Sunteți pe pagina 1din 29

UNIVERSITATEA POLITEHNICĂ DIN BUCUREŞTI

Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor


Expertizarea Produselor Chimice, Alimentelor și Materialelor

RAPORT DE EXPERTIZARE

Cloroform

Masterand: Cican Diana Petruta

București, 2020
CUPRINS
1.Prezentare produs

Cloroformul un lichid limpede, incolor, foarte volatil cu un miros caracteristic, cu gust


dulce, nu este inflamabil si este sensibil la lumina.Cu toate acestea, substanţa poate fi oxidatǎ
de agenţi oxidanţi puternici cu formarea de fosgen şi gaz de clor.
Substanţa este solubilǎ în majoritatea solvenţilor organici, cum ar fi alcoolul, benzenul,
eterul, eterul de petrol, tetraclorura de carbon, uleiuri şi disulfurǎ de carbon. Solubilitatea în
apǎ este limitatǎ
Cloroformul reactiv de obicei, conţine 0.75% etanolul ca un stabilizator pentru a evita
transformarea fotochimicǎ în clorura de fosgen şi de hidrogen .
În absenţa luminii aceastǎ reacţie poate fi catalizatǎ de fier. Prin aplicarea de
stabilizatori, cum ar fi metanolul sau etanolul, auto-oxidarea poate fi prevenitǎ, deoarece
fosgenul este fixat ca dioxid de carbon dimetil (sau etilic) ester. Acest lucru este important
pentru studiul toxicologiei, pentru a se evita contaminarea cu produse secundare care ar
putea fi formate prin reacţia cu etanolul.
1.1.Metode de sinteza

Pe scara industriala, cloroformul se obtine prin incalzirea la 400-500o C a clorului


cu metan sau clorura de metan, avand loc o reactie de substitutie:
CH4 + Cl2 -- CH3Cl + HCl
CH3Cl + Cl2 -- CH2Cl2 + HCl
CH2Cl2 + Cl2-- CHCl3 + HCl
CHCl3 + Cl2 -- CCl4 + HCl
In final se obtine un amestec de cloruri de metan care se separa printr-un proces de
distilare fractionata.

1.2.Compozitia
Denumirea substantei : cloroform
Nr index : 602-006-00-4
Numarul de inregistrare (REACH) : 01-2119535785-29-xxxx
Numarul CE : 200-467-2
Numarul CAS : 67-66-3
Formula moleculara : CHCl3

