au sensul cel mai opus?
MALEFIC, NECINSTIT, OPTIMIST, SERVIL,
PRINCIPIAL, STÂNGACI
ceea ce

este faŃă de:


56 Teste IQ Testul 4 57
14 CompletaŃi două pătrate cu cuvinte magice, unde 16 Ce cuvânt nu se potriveşte?
aceleaşi patru cuvinte din fiecare pătrat pot fi citite
TUTORE, REGULĂ, INOCULAT, EPUIZA,
atât pe verticală, cât şi pe orizontală. Se dau indicii,
ZECIMAL, EVACUA
dar nu într-o anumită ordine.
Indicii:
A C 17 Ce număr nu se potriveşte?
1. Aceasta (pop.)
2. Unde se dezvoltă
E embrionul
3. În număr mic (fem. pl.) 5964
M N 4. Stradă a parcului
5. Material de construcŃie 1826
C E N T A U R
6. A păşi (pers. I sg.)
7984
A T
2731
U
6793
R 4672
2478
15 ComparaŃie

este faŃă de: 18 Care două cuvinte au sensul cel mai opus?
MALEFIC, NECINSTIT, OPTIMIST, SERVIL,
PRINCIPIAL, STÂNGACI
ceea ce

este faŃă de:


58 Testează-Ńi
Teste
IQ-ul
IQ! Testul 4 59
19 Ce propoziŃie, alcătuită din 13 litere, trebuie situată în 22 CompletaŃi spaŃiul din paranteze pentru a forma cinci
coloana din dreapta pentru a completa cuvintele din cuvinte noi.
trei litere de pe orizontală şi pentru a obŃine pe cele
CAR
două coloane verticale un binecunoscut proverb?
AVIZ
N U (... ) FAłĂ
U FIX
L U LATĂ

A L
23 Ce număr ar trebui să înlocuiască semnul de întrebare?
S A

A N 3 7
P U 4 6
6 8
E
5 ?
M I

A C 24 Care este denumirea dată unui grup de CAI?


I T a) păstaie
b) herghelie
N c) haită
d) grămadă
E
e) turmă

20 Dana aruncă nada, Coman e mocan. Cu cine e


prietenă Diana?
21 DescoperiŃi un cuvânt care să însemne acelaşi lucru ca
şi cuvintele din afara parantezelor.
PEŞTERĂ ( . . . . . . . ) CAVITATE
58 Testează-Ńi
Teste
IQ-ul
IQ! Testul 4 59
19 Ce propoziŃie, alcătuită din 13 litere, trebuie situată în 22 CompletaŃi spaŃiul din paranteze pentru a forma cinci
coloana din dreapta pentru a completa cuvintele din cuvinte noi.
trei litere de pe orizontală şi pentru a obŃine pe cele
CAR
două coloane verticale un binecunoscut proverb?
AVIZ
N U (... ) FAłĂ
U FIX
L U LATĂ

A L
23 Ce număr ar trebui să înlocuiască semnul de întrebare?
S A

A N 3 7
P U 4 6
6 8
E
5 ?
M I

A C 24 Care este denumirea dată unui grup de CAI?


I T a) păstaie
b) herghelie
N c) haită
d) grămadă
E
e) turmă

20 Dana aruncă nada, Coman e mocan. Cu cine e


prietenă Diana?
21 DescoperiŃi un cuvânt care să însemne acelaşi lucru ca
şi cuvintele din afara parantezelor.
PEŞTERĂ ( . . . . . . . ) CAVITATE
60 Teste IQ Testul 4 61
25 ComparaŃie 26 CompletaŃi spaŃiile goale, în sensul sau contrar acelor
de ceasornic, pentru a forma cuvinte care sunt
este sinonime.
Dacă
faŃă de:
I R
I S P
E S I E
este P T V
atunci,
faŃă de:

27 Ce este un PLANETARIU?
a) un sistem planetar
b) un muzeu
c) o navetă spaŃială
d) un atlas
e) o temniŃă

28 Care este valoarea lui x?


17 3
: =x
19 38

29 Care dintre următoarele cuvinte nu desemnează un


animal?
PARCA
SICIP
ŞIROI
GURIT
NEIHA
60 Teste IQ Testul 4 61
25 ComparaŃie 26 CompletaŃi spaŃiile goale, în sensul sau contrar acelor
de ceasornic, pentru a forma cuvinte care sunt
este sinonime.
Dacă
faŃă de:
I R
I S P
E S I E
este P T V
atunci,
faŃă de:

27 Ce este un PLANETARIU?
a) un sistem planetar
b) un muzeu
c) o navetă spaŃială
d) un atlas
e) o temniŃă

28 Care este valoarea lui x?


17 3
: =x
19 38

29 Care dintre următoarele cuvinte nu desemnează un


animal?
PARCA
SICIP
ŞIROI
GURIT
NEIHA
62 Teste IQ Testul 4 63

30 Hexagoane 31 Ce număr ar trebui să înlocuiască semnul de întrebare?


Care hexagon, A, B, C, D sau E se potriveşte în spaŃiul
rămas liber? 16 3 17 8 14 8

72 160 ?

3 4 2 1 4 3

32 RezolvaŃi anagrama de un singur cuvânt.


TRAS MONO

33 Ce cuvinte din listă înseamnă acelaşi lucru?


A RECLAMA, A DEFĂIMA, A MEDIA,
A DENIGRA, A PROIECTA, A ARBITRA

34 ÎnlocuiŃi cu un cuvânt spaŃiul liber din paranteze


pentru a forma cinci cuvinte noi.

NORMAL
MILITAR
(.... ) METRU
STAS
FINĂ
62 Teste IQ Testul 4 63

30 Hexagoane 31 Ce număr ar trebui să înlocuiască semnul de întrebare?


Care hexagon, A, B, C, D sau E se potriveşte în spaŃiul
rămas liber? 16 3 17 8 14 8

72 160 ?

3 4 2 1 4 3

32 RezolvaŃi anagrama de un singur cuvânt.


TRAS MONO

33 Ce cuvinte din listă înseamnă acelaşi lucru?


A RECLAMA, A DEFĂIMA, A MEDIA,
A DENIGRA, A PROIECTA, A ARBITRA

34 ÎnlocuiŃi cu un cuvânt spaŃiul liber din paranteze


pentru a forma cinci cuvinte noi.

NORMAL
MILITAR
(.... ) METRU
STAS
FINĂ
64 Teste IQ Testul 4 65

35 Simboluri 36 Ce este un SOL?


a) un arbust în floare
b) un fel de ambarcaŃiune
c) un mesager
d) o mantie
e) o băutură

37 CompletaŃi spaŃiile goale, în sensul sau contrar acelor


de ceasornic, pentru a forma un cuvânt.

C
Fiecare linie şi simbol, care apar în cele patru cercuri U H
exterioare de mai sus, sunt mutate în cercul din B
centru, conform următoarelor reguli: ł
dacă o linie sau simbol apare în cercurile exterioare:
o dată: se mută
38 Care este valoarea lui x?
de două ori: este posibil să se mute
de trei ori: se mută 3–6 × 7+6:4= x
de patru ori: nu se mută.
39 CombinaŃi trei segmente de câte două litere pentru a
Care dintre cercurile A, B, C, D sau E de mai jos ar
descoperi un ANIMAL.
trebui să apară în centrul diagramei de deasupra?
RE – CÂ – IE – AT – RR – ES – PU – FE – JA
64 Teste IQ Testul 4 65

35 Simboluri 36 Ce este un SOL?


a) un arbust în floare
b) un fel de ambarcaŃiune
c) un mesager
d) o mantie
e) o băutură

37 CompletaŃi spaŃiile goale, în sensul sau contrar acelor


de ceasornic, pentru a forma un cuvânt.

C
Fiecare linie şi simbol, care apar în cele patru cercuri U H
exterioare de mai sus, sunt mutate în cercul din B
centru, conform următoarelor reguli: ł
dacă o linie sau simbol apare în cercurile exterioare:
o dată: se mută
38 Care este valoarea lui x?
de două ori: este posibil să se mute
de trei ori: se mută 3–6 × 7+6:4= x
de patru ori: nu se mută.
39 CombinaŃi trei segmente de câte două litere pentru a
Care dintre cercurile A, B, C, D sau E de mai jos ar
descoperi un ANIMAL.
trebui să apară în centrul diagramei de deasupra?
RE – CÂ – IE – AT – RR – ES – PU – FE – JA
66 Teste IQ

40 Grilă Testul 5
Fiecare dintre cele nouă pătrate din grilă notate de la
1A până la 3C ar trebui să încorporeze toate liniile şi 1 Câte cercuri sunt mai jos?
simbolurile care apar în pătratele cu aceeaşi literă şi
cifră de deasupra şi de la stânga. De exemplu, 2B ar
trebui să încorporeze toate liniile şi simbolurile care se
află în 2 şi B.
Unul dintre pătrate este incorect. Care este acesta?
66 Teste IQ

40 Grilă Testul 5
Fiecare dintre cele nouă pătrate din grilă notate de la
1A până la 3C ar trebui să încorporeze toate liniile şi 1 Câte cercuri sunt mai jos?
simbolurile care apar în pătratele cu aceeaşi literă şi
cifră de deasupra şi de la stânga. De exemplu, 2B ar
trebui să încorporeze toate liniile şi simbolurile care se
află în 2 şi B.
Unul dintre pătrate este incorect. Care este acesta?
68 Teste IQ Testul 5 69

2 CompletaŃi cele şase cuvinte, astfel încât două litere să 5 Ce cuvânt nu se potriveşte?
fie comune fiecărui cuvânt. Adică, aceleaşi două litere
de la sfârşitul primului cuvânt încep al doilea cuvânt
etc. Cele două litere care încheie al şaselea cuvânt TIM ROI
sunt, de asemenea, primele două litere ale primului CEARTA DEA LOC
cuvânt, pentru a completa cercul. ATRIUM
REA PLIANT
. . RA . . ERA
. . RI . . SOC LAT
. . ME . . ADRESA STOICI
. . FA . . ARTERA CREOLI
. . LE . .
. . IG . .

3 Din greşeală, aŃi scos dopul de la cadă şi vreŃi să 6 Ce număr ar trebui să înlocuiască semnul de întrebare?
umpleŃi cada cu apă de la ambele robinete. Robinetul
de apă caldă are nevoie de trei minute pentru a umple
cada, iar cel de apă rece, de două minute, în timp ce 53 69 61
cada se goleşte de apă în şase minute. În câte minute
se va umple cada?

4 SecvenŃă 89
47 24

32 ? 12
Ce figură continuă secvenŃa de mai sus?

7 Ce au în comun următoarele cuvinte?


CODANE, LEVITAłIE, SĂRUTARE, TABELAR,
HAMSTER
68 Teste IQ Testul 5 69

2 CompletaŃi cele şase cuvinte, astfel încât două litere să 5 Ce cuvânt nu se potriveşte?
fie comune fiecărui cuvânt. Adică, aceleaşi două litere
de la sfârşitul primului cuvânt încep al doilea cuvânt
etc. Cele două litere care încheie al şaselea cuvânt TIM ROI
sunt, de asemenea, primele două litere ale primului CEARTA DEA LOC
cuvânt, pentru a completa cercul. ATRIUM
REA PLIANT
. . RA . . ERA
. . RI . . SOC LAT
. . ME . . ADRESA STOICI
. . FA . . ARTERA CREOLI
. . LE . .
. . IG . .

3 Din greşeală, aŃi scos dopul de la cadă şi vreŃi să 6 Ce număr ar trebui să înlocuiască semnul de întrebare?
umpleŃi cada cu apă de la ambele robinete. Robinetul
de apă caldă are nevoie de trei minute pentru a umple
cada, iar cel de apă rece, de două minute, în timp ce 53 69 61
cada se goleşte de apă în şase minute. În câte minute
se va umple cada?

4 SecvenŃă 89
47 24

32 ? 12
Ce figură continuă secvenŃa de mai sus?

7 Ce au în comun următoarele cuvinte?


CODANE, LEVITAłIE, SĂRUTARE, TABELAR,
HAMSTER
70 Teste IQ Testul 5 71

8 Ce literă ar trebui să înlocuiască semnul de întrebare? 11 IntroduceŃi în cercuri numerele de la 1 la 5, astfel încât
pentru fiecare cerc în parte suma numerelor din
cercurile conexe să fie egală cu valoarea corespunză-
3 D 22
toare numărului din cerc, după cum apare în listă.

12 M 13 Exemplu:
1
1 = 14 (4 + 7 + 3)
15 ? 10 4 = 8 (7 + 1) 4 3
7 = 5 (4 + 1)
7
9 RezolvaŃi anagrama din paranteze (5, 4) pentru a 3= 1
descoperi titlul unei piese de Shakespeare.
(INES ULVIU) nopŃi de vară
1 = 11
10 SecvenŃă 2= 6
3= 5
4= 1
5= 6

Ce figură urmează în secvenŃa de mai sus?


70 Teste IQ Testul 5 71

8 Ce literă ar trebui să înlocuiască semnul de întrebare? 11 IntroduceŃi în cercuri numerele de la 1 la 5, astfel încât
pentru fiecare cerc în parte suma numerelor din
cercurile conexe să fie egală cu valoarea corespunză-
3 D 22
toare numărului din cerc, după cum apare în listă.

12 M 13 Exemplu:
1
1 = 14 (4 + 7 + 3)
15 ? 10 4 = 8 (7 + 1) 4 3
7 = 5 (4 + 1)
7
9 RezolvaŃi anagrama din paranteze (5, 4) pentru a 3= 1
descoperi titlul unei piese de Shakespeare.
(INES ULVIU) nopŃi de vară
1 = 11
10 SecvenŃă 2= 6
3= 5
4= 1
5= 6

Ce figură urmează în secvenŃa de mai sus?


72 Teste IQ Testul 5 73

12 AlegeŃi o literă din fiecare cerc şi, citind în sens 15 DescoperiŃi două cuvinte care vor forma o anagramă
contrar acelor de ceasornic, formaŃi două cuvinte care sinonimă cu termenul rămas.
sunt sinonime. Fiecare cuvânt începe într-un cerc
Exemplu: CIL–MÂNDRU–FAN=MÂNDRU–FALNIC
diferit.
(CIL, FAN)
FC NIT – LEG – DRĂGUł

AU IR 16 Ce număr continuă această secvenŃă?


987, 251, 369, 872, 513, ?

17 CăutaŃi pe orizontală şi verticală, dar nu pe diagonală,


pentru a forma un cuvânt din 12 litere. Trebuie să
MR AT
completaŃi literele lipsă.

E F O

S N A P
OA PA
O L I
MT
18 Ce urmează în secvenŃa următoare?
13 CreaŃi două cuvinte folosind următoarele zece litere,
7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 20, 21, 28, ?
doar o singură dată:
Indiciu: cu pantofi 19 Care dintre următoarele cuvinte au sensul cel mai
ROTICUNAME apropiat?
EXPLORATOR, HOINAR, MENESTREL, REZIDENT,
14 MUZICĂ: A COMPUNE SOLDAT, AMBULANT
DISPOZITIV: a) a folosi
b) a crea 20 SchimbaŃi doar o literă din fiecare cuvânt, pentru a
c) a construi descoperi o expresie familiară:
d) a inventa
PUN PE GUMĂ
e) a schimba
72 Teste IQ Testul 5 73

12 AlegeŃi o literă din fiecare cerc şi, citind în sens 15 DescoperiŃi două cuvinte care vor forma o anagramă
contrar acelor de ceasornic, formaŃi două cuvinte care sinonimă cu termenul rămas.
sunt sinonime. Fiecare cuvânt începe într-un cerc
Exemplu: CIL–MÂNDRU–FAN=MÂNDRU–FALNIC
diferit.
(CIL, FAN)
FC NIT – LEG – DRĂGUł

AU IR 16 Ce număr continuă această secvenŃă?


987, 251, 369, 872, 513, ?

17 CăutaŃi pe orizontală şi verticală, dar nu pe diagonală,


pentru a forma un cuvânt din 12 litere. Trebuie să
MR AT
completaŃi literele lipsă.

E F O

S N A P
OA PA
O L I
MT
18 Ce urmează în secvenŃa următoare?
13 CreaŃi două cuvinte folosind următoarele zece litere,
7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 20, 21, 28, ?
doar o singură dată:
Indiciu: cu pantofi 19 Care dintre următoarele cuvinte au sensul cel mai
ROTICUNAME apropiat?
EXPLORATOR, HOINAR, MENESTREL, REZIDENT,
14 MUZICĂ: A COMPUNE SOLDAT, AMBULANT
DISPOZITIV: a) a folosi
b) a crea 20 SchimbaŃi doar o literă din fiecare cuvânt, pentru a
c) a construi descoperi o expresie familiară:
d) a inventa
PUN PE GUMĂ
e) a schimba
74 Teste IQ Testul 5 75

21 Care dintre următoarele nu desemnează o legumă? 25 Cercuri


TRAFOC Care dintre figurile A, B, C, D sau E se potriveşte în
CROMVO cercul rămas liber pentru a continua secvenŃa logică?
ZARAME
AMATOT
XESTTE
22 Ce număr ar trebui să înlocuiască semnul de întrebare?

8 7 9 6 10 9

72 54 ?

11 2 12 3 2 2

23 ÎnlocuiŃi spaŃiul liber cu un cuvânt, pentru a forma


cinci cuvinte noi.
TIR
CAT
(... ) FAR
MURĂ
MITĂ
24 Care este denumirea dată unui grup de
POLITICIENI?
a) rafală
b) gazdă 26 Ce este o CVADRIGĂ?
c) staff a) un vehicul
d) morbiditate b) o ambarcaŃiune
e) echipă c) o figură geometrică
d) o legumă
74 Teste IQ Testul 5 75

21 Care dintre următoarele nu desemnează o legumă? 25 Cercuri


TRAFOC Care dintre figurile A, B, C, D sau E se potriveşte în
CROMVO cercul rămas liber pentru a continua secvenŃa logică?
ZARAME
AMATOT
XESTTE
22 Ce număr ar trebui să înlocuiască semnul de întrebare?

8 7 9 6 10 9

72 54 ?