1.3.Identificarea pericolelor reactivului chimic


Aceasta substanţa este clasificată ca fiind: Nociv (Xn)
În caz de inhalare: vaporii au efect anestezic cauzând somnolenţă,
inconştienţă, intoxicare, greaţă, vomă, tuse, dispnee, absorbţie.
În caz de contact cu ochii: iritaţii, in caz de contact cu pielea: iritaţii uşoare,
prezentand risc de absorbţie prin piele.
Efect de uscare puternică ce duce la o piele aspră şi crăpată. În caz de
ingerare: provoacă greaţă, vomă şi poate afecta rinichii şi ficatul. În caz de vomă
este posibilă aspirarea (trecerea în plămâni), ducând la pneumonie chimică.
Pericole pentru mediu: este toxic pentru organismele acvatice.
Periclitează sursele de apă potabilă dacă intră în sol. 3.2 Clasificarea preparatului:
nu este cazul.
Efecte adverse asupra sănătăţii umane şi simptomele de manifestare: După
absorbţie prezintă efecte sistemice ca agitaţie, spasme, narcoză. După expunerea pe
termen lung la agentul chimic determină: scăderea tensiunii arteriale, durere de
cap, ataxie (coordonare locomotorie dezordonată), boli cronice gastrointestinale,
tulburări cardiovasculare. Provoacă leziuni la nivelul ficatului, rinichiului şi inimii.
Efectul este potenţat de etanol.
1.4.Măsuri de prim ajutor
Simptome şi efecte în urma expunerii: are efect iritant, vaporii au efect anestezic
cauzând somnolenţă, inconştienţă, intoxicare, greaţă, vomă, tuse, dispnee,
absorbţie, prin ingerare provoacă greaţă, vomă şi poate afecta rinichii şi ficatul.
Măsuri de prim ajutor in caz de inhalare–:se va scoate victima la aer curat. În cazul
opririi respiraţiei se va face respiraţie gură la gură sau ventilare mecanică iar dacă
este necesar se aplică masca cu oxigen. Se cheamă imediat medicul. În cazul
contactului cu pielea – se va spăla cu multa apă zona contaminată. Se vor îndepărta
hainele contaminate. În cazul contactului cu ochii– se va spăla cu multă apă
inclusiv sub pleoape. Se va apela la asistenţă medicală. În caz de înghiţire – Nu i se
va provoca victimei voma deoarece prezintă risc de aspiraţie (trecerea în plămâni).
Se vor menţine căile respiratorii libere. Se va apela la asistenţă medicală. Ca
laxativ se poate folosi sulfat de sodiu (1 lingură l/ 4 l apă). După aceea se
administrează cărbune activat (20 – 40 g în suspensie 10 %).
Asistenţă medicală calificată Se solicită în următoarele situaţii: pentru pielea
înroşită sau inflamată, iritaţie permanentă a ochilor, în cazul înghiţirii sau inhalării
accidentale.
Simptomele de otrăvire pot apărea după multe ore, din acest motiv este necesară
supravegherea atentă a unui medic pentru cel putin 48 de ore după accident.
1.7. Măsuri împotriva pierderilor accidentale
Măsurile de precauţie pentru personal sunt: se va anunţa imediat personalul de
protecţie a muncii. Personalul care asigură curăţenia trebuie să fie protejat
împotriva inhalării şi a contactului cu pielea. Se va izola şi se va ventila zona. Se
va contacta furnizorul sau producătorul autorizat pentru recomandări detaliate. 6.2
Măsurile de precauţie pentru mediu Se va delimita zona în care s-a produs
scurgerea. Se previne contaminarea apei şi a solului prin scurgeri în canalele de
scurgere, şanţuri sau ape curgătoare prin utilizarea de materiale absorbante
neinflamabile, nisip uscat sau pămînt.
Metodele de curăţare - în cazul unor cantităţi mici: se absoarbe lichidul utilizând
materiale absorbante neinflamabile. Dacă nu există acest absorbant se poate folosi
nisip uscat sau pământ. Reziduurile se pun în containere sigilate, etichetate
corespunzător. - în cazul unor cantităţi mari: se fac îndiguiri în scopul limitării
poluării. Se absoarbe lichidul utilizând absorbanţi specifici. 6.4 Alte informaţii Se
informează serviciile de urgenţă dacă lichidul a pătruns în canalizare sau în apă şi
sol. În încăperile închise se asigură furnizarea de aer proaspăt.
7. Manipulare şi depozitare
Manipulare (inclusiv măsurile de protecţie a mediului) Nu se va mânca, nu se va bea şi nu se va
fuma niciodată în zona de lucru. Se va asigura o bună igienă personală după utilizare, înainte de
masă, înainte de a bea, de a fuma, înainte de utilizarea toaletei sau de folosirea cosmeticelor.
Temperatura de manipulare – temperatura ambientală. Măsuri de prevenire – în timpul
manipulării nu se vor folosi recipiente improvizate şi neetichetate. Se va evita producerea de
vapori/aerosoli. 7.2 Depozitare 7.2.1 Cerinţe pentru depozitare Cloroformul se depozitează închis
ermetic, în recipiente etichetate corespunzător, în spaţii răcoroase şi bine ventilate. Temperatura
de depozitare: intre +15 şi +25 oC. 7.2.2 Cerinţe specifice Se vor evita şocurile mecanice.
Periodic se verifică etanşeitatea recipienţilor. 7.3 Utilizări specifice: reactiv pentru analiză 7.3.1
Recomandări referitoare la utilizare: se vor respecta indicaţiile de la punctele 7.1 şi 7.2 7.3.2
Reglementări proprii aprobate: nu sunt 7.4 Alte informaţii: nu este cazul

2.Manipulare și depozitare

A - Modul de manipulare:
Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate - rezervoarele se vor deschide şi
manipula cu multă atenţie.
Indicaţii în caz de incendiu sau explozie - se vor îndepărta sursele de incendiu - fumatul
interzis; se vor lua măsuri împotriva încărcării electrostatice.
B - Condiţii de depozitare în condiţii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilităţi
Mod de păstrare:
Condiţii pentru depozite şi rezervoare - Produsul se va păstra la loc rece.
Indicaţii cu privire la stocarea mixtă - Nu este necesar.
Alte indicaţii cu privire la condiţiile de depozitare:
Rezervoarele se vor închide ermetic.
Rezervoarele se vor închide permiţînd ieşirea gazelor.
A se păstra la loc uscat şi rece, în recipienţi bine închişi.
A se feri de căldură şi de razele soarelui.

Informatii privind proprietățile fizico-chimice


Aspect
Starea fizica : lichid (fluid)
Culoarea : incolor
Miros : usor dulceag
Pragul de acceptare al mirosului : nu exista date disponibile
Alti parametrii fizico-chimici
Punctul de topire/Punctul de inghetare: -1160C
Punctul initial de fierbere si intervalul de fierbere : 34.58-34.590C la 1.013 hPa
Punctul de aprindere: : 400C

Limite de explozie
- limita inferioară de explozie (LEL) : 1,7 % vol
- limita superioară de explozie (UEL) : 39 % vol
- Presiunea de vapori:
589,6 hPa la 20°C
716 hPa la 25°C
1.702 hPa la 50°C
-Densitatea - 0,71 g /cm³ la 20 °C
-Densitatea vaporilor - 2,56 aer = 1

Solubilitatea
Solubilitatea în apă - 64,9 g /l la 20 °C

Coeficientul de partiție
n-octanol/apă (log KOW) - 1,19 (pH valoare: 7, 25°C) (ECHA)
Carbon organic din sol-apă (log KOC)- 0,987 (ECHA)
Temperatura de autoaprindere - 175 °C – ECHA

Vâscozitatea
Vâscozitatea dinamică 0,23 mPa·s la 20°C

Proprietăți explozive nici una/nici unul

Proprietăți oxidante nici una/nici unul

3.Scopul utilizării reactivului

Dietil eterul are importanță ca solvent in producerea acetatului de celuloza, ca si


combustibil.
Se mai utilizeaza si in laborator ca si solvent deoarece are solubilitate redusa in apa
Dietil eterul are o cifra cetanica mare (85-96) si este folosit ca fluid de pornire in
combinatie cu distilatele de petrol pentru motoarele pe benzina si diesel, datorita volatilitatii
ridicate si a temperaturii de autoaprindere ridicate. Fie este folosit in tari cu climat rece, pentru ca
poate ajuta la pornirea motoarelor la temperaturi sub 00C. Din acelasi motiv este folosit ca si
component in amestecul pentru combustibili pentru motoarele cu carburatie pe baza de
compresie. In acest fel dietil eterul este similar cu unul dintre precursorii sai etanolul.
Dietileterul mai este folosit si in laborator ca si solvent in laborator pentru ca are
solubilitate limitata in apa. Aceasta propietate cuplata cu volatilitatea ridicata face din dietil eter
un solvent nepolar ideal pentru extractia lichid-lichid.
Dietil eterul mai este folosit si in domeniul medical in formulatiile farmaceutice. Un
amestec de alcooli si eteri o parte dietil eter si 3 parti etanol, a fost cunoscut ca “spirit of ether”.
Dietil eterul este metabolizat de Cytochrome p450(enzimna).Dietil eterul inhiba alcool
dehidrogenaza si incetineste metabolismul etanolului. De asemenea inhiba metabolismul altor
medicamente care cer metabolism oxidative.

4. Raport de expertizare

1. Preambul
Subsemnata Ungureanu Andreea-Stefania cu domiciliul in Str. Splaiul Independenței,
Nr. 290, Sector 6, Bucuresti, având funcția de expert în produse chimice, alimentare şi
materiale, am fost declarata ca expert în evaluarea reclamației 53/2020, înregistrată joi, 2
ianuarie 2020.