11 2 12 3 2 2

23 ÎnlocuiŃi spaŃiul liber cu un cuvânt, pentru a forma


cinci cuvinte noi.
TIR
CAT
(... ) FAR
MURĂ
MITĂ
24 Care este denumirea dată unui grup de
POLITICIENI?
a) rafală
b) gazdă 26 Ce este o CVADRIGĂ?
c) staff a) un vehicul
d) morbiditate b) o ambarcaŃiune
e) echipă c) o figură geometrică
d) o legumă
76 Teste IQ Testul 5 77

27 CompletaŃi spaŃiile goale pentru a forma un cuvânt, în 30 Grilă


sensul sau contrar acelor de ceasornic.
Fiecare dintre cele nouă pătrate din grilă notate de la
1A până la 3C ar trebui să încorporeze toate liniile şi
S simbolurile care apar în pătratele cu aceeaşi literă şi
O I cifră de deasupra şi de la stânga. De exemplu, 2B ar
trebui să încorporeze toate liniile şi simbolurile care se
I află în 2 şi B.
N
Unul dintre pătrate este incorect. Care este acesta?

28 IntroduceŃi un cuvânt care să însemne acelaşi lucru ca


şi cuvintele din afara parantezelor.
INFORMAłIE FALSĂ ( . . . . . . . ) DEFORMATĂ

29 FormaŃi un cuvânt din şase litere folosind doar


următoarele patru litere:
LO
GI
76 Teste IQ Testul 5 77

27 CompletaŃi spaŃiile goale pentru a forma un cuvânt, în 30 Grilă


sensul sau contrar acelor de ceasornic.
Fiecare dintre cele nouă pătrate din grilă notate de la
1A până la 3C ar trebui să încorporeze toate liniile şi
S simbolurile care apar în pătratele cu aceeaşi literă şi
O I cifră de deasupra şi de la stânga. De exemplu, 2B ar
trebui să încorporeze toate liniile şi simbolurile care se
I află în 2 şi B.
N
Unul dintre pătrate este incorect. Care este acesta?

28 IntroduceŃi un cuvânt care să însemne acelaşi lucru ca


şi cuvintele din afara parantezelor.
INFORMAłIE FALSĂ ( . . . . . . . ) DEFORMATĂ

29 FormaŃi un cuvânt din şase litere folosind doar


următoarele patru litere:
LO
GI
78 Teste IQ Testul 5 79

31 Ce cuvânt înseamnă acelaşi lucru ca NEGLIJABIL? 35 Modelul lipsă


a) eronat Care dintre modelele A – F lipseşte?
b) prodigios
c) mărunt
d) restrictiv

32 CompletaŃi spaŃiile goale pentru a forma două cuvinte


care sunt sinonime, în sensul sau contrar acelor de
ceasornic.

O Ş O
C I I U
I
N ł I R

33 Care este valoarea lui x?


7 5
: =x
9 27

34 Ce este întotdeauna asociat cu FAIANłĂ?


a) olărie
b) zâne
c) zinc
d) lingouri
e) fantome
78 Teste IQ Testul 5 79

31 Ce cuvânt înseamnă acelaşi lucru ca NEGLIJABIL? 35 Modelul lipsă


a) eronat Care dintre modelele A – F lipseşte?
b) prodigios
c) mărunt
d) restrictiv

32 CompletaŃi spaŃiile goale pentru a forma două cuvinte


care sunt sinonime, în sensul sau contrar acelor de
ceasornic.

O Ş O
C I I U
I
N ł I R

33 Care este valoarea lui x?


7 5
: =x
9 27

34 Ce este întotdeauna asociat cu FAIANłĂ?


a) olărie
b) zâne
c) zinc
d) lingouri
e) fantome
80 Testează-Ńi
Teste
IQ-ul
IQ!

36 Care este valoarea lui x? Testul 6


4 × 3 – 70 : 10 + 6 = x
1 AlăturaŃi fiecărui cuvânt din lista B un cuvânt
37 Ce cuvinte din listă au un sens opus? corespunzător din lista A.
CONTRAZICE, CALOMNIE, PREFĂCUT, Lista A Lista B
DETESTARE, INFAM, CANDID
FLUVIAL CORB
38 CombinaŃi trei segmente de două litere pentru a forma A ÎNMUGURI PAPAGAL
numele unei PLANTE. PSITACISM PRIMĂVARĂ
CH – LI – TR – OR – BR – MA – OI – IC – IF CORVIDE RÂU

39 RezolvaŃi anagrama de un singur cuvânt. 2 Ce număr ar trebui să înlocuiască semnul de întrebare?

RAME GARAT

40 EliminaŃi nepotrivirea 56

Ce figură nu se potriveşte? ? 114

3824 232

1906 470

948
80 Testează-Ńi
Teste
IQ-ul
IQ!

36 Care este valoarea lui x? Testul 6


4 × 3 – 70 : 10 + 6 = x
1 AlăturaŃi fiecărui cuvânt din lista B un cuvânt
37 Ce cuvinte din listă au un sens opus? corespunzător din lista A.
CONTRAZICE, CALOMNIE, PREFĂCUT, Lista A Lista B
DETESTARE, INFAM, CANDID
FLUVIAL CORB
38 CombinaŃi trei segmente de două litere pentru a forma A ÎNMUGURI PAPAGAL
numele unei PLANTE. PSITACISM PRIMĂVARĂ
CH – LI – TR – OR – BR – MA – OI – IC – IF CORVIDE RÂU

39 RezolvaŃi anagrama de un singur cuvânt. 2 Ce număr ar trebui să înlocuiască semnul de întrebare?

RAME GARAT

40 EliminaŃi nepotrivirea 56

Ce figură nu se potriveşte? ? 114

3824 232

1906 470

948
82 Teste IQ Testul 6 83
3 ComparaŃie 6 PorniŃi de la unul dintre pătratele din colŃ şi rotiŃi-vă,
în sensul acelor de ceasornic, în jurul perimetrului, pentru
a forma un cuvânt din nouă litere, oprindu-vă în pătra-
tul din centru. Trebuie să completaŃi literele lipsă.

este faŃă de: O Ş


ceea ce
R E

C T A

7 Ce număr urmează în secvenŃa de mai jos?


53472, 2435, 342, ?
este faŃă de:
8 Care dintre următoarele cuvinte nu este anagrama
unui animal?
ORA PLED
ARI FAG
FETE LAN
A B C D ŞUł EMULE
GOL IAR

4 63 : 369 9 Ce literă completează secvenŃa?


47 : 7411
86 : ? ABDOPQ?

5 AdăugaŃi o literă, nu neapărat aceeaşi, fiecărui cuvânt, 10 Ce cuvânt dintre paranteze înseamnă acelaşi lucru ca
la începutul, mijlocul sau sfârşitul acestuia, pentru a şi cuvântul scris cu majuscule?
obŃine două cuvinte sinonime. PROGENITURĂ (îndemânare, urmaş, mişcare,
RESTANłĂ, łINTĂ progres, vocaŃie)
82 Teste IQ Testul 6 83
3 ComparaŃie 6 PorniŃi de la unul dintre pătratele din colŃ şi rotiŃi-vă,
în sensul acelor de ceasornic, în jurul perimetrului, pentru
a forma un cuvânt din nouă litere, oprindu-vă în pătra-
tul din centru. Trebuie să completaŃi literele lipsă.

este faŃă de: O Ş


ceea ce
R E

C T A

7 Ce număr urmează în secvenŃa de mai jos?


53472, 2435, 342, ?
este faŃă de:
8 Care dintre următoarele cuvinte nu este anagrama
unui animal?
ORA PLED
ARI FAG
FETE LAN
A B C D ŞUł EMULE
GOL IAR

4 63 : 369 9 Ce literă completează secvenŃa?


47 : 7411
86 : ? ABDOPQ?

5 AdăugaŃi o literă, nu neapărat aceeaşi, fiecărui cuvânt, 10 Ce cuvânt dintre paranteze înseamnă acelaşi lucru ca
la începutul, mijlocul sau sfârşitul acestuia, pentru a şi cuvântul scris cu majuscule?
obŃine două cuvinte sinonime. PROGENITURĂ (îndemânare, urmaş, mişcare,
RESTANłĂ, łINTĂ progres, vocaŃie)
84 Teste IQ Testul 6 85
11 CompletaŃi spaŃiile cu literele de mai jos, pentru a 13 SecvenŃă
forma o expresie palindromică, adică o expresie care
se citeşte la fel înainte şi înapoi.
AłA DE . . . . . . DATĂ

12 Câte linii apar mai jos?

Ce figură urmează în secvenŃa de mai sus?

14 Mai jos sunt cinci cuvinte AFECTUOASE. LuaŃi câte o


literă din fiecare cuvânt pentru a forma un al şaselea
cuvânt AFECTUOS.
Indiciu: credincios
FIERBINTE, IUBITOR, DEVOTAT, ATENT,
CORDIAL
84 Teste IQ Testul 6 85
11 CompletaŃi spaŃiile cu literele de mai jos, pentru a 13 SecvenŃă
forma o expresie palindromică, adică o expresie care
se citeşte la fel înainte şi înapoi.
AłA DE . . . . . . DATĂ

12 Câte linii apar mai jos?

Ce figură urmează în secvenŃa de mai sus?

14 Mai jos sunt cinci cuvinte AFECTUOASE. LuaŃi câte o


literă din fiecare cuvânt pentru a forma un al şaselea
cuvânt AFECTUOS.
Indiciu: credincios
FIERBINTE, IUBITOR, DEVOTAT, ATENT,
CORDIAL
86 Teste IQ Testul 6 87
15 18 DescoperiŃi expresia care a fost ascunsă îndepărtând
7 unităŃi 3 unităŃi iniŃiala fiecărui cuvânt şi scoŃând apoi spaŃiul dintre
acestea.
RATEERUCE

19 Ce număr ar trebui să înlocuiască semnul de întrebare?


AveŃi un sistem de greutăŃi cu unităŃi de la 1 la 10.
Acestea sunt greutăŃi separate. De care greutate aveŃi
nevoie pentru a echilibra balanŃa şi unde ar trebui 4 8 3 9 3 6 7 ? 2
plasată?

16 TAC STIMA este anagrama cărui cuvânt de opt litere? 6 2 4

17 EliminaŃi nepotrivirea
Care desen nu se potriveşte?
20 PERIGEU: APOGEU
PERIHELIU: a) azimut
b) eliptic
c) planetariu
d) nadir
e) afeliu

21 CompletaŃi spaŃiile goale, în sensul sau contrar acelor


de ceasornic, pentru a forma un cuvânt.

I
O
T T
N
86 Teste IQ Testul 6 87
15 18 DescoperiŃi expresia care a fost ascunsă îndepărtând
7 unităŃi 3 unităŃi iniŃiala fiecărui cuvânt şi scoŃând apoi spaŃiul dintre
acestea.
RATEERUCE

19 Ce număr ar trebui să înlocuiască semnul de întrebare?


AveŃi un sistem de greutăŃi cu unităŃi de la 1 la 10.
Acestea sunt greutăŃi separate. De care greutate aveŃi
nevoie pentru a echilibra balanŃa şi unde ar trebui 4 8 3 9 3 6 7 ? 2
plasată?

16 TAC STIMA este anagrama cărui cuvânt de opt litere? 6 2 4

17 EliminaŃi nepotrivirea
Care desen nu se potriveşte?
20 PERIGEU: APOGEU
PERIHELIU: a) azimut
b) eliptic
c) planetariu
d) nadir
e) afeliu

21 CompletaŃi spaŃiile goale, în sensul sau contrar acelor


de ceasornic, pentru a forma un cuvânt.

I
O
T T
N
88 Testează-Ńi
Teste
IQ-ul
IQ! Testul 6 89
22 Care dintre următoarele cuvinte înseamnă acelaşi 25 Simboluri
lucru?
GURALIV, MILOS, CONCORDANT, MOMENTAN,
DOMESTIC, PROLIX

23 CombinaŃi trei segmente de câte două litere pentru a


afla denumirea unei legume.
RA – AN – LE – RI – CI – DI – VA – SP

24 Ce este o BUCŞĂ?
a) un manşon metalic
b) o roată
Fiecare linie şi simbol, care apar în cele patru cercuri
c) o fereastră exterioare de mai sus, sunt mutate în cercul din
d) funeralii centru, conform următoarelor reguli:
e) rugină dacă o linie sau simbol apare în cercurile exterioare:
o dată: se mută
de două ori: este posibil să se mute
de trei ori: se mută
de patru ori: nu se mută.
Care dintre cercurile A, B, C, D sau E de mai jos ar
trebui să apară în centrul diagramei de deasupra?
88 Testează-Ńi
Teste
IQ-ul
IQ! Testul 6 89
22 Care dintre următoarele cuvinte înseamnă acelaşi 25 Simboluri
lucru?
GURALIV, MILOS, CONCORDANT, MOMENTAN,
DOMESTIC, PROLIX

23 CombinaŃi trei segmente de câte două litere pentru a


afla denumirea unei legume.
RA – AN – LE – RI – CI – DI – VA – SP

24 Ce este o BUCŞĂ?
a) un manşon metalic
b) o roată
Fiecare linie şi simbol, care apar în cele patru cercuri
c) o fereastră exterioare de mai sus, sunt mutate în cercul din
d) funeralii centru, conform următoarelor reguli:
e) rugină dacă o linie sau simbol apare în cercurile exterioare:
o dată: se mută
de două ori: este posibil să se mute
de trei ori: se mută
de patru ori: nu se mută.
Care dintre cercurile A, B, C, D sau E de mai jos ar
trebui să apară în centrul diagramei de deasupra?
90 Teste IQ Testul 6 91
26 CombinaŃi două segmente de trei litere pentru a afla 30 Grilă
denumirea unui câine.
Fiecare dintre cele nouă pătrate din grilă, notate de la
TER – ZOE – BEA – SET – IER – GLI – BAS – BOR 1A până la 3C, ar trebui să încorporeze toate liniile şi
simbolurile care apar în pătratele cu aceeaşi literă şi
27 Ce număr ar trebui să înlocuiască semnul de întrebare? cifră de deasupra şi de la stânga. De exemplu, 2B ar
trebui să încorporeze toate liniile şi simbolurile care se
6 4 4 22 află în 2 şi B.
Unul dintre pătrate este incorect. Care este acesta?
4 3 3 13

1 5 4 21

2 6 7 ?

28 Ce număr ar trebui să înlocuiască semnul de


întrebare?

4 19 6 7
12 ?
4 16 3 4

29 Ce denumire are un grup de GÂŞTE?


a) ciopor
b) strădanie
c) furnicar
d) cârd
e) sondă
90 Teste IQ Testul 6 91
26 CombinaŃi două segmente de trei litere pentru a afla 30 Grilă
denumirea unui câine.
Fiecare dintre cele nouă pătrate din grilă, notate de la
TER – ZOE – BEA – SET – IER – GLI – BAS – BOR 1A până la 3C, ar trebui să încorporeze toate liniile şi
simbolurile care apar în pătratele cu aceeaşi literă şi
27 Ce număr ar trebui să înlocuiască semnul de întrebare? cifră de deasupra şi de la stânga. De exemplu, 2B ar
trebui să încorporeze toate liniile şi simbolurile care se
6 4 4 22 află în 2 şi B.
Unul dintre pătrate este incorect. Care este acesta?
4 3 3 13

1 5 4 21

2 6 7 ?

28 Ce număr ar trebui să înlocuiască semnul de


întrebare?

4 19 6 7
12 ?
4 16 3 4

29 Ce denumire are un grup de GÂŞTE?


a) ciopor
b) strădanie
c) furnicar
d) cârd
e) sondă
92 Teste IQ Testul 6 93
31 Ce este întotdeauna asociat cu GENOVA? 35 Cercuri
a) un model de rochie Care dintre figurile A, B, C, D sau E se potriveşte în
cercul liber pentru a continua secvenŃa logică?
b) articole de mercerie
c) o lentilă
d) un port
e) un surtuc

32 RezolvaŃi anagrama de un singur cuvânt.


ROCI PONS

33 Ce număr ar trebui să înlocuiască semnul de întrebare?


10, 1, 9, 6, 8, 11, 7, ?

34 CompletaŃi spaŃiile goale, în sensul sau contrar acelor


de ceasornic, pentru a forma două cuvinte care sunt
sinonime.

M E P
Ă I E
T I ł R
R A
92 Teste IQ Testul 6 93
31 Ce este întotdeauna asociat cu GENOVA? 35 Cercuri
a) un model de rochie Care dintre figurile A, B, C, D sau E se potriveşte în
cercul liber pentru a continua secvenŃa logică?
b) articole de mercerie
c) o lentilă
d) un port
e) un surtuc

32 RezolvaŃi anagrama de un singur cuvânt.


ROCI PONS

33 Ce număr ar trebui să înlocuiască semnul de întrebare?


10, 1, 9, 6, 8, 11, 7, ?

34 CompletaŃi spaŃiile goale, în sensul sau contrar acelor


de ceasornic, pentru a forma două cuvinte care sunt
sinonime.

M E P
Ă I E
T I ł R
R A
94 Teste IQ Testul 6 95
36 Ce număr ar trebui să înlocuiască semnul de întrebare? 40 ComparaŃie
este
4 12 3 9 20 9 Dacă
faŃă de:
64 216 ?

8 4 3 12 6 2

este
atunci,
faŃă de:
37 Care dintre următoarele cuvinte nu desemnează o
floare?
ALAZEE
SUCROC
VILSAA
TEVOILA
TOCIRE

38 IntroduceŃi un cuvânt care să însemne acelaşi lucru ca


şi cuvintele din afara parantezelor.
CER ( . . . . .) CUPOLĂ

39 RezolvaŃi:
6 + (7 × 8) – 3 : 2 + 19 = x
94 Teste IQ Testul 6 95
36 Ce număr ar trebui să înlocuiască semnul de întrebare? 40 ComparaŃie
este
4 12 3 9 20 9 Dacă
faŃă de:
64 216 ?

8 4 3 12 6 2

este
atunci,
faŃă de:
37 Care dintre următoarele cuvinte nu desemnează o
floare?
ALAZEE
SUCROC
VILSAA
TEVOILA
TOCIRE

38 IntroduceŃi un cuvânt care să însemne acelaşi lucru ca


şi cuvintele din afara parantezelor.
CER ( . . . . .) CUPOLĂ

39 RezolvaŃi:
6 + (7 × 8) – 3 : 2 + 19 = x
Testul 7 97

Testul 7 3 Ce cuvânt continuă această secvenŃă?


BOLI, ŞCOLI, MASONI, MENTORI?
1 SecvenŃă Se dau: preocupare, săritori, lojă.

4 Ce număr ar trebui să înlocuiască semnul de întrebare?


Ce urmează în secvenŃa de mai sus?
Indiciu: GândiŃi pe laterală

6 3 8
A B C D E
17 24 ?
7 2 8 3 9 1
2 Ce altă expresie din domeniul astronomic poate fi
situată în coloana din dreapta, citind pe verticală,
pentru a completa cele şase cuvinte
M 5 Care dintre următoarele nu reprezintă anagrama
din trei litere de pe orizontală?
sintagmei „testare grea”?
A P
Expresia are două cuvinte (5, 6).
ASTA REGRETE
G N
EGRETE ASTRA
N
TESTE AGRARE
I T
GESTE RATATE
T U
ARESTATE GER
U D
RATARE GESTE
D
I
N O
E
Testul 7 97

Testul 7 3 Ce cuvânt continuă această secvenŃă?


BOLI, ŞCOLI, MASONI, MENTORI?
1 SecvenŃă Se dau: preocupare, săritori, lojă.

4 Ce număr ar trebui să înlocuiască semnul de întrebare?


Ce urmează în secvenŃa de mai sus?
Indiciu: GândiŃi pe laterală

6 3 8
A B C D E
17 24 ?
7 2 8 3 9 1
2 Ce altă expresie din domeniul astronomic poate fi
situată în coloana din dreapta, citind pe verticală,
pentru a completa cele şase cuvinte
M 5 Care dintre următoarele nu reprezintă anagrama
din trei litere de pe orizontală?
sintagmei „testare grea”?
A P
Expresia are două cuvinte (5, 6).
ASTA REGRETE
G N
EGRETE ASTRA
N
TESTE AGRARE
I T
GESTE RATATE
T U
ARESTATE GER
U D
RATARE GESTE
D
I
N O
E
98 Teste IQ Testul 7 99

6 Care dintre numerele de la 1 la 121 apar în grilă de 9 RezolvaŃi indiciile pentru a descoperi patru cuvinte ce
două ori şi care număr lipseşte? au în componenŃă acelaşi grup de trei litere, notate cu
XYZ.
61 102 30 115 80 32 73 110 36 89 18
XYZ . . . . . Indiciu: stofă
90 35 119 74 117 83 48 26 11 95 50 . . . . XYZ Indiciu: tablou
49 113 19 7 101 41 15 3 94 44 13
XYZ . . . . Indiciu: marinar
. . . . . XYZ Indiciu: rafinat
85 14 25 120 53 109 43 23 29 81 6
10 SecvenŃă
37 99 98 2 108 78 62 34 56 69 40

60 10 24 93 72 22 107 51 1 118 28

33 75 92 47 104 86 114 17 76 105 21

82 4 27 116 52 12 84 71 111 63 8

91 59 16 68 39 66 96 25 100 70 38
Ce figură urmează în secvenŃa de mai sus?
20 42 79 9 55 64 77 5 54 88 45

67 103 46 97 31 87 106 58 121 65 112

7 Ce cuvânt din paranteză are sens opus cuvântului


scris cu majuscule?
ÎNSPĂIMÂNTĂTOR (plăcut, atrăgător, sănătos,
tânăr, virtuos) A B C D E
8 Ce număr ar trebui să înlocuiască semnul de întrebare? 11 TransformaŃi CAPRICORN în TAUR. Fiecare cuvânt
5 repetă câteva litere din cuvântul de deasupra, litere
8 2 marcate cu *.

3 7 C A P R I C O R N
* * * * * * . .
1 4
* * * . . .
9 3 2 ? 8 * * * * . . . .
T A U R
98 Teste IQ Testul 7 99

6 Care dintre numerele de la 1 la 121 apar în grilă de 9 RezolvaŃi indiciile pentru a descoperi patru cuvinte ce
două ori şi care număr lipseşte? au în componenŃă acelaşi grup de trei litere, notate cu
XYZ.
61 102 30 115 80 32 73 110 36 89 18
XYZ . . . . . Indiciu: stofă
90 35 119 74 117 83 48 26 11 95 50 . . . . XYZ Indiciu: tablou
49 113 19 7 101 41 15 3 94 44 13
XYZ . . . . Indiciu: marinar
. . . . . XYZ Indiciu: rafinat
85 14 25 120 53 109 43 23 29 81 6
10 SecvenŃă
37 99 98 2 108 78 62 34 56 69 40

60 10 24 93 72 22 107 51 1 118 28

33 75 92 47 104 86 114 17 76 105 21

82 4 27 116 52 12 84 71 111 63 8

91 59 16 68 39 66 96 25 100 70 38
Ce figură urmează în secvenŃa de mai sus?
20 42 79 9 55 64 77 5 54 88 45

67 103 46 97 31 87 106 58 121 65 112

7 Ce cuvânt din paranteză are sens opus cuvântului


scris cu majuscule?
ÎNSPĂIMÂNTĂTOR (plăcut, atrăgător, sănătos,
tânăr, virtuos) A B C D E
8 Ce număr ar trebui să înlocuiască semnul de întrebare? 11 TransformaŃi CAPRICORN în TAUR. Fiecare cuvânt
5 repetă câteva litere din cuvântul de deasupra, litere
8 2 marcate cu *.

3 7 C A P R I C O R N
* * * * * * . .
1 4
* * * . . .
9 3 2 ? 8 * * * * . . . .
T A U R
100 Teste IQ Testul 7 101

12 GăsiŃi punctul de pornire şi urmaŃi traseul corect de la 16 SecvenŃă


un cerc la altul pentru a forma o expresie (5, 2, 3).

R E
N
A
M I
U I
D A Ce urmează în secvenŃa de mai sus?

13 IntroduceŃi un cuvânt din trei litere care să încheie


primul cuvânt şi să-l înceapă pe al doilea.
FLE ( . . . ) TEL

14 Se dă o listă cu antonime ale cuvântului-cheie. LuaŃi


câte o literă din fiecare antonim pentru a forma un alt
antonim al cuvântului-cheie.
CUVÂNT-CHEIE: IRASCIBIL
ANTONIME: CUMPĂTAT, AŞEZAT, LINIŞTIT,
MODERAT

15 DUMINICĂ
LUNI
MIERCURI
SÂMBĂTĂ
MIERCURI
Ce zi urmează?
100 Teste IQ Testul 7 101

12 GăsiŃi punctul de pornire şi urmaŃi traseul corect de la 16 SecvenŃă


un cerc la altul pentru a forma o expresie (5, 2, 3).

R E
N
A
M I
U I
D A Ce urmează în secvenŃa de mai sus?

13 IntroduceŃi un cuvânt din trei litere care să încheie


primul cuvânt şi să-l înceapă pe al doilea.
FLE ( . . . ) TEL

14 Se dă o listă cu antonime ale cuvântului-cheie. LuaŃi


câte o literă din fiecare antonim pentru a forma un alt
antonim al cuvântului-cheie.
CUVÂNT-CHEIE: IRASCIBIL
ANTONIME: CUMPĂTAT, AŞEZAT, LINIŞTIT,
MODERAT

15 DUMINICĂ
LUNI
MIERCURI
SÂMBĂTĂ
MIERCURI
Ce zi urmează?
102 Teste IQ Testul 7 103

17 VizitaŃi fiecare careu doar o singură dată şi ajungeŃi în 20 Ce au în comun următoarele sintagme?
careul din centru pentru a lua comoara. 1E înseamnă
ETAPE PSIHICE
un careu spre est, 2V înseamnă două careuri spre vest.
COLEG INTERESAT
N SALBE REGEŞTI
1E 1S 2V
1S 1V 2S 21 CompletaŃi spaŃiile goale, în sensul sau contrar acelor
de ceasornic, pentru a descoperi un cuvânt.
2E
1S C 1S
1V
V E E C

1E 2N 2V C O
2N 1E 2N I
S
22 Ce cuvânt înseamnă acelaşi lucru cu EZOTERIC?
18 RezolvaŃi anagrama de un singur cuvânt pentru a
a) primitiv
descoperi un model de corabie.
b) diform
LEAC AVAR
c) ghebos
19 Grila conŃine 25 de litere ale alfabetului. Care este cel d) secret
mai lung cuvânt care poate fi descoperit începând de
oriunde şi mergând dintr-o căsuŃă în alta pe orizon- 23 Ce număr ar trebui să înlocuiască semnul de
tală, verticală şi diagonală? întrebare?

Indiciu: Semnificativ
3 6 7 4 14 2
Q U J X F
42 80 ?
W N O E K
7 2 4 2 8 11
S V D C R

G I L A H
24 RezolvaŃi anagrama de un singur cuvânt.
P M I B T
AURA FOC
102 Teste IQ Testul 7 103

17 VizitaŃi fiecare careu doar o singură dată şi ajungeŃi în 20 Ce au în comun următoarele sintagme?
careul din centru pentru a lua comoara. 1E înseamnă
ETAPE PSIHICE
un careu spre est, 2V înseamnă două careuri spre vest.
COLEG INTERESAT
N SALBE REGEŞTI
1E 1S 2V
1S 1V 2S 21 CompletaŃi spaŃiile goale, în sensul sau contrar acelor
de ceasornic, pentru a descoperi un cuvânt.
2E
1S C 1S
1V
V E E C

1E 2N 2V C O
2N 1E 2N I
S
22 Ce cuvânt înseamnă acelaşi lucru cu EZOTERIC?
18 RezolvaŃi anagrama de un singur cuvânt pentru a
a) primitiv
descoperi un model de corabie.
b) diform
LEAC AVAR
c) ghebos
19 Grila conŃine 25 de litere ale alfabetului. Care este cel d) secret
mai lung cuvânt care poate fi descoperit începând de
oriunde şi mergând dintr-o căsuŃă în alta pe orizon- 23 Ce număr ar trebui să înlocuiască semnul de
tală, verticală şi diagonală? întrebare?

Indiciu: Semnificativ
3 6 7 4 14 2
Q U J X F
42 80 ?
W N O E K
7 2 4 2 8 11
S V D C R

G I L A H
24 RezolvaŃi anagrama de un singur cuvânt.
P M I B T
AURA FOC
104 Teste IQ Testul 7 105

25 Cercuri 26 Ce număr ar trebui să-l înlocuiască pe X?


Care dintre cercurile A, B, C, D sau E se potriveşte în
cercul liber pentru a continua secvenŃa logică? 64 8 2 6

21 7 1 2

30 5 1 5

24 4 2 X

27 Ce este o CIOZVÂRTĂ?
a) o dansatoare
b) o pulpă de berbec
c) un tâlhar
d) o unitate de măsură
e) o râpă

28 CombinaŃi două segmente de trei litere pentru a afla


denumirea unui PEŞTE.
HIP – ICI – PLA – ŞTI – PEN – UCA – HAD – DOC

29 Care dintre următoarele cuvinte au sens opus?


LICENłĂ, CRITICĂ, POTRIVIRE, CIRCUMSPECłIE,
APROBARE, CONDUITĂ
104 Teste IQ Testul 7 105

25 Cercuri 26 Ce număr ar trebui să-l înlocuiască pe X?


Care dintre cercurile A, B, C, D sau E se potriveşte în
cercul liber pentru a continua secvenŃa logică? 64 8 2 6

21 7 1 2

30 5 1 5

24 4 2 X

27 Ce este o CIOZVÂRTĂ?
a) o dansatoare
b) o pulpă de berbec
c) un tâlhar
d) o unitate de măsură
e) o râpă

28 CombinaŃi două segmente de trei litere pentru a afla


denumirea unui PEŞTE.
HIP – ICI – PLA – ŞTI – PEN – UCA – HAD – DOC

29 Care dintre următoarele cuvinte au sens opus?


LICENłĂ, CRITICĂ, POTRIVIRE, CIRCUMSPECłIE,
APROBARE, CONDUITĂ
106 Teste IQ Testul 7 107

30 Simboluri 31 Ce este întotdeauna asociat cu o FRIGĂRUIE?


a) o mâncare
b) o băutură
c) o maşinărie
d) un colier
e) o unealtă agricolă

32 Ce număr ar trebui să înlocuiască semnul de întrebare?

127 13 17
Fiecare linie şi simbol, care apar în cele patru cercuri 54 19 61 126 181 ?
exterioare de mai sus, sunt mutate în cercul din
centru, conform următoarelor reguli:
dacă o linie sau simbol apare în cercurile exterioare: 33 CompletaŃi spaŃiile libere, în sensul sau contrar acelor
o dată: se mută de ceasornic pentru a descoperi două cuvinte ce sunt
de două ori: este posibil să se mute sinonime.
de trei ori: se mută
de patru ori: nu se mută. R J
I D A A
Care dintre cercurile A, B, C, D sau E de mai jos ar
trebui să apară în centrul diagramei de deasupra? ł O R ł
A I

34 FormaŃi un cuvânt din şase litere, folosind doar aceste


patru litere.
ŞI
GO
106 Teste IQ Testul 7 107

30 Simboluri 31 Ce este întotdeauna asociat cu o FRIGĂRUIE?


a) o mâncare
b) o băutură
c) o maşinărie
d) un colier
e) o unealtă agricolă

32 Ce număr ar trebui să înlocuiască semnul de întrebare?

127 13 17
Fiecare linie şi simbol, care apar în cele patru cercuri 54 19 61 126 181 ?
exterioare de mai sus, sunt mutate în cercul din
centru, conform următoarelor reguli:
dacă o linie sau simbol apare în cercurile exterioare: 33 CompletaŃi spaŃiile libere, în sensul sau contrar acelor
o dată: se mută de ceasornic pentru a descoperi două cuvinte ce sunt
de două ori: este posibil să se mute sinonime.
de trei ori: se mută
de patru ori: nu se mută. R J
I D A A
Care dintre cercurile A, B, C, D sau E de mai jos ar
trebui să apară în centrul diagramei de deasupra? ł O R ł
A I

34 FormaŃi un cuvânt din şase litere, folosind doar aceste


patru litere.
ŞI
GO
108 Teste IQ Testul 7 109

35 Grilă 36 IntroduceŃi un cuvânt care să însemne acelaşi lucru ca


şi cuvintele din afara parantezelor.
Fiecare dintre cele nouă pătrate din grilă notate de la
1A până la 3C ar trebui să încorporeze toate liniile şi INSECTĂ ( . . . . . ) CATEGORIE DE GREUTATE
simbolurile care apar în pătratele cu aceeaşi literă şi
cifră de deasupra şi de la stânga. De exemplu, 2B ar 37 Ce număr ar trebui să înlocuiască semnul de întrebare?
trebui să încorporeze toate liniile şi simbolurile care se
7, 14, 8, 10, 9, 6, 10, ?
află în 2 şi B.
Unul dintre pătrate este incorect. Care este acesta? 38 Care este denumirea dată unui grup de BOVINE?
a) cireadă
b) stână
c) turmă
d) cârd
e) orătănii

39 Care dintre următoarele nu este un instrument


muzical?
ORAVIA
CANRUC
MALłAB
HARAP
VACLICEN
108 Teste IQ Testul 7 109

35 Grilă 36 IntroduceŃi un cuvânt care să însemne acelaşi lucru ca


şi cuvintele din afara parantezelor.
Fiecare dintre cele nouă pătrate din grilă notate de la
1A până la 3C ar trebui să încorporeze toate liniile şi INSECTĂ ( . . . . . ) CATEGORIE DE GREUTATE
simbolurile care apar în pătratele cu aceeaşi literă şi
cifră de deasupra şi de la stânga. De exemplu, 2B ar 37 Ce număr ar trebui să înlocuiască semnul de întrebare?
trebui să încorporeze toate liniile şi simbolurile care se
7, 14, 8, 10, 9, 6, 10, ?
află în 2 şi B.
Unul dintre pătrate este incorect. Care este acesta? 38 Care este denumirea dată unui grup de BOVINE?
a) cireadă
b) stână
c) turmă
d) cârd
e) orătănii

39 Care dintre următoarele nu este un instrument


muzical?
ORAVIA
CANRUC
MALłAB
HARAP
VACLICEN
110 Teste IQ

40 Hexagoane Testul 8
Care hexagon, A, B, C, D sau E, se potriveşte în spaŃiul
rămas liber? 1 Doar un singur set de litere poate fi aranjat într-un
cuvânt de cinci litere. PuteŃi găsi cuvântul?
KIRCE
UłEST
ONTDI
ENCID

2 Ce număr ar trebui să înlocuiască semnul de întrebare?

1 5 7
8 7
7 9 6
2 6 2 9
6 3 2 3
3 7 6

5 1 1
7 2 6 ? 9
1 2 4
9 6 5 8 7
2 3 9 8 2
110 Teste IQ

40 Hexagoane Testul 8
Care hexagon, A, B, C, D sau E, se potriveşte în spaŃiul
rămas liber? 1 Doar un singur set de litere poate fi aranjat într-un
cuvânt de cinci litere. PuteŃi găsi cuvântul?
KIRCE
UłEST
ONTDI
ENCID

2 Ce număr ar trebui să înlocuiască semnul de întrebare?

1 5 7
8 7
7 9 6
2 6 2 9
6 3 2 3
3 7 6

5 1 1
7 2 6 ? 9
1 2 4
9 6 5 8 7
2 3 9 8 2
112 Teste IQ Testul 8 113

3 RezolvaŃi criptograma de mai jos. Răspunsul este 7


anagrama unui cuvânt de cinci litere din interiorul
criptogramei. 25 13 10 1 17
FLOAREA APELOR
SE VEDE 8 24 11 12 4
DE PE
UN FAR 19 6 21 7 5

4 Ce edificiu celebru trebuie introdus în grila inferioară 9 15 5 18 3


pentru a completa cele nouă cuvinte din trei litere
citite pe verticală? 14 20 22 16 2