2. Sursa litigiului

Sursa litigiului este una cu acţiune asupra produsului şi anume: S-au înregistrat
suspiciuni în ceea ce priveşte solubilitatea în apă a produsului și puritatea acestuia.

Reclamant
Reprezentant: Alexandru Constantin, în calitate de administrator
S.C. Insimex S.A. – laborator analize
Str. Doljești, nr. 9,
Bucuresti
Tel.: 021/685302
Email: lab.insimex@yahoo.com

Reclamat
Reprezentant: Dragomir Sergiu, în calitate de director general
S.C. Districhem S.R.L. – distribuția reactivilor chimici
Str. Torcători, nr. 26,
București
Tel.: 021/361363
e-mail : distri.chem@yahoo.com

3. Istoricul litigiului

În data de 12.10.2019, S.C. Districhem S.R.L. a livrat către S.C. Insimex S.A, 2
rezervoare de dietil eter, comandă însoțită de Certificatul de conformitate, buletinul de analiză,
factura fiscală.
După recepția produsului, acesta a fost depozitat conform cerințelor, în condiții speciale.
În data de 18.12.2019, în urma analizelor repetate pentru combustibilul amestec dietil
eterbenzina în care s-a folosit dietil eterul, s-au remarcat valori ieşite din grafic pentru parametrii
analizați.
În aceeași dată, pentru verificarea valorilor nedorite s-a folosit din stocul vechi al
laboratorului Insimex, dietil eter, livrat de aceeaşi companie, reactiv cu care analizele au ieșit în
valorile dorite.
În data de 18.10.2019 Insimex S.A. a sesizat S.C. Districhem S.R.L. problema
întâmpinată, apoi a depus plângere la Centrul ANPC, astfel s-a ajuns la conflict între Insimex
S.A. și S.C. Districhem S.R.L.
La data de 25.10.2019 a fost desemnat pentru soluționarea litigiului experta Ungureanu
Andreea-Stefania
În data de 03.11.2019 a fost înregistrată cererea de expertiză Nr. Reg. 67/03.11.2019.
În data de 15.11.2019 a fost trimisă cererea de convocare Nr. Reg. 76/15.10.2019 către
Insimex S.A. prin care se dorește o vizită în data de 17.11.2019 orele 11:00 în scopul verificării
documentelor, precum și cele de achiziționare și depozitare a produsului dietil eter.
În data de 12.11.2019 a fost trimisă cererea de convocare Nr. Reg. 68/11.01.2020 către
firma S.C. Districhem S.R.L. în vederea controlului documentelor referitoare la depozitarea și
comercializarea produsului dietil eter.
În data de 17.11.2019 a fost efectuată vizita la sediul Insimex S.A., în care s-au verificat:
procesele verbale de recepție a produsulul, avizul de însoțire a mărfii, facturile, contractul între
părti, certificatul de conformitate corespunzătoare produsului dietil eter. S-au prelevat probe în
scopul analizei.
În data de 17.11.2019 a fost efectuată vizita la S.C. Districhem S.R.L. pentru verificarea
proceselor verbale de autoreceptie, dispoziția de livrare, avizele de expediție, graficul de livrare,
contractul între părți, certificatul de conformitate, buletinul de analiză, pentru produsul Dietil
eter. De asemenea au fost prelevate probe pentru analize.
Concluziile au fost trecute în procesul verbal Nr. Reg. 2/17.11.2019.
În data de 19.11.2019 a fost înregistrată cererea de analiză Nr. Reg. 5/19.11.2019
conform căreia se cer următoarele analize laboratorului „Totallab”, laborator acreditat, de control
a reactivilor.
Solubilitatea in apa STAS 10278-87

Determinarea puritatii ST 26-2003

În data de 22.11.2017 a fost eliberat buletinul de analize Nr. 1234 pentru produsul Dietil
eter
.

4. Obiectivele expertizei

1. Evaluarea documentelor care constituie fondul speţei 43/2017;


2. Determinarea stării calitative a produsului reclamat
3. Verificarea condițiilor în care s-a efectuat transportul
4. Verificarea condițiilor depozitării produsului cu pricina
5. Identificarea cauzelor ce au dus la rezultate nedorite ale analizelor pentru combustibilul
amestec Dietil eter-benzina în care s-a folosit Dietil eter

5. Procedura de investigare

Pentru efectuarea expertizei au fost chemați legal reprezentați ai părților reclamante,


Insimex S.A., și reclamate, S.C. Districhem S.R.L. Investigațiile au avut loc în luna ianuarie, în
zilele de 28 și 30, în scopul verificării actelor și prelevarea probelor.
Probele prelevate au fost trimise spre analiză, laboratorului „Totallab”, laborator
acreditat, de control a reactivilor.

Studierea documentelor operative


1. Documente referitoare la relația între părți :
- contract între părți
2. Documente de livrare - primire :
- factura fiscală
- proces verbal de recepție
- proces verbal de autorecepție
3. Documente de transport
- foaia de parcurs
4. Documente referitoare la calitatea produsului
- certificat de conformitate
- buletin de analiză

Actele normative folosite:


• ST 26-2003
• ASTM E 346-03 - Metoda standard de analiza a Dimetil eterului

6.Constatările expertizei

În urma deplasării pe teren la cele două unități, Insimex S.A. și S.C. Districhem S.R.L. s-
a încheiat procesul verbal Nr. 67/ 10.12.2019, în care s-a consemnat activitatea de control si
prelevarea probelor, cu care cele două parți au fost de acord.
Analizele probelor au fost efectuate de „Totallab”, laborator acreditat, de control a
reactivilor.
Rezultatele analizelor sunt prezentate ca anexe, drept Raport de încercări.

Analizele cerute:
• Determinarea puritatii ST 26-2003
• Solubilitatea in apa STAS 10278-87

În scopul rezolvării litigiului s-au efectuat investigații asupra produsului


Dietil eter, ambalat în recipient de sticlă produsă de S.C. AMB+ S.R.L., precum
și a transportului acestuia și depozitarea sa de către Insimex S.A. – laborator analize respectiv de
către S.C. Districhem S.R.L. și a actelor relevante contract între părți, factura fiscală proces
verbal de recepție, proces verbal de autorecepție, foaia de parcurs, certificat de calitate, buletin
de analiză.

AU FOST FACUTE URMĂTOARELE CONSTATĂRI:


Reactivul Dietil eter a fost depozitat corespunzător de ambele entități, Insimex S.A.,
respectiv S.C. Districhem S.R.L.
Documentele sunt conforme.
În urma analizelor efectuate de „Totallab”, laborator acreditat, de control a reactivilor nu
s-a constatat aceeasi solubilitate in apa, cu cele specificate in fisa tehnica .
Compania Districhem S.R.L este considerată răspunzătoare pentru problemele
provocate.
Insimex S.A. are dreptul să refuze produsul dietil eter 90%, lot 15.
Urmează rezolvarea conflictului între Districhem S.R.L. și firma producătoare de dietil
eter 90%, lot 15, S.C. Districhem S.R.L.
7. Anexe

Către,
Georgiana Dragomir
ANPC
Adresă: Bulevardul Aviatiei 24, sector 1, Bucureşti, România
E-mail: office@anpc.ro
Web: www.anpc.ro
Ţel.: +4-0372-131951 Fax: +4
0213143462 Nr.Reg. 67/12.11.2017

FIŞA DE SESIZARE-RECLAMATIE

1. Numele şi prenumele reclamant: Alexandru Constantin


Adresă: Str. Doljesti nr. 26, Bucuresti Tel.: 021/685302
2. Denumirea şi adresa agentului economic care a comercializat produsul său a prestart serviciul
: S.C. Insimex S.A., Str. Doljesti nr. 26, Bucuresti Tel.: 021/685302
3. Denumirea şi adresa firmei producătoare : S.C. Districhem S.R.L. cu sediul social în Str.
Torcatori nr. 26, Ilfov Tel.: 021/361363
4. Produsul său serviciul reclamat (elemente de identificare şi caracterizare): Dieil eter, puritate
90%.
5. Data achizionarii produsului/serviciului : 12.10.2019
6. Detalii cu privire la deficienţele reclamate: Exista suspiciuni in legatura cu privire la
solubilitatea in apa a produsului si in legatura cu puritatea acestuia.
7. Pretenţiile reclamantului: Efectuarea unui expertize.
8. Produse predate pentru efectuarea cercetării şi starea calitativă a acestora: Probe de dietil eter