T U R N U L L O N D R E I
Ce număr se află la două poziŃii distanŃă de el însuşi
D U A I A R O O T plus 3, la trei poziŃii distanŃă de el însuşi dublat, la
două poziŃii distanŃă minus 2, la două poziŃii distanŃă
plus 4, la trei poziŃii distanŃă minus 1 şi la două poziŃii
distanŃă plus 6?
5 Într-un joc cu zece jucători, ce durează 30 de minute,
cinci rezerve înlocuiesc fiecare jucător, astfel încât toŃi 8 MergeŃi, în sensul acelor de ceasornic, în jurul
jucătorii, inclusiv rezervele, se află pe teren pentru un perimetrului, pentru a forma un cuvânt din nouă
număr egal de minute. Cât timp se află fiecare jucător litere, care trebuie să se termine în pătratul din centru.
pe teren? Cuvântul începe în unul dintre pătratele aflate în
6 ComparaŃie colŃuri. AdăugaŃi literele lipsă.

este faŃă de: F E T


ceea ce
E I I

este faŃă de: Ş


112 Teste IQ Testul 8 113

3 RezolvaŃi criptograma de mai jos. Răspunsul este 7


anagrama unui cuvânt de cinci litere din interiorul
criptogramei. 25 13 10 1 17
FLOAREA APELOR
SE VEDE 8 24 11 12 4
DE PE
UN FAR 19 6 21 7 5

4 Ce edificiu celebru trebuie introdus în grila inferioară 9 15 5 18 3


pentru a completa cele nouă cuvinte din trei litere
citite pe verticală? 14 20 22 16 2

T U R N U L L O N D R E I
Ce număr se află la două poziŃii distanŃă de el însuşi
D U A I A R O O T plus 3, la trei poziŃii distanŃă de el însuşi dublat, la
două poziŃii distanŃă minus 2, la două poziŃii distanŃă
plus 4, la trei poziŃii distanŃă minus 1 şi la două poziŃii
distanŃă plus 6?
5 Într-un joc cu zece jucători, ce durează 30 de minute,
cinci rezerve înlocuiesc fiecare jucător, astfel încât toŃi 8 MergeŃi, în sensul acelor de ceasornic, în jurul
jucătorii, inclusiv rezervele, se află pe teren pentru un perimetrului, pentru a forma un cuvânt din nouă
număr egal de minute. Cât timp se află fiecare jucător litere, care trebuie să se termine în pătratul din centru.
pe teren? Cuvântul începe în unul dintre pătratele aflate în
6 ComparaŃie colŃuri. AdăugaŃi literele lipsă.

este faŃă de: F E T


ceea ce
E I I

este faŃă de: Ş


114 Teste IQ Testul 8 115

9 ComparaŃie 11 AdăugaŃi o literă, nu neapărat aceeaşi, la începutul,


sfârşitul sau mijlocul fiecărui cuvânt, pentru a afla
două cuvinte ce sunt sinonime.
este faŃă
de: CART, OM

12 Ce cuvânt dintre paranteze are un sens opus


cuvântului scris cu majuscule?
CLANDESTIN (servil, credincios, rar, deschis,
ceea ce
neautorizat)

13 Ce număr continuă următoarea secvenŃă?


1, 4, 8, 13, 19, ?
este faŃă de:
14 RezolvaŃi cele două anagrame de mai jos pentru a
descoperi o expresie familiară.
Indiciu: comparaŃie cu o felină
. . M . . .-N . . . EN . . .
AMÂN łAC RENAL CAD

15 Ce cuvânt nu se potriveşte?
10 A CompletaŃi două cuvin- MOGUL, SHANG, TANG, MING, HAN
R
te, primul aflat în cercul
I C interior şi citit în sensul 16 GENEALOGIE: STRĂMOŞI
T
T acelor de ceasornic, iar ETIMOLOGIE: a) cunoaştere
al doilea în cercul exte- b) insecte
P rior şi citit în sens contrar
M c) fosile
L O acelor de ceasornic, astfel
încât să formeze o sin- d) inscripŃii
O N tagmă (8, 8). Trebuie să e) cuvinte
completaŃi literele lipsă.
114 Teste IQ Testul 8 115

9 ComparaŃie 11 AdăugaŃi o literă, nu neapărat aceeaşi, la începutul,


sfârşitul sau mijlocul fiecărui cuvânt, pentru a afla
două cuvinte ce sunt sinonime.
este faŃă
de: CART, OM

12 Ce cuvânt dintre paranteze are un sens opus


cuvântului scris cu majuscule?
CLANDESTIN (servil, credincios, rar, deschis,
ceea ce
neautorizat)

13 Ce număr continuă următoarea secvenŃă?


1, 4, 8, 13, 19, ?
este faŃă de:
14 RezolvaŃi cele două anagrame de mai jos pentru a
descoperi o expresie familiară.
Indiciu: comparaŃie cu o felină
. . M . . .-N . . . EN . . .
AMÂN łAC RENAL CAD

15 Ce cuvânt nu se potriveşte?
10 A CompletaŃi două cuvin- MOGUL, SHANG, TANG, MING, HAN
R
te, primul aflat în cercul
I C interior şi citit în sensul 16 GENEALOGIE: STRĂMOŞI
T
T acelor de ceasornic, iar ETIMOLOGIE: a) cunoaştere
al doilea în cercul exte- b) insecte
P rior şi citit în sens contrar
M c) fosile
L O acelor de ceasornic, astfel
încât să formeze o sin- d) inscripŃii
O N tagmă (8, 8). Trebuie să e) cuvinte
completaŃi literele lipsă.
116 Teste IQ Testul 8 117

17 Ce număr ar trebui să înlocuiască semnul de întrebare? 20 EliminaŃi nepotrivirea

4 2 5 4
Care dintre următoarele cadrane de ceas nu se
3 7
potriveşte?
6 1 2 6 4 5
5 3 4 3 2 ?

18 IntroduceŃi trei litere între paranteze cu care să se


termine şi să înceapă două nume de fete.
MARI ( . . .) BELA
19 SecvenŃă

21 Ce număr ar trebui să înlocuiască semnul de întrebare?


Care dintre figurile următoare continuă secvenŃa de 7 14 16
mai sus?

24 28 6 9 27 8 9 ? 10

9 4 11

22 Ce au în comun următoarele cinci cuvinte?


NOIAN
MASTER
MOTOR
NADĂ
GEANĂ
116 Teste IQ Testul 8 117

17 Ce număr ar trebui să înlocuiască semnul de întrebare? 20 EliminaŃi nepotrivirea

4 2 5 4
Care dintre următoarele cadrane de ceas nu se
3 7
potriveşte?
6 1 2 6 4 5
5 3 4 3 2 ?

18 IntroduceŃi trei litere între paranteze cu care să se


termine şi să înceapă două nume de fete.
MARI ( . . .) BELA
19 SecvenŃă

21 Ce număr ar trebui să înlocuiască semnul de întrebare?


Care dintre figurile următoare continuă secvenŃa de 7 14 16
mai sus?

24 28 6 9 27 8 9 ? 10

9 4 11

22 Ce au în comun următoarele cinci cuvinte?


NOIAN
MASTER
MOTOR
NADĂ
GEANĂ
118 Teste IQ Testul 8 119

23 Ce număr ar trebui să înlocuiască semnul de întrebare? 26 CompletaŃi spaŃiile goale, în sensul sau contrar acelor
de ceasornic, pentru a forma un cuvânt.
1 11 21 1211 111221 ?

24 RezolvaŃi anagrama de un cuvânt. R O

MAREA
T
25 Cercuri R O

Care dintre figurile A, B, C, D sau E se potriveşte în


cercul liber pentru a continua secvenŃa? 27 CombinaŃi două segmente de trei litere pentru a afla
denumirea unei insecte.
SPI, LOC, ADA, IST, SPI, CIC, DAR, DIR

28 Ce număr ar trebui să înlocuiască semnul de întrebare?

11 14 9 16 17 8
128 126 ?

26 18 11

29 Ce înseamnă STACCATO?
a) o baricadă
b) vorbire rapidă
c) un dans
d) în mod sacadat
e) o boală
118 Teste IQ Testul 8 119

23 Ce număr ar trebui să înlocuiască semnul de întrebare? 26 CompletaŃi spaŃiile goale, în sensul sau contrar acelor
de ceasornic, pentru a forma un cuvânt.
1 11 21 1211 111221 ?

24 RezolvaŃi anagrama de un cuvânt. R O

MAREA
T
25 Cercuri R O

Care dintre figurile A, B, C, D sau E se potriveşte în


cercul liber pentru a continua secvenŃa? 27 CombinaŃi două segmente de trei litere pentru a afla
denumirea unei insecte.
SPI, LOC, ADA, IST, SPI, CIC, DAR, DIR

28 Ce număr ar trebui să înlocuiască semnul de întrebare?

11 14 9 16 17 8
128 126 ?

26 18 11

29 Ce înseamnă STACCATO?
a) o baricadă
b) vorbire rapidă
c) un dans
d) în mod sacadat
e) o boală
120 Teste IQ Testul 8 121

30 Simboluri 31 Care dintre următoarele cuvinte au acelaşi sens?


A ÎNLĂTURA, A SFÂŞIA, A INTIMIDA,
A PERICLITA, A REPUDIA, A RESPINGE

32 IntroduceŃi un cuvânt care să însemne acelaşi lucru ca


şi cuvintele din afara parantezelor.
STÂLP ( . . . ) CU SOł

33 Care este denumirea pentru un grup de OI?


a) stol
b) turmă
Fiecare linie şi simbol, care apar în cele patru cercuri c) formaŃie
exterioare de mai sus, sunt mutate în cercul din
centru, conform următoarelor reguli: d) cireadă
dacă o linie sau simbol apare în cercurile exterioare: e) pâlc
o dată: se mută
34 Ce număr ar trebui să înlocuiască semnul de întrebare?
de două ori: este posibil să se mute
de trei ori: se mută 12, 1, 10, 4, 8, 7, 6, ?
de patru ori: nu se mută.
Care dintre cercurile A, B, C, D sau E de mai jos ar
trebui să apară în centrul diagramei de deasupra?
120 Teste IQ Testul 8 121

30 Simboluri 31 Care dintre următoarele cuvinte au acelaşi sens?


A ÎNLĂTURA, A SFÂŞIA, A INTIMIDA,
A PERICLITA, A REPUDIA, A RESPINGE

32 IntroduceŃi un cuvânt care să însemne acelaşi lucru ca


şi cuvintele din afara parantezelor.
STÂLP ( . . . ) CU SOł

33 Care este denumirea pentru un grup de OI?


a) stol
b) turmă
Fiecare linie şi simbol, care apar în cele patru cercuri c) formaŃie
exterioare de mai sus, sunt mutate în cercul din
centru, conform următoarelor reguli: d) cireadă
dacă o linie sau simbol apare în cercurile exterioare: e) pâlc
o dată: se mută
34 Ce număr ar trebui să înlocuiască semnul de întrebare?
de două ori: este posibil să se mute
de trei ori: se mută 12, 1, 10, 4, 8, 7, 6, ?
de patru ori: nu se mută.
Care dintre cercurile A, B, C, D sau E de mai jos ar
trebui să apară în centrul diagramei de deasupra?
122 Teste IQ Testul 8 123

35 Hexagoane 36 Ce este asociat cu STACOJIU?


Care hexagon, A, B, C, D sau E se potriveşte în spaŃiul a) încarcerare
rămas liber? b) limbajul trupului
c) dinŃi
d) culoarea roşie
e) vânat

37 Ce număr ar trebui să înlocuiască semnul de întrebare?

14 18
4 12
5 ?
11 21

38 CompletaŃi spaŃiile goale, în sensul sau contrar acelor


de ceasornic, pentru a forma două cuvinte ce sunt
sinonime.
C S
I A R O
F G A I
N N

39 Care dintre următoarele cuvinte nu desemnează un


termen meteorologic?
ALEPIO
łĂRCIV
SUOMPO
NOMUS
NUTIAF
122 Teste IQ Testul 8 123

35 Hexagoane 36 Ce este asociat cu STACOJIU?


Care hexagon, A, B, C, D sau E se potriveşte în spaŃiul a) încarcerare
rămas liber? b) limbajul trupului
c) dinŃi
d) culoarea roşie
e) vânat

37 Ce număr ar trebui să înlocuiască semnul de întrebare?

14 18
4 12
5 ?
11 21

38 CompletaŃi spaŃiile goale, în sensul sau contrar acelor


de ceasornic, pentru a forma două cuvinte ce sunt
sinonime.
C S
I A R O
F G A I
N N

39 Care dintre următoarele cuvinte nu desemnează un


termen meteorologic?
ALEPIO
łĂRCIV
SUOMPO
NOMUS
NUTIAF
124 Teste IQ

40 Careuri Testul 9
Care dintre cele cinci careuri de mai jos are cele mai
multe elemente în comun cu careul din dreapta? 1

Care dintre următoarele opŃiuni reprezintă porŃiunea


lipsă?
124 Teste IQ

40 Careuri Testul 9
Care dintre cele cinci careuri de mai jos are cele mai
multe elemente în comun cu careul din dreapta? 1

Care dintre următoarele opŃiuni reprezintă porŃiunea


lipsă?
126 Teste IQ Testul 9 127

2 CitiŃi în sensul acelor de ceasornic, pentru a forma 4 ComparaŃie


două antonime, alegând o literă din fiecare cerc.
Trebuie folosite toate literele, iar fiecare cuvânt începe
într-un alt cerc.

I este faŃă de:


M
T C ceea ce
L I

N N
U G
este faŃă de:

A U
C I
G
S

5 Ce număr ar trebui să înlocuiască semnul de întrebare?

3 Care cuvânt din paranteze înseamnă acelaşi lucru ca şi


cuvântul scris cu majuscule?
METAFIZIC (tranzitoriu, ezoteric, simbolic, plănuit,
dificil).
126 Teste IQ Testul 9 127

2 CitiŃi în sensul acelor de ceasornic, pentru a forma 4 ComparaŃie


două antonime, alegând o literă din fiecare cerc.
Trebuie folosite toate literele, iar fiecare cuvânt începe
într-un alt cerc.

I este faŃă de:


M
T C ceea ce
L I

N N
U G
este faŃă de:

A U
C I
G
S

5 Ce număr ar trebui să înlocuiască semnul de întrebare?

3 Care cuvânt din paranteze înseamnă acelaşi lucru ca şi


cuvântul scris cu majuscule?
METAFIZIC (tranzitoriu, ezoteric, simbolic, plănuit,
dificil).
128 Teste IQ Testul 9 129

6 RezolvaŃi fiecare anagramă pentru a descoperi cuvinte 10 Figura lipsă


care se scriu diferit, dar se citesc la fel.
DAC LOB ; CAD BOL

7 Ce au în comun următoarele cuvinte?


BANANE, VIVISECłIE, CARAS, ARAR, CAPABIL

8 Cuvintele TULBURAT şi LINIŞTIT sunt antonime.


GăsiŃi alte două antonime, unul care trebuie să rimeze
cu TULBURAT, iar celălalt cu LINIŞTIT.

9 EliminaŃi nepotrivirea
Patru dintre următoarele piese pot fi îmbinate pentru
a forma un pătrat. Care piesă nu se potriveşte?
AlegeŃi figura lipsă dintre opŃiunile de mai jos.
128 Teste IQ Testul 9 129

6 RezolvaŃi fiecare anagramă pentru a descoperi cuvinte 10 Figura lipsă


care se scriu diferit, dar se citesc la fel.
DAC LOB ; CAD BOL

7 Ce au în comun următoarele cuvinte?


BANANE, VIVISECłIE, CARAS, ARAR, CAPABIL

8 Cuvintele TULBURAT şi LINIŞTIT sunt antonime.


GăsiŃi alte două antonime, unul care trebuie să rimeze
cu TULBURAT, iar celălalt cu LINIŞTIT.

9 EliminaŃi nepotrivirea
Patru dintre următoarele piese pot fi îmbinate pentru
a forma un pătrat. Care piesă nu se potriveşte?
AlegeŃi figura lipsă dintre opŃiunile de mai jos.
130 Teste IQ Testul 9 131

11 Ce cuvânt nu se potriveşte? 14 EliminaŃi nepotrivirea


Amara, rever, coral, şapte, astru, cerna, verde, arap, Ce figură nu se potriveşte?
arama, doare, para, paşte, dever, carol, roade, trusa,
carne

12 SPIN = 52
CERT = 82
CALM = 91
RUPT = 53
LAND = ?

13 Ce literă ar trebui să înlocuiască semnul de întrebare?

? A L U

A Ş E L

O O C U 15 MergeŃi în sensul acelor de ceasornic pentru a descope-


ri două cuvinte din opt litere ce sunt antonime.
C R I I Trebuie să găsiŃi punctul de plecare şi să completaŃi
literele lipsă.
I R
R E O T
O Î E
N N Î
130 Teste IQ Testul 9 131

11 Ce cuvânt nu se potriveşte? 14 EliminaŃi nepotrivirea


Amara, rever, coral, şapte, astru, cerna, verde, arap, Ce figură nu se potriveşte?
arama, doare, para, paşte, dever, carol, roade, trusa,
carne

12 SPIN = 52
CERT = 82
CALM = 91
RUPT = 53
LAND = ?

13 Ce literă ar trebui să înlocuiască semnul de întrebare?

? A L U

A Ş E L

O O C U 15 MergeŃi în sensul acelor de ceasornic pentru a descope-


ri două cuvinte din opt litere ce sunt antonime.
C R I I Trebuie să găsiŃi punctul de plecare şi să completaŃi
literele lipsă.
I R
R E O T
O Î E
N N Î
132 Teste IQ Testul 9 133

16 RezolvaŃi următoarea anagramă pentru a descoperi o 21 Care cuvânt înseamnă acelaşi lucru ca şi SPALIER?
bine cunoscută expresie (3, 2, 5):
a) împletitură de nuiele
Indiciu: palid b) spectru
CABLUL VARA c) avocat
17 A B C D E F G H d) ligament
Ce literă se află cu două poziŃii la dreapta literei aflate
22 Ce număr ar trebui să înlocuiască semnul de întrebare?
la stânga literei care se găseşte la jumătatea distanŃei
dintre litera din stânga literei H şi a doua literă din
dreapta literei A?

18 7461 : 135 9 17 8 13 11 12
171 120 ?
6893 : a) 151
b) 179 18 16 20
c) 152
d) 161
e) 125 23 RezolvaŃi anagrama de un singur cuvânt.
19 IntroduceŃi câte o literă în paranteze, astfel încât să LOT ILAR
descoperiŃi pe verticală numele unui fruct şi să
completaŃi cuvintele din trei litere. 24 Ce număr ar trebui să înlocuiască semnul de întrebare?
NE ( . ) 22, 21, 30, ?, 38, 37, 46
TU ( . )
ST ( . )
RE ( . )
BE ( . )
SA ( . )

20 Ce număr ar trebui să înlocuiască semnul de întrebare?

1 4 1
9 2 6 7 8 8 3 ? 6
132 Teste IQ Testul 9 133

16 RezolvaŃi următoarea anagramă pentru a descoperi o 21 Care cuvânt înseamnă acelaşi lucru ca şi SPALIER?
bine cunoscută expresie (3, 2, 5):
a) împletitură de nuiele
Indiciu: palid b) spectru
CABLUL VARA c) avocat
17 A B C D E F G H d) ligament
Ce literă se află cu două poziŃii la dreapta literei aflate
22 Ce număr ar trebui să înlocuiască semnul de întrebare?
la stânga literei care se găseşte la jumătatea distanŃei
dintre litera din stânga literei H şi a doua literă din
dreapta literei A?

18 7461 : 135 9 17 8 13 11 12
171 120 ?
6893 : a) 151
b) 179 18 16 20
c) 152
d) 161
e) 125 23 RezolvaŃi anagrama de un singur cuvânt.
19 IntroduceŃi câte o literă în paranteze, astfel încât să LOT ILAR
descoperiŃi pe verticală numele unui fruct şi să
completaŃi cuvintele din trei litere. 24 Ce număr ar trebui să înlocuiască semnul de întrebare?
NE ( . ) 22, 21, 30, ?, 38, 37, 46
TU ( . )
ST ( . )
RE ( . )
BE ( . )
SA ( . )

20 Ce număr ar trebui să înlocuiască semnul de întrebare?

1 4 1
9 2 6 7 8 8 3 ? 6
134 Teste IQ Testul 9 135

25 ComparaŃie 26 CompletaŃi spaŃiile goale, în sensul sau contrar acelor


este de ceasornic pentru a completa cuvântul.
Dacă
faŃă de:
A
R A
A
este E
atunci,
faŃă de:

27 Care dintre următoarele cuvinte au sens opus?


MATERIAL, IMPUDIC, SPIRITUAL, ABUNDENłĂ,
INFAILIBIL, CONFORMITATE

28 Ce este un PTERODACTIL?
a) un paznic
b) o pasăre
c) un sclav
d) un peşte
e) o reptilă

29 Care este valoarea lui x?


3 39
: =x
5 125
134 Teste IQ Testul 9 135

25 ComparaŃie 26 CompletaŃi spaŃiile goale, în sensul sau contrar acelor


este de ceasornic pentru a completa cuvântul.
Dacă
faŃă de:
A
R A
A
este E
atunci,
faŃă de:

27 Care dintre următoarele cuvinte au sens opus?


MATERIAL, IMPUDIC, SPIRITUAL, ABUNDENłĂ,
INFAILIBIL, CONFORMITATE

28 Ce este un PTERODACTIL?
a) un paznic
b) o pasăre
c) un sclav
d) un peşte
e) o reptilă

29 Care este valoarea lui x?


3 39
: =x
5 125
136 Teste IQ Testul 9 137

30 Cercuri 32 Ce număr ar trebui să înlocuiască semnul de întrebare?


Care dintre cercurile A, B, C, D sau E se potriveşte în 6, 11, 8 ½, 7, 11, 3, 13 ½, ?
cercul liber pentru a continua secvenŃa logică?
33 Care este denumirea dată unui grup de ALBINE?
a) muşuroi
b) stup
c) roi
d) cuib
e) parlament

34 IntroduceŃi un cuvânt care să însemne acelaşi lucru ca


şi cuvintele din afara parantezelor.
TRECERE DE PIETONI ( . . . . .) ANIMAL DIN SAVANĂ

31 FormaŃi un cuvânt din şase litere, folosind doar urmă-


toarele patru litere.
R E
F I
136 Teste IQ Testul 9 137

30 Cercuri 32 Ce număr ar trebui să înlocuiască semnul de întrebare?


Care dintre cercurile A, B, C, D sau E se potriveşte în 6, 11, 8 ½, 7, 11, 3, 13 ½, ?
cercul liber pentru a continua secvenŃa logică?
33 Care este denumirea dată unui grup de ALBINE?
a) muşuroi
b) stup
c) roi
d) cuib
e) parlament

34 IntroduceŃi un cuvânt care să însemne acelaşi lucru ca


şi cuvintele din afara parantezelor.
TRECERE DE PIETONI ( . . . . .) ANIMAL DIN SAVANĂ

31 FormaŃi un cuvânt din şase litere, folosind doar urmă-


toarele patru litere.
R E
F I
138 Teste IQ Testul 9 139

35 Simboluri 36 CompletaŃi spaŃiile goale, în sensul sau contrar acelor


de ceasornic, pentru a descoperi două sinonime.

O L T
N B
? I M I
O S C L

37 Care este simbolul pentru -1 ?

Fiecare linie şi simbol, care apar în cele patru cercuri 38 Ce este întotdeauna asociat cu A FLUTURA?
exterioare de mai sus, sunt mutate în cercul din a) curaj
centru, conform următoarelor reguli:
b) sinceritate
dacă o linie sau simbol apare în cercurile exterioare:
o dată: se mută c) nenorocire
de două ori: este posibil să se mute d) nori
de trei ori: se mută e) vânt
de patru ori: nu se mută.
Care dintre cercurile A, B, C, D sau E de mai jos ar 39 Ce număr ar trebui să înlocuiască semnul de întrebare?
trebui să apară în centrul diagramei de deasupra? 1, 24, 816, 3264, 12825, 651210, ?

A B C

D E
138 Teste IQ Testul 9 139

35 Simboluri 36 CompletaŃi spaŃiile goale, în sensul sau contrar acelor


de ceasornic, pentru a descoperi două sinonime.

O L T
N B
? I M I
O S C L

37 Care este simbolul pentru -1 ?

Fiecare linie şi simbol, care apar în cele patru cercuri 38 Ce este întotdeauna asociat cu A FLUTURA?
exterioare de mai sus, sunt mutate în cercul din a) curaj
centru, conform următoarelor reguli:
b) sinceritate
dacă o linie sau simbol apare în cercurile exterioare:
o dată: se mută c) nenorocire
de două ori: este posibil să se mute d) nori
de trei ori: se mută e) vânt
de patru ori: nu se mută.
Care dintre cercurile A, B, C, D sau E de mai jos ar 39 Ce număr ar trebui să înlocuiască semnul de întrebare?
trebui să apară în centrul diagramei de deasupra? 1, 24, 816, 3264, 12825, 651210, ?

A B C

D E
140 Testează-Ńi
Teste
IQ-ul
IQ!
Testul 10
40 EliminaŃi nepotrivirea
1 Care număr nu se potriveşte?
Care dintre următoarele figuri nu se potriveşte?

4236
198
2124 5262 8412
5246 3186
174
7398 7374
9498 5274 162
2148

2 MergeŃi în sensul acelor de ceasornic pentru a desco-


peri un cuvânt din zece litere. În figură, literele apar
alternativ.
Indiciu: a induce în eroare

I F

E R

A
140 Testează-Ńi
Teste
IQ-ul
IQ!
Testul 10
40 EliminaŃi nepotrivirea
1 Care număr nu se potriveşte?
Care dintre următoarele figuri nu se potriveşte?

4236
198
2124 5262 8412
5246 3186
174
7398 7374
9498 5274 162
2148

2 MergeŃi în sensul acelor de ceasornic pentru a desco-


peri un cuvânt din zece litere. În figură, literele apar
alternativ.
Indiciu: a induce în eroare

I F

E R

A
142 Teste IQ Testul 10 143
3 ComparaŃie 5 GăsiŃi punctul de plecare şi mergeŃi de la o literă la
alta de-a lungul liniilor pentru a afla denumirea unei
bijuterii (4, 2, 7).

este faŃă de:


ceea ce

este faŃă de:

6 Pătrate

4 Fiecare pătrat conŃine literele unui cuvânt de nouă


litere. Cele două cuvinte sunt sinonime, iar literele A
Care dintre următoarele pătrate are cele mai multe
şi T apar în ambele cuvinte. Le puteŃi reface?
elemente în comun cu pătratul de mai sus?

D E R

E C T M E

I A A L I

N E I
142 Teste IQ Testul 10 143
3 ComparaŃie 5 GăsiŃi punctul de plecare şi mergeŃi de la o literă la
alta de-a lungul liniilor pentru a afla denumirea unei
bijuterii (4, 2, 7).

este faŃă de:


ceea ce

este faŃă de:

6 Pătrate

4 Fiecare pătrat conŃine literele unui cuvânt de nouă


litere. Cele două cuvinte sunt sinonime, iar literele A
Care dintre următoarele pătrate are cele mai multe
şi T apar în ambele cuvinte. Le puteŃi reface?
elemente în comun cu pătratul de mai sus?

D E R

E C T M E

I A A L I

N E I
144 Teste IQ Testul 10 145
7 Dacă vi s-ar da cuvintele RAMĂ, AM şi FAR şi vi s-ar 9 Careuri
cere să aflaŃi cel mai scurt cuvânt care să conŃină toate
literele din care acestea pot fi formate, atunci acest
cuvânt ar fi MARFĂ.
Iată în continuare o altă listă de cuvinte:
Căruia dintre următoarele careuri i se poate adăuga
EFORT, RUFE, TRUFE un punct, astfel încât să îndeplinească aceleaşi condiŃii
Care este cel mai scurt cuvânt din care pot deriva ca şi careul de mai sus?
toate aceste cuvinte?
Indiciu: cupă

8 Care careu cu numere (A, B, C sau D) ar trebui să fie


în locul careului cu semne de întrebare?

10 Ce număr ar trebui să înlocuiască semnul de întrebare?

1 2 3

2 8 1 5 ? 7

4 9 3 4 8 8

11 MergeŃi în direcŃia acelor de ceasornic pentru a forma


două cuvinte, câte unul în fiecare cerc, şi care sunt
antonime. Trebuie să completaŃi literele lipsă.

I R
ł Ş A O
E I R
P I D
144 Teste IQ Testul 10 145
7 Dacă vi s-ar da cuvintele RAMĂ, AM şi FAR şi vi s-ar 9 Careuri
cere să aflaŃi cel mai scurt cuvânt care să conŃină toate
literele din care acestea pot fi formate, atunci acest
cuvânt ar fi MARFĂ.
Iată în continuare o altă listă de cuvinte:
Căruia dintre următoarele careuri i se poate adăuga
EFORT, RUFE, TRUFE un punct, astfel încât să îndeplinească aceleaşi condiŃii
Care este cel mai scurt cuvânt din care pot deriva ca şi careul de mai sus?
toate aceste cuvinte?
Indiciu: cupă

8 Care careu cu numere (A, B, C sau D) ar trebui să fie


în locul careului cu semne de întrebare?

10 Ce număr ar trebui să înlocuiască semnul de întrebare?

1 2 3

2 8 1 5 ? 7

4 9 3 4 8 8

11 MergeŃi în direcŃia acelor de ceasornic pentru a forma


două cuvinte, câte unul în fiecare cerc, şi care sunt
antonime. Trebuie să completaŃi literele lipsă.

I R
ł Ş A O
E I R
P I D
146 Teste IQ Testul 10 147
12 Ce număr urmează în această secvenŃă? 14 MergeŃi de-a lungul liniilor de legătură de la un cerc
la altul pentru a descoperi un personaj bine cunoscut
100, 99, 117, 108, ?
într-o anumită perioadă a anului (3, 7).
13 ComparaŃie N U
Ş

O
este faŃă de: Ă
M I
C
ceea ce

este faŃă de: C

15 Ce cuvânt denumeşte în acelaşi timp un animal


sălbatic şi o monedă naŃionlă?

16 VALEA ERIC este anagrama cărui cuvânt de 9 litere?


146 Teste IQ Testul 10 147
12 Ce număr urmează în această secvenŃă? 14 MergeŃi de-a lungul liniilor de legătură de la un cerc
la altul pentru a descoperi un personaj bine cunoscut
100, 99, 117, 108, ?
într-o anumită perioadă a anului (3, 7).
13 ComparaŃie N U
Ş

O
este faŃă de: Ă
M I
C
ceea ce

este faŃă de: C

15 Ce cuvânt denumeşte în acelaşi timp un animal


sălbatic şi o monedă naŃionlă?

16 VALEA ERIC este anagrama cărui cuvânt de 9 litere?


148 Teste IQ Testul 10 149
17 SecvenŃă 20 Ce particulă înlocuieşte semnele de întrebare pentru a
se forma şapte cuvinte din cinci litere făcute sandviş
între literele din stânga şi din dreapta?

V N

C N

F T

Care dintre următoarele opŃiuni continuă secvenŃa de M ? ? ? T


mai sus?
P V

T C

V L

A B C D E 21 CompletaŃi spaŃiile libere, în sensul sau contrar acelor


de ceasornic, pentru a forma un cuvânt.
18 Ce număr urmează în această secvenŃă?
U R
1; 1,5; 2,5; 4; ?

19 Doar un singur set de litere poate fi aranjat într-un U U


cuvânt de cinci litere. PuteŃi găsi cuvântul? I
MUCHO 22 Ce este întotdeauna asociat cu NUX VOMICA?
WINFO a) praf de puşcă
ALPIC b) un organ
DESNU c) stricnină
BRENU d) săruri
e) imnuri
148 Teste IQ Testul 10 149
17 SecvenŃă 20 Ce particulă înlocuieşte semnele de întrebare pentru a
se forma şapte cuvinte din cinci litere făcute sandviş
între literele din stânga şi din dreapta?

V N

C N

F T

Care dintre următoarele opŃiuni continuă secvenŃa de M ? ? ? T


mai sus?
P V

T C

V L

A B C D E 21 CompletaŃi spaŃiile libere, în sensul sau contrar acelor


de ceasornic, pentru a forma un cuvânt.
18 Ce număr urmează în această secvenŃă?
U R
1; 1,5; 2,5; 4; ?

19 Doar un singur set de litere poate fi aranjat într-un U U


cuvânt de cinci litere. PuteŃi găsi cuvântul? I
MUCHO 22 Ce este întotdeauna asociat cu NUX VOMICA?
WINFO a) praf de puşcă
ALPIC b) un organ
DESNU c) stricnină
BRENU d) săruri
e) imnuri
150 Teste IQ Testul 10 151
23 Ce cuvânt nu se potriveşte? 26 Ce înseamnă NUBIL?
a) balistă a) sprinten
b) supapă b) carismatic
c) archebuză c) de însurat
d) sabie d) meditativ
e) bazuca e) miop

24 Ce desemnează termenul ZAPATEADO? 27 IntroduceŃi un cuvânt care să însemne acelaşi lucru ca


şi cuvintele din afara parantezelor.
a) un model de mustaŃă
b) un dans CÂINE ( . . . . .) SPORTIV
c) zgomot de tobe
d) un fel de mâncare 28 Care este denumirea dată unui grup de LUPI?
e) floare
a) haită
b) ciopor
25 EliminaŃi nepotrivirea
c) nod
Care figură nu se potriveşte? d) adunare
e) cârd

29 CombinaŃi două segmente de trei litere pentru a


descoperi denumirea unui FRUCT.
ORA – PAP – ANA – PAR – ARP – BAN – AIE – NGI
150 Teste IQ Testul 10 151
23 Ce cuvânt nu se potriveşte? 26 Ce înseamnă NUBIL?
a) balistă a) sprinten
b) supapă b) carismatic
c) archebuză c) de însurat
d) sabie d) meditativ
e) bazuca e) miop

24 Ce desemnează termenul ZAPATEADO? 27 IntroduceŃi un cuvânt care să însemne acelaşi lucru ca


şi cuvintele din afara parantezelor.
a) un model de mustaŃă
b) un dans CÂINE ( . . . . .) SPORTIV
c) zgomot de tobe
d) un fel de mâncare 28 Care este denumirea dată unui grup de LUPI?
e) floare
a) haită
b) ciopor
25 EliminaŃi nepotrivirea
c) nod
Care figură nu se potriveşte? d) adunare
e) cârd

29 CombinaŃi două segmente de trei litere pentru a


descoperi denumirea unui FRUCT.
ORA – PAP – ANA – PAR – ARP – BAN – AIE – NGI
152 Teste IQ Testul 10 153
30 Cercuri 32 Care dintre următoarele cuvinte înseamnă acelaşi
lucru?
Care dintre figurile A, B, C, D sau E se potriveşte în
cercul liber pentru a continua secvenŃa? HARNIC, łINUTĂ, AFACERE, ÎNFĂłIŞARE, PANACEU,
IMPIETATE

33 RezolvaŃi anagrama de un singur cuvânt.


FEERIC

34 Ce număr ar trebui să înlocuiască semnul de întrebare?

46 ?
73 64
100 37
55 82

31 Ce număr ar trebui să înlocuiască semnul de


întrebare?
1, 4, 13, 40, 121, ?
152 Teste IQ Testul 10 153
30 Cercuri 32 Care dintre următoarele cuvinte înseamnă acelaşi
lucru?
Care dintre figurile A, B, C, D sau E se potriveşte în
cercul liber pentru a continua secvenŃa? HARNIC, łINUTĂ, AFACERE, ÎNFĂłIŞARE, PANACEU,
IMPIETATE

33 RezolvaŃi anagrama de un singur cuvânt.


FEERIC

34 Ce număr ar trebui să înlocuiască semnul de întrebare?

46 ?
73 64
100 37
55 82

31 Ce număr ar trebui să înlocuiască semnul de


întrebare?
1, 4, 13, 40, 121, ?
154 Teste IQ Testul 10 155
35 Simboluri 36 Ce număr ar trebui să înlocuiască semnul de întrebare?
4, 12, 7 ½, 10 ½, 11, 9, 14 ½, ?