SEMNĂTURA RECLAMANTULUI,

SEMNĂTURA
REPREZENTANTULUI ANPC CARE PREIA FIŞA
S.C. CERTÂND S.A.
STR. GEORGE ENESCU, NR.27-29, PALATUL UGIR 1903, ETAJ 3, CAMERA 7,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, ROMÂNIA
E-mail: office@certind.ro
Web: www.certind.ro
Telefon/Fax: +40(0) 213133651
Mobil: +40(0) 742145735
Nr.Reg. 15/15.12.2017

NUMIRE EXPERȚI

Către,

Ungureanu Andreea-Stefania

Aţi fost desemnata în calitate de expert pentru evaluarea reclamaţiei înregistrată vineri,
17.10.2019 de către dl.Aexandru Costantin, la sediul ANPC, prin care se atrage atenţia asupra
conformităţii produsului Dietil eter, pe care S.C. Insimex S.A., îl comercializează, produsul fiind
produs de S.C. Districhem S.R.L.
Conţinutul dosarului cauzei 68/2019, precum şi containerele cu dovezi probatorii emise
de reclamant vă vor fi puse la dispoziţie de către secretariatul nostru, prin intermediul Irinei
Albu, persoană de contact desemnată de S.C. CERTAND S.A., pentru dosarul 68/2020

În calitate de expert numit în investigarea acestei cauze, sunteţi împuternicită prin decizia
18/15.12.2019 a S.C. CERTAND S.A., să contactaţi părţile şi oricare alte organizaţii implicate în
vicierea calităţii produsului Dietil eter care fac obiectul litingului,solicitând de la aceştia
documentele pe care le consideraţi relevante, precum şi acces în locaţiile şi la personalul pe care
îl identificaţi drept probatori pentru speţa în cauză.

Obiectivele expertizei sunt:


1. Evaluarea documentelor care constituie fondul speţei 68/2020
2. Determinarea stării calitative a produselor incriminate
3. Verificarea condiţiilor în care s-a făcut transportul
4. Verificarea condiţiilor de păstrare a mărfii la furnizor şi respectiv la beneficiar
5. Verificarea procesului tehnologic la furnizor

Pentru angajarea de servicii din partea unor organizaţii de terţă parte, vă rugăm să
obţineţi în prealabil permisiunea scrisă a reprezentantului desemnat de centrul nostru pentru
speţa 68/2020. Vă rugăm să comunicaţi în scris persoanei de contact desemnate de centrul
nostrum acceptul dumnevoastră pentru desfăşurarea lucrărilor de expertiză în speţă 68/2020.

Data pentru depunerea raportului de expertiză, în format electronic şi tipărit pe hârtie este
08.12.2019, orele 20:00, la Lupescu Georgiana, persoană de contact desemnată de S.C.
CERTAND S.A. pentru dosarul 68/2020.

Dată :19.12.2020
Semnătura,

Director General S.C. CERTAND S.A.

ACCEPTARE EXPERTIZĂ

Către,
Lupescu Georgiana,
S.C. CERTAND S.A
Str. George Enescu, nr. 27-29, Palatul UGIR 1903, etaj 3, camera 7,sector 1, Bucureşti
E-mail: office@certind.ro
Web: www.certind.ro
Telefon/Fax: +40(0) 21 313 3651
Mobil: +40(0) 742 145 735
Nr. Reg. 84/21.12.2017

Subsemnata Ungureanu Andreea-Stefania, inginer chimist, având calitatea de Experţi în


produse chimice, alimente şi materiale, cu domiciliul în Str. Splaiul Independenţei, nr. 290,
Sector 6, Bucureşti, acceptăm numirea ca experţi în evaluarea dosarului 68/2020, împuterniciţi
prin decizia cu nr. 18/09.12.2019 a S.C. CERTAND S.A

Data
09.12.2019

Expert:
Ungureanu Andreea-Stefania

CONVOCARE FIRMĂ ACHIZITOARE

Nr. Reg. 56/09.12.2019


Către,
Directorul General al S.C. Insimex S.A.