37 CompletaŃi spaŃiile libere, în sensul sau contrar acelor


de ceasornic, pentru a forma două cuvinte care sunt
sinonime.

E I
L I V R
T C I O
I P
Fiecare linie şi simbol, care apar în cele patru cercuri
exterioare de mai sus, sunt mutate în cercul din
38 IntroduceŃi un cuvânt care să însemne acelaşi lucru ca
centru, conform următoarelor reguli:
şi cuvintele din afara parantezelor.
dacă o linie sau simbol apare în cercurile exterioare:
o dată: se mută CELEBRITATE ( . . . . . .) NAVĂ MAI MICĂ
de două ori: este posibil să se mute
de trei ori: se mută 39 ÎnlocuiŃi punctele din paranteză cu un cuvânt din trei
de patru ori: nu se mută. litere, pentru a forma cinci cuvinte noi.
Care dintre cercurile A, B, C, D sau E de mai jos ar
trebui să apară în centrul diagramei de deasupra? DISCORD
GAL
(...)
CROC
PED
RAZ
154 Teste IQ Testul 10 155
35 Simboluri 36 Ce număr ar trebui să înlocuiască semnul de întrebare?
4, 12, 7 ½, 10 ½, 11, 9, 14 ½, ?

37 CompletaŃi spaŃiile libere, în sensul sau contrar acelor


de ceasornic, pentru a forma două cuvinte care sunt
sinonime.

E I
L I V R
T C I O
I P
Fiecare linie şi simbol, care apar în cele patru cercuri
exterioare de mai sus, sunt mutate în cercul din
38 IntroduceŃi un cuvânt care să însemne acelaşi lucru ca
centru, conform următoarelor reguli:
şi cuvintele din afara parantezelor.
dacă o linie sau simbol apare în cercurile exterioare:
o dată: se mută CELEBRITATE ( . . . . . .) NAVĂ MAI MICĂ
de două ori: este posibil să se mute
de trei ori: se mută 39 ÎnlocuiŃi punctele din paranteză cu un cuvânt din trei
de patru ori: nu se mută. litere, pentru a forma cinci cuvinte noi.
Care dintre cercurile A, B, C, D sau E de mai jos ar
trebui să apară în centrul diagramei de deasupra? DISCORD
GAL
(...)
CROC
PED
RAZ
156
40 Cercuri
Teste IQ
Cheia testelor
Care dintre figurile A, B, C, D sau E se potriveşte în
cercul liber pentru a continua secvenŃa logică?
Testul 1
1 Melodia

2 Fiord; este o întindere de apă. Celelalte sunt porŃiuni


de uscat.

3 6; 4 × 9 = 36

4 Reintegrat; pentru a număra după cum urmează:


NEB(UNU)ME(DOI)ERI(TREI)NTEGRAT

5 E; un punct este dus înainte doar când apare în


aceeaşi poziŃie în două dintre cele trei cercuri
anterioare.

6 Dotă

7 27; adăugaŃi, apoi scădeŃi suma cifrelor din numărul


anterior, de fiecare dată în mod alternativ. De
exemplu: 36 – 3 – 6 = 27

8 Mascat; s-au dat: rama ⁄ mape; pasc ⁄ scit; beat ⁄ atât

9 48 km ⁄ h
Dacă distanŃa parcursă = 60 km pentru un drum
atunci, la dus = 60 = 1, 5 ore
40
60
la întors = = 1 oră
60
120 km de drum = 120 = 48 km ⁄ h
2,5
156
40 Cercuri
Teste IQ
Cheia testelor
Care dintre figurile A, B, C, D sau E se potriveşte în
cercul liber pentru a continua secvenŃa logică?
Testul 1
1 Melodia

2 Fiord; este o întindere de apă. Celelalte sunt porŃiuni


de uscat.

3 6; 4 × 9 = 36

4 Reintegrat; pentru a număra după cum urmează:


NEB(UNU)ME(DOI)ERI(TREI)NTEGRAT

5 E; un punct este dus înainte doar când apare în


aceeaşi poziŃie în două dintre cele trei cercuri
anterioare.

6 Dotă

7 27; adăugaŃi, apoi scădeŃi suma cifrelor din numărul


anterior, de fiecare dată în mod alternativ. De
exemplu: 36 – 3 – 6 = 27

8 Mascat; s-au dat: rama ⁄ mape; pasc ⁄ scit; beat ⁄ atât

9 48 km ⁄ h
Dacă distanŃa parcursă = 60 km pentru un drum
atunci, la dus = 60 = 1, 5 ore
40
60
la întors = = 1 oră
60
120 km de drum = 120 = 48 km ⁄ h
2,5
158 Teste IQ Cheia testelor – Testul 1 159
10 AbundenŃă (se porneşte din colŃul din stânga–jos) 21 a) pustnic

11 c) de-a curmezişul 22 64 – (12 × 2) + (6 : 3) = 42


Regula este ×, :, +, –, luate în această ordine.
12 (A face) feŃe-feŃe
23 Anahoret, schimnic
13 A; figura se roteşte într-o poziŃie verticală în sens
contrar acelor de ceasornic. Negrul devine alb, iar 24 d) un mod de a tăia legume
albul devine negru.
25 1A
14
4 14 15 1
26 Polca

9
7 6 12 27 Sonată

5 11 10 8 28 31; adunaŃi cu 5, în sensul acelor de ceasornic, nume-


16 2 3 13
rele din trei în trei sectoare. De exemplu: 1, 6, 11, 16,
21, 26, 31, 36.

15 Toate conŃin băuturi: bur(suc), în(vin)s, ag(apă), 29 Statal


(rom)antic
30 E; cele două cercuri inferioare se îmbină pentru a
16 51; 9 × 5 = 45 + 6 = 51 forma cercul de deasupra, dar simbolurile similare
dispar.
17 Când vine prosperitatea, nu o folosi pe toată.
31 Discreditare, laudă
18 Dulci, amari
32 c) stol
19 0; pe orizontală şi pe verticală, suma numerelor
alternante este aceeaşi, de exemplu: 33 Cer
7 + 9 = 10 + 6
5 1 5 7 35 5
34 : = × = =5
20 Calul de dar nu se caută la dinŃi. 6 7 6 1 6 6
158 Teste IQ Cheia testelor – Testul 1 159
10 AbundenŃă (se porneşte din colŃul din stânga–jos) 21 a) pustnic

11 c) de-a curmezişul 22 64 – (12 × 2) + (6 : 3) = 42


Regula este ×, :, +, –, luate în această ordine.
12 (A face) feŃe-feŃe
23 Anahoret, schimnic
13 A; figura se roteşte într-o poziŃie verticală în sens
contrar acelor de ceasornic. Negrul devine alb, iar 24 d) un mod de a tăia legume
albul devine negru.
25 1A
14
4 14 15 1
26 Polca

9
7 6 12 27 Sonată

5 11 10 8 28 31; adunaŃi cu 5, în sensul acelor de ceasornic, nume-


16 2 3 13
rele din trei în trei sectoare. De exemplu: 1, 6, 11, 16,
21, 26, 31, 36.

15 Toate conŃin băuturi: bur(suc), în(vin)s, ag(apă), 29 Statal


(rom)antic
30 E; cele două cercuri inferioare se îmbină pentru a
16 51; 9 × 5 = 45 + 6 = 51 forma cercul de deasupra, dar simbolurile similare
dispar.
17 Când vine prosperitatea, nu o folosi pe toată.
31 Discreditare, laudă
18 Dulci, amari
32 c) stol
19 0; pe orizontală şi pe verticală, suma numerelor
alternante este aceeaşi, de exemplu: 33 Cer
7 + 9 = 10 + 6
5 1 5 7 35 5
34 : = × = =5
20 Calul de dar nu se caută la dinŃi. 6 7 6 1 6 6
160 Teste IQ Cheia testelor – Testul 2 161

35 A; x+y=z 7 B
1+2=3
Dar simbolurile similare dispar. 8 7, 21, 22

36 Escudo 9 Lac ies = salcie. Fructele sunt: alună (na lua), rodie (ori
de), fragă (fag ar) şi vişină (ins via).
37 e) o busolă
10 Modest
38 Glaciali
11 b) vulpe
39 67; ( 7 × 8) – 8 = 48
( 9 × 7) – 5 = 58 12 14; 14 2 = 196
(11 x 5) – 7 = 48
( 6 x 12) – 5 = 67 13 Stop, start

40 A 14 B; A este aceeaşi ca şi E rotită, iar C este la fel cu D.

15 Para – de – cont – rol – ex – port – abil


Testul 2 16 28, 102; 7 × 4 = 28, 74 + 28 = 102
1 14
17 Lebădă. Restul sunt masculi.
2 Vulnerabil
18 Albă–ca–zăpada
3 Miercuri
19 24; 24336 × 2 = 48672. Numărul format în jumătatea
superioară a decagonului este dublul numărului
4 Panta rhei (gr.) – Totul curge
format în jumătatea inferioară.
5 Antiaerian
20 Jubilare
6 Casian, ai sac?
21 Anticari
160 Teste IQ Cheia testelor – Testul 2 161

35 A; x+y=z 7 B
1+2=3
Dar simbolurile similare dispar. 8 7, 21, 22

36 Escudo 9 Lac ies = salcie. Fructele sunt: alună (na lua), rodie (ori
de), fragă (fag ar) şi vişină (ins via).
37 e) o busolă
10 Modest
38 Glaciali
11 b) vulpe
39 67; ( 7 × 8) – 8 = 48
( 9 × 7) – 5 = 58 12 14; 14 2 = 196
(11 x 5) – 7 = 48
( 6 x 12) – 5 = 67 13 Stop, start

40 A 14 B; A este aceeaşi ca şi E rotită, iar C este la fel cu D.

15 Para – de – cont – rol – ex – port – abil


Testul 2 16 28, 102; 7 × 4 = 28, 74 + 28 = 102
1 14
17 Lebădă. Restul sunt masculi.
2 Vulnerabil
18 Albă–ca–zăpada
3 Miercuri
19 24; 24336 × 2 = 48672. Numărul format în jumătatea
superioară a decagonului este dublul numărului
4 Panta rhei (gr.) – Totul curge
format în jumătatea inferioară.
5 Antiaerian
20 Jubilare
6 Casian, ai sac?
21 Anticari
162 Teste IQ Cheia testelor – Testul 3 163

22 d) un recipient 36 45; ( 7 + 6) × 4 = 52
( 9 + 3) × 5 = 60
23 Liră (10 + 5) × 4 = 60
( 8 + 7) × 3 = 45
24 Alambic
37 (7 × 9) – (3 × 4) + 10 = 61
25 B; A este la fel cu D Regula este ×, :, +, –, luate în această ordine
F este la fel cu G
E este la fel cu C 38 e) banc

26 55; 61 54 62 55 63 56 64 39 30; 9 – 6 = 3 7–3= 4 8–2=6


–7 +8 –7 +8 –7 +8 7 + 7 = 14 6 + 4 = 10 3+2=5

27 e) un băgăcios 40 2A

28 Acacia
Testul 3
29 Anti
1 Paragraf; vocala este U.
30 D; cele două cercuri inferioare se combină pentru a
forma cercul de deasupra; simbolurile diferite dispar. 2 Drobeta Turnu-Severin

31 Strălucitor, scăpărător 3 D; de fiecare dată când două simboluri se ating, aces-


tea dispar în faza următoare şi sunt înlocuite de două
32 Ridicoli, rizibili noi simboluri.

33 d) novice 4 A 16
A+E=C
4 9 4 52 16 7
34 : = × = =1 E 8 3 B C:E=B
13 52 13 9 9 9
A–B=D
35 B; x+y=z
1+2=3
D 13 24 C
Dar simbolurile similare dispar.
162 Teste IQ Cheia testelor – Testul 3 163

22 d) un recipient 36 45; ( 7 + 6) × 4 = 52
( 9 + 3) × 5 = 60
23 Liră (10 + 5) × 4 = 60
( 8 + 7) × 3 = 45
24 Alambic
37 (7 × 9) – (3 × 4) + 10 = 61
25 B; A este la fel cu D Regula este ×, :, +, –, luate în această ordine
F este la fel cu G
E este la fel cu C 38 e) banc

26 55; 61 54 62 55 63 56 64 39 30; 9 – 6 = 3 7–3= 4 8–2=6


–7 +8 –7 +8 –7 +8 7 + 7 = 14 6 + 4 = 10 3+2=5

27 e) un băgăcios 40 2A

28 Acacia
Testul 3
29 Anti
1 Paragraf; vocala este U.
30 D; cele două cercuri inferioare se combină pentru a
forma cercul de deasupra; simbolurile diferite dispar. 2 Drobeta Turnu-Severin

31 Strălucitor, scăpărător 3 D; de fiecare dată când două simboluri se ating, aces-


tea dispar în faza următoare şi sunt înlocuite de două
32 Ridicoli, rizibili noi simboluri.

33 d) novice 4 A 16
A+E=C
4 9 4 52 16 7
34 : = × = =1 E 8 3 B C:E=B
13 52 13 9 9 9
A–B=D
35 B; x+y=z
1+2=3
D 13 24 C
Dar simbolurile similare dispar.
164 Teste IQ Cheia testelor – Testul 3 165

5 Aur negru 17 RUE; fiecare literă avansează cu trei locuri în alfabet:


OPQR
6 Ungeam, un geam
R ST U
7 18; 14 × 4 = 56, 4 × 4 = 16, 8 × 4 = 32 B CDE
9 × 4 = 36, 7 × 4 = 28, 5 × 4 = 20
18 45; 13 × 4 = 52 – 7 = 45
8 Peninsular. Se dau: cap, ace, vin, ori, din, ros, nou,
mal, sta, cer. 19 Chit ⁄ kit
9 Medic (mic de)
20 A evita
10 b) steag
21 Groaznic
11 E; toate celelalte sunt alcătuite din trei forme identice.
22 176; 6 + 7 = 13 × 11 + 12 = 23 × 17 + 5 = 22 ×
12 Rugăminte, implorare 10 – 2 = 8 6– 3= 3 10 – 2 = 8
104 69 176
13 –2; 1 (+1) = 2, 2 (–2) = 0,
0 (+3) = 3, 3 (–4) = –1, 23 c) o piatră
–1 (+5) = 4, 4 (–6) = –2
24 Pan
14 Micul PrinŃ
25 C
15 1; Este vorba de numărul de consoane din fiecare
cuvânt al întrebării.
26 a) un stol
16 E; cercul negru se mută o poziŃie la stânga, trei la
dreapta; 5 15 5 44 4 1
27 : = × = =1
linia se mută o poziŃie la dreapta, trei la stânga; 11 44 11 15 3 3
turnul se mută două poziŃii la stânga, una la
28 Păun
dreapta;
cercul alb se mută o poziŃie la dreapta, două la 29 Lactat
stânga.
164 Teste IQ Cheia testelor – Testul 3 165

5 Aur negru 17 RUE; fiecare literă avansează cu trei locuri în alfabet:


OPQR
6 Ungeam, un geam
R ST U
7 18; 14 × 4 = 56, 4 × 4 = 16, 8 × 4 = 32 B CDE
9 × 4 = 36, 7 × 4 = 28, 5 × 4 = 20
18 45; 13 × 4 = 52 – 7 = 45
8 Peninsular. Se dau: cap, ace, vin, ori, din, ros, nou,
mal, sta, cer. 19 Chit ⁄ kit
9 Medic (mic de)
20 A evita
10 b) steag
21 Groaznic
11 E; toate celelalte sunt alcătuite din trei forme identice.
22 176; 6 + 7 = 13 × 11 + 12 = 23 × 17 + 5 = 22 ×
12 Rugăminte, implorare 10 – 2 = 8 6– 3= 3 10 – 2 = 8
104 69 176
13 –2; 1 (+1) = 2, 2 (–2) = 0,
0 (+3) = 3, 3 (–4) = –1, 23 c) o piatră
–1 (+5) = 4, 4 (–6) = –2
24 Pan
14 Micul PrinŃ
25 C
15 1; Este vorba de numărul de consoane din fiecare
cuvânt al întrebării.
26 a) un stol
16 E; cercul negru se mută o poziŃie la stânga, trei la
dreapta; 5 15 5 44 4 1
27 : = × = =1
linia se mută o poziŃie la dreapta, trei la stânga; 11 44 11 15 3 3
turnul se mută două poziŃii la stânga, una la
28 Păun
dreapta;
cercul alb se mută o poziŃie la dreapta, două la 29 Lactat
stânga.
166 Teste IQ Cheia testelor – Testul 4 167

30 E 3 46284; luaŃi numerele pare în ordine inversă.

31 Afumat 4 În nici una dintre ele, literele nu se repetă.

32 –8 + (6 × 8) – (2 × 5) = 30 5 D; există trei simboluri superioare diferite şi trei sim-


Regula este ×, :, +, –, luate în această ordine. boluri inferioare (inversate) diferite pe fiecare linie ori-
zontală şi coloană verticală de scuturi.
33 ÎnŃelept, chibzuit
6 Simpatie, atracŃie
34 a) un termen din matematică

35 2B 7 c) mansardă : acoperiş

36 Ironic, satiric 8 NechibzuinŃă

37 Aligator 9 9, 11; începeŃi din colŃul din dreapta sus şi


mergeŃi spre centru, urmând traseul
38 32; 4 : 2 × 8 = 16 indicat de secvenŃa –2, +1, +2
6:3 × 7 = 14 START
9:3 × 8 = 24 7 5 4 6
8:4 × 16 = 32
5 8 10 8
39 28; 27 31 28 32 29 33 30
+4 –3 +4 –3 +4 –3 6 9 11 7
40 D; x+y=z
1+2=3 8 6 7 9
Dar simbolurile similare dispar.
10 Toate pot primi prefixul semi-: semipreŃios, semicerc,
semiton, semiautomat.
Testul 4
11 Nu lăsa pe mâine ce poŃi face azi.
1 Corn; toate celelalte dispun de claviatură.
12 8; suma celor trei linii de sus egalează linia de jos:
27684 + 12196 + 25478 = 65358
2 E frumos de pică.
166 Teste IQ Cheia testelor – Testul 4 167

30 E 3 46284; luaŃi numerele pare în ordine inversă.

31 Afumat 4 În nici una dintre ele, literele nu se repetă.

32 –8 + (6 × 8) – (2 × 5) = 30 5 D; există trei simboluri superioare diferite şi trei sim-


Regula este ×, :, +, –, luate în această ordine. boluri inferioare (inversate) diferite pe fiecare linie ori-
zontală şi coloană verticală de scuturi.
33 ÎnŃelept, chibzuit
6 Simpatie, atracŃie
34 a) un termen din matematică

35 2B 7 c) mansardă : acoperiş

36 Ironic, satiric 8 NechibzuinŃă

37 Aligator 9 9, 11; începeŃi din colŃul din dreapta sus şi


mergeŃi spre centru, urmând traseul
38 32; 4 : 2 × 8 = 16 indicat de secvenŃa –2, +1, +2
6:3 × 7 = 14 START
9:3 × 8 = 24 7 5 4 6
8:4 × 16 = 32
5 8 10 8
39 28; 27 31 28 32 29 33 30
+4 –3 +4 –3 +4 –3 6 9 11 7
40 D; x+y=z
1+2=3 8 6 7 9
Dar simbolurile similare dispar.
10 Toate pot primi prefixul semi-: semipreŃios, semicerc,
semiton, semiautomat.
Testul 4
11 Nu lăsa pe mâine ce poŃi face azi.
1 Corn; toate celelalte dispun de claviatură.
12 8; suma celor trei linii de sus egalează linia de jos:
27684 + 12196 + 25478 = 65358
2 E frumos de pică.
168 Teste IQ Cheia testelor – Testul 4 169

13 13211A; fiecare grup îl descrie pe cel dinainte. 22 Pre


De exemplu: un 3, doi de 1, un A.
23 9; segmentele opuse dau suma 12.
14
C A L C 24 b) herghelie

A L E E 25 A
L E M N 26 Pesimist, depresiv
C E N T A U R
27 b) un muzeu
A S T A 2
17 3 17 38 34 1
U T E R 28 : = × = = 11
19 38 19 3 3 3
R A R E
29 Şiroi = roşii
15 C; o figură este imaginea în oglindă a celeilalte.
30 B; x+y=z
16 Evacua; se repetă litera a. În toate celelalte cuvinte 1+2=3
vocalele nu se repetă. Dar simbolurile similare dispar.