Subsemnata Ungureanu Andreea-Stefania, în calitate de expert în expertizarea produselor


chimice, alimentelor şi a materialelor, numita experţi în evaluarea dosarului 68/2020,
împuternicita prin decizia cu nr. 18/08.12.2019 a CERTAND S.A., vă aduc la cunoştinţă că în
data de 08.12.2019, orele 11:00, ne vom afla la sediul dumnevoastră, unde timp de 8 ore, îmi voi
desfăşura activitatiile necesare soluţionării speţei 68/2020.

Solicit ca pe parcursul investigaţiilor, un împuternicit al firmei dumnevoastră să mă


însoţească în permanentă şi de asemenea solicit ca toate documentele legate de achiziţionarea,
depozitarea şi comercializarea produsul Dietil eter să îmi fie puse la dispoziţie.

Data :
10.12.2019

Semnătura experti:
Ungureanu Andreea-Stefania

CONVOCARE FIRMĂ RECLAMATĂ

Nr. Reg. 57/10.12.2019


Către,
Directorul General al S.C. Districhem S.R.L.
Str. Doljesti nr. 34-50, ,Ilfov
Subsemnata Ungureanu Andreea-Stefania, în calitate de expert în expertizarea produselor
chimice, alimentelor şi a materialelor, numita experţi în evaluarea dosarului 68/2020,
împuternicita prin decizia cu nr. 18/08.12.2019 a CERTAND S.A., vă aduc la cunoştinţă că în
data de 08.12.2019, orele 11:00, ne vom afla la sediul dumnevoastră, unde timp de 8 ore, îmi voi
desfăşura activitatiile necesare soluţionării speţei 68/2020.

Solicit ca pe parcursul investigaţiilor, un împuternicit al firmei dumnevoastră să mă


însoţească în permanentă şi de asemenea solicit ca toate documentele legate de achiziţionarea,
depozitarea şi comercializarea produsul Dietil eter să îmi fie puse la dispoziţie.

PROCES VERBAL DE CONSEMNARE A INVESTIGAŢIILOR


Nr. Reg. 71/10.12.2019

Subsemnata Ungureanu Andreea-Stefania, în calitate de Expert în expertizarea produselor


chimice, alimentelor şi a materialelor, numita ca expert în evaluarea dosarului 68/2020,
împuternicita prin decizia cu nr. 18/15.12.2019 a S.C CERTAND S.A., consemnez în acest
raport verbal informaţiile obţinute în urma deplasărilor efectuate în firmele în litigiu la dosarul
68/2020

În urma deplasării pe teren la cele două unităţi se consemnează activitatea efectuată în


timpul diferitelor investigaţii, inclusive recoltarea probelor, cu care părţile au fost de acord:
 Investigaţia s-a realizat în perioada 28-10.12.2019;
 Investigaţia s-a desfăşurat conform contractului;
 Investigaţiile la firma achiziţionare S.C.Insimex S.A. au avut loc pe data de
28.12.2017, unde au fost verificate:
o Procesele verbale de recepţie
o Facturile ;
Avizul de însoţire a mărfii; Contractul între părţi;
o Certificat de conformitate Dietil Eter
o Fişa tehnică de securitate;
o Deasemena au fost recoltate probe din lotul respective rămase
necomercializate în vederea efectuării analizelor necesare

Investigaţiile la firma producătoare S.C. Districhem S.R.L. au avut loc la data de


12.12.2017, unde au fost verificate:
 Procesele verbale de autoreceptie ale produselor; Dispoziţia de livrare;
 Avizele de expediţie a mărfii;
 Certificatul de conformitate al Dietil eter;
 Contractul dintre părţi;
 Buletinele de analiză pentru material primă şi pentru produsul final ;
 Deasemena au fost recoltate probe din lotul respective rămase nelivrat în vederea
efectuării analizelor necesare

La investigaţii au participat: expert Ungureanu Andreea-Stefania şi reprezentanţi ai celor


două societăţi:

- Alexandru Constantin, în calitate de administrator al S.C.Insimex S.A.