17 7984; în toate celelalte, înmulŃiŃi cele două cifre din 31 132; 16 – 4 = 12 17 – 1 = 16 14 – 3 = 11


mijloc pentru a obŃine prima şi a patra cifră. × × ×
De exemplu: 5964, unde 9 × 6 = 54. 3+3= 6 8 + 2 = 10 8 + 4 = 12

18 Necinstit, principial 32 Astronom

19 Ce poŃi face azi, pentru a da: nuc, lip, alo, sat, ani, puf, 33 A defăima, a denigra
iŃă.
34 Para
20 Nadia
35 E
21 Cavernă
168 Teste IQ Cheia testelor – Testul 4 169

13 13211A; fiecare grup îl descrie pe cel dinainte. 22 Pre


De exemplu: un 3, doi de 1, un A.
23 9; segmentele opuse dau suma 12.
14
C A L C 24 b) herghelie

A L E E 25 A
L E M N 26 Pesimist, depresiv
C E N T A U R
27 b) un muzeu
A S T A 2
17 3 17 38 34 1
U T E R 28 : = × = = 11
19 38 19 3 3 3
R A R E
29 Şiroi = roşii
15 C; o figură este imaginea în oglindă a celeilalte.
30 B; x+y=z
16 Evacua; se repetă litera a. În toate celelalte cuvinte 1+2=3
vocalele nu se repetă. Dar simbolurile similare dispar.

17 7984; în toate celelalte, înmulŃiŃi cele două cifre din 31 132; 16 – 4 = 12 17 – 1 = 16 14 – 3 = 11


mijloc pentru a obŃine prima şi a patra cifră. × × ×
De exemplu: 5964, unde 9 × 6 = 54. 3+3= 6 8 + 2 = 10 8 + 4 = 12

18 Necinstit, principial 32 Astronom

19 Ce poŃi face azi, pentru a da: nuc, lip, alo, sat, ani, puf, 33 A defăima, a denigra
iŃă.
34 Para
20 Nadia
35 E
21 Cavernă
170 Teste IQ Cheia testelor – Testul 5 171

36 c) un mesager 6 53; 3+2=5 2+1=3

37 ChiŃibuş 7 Toate conŃin personaje biblice: CO(DAN)E, (LEVI)TAłIE,


SĂ(RUT)ARE, T(ABEL)AR, (HAM)STER
38 3 – (6 × 7) + (6 : 4) = – 37 ½
8 P; sunt 15 litere înainte în alfabet şi 10 după.
39 Iepure
9 Visul unei
40 3 A
10 C; se repetă al doilea steag, cu partea stângă şi dreaptă
inversate în acelaşi mod în care al treilea steag îl
Testul 5 repetă pe primul.

1 14 11
1
2 Marame, merite, temere, reface, celest, stigma

3 1,5 minute
1 1 1 3
+ – = 0 ,33 + 0 ,5 – 0 ,166 = 0 ,66 4
3 2 6
1
= 1,5 minute
0 ,66 5

4 B; arcul mai mare se mişcă cu 45o în sens contrar 2


acelor de ceasornic. Celelalte două se mişcă cu 90o în
sens contrar acelor de ceasornic. o
12 Parfumat, aromatic
5 Loc; toate celelalte cuvinte din trei litere sunt compuse
13 Cutie maron
din litere luate în mod alternativ din cuvintele formate
din şase litere. De exemplu: CREOLI= ROI
14 d) a inventa
170 Teste IQ Cheia testelor – Testul 5 171

36 c) un mesager 6 53; 3+2=5 2+1=3

37 ChiŃibuş 7 Toate conŃin personaje biblice: CO(DAN)E, (LEVI)TAłIE,


SĂ(RUT)ARE, T(ABEL)AR, (HAM)STER
38 3 – (6 × 7) + (6 : 4) = – 37 ½
8 P; sunt 15 litere înainte în alfabet şi 10 după.
39 Iepure
9 Visul unei
40 3 A
10 C; se repetă al doilea steag, cu partea stângă şi dreaptă
inversate în acelaşi mod în care al treilea steag îl
Testul 5 repetă pe primul.

1 14 11
1
2 Marame, merite, temere, reface, celest, stigma

3 1,5 minute
1 1 1 3
+ – = 0 ,33 + 0 ,5 – 0 ,166 = 0 ,66 4
3 2 6
1
= 1,5 minute
0 ,66 5

4 B; arcul mai mare se mişcă cu 45o în sens contrar 2


acelor de ceasornic. Celelalte două se mişcă cu 90o în
sens contrar acelor de ceasornic. o
12 Parfumat, aromatic
5 Loc; toate celelalte cuvinte din trei litere sunt compuse
13 Cutie maron
din litere luate în mod alternativ din cuvintele formate
din şase litere. De exemplu: CREOLI= ROI
14 d) a inventa
172 Teste IQ Cheia testelor – Testul 5 173

15 DrăguŃ – gentil (nit leg) 29 Gigolo

16 698; numerele 98725136 se repetă în aceeaşi ordine. 30 1A

17 Profesionali 31 c) mărunt

18 27; există două secvenŃe alternative. Prima începe cu 32 InocenŃi, virtuoşi


7 şi continuă +2, +3, +4 etc. A doua începe cu 8 şi
continuă +2, +4, +6 etc. 7 5 7 27 21 1
33 : = × = =4
9 27 9 5 5 5
19 Hoinar, ambulant
34 a) Olărie
20 Bun de gură
35 F; x+y=z
21 XESTTE = SEXTET 1+2=3
Dar simbolurile similare dispar.
22 55; 8: 2= 4 × 9: 3= 3 × 10 : 2 = 5 ×
11 + 7 = 18 12 + 6 = 18 2 + 9 = 11 36 (4 × 3) – (70 : 10) + 6 = 11
72 54 55 Regula este ×, :, +, –, luate în această ordine.

23 Mar 37 Prefăcut, candid

24 c) staff 38 Trifoi

25 C; cele două cercuri inferioare se combină pentru a 39 Margareta


forma cercul de deasupra, dar simbolurile similare
dispar. 40 F; A este la fel cu D
B este la fel cu E
26 a) un vehicul C este la fel cu G

27 Insomnie

28 Strâmbă
172 Teste IQ Cheia testelor – Testul 5 173

15 DrăguŃ – gentil (nit leg) 29 Gigolo

16 698; numerele 98725136 se repetă în aceeaşi ordine. 30 1A

17 Profesionali 31 c) mărunt

18 27; există două secvenŃe alternative. Prima începe cu 32 InocenŃi, virtuoşi


7 şi continuă +2, +3, +4 etc. A doua începe cu 8 şi
continuă +2, +4, +6 etc. 7 5 7 27 21 1
33 : = × = =4
9 27 9 5 5 5
19 Hoinar, ambulant
34 a) Olărie
20 Bun de gură
35 F; x+y=z
21 XESTTE = SEXTET 1+2=3
Dar simbolurile similare dispar.
22 55; 8: 2= 4 × 9: 3= 3 × 10 : 2 = 5 ×
11 + 7 = 18 12 + 6 = 18 2 + 9 = 11 36 (4 × 3) – (70 : 10) + 6 = 11
72 54 55 Regula este ×, :, +, –, luate în această ordine.

23 Mar 37 Prefăcut, candid

24 c) staff 38 Trifoi

25 C; cele două cercuri inferioare se combină pentru a 39 Margareta


forma cercul de deasupra, dar simbolurile similare
dispar. 40 F; A este la fel cu D
B este la fel cu E
26 a) un vehicul C este la fel cu G

27 Insomnie

28 Strâmbă
172
174 Teste IQ Cheia testelor – Testul 6 175

Testul 6 12 11

13 E; cele două linii se mută de fiecare dată în colŃul


1 Fluvial / râu, psitacism / papagal, corvide / corb, imediat următor, una în sensul acelor de ceasornic, iar
a înmuguri / primăvară cealaltă în sens contrar acelor de ceasornic.

2 7662; porniŃi de la 56 şi mergeŃi în sensul acelor de 14 Fidel


ceasornic după cum urmează:
+ 1 × 2, + 2 × 2, + 3 × 2, + 4 ×2 etc. 15
De exemplu: (56 + 1) × 2 = 114, (114 + 2) × 2 = 232
7 unităŃi 3 unităŃi 9 unităŃi
3 D; doar cercurile conexe altui cerc sunt duse înainte şi
atunci se trasează o linie între ele.

4 6814; inversaŃi cifrele, apoi faceŃi suma, pentru a


obŃine ultimele două cifre. 6 × 7 = 42 +
4 × 3 = 12
5 PrestanŃă, Ńinută. 54 = 6 x 9 (54)

6 Croşetate 16 Astmatic

7 23; eliminaŃi cea mai mare cifră, apoi inversaŃi cifrele 17 B; A este la fel ca D cu alb / negru inversate;
rămase. C este la fel ca E cu alb / negru inversate.

8 ŞUł EMULE = MUŞEłEL. Animalele sunt: leopard 18 Frate de cruce


(ora pled), girafa (ari fag), gorila (gol iar) şi elefant
(fete lan). 19 14; 7 × 4 = 28 : 2 = 14

9 R; sunt doar literele tipărite cu suprafaŃă închisă. 20 e) afeliu

10 Urmaş
21 ANTRICOT
11 AŃa de cojoc e dată
22 Guraliv, prolix
172
174 Teste IQ Cheia testelor – Testul 6 175

Testul 6 12 11

13 E; cele două linii se mută de fiecare dată în colŃul


1 Fluvial / râu, psitacism / papagal, corvide / corb, imediat următor, una în sensul acelor de ceasornic, iar
a înmuguri / primăvară cealaltă în sens contrar acelor de ceasornic.

2 7662; porniŃi de la 56 şi mergeŃi în sensul acelor de 14 Fidel


ceasornic după cum urmează:
+ 1 × 2, + 2 × 2, + 3 × 2, + 4 ×2 etc. 15
De exemplu: (56 + 1) × 2 = 114, (114 + 2) × 2 = 232
7 unităŃi 3 unităŃi 9 unităŃi
3 D; doar cercurile conexe altui cerc sunt duse înainte şi
atunci se trasează o linie între ele.

4 6814; inversaŃi cifrele, apoi faceŃi suma, pentru a


obŃine ultimele două cifre. 6 × 7 = 42 +
4 × 3 = 12
5 PrestanŃă, Ńinută. 54 = 6 x 9 (54)

6 Croşetate 16 Astmatic

7 23; eliminaŃi cea mai mare cifră, apoi inversaŃi cifrele 17 B; A este la fel ca D cu alb / negru inversate;
rămase. C este la fel ca E cu alb / negru inversate.

8 ŞUł EMULE = MUŞEłEL. Animalele sunt: leopard 18 Frate de cruce


(ora pled), girafa (ari fag), gorila (gol iar) şi elefant
(fete lan). 19 14; 7 × 4 = 28 : 2 = 14

9 R; sunt doar literele tipărite cu suprafaŃă închisă. 20 e) afeliu

10 Urmaş
21 ANTRICOT
11 AŃa de cojoc e dată
22 Guraliv, prolix
176 Teste IQ Cheia testelor – Testul 7 177

23 Andiva 36 120; 4 × 4 = 16 × 3 × 12 = 36 × 20 × 2 = 40 x
12 – 8 = 4 9– 3= 6 9–6= 3
24 a) un manşon metalic 64 216 120

25 B 37 Tocire = erotic

26 Basset 38 Boltă

27 44; 6 + (4 × 4) = 22 39 – 6 + 56 – 1 ½ + 19 = 67 ½
4 + (3 × 3) = 13
1 + (5 × 4) = 21 40 A
2 + (6 × 7) = 44

28 30; 4 × 19 = 76 –
4 × 16 = 64
6 × 7 = 42 –
3 × 4 = 12
Testul 7
12 30
1 A; există două secvenŃe alternative. În prima, cercurile
29 c) cârd se micşorează, în a doua, se măresc.

30 3B 2 Gaură neagră; cuvintele sunt: apă, gnu, iŃă, tun, ude,


nor
31 d) un port
3 Săritori; în fiecare cuvânt, literele O şi I avansează cu
32 Scorpion un loc. De exemplu: . O . I ., . . O . I . etc.

33 16; sunt două serii: 4 6; numărul din primul triunghi este suma numerelor
–1 10, 9, 8, 7 din vârf. De exemplu: 6 + 3 + 8 = 17. În mod similar,
+5 1, 6, 11, 16 7 + 8 + 9 = 24, iar 2 + 3 + 1 = 6.

34 Temători, speriaŃi 5 Geste ratate

35 C; cele două cercuri inferioare se combină pentru a 6 25 apare de două ori, 57 lipseşte.
forma cercul de deasupra, dar simbolurile similare
dispar. 7 Atrăgător
176 Teste IQ Cheia testelor – Testul 7 177

23 Andiva 36 120; 4 × 4 = 16 × 3 × 12 = 36 × 20 × 2 = 40 x
12 – 8 = 4 9– 3= 6 9–6= 3
24 a) un manşon metalic 64 216 120

25 B 37 Tocire = erotic

26 Basset 38 Boltă

27 44; 6 + (4 × 4) = 22 39 – 6 + 56 – 1 ½ + 19 = 67 ½
4 + (3 × 3) = 13
1 + (5 × 4) = 21 40 A
2 + (6 × 7) = 44

28 30; 4 × 19 = 76 –
4 × 16 = 64
6 × 7 = 42 –
3 × 4 = 12
Testul 7
12 30
1 A; există două secvenŃe alternative. În prima, cercurile
29 c) cârd se micşorează, în a doua, se măresc.

30 3B 2 Gaură neagră; cuvintele sunt: apă, gnu, iŃă, tun, ude,


nor
31 d) un port
3 Săritori; în fiecare cuvânt, literele O şi I avansează cu
32 Scorpion un loc. De exemplu: . O . I ., . . O . I . etc.

33 16; sunt două serii: 4 6; numărul din primul triunghi este suma numerelor
–1 10, 9, 8, 7 din vârf. De exemplu: 6 + 3 + 8 = 17. În mod similar,
+5 1, 6, 11, 16 7 + 8 + 9 = 24, iar 2 + 3 + 1 = 6.

34 Temători, speriaŃi 5 Geste ratate

35 C; cele două cercuri inferioare se combină pentru a 6 25 apare de două ori, 57 lipseşte.
forma cercul de deasupra, dar simbolurile similare
dispar. 7 Atrăgător
178 Teste IQ Cheia testelor – Testul 7 179

8 4; suma numerelor de pe fiecare latură este 26. 18 Caravela

9 XYZ = MAT; material, înrămat, matelot, sublimat 19 Considerabil

10 B; de fiecare dată, punctul se mută o treaptă mai jos. 20 Toate conŃin o băutură:
După ce a apărut într-o figură, acea figură se
inversează. ETA(PE PSI)HICE
COLE(G IN)TERESAT
11 C A P R I C O R N SAL(BE RE)GEŞTI
C A P R I C I U
A P R E T A 21 Tectonic
R E T A R D A T
T A U R 22 d) secret
VariaŃiile sunt posibile.
23 48; 7 x 6 = 42 4 x 4 = 16 8 x 2 = 16
12 Inimă de aur x 42 x 80 x 48
3–2= 1 7–2= 5 14 – 11 = 3
13 Flecar, cartel
24 Coafura
14 Calm
25 D; cele două cercuri inferioare se combină pentru a
15 Luni; săriŃi o zi în plus la fiecare treaptă. forma cercul de deasupra. Simbolurile similare dispar.