- Dragomir Sergiu, în calitate de director general al S.C. Districhem S.R.L

Data
30.12.2019

Semnătura expert:
Ungureanu Andreea-Stefania

CERERE ANALIZE DE LABORATOR


Nr. Reg. 2/4.12.2019

Către,
Ing. Andreea Marinescu
OMNITEST LABORATOR
B-dul Timişoara, nr. 104A, Corpul 2, Camera 1, Sector 6
046722 Bucureşti
Tel/Fax: 021.338.58.65, 031.425.12.17
E-mail: office@omnitestlaborator.ro
Web: www.lomnitestlaborator.ro

Subsemnata Ungureanu Andreea-Stefania, în calitate de expert în expertizarea produselor


chimice,a alimentelor şi a materialelor, vă rog să-mi determinaţi/efectuaţi,următoarele analize de
laborator pentru produsul dietil-eter :
o Determinarea purităţii
o Determinarea solubilitatii

Data
04.01.2017

Semnătura experti :
Ungureanu Andreea-Stefania

CERERE ANALIZE DE LABORATOR

Nr. Reg. 2/14.12.2019


Către,
Ing. Ioana Crăciun
Centrul Naţional pentru Încercarea şi Expertizarea Produselor C.N.I.E.P. LAREX

Sos. Vitan-Barzesti nr.11 B


042122 Bucureşti
Tel/Fax: 021.334.78.65, 021.334.57.02
E-mail: office@larex.ro
Web: www.larex.ro

Subsemnata Ungureanu Andreea-Stefania în calitate de expert în expertizarea produselor


chimice,a alimentelor şi a materialelor, vă rog să-mi determinaţi/efectuaţi,următoarele analize de
laborator pentru produsul Dietil eter :
o Determinarea purităţii
o Determinarea solubilitatii

Data
14.12.2019

Semnătura experti :
Ungureanu Andreea-Stefania

Nr. 46
RAPORT DE ÎNCERCARE PRODUSE CHIMICE

Data
15.12.2019
Date produs:
Denumire produs: Dietil eter
Producător: S.C. Districhem S.R.L

Şef de laborator Responsabil de încercare

Nota 1: Prezentul Raport de încercare se referă strict la proba analizată.

Nota 2: Responsabilitatea prelevării revine strict solicitantului.

Nota 3: Prezentul Raport de încercare a fost eliberat în două exemplare, unul transmis

solicitantului şi unul păstrat în laborator.


8. Concluzii
Pe parcursul investigatiei litigiului, s-a verificat procesul tehnologic de obtinere a
dietil-eteruluii, precum si analizele efectuate pe produs, transportul, depozitarea si
comercializarea lui.
In urma analizelor efectuate de catre cele doua laboratoare s-a constatat ca dietil-
eterul are puritate admisa ST 26/2003 iar solubilitatea in apa este 67 ppm fata de 84 ppm admisa
ST 10266-87
In acest caz se recomanda efectuarea unei noi expertize in vederea verificarii
activitatii laboratorului de la care au provenit rezultatele eronate.

Bibliografie
1. https://www.carlroth.com/
2. Ing. Didina Ghiorghiu, Ing. Eugen Marian,Conf.dr.Valeriu Sunel, Conf.dr.Valeriu Sunel,
Caracteristici Tehnice si Toxicologice a Principalilor Reactivi Chmici, 1993, Institutul Politehnic
„GH. ASACHI” Iasi
3. D.Sandulescu si colab. „Manualul inginerului chimist, vol I si II, Ed.Tehnica, Bucuresti, 1972
4. G.Toba, Fise toxicologice, Centrul de documentare al industriei chimice si petroliere,
Bucuresti, 1968 Florin Dăneț, Analiză instrumentală – partea I, Editura Universității din
București, 2010