16 E; fiecare triunghi îşi menŃine baza, dar vârful se 26 4; 64 : 8 = 8 – 2 = 6


schimbă. Triunghiul cu punct se mişcă o dată în sen- 21 : 7 = 3 – 1 = 2
sul acelor de ceasornic, de două ori în sens contrar etc. 30 : 5 = 6 – 1 = 5
Celălalt triunghi se mişcă exact în acelaşi mod. 24 : 4 = 6 – 2 = 4

17 MergeŃi după cum urmează: 8 5 3 27 b) o pulpă de berbec

6 C 1 28 Ştiuca
4 2 7
29 Critică, aprobare
178 Teste IQ Cheia testelor – Testul 7 179

8 4; suma numerelor de pe fiecare latură este 26. 18 Caravela

9 XYZ = MAT; material, înrămat, matelot, sublimat 19 Considerabil

10 B; de fiecare dată, punctul se mută o treaptă mai jos. 20 Toate conŃin o băutură:
După ce a apărut într-o figură, acea figură se
inversează. ETA(PE PSI)HICE
COLE(G IN)TERESAT
11 C A P R I C O R N SAL(BE RE)GEŞTI
C A P R I C I U
A P R E T A 21 Tectonic
R E T A R D A T
T A U R 22 d) secret
VariaŃiile sunt posibile.
23 48; 7 x 6 = 42 4 x 4 = 16 8 x 2 = 16
12 Inimă de aur x 42 x 80 x 48
3–2= 1 7–2= 5 14 – 11 = 3
13 Flecar, cartel
24 Coafura
14 Calm
25 D; cele două cercuri inferioare se combină pentru a
15 Luni; săriŃi o zi în plus la fiecare treaptă. forma cercul de deasupra. Simbolurile similare dispar.

16 E; fiecare triunghi îşi menŃine baza, dar vârful se 26 4; 64 : 8 = 8 – 2 = 6


schimbă. Triunghiul cu punct se mişcă o dată în sen- 21 : 7 = 3 – 1 = 2
sul acelor de ceasornic, de două ori în sens contrar etc. 30 : 5 = 6 – 1 = 5
Celălalt triunghi se mişcă exact în acelaşi mod. 24 : 4 = 6 – 2 = 4

17 MergeŃi după cum urmează: 8 5 3 27 b) o pulpă de berbec

6 C 1 28 Ştiuca
4 2 7
29 Critică, aprobare
180 Teste IQ Cheia testelor – Testul 8 181

30 D 3 Nufăr

31 a) o mâncare 4 Capela Sixtină; se dau: uda, rup, Nae, Lia, las, ori, roi,
eon, iŃă.
32 2; cele trei numere trebuie să dea suma 200.
10
5 20 de minute; 30 ×
33 OrdonaŃi, aranjaŃi 15

34 Gogoşi 6 C; vârful de sus şi vârful din dreapta jos sunt îndoite.

35 2B 7 5

36 Muscă 8 Defetişti

37 2; sunt două serii: 9 D; figurile din afara pătratului se deplasează de la


+1 7, 8, 9, 10 poziŃia orei 12 la poziŃia orei 9. Cercul intră în mijlocul
– 4 14, 10, 6, 2 pătratului, iar cealaltă figură intră pe jumătate în
pătrat.
38 a) cireadă
10 Politică monetară
39 CANRUC = CURCAN
11 Carte, tom
40 D x+y=z
1+2 =3 12 Deschis
Dar simbolurile similare dispar.
13 26; adunaŃi cu 3, 4, 5, 6 şi 7

14 Ca mâŃa-n calendar
Testul 8
15 Mogul; este o dinastie indiană.
1 UłEST = łESUT Restul sunt dinastii chineze.

2 2; numerele din fiecare cerc trebuie să dea suma 33. 16 e) cuvinte


180 Teste IQ Cheia testelor – Testul 8 181

30 D 3 Nufăr

31 a) o mâncare 4 Capela Sixtină; se dau: uda, rup, Nae, Lia, las, ori, roi,
eon, iŃă.
32 2; cele trei numere trebuie să dea suma 200.
10
5 20 de minute; 30 ×
33 OrdonaŃi, aranjaŃi 15

34 Gogoşi 6 C; vârful de sus şi vârful din dreapta jos sunt îndoite.

35 2B 7 5

36 Muscă 8 Defetişti

37 2; sunt două serii: 9 D; figurile din afara pătratului se deplasează de la


+1 7, 8, 9, 10 poziŃia orei 12 la poziŃia orei 9. Cercul intră în mijlocul
– 4 14, 10, 6, 2 pătratului, iar cealaltă figură intră pe jumătate în
pătrat.
38 a) cireadă
10 Politică monetară
39 CANRUC = CURCAN
11 Carte, tom
40 D x+y=z
1+2 =3 12 Deschis
Dar simbolurile similare dispar.
13 26; adunaŃi cu 3, 4, 5, 6 şi 7

14 Ca mâŃa-n calendar
Testul 8
15 Mogul; este o dinastie indiană.
1 UłEST = łESUT Restul sunt dinastii chineze.

2 2; numerele din fiecare cerc trebuie să dea suma 33. 16 e) cuvinte


182 Teste IQ Cheia testelor – Testul 8 183

17 6; în primul hexagon, segmentele opuse dau suma 7, 28 125; (11 × 14) – 26 = 128
în al doilea hexagon, suma 8, iar în al treilea hexagon, 9. ( 9 × 16) – 18 = 126
(17 × 8) – 11 = 125
18 ANA; Mariana, Anabela
29 d) în mod sacadat
19 A; la fiecare etapă, cercul negru se mută un sector în
sens contrar acelor de ceasornic, apoi două sectoare, 30 C
pe urmă trei etc. Cercul alb face aceeaşi mişcare, dar în
sensul acelor de ceasornic. 31 A repudia, a respinge

20 B; A este imaginea în oglindă a lui D, iar C este imagi- 32 Par


nea în oglindă a lui E.
33 b) turmă
21 24; 24 + 7 + 6 – 9 = 28
9 + 14 + 8 – 4 = 27 34 10; există două serii:
9 + 16 + 10 – 11 = 24 – 2 12, 10, 8, 6
+3 1, 4, 7, 10
22 Toate conŃin nume proprii masculine inversate:
ION, SAM, TOM, DAN, NAE. 35 B; x+y=z
1+2 =3
23 312211; fiecare număr îl descrie pe cel de dinainte. Dar simbolurile similare dispar.
De exemplu: trei de 1, doi de 2, un 1.
36 d) culoarea roşie
24 Amare
37 11; diferenŃa dintre sectoarele opuse este 7, din numă-
25 B; cele două cercuri inferioare se combină pentru a rul mai mare scăzându-se numărul mai mic.
forma cercul de deasupra, dar simbolurile similare
dispar. 38 Magnific, grandios

26 Croitori 39 SUOMPO = OPOSUM

27 CICADA 40 C
182 Teste IQ Cheia testelor – Testul 8 183

17 6; în primul hexagon, segmentele opuse dau suma 7, 28 125; (11 × 14) – 26 = 128
în al doilea hexagon, suma 8, iar în al treilea hexagon, 9. ( 9 × 16) – 18 = 126
(17 × 8) – 11 = 125
18 ANA; Mariana, Anabela
29 d) în mod sacadat
19 A; la fiecare etapă, cercul negru se mută un sector în
sens contrar acelor de ceasornic, apoi două sectoare, 30 C
pe urmă trei etc. Cercul alb face aceeaşi mişcare, dar în
sensul acelor de ceasornic. 31 A repudia, a respinge

20 B; A este imaginea în oglindă a lui D, iar C este imagi- 32 Par


nea în oglindă a lui E.
33 b) turmă
21 24; 24 + 7 + 6 – 9 = 28
9 + 14 + 8 – 4 = 27 34 10; există două serii:
9 + 16 + 10 – 11 = 24 – 2 12, 10, 8, 6
+3 1, 4, 7, 10
22 Toate conŃin nume proprii masculine inversate:
ION, SAM, TOM, DAN, NAE. 35 B; x+y=z
1+2 =3
23 312211; fiecare număr îl descrie pe cel de dinainte. Dar simbolurile similare dispar.
De exemplu: trei de 1, doi de 2, un 1.
36 d) culoarea roşie
24 Amare
37 11; diferenŃa dintre sectoarele opuse este 7, din numă-
25 B; cele două cercuri inferioare se combină pentru a rul mai mare scăzându-se numărul mai mic.
forma cercul de deasupra, dar simbolurile similare
dispar. 38 Magnific, grandios

26 Croitori 39 SUOMPO = OPOSUM

27 CICADA 40 C
184 Teste IQ Cheia testelor – Testul 9 185

Testul 9 10 B; atât pe verticală, cât şi pe orizontală, conŃinutul


celei de-a treia figuri este determinat de cel al prime-
lor două figuri. Liniile rămân, cu excepŃia cazului
1 D; segmentele opuse reprezintă imaginea în oglindă a când o linie apare în ambele figuri şi este anulată.
celorlalte.
11 Rever; restul sunt perechi de anagrame:
2 Gigantic, minuscul amara/arama, doare/roade, astru/trusa, coral/carol,
paşte/şapte, dever/verde, para/arap, carne/cerna.
3 Ezoteric
12 LAND = 91; nouă linii drepte şi una curbă.
4 D; cercurile negre devin romburi albe; cercurile albe
devin romburi negre, şi invers. 13 N; porniŃi de la pătratul din stânga jos şi mergeŃi pe
verticală în sus şi în jos pentru a citi „coada-şorice-
5 1; citiŃi în sensul acelor de ceasornic 89 + 54 = 143 lului”.
98 + 31 = 129
84 + 87 = 171 14 E; celelalte reprezintă aceeaşi figură rotită.

6 Cod alb, codalb 15 Însorite, înnorate

7 Toate conŃin anagrame interne; ba(nan)e, v(ivi)secŃie, 16 Alb ca varul


c(ara)s, a(rar), c(apa)bil.
17 F
8 Agitat, odihnit
18 161; 68 + 93 = 161
9 A;
19 Ananas; se dau: nea, tun, sta, ren, bea, sas.
C
B 20 8; 3 × 8 = 24 – 6 = 18

21 a) împletitură de nuiele

D E 22 152; ( 9 × 17) + 18 = 171


( 8 × 13) + 16 = 120
(11 × 12) + 20 = 152
184 Teste IQ Cheia testelor – Testul 9 185

Testul 9 10 B; atât pe verticală, cât şi pe orizontală, conŃinutul


celei de-a treia figuri este determinat de cel al prime-
lor două figuri. Liniile rămân, cu excepŃia cazului
1 D; segmentele opuse reprezintă imaginea în oglindă a când o linie apare în ambele figuri şi este anulată.
celorlalte.
11 Rever; restul sunt perechi de anagrame:
2 Gigantic, minuscul amara/arama, doare/roade, astru/trusa, coral/carol,
paşte/şapte, dever/verde, para/arap, carne/cerna.
3 Ezoteric
12 LAND = 91; nouă linii drepte şi una curbă.
4 D; cercurile negre devin romburi albe; cercurile albe
devin romburi negre, şi invers. 13 N; porniŃi de la pătratul din stânga jos şi mergeŃi pe
verticală în sus şi în jos pentru a citi „coada-şorice-
5 1; citiŃi în sensul acelor de ceasornic 89 + 54 = 143 lului”.
98 + 31 = 129
84 + 87 = 171 14 E; celelalte reprezintă aceeaşi figură rotită.

6 Cod alb, codalb 15 Însorite, înnorate

7 Toate conŃin anagrame interne; ba(nan)e, v(ivi)secŃie, 16 Alb ca varul


c(ara)s, a(rar), c(apa)bil.
17 F
8 Agitat, odihnit
18 161; 68 + 93 = 161
9 A;
19 Ananas; se dau: nea, tun, sta, ren, bea, sas.
C
B 20 8; 3 × 8 = 24 – 6 = 18

21 a) împletitură de nuiele

D E 22 152; ( 9 × 17) + 18 = 171


( 8 × 13) + 16 = 120
(11 × 12) + 20 = 152
186 Teste IQ 37
Cheia testelor – Testul 10 187

23 Litoral 37 i

24 29; 22 21 30 29 38 37 46 38 e) vânt
–1 +9 –1 +9 –1 +9
39 2420484; 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024,
25 A 2048, 4096

26 Paravane 40 F; A este la fel cu G


C este la fel cu E
27 Material, spiritual B este la fel cu D
28 e) o reptilă

29 1
12
;
3
×
125
=
25
= 1
12 Testul 10
13 5 39 13 13
1 5246; pentru celelalte, numărul din mijloc reprezintă
30 E; cele două cercuri inferioare se combină pentru a jumătatea numărului format de prima şi ultima cifră.
forma cercul de deasupra, dar simbolurile similare De exemplu: 3186 (36/2 = 18).
dispar.
2 Dezinforma
31 Feerie
3 C; figura de la bază trece în vârf. Figura din interiorul
32 – 1; sunt două serii:
figurii mai mari de la bază se roteşte cu 90 o şi trece în
+2½ 6, 8 ½, 11, 13 ½ vârf. Figura mai mare de la bază îşi reduce dimensi-
–4 11, 7, 3, – 1 unile şi trece în interiorul figurii ce se află acum în
vârf. o
33 c) roi
4 Eradicate, eliminate
34 Zebră

35 A 5 Inel de logodnă

36 Melodios, cantabil
186 Teste IQ 37
Cheia testelor – Testul 10 187

23 Litoral 37 i

24 29; 22 21 30 29 38 37 46 38 e) vânt
–1 +9 –1 +9 –1 +9
39 2420484; 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024,
25 A 2048, 4096

26 Paravane 40 F; A este la fel cu G


C este la fel cu E
27 Material, spiritual B este la fel cu D
28 e) o reptilă

29 1
12
;
3
×
125
=
25
= 1
12 Testul 10
13 5 39 13 13
1 5246; pentru celelalte, numărul din mijloc reprezintă
30 E; cele două cercuri inferioare se combină pentru a jumătatea numărului format de prima şi ultima cifră.
forma cercul de deasupra, dar simbolurile similare De exemplu: 3186 (36/2 = 18).
dispar.
2 Dezinforma
31 Feerie
3 C; figura de la bază trece în vârf. Figura din interiorul
32 – 1; sunt două serii:
figurii mai mari de la bază se roteşte cu 90 o şi trece în
+2½ 6, 8 ½, 11, 13 ½ vârf. Figura mai mare de la bază îşi reduce dimensi-
–4 11, 7, 3, – 1 unile şi trece în interiorul figurii ce se află acum în
vârf. o
33 c) roi
4 Eradicate, eliminate
34 Zebră

35 A 5 Inel de logodnă

36 Melodios, cantabil
188 Teste IQ Cheia testelor – Testul 10 189

6 C; acesta conŃine punctul negru şi un cerc alb mai mic 17 C; la fiecare etapă, unul dintre segmente se înclină cu
în interiorul cercului mai mare, precum şi un cerc alb 45 o şi continuă să se mişte cu 45 o în etapele ulterioare.
mai mic şi o parte din cercul negru în interiorul
cercului mare. 18 6; adunaŃi 0,5; 1; 1,5; 2

7 Trofeu 19 ALPIC = CALPI

8 B; numărul cel mai mic este eliminat la fiecare etapă, 20 CombinaŃi primul cerc din stânga cu ultimul din
iar numerele rămase îşi inversează poziŃia faŃă de dreapta etc., pentru a forma: viral, cirac, firav, mirat,
etapa anterioară. pirat, tiran, viran, adăugând particula IRA.

9 E; astfel încât un punct se află într-un cerc, iar celălalt 21 Purpuriu


punct se află în cerc şi elipsă.
22 c) stricnină
10 2; 7 + 8 + 8 = 23
23 b) supapă; restul sunt termeni militari.
11 PreŃioşi, ordinari
24 b) un dans
12 117; în mod alternativ scădeŃi, apoi adunaŃi suma
cifrelor numărului anterior. 25 E; B este la fel cu F
A este la fel cu D
13 A;oromburile devin un singur romb mai mare, iar din C este la fel cu G
elipsa trunchiată se formează două elipse, rotindu-se
cu 180o şi înscriindu-se în triunghi. 26 c) de însurat

14 Moş Crăciun 27 Boxer

15 Leu 28 a) haită

16 Cavalerie 29 Banana
188 Teste IQ Cheia testelor – Testul 10 189

6 C; acesta conŃine punctul negru şi un cerc alb mai mic 17 C; la fiecare etapă, unul dintre segmente se înclină cu
în interiorul cercului mai mare, precum şi un cerc alb 45 o şi continuă să se mişte cu 45 o în etapele ulterioare.
mai mic şi o parte din cercul negru în interiorul
cercului mare. 18 6; adunaŃi 0,5; 1; 1,5; 2

7 Trofeu 19 ALPIC = CALPI

8 B; numărul cel mai mic este eliminat la fiecare etapă, 20 CombinaŃi primul cerc din stânga cu ultimul din
iar numerele rămase îşi inversează poziŃia faŃă de dreapta etc., pentru a forma: viral, cirac, firav, mirat,
etapa anterioară. pirat, tiran, viran, adăugând particula IRA.

9 E; astfel încât un punct se află într-un cerc, iar celălalt 21 Purpuriu


punct se află în cerc şi elipsă.
22 c) stricnină
10 2; 7 + 8 + 8 = 23
23 b) supapă; restul sunt termeni militari.
11 PreŃioşi, ordinari
24 b) un dans
12 117; în mod alternativ scădeŃi, apoi adunaŃi suma
cifrelor numărului anterior. 25 E; B este la fel cu F
A este la fel cu D
13 A;oromburile devin un singur romb mai mare, iar din C este la fel cu G
elipsa trunchiată se formează două elipse, rotindu-se
cu 180o şi înscriindu-se în triunghi. 26 c) de însurat

14 Moş Crăciun 27 Boxer

15 Leu 28 a) haită

16 Cavalerie 29 Banana
190 Teste IQ
30 C; cele două cercuri inferioare se combină pentru a
forma cercul de deasupra, dar simbolurile similare
dispar.

31 364; secvenŃa este × 3 + 1.

32 łinută, înfăŃişare

33 Ferice

34 91; pornind de la 100, scădeŃi nouă din fiecare seg-


ment, din trei în trei, în sensul acelor de ceasornic.

35 A

36 7 ½; sunt două serii:


+ 3 ½ 4, 7 ½, 11, 14 ½
– 1 ½ 12, 10 ½, 9, 7 ½

37 Atletici, sportivi

38 Vedetă

39 Ant

40 C; cele două cercuri inferioare se combină pentru a


forma cercul de deasupra, dar simbolurile similare
dispar.